Skip to main content

Full text of "Inscriptiones latinae selectae"

See other formats


^^rf^ 


INSCKIPTIONES LATINAE 


SELECTAE. 


EDIDIT 


HERMANNUS DESSAU. 


VOL. III, PARS^^n. 


^ 


A 


BEROLINI 

APUD WEIDMANNOS 
MCMXVI. 


V.3 


^ 


PRAEFATIO. 

Opns absolvo quod me per yiginti quinqne annos tenuit, non 
Bolum singulis mortalibus sed universis rebns humanis longum tempo- 
ris spatium. Diutina baec mora excusatione vix eget; moles et difficul- 
tas operis auctorem satis excusabunt. Ceterum haec mora ipsi operi 
valde profuit; ita enim factum est, ut multae inscriptiones per cursum 
viginti quinque horum annorum repertae partim in ipsius operis 
partes posteriores, partim in Addenda operi adiecta (vol. III p. IX seq.) 
recipi et auxilio indicum cum ceteris partibus coniungi potuerint. 
Sola pars postrema Addendorum, cui Mantissae nomen dedi (vol. III 
p. CLVIII seq.), post indices demum impressa, hac cum reliquis par- 
tibus coniunctione caret; ea igitur seorsum adhibenda erit. 

Propositum mihi erat, ut initio operis professus sum, ex ingenti 
numero inscriptionum Latinarum eas seligere quae res scitu maxime 
dignas continerent; et iam a me effectum esse puto, ut monumenta 
illa, quingentorum fere annorum]^uberrimam et fidissimam memoriam 
complexa, facilioris accessus sint quam antea. Omissa a me esse 
scio non pauca quae recipi potuerunt, nonnuUa quae recipi debue- 
runt. Officium seligendi inscriptiones iudicium quoddam de dignitate 
inscriptionum mihi imposuit, in quo iudicio sine dubio interdum lap- 
sus sum. Et cum inscriptionum collectiones tam veteres quam novas, 
item effossionum et peregrinationum relationes varii generis assiduo 
percurrerem, tamen accidit, ut monumenta nonnuUa aut plane me 
fugerent aut certe tunc laterent cum recipi debebant. — Consulto 
autem omisi inscriptiones aliquot insignes, quarum extant editiones 
separatae et omnibus notae, praecipue monumentum Ancyranum et 
monumenta legalia, ita tamen ut ex his pleraque reciperem quae ad 
ius publicum pertinent. Ex fastis magistratuum et ex fastis anni ci- 
vilis specimina tantum pauca dedi. Praeterea necessitate cogente 
omisi multas inscriptiones quae lacerae vel male descriptae ad nos 
pervenerunt. Hoc genus inscriptionum non quidem procul habui, sed 
tamen prae ceteris aliquantum neglexi. Si unius eiusdemque classis 
inscriptiones praesto erant aliae integrae et lectionis certae  aliae tem- 


IV Praefatio. 

poris vel descriptorum culpa corruptae, illas praetuli. Sed taruen 
etiam in inscriptionum frustulis et in inscriptionibus neglegenter de- 
scriptis saepe latent res memorabiles et diligentia studiosorum dignae; 
moneo igitur eos quibus haec studia aliquando cordi erunt, ut baec 
et similia a me omissa non solum non neglegant, sed in Corporis 
inscriptionum Latinarum voluminibus et in reliquis inscriptionum 
editionibus curiose anquirant. 

Praecipua cura a me adhibita est indicibus (vol. III p. l — 954). 
Et pro norma erant indices Corporis inscriptionum Latinarum, hanc 
praecipue ob causam, quod sylloge mea aditum quodammodo parare 
debet ut ad ipsa Corporis volumina ita etiam ad indices eorum; sed 
interdum ab hac norma recedendum erat. Sylloge mea rebus me- 
morabilibus multo magis referta est quam ullum ex Corporis in- 
scriptionum voluminibus ; et verendum erat, ne indices mei, si indices 
Corporis inscriptionum anxie sequerer, nimium in modum excresce- 
rent, verendum erat, ne iectorum animi vel oculi ipsa mole rerum 
enumeratarum deterrerentur. Saepe mutavi, saepe coarctavi quae in 
chartas conieceram, ratus modum aliquem aptiorem distributionis in- 
veniri posse. Et non solum mihi ipse hoc onus corrigendi et refin- 
gendi imposui, sed etiam a typotheta ut telam iam contextam reficeret 
saepius quam id fieri solet flagitavi; non raro enira post compositas 
demum paginas apparebat, parum commodum lectori futurum esse 
ordinem institutum. Variis his temptaminibus non solum labor meus 
crevit sed etiam impensae a bibliopola in opus faciendae in dies 
auetae sunt; quod moneo, ne quis pretium voluminis, quod, nisi 
fallor, etiam nitiditate typorum se commendat, iniquum iudicet. 

Piurimum haesitationis attulit index grammaticus (vol. III p. 802 
— 875); atque iam in eo eram, ut talem indicem plane omitterem, 
arbitratus eum parvae utilitatis futurum vel certe non id praestatu- 
rum, quod philologi ab eo expectant. In indice enim syllogae in- 
scriptionum philologi maxime quaerunt notitiam sermonis vulgaris; 
sermonis autem vulgaris sylloge mea imaginem praebet minime 
plenam. Ad res memorabiles attendi, cum inscriptiones collegi, non 
ad sermonis proprietates vel scribendi errores. Nullam inscriptionem 
exclusi propter infantiam scriptoris, sed non magis ullam recepi propter 
solam vulgarem dictionem. Omnino in sylloge mea inscriptiones 
scriptae ab eruditis et locupletibus numero superant inscriptiones ple- 
beiorum. Vetustae quoque linguae exempla nonnulia desunt propter 
omissionem de qua supra dixi fragmentorum. Re tamen diutius pon- 
derata nolui supprimere quae multo cum labore congesta non minore 
labore in ordinem aliquem redegeram, et spero hanc quoque partem 
indicum meorum cum fructu adhiberi posse. 


Praefatio. 


^^mnes fere nationes Europae (nec iam solius Europae), prout tempora 
ferebant vel vires permittebant, operam dederunt, etiam regione re- 
motae et nulla antiqua communione cum mundo Romano coniunctae, 
sed nulla opinor magis quara Germania nostra, certe saeculo eo quod 
iam praeteriit, quo virum tulit magni animi et incomparabilis ingenii, 
huic studiorum generi maxime deditum, Theodorum Mommsen, 
Corporis inscriptionum Latinarum conditorem. Hic vir, cuius dis- 
ciplina per paene triginta annos frui potui, volumina baec nascentia 
vidit et plagulas operis, antequam ederentur, quoad vixit, cum as- 
sensu perlegit. In Mommseni locum, defuncti a. 1903, etiam in hac 
re successit Otto Hirschfeld, nam hic quoque plagulas meas fere 
omnes perlegit et in dubiis rebus prudenti suo consilio liberalissime 
me adiuvit. 

Opus inchoaveram et paene ad finem perduxeram tempore pacis 
diuturnae, quam non aeternam — hoc enim natura humana non ad- 
mittit — sed longe ultra uniuscuiusque nostrum vitae spatium dura- 
turam cupidi credideramus, simultates si quae erant inter populos 
sapientia principum componi posse putantes. Sed spes fefellit. Re- 
pente turbo exortus est, et intra paucos dies facies Europae mutata. 
Magni populi contra nos coorti; ab extremo orbe adversarii nobis 
excitati; medio in discrimine ab amicis relicti sumus. Hodie virtute 
populi Germanici impetus adversariorum repulsi sunt; sed pax 
nondum parta, pace autem facta solitudo nos excipiet et orbitas, 
flore iuventutis clarissimarum nationum extincto. At si aliquando 
non solum pax redierit sed etiam tranquillitas animorum, et mundus 
revirescere coeperit, tunc haec reliquiarum mundi antiqui collectio 
et doctae Germaniae honori erit et studiosis omnium nationum 
utilitati. 

Scr. Berolini mense Apr. MCMXVI. 

H. Bessan. 


I 


SVMMARIVM 
voL. m. 

Addenda et corrigenda. 

A. Inacriptiones novae 

Mantissa p. CLVllI 

B. Addenda et corrigenda ad inscriptiones supra editas 


pag. 
IX 

CLXIX 


Indices. 

I. Nomina virornm et mnHerum 1 

II. Cognomina virorum et mulierum 163 

III. Imperatores et domus eorum 257 

IV. Reges regumque filii.  Reguli.  Duces gentium exterarum  .... 318 
V. Consules aliaeque anni determinationes 320 

Consules p. 320. Anni iraperatorum et regum p. 347. Aerae 
variae p. 347 

VI. Res publica populi Romani 350 

A. Honores publici populi Romaui.  Diguitates aulae imperatoriae 

principales 350 

B. Apparitores magistratuum.  Ministri imperatorum et domns im- 

peratoriae.  Servi publici 414 

C. Vestigalia publica 438 

D. Rationes et res domestica imperatoris 440 

VII. Res militaris 443 

A. Praetorium 443 

B. Cohortes urbanae 444 

C. Cohortes vigilum 444 

D. Equites singulares Augusti 445 

E. Legiones 446 

F. Alae 462 

G. Cohortes auxiliariae 465 

H. Numeri reliqui 471 

I. Classes 474 

K. Munera militaria ... 476 

L. Officia classiaria 506 

M. Bella et expeditiones 509 

Vin. Dii deaeque et res sacra 516 

Dii deaeque p. 516. Feriae et sacra p. 557. Oracula similiaque 
p. 559. Hostiae, libationes p. 560. Sacerdotes publici populi 
Romani p. 561. Apparitores sacrorum p. 567. Sacerdotes re- 
liqni p. 568.   Christiana p. 584 

IX. Civitas Romana.  Senatus et populus.  Plebs.  Tribus 586 


Vin Summarium. 

pag. 

X. Geographica 601 

Aedificia et loca urbis Romae p. 641. — Fundi villae praedia si- 
milia p. 659.   Fluvii, rivi, fontes.  Maria p. 660.  Pagi p. 660. 
Vici (praeter intramuranos) p. 662.   Castella p. 664.   Saltus 
p. 664.   Gentes Romano imperio subiectae p. 664 
XI. Bes municipalis 665 

A. Res publica 665 

B. Ordo populnsque.  Curiae et similia 674 

C. Magistratus municipales *.  682 

D. Apparitores magistratuum municipalium.  Servi publici .  .  .  699 

E. Augustales et similes ordines 701 

XII. CoUegia 711 

Principales et honorati collegiorum p. 720 

XIII. Artes et officia privata 726 

XIV. Carmina 744 

Versus veterum poetarum pavimento Africano inscripti p. 751 
XV. Compendia scripturae.  Litterae singulares notabiliores 752 

Litterae geminatae pluralis significandi causa p. 795.   Notabilia 
de numeris p. 797 
XVI. Grammatica quaedam 802 

Notabilia de litteris p. 802. Litterae Claudianae p. 839. Assi- 
milatio praepositionum neglecta vel contra usum admissa p. 839. 
Decliuatio nominum p. 842. Genera nominum permutata p. 857. 
Comparatio adiectivorum p. 858. Varia de numeralibus p. 858. 
Pronominum usus et formae insolitae p. 859. De verbo p. 861. 
Adverbia p. 864. Varia de praepositionibus p. 865. Coniunctio- 
nes p. 869.   Interiectiones p. 869.   Syntaxis p. 869 

Vocabula rara vel inaudita p. 871.   Alliteratio p. 873.  Scripturae 
vitia quaedam notabiliora p. 874.   Tituli biliugues 875 
XVII. Notabilia varia 876 

Acclamationes variae p. 876. Aedificia cum suo apparatu, fabricae 
omnis generis, loca publica p. 877. Annona p. 906. Aurum, 
argentum, aes, ferrum, plumbum p. 906. Convivia publica; di- 
visiones nummorum aliaeque largitiones p. 908. Donaria p. 912. 
Feminarum iura et officia p. 914. Frumentum p. 915. Insti- 
tutiones alimentariae p. 915. Ludi et munera p. 916. Matri- 
monium p, 919. Menses et dies p. 919. Mensurae p. 920. 
Multae p. 921. Nominum ratio p. 921. Nummi p. 930. Paren- 
telae et necessitudines p. 930. Res rustica p. 936. Sepulcra 
eorumque iura p. 937. Servi et liberti p. 948, Vestis p. 951. 
Usurae p. 951.   Analecta varia p. 952 


add. signum numeris indicis adpositum relegat ad partem alteram Ad- 
dendorum et Corrigendorum p. CLXIX — CXCII 


ADDENDA ET CORRIGENDA. 

A. 
IN^CRIPTIONES NOVAE. 


CAPVT I. 
[ONVMENTA HISTORICA LIBERAE REI PVBLICAE 

(addenda ad vol. I p. 1—21 N. 1—69). 

8884 L. Aimilius L. f.' inperator de rege Perse | Macedonibus- 
que cepet. 

Delphis rep. ante templum Apollinis ad angulum pronai qui spectat inter 
meridiem et orientem (I ed. 2 n. 622 cum imagine quam exhibuit Holleaux). 
Pertinuit ad pildm ingentem, cuius summa pars sculptum habebat proelium inter 
Macedones et Romanos (Homolle melanges Boissier p. 299, A. Reinach bull. de 
corr. hellcnique 34, 1910 p. 436 cum commentario; imaginem pilae qualis fuisse 
videtur ed. Pomtow Berl.philol. Wochenschr. 1912 p. 411). — 1) Idem qui supra 
N. 15. 43. 57. L. Aemilius Paulus, cum post pu^nam Pydnensem Delphos venisset, 
t6u)v xiovcc fieyav xexQayiovov ix ?u9(ov Xevxdiv avvriQixoafXkvov, icp ov HtQ- 
aeiog sfieXle XQvaovg dvdQLccg xiO^ea&ai, nQoasxa^s xov avxov xe^vai (Plut. Aem. 
Paul. 28; depluribus columnis, '^quibm imposituri statuas regis Persei fueranV — 
sic Liv. — , loquuntur Polybius 30, 10 et Livius 45, 27). De similibus pilis Prusiae 
et Eumenis cf. Pomtow Berl. philol. Wochenschr. 1909 p. 830, 1912 p. 409. 443. 

8885 . . . re et Tauriscos' c. .* . . . 
. . . . us coactos m 

[diebus tejv^ quineis qua[^er ihei pugn]2Lvit* 
[castreis] signeis consi[lieis praecipu]os,* Tuditanus 

. . Boma]e egit triumpu^w* dedit® Timavo^ 

. . . . ria ei restitu^i^]" .... reis tradit. 

Prope Aquileiam rep., fragmenta duo, alterum a. 1788, alterum a. 1906 
(I ed. 2 n. 652 = Premerstein Jahreshefte des oesterr. arch. Inst. 10, 1907 p. 286 
imaginem). Pertinet ad monumentum a P. Sempronio Tuditano, consule a. u. 
c. 625, devictis eo ipso anno Histris et Japudibus (Liv. epit. 59, Plin. h. n. 3, 129 
Appian Illyr. 10, b. c. 1, 19), Aquileiae, unde ad expeditiones Ulas sine dubio pro- 
fectus erat, statutum (lapidis fragmenta aliunde Aquileiam adlata esse parum 


X Addenda.  Caput I. 

probabile). Scriptus est titulus versibtis Satumiis (ut alia aetatis illius monu- 
menta triumphalia, de quibus cf. supra N. 20 adnot, ubi pro Atilio Fortunatiano 
substituendum Caesii Bassi nomen), quos supplere temptavit Buecheler mus. Rhen. 
1908 p. 321 seq. (cf. etiam Beisch oestr. Jahreshefte 11, 1908 p. 276 seq.). Ad 
aliud monumentum eiusdem Tuditani pertinuit titulu^ memoratus a Blinio l. c. — 
1) Apparet Tuditanum etiam cum Tauriscis, Alpino populo, conflixisse. — 2) Car- 
norum nomen hic fuisse coniecerunt Premerstein et Buecheler, probabiliter. — 
3) Sic optime Buecheler. — 4) Sic BuecheUr in litteris ad me datis (non multo 
meliores versus supra N. 4. 20. 3083), paullo aliter mus. Rhen. — 5) Triumphavit 
Tuditamis in ipso consulatu d. 1. Oct. '^de lapudibus' (fasti Capitol., C. I. L. I 
ed. 2 p. 48 cf. p. 176). — 6) Aedem, vel dona. — 7) Victor Tuditanus vota solvisse 
putandus est numini locorum illorum celeberrimo. Ad Timavum sine dubio castra 
prima posuerat, cum ab Aquileia contra Histros exercitum duceret (cf. Liv. 41, 1). 
De Timavo pro deo culto cf supra N. 3900 (ubi sane alium Timavum signi- 
ficari putat Sticotti Miscellan. in onore di Attilio Hortis Triest 1910 p. 1044). — 
8) Significari putant restitutionem sacrorum Timavi. 

8886 [P. Cornelius P. f. Scipio] Nasica \[egatus . . . ndnhos 
Kopvi]itos] IIoTtklov Naaiv.dg TtQea^evv^g, dQ[xitpevs^ . . 

Pergami rep., fragmenta epistylii marmorei (Hepding athen. Mitth. 1910 
p. 483). Pertinuit ad monumentum a P. Cornelio Scipione Nasica, consule a. u. 
c. 616, Pergami extructum, cum is, ut invidiae occisi Tiberii Gracchi se subtra- 
heret, sub specie legationis in Asiam secessisset et Perganii potissimum moraretur 
(Val. Max. 5, 3, 2; Plut. Tib. Gracch. 21; Pergami etiam mortuus est, Cic. pro 
Flacc. 31, 75). — 1) Pontifex maximus fuit Nasica. 

8887 M. Minucmm Q. f. Rufum' | imperatorem Galleis | Scor- 
disteis et Besseis | [reliqueisque Thraecibus | devicteis? ^\ 

dedic]&y[t populus DelphiuS. (In alio lapide) [Mda^Kov Mt]v^xtOV Ko[lv- 
tov vidv^^Po^Ccpov atQa[Tt]\ydv dvd-i7ia]Tov 'Po)fial[mv, vtxfjo]avTa rdv TtQdg \ 
[ral&ras s]xoQdiaTaQ [xai Td]v TCQdg Biaaovg \ [xai rois i\ot7toi}g QQdt- 
[xas n]dXEfiov,  d Ttdlig I [r&v Jei]cp(av aQSTdg iv[fxsv] y.al evsQyeaiag 

Tdg j  [sis avrd]v ^uiTtdXXoiVi. 

Delphis rep. a. 1894 extra murum orientalem areae sacrae, versum postre- 
mum inscriptionis Latinae postea in ipsa area sub tripode Gelonis repperit Bourguet 
(I ed. 2 n. 692 cum imagine photographica vv. 1 — 3 quam misit Holleaux. 
A.I.Reinach bull. de corresp. hellen. 34, 1910 p. 306. 328; Bourguet ibid. 35, 1911 
p. 173. Primus ediderat Perdrizet ib. 20, 1896 p. 482. 483, versum postremum de- 
dicationis Latinae addidit Pomtow Berliner philol. Wochenschr. 1909 p. 796). 
In inscriptione Latina puncta eandem triangulorum formam habent, quam supra 
N. 4047. Supra inscriptionem Latinam litteris minoribus legitur: MevsxQdtTjg 
xal ^wnaxQoq Otj^aloi inoiTjaav, sed eum titulum aetatis antiquioris esse, vel 
potiu^ restitutum ex antiquiore, et spectare ad dedicationem nunc deperditam 
statuit Pomtotv; sub inscriptione Latina inter annos fere 654 et 664 a. u. c. incisa 
sunt duo deereta Delphorum ad homines privatos Graeeos pertinentia, cf. Pomtow 
l. c. p. 797 not.4. — 1) Consul a. u. c. 644, ''proconsul adversus Tliracas prospere 
pugnavif (Liv. epit. 65), ''ex Scordiscis' triumphavit (Vell. 2, 8 cf. Flor. 1, 39. 
JEutrop. 4, 27, 5), anno ut videtur 648 (cf. Ckl.L.I ed. 2 p. 49. 53). Eodem sine 
dubio tempore frater (natu Tnaior) et legatus eius Q. Minucius Delphis posuit titu- 


Monnmenta historica liberae rei pnblicae. 


XI 


lum supra N. 4047. Ipse et frater supra N. 5946. — 2) Ecfypum, quod exhibuit 
Pomtotv, vestigia complura litterarnm praebet nondum probabiliter suppleta. 

8888  [C]n. Pompeius Sex. [f.^ imperator^] virtutis oaussa | equi- 

Ites Hispanos' ceives [Eomanos fecit in castr]Q\& apud Asculum^ a. 
d. XIV k. Dec' | ex lege lulia'. In consilio' [fuerunt]: | (1) L. Gellius 
L. f. Tro.', (2) Cn. Octaviua Q f. . . ., (3) , (4) ius 
C.f. Ani., (5) L. lunius L. f. Gal., (6)Q.Minuci. I M.f.Ter., (7)P.Attius 
P. f. Ouf., (8) M. Maiolei. M. [/.].•• (sequuntur vel sequebantur alia nomina 
quinquaginta unum, in his) (11) Cn. Corneli. Cn. f. Pal., (18) C. Kabeiri. 
C. f. Gai.*' (22) M. Fab[i.] M. f. . . r. (30) Cn. Pompei. Cn. f. Clu.« 
(31) Sex. Pompei. Sex. f. Clu.»° (34) Q. Hirtulei L. f. Ser." (39) L. 
Opeimi. Q. f. Hor. (40) L. Instei. L. f. Fal." (46) L. Sergi. L. f. Tro." 
(55)M'.Otacili.M'.f.Pol. (59)L.Otacili.L.f.Pup. Agirnes Bennabels f 


turma Salluitana" 
Sanibelser Adingibas '5 f.'*' Ilerdenses "^ 

Illurtibas Bilnstibas ''^ f. 
Estopeles Ordennas'* f. 
Tcrsinno (sic) Austinco f. 
Bagarensis^^: 


Cacususin Chadar 
. . cilicenses'^' 
. . . Sosimilus^o f 
. . . irsecel f. 
. . . elgaun f. 
. . . iespaiser.^' f. 


(A dextra horum nominum): 


Nalbeaden Agerdo f. 
Arranes Arbiscar f. 
Umargibas Luspangib. f. 

Eunegensis*'': 
Beles"» Umarbeles f. 
Turinnus Adimel. g. f. 
Ordumeles Burdo f. 

Libenses^»: 
Bastugitas Adimeis^" f. 
Umarillun Tarbantu f. 

Suconsenses**: 
Belennes Albennes f. 
AtuIIo Tautindals f. 

Illuersensis'^: 
Balciadin Balcibil f. 
Cn. Pompeius Sex. f . imperator ^^ ] virtutis 


0 ^^ Otacilius Suisetarten. 
Cn. Cornelius Nesille f. 
P. [FjabiuB Enasagin f. 

Begensis ^* : 
Turtumelis Atanscer. f. 

Segienses ^* : 
Sosinadem^e Sosinasae f. 
Sosimilus Sosinasae f. 
Urgidar Luspanar f. 
Gurtarno Biurno f. 
Elandus Enneges f. 


caussa turmam | Salluitanam donavit^* in | castreis apud Asculum^* ) 
cornuculo^® et patella", torque, | armilla, palereis; et frumen[<]um | 
duplex'*. 

Romae, tabula ahenea (ubi inventa sit, incertum), apud privatum quendam 
invenit Gatii et intulit museo Capitolino (I^ 709, VI 37045 contulit Bang, pnmm 
ed. Gatti bull. areh. comunale di Roma 1908 p. 169seq. cum commentario et imagine 
photographica, angulum dextrum superiorem addidit l. c. 1910 [1911] p. 2738eq. cum 
tab.). — 1) Cn. Pompeius Strabo, consul a. 665, notus dux belli Italici a. 664. 665. 
— 2) Cf. infra not. 33. Consulis vocabulo spatium non suffidt. — 3) Eos certe, quo- 
rum nomina infra scripta sunt, fortasse etiam alios. — 4) Asculum Pompeius 
obsidere coepit a. 664 (Liv. ep. 74, Appian. b. c. 1, 47), expugnavit a. 665 (Liv. 
epit. 76, aL). — h) 17. Nov., sine dubio anno 665, capto Asculo, quo tempore, 
triumphi futuri causa, militibus praemia distribuit et dona dedit. — 6) Intellegitur 
lex lulia (L. Caesaris consulis a. 664) de civitate sociis et Latinia danda (Cic. 
Balb. 8, 21 al.; Marquardt Staatsverw. I ed. 2 p. 60); apparet eadem lege du- 
dbus Romanis concessum esse (id quod scimus lege Gellia Comelia a. 682 con- 
cessum esse Cn. Pompeio Magno, lege quadam Calpumia aliis ducibus) ut cives 
Romani essent ii quos singillatim de consilii sententia (sic Cic. Balb. 8, 19) civi- 


Xn ■ Addenda.   Capnt I. 

tate donaverint. — 7) Cf. Cic. Balb. 8, 19 (vid. not. 6). — 8) Fortasse is qui 
a. 682 consul fuit. — 8*) Fortasse is quem a. 691 Cicero perduelUonis reum de- 
fendit; is bello quodam fortiter se gesserat (Cic. pro Rab. 13., 36). — 9) Fortasse 
filius imperatoris, postea Magnus appellatus, sane adulescentulvs , vel frater 
illius patruelis. Ceterum eiusdem nominis homo (eadem quoque tribu) in decreto 
Adramytteno eph. ep. 4 p. 220 (Mommsen Ges: Schr. 8, 345). — 1 0) Frater ut 
videtur imperatoris, quem in castris fratris fuisse narrat Cic. Phil. 12, 11, 27. — 
11) Fortasse frater L. Hirtuleii quaestoris Q. Sertorii, 12) fortasse L. Insidm, 
sub Sertorio praefectus militum (Liv. lib. 91). — 13) Fortasse Catilina, tunc adules- 
cens. — 14) Salluvii, a quibus turma nomen traxit, Hispani fuerunt regione 
Caesaraugustana, certe eius regionis fuerunt Ilerdenses, Segienses, Libenses, Illuer- 
senses infra enumerati; ipsi coloniae Caesaraugustanae vetu^tum nomen fuit Sal- 
dubia, testibus codicibus Plinianis h. n. 3, 24. — 15) Nomina Hispana, pleraque 
ignota.  Cf. Schuchardt Revue intemationale des etudes basques 3, 1909 p. 237 seq. 

— 16) Filius. — 17) Simile nomen reguli Hergetum (Bilistages) apud Livium 34, 
11. 12. — 18) Ordeunas praefert Bang. — 19) Bagarenses, ut et . . . cilicenses 
et Ennegenses ignoii (de Begensibus et Suconsensibus cf. infra not. 24. 31). Sed 
hos quoque regionis Caesaraugustanae fuisse probabile est. — 19') Sic {vel . . . sili- 
censes) Bang) (. . ucenses Gatti). — 20) Idem nomen in titulo Castulonensi II 3295. 

— 21) Nomina similiter desinentia in titulis Bispanis II 5840: Aurelio Tanne- 
paeseri; II 3794: Seranus Tannegisceris f. — 22) Tres hi Herdenses, novi cives 
Bomani, nomina Romana sumpsisse videntur (ab Otaciliis, Cn. Cornelio, Fabio, 
qui consilio interfuerunt n. 55. 59. 11. 22; monuit Bang) statim eonsilio dimisso, 
ante decretum Pompeii aeri incisum. — 23) o parvula errore videtur incisa pro 
C. vel Q. — 24) Begenses hi ignoti; Baegenses in titulis Baeticde II 1394. Eph. 
ep. 8 p. 393, 103. — 25) Segienses, ut etiam Libienses (cf. not. 29) et llursenses 
(cf. not. 32) recenset Plinius h. n. 3, 24 inter populos stipendiarios conventus Cae- 
saraugustani. — 26) Sosinaden praefert Bormann (Schudiardt l. c. p. 243). — 
27) Scr. Ennegenses. — 28) Idem fortasse nomen (Belex) in titulo Pyrenaeico 
supra N. 4518. — 29) Libienses Plinio l. c. — 30) Fortasse scr. Bastugibas 
Adimels. — 31) Suconsenses ignoti, memoratur ^lovxxaJaa inter oppida Her- 
getum Ptol. 2, 6, 68. — 32) Ilursenses Plinio l. c. — 33) Imperator appellatus 
Pompeius sine dubio ipso anno 665, non anno praecedente, quo legatus fuerat 
L. Caesaris consulis. — 34) Decretum hoc primario sine dubio aequale. — 35) Cf. 
supra not. 4. — 36) Cornicula lAvius 10, 44, 5, 37) (piuXr^v Polyb. 6, 39 memo- 
rant inter dona militaria. — 38) FAVMENIVM primo incisum, id mutatum in 
FRVMENIVM;  verba frum. dupl. postea, sed ab eadem manu addita. 

8889 P. Serveilius P. f. Isauricus pro cos. ' restituit. | ndnliog 
2eQOvlXiog TIoTtXiov vidg ^laavgixdg \ dvS^vrtarog dno/.aT€OTr](Jev. | 
rdiog Ilavdvaivog rvalov^ vlog Pofiatog \ ngd^evog Tag Niy.ag Y.al 
TOvg"EQWTag | yMl^AvTiqo^Tag Iloaeidcovi. y.al '.AfKpiTQiTt^c \ xccQioti]- 
QLOV. I — "Ayaoiag MrivocpiXov ^EcpBOLog^ enoiei. 

In insula Teno ad aram Neptuni rep., bases duae gemellae; utriu^que in- 
scriptio, exceptis versibus primo et ultimo, incisa in locum antiquioris erasae (I 
ed. 2 n. 783, Inscr. Graec. XII 5, 917 delineavit Graindor Musee belge 1906 
p. 339). — 1) Cf. supra N. 40. — 2) Pater huius Gaii, rvalog Ilavdoalvog, me- 
moratur in senatus consulto de Thisbaeis facto a. u. c. 584 (v. 54 : Mommsen Ges. 
Schr. 8, 279. 287). — 3) De hoc sculptore cf. infra N. 8961. 


Monuraenta historica liberae rei publicae. XIII 

8890 ex s. c* | C. Vibio C. f. Pasae (sic) \ Caetronian.'"' cos. 

Romae in medio campo Martio, paullo ultra aedes q. d. Cancelleriae (ad 
angulum viarum quae nunc sunt Corso Vitt. Em. et Vicolo Savelli) rep., tabula 
magna lapidis Tiburtini (Gatti Notizie degli scavi 1899 p. 435; Tomassetti hull. 
arch. comunale di Boma 1899 p. 280 cf. Huelsen Roem. Miith. 1903 p. 52). — 
1) Pertinuit ad sepulcrum, ex senatiis consulto C. Vibio Pansae, consuli a. 711, 
cum ex vulneribus proelio Mutinensi acceptis obisset, in campo Martio extructum, 
quod memoravit Livius (epit. 119). In eodem sepulcro stetisse titulum VI 3542 
a C. Vibio T. f. Pansa uxori positum, putat Huelsen. — 2) Inde corrigendum 
quod in indice Dionis lib. XLVI (vol. II p. 17 ed. Boissevain) legitur: P. Ovi^tog 
r. vl ndvaaq KanQwviavoq (alibi secundum hoc cognomen Pansae non reperitur). 

8891 Mag. Pompeio Mag. f. Pio' imp.* augure | cos. desig.', ] 
por[to]m et turres | L. Plinius L. f. Kufus^ leg. pro pr., pr. des., f. c. 

Lilybaei (Marsala) rep., iam Panormi (Salinas Notizie degli scavi 1894 
p. 389). Tractavit Mommsen Eerm. 30, 1895 p. 460. — 1) Est Sex. Pompeius, 
Pompeii Magni filius minor, qui Siciliam tenuit ab a. 711 ad a. 718, Magnus 
Pompeius appellatus etiam in senatus consulto apud Ciceronem Phil. 13, 21, 50, 
Magnus Pius in nummis ap. Babelon II p. 351 (sane in aliis nummis, Babelon 
p. 350, Sex. Magnus Pius). — 2) Postea etiam imperator iterum did voluit, 
Babelon II p. 351 n. 21seq. — 3) Augur et consul designaius fuit inde ab a. 715, 
Dio 48 c. 36, 4; 54, 6. — 4) Memoratur eiiam ab Appidno b. c. 5, 97. 98. 122, ut 
dux Sex. Pompeii, qui eius iussu a. 718 Lilybaeum contra Lepidum et Caesaris 
copias defendit (in Appiani codidbus didtur Ukevioq vel IlXiVviog, sed in anti- 
qua versione Candidi: Plinius). 

Fragmentum tabellae aeneae, fortasse Siculae originis, Inscr. Gr. Sicil. 
Ital. 935, ut ad hunc Pompeium referamus nulla causa est. (Item sine causa ad 
domum Sex. Pompeii Magni a nonnullis relatus est Sex. Pompeius lustus VI 
24520 = Buecheler carm. epigr. 1057: Borghesi opp. 8, 527.) 

Titulum murorum oppidi Curubis a dudbus Pompeianis anno 707 vel 708 
positum supra dedi N. 5319. 

8892 Sentia' Lib^owis], | mater Scr[i&oniae] | Caes[ans], 

Romae rep. trans Tiberim a. 1890 (VI 31276 vidit Huelsen). — 1) Femina 
praeterea ignota; nec mariius eius (Scribonius) Libo praeterea videtur memorari. 
Mater ut Scriboniae Caesaris (supra N. 126), ita et L. Scribonii Lihonis trihuni 
plebis a. u. c. 698,  consulis a. u. c. 720. 


OAPVT II. 

TITVLI IMPERATORVM DOMVSQVE 
IMPERATORIAE 

(addenda ad vol I p. 22—187 n. 70—838). 

8893 imp. Caesari divi f., | Sicilia recepta, 0. Papius Celsus, | 

M. Papius Kanus fratres. 

Prope Naronam Dalmatiae rep. (III 14625 misit PatschJ. ' Titulwi haud 
dubie a. 718 exeunte devicto Pompeio positus' Eirschfeld. 

8894 [C. Marcius] L. f. Censo[rinus \ augu]T, [cos.^ \ lu]dos vo- 
tivos pro [reditu \ imp. Cnjesaris divi f. Avig[usti pont.] \ maximi | 
[lovi opti]mo maximo [fecit \ cum C. Asi]mo Gallo^ [conlega] \ ex s. c. 

Romae, incertum quo loco urbis rep. ( Vaglieri bull. comunale 1903 p. 251 
qui supplevitj. — 1) A. 746. Titulus addendus similibus titulis annorum 741 et 
747 supra N. 88. 95. — 2) Nomen Galli erasum et postea restituttim (cf. supra 
N. 5923). 

8895 imp. Caesari divi f. Aug. | pont. max., trib. pot. XXI ' | 
sacrum, | Bracaraugustani. | Paulli Fabi Maxsimi leg. pro pr.- ! natali^ 
dedicata est. 

Bracarae (Eph. ep. 8 p. 504 n. 280J. — 1) A. 75112. — 2) De Paullo Fabio 
Maximo cf. supra N. 919. 8811. TJt legatus Caesaris in Hispania memoratur 
etiam II 2581. — 3) Natali ipsius Fabii Maximi. Potuerunt oppidani honori 
legati id dare, ut ad statuam Augv^ti dedicandam illius natalem eligerent. 

8896 Caesari August(5 Liviae Augustae^ 
Atespatus Crixi fil. v. s. 1. m.     Atespatus Crixi fil. v. s. 1. m. 

Prope Moulins, ad locum dictum Neuilly-le-Real (in finibus Arvernorum ut 
videtur et Biturigum) rep., capita duo aenea, operis boni sed aliquantum rustici 
nunc Parisiis (XIII 1366 vidit Hirschfeld; imagines Froehner Musees de France 
tab. I. II). — 1) Contra omnem consuetudinem Livia vivo marito Augusta ap- 
pellata, quod nomen post mortem mariti demum, cum Livia dici desisset, appellata 
iam lulia, ei tributum est. 


Tituli imperatorom domusqne imperatoriae. XV 

8897 

ip. Caesari divi f . Augusto pontifici M. Agrippae L. f. cos. tert. im[/).]' 

jaximo cos. XII tribunic. potest. i_tribumc. 

LXX' et potest.         VI»         et 

|viae      Caesaris     Augusti luliae Caesaris      Augusti fil. 

Mazaeus          et Mithridates         patronis 

(in parte aversa) 
lat[azo]s y.al Mid^QiddTt]g \ [roie] Trd^TJ^wfft y.al t(5i dril^Mt. 

Ephesi in introitu fori (Heberdey oesterr. Jahreshefte 7, 1904 Beibl.p. 49). — 
1) A. 750(1. — 2) imb. lapis. Cf. supra N. 130 not. — 3) Tribunicia potestate 
sextum fuit Agrippa, cum moreretur mens. Mart. 742 (cf. supra l. c; Prosopogr. 
imp. Bom. III p. 441). Mortuum eum celebrari non mirum, sdlicet maritum 
luliae, nondum relegatae (a. 752), patrem C. et L. Caesarum. 

8898 Ti. Caesari Augusti f., 1 divi nepoti: adventui | eius sacrum. | 
Cn. Licinius C. f. Vol. Navos. 

Bagaci Nerviorum (Bavai) rep. (XIII 3570 vidit Hirschfeld). Titulus po- 
situs inter annum 757, quo Tiberius adopfatus (cf. supra N. 107 not. 4), et a. 767, 
quo Augustus mortuus est; his annis Tiberius in Germania fuit a. 757. 758. 759. 
763. 764; quo anno Bagacum adierit, incertum est. Summo gaudio Tiberium, 
cum post adoptionem in Gallias proficisceretur, ibi receptum esse indicat Velleius 
2, 104, 4 (Hirschfeld l. c). 

8899 C. Caesari Aug. Gerraanico divi Aug. | pr(5nep6ti, Ti. Cae- 
saris Aug. n., Gerraanici Caesaris f., | cos. II, trib. potest.', pontif. 
raaximo, imp., patri patriae | per C. Vitrasium Poliionem praef. Aegyp.^, 
cohors Ituraeor.^, cui praest L. Eienus L. f. Fal. Saturninus, anno III 
C. Caesaris Augusti | Germanic. IIII kal. Maias^ (alia manu) m. ndh. IIP. 

Syene rep. (III 14147, 1 Mommsen vidit ectypum). — 1) Numerus tribuni- 
ciae potestatis omissus. — 2) Idem praefectus Aegypti C. I. Gr. 4963 — Cagnat 
Inscr. Gr.-Rom. 1 1057, item ut videtur in papyro musei Britannici n. CLXXVII 
ed. Kenyon II p. 168, cf. Prosopogr. imp. Rom. III p. 456 n. 524. De alio prae- 
fecto Aegypti eiusdem nominis Prosopogr. III l. c. n. 523. — 3) Cf. infra N. 8906. 
— 4) 28. Apr. anni p. Chr. 39. — 5) Quid his Utteris, ah inscriptione primaria 
alienis, significetur, incertum. 

8900 Ti. Claud, Drusi f. | Caesar Aug. Ger|manic. pont. max. | 
trib. potest. IIP, imp. | IIP, p. p., cos. III de|signat. IIIP. | And.^ 
m. p. XXIL 

Sacquenay, 30 fere chil. a Langres, rep., columna, est Dijon (XIII 9044 
vidit Hirschfeld). — 1) 25. Jan. 43/44. — 2) Titulum positum esse aliquantum 
ante finem huius anni apparet ex eo quod eo ipso anno Claudius etinm quartum 
et quintum imperator salutatus est (supra N. 203). — 3) Apparet Claudium non 
tantum a. 44, sed iam anno 43 consulem quarto designatum fuisse in annum 47 
(cf. supra N. 204 not. 2). — 4) (Ab) Andematunno (Andematunnum Lingonum 
hodie Langres). 


XVI Addenda.  Caput II. 

8901 \Nero] ' Claudiu[5] | Caesar Aug. | Germanicus | Aesculapio 
iujgera quinque | data a divo Au[^.], | confirmata | a divo Cl[a2^((li[o] I 
restituit | c. I. n.^ Cnos[so per] \ P. Licinium [Caeci]n[a]m' proc' 

Cnossi in Creta (III S. 14377 vidit Hogarth Annual British School at Aihens 
1899/1900 p. 92). — 1) Nomen sine dubio erasum. — 2) Coloniae luliae nobili(?). 
— 3) Sic dubitans supplevit Hogarth, cf. Plin. h. n. 20, 199 Tac. h. 2, 53. — 5) Pro- 
curatorem. 

8902 

Poppaeae Aug. Neronis  Neroni  Claudio   divi   d[ivae ClaudiaeY 
Caesaris  Aug.  Germ.   Claudii  f.,  Germanici   N[eronis Aug. filiae] 
Caesaris n., Ti. Caesaris 
Aug. pron., divi Aug. abn., 
Caesari Aug. Germanico p. m. 
trib. potest. VIIII ', imp. VIIII \ cos. IIII 
L. Titinius L. f. Gal. Glaucus Lucretianus duovir IIII quinq. V\ . . 

primus creatus benejficio divi Claudii^, praefectus NeronisClau- 
di  Caesaris Aug.,  patronus coloniae,  sev^ir |  equitum  Romanoruni, 
curio sacrorum faciundorum ®, i[l]. Romae, flamen Aug.^ beneficio Cae- 
saris | creatus, t[r]ib. militum leg. XXII Primigeniae, p[r]aefectu8 in- 
sularum Baliarum^ 

Lunae rep., est Carrarae (XI 6955 Bormann vidit ectypa, imaginem dedit 
Brasslof Wiener Stud. 25, 1903 p. 326). — 1) 13. Oct. 62163. Sed titulus positus 
anno demum 63, quo Poppaea Augusta dicta est. Eodem anno et nata Claudia et 
defuncta (Tac. n. 15, 23; cf. act. Arv.). Hoc apparet eo tempore annos tribuniciae 
potestatis Neronis rursus computatos esse a vero initio imperii (cf. supra N. 229 
not. 3). — 2) Cf supra N. 231 not. 2. — 3) Cf not. 1. Diva Claud[ia] Ner. f. est 
in nummis, [diva Claujiia. virgo in actis Arv. a. 66 (VI 2044). — 4) Idem homo 
Neroni et divde Poppaeae, quattuor annis post hunc, posuit titulum supra N. 233. 
Ex aliis monumentis eiusdem viri Lunensibus videntur superesse XI 1332. 1349* 
(cf. p. 1254). Eiusdem sunt tegulae XV 2207. — 5) Insolita commendatio Cae- 
saris in magistratibus et sacerdotiis (cf. not. 7) munidpalibus (Borm.). Cf. supra 
N. 6343. Ceterum ea quae pertinent ad quinquennalitatem Glauci Lucretiani et 
ad praefecturam ab eo loco Neronis Caesaris susceptam, omissa in titulo recen- 
tiore. — 6) EACIVNDOAVM lapis (sic etiam postea TAIB et PAAEFECTVS). Ce- 
terum sacr- fac- omissum in titulo N. 233. — 7) Flamen Romae et Augusti did- 
tur N. 233. Hic quoque mira commendatio Caesaris. — 8) Tribunu» legionis sextae 
Victricis (supra N. 233) videtur factus esse inter annos 63 et 67. — 9) Ylirgini] 
supplet Borm., referens ad Claudiam. 

8903 \imp. Cae]sar Vespasianus Aug. | [pon^ max., trib. potest. 
III[J', i]mp.X, [p.p., I cos.] III[J] designat. N^[et\ T] Caesar Vespa- 
sianu[s i]mp. | [I]ll'% trib. potest. II, eo[s.] II design. III, | [cjensores 

designati', m\b \ P.] Mario Celso^ leg. Aug. pro pr. | e[^] leg. [leg^ 

opus C0chli|[ae' d]Q communi . . .^ fecerunt.  (Adextra, subimagine Fluvii 
iacentis) leg. [Iliy Gal. \ 


Tituli imperatorum domusque imperatoriae. XVII 

Ad Ewphratem, inter Samosatam et Bum-Kaleh, hora dimidia a vico Aini, 
ivae rupi insculptum (V. Chapot biill. de corresy. helUn. 26, 1902 p. 205). — 

i) III[I] potius quam III, propter imp. X (cf. supra N. 246). — 2) Consul quartum 
lit a. 72, consul quinium a. 74. — 3) Cf. supra N. 246 not. 1. — 4) Cf. supra 
f. 247. — 5) Legatus Syriae huius nominis praeterea ignotus. Videtur Syriam 
88e ante Caesennium Paetum. Fortasse is qui consul fuit a. 62. — 6) . , e et 

leg. . . . traditur. — 7) Fortasse machina aquae ex fluinine hauriendae (Vitruv. 10, 6; 

Diod. 1, :U, 2. 5, 37, 3; Strabo 3 p. U7, 17 p. 807). — 8) Intellegendum (vel sup- 

plendum):  de communi impensa, sc. accolarum (cf. supra N. 5864).  —  9) Cf. 

supra N. 5865 not. 1. 

8904 imp. Vespasiano | Caesare' Aug. p. m. trib. pot. VII '^, | 
imp. XIIIP cos. VII p. p.; | imp. Tito Caesare Aug. f., cos. V; ] 
[Domitian^o [Caes]are [Au]^. f. cos. II[-fi]*, I Cn. Pompeius CoUega 

leg. Aug. I pro pr,^  (In alia parte lapidis)  III. | T^. 

Melik Scherif in Armenia minore (III 303 et multo meliv3 Cumont bull. de 
VAcad. roy. de Belgique 1905 p. 201). — 1) Haec adsumpta ex apographo priore. 
— 2) Titulus positus priore semestri a. 76; cf. supra N. 250. — 3) Sic apographum 
priu^; \{mp. XJ]III Cumont. — 4) cos. II traditur. — 5) Cf. supra N. 998. — 
6) Tria milia passuum (incertum a, quo loco). 

8905 imp. Caesar di[vi Fes^pasiani f. [DJomitianus | Aug. [Ger- 
»n]anic[?^]s ip[ont. ma]x.\m. tr[ih. p]otest. III, p. p., imp. VII, cos. X 
des. [XI] ' I tem[^Zw]m Aipo[llinis] m[a i]npensa refecit. 

Delphis, fragmenta multa lapidis magni, pleraque rep. ante templum ApoUinis 
(III S. 14203, 24 = Homolle bull. de corresp. hellen. 20, 717). — 1) A. 84 (ante 
d. 14. Sept, quo coepit tribunicia potestas quarta), cf. supra N. 268. 269. 1997. 

8906 divae I[wZ]iae Domitia[e Aug^ 
L. Cassius . . [f.] L. Cassi^its . . /".] 
Cla. Maximus Cia. Max[imws] 

7 leg. VI Ferr. 7 leg. VI [Ferr.] 

t. f. i.' t. f. [i,] 

L. Cassius Eu[o{?2*s,^] 
faciendas [cur.] 

Celeiae (Cilli) in Norico rep. (III S. 13524 cf. p. 2285 Hirschfeld vidii 
ectypum). — 1) Testamento fieri iussit. — Tituli positi post luliae consecrationem, 
ante Domitiani mortem, i. e. inter a. 90 et 96. 

8907 imp. Caesari | Nervae Traiano Aug. | Germ, pont. max. 
tribunic. | potest,, cos. IP, p, p,*, per C. Fompeium | Plantam praef. 
Aeg.^ et L. Genucium Priscum | praef. castror., coh. trcs': 

I Hispanor,, cui praeest Ti, Claudius | Africanus; et 
II Itur. eq., cui praeest Ti. Claudius Berenicianus ; | et 

I Theb. eq., cui praeest P. Cl[a]udius lustus ; 
curam agente P. Claudio | lusto, praef. coh. I Theb. eq. et curatore 
coh, I Hispanor. eq. et | coh. II Ituraeor. equit. 

Dk3Sau, Inscriptiones Latinao m. 2 


XVni Addenda.  Caput IL 

Syene in eodem lapide in quo N. 8899 (III S. 14147, 2 Mommsen vidit 
ectypum). — 1) A. 98 (vel 99; tertium consulatum iniit Traianus kal. lan. a. 100; 
numerus tribuniciae potestatis videtur omissus esse). — 2) Cf. Frosopogr. imp. 
Bom. III p. 70 n. 483; Cantarelli la serie dei prefetti d'Egitto I p. 39. — 3) Tres 
hae cohortes memorantur etiam in diplomate militari supra JV. 1996, eaedemque in 
iitulis Talmi repertis, prima Hispanorum Cagnat inscr. Gr.-Rom. I n. 1345 — 1347 
(ubi sane numerus non additur); secunda Ituraeorum ib. 1348; prima Ihebaeorum 
ib. 1334. 1335. 1350 seq., prima Hispanorum fortasse etiam III 50 (cf. Add. ad 
N. 1996), secunda Ituraeorum etiam supra N. 8899, prima Thebaeorum supra 
N. 2483. 

8908 pro salute imp. Caesaris | Traiani Hadriani Aug. | domini 
n. voto' Serenus | aram inst[r]u[ic]it lovi. Biduo | secutus Agriopha- 
gos^ nequ|issimo8, quorum fere pars mailor in pugna perit, neque 
vulnera | [n]eque crei . . cile^ praedamque totam cum camelis apstulit. 
'^YTtkq acDTr^Qiag avtOAQaTOQog KaloaQog | TQaiavov '.AdQiavoiJ 2e- 
^aorov  Tov  v.vqiov,  \  ^ovlrtUiog vldg Fvalov KoviQiva  \  ^SQijvog 

^AyQlO(pdyOvg  dBlv\or\c\T:ovS . . 

TJiebis Aegypti (Cagnat inscr. Gr.-Rom. 1 1207 descr. S. de Ricei). — 1) Sul- 
picius primum editum erat. — 2) Cf. Plin. h. n. 6, 195; Peripl. maris Erythr. 2 
(Geogr. min. I p. 258 Miill.). — 3) Locus corruptus; expectaveris : neque damnum 
accepit, vel simile quid (Clermont-Ganneau). 

8909 imp. Caes. divi Trai. Parth. f., j divi Ner. nep., Trai. 
Hadri. | Aug. pontif. max., tr. pot. XXIII', | cos. III, p. p., et imp. 
T. Ael. Caes. Antonijno^, Trai. Hadr. Aug. f., divi Trai. | Parth. nep., 
divi Ner. pronep., tr. pot., | n. burg. et veredario.^ Daciae inf., sub ] 
Fl. Constante proc. Aug.* 

Frope Kopadeni ad Alutam superiorem, in ruderibus castrorum Romanorum 
una cum N. 9180, rep. (III S. 13795 misit Tocilescu arch. ep. Mitth. 17, 1894 
p. 224). — 1) Sic tradiiur errore aut eius qui descripsit aut quadratarii. — 2) Cf. 
supra N. 331. — 3) Numerus burgariorum et veredariorum. Cf. infra N. 9180. — 
4) De proeuratoribus Dadae inferioris cf. Fremerstein Wiener Eranos z. Fhil.- 
Yersamml. in Graz (1909) p. 256. Idem procurator III 12602 cf. 13793. 13794. 
Idem posiea praefectus praetorio, teste titido infra N. 9000. 

8910 imp. Caesari divi Hadriani fil. | divi Traiani Parthici ne- 
poti i divi Nervae pronepoti | T. Aelio Caesari ^ Hadriano Antonino 
Aug. Pio'' I per C. Avidium Heliodorum praef. Aeg.^ et | M. Oscium 
Drusum praef. castror., | coh. I Fl. Cilic. equit.''', | curam agente T. 
Aridio Marcellino 7 leg. II Tr. For. 

Syene rep. una cum N. 8899 (III S. 14147, 3 Mommsen vidit ectypum). — 
1) Caesaris vocabulum errore repetitum. — 2) Deest patris patriae vocabulum. — 
3) Cf supra N. 2615. — 4) Cf ibid. not. 1. 

8911 T. Fulvio (sic) Aurelio | Antonino' [ imp. Caes. M. Aureli 
Antonini | Aug. filio | L. Aponius Rufinus | ob honorem seviratus ] 
pec. sua. 


Tituli imperatornm domusqne imperatoriae. XIX 

Lilyhaei (Marsala) rep. (Salinas Notizie degli scavi 1905 p. 216 imaginem). 

— 1) Mic est Antoninus frater gemellits Commodi, defunctus quadrimus, memo- ■ 
ratus vit, Comm. 1; ep. ad Front p. 94. 95 Nab.  Eius nomen plenum nunc pri- 
mum innotesdt.  Fulvium Antoninum, non Fulvum, eum dici mirum. 

8912 Sabinae* | imp. Anton[i]|ni Aug. fil. | Heliopolitani. 

HeliopoU Syriae (Baalbek) rep. (III 14387^ vidi ectypum). — 1) Eadem 
supra N. 387. 388.   Titulus positus vivo patre. 

8913 imp. Caes. M. Aur. [Commodus]^ Antoninu[s] | Aug. Pius 
Sarm. Ger. Brit. pont. max., trib. pot. | VI, imp. IIII, cos. 1111" p. p. 
ripam omnem burgis | a solo extructis item praesidis per lojca oppor- 
tuna ad clandestinos Iatruncu|Iorum transitus oppositis munivit | per 
L. Cornelium Felicem | Plotianum leg. pr. pr.^ 

Duna Pentele ad Danuvium, ubi fuit Intercisa Pannoniae inferioris (Arch. 
Ertesito 1904 p. 201). Inscriptionem paene gemellam, repertam tamen non Inter- 
cisae, sed loco ripae Danuvii paullo distante (magis Aquincum versus), dedi supra 
N. 395. Praeterea ex ipsa Intercisa prodierunt ei^isdem inscriptionis exempla 
non minus quattuor: III S. 10312; III S. 10313 = arch. ertesito 1907 p. 148; 
arch. ertesito 1905 p. 224; ib. 1909 p. 333; quibus addenda sunt frustula exigua 
III 3330. 3332. — 1) Commodi nomen erasum. — 2) Sic legitur etiam in aliis 
duobus exemplis huius inscriptionis Intercisae repertis, arch. ertesito 1905 p. 224 
et 1909 p. 333 (in reliquis exemplis numeri perierunt), errore, sane miro, quAxdra- 
tarii Interdsensis ; nam tribunicia potestate sextum, imperator quartum Commo- 
dus fuit a. 181 (cf. supra N. 393 not. 4; imperator quintum appellatus est a. 182 
cf. Eckhel 7, 110), at consul quartum anno demum 183, Britannicus anno de- 
mum 184 (cf. supra N. 393 not. 3). In inscriptione paene gemella supra N. 395 
est trib. pot. X. — 3) Idem legati (antea ignoti) nomen lectum etiam in exemplo 
arch. ertesito 1909 p. 333, eiusdem erasi vestigia enotata sunt ex exemplo arch. 
ertesito 1905 p. 224; plane erasum est III 10313 et supra N. 395. Mirum,, le- 
gati nomen in aliis titulis eiusdem regionis vel adeo eiusdem loci erasum esse, 
in aliis illaes^im mansisse. 

8914 pro salute imperatorjum dom. nostrorum L. Sleptimi Severi 
Pert. Aug. et M. | Aurelli Antoni[wi] * Bassiani^ C[ae]jsari8 imp. 
destinati^, templ[wm] | Victorie Aug[2^^s]torum "* culto|res eius nu. fece., 
lulius Em|eritus flamen perp. imp[eM]sis^ | suis fecit, anno p.® 
CLVIII^ 

In Mauretaniae regione, quae Sitifi meridiem versus extenditur, loco dicto 
Henchir-R'mada (Bull. du Comitedes travaux hist.1904 p.231 descr. Barbancey; cf. 
Gsell Atlas archeol. de VAlgerie fol. 26 ad n. 111). — 1) Antoni traditur. — 2) Bas- 
sianus dictus filius maior Septimii Severi usque ad a. 196; Caesar factus ab eo 
abstinuit, neque id reperitur in inscriptionibus excepta hac Africana (de numnio 
quodam cf. Prosopogr. imp. Rom. III p. 203). — 3) Cf. supra N. 446. — 4) Aug- 
torum,  5) impsis traditur (litterae complures contignatae fuisse putandae sunt). 

— 6) Provindae (Mauretaniae). — 7) A. p. Chr. 197.   Cf. supra N. 6876 not. 2. 

8915 imp. Caes.  | L. Septimio  Severo |  Pio Pertinaci Aug. 
Arabico Adiabenico | Parth. max. pont. max., | trib. p. VI*, imp. XI, 


XX Addenda.  Caput II. 

C08. II, I p. p., proconsuli, | dedicante | C. Ovinio TertuUo | leg. Augg. 
pr. pr.', I T. Aurelius Aquila | trib.^ coh. II Matt. | devotus numini 
tius I de suo posuit. (in latere) a. d. XIII kal. Aug. | Saturnino et 
Gallo cos.* 

Prope vicum Lometz rep., in ruinis castelli Troianhissar, nunc Sophiae 
(III 14428; nuper contulit D. Filow). — 1) A. 198. — 2) Cf. supra N. 423 
not. 5. — 3) Sic legit Filow (non, ut antea editum, pr^ae/".]^. — 4) 20. lul. 198. 

8916 imp. Caes. L. Septimi[t*s -S^ejverus | Pius Pertinax 'Aug. 
Arab. Adiabefmc. Part. wajx.* imp. XV | trib, pot. XVP, cos. III, 
p. [pi\ et I imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Au[^. imp. . .] tr. p. XI 
c[o]s. III [ei\ I P. Septimius Geta nob. Caes. princ. iu[i;ew^]uti8 * | 
aquas Flavianas vetustate conla[2?sas per vexilla\i\omm militum suor. 
restitue[rttw^]. 

JSenchir Hammam in Numidia, uhi fuerunt Aquae Flavianae (VIII 17727; 
fragmentum finem versuum 1 — 5 continens adiedt Gsell mel. de Vecole frang. de 
Rome 13 p. 516 n. 35). — 1) pont. max. numqu^m videtur adfuisse, ut in frag- 
mento tituli gemelli Gsell l. c. p. 517 n. 36. — 2) Cf. supra N. 431. — 3) A. 208. 
— 4) Getae nomina et tituli erasa, sed tamen leguntur. 

8917 imp. Caesar. L. | Septimio Severo | Pio Pert. Aug. Ar|a- 
bico I Adiab. Parth. | Brit. max., tr|ib. pot. XVIIP | imp. XIII =^ cos. | 
III procos., p. p., I ex dec. dec. | secundum | tab. cod.' Fla|vi Galli. 

8917» !/!! i !!!! | !!!! \ ! ! ! !' | Aug., Aug. fil. | ex dec. dec. | 
secundum | testamenjtum T. Flavi | Galli. 

Heliopoli Syriae (BaalbeJc), bases duae (dedit Puchstein). — \) A. 210. — ■ 
2) Ftiam in miliario Asiatico III S. 13689 dicitur Severus irap. XIII, si fides 
apographo edito Bull. de corr. hell. 19, 1895 p. 318^ (= III S. 14202^). — 3) Se- 
cundum tabulas codidllorum. — 4) Initium inscriptionis, indsum in abaco basis, 
periit rasura, fortasse tunc demum cum basis in pavimento basilicae adhiberetur, 
aut antea, ocdso eo cui destinata erat; periit sdlicet nomen Getae. 

8918  !  [J.n]tonini Aug.  |  Pii sponsae*,  |  ded[i]can[i(i&.] 

C[e]ler. proc, | lib., [e]t [/"^amilia sp[Z]endidis|sim. vectig. IIII p. A.^ 

Leptimagna (III S. 22670'- semel descripta drca a. 1811). — 1) Titulus 
dedicatus fuit Fulviae Plautillae, quae sponsa imperatoris Antonini appellatur 
etiam in titulo Lunensi XI 1336, ut monuit Cagnat. — 2) Splendidissimi vecti- 
galis quattuor publicorum Africae.  Cf. supra N. 1550. 1873. 

8919 M. Opellio Antonino | Diadumeniano nobilissimo | Caesari, 
principi iuentutis, | Aug. n. filio, sub lulio | Basiliano* praef. Aeg., 
coh. III ^ I Cilicum eq,, curante Furnio Diabone 71eg. II Tr. Fort. 

TJna cum N. 889918907. 8910 rep. (Thedenat c. r. de VAcad. des inscr. 1905 
p. 73). — 1) Basilianus praefectus Aegypti a Macrino factus memoratur a Dione 
78, 35. — 2) Scr. I Fl. (cf supra N. 2615. 8910). 


Tituli imperatorum domusque imperatoriae. XXI 

8920 divo Severo, avo \ imp. Caes. M. Aureli Sejveri [Alexandri] ' 
Pii I Felicis Aug. pont. max., ] trib. pot, VIII ^ cos. III, | p. p., ] decur. 
Gillitani' s. p. f. 

8920*  divae luliae | Domnae | dec. Gillitani ] s. p. f. 

8921 divo Magno Anto'nino patri | imp. Caes. M. Aureli [ Severi 
[Alexandri] | Pii Felicis Aug. p. m., | tr. potest. VIII, cos. | III, p. p. | 
dec. Gillitani s. p. f. 

Henchir el-Frahs provindae Africae proconsularis, ubi Grillium fuisse ex his 
titulis apparet (VIII S. 26224 — 26226 vidit Merlin). — 1) Nomen Alexandri 
erasum. — 2) A. 229. — 3) Cf. Victor Tonnennens. chron. s. a. 553. 557. 

8922 [i]mp. Caes[an] [ C. Messio Q. Traian[o] | Decio p. f. in- 
victo Au[^.] I pont. max., trib. pot., cos. I[i] | designato', p. p., pro- 
cos., I reparatori disciplinae | militaris, fundatori | sacr. urbis, firma- 
tori I sp[ei], s f 0 . . . . I . . 

Turnu Magureli in ripa sinistra Danuvii (ibi ubi N. 1465) rep., pro- 
venisse videtur ex ruinis Oesci, est Bucaresti (III S. 12351 = Tocilescu arch. ep. 
Mitth. XIV p. 11). — 1) A. 249. 

8923 imp. Caes. [P. Lici]mm Ga[Z]l[ijenu8* Pius Felix invictus | 
Aug. Germanicus Persicus maximus ^, pontifex | maximus, trib. p. XII, 
cos. V^, p. p., procos., castra coh. | VIII Fidae* opportuno loco a solo 
instituit, { operantibus fortissimis militibus suis ex limi|te Tripolitano. 

In extrema regni Tunetani parte, loco dicto Ras-el-Ain (VIII S. 22765 
ectypa viderunt Villefosse et Gauckler). — 1) Gallieni nomen erasum ex parte 
legi potuit. — 2) Etiam in papyris Hermopolitanis, quas edid. Wessely Corp. pap. 
Eermopol. I (1906) n. 52 seq. 93. 119 (Corp. pap. EaineH I p. 166 n. XXXIX), 
Gallienus per annos regni eiu^ XIV et XV (266/267. 267/8) dicitur reQftavixdg 
fieyiaxog TleQOixdq fieyiOToq. — 3) A. 262 vel 263 (cf. supra N. 541. 542). Tti- 
buniciae potestate duodecima, collato titulo supra N. 541, videtur indicari an- 
nus 263. — 4) Cohors praeterea ignota. 

8924 im[p.] Caesari L. lulio | Aurelio' Septimio | Vaballatho | 
Athenodoro Per|8ico maxirao Ara[bico maximo Adia[benico maximo 
Pio I Felici invicto Au[^.]^ | 

In via quae Bostra ducebat Philadelphiam , undecim milibus passuum a 
Bostra (Comptes rendus de VAcad. des inscr. et b. l. 1903 p. 598 descr. Germer- 
Durand). — 1) Nomina plena Vaballathi, in nummis primis tantum litteris in- 
dicata, sic perscripta antea nondum hdbebamus, cf. Prosopogr. imp. Rom. III 
p. 215 n. 347. — 2) A. 271. 

8925 [im]p. Caesar | [L. Domitius \ Aurelianus ' | pius /e]lix 
Augu8tu[s I ^n&w]niciae pote[[sto^i]8 III ^, cos., p. p., | [^jrojconsul, 
^OTi\[tifex m]aximus, Parti|[ms maicjimus, Gutticu[s | maa;imw]8, Ger- 
manicus | [ma^im]us, Carpicus | [maximus, r]estitutori (sic) patri[ae]; | 
s' I [pra\eaea provincia[e | dev. numini] maiestatiq. eius. 


XXn Addeuda.  Caput II. 

Callatide (Mangalia) inMoesia inferiore rep. (III S. 7586 vidit Domaszewski). 

— 1) Nomen imperatoris erasum recie swpplevit primus editor Tocilescu. — 2} A.372. 

— 3) Etiam nomen praesidis provinciae erasum. 

8926 Victoriis Au[gustis] | imp. Caes. M. Claudi Taciti pii 

felicis Aug. pont. max | Q. Numisius Primus aedilic, dumvi- 

rali[c.] \quam] \ ex HS XVI mil. n. facere promiserat, multi- 

[plicata pecunia cum] Numisiis Praetextato et Primo filis et Nonia . . 
[coniuge perfecit] | et certamina pugilum edidit.   Quam et . . 

Membressae (MedjezelBah) rep., iam Tunete (VIII S. 35836 vidit Merlin). 

8927 fortissimo ac | piissimo d. n. Probo | Aug., quot (sic) sae- 
culo I eius universus orjbis floreat, col. Thug|ga numini eius dicatis|- 
sima, curante lul. Italico | c. v.*, devotissima maiestati | eius. 

Thuggae in theatro rep. (VIII S. 26560 vidit L. Poinssot). — 1) Eiusdeni 
nominis vir, fortasse idem, supra N. 4145. 

8928 imp. C. M. | Aur. Maus.* | Carausio* p. f. | invicto Aug.^ 
(In parte opposita) FI. Val. | Cons|tant|io* nob. 1 Caes. 

Prope Carlisle rep., columna (Haverfield Academy 12. Jan. 1895 p.41; Motvat 
bull. des antiquaires de France 1895 p. 146). — 1) Nomen hoc Carausii praeterea 
ignotum; sed etiam in nummis quibusdam, quos protulit Mowat l. c. (cf. Webb 
num. chronicle 1907 p. 38), est M. Aur. M. Carausius. — 2) A. 287—293. — 3) Ilic 
reliquias duorum versuum (. . . . o | . . . as) adiungit Mowat, nomina locorum ibi 
quaerens; reliquias illas nullas esse (nihil illo loco cemi) adfirmat Haverfield. — 
4) Coiis|taiit[i]]no Mowat (uthic titulus sit anni p. Chr. 305/6); utrum Constant|io 
fuerit an Constant|[i]uo, definire non ausus est Haverfield. 

8929 imp. Caes. C. Aurel. | Val. Diocletiano | p. f. invic. Aug. 
pon[^.] I max., Germanico | max., trib. potes.', 1 p. p., procos., | Afranius 
Hanni|balianus-, lul. As|clepiodotus^ v[v.] | eemm. prae^/f. praet], \ 
d. n. \m. q. e.]. 

Oesci rep. (deseriptam a Skorpil dedit Bormann). — 1) A. 284? (cf. not. 3 fin.). 

— 2) Praefectus urbi a. 297 (chromogr. a. 354, Momms. chron. min. I p. 66), nec 
diversus Annibalianus consul ord. a. 292 cum Asclepiodoto (cf. not. 3), memora- 
tus (una cum eodem) vit. Prob. 22, 3 inter duces ex disciplina Prohi. Fortasse 
ah eo nomen traxeruni Hannihalianus, filius natu minimus Constantii Caesaris 
(chron. Pasch. p. 516 ed. Bonn.) et Flavius Hannibalianus rex regum Ponti, oc- 
cisus a. 337 (ipsum fuisse socerum Constaniii Caesaris coniedt Seeck P. W. IV 
1041). Antiquior Hannihalianus memoratus in t. Tralliano, de quo egit (xroag 
oesterr. Jahresh. 1907 p. 282 seq. — 3) Asclepiodotu^ praefectus praetorio (a. 296 
v.t videtur) Allectum Britanniae tyrannum oppressit (Vict. Caes. 39, Eutrop. 
9, 22, Zonar. 12, 31). Incertum an ad eundem datae constitutiones a. 292. 293 
(cod. lust. 5, 30, 2; 31, 9; 70, 4. 8, 17, 9; cf Mommsen Ges. Schr. 6, 287not.l). 
Idem consul cum Hannihaliano a. 292, cf not. 2. Titulu^ hic videtur positus 
ante eum annum, ex quo vir clarissimu^ uterque dictus est, fortasse positus ipso 
initio imperii Diocletiani (sane numerus tribuniciae potestatis etiam postea omitti 
potuii). 


Tituli imperatorum domusque imperatoriae. XXIII 

8930 lovi Auguste', vincas! 

8931 lovi Cae[s]ar', vincas! 

Alexandriae in museo (alteritis particula Cairi), arae duae (S. de Ricd 
icomptes rendus de VAcad. des inscr. 1908 p. 793, 1909 p. 146). — 1) Videntur 
\significari Diocletianus ei Galerius, cf. supra N. 621(not.l). 623. 634. 658. 659. 

8932 d. n. Gal. Valeriae' | sacratissimae | ac piissimae Aug. | 
matrique castrolrum, | [Va]\. Diogenes v. p. praes[es^ 1 de]yot8. (sic) 
n. m. que clignissim[ae]. 

Apameae Phrygiae (III S. 13661 vidit Kubitschek). — 1) Diocletiani filia, 
Galerii uxor. — 2) Praeses fuit provinciae Pisidiae (III 6807), cui provinciae 
Apamea illis temporibus adtributa fuit. 

8933 imp. Caes. | C. Val. Gale|rio Maxim|[i]ano et C. V|alerio 
Galerio Max|imino nob|ilissimo C|aes. r. p. D.^ 

Inter Dianam et Zarai Numidiae, miliarius (VIII S. 22490 = Gsell rech. 
arch. p. 171 n. 181). — 1) Titulus positus Augusto et Caesari Orientis a. 305 vel 
paullo postea. — *2) Mes publica Dianensis. 

Similis titulus Constantii et Seven iuxta stetisse putandus est (una repertus 
est titulu^ Severi VIII S. 22491, sed paullo aliter conceptus). 

8934 domino nostro | clementissimo | et piissimo | Maxentio | in- 
victo [ et providentiss. 1 semper Aug. ] Manli. Rusticianus | v. em., praef. 
praet., | devotus n. m. q. e. 

Romae in foro rep. (Vaglieri bull. comunale di Roma 1900 p. 65; Huelsen 
Beitr. z. alten Gesch. II 1902 p. 243). 

8935 Marti invicto patri | et aeternae urbis suae | conditoribus * | 
dominus noster | imp. Maxent[m]s p. f.^ | invictus Aug. (In latere dextro) : 
dedicata die XI kal. Maias' | per Furium Octavianum v. c, | cur. 
aed. sacr. 

Romae rep. merne Nov. 1899 in foro ante ecclesiam S. Hadriani (VI 33856 
vidit Huelsen). Et frontis titulus et lateris subsiituti in locum titulorum anti- 
quiorum erasorum; et supersunt in latere sinistro et in postica inscriptiones anti- 
quiores. Tractavit Vaglieri bull. arch. comunale di Roma 1903 p. 134 seq. — 
1) Romulo et Remo. Locus, ubi lapis repertus est, non multum (20 metr.) abest 
a cippo aniiquissimo supra N. 4913 et a lapide nigro, qui credebatur Romuli se- 
pulchrum tegere (cf. Huelsen Beitr. z. alten Gesch. II 1902 p. 237). — 2) Maxentii 
•mmen erasum, sed legitur. — 3) Natalis urbis. 

8936 impp. | dd. nn. | L. Domijtio Alexa|ndro' et | Fl. Constlan- 

tino I Augg. 

Alicubi in Afnca proconsulari, fortasse prope Siccam Veneriam rep. (VIII 
S. 22183 Roy homo valde accuratus descripsit ex ectypo). — 1) De hoc Alexandro 
cf. supra n. 674 (Eph. ep. 5, 257 iam est VIII 21959). Apparet ex hoc lapide 
Alexdndrum per aliquod tempus collegam dici voluisse Constantini. 


XXIV Addenda.  Caput II. 

8937 virtute domini nostri Constantini maximi pii felicissimi in- 
victi Augusti suppressis domitisque Francis, in eorum terris castrum 
Divitensium sub praesentia principis sui devoti numini maiestatique 
*duodeviginti haec vota fecerunt'. 

In castro Tuitiensi, i. e. Deutz (XIII 8502 servavit Rupertus abhas Tui- 
tiensis, ex cuius opere aliquo ms. sumptam edid. a. 1571 Swius de probatis sanct. 
histor.; vindicavit Domaszeivski mus. Rhen. 59, 1904 p. 470). — 1) Postrema 
corrupta esse apparet; fuisse duoetvicesimani (sc. milites legionis vicesimae secundae 
Primigeniae, ctiius legionis praeterea nulla mentio post nummos CarauMi) — X 
vota XX — fecerunt coniecit Dom. 

8938 Komanae securitatis libertatisq. vindicibus | dd. nn. FI. 
Val. Constantino et Y[al. Liciniano Licinioy Piis Felicibus aeternis 
Augg., I quorum virtute et providentia edomitis | ubique barbararum 
gentium populis | ad confirmandam limitis tutelam etiam [ Tropeen- 
sium civitas auspicato a fundamentis ] feliciter opere constructa est, | 
Petr. Annianus v. c. et lul. lulianus v. em. praeff. praet., ^ numini 
eorum semper dicatissimi. 

Adamklissi in regione Dohrudscha, ubi fuit dvitas Tropaeum Traiani pro- 
vinciae Moesiae inferioris (III S. 13734 = Tocilescu arch. ep. Mitth. 17 p. 190). 
— 1) Licinii nomen erasum. — 2) Eorundem praefectorum epistula extat (ad 
Optatum Mil. cod. Paris. 1711; ed. post alios Ziwsa ad Opiatum Milev. p. 212), 
data ad Domitium Celsum vicarium Africae a. 315 ut videtur (Duchesne mel. de 
r^cole fr. de Rome X p. 594. 607. 629; Pallu de Lessert fastes des prov. afric. II 
p.l71). Titulum positum esse ante a. 317 etiam ex eo manifestum est, quod Caesares 
eo anno creati non memorantur. Videntur hi praefecti communi certe nomine prae- 
fecturam administravisse, quamquam re vera sine dubio alter Constantini, alter Li- 
dnii praefectus fuerit   Cf. Momms. Herm. 36, 1901 p. 204 == Ges. Schr. 6, 287. 

8939 Licini Auguste, semper vincas ! (Utteris minoribus impressum) 
Naliss. (In media patera inter ramos olivae) sic X, sic XX. 

Naissi rep. a. 1901, paterae duae argenteae, iam Belgrad in museo (Vassits 
Revue archeol. ser. 4 1. 1, 1903 p. 26. 27 cum imagine). 

8940 dei sancti Solis | simulacrum consecr. | die XIIII kal. De- 
cem., I debet. singulis annis | iusso sacro dd. nn. | Licini Aug. et 
Licini Caes.' | ture cereis et profulsionibus eodem die ] a praep. et 
vexillat. | in cast. Salsoviensib.'^ | agentib. exorari. | Val. Romulus v. 
p. dux^ I secutus iussionem | describsit. 

In mco Dobrudschae Mahmudia, ubi Salsoviam fuisse ex hoc titulo apparet 
rep. (Pdrvan Convorbiri literare 40, 1906 p. 1023; vidi ectypum). — 1) Nota 
nullam mentionem fieri Constantini filiorumque. Titulus videtur extremi tem- 
poris Lidnii, quo concordia inter eum et Constantinum desierat et ipse numinum 
cultui favere credebatur. — 2) Salsovia memoratur in itinerariis (it. Ant. p. 226, 
tab. Peut, Geogr. Rav. p. 178, 14) et in Notitia dignitatum (or. c. 35, sub dispo- 
sitione ducis Scythiae). — 3) Sdlicet provindae Scythiae. 


Tituli imperatorum domusque imperatoriae. XXV 

8941  imp. Caes. Flavio Vale|rio Constantino Pio | Felici invicto 
Lug. pon. I max., tribun. potes. | VIIIIS cos. III, imp. VII ^ p. p., pro]- 
[cos., municipium Felix ] Thabbora numini  |  maiestatique eius |  de- 

[votum. 

Henchir-Tavibra in Africa proconsulari, ubi fuit Thabbora (VIII S. 23897 
idi ectypum). — 1) A. 314. — 2) Expectaveris imp. VIII (cf. quae exposui Eph. 
oigr. 7 p. 430, item supra N. 695 seq.). 


8942 imp. Caes. Flavio Constanltino maximo pio fel. | invicto 
LUgusto I pont. max., Ger. max., | Sar. max., Brit. max., | Per. max., 
liab. (sic traditur) max., | Med. max.,  Gotico max.', 1 trib. pot. X*, 

508. IIII, imp. VIIII, I p. p., procons., ] Annaeus Saturninus cur. r. p. | 
[devotus numini eorum [ inposuit, d. d. p. p. 

Henchir Dzemda in Africa proconsulari, ubi fuit municipium Semta (VIII 
?. 23116 descr. Toussaint bull. archeol. du comite hist. 1893).  —  l)  Cf. supra 
695. 696. 705. 6091. — 2) A. 315. 

8943 optimo et venerabili | d. n. Fl. Constantino | maximo, victori 
)io I semper Aug.  | Fl. Maesius Egnatius | Lollianus ' v. c, curator | 

[aquar. et Minic. d. n. m. q. e. (In latere sinistro) dedicata cum statione | 
\& Fl. Lolliano c. v. cur., | kal. Martis 1 lanuarino et lusto conss.'' 

Romae rep. in foro prope laciim lutumae, cf. infra N. 9261, ubi aefate la- 

'^"bente fuisse stationem aquarum ex hac aliisque inscriptionibus una repertis ap- 

mret (Vaglieri bull. arch. comunale di Roma 1900 p. 71; Boni Notizie degli scavi 

1901 p. 129; Huelsen Beitr. z. alt. Gesch. 2, 1902 p. 244 n. 29). — 1) Idem supra 

IN. 1223—1225. — 2) A. 328. 

Patera fictilis, ornata imagine Christi sedeniis et Constantini Faustaeque no- 
mlnibus inscripta, museo Britannico ante non multos annos inlata (III S. 14378^; 
Dalton catal. of early christian antiquities in the Brit. Museum p. 160 n. 916 
cf. tab. XXXIII), antiqua quidem esse videttir, sed imago illa et inscriptio recens 
(Wilpert Boem. Quartalschrift 1907 p. 107 seq., 1908 p. 182). 

8944 [p]acifico piissimo[<?]ue p[n]ncip[i] | d. n. Fl. Cl. Constanti 
victor[i I ejt [^jriumfatori [p]erpetuo Au[^.] | Ant. Marcellinus ' [et] Dom. 
Leonti[ws^ | e]t Fab. Titianus^ vv. cc. prae[/f.J praet.* | n. m. [q,] 
eorum^ semper dev[o]tissim[i, | jp]rocurante Palladio v. p. praesi[cZe ( 
p]rovinciae Tbraciae, | f consecraveruntf 

Prope Nova Zagora, ubi fuit Traiana {/] TQaiavewv nohq) Thraciae, rep. 
(III 12330 descr. Skorpil arch. ep. Mitlh. XV). — 1) Praefectus praetorio 
a. 340 (cod. Theod. 6, 22, 3). Consul ordinarius fuit a. 341, cf. supra N. 6113. 
— 2) De Domitio Leontio praefecto praetorio Orientis cf. supra N. 1234; Momms. 
proleg. cod. Tlieod. p. CLXXII. — 3) Consul ordinarius a. 337. Ut praefectus 
praetorio (Constantis ut videtur) menioratur a. 343. 349 (cod. Theod. 12, 1, 36; 
7, 1, 3), idem praefectus urbi N. 74L 8983. — 4) Cf Momms. Herm. 36, 1901 
p. 205 = Ges. Schr. 6, 288. — 5) Apparet titulum Constantii iuxta stetisse. 


XXVI Addenda.  Caput II. 

8945 [im^). Caes.] Fl. Cl. luliano' pi[o /e]lici bict[on] | venera- 
bili ac triumfatori | semper Augusto pontifici | maximo, Ger. maximo, | 
Alaman. maximo, Fran. | maximo, Sarm. maxim., | imperatori IP, 
conss. IIP, I patri patriae, proconsuli | recuperata republica. 

Serdicae (Sofia), columna (III 12333 multoque melius Ealinka antike Denk- 
mdler in Bulgarien f. 70 n. 76 viderunt ipse et Zingerle). — 1) Primi editores 
titulum retulerant ad Aurelianum. — 2) Reguiritur VII; cf. supra N. 753; Eph. 
ep. 7 p. 433. — 3) I\tulus positus a. 361 vel 362; cf. supra 'N. 753. 

8946 bono r. p. nato d. [n.] \ Fl. Cl. luliano [princip]\\im{?) max. 
triumf. semp. | Aug., ob dele[i]a vitia | temporum preteril[^omw]'. 

Mursae (Eszek) rep., columna (III S. 10648*' descr. Domaszewski). In ea- 
dem columna titulus ConstanUi et Galerii Caesarum (iis substituti Maximinus 
et Severus). — 1) Christianam religionem significari coniecit Domaszetvskius. 

8947 aeternum imperatorem, | virtute ac pietate | praestantem, ] 
Fl. Valentinianum | perpetuum Augustum | Gaius Valerius Eusebius ] 
V. c, com. ord. prim. ac per orlent. 

Alexandriae (S. de Bicci comptes rendus de VAcad. des inscr. 1905 p. 159). 

8948 domino nostr[o] | Fl. Valenti p. [/".] | toto orbe victor[i] | ac 
triumfatori | semper Augusto | Placidus Severus' v. c, | a. v. praef. 
praet.^ \ d. n. m. q. eius. (In latere dextro: patera. In latere sin.:) Petro- 
nius Maximus^ | v. c, iterum praef. urb., | curavit. 

Romae in foro rep. (Notizie degli scavi 1899 p. 333; Huelsen Beitr. z. alt. 
Gesch. II 1902 p. 245 n. 31). — 1) Idem supra N. 1232. — 2) Agens vices prae- 
fectorum praetorio. — 3) Idem qui supra N. 807/8. 809. Apparet Maximum 
basem Valenti dedicatam in alium usum vertisse. Idem titulus etiam in aliis basi- 
feus repertis in foro Romano Notizie l. c. p. 291. 334, quarum certe altera (l. c. 
p. 334) antea (anno 242) aliis usibus destinata fuit. Similes inscriptiones ex 
priore eius praefectura C. VI 1660. (Male Seeckius Roem. Mitth. 1905 p. 285, 
Briefe des Liban. p. 206 cogitavit de Maximo praefecto urbis temporibus luliani, 
Ammian. 2/, 12, 24, Symmach. rel. 34, 5.) 

8949 [s]alvis ddd. nnn. j Valentiniano | [Fa]lente et Gratiano 1 
[victo]v. senp. Aug., burgum* | . . . . iaco confine leg. Octa|[m] . . .a- 

nensium fecit, sub cur. j ri p. p.^, consu. d. n. Gratiano II | [et 

Fl. P]robo V. c 3 

Prope Schwadcrloch ad Rhenum, inter Confluentes ipsius Rheni et Aare 
(Koblenz) et vicuni Stein, rep. (Anzeiger f. schweizer Alterthumskunde 7, 270 cum 
imagine = Korrespondenzbl. der Westd. Zeitschr. 1893 p. 193, B. Pick vidit ec- 
typum). Similis tituli eodem anno positi fragmentum niiper prodiit in eodem 
tractu, Anz. f. schw. Alterthumskunde 1907 p. 190. — 1) Similes tituli eorundem 
iemporum supra N. 762. 773—775. — 2) Praepositi. — 3) A. 371. 

8950 [Thermantia]& \ [sanctissimae] ac nobilissimae | [memoriae 
/mi]nae, coniugi divi 1 [Theodosi^, inlust]vi8 comitis utriuslfgwe mili- 
tiae mag., ?n]atri d. n. Theodosi | [perpetui Augusti,] aviae dd. nn. j 
[Arcadi fortis]simi principis | [et Honori piis]^\mi iuvenis \ [praestantia 


Tituli imperatorum domusque imperatoriae. XXVII 

inf^ojlis suae | [augenti divinavi] prosapiam, | [Ceionius i?t*/]ius Albi- 
nus^ V. c. [praefectus urhi] iudex iterum [sacrarum co^jnitionum d. c. 
Romae in via sacra rep. (Gatti rendiconti della R. Accad. dei lAncei 1902 
j). 586 supplevit). — 1) Cf. Victor epiU 48. — 2) Idem sujn-a N. 780. — 3) Cf. 
supra N. 789. 

8951 [ajrmipotens Liby[c]um defendit Honoriu[5 orhem?] 

Romae in foro prope columnam Phocae rep., fragmenta duo (VI 31256 vidit 
et coniunccit Huelsen; Buecheler carm. epigr. n. 1803). Spectare ad idem monu- 
mentum, ad quod titulus supra N. 794, coniecit Huelsen. 

8952 d. n. Emili|e Mater|ne Term|antie' n. r." 

Romae olim, iam Neapoli, tabella aenea (X V 7152 Dressel vidit ectypum). — 
1) Est Thermantia, altera uxor Sonorii, de qua cf. supra ad N. 800. — 2) Non 
intellegitur ; conieceris fuisse vel incidi debuisse u. p., ut in ea quae sequitur. 

8953 d. n. Gallaje Placidijae n. p.' 

Romae, tabella aenea (XV 7153 vidit de Rossi). — 1) Nobilissimae puellae. 
Pertinet ad Gallam Placididm nondum Augustam (cf supra N. 801 not. 1; 
N. 817. 818). 

8954 funditus banc statuit Marcianus* e . . . [aulam?] 
serius in regnum missus* post [proelia multa?] 
reru[m . . . cjeleri medicina 

[e]rigi[i in] melius quem lapsu[w acceperat] \ orbem^ 
Aitos, non longe a Deulto Thraciae, rep., est Sofiae (III 12328. 14207, 12; 
imaginem Kalinka antike Denkmdler in Bulgarien p. 74 n. 82). Buecheler carm. 
ejngr. n. 1805. In eodem lapide extant reliquiae altaius tituli multo recentioris, 
quas omisi. — 1) A. 450—457. — 2) Sdlicet annorum circiter LVIII, cum im- 
perator fierei (chron. Pasch. p. 592 Bonn.). —  3) 4) Cf lordan. Rom. 332. 


8955  salvo d. n. Zen- Symmachus 

one et domno v. c. praef. 

Odovacre' urbi^ fecit. 

Tabella aenea eius generis cuius N. 810—814 (Schlumberger Recueil de m^- 
•moires de la Soc. de^ Antiquaires de France, ccntenaire 1904 p. 413). — 1) Con- 
cordia inter Odoacrem et imperatorem Orientis duravit ab anno fere 480 ad 
a. 489. — 2) Sine dubio Symmachus cos. a. 485 (Q. Aurelius Memmius Sym- 
machus); praefecturae eius urbanae fortasse mentio in tituli amphitheatri Flavii 
(VI 32162. 32182, de quo monuit Schlumberger). 


8956  ex p.* d. n. | Theoderici | et s. c. (in latere opposito) LXV. 

In paludibus Pomptinis rep. (de Rossi bull. crist. 1894 p. 83). — 1) Fx 
praecepto. — Hic est unu^ ex terminis, ex auctoritate Theoderici, imsu senatus, 
statutis ad definienda loca Decennovii a Decio patrido exsiccata dque adtribuenda, 
quos terminos memorat Cassiodor. var. 2, 32, 4 (cf. supra N. 827 not. 5; de Rossi 
l. c; Mommsen Cassiod. praef. p. CLXXXI). 


CAPVT III. 

TITVLI REGVM ET PRINCIPVM NATIONVM 
EXTERARVM 

(Addenda ad vol. I p. 188—193 N. 840—861). 

8967 [regi] \ magno Ag[n^]lpae* pio Philocaelsare (sic; et Philo- 
romaeo, | patrono coL, | pub. fac. 

Heliopoli Syriae (Baalbek) (III 14387 vidit Puchstein). — 1) Incertum 
utrum Agrippa maior (rex inde ah a. 37, defuncim a. 44) an filius eius (rex ut 
videtur inde ab a. 48); uterque enim appellabatur ^aadsig fiiyaq 'AyQtnnag 
(fiXoxalaaQ svae^rjg xal (pikoQfofialog. Cf. Prosopogr. imp. Bom. II p. 162. 163 
n. 88. 89. 

8958 regi magno | C. lulio Sohaemo\ | regis magni Samlsige- 
rami^ f., Philo|caesari et Philol[r]ohmaeo^ honora|t[o ornam] consu- 
lari|b[ws] .... 1 patrono coloniae, | Ilviro quinquenn., | L. Vitellius 
L. f. I Fab. So8s[i]a[»2ws] l 

HeliopoU Syriae (Baalhek) (III 14'887'- vidit Puchstein). — 1) Videtur esse 
is qui temporihus Neronis et Vespasiani Hemesam cum insignibus regiis tenebat 
(loseph. ant. 20, 8, 4 eet, Tae. h. 2, 81, cf. Prosopogr. imp. Bom. III p. 251. 545), 
pater enim Samsigeramus videtur esse rex Hemesae quem memorat losephus bell. 
18, 5, 4; 19, 8, 1. Alius Sohaemus a. 39 Ituraeis rex datus est (Dio 59, 12 cf. Tac. 
ann. 12, 23). — 2) Cf. not. 1. Ad eundem videtur spectare titulus urbanus VI 
35556'': C. lulio regis ] Samsicerami | 1. Glaco. — 3) Bequiritur Philorhom-. — 
4) Idem ut videtur inter signatores diplomatis militaris antiguioris anno 60 (III 
p. 2328, 64). 

8959 1 Bavarum gentes, quorum omnis mul- 

titujdo prostrata est, interfectis Taganin Masraule ] et Fahem^ regi- 
bus, adpraehensis etiam Afram j Fa . . . vasamen'' et . . . inim* con- 
lectis* regallibus vota diis immortalibus Getulor. | \_persolv\\i Sul[jpi]- 
cius Sac . . . us 

Bep. in Mauretania Sitifensi, loco dicto Teniet-Meksen, iam Sitifi (Gsell 
bull. du Comite'1907 lul. p. X; vidi ipse). Conferendi similes tituli supra N. 628. 
1194. 4495; de Bavaribus vide praeterea N. 2767. 8500 cum not. 2, item infra 
N. 9006. — 1) Sic (litteris h. et e eontignatis) vel Faiem lapis. — 2) Fortasse Far- 
mivasamen. — 3) Nomen desinens in . . . inim vel etiam . . . ivim. Ceterum non 
solum multae liiterae incertae, sed ne id quidem constat quomodo eae in vocabula 
distrihuendae sint. — 4) Sic sine dubio legendum (quamvis liiterarum partes in- 
feriores desint).  Iniellege: concuhinis. 


Tituli regum et priucipum nationum exterarum. 


XXIX 


8960  cerne salutiferas 8^[lendent]i marmore Baias*, 
qui calidos aest[ws /ranjgere^ quaeris aquis, 
hic ubi Vulcano ^e[ptunus] certat amore 

nec necat unda i[ocum^, ne]c nocet ignis aquas (sic). 
Gaude operi, GehsLin[unde'^, tu]o, regalis origo, 
deliciis sospes ute[re cum] populo. 
Tunete rep. ( VIII S. 25362 fragmentum intuenti sinistrum, in mtiseum in- 
itum, photographicee habes cat. mus. Alaoui suppl. tab. LIV 1). —  1) Baiarum 
'fMmen ad thermas translatum etiam in similibus carminibus eiusdem regionis 
et aetatis VIII S. 25425 (= Revue archeol 1906 I p. 465 n. 183) et anth. Lat. 
ed. Riese n. 211. — 2) [tan^gere Buecheler, [<i«]gere alii. — 3) Sic Buecheler, i[aces] 
Gauckler.  —  4)  Geilamiris ultimi regis Vandalorum consobrinus.  Cf. Procop. 
Vand. 1, 18 Victor Tonnennens. 8. a. 534 (chron. min. ed. Momms. II p. 198). 


CAPVT IIII. 

TITVLI VIRORVM ET MVLIERVM ORDINIS 
SENATORII 

(Adclenda ad vol. I p. 194—392 N. 862—1312). 

8%1* L. Munatium C. f. Plancum* Italicei | et Graecei quei 
Delei negotiantur. 

8%1^ L. Munatium C. f. Plancum | Italicei et Graecei quei 
D^iCsic) \ negotiantur. | ^Ayaoiag MrjvocpiXov 'Eg^eaiog^ kitoti. 

Deli rep. a. 1904, lapides duo (I ed. 2 n. 830. 831 = Bizard et Roussel 
hull. de correspond. hell. 31, 1907 p. 458 cum imaginibus). — 1) Homo praeterea 
ignotus. — 2) Idem artifex memoratur in compluribus inscriptionibus Deli re- 
pertis (cf. C. I. L. III p. 1307) et in Tenia supra N. 8889. Vixisse eum circa 
annum u. c. 650 videtur colligi posse ex inscriptione Delia C. I. Gr. 2285^. 

8962 M'. Sabidio M'. f.* | leg. I cives Romani in | Sicilia Panhormi 
qui I negotiantur. 

Terracinae (Borsari Notizie degli scavi 1900 p. 97). — 1) Potest esse is 
quem memorat Q. Cicero de pet. cons. 2, 8. 

8963 [iS^Jex. Appuleiu[s 8ex. f. flamen] | Iiilialis*, q., pr. urb. . . | 
Hunc senatus in c[ampum Martium puhlice in] \ sepulcbru[»w lulio' 
rum  efferundum  et statua]  | pedest[ri honorandum 

censuit] ^ 

Carthagine (VIII S. 24583 vidi). Ad Sextum Appuleium, patrem consulis 
a. u. c. 729 (supra N. 894), maritum Octaviae maioris, sororis Augiisti (cf. supra 
N. 8783), rettulit Cagnat (comptes rendus de VAcad. des inscr. 1906 p. 478), pro- 
babiliter. — 1) Alibi flamen divo lulio sacratus dicitur lulianus, supra N. 1122 
(cum not. 2). — 2) Supplevit Cagnat. 

8964 Potitas Vale[rms Messalla] \ XVvir 'sac. ta.[ciundis] \ \ q., 
pr. urb., c[os.% procos.] \ Asiae bis^ leg. . . 

Bomae ad viam Portuensem rep. (Vaglieri notizie degli scavi 1908 p. 175) 
— 1) Idem sine dubio Potitus Messalla supra N. 5050 v. 150, quindecimvir sacris 
fadundis a. u. c. 737. — 2) Consul fuit aut a. 722 aut a. 725 (cf. Prosopogr. 
imp. Rom. III p. 370 n. 94). — 3) Messallam Potitum proconsulem Asiae fuisse 
constat ex titulis repertis Magnesiae ad Sipylum Lebas-Waddington 1660^ et 
Mileti Wiegand Abh. Berlin. Akademie 1911 p. 70 (in utroque dicitur Msaad?.ag 
HoxLToq); novum, eum bis proconsulem Asiae fuisse, et mirum eum did procon- 
sulem bis, non proconsul per biennium. 


Tituli virorum et mulierum ordinis senatorii. XXXI 

8%5 cius... 

[cos.,   XV] vir    s.    f., . . . 

[legatus pro] pr. Augusti Caesaris in [Illyrico 

primus? ijrans flumen Danivium . , . 

m et Basternarum ' exer[a^w?n] . . 

. . . f/wjgavitque, Cotinos . . . 

. . . . s et Anartio[s] -^  . . . 

[J-jugusti .... 

Frascati (Eph. ep. 9, 694 imaginem dedit Premerstein oestetr. Jahresh. 7, 
)04 p. 216). Ad M. Vinidum consulem a. u. c. 735 rettulit Premerstein. — 
1) Basternas (sic scribitur etiam Tac. ann. 2, 65 et alihi) sive Bastarnas a. u. c. 725 
devicerat M. Crassus (Liv. ep. 134; Dio Cass. 51, 23seq.); iidem postea legatos ad 
Augustum miserunt (mon. Ancyr. 5, 52). — 2) De Cotinis cf. Tac. Germ. 43, de 
Anartiis sive Anartibus Caes. b. Gall. 6, 25; Ptol. Geogr. 3, 8, 3; C. I. L. IIL 8060. 
Cum iis Romanos temporibus Augusti aut eonflixisse aut pepigisse ex hoc frag- 
niento colligi potest. 

8966 Passieno Ru|fo tribuno mil. ] legionis XII Ful|minatae, 
Pass[ie?zi] | Rufi* filio, [T^w^]|genses pro [ami][ citia quae eis [cum] | 
patre est, libentes | dederunt. 

TJiuggae (VIII S. 26580 vidi ectypum; L. Poinssot nouvelles archives miss. 
scientifiques 13, 1906 p. 277). — 1) Proconsul Africae a. p. Chr. 3, cf supra 
iV. 120.  Minim, et patris et filii praenomen omissum esse. 

8967 Xvir. stl. iudic, | q. Germanici | Caesaris*, | leg. Ti. Cae- 
saris Aug., | C. lulius | Chr[e]stus' | Diocb. . . eq. duplic. 

Antiochiae Syriae (III S. 14165,14 solum initium; pleniorem Chapot bull. 
de corresp. hellen. 26, 1902 p. 161 acceptam a Tosellio). — 1) Quaestorem Ger- 
manici novimus P. Suillium Rufum (Tac. a. 4, 31. 13, 42). — 2) Christus traditur. 

8968 M. Magio M. f. Ga[^.] | Antiquo praef. | cohor. Cil., praef. 
fab., I . . mius' Murrius Umber | [^]rib. mil. leg. IIII Scythicae, | Illvir 
cap., q. pro pr., | [Z]eg. pro pr., aed. plebis | Cerialis, pr. 

San Esteban de Gormaz, ubi fuit TJxama (Eph. ep. 8 p. 415 n. 144 Huebner 
vidit ectypum). — 1) Fortasse praenomen Umbrum (Hue.). 

8969 [Sex. /^e]ntio* Sex. f. | Caeciliano | [Xvir. st]\. iud., tr. mil. 
leg. VIII Aug., I [quaest. prov. ^]aet., aed. pl., prae[^.,  leg. p]T. pr. 

prov. I [cur. a]\vei. Tib. et ripar., \[eg. l]eg. XV ApolIina[r. [ 

et leg. III Au]g.^, leg. pr. pr. utriusq. Mauretan.^, |  cos., arbitratu ] 
[. . . . a]e uxor. et Atlantis li[&.] 

Aquilae in Aprutiis (IX 4194 vidit Dressel). — 1) Nomen suppletum ex 
titulis Africanis, cf. supra N. 5955; VIII 10165 = 22172. — 2) Supplevit Cagnat~ 
(Armee rom. d'Afriquep. 287). Fortasse per hoc tempus positi ab eo sunt lapides 
supra N. 5955 similesque ibi memorati. — 3) Apparet Mauretaniam utramque, 
Caesanensem et Tingitanam, per aliquod tempus (sub imperatomm Flaviorum 
aliquo) procuratoribu^ ademptam, rectam esse a legato pro praetore. Cf. etiam 
N. 9200 not. 7. 


XXXII Addeuda.  Caput ini. 

8970 . . . [M. Ulp]uim Traianum cos.', \egsi[tum imp. Titi (7]ae- 
sa[ans d]iyi Vespas^iajni f. Vespafsiawi Aug. pro pra]et. provinciae 
Syriae, procos. Asiae^ et Hispaniae B[a]eticae, XVvi[mm s. f., so- 
daljera F[Z]avialeni, triumphalibus ornamen[^]is ex s. c. [honoratum] . . 
(ex V. 3 eociguae tantum reliquiae supersunt). 

Mileti in ruderibus nymphaei, fragmenta epistylii (miserunt Ziebarth et 
Jul. Huelsen architectus; cf. Wiegand act. acad. Berol. 1904 p. 73). — 1) Est 
pater imperatoris Traiani, de quo cf. supra N. 8797 not. 1. — 2) Yide supra l. c. 

8971 Ti. lulio Ti. f. Cor. Celso Polemaeano cos.\ procos. Asiae^ 
trib. legionis III ( Cyrenaicae, adlecto inter aedilicios ab divo Vespasiano, 
pr. p. K. ^, leg. Aug. | divorum Vespasiani et Titi provinciae Cappa- 
dociae et Galatiae, Ponti, | Pisidiae, Paphlagoniae, Armeniae minoris", 
leg. divi Titi leg. IIII Scythicae^ procos. j Ponti et Bithyniae, praef. 
aerari militaris, leg. Aug. provinciae Ciliciae, XVvir. s. f., cur. [ aedium 
sacrarum et operum locorumque publicorum populi Roraani; Ti. lu- 
lius Aquila Polemaeanus^ cos. | patrem suum. Consummaverunt he- 
redes Aquilae. 

Ephesi rep. in ruderibus bibliothecae, cf. infra not. 6 (Heberdey oesterr. 
Jahresh. 7, 1904 Beibl. p. 56). XJna prodiit gemella inscriptio Graeca (Cumont bull. 
Acad€mie de Belgique 1905 p. 198). Praeterea Ephesi prodierunt inscriptiones ad 
eundem hominem pertinentes quinque: earum duas edid. Heberdey oesterr. Jahresh. 
8, 1905 Beibl. p. 67, omnes Cumont l. c. p. 199. Ad eundem videtur pertinere frag- 
mentiim Sardibus rep. ath. Mitth. 1881 p. 147. Nomen eius dudum hahebamus 
in titulo servorum eius urbano Graeco I. G. XIV 1966. Cf. quae exposuimus Rit- 
terling oesterr. Jahresheffe 1907 p. 399 seq.; ego Herm. 45, 1910 p. 16. — 1) Consul 
suffectus mense Mai. et insequentibus a. 93 (III p. 858 dipl. mil; XIV 345 cf. 
eph. epigr. 7 p. 355 n. 1190 fast. Ostiens.). — 2) Proconsul Asiae videtur fuisse 
circa annum 106 (cf Heberdey oesterr. Jahresh. 8, 1905 p. 335). Fortasse hic 
Kskaoq av&v{naTog) sub Traiano memoratur in numrrto Cilbianorum superiorum 
Lydiae (Imhoof-Blumer Eevue suisse de numism. 6, 1896 p. 207 n. 2 = Babelon 
inventaire de la collection Waddington n. 4943). — 3) Praetori populi Bomani (in 
t. Graeco est, secundum consuetudinem Graecam, oxQaxrjyov Srjfxov ^Pw/xa/ejv). — 
4) De hac enumeratione regionum legato Galatiae subiectarum vide supra N. 8819'' 
not. 4. — 5) In t. Graeco est: TtQta/isvzrjv &eov Tlzov xal avToxQatoQoq .Ss^a- 
axov (sc. Domitiani) Xsyiwvog 6' I^xvd-ixijg. Fuit nimirum legatus legionis tem- 
pore mortis Titi. — 6) Idem memoratur etiam in aliis compluribus titulis patris 
(Cumont l. c.) eodem loco repertis (cf. supra), ex quibus apparet eum in patris 
memoriam extruxisse bibliothecam (z^v KeXaov vel t^v KsXoilavriJv ^i^Xio^/jxtjv, 
Heberdey l. c. 7, 53. 8, 67). 


8972 L. Eoscio L. [f Quir. Mae]\cio Celeri M . . . | Postumo Ma- 
m[iliano?] \ Vergilio Staberia[72o] ^ quaestori imp. Hadria[*2i^M^.], | s. 
A.2, pr. peregr., leg. leg. XIIII G. M.^ [v., | ^Jecreto concili provin[ciae .... 

Emeritae in Lusitania (Eph. ep. 8, p. 530 n. 303 Huebner vidit ectypum). 
— 1) Filius fortasse vel nepos L. Roscii Aeliani Maecii Celeris supra N. 1035. 
3619. — 2) Sodali Augustali. — 3) Geminae Martiae. 


Tituli virorum et mulierum ordinis senatorii. XXXTTT 

8973 L. Octavio Comelio P. f. Salvio luliano | Aemiliano* Xviro, 
quaestori imp. | Hadriani, cui divos Hadrianus soli | salarium quaestu- 
rae duplicavit | propter insignem doctrinam^, trib. pl., | praef. aerar. 
Saturni item mil., cos.^ | pontif., sodali Hadrianali, sodali | Antoniniano, 
curatori aedium | sacrarum*, legato imp. Antonini | Aug. Pii Germa- 
niae inferioris^ lega|to imp. Antonini Aug. et Veri Aug. | Hispaniae 
citerioris, procos. | provinciae Africae, patrono, | d. d. p. p." 

Rep. loco Africae dicto SuJc-el-Abiod , ubi fuit Pupput, cf. supra N. 6788 
(VIII S. 24094 vidit Merlin; ipse vidi ectypum). Traetavit Mommsen Ges. Schrif- 
ten II 1 seq. — 1) Est notus au^tor iuris plerumque dictus lulianus vel Salvius 
lulianus (cf. Prosopogr. imp. Rom. III p. 164), P. Salvius lulianus in mentioni- 
hus quihusdam consulatus (Publii praenomen omissum esse mirum, sed cf. infra 
N. 9052 not. 12). — 2) "^Sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum' (Eutrop. 
8, 17). — 3) A. 148 cuni C. Bellicio Torquato. — 4) Curator aedium sacrarum 
fuit a. 150 una cum Popilio Pedone (supra N, 1071), teste titulo VI 855: locus 
adsignatus a Salvio luliano et Popilio Pedone cur. aedium sacrarum locorumque 
publicorum; dedic. XIII k. Oct. Gallicano et Vetere cos. Nota Salvium lulianum 
in titulo ipsi dedicato dici curatorem aedium sacrarum, Pedonem (supra N. 1071) 
curatorem operum publicorum. — 5) Ad hanc legationem eius pertinet titulus 
supra N. 7776. — 6) Decreto decurionum (sc. Puppitanorum), pecunia publica. 
lulianum ex Africa oriundum fuisse ex hoc t. colligi nequit. 

8974 Cn. lulio Cn. | fil. Vero cos. | desig. II, augur. | . . 

Rep. supra Salonas in ripa sinistra fluminis Cetina, loco dicto Rumin, ex 
adverso vici Citluk (III 8714 Bulid bull. dalm. 9, 193 vidit ectypum). Fuisse 
partem superiorem lapidis supra N. 1057, eodem fere loco reperti, perspexit Rit- 
terling Westd. Korresp.-Bl. 1903 p. 216. De hoc lulio Vero cf. infra N. 9116. 
Legatus Britanniae fuit a. 158 (cf. ih. not. 5), legatus Syriae inter annos 163 
et 165 (supra N. 5864). Consul primum fuit sine dubio sub Antonino Pio, consul 
iterum suh M. Aurelio. 

8975 f. Fufi]cio Cornu[^o^ 1 . . 

cos., soclali Titia]\i Flaviali, leg. Aug. p[ro pr. prov. Pan- 

noniae super.^ ••••»! ^^9- ^^9-] • • • • Q^^-^ ^st in Moesia 1 

.... [leg. Aug. iuridico per J.s]tyriam et Callaecia[m ^, . . . . \ . . praet 

cand., tri]h. pleb. candidato, [quaestori, . . . | . . trih. leg.] donis 

militarib. [donato a divo \ Traiano hello Parthico coronis vallari et\ 
murali, vexillo sxlgenteo"^, hasta pura, \ leg. pro pr. imp. Antonini 
Au]^. Pii provinciae M ^ \ [L] d. d. [d.] 

Casalhordino prope Histonium (Vasto), oppidum Frentanorum, rep. (C. Man- 
cini Atti della R. Accad. napol. di archeologia XVIII 1 n. 4, Rendiconto 1896 
p. 50, cf. Huelsen Roem. Mitth. 1896 p. 253; tractavit etiam Ritterling arch. ep. 
Mitth. aus Oesterr. 20, 1897 p. 21). — 1) Nomen suppletum ex tegula Histonii 
reperta IX 6078, 91 et ex diplomate militari (cf. not. 2). — 2) Suppletum ex diplo- 
mate militari C. III p. 1984, quod videtur datum inter a. 138 et 146. — 3) Cf. 
supra N. 1070. 1079. 2299. — 4) Cf supra N. 1025. 1352. 2719. 2746. 8863. — 
Dessau, Inscriptionea Latinae III. 3 


XXXIV Addeuda.  Caput IIII. 

5) Mirwn hanc legationem (Moesiae ut videtur) legi ex ordine exemptam loco post- 
remo. (Postrema haec non ad Cornutum pertinere, sed ad eum qui titulum dedi- 
cavit, coniecit Ritterling.) 


8976 C. Novio, C. Novi | Prisci cos.' et Flavoniae | Menodorae 
fil., Ser.'^ Rus|tico Venul. Aproniano | Xvir. stlitib. iudicandis, | trib. 
laticl. leg. VI Fer. Capar.' | 

8976* I Apron [iano] | Xvir stlit. m\dic], \ trib. 1. [c.]' leg. VI 

F[err.] | Caparc^ quaest. | cand,, leg. Asi[ae], | trib. cand., \praet] \ 
de&ig\nato] | \vi]c. D . . .^ 

Antiochiae Fisidiae (III S. 6816. 6814 hanc descripserunt Ramsay et Sterrett, 
illius ectypum vidit Mommsen. Tertii similis tituli fragmentum ib. 6815). — 
1) Consul suffectu^ a. 152 (III 8. p. 1987 dipl. mil). — 2) Trihu Sergia videtur 
indicari Rusticum oriundum fuisse ex Antiochia. — 3) Cf. not. 5. — 4) L • G 
traditur; intellege: laticlavio. — 5) Significatur, ut viderunt Ritterling mus. 
Rhen. 58, 1903 p. 634 et Knox MElderry Classical Quarterly 2, 1908 p. 111, cf 
1909 p. 52 not. 6, KanaQy.OTvsl (sic Ptol. 5, l6, 3) sive Caporcotani (sic ut videtur 
tabula Peutingerana, inter Caesaream et Scythopolim), locus Galilaeae, hodie, utvul- 
go creditur, KefrKud, ubi temporibu^ Pii tetendisse legionem sextam Ferratam ex 
hoc titulo discipotest. Tegulae inscriptae leg. VI F. nuper prodierunt in ruderihus a 
Kefr Kud aliquanto sept. versus sitis dictis el Ledschun (Schumacher Mitth. u. 
Nachr. des deutschen Palaest.-Ver. 1904 p. 56), ubi castra legionaria fuisse ipsum 
nomen indicat. — 6) Unus ex vicis coloniae Antiochiae, cf. supra N. 7198 not, 1. 

8977 [Q. Antistio Advento] \ Q. f. Quir. Postumio Aqu[i]|lino' 
cos., sacerdoti fetialli, leg. Aug. pr. pr. provinc. Ger|maniae inferioris, 
leg. Aug. I at prae[^Jenturam Italiae et | Alpium expeditione Germa|- 
nica, cura. operum locorumq. | publicorum, leg. Aug. pr. pr. | provinc. 
Arabiae^ leg. Aug. leg. | VI Ferratae et secundae Adjiutricis^, trans- 
lato in eam ex|peditione Parthica, qua do|natus est donis militaribus | 
coronis murali vallari aulrea hastis puris tribus ve|xillis duobus, prae- 
tori, leg. 1 pr. pr. provinc. Africa., [t]r. pl., se|viro eq. R., q. pr. pr. 
provinc. | Macedoniae, tribuno mil. | leg. I Minerviae p. f., Illlvir. | 
viarum curandarum, | Sex. Marcius Maximus ob in|signem eius in se 
benivolen[tiam s. p. p., d. d. 

Thibili (Annuna) in Numidia (Cagnat Revue archeol. ser. III 21, 1893 p. 396 
n. 88; lapidem descr. Gsell). — 1) Ad eundem pertinent alii tituli Thihilitani, cf. 
supra N. 1091. 1091^, item Germanicus supra N. 3094. — 2) Cf. III 92. Per 
hoc tempus uxori eius positus t. (rraecus Gerasae Cagnat Inscr. (Sraec. ad res 
Rom. pert. III n. 1368. — ^) A. 164, cf. supra N. 1091. 

8978 Q. Servaeo Fusco | Corneliano c. v., | leg. provinc. Gala- 
tiae, l[e^.] | leg. I Italic, leg. leg. XIIII G[e][min., pr. has. item ex 
deleg. I de liberalib. causis et su^premar.', iuridic. per Calab. | Lucan. 
Apuliam Brutt., cur. | viae Salar., tr. pl., q. urb., ( cur. universae 
libert. 1 liberte^ eius et fili eorum 1 alimentis annuis foti. 


Tituli virorum et mulierum ordinis senatorii. XXXV 

Gigthi ad Syrtim rep. (VIII S. 22721 Cagnat vidit edypum). — 1) De 
his praeturis vide Mommsen Staatsr. II (ed. 3) p. 225. 226. Cf. supra N. 950, 
1159 (not. 10). 1160 (not. 3). — 2) Liberti et libertae. 

8979 . . [F]alerio* Claud. | . . . Acilio Prisciliano | . . . [ajuguri, 
Laur. Labi|[nafi, comiti Augg.] nn. inter XX cos.^ | [cur. alvei Ti]- 
beris riparum | [cloacaru]mqasiQ (sic) sacrae | [urhis, cons]ii\a.n ordi- 
nar.'', | [praet. ^wjtelar., quaest. | [urhan^o, quaest. | . . . .^ pontifici | 
[Laur. ia&]i.^, trium|[?;iro w]onetarum | [a. a. a. /1] f., seviro | [equit. 
B]om. tur|[wae] . .^, ob eximium | [aw2or]em in cives, | [sa]cerdotales 
et I [popul]ns'' sue pecuniae* | [2?]osuerunt. 

Lavinii (Praticae) cf. supra N. 6181 seq. (Eph. ep. 9, 593 descr. Dennison, 
ipse vidi imaginem photographicam). — 1) Sic vel [(rjalerio. Homo praeterea 
ignotus, quamvis fuerit consul ordinarius (cf. not. 3). Cognomen eius, quo solebat 
appellari in fastis consularibus, fortasse periit ante Acilii vocabulum. — 2) De 
viginti consularibus creatis a senatu a. 238 cf. supra N. 1186 not 3. Potuit unus 
ex iis, qui Pupienum contra Maximinum comitatus est, dici comes Augustorum 
nostrorum inter viginti consulares. — 3) Vir consularis ordinarius didtur etiam 
Volusianu^ consul ordinarius in titulo supra N. 1332; cf etiam N. 1180 not. 1. — 

— 4) Duplex quaestura etiam in titulo eiusdem aetatis supra N. 1180 et in aliis 
compluribus (Mommsen Siaatsr. II ed. 3 p. 259 not. 2). — 5) Supplevit Domas- 
zeivski (pontifices Laurentium Lavinatium etiam supra N. 1190. 1392. 1886. 
2741. 5006). — 6) Excidit numerus turmae equitum Romanorum. — 7) Sic 
etiam in alio titulo Lavinate supra N. 6185. — 8) Requiritur: sua pecunia. 

8980 [consuli ordin]2no \ a sena[^w electo^ | ta- 

nicae, sace[rdofi] no, leg. leg. VII | [cur. viae Lavi- 

c]anae et Latinae Ye[teris^, \ procos. prov. /Sicjiliae, praetori, tribu[no 
pl., quaestori, \ trih. legionis . . . Adiu^triciB'^ p. f., Xviro B[tlitihus 

iudicandis, \ oh exi]m\2im eius in se B[dfectionem] [^JwJbl. ex 

decr. spl. o[r^i?2is . . 

Sidi bu Arkub prope Vinam provinciae Africae proconsularis (Carton bulL 
des antiquaires de France 1908 p. 284). — 1) Ordinarii vocabulum in titulis re- 
peritur datum eonsulibm non ante a. 214 (supra N. 1159), deinde a. 225 (N. 1175). 

— 2) Fortasse hic quoqiie, ut Caesonius Lv/dllus supra N. 1186 et Priscilianus 
qui praecedit, fuit inter vigintiviros consulares a senatu contra Maximinum electos. 

— 3) Cf supra N. 1174. — 4) Sic, vel: [Vic]tnci3. 

8981 P. Fl. Pu|dens Pom|ponianus v. c, | procos. | Cret. Cyr., [ 
leg. Aug. I prov. | Aquae|tanicae (sic), | praef. | frum. ] d. e s. c.', l 
cur. Al|bensium | Fuc, pr., | trib. pl., | q. prov. | Siciliae, | patriae f 
suae d. d. 

Thamugade, litteris q. d. uncialibus (Cagnat revue de phil. 19, 1895 p. 215, 
bull. des antiquaires de France 1895 p. 135 cum imagine). Eidem homini posi- 
tus est titulus supra N.2937, et ipse undalibus litteris scriptus. — 1) Cf. supra 
N. 903. 947 cet. 


XXXVI Addenda.  Caput IIII. 

8982 Pompeianis vita! | ob insignem iustitiam | et merita litte- 
rarum et amore, | quem non solum circa patriam | sed per omnem 
provinciam conlocavit, | lul. 01. Peristerio ] Pompeiano v. c, ex cons. 
p, S.S I universa curia in coetu splendidu {sic) suo | patrono digno et 
prestantissimo | statuam conlocavit. | Amazoniis" vita! 

Lilybaei, in eodem lapide in quo N. 8911 (Notizie degli scavi 1905 p. 217). — 
1) Ex consulari provinciae Sidliae. — 2) Signum ut videtur Pompeiani vel uxoris. 

8983 [jTjabius Titianus v. c. XVvi[r s. f.], | cons. ord., iterum 
praef[ec^ws] 1 urbi' | votum libens 8[olvit. 

Cumis (Waltzing revue de 1'instruction publ. en Belgique 36, 1893 p. 278). 
— 1) A. 35011.  Cf. supra N. 741. 1227. 

Cumis votum solvit quindecimvir sacris faciundis, in patria Sibyllae. 

8984 Anici Aucheni Bassi W. c. | Anicio Auchenio Basso v. c, | 
proconsuli Campaniae, | praefecto urbis, | ob inlustria merita et | circa 
provinciales | praeclara providentia, | ordo populusque | Neapolitanus 
patrono [ originali. 

Neapoli (Sogliano Notizie degli scavi 1892 p. 166). — 1) Idem supra N. 1262. 
1263. 1292. 5702. 

8985 [v]ir[i2^iw]m o\mnium ac tot men]torum viro, censurae | 
culmine et moderatione ] praecipuo, provido semper | et strenuo, in- 
dulgenti | bono benigno iustissimo, | Nicomacho Flaviano* v. c, | con- 
sulari Campaniae, | proconsuli Asiae, praefecto | urbi iterum \ patrono 1 
originali, statuam censuit | ordo ab his semper defensus | ac populus. 

Neapoli (Spinazzola Notizie degli scavi 1893 p. 521). — 1) Filius Nico- 
machi Flaviani, ad quem pertinent N 2947. 2948, memoratur ipse N. 2948 (cf. 
ib. not. 2—5). — 2) De praefecturis urbanis Nicomachi dixit Spinazzola l. c. 
p. 524. 525. Titulus positus est ante praefecturam praetorio Nicomachi, id est 
ante annum 431. 

8986  I tanti ordinis ci eius . . . . | statuam 

pro a ins . . . . a ad [memoriam ^os]|teritatis Anici[ws -4.ci]lius 

Glabrio Fau[s^]us' [v. c.] \ proavo suo m&[terno^ pr]o cultu reverentiae 
\dehitae? \ er]exit. 

Romm in campo Martio non longe a Tiberi, ubi dicitur via de' Soldati, rep. 
(Gatti Notizie degli scavi 1904 p. 401). — 1) Idem Glabrio Faustus eodem fere 
loco ut videtur urbis Romae patri posuit titulum supra N. 1281, socero N. 1282; 
cf. praeterea N. 803. 1283. — 2) Acilium Severum, consulem a. 323, praefectum 
urbis a. 325 significari coniecit Gatti. 

8987 

lus ad iustitiam revocare aequumque tueri' 
Dalmatio lex est, quam dedit alma fides. 
Bis sex scripta^ tenet praetorisque omne volumen^, 
doctus et a sanctis condita principibus. 


Titali viroriiin et mulierum ordinis senatorii, XXXVH 

5 Hic idem interpres legum legumque minister 
quam prudens caliet, tam bonus exequitur. 
Multis pro meritis, Valeri, iustissime rector, 

multis pro meritis haec stat imago tibi, 
quam positi longe testantes publica vota 
10   usque procul patriae mittimus in gremium. 
Hinc praefecturae summos venramur (sie) honores, 

hoc te gaudentes omine prosequimur. 
Quisquis scire volet, quorum celebreris amore, 
ille hoc indicium sumserit ex titulo: 
15 Dalmatio posuit provincia Lugdunensis 
tertia" patrono grata cUenta suo. 

Inter Mursam (Eszek) et Sopianas (Funf-Kirchen) Pannoniae rep., tabula 
magna aenea (Mommsen Sitzungsber. Akad. Berlin 1902 p. 836 — Ges. Schriften 
II p. 150 eum imagine). — 1) Bector provinciae (v. 7), deposito munere redux 
in patriam (v. 10), laudatur propter aequitatem et turis scientiam. — 2) Duo- 
decim tabulas. — 3) Edictum perpetuum. — 4) Provincia tertia Lugdunensis me- 
mwaiur una cum provincia Senonia in latercidis provindarum saec. p. (Jhr. quinti, 
cf. supra N. 6117 not. 2. — Cum hac tabula conferendae sunt similes tabulae 
patrocinales , quas civitates provinciae Senoniae consulari suo posuerunt supra 
N. 6117. 

8988 

cum mundum \[mqu]tm Dem[e<ria]s* km[nia^ virgo] 

cla[w^]eret extremum non moTit[ura diem, 
hae]Q tibi pap[a X]eo^ votorum extrem[a suorum 
trad]idi[t u]t sa[cra]e surgeret au[Za] d[omus]. 
5 M[a]nd[a]ti completa fides, sed glor[ia maior 
m]terius* votum [s]olvere quam propa[Zaw]* 
In[dide]TaX culm[e]n ^tei^[hanus], qui primus in or[&e 

ra] ptus mor[^e tr]\iei regn[a]t in arc[e poli. 
Prjaesulis \i&[nc iuss]\i Tigrinus ^[reshyter aulam] 
10   excolit ins[om]nis mente labo[re vigens]. 

Ad viam Latinam , 3 mil. pass. ab urhe, rep. in nideribus ecclesiae quae 
S. StepJiano dedicata fuit (ex frustulis cirdter nonaginta composuit Garrucci apud 
Fortunatium scavi lungo la via Latina 1859 p. 26, storia delV arte cristiana I 
1881 p. 512, idem supplevit). — 1) Cf. Lib. pontif. c. 47 (I p. 238 Duchesne): 
huius (Leonis) temporibus fecit Demetria ancilla Dei basilicam sancto Stephano 
via Latina, miliario III in praedio suo. De hac Demetria sive Demetriade cf. 
Seeck apxid P.-Wissowa I 2207 n. 50. Filia fuit Olybrii consulis a. 395 et 
Anidae lulianae (cf. supra N. 1267). — 2) Cf. supra N. 1221 (not. 2). 1269. — 
3) A. 440—461. — 4) Sic Gatrucdvs ap. Fortunatium, [aZ]terius et propHww] 
(hoc eontra lapidem) Viscontim. 

8989 Marinianus vir inl., ex pf. [praet.] et cons.* ord.'' | cum 
A[72alstasia^ inl. fe[m. eius]* debita vota | beatissimo Petro apostolo 


XXXVIII Addenda.  Caput lUI. 

persolvit, | qu[a]e precibus pap[a]e Leonis mei'^ | [2?ro]vocata sunt atq. 
perfecta. 

Romae in fronte ecclesiae S. Fetri, in opere musivo (semel descripta ante 
saec. VIII ut videtur, servavit cod. Pal. Yat. 591, restituit et ed. de Rossi inscr. 
chr. II p, 55 n. 10, cf. Grisar roem. Quartalschr. 9, 1895 p. 261). — 1) expf et 
cons' legitur loco non suo, ad indicationem loci adiunctum. — 2) A. 423. Idem 
memoratur supra N. 1285. — 3) apostasia traditur. — 4) inl. fe. legitur loco 
alieno (inter aplo et psolvit). — 5) iu ei traditur. A Leone papa I hasilicam 
8. Petri renovatam esse legitur in libro pontificali; ei Marinianum cum coniuge 
Anastasia opem tulisse hoc titulo discimus (de Rossi l. c). De Mariniano ef. 
praeterea Duchesne lih. pontif. I praef. p. CXXVI. 

8990 (intra clupeum) 

[f]erit geminum uno tempore vulnus Fl. 

eans fit sine fine dolor Amala 

.... [Zac]rimas mox poscit et alter Amalafri- 

a sed bonitate pater da Theode- 

nanda' c. f. 


In vico agri Praenestini Genazzano in pavimento ecclesiae, Boma ut videtur 
ahlata (de Rossi hull. crist. 1894 p. 77 tah. VIII). Buecheler carm. epigr. 1850. 
— 1) Nota est Amalafrida, regis Theoderici soror, mater Theodahati postea regis 
(lordan. 6et. 58, 299, Procop. Goth. 1, 3), secundis nuptiis uxor TJirasamundi 
Vandalorum regis. Ah hac regina, defuncta in Africa (Cassiod. var. 9, 1, Victor 
Tonnen. a. 523) haec sine duhio diversa, sed ex stirpe ut videtur eius, ex priore 
scilicet matrimonio. 


8991 d. n. Honorio semper Aug. 

(imperator, in altera tabella hastam et scutum tenens, in altera laharum et glohum 
cum Victoria; in labaro scriptum) in nomine |  XPI vincas | semper! 
Probus famulus^ v. c, cons. ord.'' 

Diptychon eburnemn, Aostae in Thesauro ecclesiae cathedralis (V 6836 vidit 
Momnisen). — 1) Scilicet imperatoris. — 2) A. 406 (cf. supra N. 1268 fin. 
cum not.) 

Videtur adnumerandum esse diptychis consulum quae dedi supra N. 1298— 
1312, sane ea re ab illis diversum, quod ipsi imperatori dedicatum est a consule, 
ideoque imperatoris, non consulis, imaginem exhibet. 

8992 [F]\. Constantius* v. c^, comes et mag.^ utriusq. mil. atq. 
patricius et secundo" consul ordinarius. 

Treveris, olim ad ecclesiam S. Paulini, iam in museo, in tahula lapidea in- 
cisum, saeculo, ut litterae indieant, circ. XII, sed expressum sine dubio ex in- 
scriptione antiquiore quam restituit de Rossi (XIII 3674 cf. de Rossi inscr. chr. I 
p. 264. 579); expressum autem est, ut demonstravit Graeven Westdeutsche Zeit- 
schrift 23, 1904 p. 24seq., non ex monumento aliquo lapideo antiquo, sed ex 
diptycho eburneo, eius generis quae diptycha consularia appellantur ; atque for- 


Tituli virorum et mnlierum ordinis senatorii, XXXIX 

tasse huius ipsius diptychi particula nune extat Berolini,  a. 1875 Treviris ad 

S. Paulini reperta, cf. infra. — Praemittitur in lapide h(ic) iacet,  scilicet ut 

iitulus sepulcralis fieret et pertinere crederetur ad Constantium patrem Constan- 

tini, quem Trevcris sepultum esse antiquarii Treverenses medio aevo crediderunt 

(iidem matrem Constantini Treveris oriundam fuisse finocerant); cf. '^ Gesta Tre- 

verorum' c. 18 Mon. German scr. 8 p. 151.  Revera titulus pertinuit ad Constan- 

Hium,  maritum Gallae Placidiae,  secundo consulem ordinarium a. 417, postea 

\Augustum (cf.supraN. 801). — 1) Elius Cstancius lapis (pro FL, quod in ebore 

Ifuisse putandum est, legerant 'Ell., idque de Aelio acceperant), deinde reliqua scri- 

^tltehant ita ut tunc scribere mos erat. — 2) ^R CS/L/RIS lapis (v. c, qiiod in ebore 

[fuisse videtur, male intellexerant). — 3) bAGIST lapis (utrum raag. an magister 

\fuerit in eboreincertum). — 4) AQ PARICIVS TT SCDO lapis; . . . q. (sic Graeven) 

vel ... 0 (sic Bohn) patr. et et secundo . . . superest in tabella nunc Berolini ad- 

,8ervata,  Treveris reperta (XIII 10032, 12),  quam partem fuisse huius ipsius 

diptychi putat Graeven. 

8993 Procop. Anthem.» Ant. fil.'^ 

Diptychi ebumei pars dimidia, extabat Limoges (XIII 10032, 4 ad ima- 
' ginem confectam saec. XVII vel XVIII, quam repetivit Villefosse bull. archeo- 
logique du Comite des travaux hist. 1884 tab. VII cf. p. 307). — 1) Videtur 
esse Anthemius consul a. 455 (cum Valentiniano octavum), ab a. 467 ab a. 472 im- 
\ perator Occidentis, Procopius Anthemius dictus in nummorum parte. — 2) Ant. fil. 
obscurum (fortasse non recte exceptum). Anthemii fiUus, interpretatur Villefosse 
gazette archeolog. 9, 1884 p. 122, referens ad Anthemium considem orientalem 
a. 515, quem Anthemii imperatoris filium statuit. 

8994 [i/jessi Phoeb. Severfi . . .' 

In parte aversa tabulae eburneae, in cuius parte adversa est anaglyphum 
aetatis Carolingicae (vidi imaginem photographicam quam a. 1909 Ad. Goldschmidt 
misit Hirsehfeldio). — 1) Est Severus consul a. 470, cf. supra N. 5634. 


CAPVT V. 
TITVLI VIRORVM DIGNITATIS EQVESTRIS 

(Addenda ad vol. I p. 293—334 N. 1313— U72). 

8995 C. Cornelms Cn. f. Gallu[s* eg]ues Romanus pos[^] rege[s] | 
a Caesare deivi f. devictos praefec{[t*s J.?ea?]andreae et Aegypti pri- 
mus, defection[is] | Thebaidis'' intra dies XV, quibus hostem y\icit., 
his ajcie victor, V urbium expugnator Bore[se] |os ^, Copti, Ceramices, 
Diospoleos meg[ales, Op^hieu", ducibus earum defectionum inter[ce]l- 
ptis, exercitu ultra Nili catarhacte[n transd]\icto, in qnem locum neque 
populo I Romano neque regibus Aegypti [arma ante s]unt prolata, 
Thebaide, communi omn[i]|um regum formidine, subact[a] \Qg[atisque 
re]gis Aetbiopum ad Philas auditis eoq[i*e] 1 rege in tutelam recepto, 
tyrann[o] Tr[iacontes]choenundi® Aethiopiae constituto, die[2sj | patrieis 
et Nil[o adiu\ioi\ d. d. | [r]a«og  KoQvrjhog rvatov vldg rdl- 

X[og i7C7T£v]g "^Pwfiaiwv, ji€Td xijv y.ardXvaiv t(ov \ iv ^iyiJTtTcoi ^aai- 
Xewv TCQWTog vnb Kaia^aQoe ini\ T^g ^iyiJTtTOv v.aTaaTad^eig , ttjv 
Grj^aida d\7toaTdaav ev TtevTev.aidey.a ■fif.isQaig dig [iv TiapjaTdBei 
y.aTd y.QdTog vixrjaag, aiiv tQl Tovg fj^yeixdvag tcov dvTiTa^a^evoJv 
iXetv 7t£v[re re nd^^^eig Tag i^kv e^ e(p68ov, Tag <5^ ey. 7toXioQy.i[as\ \ 
y.aTaXa^oixevog, BdQrjOLV, Kotctov, KeQafir/.i][v, /lid(j7i\oliv ^ieydXrjv, 
'Ocpifjov, y.al avv TijL aTQaTidi v\7teQdQag tov y.araQdy.Trjv, d^dTOv 
aTQaTLa[i:e rije %(&Q\(xg ^Q^ a^TOv yevofxevrjg, yal avjiiTtaaav t^[v] \ &rj- 
^aida (lii {jitOTayelaav TOig ^aaiXevaLv [v7iord^\ag, de^dfxevdg Te 
TtQea^etg ^td^LOTtoiv ev Oi\Xaig y.ai jtQo^eviav TtaQu tov (SaaLXecog 
X[a/3cbv rii]Qavvdv TB Tfjg TQLay.ovTaaxoivov'' T07taQxia[g\ \ f.uag iv 
.Ai^iOTtiaL v.aTaaTTqoag,  -d^eoTg 7taT[^coots xal N]ei?.ci}  avvXi]7tT0QL ya- 

QLaTl]QLa. 

Philis in insula rep., lapis in duas partes s(nssus et in pavimentum areae 
adiacentis Caesareo (aedificati a. u. c. 74112) coniectus, nunc inde extractus, cst 
Cairi in museo (III 14147, 5 contulit S. de Ricci Archiv f. Papyrusforschung II 
1903 p. 249; repetiverunt Dittenberger Orient. inscr. 654; Cagnat inscr. Gr. ad 
res Rom. pert. 1 1293). Pars superior lapidis occupata est imagine equitis hostem 
prostratum ferientis et inscriptione Aegyptiaca versuum decem, solitas Aegypto 
regum laudes continente, sed ita riiutila, ut utrum ad Cornelium Gallum (cf. 
not. 1) an ad Caesarem pertineat non appareat (cf. Ermcm Sitzungsber. Berl. Akad. 


Tituli virorum diguitatis equestris. XLI 

1896 p. 477; Wilckm Zeitschrift f. aeg. Sprache 35, 1897 p. 70 seqj; nomen certe 
Galli ab ea semper afuit; utrum ad Caesarem an ad praefectum Caesaris laudes 
illae referendae sint, dubitatur inter peritos. Aegyptiacis praescriptus est dies XX 
quarti mensis hibemi anni primi Caesaris, i. e. 15. Apr. a. u. c. 725; scilicet mo- 
numentum positum est armo primo praefecturae Galli, immo ipso primo anno 
imperii Romani in Aegypto. — 1) De Cornelio Gallo cf. Prosopogr. imp. Mom. I 
p. 448 n. 1111. Aegyptum rexit ab a. 725 ad a. 727 vel 728. De monumentis, 
quac sibi ipse in Aegypto posuit, Dio 53, 23: eixovag kavrov iv oA^ (og elnelv 
xy Aiyvnxtp saxrjae, xal xd eQya baa inenoirjxei tq zdg nvQafj.Ldag iaiyQaxpe. 
Huius adrogantiae etiam hic titulus testis. JEum solo prostratum esse probabile 
est aut eo ipso anno quo Gallus ab irato Augusto ex Aegypto revocatus est, aut 
non multo postea, certe non post extructionem Caesarei, hoc enim apparet ex loco 
nuo lapis repertus est, cf. Borchardt Jahrb. der preuss. Museen 1903 p. 77. — 
2) Expeditionem Thebaicam Galli memorat Strabo 17 p. 819. — 3) Boresis ignota. 
— 4) KeQa^eixrj et '0<pifiov vici Thebarum, /jioanolcg fieyd?.r] ipsae Thebae (cf. 
Wilclcen Ostr. p. 22. 713). — 5) Thebaidem regibus Aegypti semper formidini fuisse 
contendit scriptor. — 6) tr[iacowtosjchoenundi Momms. adliibito ectypo nec mu- 
tavit de Ricci, lectionem tamen incertam esse signifmns. De Triacontaschoeno 
cf. not. 7. — 7) Cf. Ptol. 4, 7, 32: fiexa xov xaxaQQaxxrjv xbv fxsyav ol xrjv 
TQtaxovxdaxoivov xaravefiofzevoi fieTaS,v rcuv Atd-ionixwv oqcov xal xov NeiXov 
noxafiov; ib. 1, 9, 9. Dittenberger Orient. inscr. 111: at ev ry TQiaxovxaa-/_olvip 
noXeig. — 8) fiidg obscurum. 

8996  * I praefectus Aegypt[i, et] \ Terentia A. f. mater ^ 

em[s, et] \ Cosconia Lentulii (^sic) M3il\ig[inensis f.]^ \ Gallitta uxor eius, 
Sie[(lificiis] \ emptis et ad solum de[iectis] \ balneum cum omn[i or- 
natu I Fofeimensjibus ded[emn^ | oh publ]\c,z, co[mmoda]. 

Volsiniis (Bolsenae) rep., est Florentiae (XI 7283 vidit Bormann; Notizie 
degliscavi 1903 p. 366, 1906 p. 89). Tractavit Cichorius Herm. 39, 1904 p. 461 
seq.; cf. etiam Cantarelli bull. comunale 1904 p. 147, prefetti di Egitto I (Accad. 
Lincei 1906) p. 23. — 1) Periisse nomen L. Seii Strabonis, origine Volsiniensi» 
(Tac. a. 4, 1. 6, 8), cui Volsiniis positus est etiam titulus fractus XI 2707, viderunt 
Cichorius et Cantarelli. — 2) Fortasse soror A. Terentii Varronis Murenae, con- 
sidis a. u. c. 731. — 3) Lentulus Maluginensis consul fuit anno p. Chr. 10; 
eius patrem hic significari putat Cichoriu^s. 

8997 Q. Eammio | Martiali | praef. Aeg.', | A, Kutilius Cilo | opt. 
specul.^ I 0. m.^ 

Prope Alexandriam rep. (III 14137, 1 descr. BoHi). — 1) Praefectus Ae- 
gypti fuit a. 117. 118. 119, cf C.I. Gr. 4713. 4713 f, Wihken Herm. 37, 1902 
p. 86, Oxyrhynch. pap. n. 1023 {vol. VII p. 152). Idem antea praefectus vigilum, 
■f. supra N. 2161. — 2) Optio speculatorum. — 3) Optime merito (veliob merita). 

8998 T. Longa[e]o * Rufo ] praef. Aeg.', praef. praet. | eminen- 
tissimo viro, | T. Voconius A. f. praef. | leg. II Tr. Fort. G.^ 

Alexandriae rep. (III S. 14137 descr. Botti).  —  1) Longato traditur. — 

2) Praefectus Aegypti fuit a. 184. 185, testibus papyris Urk. Berl. Mm. 807, 
Oxyrh. pap.  II p. 141 seq.,  Amherst papyri n. LXXIX. CVII. CVIII. — 

3) Praefectus legionis secundae Traianae fortis Germanicae (cf. N. 2345). 


XLII Addenda.  Caput V. 

8999 P. Acilius | Attianus | praef. pr.' | Herculi san|cto | d. d. 

In insula Ilva rep. (Hnelsen Boem. Mitth. 1903 p. 63. 64). — 1) Praefectm 
praetorio Hadriani, plerumque Attinnus dictus, Caelius Tatianus vit. Hadr. 1, 4 
(cf. Prosopogr. imp. I p. 258 n. 69). Eiusdem ut videtur nomen in fistulis 
plumbeis rep. prope Praeneste XIV 3039 (P. Acidi Attiani traditur) et in ipsa 
insula Ilva XI 2607 (nam haec quoque videtur fuisse in fistula aquaeductus). 

9000 deae | Vagdavercusti ' | Titus Flavius [ Constans'^ praef. | 

praet. ein. V. (senex velatus, libat ad aram, adstantibus adultis duobus, mini- 
strat puer; retro tibicen). 

Coloniae Agrippinae rep., area calcarea (Poppelreuter Roem.-german. Korre- 
spondenzbl. 1910 p. 1 imaginem). — 1) Eadem dea supra N. 2536 (= C. XIII 
8805). C. XIII 8662 8702. 8703. — 2) Fortasse, ut putat Domaszewski l. c.p. 3, 
idem Flavius Constans procurator Daciae inferioris a. 138 (supra N. 8909). — 
3) Dedicavit aram sine dubio absens, puto ad praefecturam praetorii promotus, 
ex voto suscepto cum esset procurator Germaniae inferioris. 

9001 P. Atilio ! Aebutiano ' | praef. praet, | c. v., patrono | [oj;]- 
tirao, ord. | [Asseriatium . . 

Asseriae in Dalmatia rep. (Liebl et Wilberg oesterr. Jahresh. 11, 1908 p. 69). 
— 1) Praefectus praetorio Commodi, vit. Comm. 6, 12. 

9002 [T.y Furio L. f. Pal. Victori[wo]' ] praef. praet. impera- 

i:or[Mm M. Antonini \ et L. Veri Augg., consularihus] o[ma]m[eJn- 
[tis] I honorato ^ et [oh victoriam] Parthicam "* | [M. Aureli Antonini] j 
et [X.] Ver[i Augg] coron. murali vallari [aurea] \ hast[is] pur[i]s 
l[IIIY vexillis obsidionali|[&]u[s IIII] donato, [praefi] Aegypti", 
praef. w[igilumY, \ proc. a rat., praef. [cl.] praet. Mis^e^.^, praef. cl. 
pr.] 1 Ravennatium *, proc. ludi magni, proc. provinciae | Hispaniae 
[ci]t., [proc. XL] Gall.", praef. alae Frontonianae *", tr. | legionis II 
Adiutric, [trih.] " coh. Bracarum in Brita[wma] . . 

''Ereti' (i. e. Monterotondo) in Sabinis ad Tiberim rep., si fides est testi- 
monio Ligorii in libro Neapolitano, sive potius Homae, ut idem perhibet in volu- 
minibus Taurinensibus (inscriptionem in quinque partes fractam servavit Ligo- 
rius, sed ita falsis supplementis arictam, ut diu et a doctissimis pro falsa habita 
sit, cf C. I. L. V 648*. VI 1937*. XIV 440* ; restituit Huelsen Ausonia, Rivista 
della societa ital. di archeol. e storia delV arte II 1907 p. 71 usus potissimum 
inscriptione simili supra N. 1326). — 1) L., 2) Victori traditur; nomen resti- 
tutum ex titulo nuper reperto eiusdem viri supra N. 8846. — 3) praef. praet. 
imperatoribus omuium honorato traditur. De praefectura praetoriana Victorini 
cf. supra N. 8846; vit. Marc. 14. Consularibus ornamentis honoratus etiam suc- 
cessor eius Bassaeus Bufus supra N. 1326. — 4) et donato in provinciam Parthi- 
cam, 5) hasta pur. sine traditur. Cf. supra N. 1326. — 6) Praefectus Aegypti 
fuit Victorinus a. 159 vel 160, teste papyro qundam Oxyrhynchitana in Galliam 
translata, cf. 8. de Ricci apud Suelsenum l. c. — 7) praef. urb., 8) praefec. prae- 
torium missu . . . Ravennatium, 9) Hispaniae et Gall. traditur. — 10) Cf supra 
N. 2494 not. 1. — 11) 7 traditur (correxit Domaszewskius apud Huelsenum). 


1 


Tituli virorum dignitatis equestris. XLUI 

9003 C. Fulvio C. f. Quir. Plautiano | pr. pr.*, c. v., cos. II, 
ad[sumpto inter patr. | famil. ^, necessario | dd. nn. Augg. Seve|ri et 
Antonini dijcato numini aeor., | patri Plautillae | Aug., omnium prae|- 
cedentium praef. | excellentissimo, | d. d. p. 

Tufici in Umbiia (Notizic degli scavi 1893 p. 135). — 1) Cf. supra N. 1328. 
1328^. 8662. — 2) Patricias familias (cf supra N. 1186; de Plautiano hoc no- 
vim). Ad titulos Plautiano positos accedit etiam Bullensis Regius Africae (VIII 
S. 25526 = Merlin C. r. de VAcad. des inscr. et b.-l. 1905 p. 474). Memoratur 
ctiam in t. Yiminaciensi quem edid. Premerstein et Vulic oesterr. Jahreshefte 6, 
1903 p. 15 et in titulo filii qui sequitur. 

9004 C. Fulvio C. f. | Plauto' Hor|tensiano 1 c. p., filio C. | 
Fulvi C. fil. I Q.^ Plautiani | c. v., praefec I praet. et ne|ce8sa. domi|- 
norum nn [?2.] ... 

Thamugade (Merlin c. r. de VAcad. des inscr. 1905 p. 474; Ballu bull. du 
Comite 1906 p. 214). Titulus totus erasu^. — 1) nXavTog nomen filii Plautiani 
scribitur in codicibus Xiphilini 76, 6 [III p. 361, 11 = 703 ed. Boissevain] (W.av- 
xioQ traditur ib. 77, 1 [III p. 372, 7= 709 Boiss.]). — 2) Quirina. 

9005 C. I lul. Pri[s]co' | v. [e]m., fratr[i] | et patru[o] dd. | nn. 
Philipporum | Augg. et praef. | praet. rect[o]riq. [ Orientis, Trebo|- 
nius Sossianus^ | p. p.^ domo col. Hel., | devotus numilni maiesta- 
t\[q.] I eorum.* 

Schuhba, ubi fuit Philippopolis Arabiae (III p. 2303 n. 14149^ descr. 
Biiinnow). — 1) Frater Philippi imperatoris, memoratur a Zosimo 1, 19, 20. Ad 
nmdem pertinent duo tituli Graeci eodem loco reperti supra N. 8847. Waddington 
2077. Item ad eundem videtur pertinere titulus mutilus supra N. 1331. — 
2) Idem supra N. 4287. — 3) Primipilaris. — 4) Videntur statuae Philipporum 
■et Otaciliae iuxta positae fuisse. 

9006 . . . . se si . . . . I . . . . Bavaribus' | . . rebellibus et in | [^]riori 
praesidatu | [e]t post in ducatu | [M.] Cornel. Octavianus^ | [pr]aef. 
class. prae[f. | Misen. /e]cit agens | [gratias^ 

Loco Mauretaniae Sitifensis, dicto El-Mellah, circ. 17 chil. a Sitifi; iam Sitifi 
(Gsell Recueil de Constantine 40, 1907 p. 112). — 1) Cf supra N. 8959. — 
2) Idem supra N. 2774. 4498. — 3) Cf N. 628. 8959. 

9007 Q. Octavius L. f. C. n. L. pron. Ser. ] Sagitta' 1 Ilvir 
quinq. III, praef. fab., prae. equi., ] trib. mil. a populo, procurator 
Caesaris | Augusti in Vindalicis et Raetis et in valle Poe|nina per 
annos IIII, et in Hispania provincia | per annos X, et in Suria 
biennium. 

Castelveechio Subequo, ubi fuit Superaequum Paelignorum (Notizie degli 
scavi 1902 p. 124).  —  1) Idem ut videtur supra N. 6532, ubi vide. 


XLIV Addenda.  Caput V. 

9008 T. Caesernio | T. f. Statio Quinct. | Pal. Macedoni | profc.] 
Aug.',  I gens Mauror.  (  Maccuum'^ |  innocentissimo praesidi,  | pa- 

trono suo. 

Caesareae Mauretaniae (descr. Cagnat et Gsell). — 1) Idein homo supra 
N. 2003 (not. 4), infra K 9193. — 2) Cf. Polyh. 3, 33, 15. 

9009 B. [F.y I M. Aurel. Cassilanum v. e., pra[e]!sidem prov. 
Daciae | Maluensis, patre[w] | karissimum, | M. M. Aureli Phijlippus 
et Cassi|an[z*]s trib. coh. I | F. m. Bryttonum | Maluensis. 

Thessalonicae (III 8. 13704 descr. I. N. Mordtmann). — 1) Bona Fortuna. 

9010 P. Fulcinius | Vergilius Marcellus | pra^f. fabrum, trib. [ 
mil. leg. VII Gem. Felicis, | pra6f. equitum alae ] Parthor., sub- 
cur^tor I a^dium sacrarum et | operum locorumque | publicor., | sub. 
praef. class. pra6t. Misen^nsis, ciirio | p. R. sacris faciundis, ] Her- 
culi Victori. 

Tibure sine dubio reperta, nunc Eoniae (Eph. ep. 9, 897 Suelsen vidit ec- 
typiim, cf. Vaglieri Notizie degli scavi 1894 p. 283). 

9011 T. Statilio . . [/".] | Optato T^[raef. ety \ proc. Aug. A[^ 
pium]\ I flamini C[erialiY, \ proc. Aug. heied[itatum], \ proc. Aug. 
ad patrim[owmm], | proc. Aug. f errariar[i*?n] , | proc. Aug. ad cens[ws] 1 
Gallorum, | proc. Aug. ad census Brit., ] praef. alae Afrorum, | trib. 
leg. VI Victricis, | trib. leg. VI Ferratae, | praef. coh. I Lucensium, | 
Statilii Homullus | et Optatus j patri optumo. 

Prope Romam rep. loco dicto Roma vecchia (VI 31863 = Notizie degli 
scavi 1893 p. 197 descr. Tomassetti). — 1) Supplevi (cf. supra N. 530. 1358 cet.) 
— 2) Sic, vel C[armentali] supplendum. 

9012 I Rom I trib. coh. XX[i7.^» volunta]\nox., 

trib. leg. XIII G[ew.], | praef. eq. alae Vetton., [praef.] \ eq. alae II 
Flaviae miliar[mej, | cur. viae Pedanae^, proc. Aug[2*5]|tor. provinc. 
Pannoniae sup., ] proc. Augustor. reg. Hadrimetin.^, | d. d. p. p. 

Segermes (Henschir Harat, cf. supra N. 595) provinciae Africae (VIII 
23068 vidi ectypum). — 1) Cf supra N. 1415. 2604. 2718. 2760; Cichorius 
P.-Wissowa IV 354 seq. — 2) Pedum oppidum veteris Latii, cuiiis post hellum 
Latinum a. u. c. 337 (Liv. 8, 14) nulla iam mentio (cf. Mommsen Ges. Schr. 
V 73), regio Pedana memoratur ah Horatio ep. 1, 4, 2; via Pedana fortasse non 
diversa a Gdbina vel Praenestina. — 3) Cf. supra N. 1440 cet. 

9013 M. Arruntio M. | fil. Serg. Frugi praef. | coh. III Ulp. 
Petraeor., | trib. mil. leg. XIII Gem., | praef. alae Parthor. j sagit., 
proc. Aug. provin. | Britan., ad census provin. | Cilic, prov. Cappad. 
et 1 Armeniae minoris | et Ponti mediterrani (sic), \ M. Claudius Lon- 
gus I cognato suo ob me|rita. 

Iconii rep. (Wiegand ed. ath. Mitth. 1908 p. 150). 


Tituli virorum dignitatis equestris. XLV 

9014 T. Caesio T. fil. T. n. L. abn.' Pal. | Anthiano v. e., | proc. 
XX hered. tract. Etrur. Umbr. Picen. part. Camp.^, | proc. famil. glad.^ 
per Aem. Transp." d[uas Pannon]\siS^ | Delmatiam, proc. alim. pe[r] 

. . ., j trib. leg. II Parth. p. f. f. a.", trib. leg , | praef. coh. II 

Aug. Thrac. eqm[tatae] . . ., | patrono et cur. Abellinati[wm], | Puteo- 
lani pub[Zice] | civi i[w]digenae. 

Puteolis rep., tabula in vmlta fmstula fracta (Suelsen Mitth. arch. Inst. 
Rom 1908 p. 73 vidit imagincm photographicam , cf. Notizie degli scavi 1909 
p. 214). — 1) Aut proavi mentio omissa, aut abnepotis vocabulum more insolito 
adhibitum, — 2) Partis Campaniae (etiam supra N. 1420 not. 6 videtur supplendum 
esse: [part]is Campaniae^. — 3) Cf. N. 1396 cet. — 4) Transpadum (ef. N. 1412). 

— 5) Supplemt Huelsen. — 6) Tribuno legionis secundae Parthicae piae fidelis 
felieis aeternae (cf. supra N. 505. 2420; Huelsen l. c. p. 74 not. 2). 

9015  I [^r]oc. Auggg.* tract. Kart.^, proc. XX her. ad 

centenal [mil. region.] Li[6wmi]ae^ et Venetiae^, proc. arc. exp.", praef. 
coh. II Hisp., trib. . . . | . . ob expeditionem felicissimam Quador. et 
Marcomann.^ . . . | . . . elae et Eossiis lusto Procliano et Vitulo luliano 
filis . . . I . . [oh heneflcia in] universos municipes suos adsidue con- 
[lata]'^ de suo posuerunt. 

Bullae Begiae rep. a. 1909 (Carton comptes rendus de VAcad. des inscr. 1909 
p. 586). —  1) Apparet titulum positum esse sub finem imperii Scptimii Severi. 

— 2) Cf. supra N. 1436. 6870. — 3) Ll HAE traditur; supplementum, ab Hirsch- 
feldio propositwn, non certum. Venetia et Histria provincia non memoratur ante 
Diocletianum. — 4) Procuratori arcae expeditionis? — 5) Significatur bellum 
Germanicum M. Aurelii. Sane titulus positus est non paucis annis postea. — 
6) CONFERP traditur; restitutio incerta. 

9016 . . [P]omponio Gai filio Papir[ia] | . . muriano' e. v., 
functo adv[oca] [tione fisci Hispaniarum [^]|lpium et patrimoni trac- 
i[us] . . .^ I Karthaginis et a com[wen| tor]iis praeffector. (sic) praetor^io, | 
^r]ocuratori ducenario | Au[^.] n[o]stri dioceseos Had[r^*]imetinae, | 
L. Va[?]giu8 Mauricus v. e., f . . . | ob eximiam condisc[i|pw]latus ad- 
fectionem. 

Sufetulae (VIII il341. 23219 vidit Merlin praeter patuias particulas). — 
1) Sic Merlin, LnMVRIANO qui primus desoipsit Boye. — 2) Incertum num 
hoc loco  aliquid perierit. 

9017 M. Herennio M. fil. Qu[ir.] . . .[ri v. e., proc. Augg. nn. 
ad i\i[nct. fru]\menti et res populi per tY[actum] utriusque Numidiae, 
pro[c. re^fio] |num sacrae urbis, proc. [XX heredi]\tsitmm per Umbriani 
Tu[sciaw Pice] |num et tractum Cam [pamae, proc.] \ ad studia, ad- 
vocato [flsci] . . ., dec. et Illviro IIII c[olonia7\\ praef. | i]uri d. col. 
Rusica[(Zensis] . . . ., [sace]rdoti .... 

Thibili (Annuna) (VIII S. 18909 Schmidt vidit ectypum). — 1) Colonia- 
rum Cirtensium, ef. supra N. 6854 seq. 


XLVI Addenda.  Caput V. 

9018 Honor[a^i].* | A. Vitellio Pap. Felici Honorato | eq. R., \ 
f. a.^ at vehicula per Flaminiam | [/".] a.^ trans Padum et partem No|- 
rici, f. a." at fusa" per Numidiam, | f. a. at patrimonium Karthag., | 
p. p.* agenti per Campaniam Cala|briam Lucaniam Picenum, anno|- 
nam curanti" militibus Aug. n., sa|cerdoti Lanuvino'', pro libertajte 
publica * volumtaria (sic) et gratu|ita legatione functo, ob merita | et ob- 
sequia eius in patriam et | in cives amorem , resp. col. Lic." 1 Thugg. 
d. d. p. p. 

Thuggae rep. (VIII S. 26582 vidi ectypum et lapidem; L. Poinssot nouv. 
archiv. des miss. scientif. 18, 1909 p. 146, 75). — 1) Scriptum in plintho hasis. — 
2) Fisd advocato. — 3) et, quod expectaveris, lapis vix admittit. Nihilominus etiam 
in Transpadana et Norico JSonoratus rem vehiculariam tuitus esse putandus est. 
(In re vehicularia regionem Transpadanam et partem Norici cum Fiaminia con- 
iunctam esse non est mirum.) — 4) Munus ignotum. Fusa fortasse praedia Cae- 
saris sparsa per Numidiam. — 5) Fraeposito. Cf. supra N. 2768. 2769. — 6) Cf. 
supra N. 2765. 8879. — 7) Cf supra N. S014. 5015. — 8) Cf supra N. 6796. — 
9) Lic. litterae erasae, sed tamen leguntur. Thugga Licinia dicta etiam supra 
N. 541.  Apparet titulum positutn esse imperante Gallieno. 

9019 M. Antoni. | M. f. Fabia | Fabiano proc. | XL Galliarum | 
et portus, item 1 argentariar. | Pannonicar., | c* portori Hlyrici, | pa- 
trono bono, | Mercator lib. 

Prope Viminacium (Eostolad) rep. ( Vuli6 oesterr. Jahreshefte 8, 1905 Beibl. 
p. 3). — 1) Cond-uctori (sic, recte ut videtur, Vulic, qui lectionem certam esse, la- 
pide denuo inspecto, adfirmat). 

9020 Nepotiano * e. v. | proc. sexagenario | ab actis 2, | proc. cen- 
tenario | primae cathedrae^ | ordo Siccensium | civi et condecurioni ( 
d. d. p. p. 

Siccae Ven^riae (Hirschfeld act. acad. Berol. 1905 p. 945 acceptam a Ville- 
fossio). Gemellus videtur, certe una cum hoc positus, titulus Victoris centurionis 
infra N. 9192. — 1) De lanuario Nepotiano hreviatore Valerii Maximi cogitavit 
Hirschfeld. — 2) Cf supra N. 1410. 1687. 1688; Hirschfeld l. c. — 3) Signifi^ari 
cathedram rhetorices in urbe Boma putat Hirschfeid. 

9021 d. m. I M. Aurel. Th|allus proc. | sacrar. cogni|t.* sibi et 
filiis libb. q^. fecit. [ Brecetior|um2. 

Bomae (Notizie degli scavi 1898 p. 164). — 1) Cf. Hirschfeld Verw.-Beamte 
(ed. 2) p. 330. — 2) Signum ut videtur Thalli et filiorum. 

9022 M oribus hic simplex situs | est Titus Aelius Faustus, | 
a nnis in lucem duode| triginta moratus, | 

c ui dederant pinguem | populis praebere liquorem* | 
A ntoninus, item Commodus | simul induperantes ^. | 
5 E ara viro vita et species, | rarissima fama. | 
[1] nvida sed rapuit semper | Fortuna probatos. | 


Tituli virorum dignitatis equestris. 


XLVII 


U t signum imvenias (sic) quod | erat dum vita maneret, | 
s elige litterulas primas | e versibus octo. | 
Prope Romam ad viam Latinam rep. (VI 34001 = Gatti Notizie degli scavi 
1896 p. 165). Buecheler carm. epigr. n. 1814. — 1) Apparet iam ante Septimium 
Severum (vit. Sev. 18, 3; cf. Marquardt Staatsverw. II ed. 2 p. 136 not. 6) inter- 
dum oleurri populo gratuitum datum esse. Cf. Hirschfeld Verw.-Bcamte (ed. 2) 
p. 245 not. 2. Fortasse aliquo modo huc pertinet etiam procurator ad oleum me- 
moratus anno 175, supra N. 372. — 2) A. 177—180. 


9023 Genio Illyrici | pro salute imp. | Caes. M. Aur. Sevelri^ 
Alexandri Aug. | et Mameae Aug.', | sub cura Ant. | [/iSiJlvani v. e. 
proc, I lulianus vilic. | stat. Ulp.^, tabul.' | sumpt. suo [/]ec., | Albino 
et Maximo | consul.* 

Lapje selo, prope Ulpianum (Lipjlan) Moesiae superioris (Premerstein et 
Vulic oesterr. Jahresh. VI 1903 Beihl. p. 29). — 1) Alexandri et Mamaeae no- 
mina erasa, sed leguntur. — 2) Vilicus stationis TJIpianensis (portorii Illyrici, 
rf. supra N. 1860, cet; de Ulpiano oppido Premerstein et Vulic l. c. p. 25).. 
—  3) Tdbularium (potius quam: tahularius ). — 4) A. 227. 


CAPVT VI. 

TITVLI PROCVRATORVM ET MINISTRORVM 
DOMVS AVGVSTAE CONDICIONIS LIBERTINAE ET 

SERVILIS. 

(Addenda ad vol I p. 325—371 N. 1473—1876). 

9024 M. Ulpi Aug. [li]b. Diadume|ni proc^ praetori'' Fidelna- 
tium et Rubrensium^ 1 et Gallinar. Albarum* sajcrum, quae praestu 
est usi|bus Caesaris n. — 9025 (in parte aversa) Glypti Aug. lib. proc. | 
praetori Fidenatium et | Rubrensium et GaIIinaru|[m Alha]vum sacrum, 
quae prae|stu est usibus Caesaris n. 

Romae in alveo Tiberis rep., tabella aenea (Notizie degli scavi 1909 p. 434 
imaginem; Vaglieri hull. comunale 1910 p. 141). — 1) Similes procuratores Jiabes 
supra N. 1578 seq. — 2) Cf. N. 1581 seq. — 3) Ad Rubras locus dicebaiur ad 
VIII vel IX miliarium viae Flaminiae (cf. C. XI p. 567); iuxta fuit villa Cae- 
sarum dicta ad Gallinas (Plin. h. n. 15, 136. 137. Suet. Galb. 1; cf. C. XI l. c). 
— 4) Cf. not. 3. — 5) Glyptus Diadumeni successor (vel decessor) fuisse pu- 
tandus est. 

9026 d. m. s. ] M. Aurel[Iiu8 Aug. | lib. Inven[tus proc. [ di[oe]- 
coesis (sic editur) \ Leptitanae' | h. s. e. 

Sufetulae in Africa rep. (Merlin hull. du Comite' 1908 Mai. p. XIII). — 
1) cf. supra N. 1437 seq. 

9027 d. m. | Ti. Claudio Aug. I. Scapulae tajbul. castr.^, Clau- 
dii [ Victor lanuaria | Scorpus^ Incitat. | lib. patrono b. m. f. 

Ex Italia Coloniam translata (VI 33738 bis descripta saec. XIX). — 1) Ta- 
hulario castrensi. Adiutorem tabulariorum rationis castrensis, Caesaris servum, 
habes supra N. 1648. — 2) Cf N. 1679. 

9028 dis manibus j Felici Caesaris, ex [ familia castrorum [ ordi- 
narius. 

Romae inter vias Salariam et Pindanam rep. (VI 33469 <= Notizie degli 
scavi 1899 p. 54 n. 11). 

9029 dis man. [ Callimacho [ vilico [ saeptoru* | oper. pub.^ | agr.^ 
Romae rep. (Pasqui Notizie degli scavi 1909 p. 437). —  1) Fortasse signi- 

ficantur saepta lulia campi Martii. — 2) Operum publicorum? — 3) Quid subsit 
nescio.   Vilicum saeptorum operarum publicarum agrariarum fuisse putat editor. 


Tituli procuratorum et ministrorum domus Augustae. XLIX 

9030 P. Aelio Aug. lib. | Threpto scrib.* | cubicul, | P. Aelius 
Aug. lib. I Eutyches, adiut.* | a coram. B', alumnus | fecit. 

Bomae ad viam Ardeatinam rep. (VI 33770 = Notizie degli scavi 1893 
p. 195 descr. Borsari). — 1) Cf. supra N. 7417. 7469. 7817. — 2) Cf. supra 
N. 1531 cet. — 3) Adiutor a commentaris beneficiorum (cf. supra N. 1792; VI 
8626. 8627). 

9031 d. m. I M. Aur. Aug. lib. Fortunatianus | scriba ^ cursorum 
fecit se vivo | sibi et Eutycheti filio suo | et Cyrene et Eutycheti | a 
lacte, et Augendo 1 lib. lib. q. p. e. | H. m. d. m. abe[s^]o. 

Romae ad viam Appiam rep. (Notizie degli scavi 1902 p. 555). — 1) Cf. 
ad eam quae pruecedit. 

9032 T. Fl. Thesmo et | Fl. Eudosiae, | Hedius Caes. n. | ser. a 
veste mund.' | fecit parentibus, ] sibi et suis. 

Prope Romam ad viam Tiburtinam rep. (P. H. Viscontt diss. accad. pontif. 
areheol. 8, 1838 p. XXII; Notizie degli seavi 1.903 p. 3). — 1) Cf. supra 
N. 1761. 

9033 diis manibus | Epaphrodito ] structori a cybo (sic) \ imp. 
Caesaris | Domitiani Aug. | Germanici, | Syntrophus | conlega bene | 
merenti fecit. 

Romae rep. inter vias Salariam et Pindanam (VI 33470 = Bull. comunale 
1899 p. 76). 

9034 d. m. I Secundae, Rufinae | n. et T. Aug.' ornatrici'', | vix. 
ann. XIX m. VIII, | cons.^ bene merenti | duo Zosimi fecer. 

Romae prope basilicam Lateranensem rep. (VI 33784 vidit Huelsen). — 
1) Rufinae nostrae et Titi Augv^ti. Mirum feminam privatam praecedere impe- 
ratorem. — 2) Aliae ornatrices ex domo Augusta supra N.1784seq. — 3) Con- 
servae. — Altare sanctarum virginum Rufinae et Secundae retro basilicam Latera- 
nensem (act. Sanct. lul. III p. 23) fortasse huic titulo originem debet. 


9035 Acaunensiae ' fil, | Amaranthus | Aug. n. ver. vil. | XL Gal- 
liarum^ et | Chelidon ] parentes posue|runt. 

St. Maurice in valle Poenina, ubi fuit Acaunum, cf. not. 1 (Michel Anz. f. 
Schweizer Alterth. 19, 1896 tab. IX p. 109). — 1) Apparet, Amaranthum fiUae 
nomen imposuisse a loco ubi ipse offidi sui causa morabatur. Acaunum, inde ab 
initiis medii aevi saepe memoratvm, ibi fuisse ubi hodie est St. Maurice, extra 
dubitim est (cf. Momms. C. I. L. XII p. 24). Celebres fuerunt potissimum martyres 
Acaunenses, quorum '^passionem' saec. V conscripsit Eucherius episcopus Lugdu- 
nensis (Mon. German., Scr. rer. Meroving. III p. 20 seq.). Acaun-, non Agaun- 
scribendum esse iam dudum constabat (cf. Krusch l. c. p. 20 not. 1 ; vide etiam 
infra N. 9268 not. 2). — 2) Alius vUicus quadragesimae Galliarum supra N. 1565. 
Fortasse titulus St. Maurice repertm XII 144 ad staHonem vectigalis, non ad 
stationem miUtarem pertinet. 


Drssau, Insoriptiones Latinae TH. 


CAPVT VII. 

TITVLI APPARITORVM ET SERVORVM 
PVBLICORVM 

(Addmda ad vol. I p. 372-386 N. 1877-1975). 

9036 C. Allius C. 1. Niger scrib. libr. ex | III decur. quaestor.\ 
decur. II*, honore usus^ sibi | et Helviae D. 1. Asterioni uxori, quae 
secum vixit | annos XXXXII, suisque omnibus posterisque eorum; | 
Avidiae Sex. 1. Primae UXOri (sequuntur alia nomina propinquorum et li- 
bertorum). 

Romae rep., iam Baltimore (Harry Langford Wilson Amer. Journal of 
phil. 1909 p. 62). — 1) Cf. supra N. 1894 seq. 1926. 2748; adde XIII 1815^ 
scriba lib. trium decuriarum quaestori^ws). — 2) Decuria secunda. — 3) Cf. N. 331. 

9037 dis manibus | C. Attio C. lib. Blasto | lict. III decur., | qui 
imp. et cos. et pr. | apparuit', et | Attiae Faustillae | parentibus piis- 
simis, I C. Attius | Piocamianus. 

Prope Gallicano vicum Latii, loco dicto Passerano (Eph. ep. 9, 735 — No- 
tizie degli scavi 1907 p. 131  Vaglieri vidit ectypum). — 1) Cf. N. 1904. 

9038 Q. Valerio | Acrato | decur. curiat.' et | Valeriae Cosmo- 
poli I lib. eius. 

Bomae ad viam Appiam (VI 32301 = Lugari monumenti al IV migho 
della via Appia 1882 p. 60). — 1) Lictor fuit ex decuria curiatia, cf. supra 
N. 1916. 

9039 1. 2. 

T. Licinio T. f. Post. Illlvir. aed. 0. lulio Caesaris 1. Salvio 

apparitores. accenso*, mag. luperc^, viat. trib.^ 

Postumus Illlvir aed. 

Ocriculis rep. una cum N. 7365 (Notizie degli scavi 1898 p. 406). Apparet 
iuxta collocatas fuisse statuas duas, quarum alteram Lidnio Postumo quattuor- 
viro aedili posuerunt apparitores, Ocriculani sme dubio, alteram hic ipse Postumus 
posuit lulio Salvio. Aliarum statuarum subscriptiones videntur interiisse, la- 
pide fracto a sinistra. — 1) Sc. Caesaris. Cf. supra N. 1942 seq. — 2) Cf. supra 
N. 4948 not. -  3) Cf supra N. 1924. 1925. 1950. 7489. 


Tituli apparitorum et servorum publicorum. U 

9040 T. Perperna T. f. | Quadra' | mag. scr.'; | C. Hostius L. 
f. Col. I redemp[f.]. 

Romae ad viam Flaminiam rep. (Vaglieri Notizie degli scavi 1907 p. 463). 
— 1) Quadratus? (sed Hostius aliquis Quadra reperitur apud Senecam nat. q. 
1, 16, ut monuit Biicheler Berl. Philol. Wochenschr. 1908 p. 510). — 2) Magister 
scribarum. 

9041 d. m. I Aemilio Eucarpo eq. R, | scribae senatus', | qui 
vixit annis LVI or. VIIII | fiiia et heres huius | patri suo beneme- 
renti | (a sin.) Eusebi (a dextra) Eusebi. 

Bomae, trans Tiberim, sarcophagu^ (Notizie degli scavi 1906 p. 302; Bull. 
comunale 1906 p. 382 tab. XI). — 1) Alius scriha senatus supra N. 1958. 


9042 L. Calpurnio Pisone P. Salvio luliano cos.*, | L. Aufius 
Amandus tabul. praef.^ | Dianae sanctae basem marmor. | voto sus- 
cepto libens posui; | cura agente Lucretio Donato | librario quadra- 
tario^ praef. 

Bomae in campo Esquilino (ubi iam dicitur Piazza Vittorio Emanuele) rep. 
(VI 30865 vidit Huelsen). — i) A. 175. — 2) Tabularius praefecti (urbis). — 
3) Cf. Mommsen chron. min. I p. 15. Simili munere hic Donatus videtur funetvs 
esse quo saec. p. Chr. IV Furius Dionysius Philocalus. 

9043 Fl. Arpagii v. c. | Fl. Arpagio, fl. pp. huiusce | civitatis, 
ex agente in | rebusS v. c. ex adiut. inl. | viri mag. officior., v. ] 
spectab. trib. et not.^, | ob insignia eius erga | remp. merita et prae- 
cipue I ob pat. benef.^ statuam ad | aeternitatem meri|torum eius 
Miss.^ cives | conlocaverunt. 

Sidi Ddud provindae Africae, ubi Missuam fuisse ex hoc titulo apparet 
(VIII 989 cf. p. 979. 1283 Euebner vidit ectypum cf. ex. script. epigr. n. 792). 
— 1) Cf. Hirschfeld Sitzungsber. Akad. Berl. 1893 p. 436 not. 3: Mommsen Ges. 
Schr. VI p. 414 not. 1. — 2) Cf. supra N. 809. 1285. 2949. Spectabiles fuerunt 
tribuni ei notarii. — 3) Paterna benefida (?). — 4) Missuae (it. Ant. mar.p. 493, 
cet; cf C. VIII p. 129). 

9044 hic requiesoi[^ i]n pace [^'ev^erus | v. c, prim. scrin.' ta- 
bulari [l/e]diol., | vixi[^ jp^jus m. [a.] XLV, depos. [m]b d. VII | . . . . 
[p. c. -B]assi et An[^]iochi2. 

Prope Salonas rep. (III S. 9517 cf 12858 viderunt BuM et Jelid). — 
1) Primiscrinius, vel primiscriniarius. — 2) A. 432. 

9045 [^]ic requiescit' in pace P [sw&]|adiuva^ officii inl. 

p.^, q. vixit [annos . . . deces]\Bit Ravenne die XIII kal. S[ep<., de- 
posi]\t\ia die id. Octob. Aetio* e[^ Sigisvul]\to vv. cc. cons.^ ind. [VI]. 

Salonis rep. (III S. 9518 vidit Hirschfeld). — 1) requeicsit editum est, errore 
typ- — 2) Cf Notit. dign. Or. c. 2, 66. Occ. e. 2, 250, et alihi. — 3) Inlustris 
praefecturae (sic de Rossi bull. dalm. 8, 186). — 4) Debuit esse Aetio II. — 
5) A. 437. 


Ln Addenda.  Caput Vn. 

9046  [«Zepojsitio Be . . . v. d.*, com[i]tiaci^ di . . 

Salonis rep. (III S. 9556 p. 2328, 126 descr. KuUtschek). — 1) Viri cle- 
voti. — 2) Cf. Mommsen Ges. Schr. VI 407. 

9047/8 hic requiescit in | pace lovinus de [ scola carruca|rum', 
qui vixsit I annus plus minuls XXXV et mensis VI | et dies VIIII. 

Romae, deinde Velitris (Cardinali iscr. velit. p. 198 n. 132, inde Orell. 4131. 
4924; G. Schneider nuovo bull. crist. 1901 p. 270). — 1) Offidalis sine dubio 
aliquis. ut iudicat scholae vocabulum (non carrucarum opifecc). Fortasse cogi- 
tandum de earrucis quibus magistratus vehebantur sequiore aetate (sic Ihes. L. 
L. s. V.) 


9049 dis manibus | Narcisso publ.* | Cilniano | a reliquis p. R.^, | 
Salvia Appie | coniugi suo | benemerenti, | cum quo vixit | annis 
XXXII, fec. I et sibi et suis posterisq. | eorum. 

Romae (Melanges de Vecole frang. de Bome 23, 1903 p. 381 solus descr. 
saec. XVIII Labruzzo). — 1) (Servo) publico. — 2) Exactoti reliquorum quae 
populo Romano (aerario) debebantur? cf. Hirschfeld Verw. ed. 2 p. 75 not. 3. 

9050 d. (ascia) m. | Attiae Epagatho' filiae | dulcissimae, quae 
vixit 1 ann. III m. VIII d. IIII, fec. | Epagathus servus public. 1 ad 
luturna^ et Attiae Feli|citati coniugi benemerent. | et sibi et suis 
posterisq. | eorum. 

Romae extra portam Salariam rep., iam Baltimore (Harry Langford Wilson 
American Journal ofphilology 1910 p. 27). — 1) Gentilidum ei inditum a matre 
libera, cognomen CEnayixii^w) desumptum a patris nomine. — 2) Videtur signi- 
ficari statio aquarum, cf. infra N. 9261. 

9051 Epigono Volusiano | operi' exactori | ab luco Feroniae-, | 
P. Numitorius ] Hilarus | clienti locum | ollae donavit. 

Romae ad viam Salariam loco anUquo in columbario, quod videtur esse 
primae aetatis imperatoriae, rep. (Gatti Notizie degli scavi 1905 p. 15; Rizzo 
oesterr. Jahresh. 8, 1905 p. 205). De sepulcro Rizzo l. c. p. 203 seq. — 1) Scr. 
operis. — 2) Lucm Feroniae urbis Romae praeterea ignotus, Feronia colebatur 
in campo Martio (fast. fratr. Arv. 13. Nov., cf. Momms. C. I. L. I ed. 2 p. 335). 
De oppido Luco Feroniae cf. supra N. 6589. 


CAPVT IX. 
TITVLI MILITARES 

(Addenda ad vol I p. 389—567 N. 1986—3914). 


Constitutiones imperatorum de civitate et conubio veteranorum. 

(Diplomata militaria.) 

9052 imp. Caesar Vespasianus Augustus pontifex maximus tri- 
bunic. potestat. VIIIP, imp. XVIIII'^, p. p., censor, cos. VIII de- 
sign. VIIII, equitibus et peditibus, qui militant in alis sex ^ Noricorum " 
et singularium^ et Moesica^ et Afrorum veterana^ et Siliana® et 
Sulpicia** et cohorte I Flavia Hispanorum '°, quae sunt in Germania " 
sub Q. lulio Cordino Rutilio Gallico^^, qui quina et vicena stipendia 
aut plura meruerant, quorum nomina subscripta sunt: ipsis liberis 
posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus, quas 
tunc habuissent cum est civitas iis data, aut si qui caelibes essent, 
cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singuias. A. d. XVII 
k, Maias D. Novio Prisco L. Ceionio Commodo cos." 

alae Moesicae, cui praest T. Staberius T. f . Qui. Secundus '*, gre- 
gali:  Tertio  Marci f.  Trevir. 

Descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae 
in CapitoHo post casam Romuli'^ A. Titini lusti — C. Alfi Prisci — 
Q. Lolli Pietatis — M'.*' Egnati Celeris — L. Aureli Potiti — L. Tur- 
rani Maximi — P. Atini Rufi ^'. 

Tabellae duae aeneae, quae diptychon effecerant, rep. ut didtur prope Mogon- 
tiacum, ubi servantur in mu^eo (v.Domaszewski'' Alterthumer unsrer heidn. Vorzeit' 
vol. V tab. 33 cum commentario p. 181; cf. etiam Bitterling Westd. Korr.-Bl. 1906 
p. 20). Est diploma civitatis Romanae equitis alicuius Treverensis, missi honesta 
missione a. 78 p. Chr. TJt in reliquis plerisque diptychis huiu^ generis, constitutio 
imperatoris perscripta erat in paginis duabus interioribus, repetita in paginamm 
exteriorum altera; altera reservata noininibus testium (vide vol. I p. 391. 392). — ■ 
1) A. 77178 (d. 13. Apr. 78, cf. infra not. 1-3). — 2) Vndevicesimum imperatov 
appellatus Vespasianus hoc ipso nono tribuniciae potestatis anno, cf. supra N. 253. 

— 3) Alae hae notae omnes; atque de plerisque earum (scilicet de omnibus ex- 
cepta Siliana, cf. not. 8) constabat, eas aliquando ietendisse in Qermania infe- 
Hore. — 4) Cf supra N. 2512. 2523, infra N. 9270. — 5) Cf Tac. hist. 4, 70; 
Cichorius ap. Pauly-Wissowa 11261. — 6) Cf supra N. 1394. 2729 (cum not. 3). 

— 7) Cf. supra N. 2508.  —  8) De ala Siliana cf. infra N. 9139.  Eam ali- 


LIV Addenda.  Caput IX. 

quando partem exercitus Germanici effecisse non noveramus. — 9) C/". supra 
N. 2502. 4743. — 10) Cohors haec anno 158 tetendit Rigomagi (XIII 7796, cf. 
infra ad XIII 7800). — 11) Intellege Germaniam inferiorem (similiter superioris 
vocabulum omissum in diplomate anni 82, supra N. 1995 cum not. 4). — 12) Est 
C. Butilius Gallicus supra N. 1007. 1008. 5025. 5955. Eum extremis tempori- 
hv£ Vespasiani Germaniae inferiori praefuisse constabat ex Stat. silv. 1, 4, 89. 90. 
Praenomen Gai, quod legitur supra N. 1007 et V 6989, omitti non debuit, sed 
omittitur ut supra N. 8973 praenomen alterum P. Salvii luliani. — 13) 15. Apr. 78 
(nomina plena horum consulum ordinariorum nota etiam ex actis Arvalium). — 
14) Idem praefectus supra N. 2729. — 15) Verba post casam Romuli desunt in 
exemplo interiore.  De casa Eomuli Capitolina cf. Jordan Topogr. 1 2 p. 51 not. 53. 

— 16) Sic Bitterling ex imagine heliotypica fM. Domaszewski). — 17) Cf. supra 
N. 1992 not. 7.  Beliqui signatores ignoti. 

9053 imp. Caesar divi Vespasiani f. Domitianus Augustus Ger- 
manicus pontifex maximus, tribunic. potestat. XIII', imp. XXII, cos. 
XVI, censor perpetuus, p. p., equitibus et peditibus qui militant in 
alis tribus et cohortibus novem qnae appellantur (1) II Pannoniorum 
et (2) Claudia nova^ et (3) praetoria^; et (1) I Cilicura et (2) I Cisi- 
padensium'* et (3) I Cretum^ et (4) I Flavia Hispanorum milliaria^ 
et (5) I Antiochensium et (6)^11 Gallorum Macedonica^ et (7) IIII Eae- 
torum et (8) V Gallorum et (9) V Hispanorum*, et sunt in Moesia su- 
periore sub Cn. Aemilio Cicatricula Pompeio Longino'', qui quina et 
vicena stipendia aut plura meruerunt, item dimissis honesta missione 
emeritis stipendiis, quorum nomina subscripta sunt : ipsis liberis poste- 
risque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc 
habuissent cum est civitas iis data, aut si qui caelibes essent, cum iis 
quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas. A. d. XVI k. Do- 
mit.'" T. Pomponio Basso L. Silio Deciano cos.'' 

cohort. I Cisipadensium, cui praest L. Cilnius L.'^ f. Pom.'^ Se- 
cundus, pediti:  L. Cassio Cassi f. Larisen. 

Descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae 
in muro post templum divi Aug. ad Minervam. Q. Orfi Cupiti — 
C. luli Saturnini — Q. Aemili Soterichi — L. PuUi Sperati — Cn. 
Egnati Vitalis — L. Pulli Heraclaes — P. Cauli Vitalis '*. 

Diptychon aeneum, prope Widdin rep., est Sofiae (III p. 2328, 66 ima- 
ginem dedit Bormann oesterr. Jahresh. I 1898 p. 174 seq. contulit Filow). — 
1) A. 93. — 2) Alam hanc, de qua cf. N. 9054 not. 3, cum cohortibus tertia Gallorum 
et quinta Hispanorum anno 82 ex Germania in Moesiam translatam esse ostendit 
diploma supra N. 1995. Cohors tertia Gallorum adtributa est Moesiae inferiori 
(supra N. 1999), ala Claudia et eohors quinta Hispanorum, ut iam videmus, Moesiae 
superiori.  Ceterum et tres alae et novem cohortes huiu^ diplomatis redeunt N. 9054. 

— 3) Cf. supra N. 2539. 2724. — 4) Cf. III 14429. V 8185 (gens Cisipadum ac- 
cola Syrtis maioris, Plin. h. n. 5, 27, monuit Cagnat). — 5) JSuius cohortis sunt, 
ut vidit Bitterling, tegulae repertae Turn Severin III 1703, 2 et p. 2318 (ad 
1703, 2): coh. 1 Cre.; eadem memoratur III 1163.  —  6) Cohors haec, ut et se- 


Tituli militares LV 

|cim<?a Gallorum Macedonica, a. 110 fuit in Dacia (cf. supra N. 2004). — 7) Cf. 

Imt. 6. — 8) Cf. not. 2. — 9) Consul suffectus a. ut videtur 79 (cf. supra N. 1994)> 

llegaius exerdtu^ Africani eo ipso anno 79 (cf. VIII S. 22060).  Postea (a. 98) 

irexit Pannoniam (III p. 862 dipl. mil.). — 10) 16. Sept. (de Octobri mense Do- 

titiano dicto Suet. Dom. 13.  Dio 67, 4; accedunt complures papyri in Aegypto 

fep., de quibus cf. Mommsen Ges. Schr. VI 119). — 11) Par consulum praeterea 

jnotum (de Basso cf. supra N. 5840; Silius Decianus inter maiores videtur fuisse 

?ompeii Falconis et Sosii Prisci supra N. 1035. 1104; cf. praeterea XV 7302). — 

12) L. in scHptura interiore non omnino certa, in exteriore periit. —  13) Tribus 

?omptina indicat Cilnium fuisse ex Arretio, ubi geniem Cilniam fioruisse notum 

it. — 14) Plerique ex his testibus (sdlicet omnes praeter C. lulium Saturninum 

L. Pullium Heraclam) noti etiam ex aliis diplomatibus dusdem aetatis (cf. 

lormann l. c. p. 179); ita Q. Aemilius Soterichus signavit etiam supra N. 2003, 

Caulius Vitalis supra N. 2001. 2003.  Cf. supra N. 1995 not. 10. 

9054  imp. Caesar divi Nervae f. Nerva Traianus Augustus Ger- 

|inanicus pontifex maximus,  tribunic. potestat. IIII*,  p. p., cos. III, 

[equitibus et peditibus, qui militant in alis tribus et cohortibus viginti 

fet una^,  quae  appellantur  (1) praetoria  et  (2) I^ Claudia nova et 

(3) II Pannoniorum, et (1) I Flavia Bessorum* et (2) I Thracum c. 

et (3) I Flavia Hispanorum oc^ et (4) I Antiochensium et (5) I Lu- 
Bitanorum et (6) I Montanorum c. R. et (7) I Cisipadensium et (8) I 
|Cretum et (9) I Vindelicorum oo c. R.' et (10) I Thracum Syriaca* 
'et (11) I Cilicum et (12) II Hispanorum et (13) II Gallorum Mace- 
donica et (14) II Brittonum oo c. K. p. f. et (15) II Flaia Comma- 
genorum' et (16) III Brittonum et (17) IIII Raetorum et (18) V Gal- 
lorum et (19) V Hispanorum et (20) VI Thracum'" et (21) VII Breu- 
corum c. R.", et sunt in Moesia superiore sub C. Cilnio Proculo'\ 
item dimissis honesta missione, qui quina et vicena plurave stipendia 
meruerunt, quorum nomina subscripta sunt: ipsis liberis posterisque 
eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc habuis- 
sent cum est civitas iis data, aut si qui caelibes essent, cum iis quas 
postea duxissent dumtaxat singuli singulas. A. d. VIII idus Mai., T. 
Pomponio Mamiliano, L. Herennio Saturnino cos.'^ 

cohort. I Antiochensium , cui praest M. Calpurnius Sabinus, pe- 
diti: Sapiae Sarmosi f., Anazarb. 

Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae " 
in muro post templum divi Aug. ad Minervam. Q. Pompei Ho- 
meri'^ — A. Ampi Epaphroditi — Ti. Claudi Vitalis — C. luli 
Aprilis '' — C. Vettieni Modesti " — L. Pulli Verecundi '' — L. Pulli 
Sperati '^ 

Diptychon aeneum, Sisdae rep. a. 1909, est Agrami in museo (BrunSmid 
Vjesnik hrvatskoga archeoloSkoga druStva nov. ser. 11, 1911 p. 24 seq. cum ima- 
ginibus). — 1) A. 100. — 2) Eaedem alae tres, ex XXI cohortibus non plus 
novem recensentur in simili consHtutione ad eundem exerdtum pertinente N. 9053. 


LVI Addenda.  Caput IX. 

Videtur haec conatitutio pertinuisse ad omnes cohortes in Moesia auperiore ten- 
dentes. Viginti et una cohortes praeterea recensentur in sola tantum constitutione 
anni 124, ad exercitum Britanniae pertinente (cf. supra N. 2001 not. 3); proxime 
accedit constitutio pertinens ad exereitum Germaniae superioris, anni 116 (c. III 
p. 870) cum cohortibu^ XVII. — 3) Alibi passim, atque etiam in constitutione 
anni 93, ala haec nude Claudia nova didtur (numero Inon adiecto); nisi fortasse 
haec est ala I Claudia Gallorum, quae a. 105 in Moesia inferiore tendebat (III 
p. 865 dipl.). — 4) Sub Hadriano in Macedonia (infra N. 9055), praeterea 
ignota. — 5) Cf. supra N. 2004. 2005. — 6) Haec, ut et pars earum quae se- 
qvMntur, etiam N. 9053. — 1) Postea in Dacia. — 8) Cf. supra N. 2733. — 
9) Cf. infra N. 9273. — 10) Cf supra N. 1997. — 11) Cf supra N. 1370. — 
12) Idem in amphora XV 4536. — 13) 8. Mai (a. 100). Consulum horum no- 
mina, sed mutila, etiam in fragmento fastorum feriarum Latinarum, C. I. L. I 
ed. 2 p. 59 h. (lam apparet hoe fragmentum pertinere ad annos 98 — 101.) — 
14) Hic desinit exemplum interiu^. — 15) Idem supra N. 2001 et alibi. — 16) Tres 
hi signatores ignoti. — 17) Idem supra N. 2001. 2002 et alibi. — 18) Idem 
supra N. 1998. — 19) Idem N. 9053 et alibi. 

9055 imp. Caesar divi Traiani Parthici f. divi Nervae nepos 
Traianus Hadrianus Aug. pontif. max., trib. potest.' IIIP, cos. III; 
peditibus qui militaverunt in coh. I Fl. Bessor.^, quae est in Mace- 
donia sub Octavio Antonino" quinque et viginti stipendiis emeritis 
dimissis honesta missione, quorum nomina subscripta sunt: ipsis 
liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus, 
quas tunc habuissent cum est civitas iis data, aut si' qui caelibes 
essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas. A. 
d. III k. lul. C. Publicio Marcello, L. Eutilio Propinquo cos.® 

coh. I Flav. Bes[s]or., cui praesf A. Aelius SoUemnianus, ex pe- 
dite: M. Antonio Timi f. Timi* HierapoL^ et Tioroturmae '° Dotochae 
fil. uxori eius Tricorn.", et Secundo f. eius, et Marcellinae fil. eius. 

Descriptum et recognitum ex tabella aenea, quae fixa est Romae 
in muro post templum divi Aug. ad Minervam. 

Tabella aenea (diptychi pars prior) paene integra, reperta ibi ubi Tricor- 
nium (cf not. 11) fuisse videtur, inde ab a. 1907 Belgradi in museo (Vassiis comptes 
rendus de Vacad, des inscr. et b. l. 1909 p. 130 seq., cum imagine). Paucas litte- 
ras, quae primis versibus exempli exterioris desunt, supplet scriptura interior. — 
1) tribunicia potestat. scriptura interior. — 2) A. p. Chr. 120. — 3) Besor. non 
recte primus editor p. 130. Cohors prima Flavia Bessorum a. 110 fuerat in 
Moesia superiore (supra N. 9054). (Cohors secunda Flavia Bessorum memoratur 
supra N. 8853 et in diplomatibus militaribus.) — 4) Proconsul ut videtur Mace- 
doniae. Haec sola ex constitutionibus huius generis hucusque repertis pertinet ad 
provinciam proconsuli subditam. — 5) Hic desinit scripura interior. — 6) Con- 
sulum par notum etiam ex actis fratrum Airvalium. Publicius Marcellus me- 
moratur etiam supra N. 8826. Butilii praenomen L. (non T., ut aliquando 
editum erat) etiam in actis Arvalium cf. VI 32375. — 7) praeest editor, non recte. 
— 8) Idem ut puto nomen Syrum quod alibi scribiiur Theimes (cf supra 
N. 4341).  —  9) Significatur puto Hierapolis Syriae.  —  10) Sic potius  quam 


^»Dor- aes, teste imagine.  —  11) Locus est Moesiae superioris;  cf. itin. Hierosol. 
p. 564; Ptol. 3, 9, 3; Notit. dign. Or. c. 41. 

9056 irap. Caesar divi Hadriani f. divi Traian[i] Parthic. nep. divi 
Nervae pronep. T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug. Pius pon[^i/".] 
max. tri[&.] pot. XIIP, imp. II, COS. IV, p. p., scHptura interior: 

equitib.  qui militaverun[^ i]n alis V [quae] equit. qui milit. 

apell. (1) I Hispanor. Arav[a]co[r. et (2) 111] in ali. V, quae 

Tlirac. sagit."^, quae sunt [i]n [P]ann. su[p]e[no]- sunt in Pann. 

r. sub Claudio Maximo^, item (3) I Fla[via] utrasque, XXV 

Britann. "^^ c. R. et (4) I Thrac. veter. sag[t^.] plu. sti. eme., 

et (5) I Aug. Itureor. sagit", quae sunt in Pa[wri.] dim. hon. mis. 

inferior. sub Cominio Secundo^  quin[is] per 

et vicenis plurib. stip. emer. d[i]m[iss.] h[o]- Porcium 

nest. miss. per Porcium Vetus[^in]um Vetustinum 

proc^ cum essent in expedition. Mauretan. Caesarens."', quor. nomin. 
subscript. sunt, civit. Eoman. qui eor. non hab. dedit et conub. cum 
uxor. quas tunc habuiss. cum est civit. is data, aut cum is quas post. 
dux. dumtaxat singul. K. Aug. M. Cassio Apollinare, M. Petronio 
Mamertino cos.* 

alae I Hispan. Aravacor. ex gregale: Victori Liccai f., Azalo.' 

Descript. et recognit. ex tabula aerea quae fixa est Komae in 
muro pos. templ. divi Aug. ad Minervam. M. Servili Getae — L. 
PuUi Chresimi — M. Sentili lasi — Ti. Iul[i] Felicis — C. luli Sil- 
vani — L. [P]ulli Velocis — [P. Oc]ili Prisci^". 

Diptychon aeneum, Brigetione rep., deinde Vindobonae (III S. p. 2213 dipl. C, 
cf. p. 2328, 204; Bormann arch. ep. Mitth. aus Oestr. 16, 1893 p. 230 seq.). Be- 
praesentavi scripturam exteriorem , quae ut in diptychis huius aetatis fieri solet 
plenior et accuratior est interiore, paucis tantum littens, quae initio exterioris 
soipturae perierunt, ex interiore, ubi extant, suppletis; apposui partem inte- 
noris scripturae, ubi faber aerdrius verba constitutionis plus solito contraxit. 
— 1) A. 150. — 2) Alae duae hae exercitus Pannoniae superioris etiam in diplo- 
mate anni 148 supra N. 2005 et alibi (cf. ib. not. 2). — 3) Legatus Panno- 
niae superioris fuit etiamtum a. 154 (III p. 881, dipl. XXXIX = LXV). — 
4) Alae hae tres exercitus Pannoniae infe/rioris etiam in diplomate anni 167 (C. 
III p. 888); de ala prima Britannica cf.praeterea supra N. 1362, infra N. 9178; 
de ala prima Thracum sagittariorum supra N. 2747, de ala prima Ituraeorum 
N. 2511. — 5) Eiu^dem nominis homo in t. Tusculano infra edendo. — 6) Idem 
jirocurator Mauretaniae Caesariensis supra N. 5795 (not. 13). — 7) De hac expe- 
ditione adversu^ Mauros cf. supra N. 1362 not. 2. — 8) Consulum par praeterea 
ignotum (Cassius Apollinaris fortasse idem qui memoratur in t. Tyanensi Cagnat 
insa: Gr.-Rom. III 130; M. Petronius Mamertinus fortasse pater Petroniorum 
Surae Mamertini et Surae Petroniani supra N. 7855, certe parentela cum iis con. 
iunctu^). — 9) Cf. supra N. 2005. 2737 not. 2. — 10) Septem hi testes eodem 
ordine in diplomatibus eiusdem aetatis n. LXI. LXII. LXIII (C. III p. 1987. 
1988. 883), sex ex iis (scilicet omnes excepto Pullio Veloce) supra N. 2005. 


LVni Addeuda.  Caput IX. 

9057 [imp. Cae]».^ divi Hadria[m f., divi Traiani Parthici] 
n. divi Nervae [pronq)os, T. Ael]m8 Hadrianus An[toninus Aug. 
Pius] p. m., tr. pot. XX ^, imp. 1[I, cos. IIII, p. p., equitihus etpe]d. 

q. m.^ in alis [IHI] q.'' appe[ZZaniwr (1) et (2) -Hjerc^ et 

(3) I Ulpi[a]' sing. et (4) I Ulp. dromad.' oc\ et co[h.] XVV: (1) I 
Ulpia Dacor. et (2) I Ulp. Petreor. et (3) I Au^^r.] Pannon. et (4) I 
Cl[aw]d. Sugambr. et (5) I Ascalonit. sag. et (6) I Flav. C[^£t]lciden. 
et (7) II UIp. equit. et (8) II Italic. c. R.'" et (9) II Ulp. Paphlag. 
et (10) II Thrac. Suric. et (11) II classic. sag." et (12) III Ulp. 
Paphlag. et eV' (13) III Aug. Thrac. et (14) IV Gall. et (15) V Ulp. 
Petreor. et (16) VII Gallor.", et sunt in Suria sub Attidio Corneliano 
leg.*^, quinis et vicen. plurib.ve stipend. emerit., dimiss. honest. miss., 
quor. nomin. subscr. sunt., civit. Roman. qui eor. non haber. dedit et 
conub. cum [uxorib.] quas tunc habuis. cum est civ[i^as is data] 

aut «um is quas post duxiss. dum[toa]t singulis.  A. d. IV ono 

C. Aelio Se . . . [cos] 

[alae 1 ?7Z]p. singul., [cui praes{] . . . n . . 

Tabula aenea (diptychi pars prior) mutila, rep. ad Kazanlyk, est Sofiae 
(III p. 2328, 71 dipl. CX—oesterr. Jahreshefte 3, 1900 p. 21 seq., Bormann dedit 
imagines et commentarium). — 1) Initium (usque ad tertiam alarum) superest in 
solo latere interiore. — 2) A. 157. — 3) . . d. q. m., 4) q. scriptum est in latere 
interiore; in exteriore prohabile est fuisse equitib. et peditib. qui militaver. et 
deinde quae (sic vel similiter etiam in aliis diplomatibus Pii, cf. supra N. 2005. 
2006, latera duo differunt; de hac scripturarum duarum, exterioris et interioris, 
in diplomatibus Traiano posterioribus discrepantia cf. supra vol. I p. 390. — 
5) Ala Herculiana et ala singularium memorantur inter alas, quarum vexillatio- 
nibus Valerius Lollianus praefuit in Mesopotamia, cf supra N. 2724, bello Par- 
thico L. Yeri ut videtur, cf. not. 9. — 6) Ulp. latus interius, Ulpi[a] exterius, quod 
hic incipit. — 7) Ala prima dromedariorum dudum nota, sed Valeria (cf supra 
N. 2541 not), diversa igitur ab hac TJlpia (fortasse ad hanc ipsam pertinet N. 2541, 
errore in Val. commisso, ut putat Ritterling oesterr. Jahresh. l. e. p. 27). — 8) Mil- 
liaria. — 9) Ex sedecim his cohortibus exercitus Syriaci anni 157 non minus octo, 
fortasse etiam plures, redeunt inter cohortes enumeratas supra N. 2724, scilicet 
prima Ulpia Petraeorum, prima Sygambrum, prima Ascalonitarum, prima Flavia 
Chalcidenorum (in N. 2724 pro fel. V Chalcid- sine dubio scribendum I Flav. Chal- 
cid-), secunda TJlpia equitata, secunda Ulpia Paphlagonum, quinta Ulpia Petraeo- 
rum, fortasse etiam prima Ulpia Dacorum et secunda Thracum Surica, si sumere 
licet in titulo N. 2724 fuisse I YLp (non ILI) Dacorum, ut editur, et n (non 1) 
Thracum (Bormann l. c. p. 28. 30). lam apparet titulum N. 2724 non esse tem- 
porum Traiani, sed huic nostro fere aequalem, milites igitur illos a Lolliano in 
Mesopotamiam ductos esse bello Parthico L. Veri (Bormann p. 25). — 10) De 
cohorte secunda Italica civium Romanorum cf. infra ad titulum Proculi Babili f, 
optionis eiusdem cohortis. — 11) Eadem cohors supra N. 2683. — 12) et errore 
bis positum in scriptura exteriore quae sola hic extat. — 13) V errore omissum 
in scriptura exteriore (suppletur ex interiore). — 14) Cohors septima Gallorum 
antea fuerat in Moesia cf supra N. 1999, ut et aliae complures ex his Syriacis. 
In Syria fortasse ab ea positi sunt tituli III 131. 132 (errore in describendo hoc 


Tituli militares. LIK 

conimisso, cf. Bormann l. c. p. 29). — 15) Atiidiiis Comelianus legatus Syriae 
memoratur etiani III S. 6658 et in vita Mard c. 8, 6. Antea (a. 150) fuerat le- 
gatus Arabiae, teste titulo Geraseno, quem ad apographum potissimum Puchsteinii 
7-estituit Lucas Mitth. u. Nachr. des deutsch. Palaest.-Vereins 1901 p. 56. 

9058 [imy. Caesar divi Anto]mm Magni Pii fil., [divi Severi 
Pi]i nepos, [M. Aurellius Antoni]miQ Pius Felix Aug. sacerdos [am- 
plissimus dei invi]cti Solis Elagabali, ^OB[tifex max. trib. po]t. V, 
cos. IIII, p. p. [et imp. Caesar^, M. Aur. An]tomm Pii Felicis Aug. 
fil., [divi Antonini Mag]m nep., divi Severi Pii pron., [M. Aurelius 
Alexand]eT nobilissimus Caes. [consors impe^ri^ sacerdotis" cos., no- 
mina milit[wm]^ qui militaverunt in cobortib. [praetoriis Anton]immi8 
d[e]cem I II III IIII V VI VII VIII W[1III X pi]iB vindicibus qui 
pie et foTt[iter] ^ milit[m] functi sunt, ius tribuimus conubi dumtaxat 
cum singulis et primis uxoribus, ut etiam s[i] peregrin[i iuris] femin[as] 
in matrimon[io suo iunxerint], proinde liberos to[llant ac si ex duo]- 
bus civibus Roman[is natos]. 

Tabella aenea (diptychi pars prior), Momae rep. (in Tiberis alveo, teste aeru- 
gine), (Hv^lsen Roem. Mitth. 1907 p. 434 seq. cum tab.). — 1) A. 222 (sine dubio 
7. Jan., ef. supra N. 2007—2009. 2010 not. 2. 2097 not. 2). Ex alio diplomate 
eiusdem temporis superest frustulum supra N. 475 cf. C. III p. 1998, in quo 
item Alexander adiungitur Elagabalo. — 2) Sic suppletum ex N. 475 (cf. not. 1). 
— 3) . . . ri in interiore tantum exemplo superest (cf not. 4). Imperii [consors] 
videtur dici Alexander in fastis sodalium Antoninianorum VI 2001. — 4) In 
exemplo exteriore superest . . RDOTIS, in interiore videtur esse . . KlSACERD. 
Errorem subesse, scilicet scribi debuisse sacerdotiq., coniecit Huelsen. — 5) milit. 
exemplum interius, in exteriore, in quo haec desunt, fuit sine dubio militum (utetiam 
paullo post in interiore milit. pro militaverunt, cet). — 6) fort. exemplum interius. 


Tabellae ligneae Aegyptiacae. 
9059 1. Scriptura exterior. 

C. Epidius C f. Pol.   L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate, T. Sextio 
Bassus vet.*° Magio [ Laterano cos., VI non. lulias, anno XIII 

L Petronius L f Pol   ^™P* Caesaris Domitiani | Aug. Germanici mense 
Crispus vet. ^P^P- die VIII', Alex.^' ad^» Aegyptum, | M.Vale- 

rius M. f. Pol. Quadratus vet.'', dimmissus (sic) 
M. Plotius M. f. Pol.   iionesta | missione ex leg. X Fretense, testatus 
ruscus vet. ^gj.5 gg descriptum | et recognitum fecisse'' ex 

M.AntoniusM.f.Pol.   tabula aenea quae est fixa | in Caesareo magno^ 
Celer vet. escendentium scalas secundas*, | sub porticum 

P.AudasiusP f Pol   dexteriorem, secus aedem Veneris mar|moreae, 
PauUus vet ^^ pariete in qua scriptum est et® id quod infra 

scriptum es[^]: [ 


LX Addenda.  Caput IX. 

Imp. Caesar  divi Vespasiani f. Domitianus 

Aug. Germanicus | pontifex maximus, trib. potest. 

M. Antonius Lon-    yjijio^ ^^^ XVI", censor perpetuus, 1 p. p., di- 

gus   ruU.   vet.   gj|.i2.  visum est  mihi edicto significare *^ uni- 

L. Petronius Niger   versoruH  [  vestrorum vi^*.   Veterani milites 

*   . omnibus vectigalib. | portitoribus '* publicis li- 

berati'*' immunes esse deben[i(]  |  ipsi coniuges 

L. Valerius Clemen.   liberique eorum parentes qui'®* conubia [eo]|rum 

vet sument", omni optumo iure c. K esse possint 

et om[72i] I immunitate liberati apsolutique sint, 

M. Antonms ber-    ^^ omnem i[w?w^t]|nitatera q. s. s. s." parentes 

manus vet. liberique eorum idem iuri[s] | idem " condicionis 

sint, utique praedia domus tabern[ae] | inviios 

intemni qui veteranos s . . onis .... 

2. Scriptura interior. 

.... f^eteranorum ^- cum uxoribus et liberis s. s.^' in aere in|- 
cisi"^* aut si qui caelibes sint, cum is quas postea duxissent | dumtaxat 
singuli singulas, qui militaverunt Hierosolymnis (sic) \ in leg. X Fre- 
tense, dimmissorum (>ic} honesta missione stipendis eme[ritis per^^ Sex. 
Hermetidium Campanum legatum Aug. pro praetore''®, | V k. lan. 
Sex. Pompeio CoUega, Q. Peducaeo Priscino cos."; qui militare 1 coe- 
perunt P. Galerio Trachalo, Ti. Catio^* et T. Flavio, Cn. Aruleno 
cos.^® I Ex permissu^" M. luni Rufi praefecti Aegypti'^ L. Nonio Cal- 
purnio | Torquato Asprenate, T. Sextio Magio Laterano cos., k. lulis, 
anno j XIII imp. Caesaris Domitiani Aug. Germanici mense Epip, 
die VII.^^ I 

Ibi M. Valerius M. f. Pol. Quadratus coram ac^^ praesentibus eis | 
qui signaturi erant testatus est iuratusque dixit per I. o. m. et Genium ] 
sacratissimi imp. Caesaris Domitiani Aug. Germanici, in militia | sibi 
L. Valerium Valentem et Valeriam Heraclun^* et Valeriam | Artemin 
omnes tres s. s.^^ natos esse eosque in aere incisos civitatem | Roma- 
nam consecutos esse beneficio eiusdem^'^ optumi principis. 

Tabella lignea, utrimque scripta, diptychi pars (tahella posterior, ntputo, cf. 
infra not. 19), rep. a. 1909 in ruderibus Philadelphiae Arsinoiticde, iam Alexandriae 
in museo (Lefebvre Bull. de la societe d'arcMol. d'Alexandrie III 1910 p. 39 — 52). 
Tractavit Mispoulet Nouv. Revue hist. de droit 1911 p. 5seq.; cf. etiam Wilcken 
Arch. f. Papyrusforsch. V434seq., Chrestomathie d. Papyrusk. n.463. — 1) 2.1ul. 94. 
Similiter et Bomano more et Aegyptio dies indicatur in aliis instrumentis ligneis 
privati argumenti Latine scriptis, in Aegypto repbrtis, in cretionibus hereditatis et in 
testatione professionis liberorum (S. deRicci Bevue historique de droit 1906 p. 479 seq. 
483 seq. = Bruns fontes iur. ed. Gradenwitz p. 319. 420). — 2) Alexandreae. — 
3) Sic etiam supra N. 1397. 1576, item in testatione professionis liberorum, de qua 
not. 1. — 4) Oriundus fortasse ex castris Alexandrinis.  Eocercitum ludaicum, ad 


Tituli militares. LXI 

guem pertinebat legio decima Fretensis, a. 69 ex legionibus Aegypti suppletum esse 
narrat losephus bell 5, 1, 6. — 5) Similes testaiiones habemus in papyris Aegyptiacis 
TJrk. Berl. Mus. 525 iisdemque verbis 970: ille ifiaQxvQOTCoiTjaaro ixysyQ(x[q>&at] xal 
nQoaavzi^e^Xrjxivai ix revyovq ^i/iXeidiwv Ttrov IlaxTovfirjiov Mdyvov in[iQxov] 
Alyvnxov . . . iv w ^i^XidUo ivyeygaiJifiiva ^v xa vnoyeyQa(xfMeva. Cf. ibid. 1033: 
6(?.T0v fiaQXVQonoLriaewq inl o<pQayeld(uv yevofievi]v (Wilcken). Mispoulet (p. 14) 
putat Valerium Quadratum coniprobavisse (demonstrasse) ea quae infra scripta 
er-ant, dehito more descripta esse ex tabula fixa in Caesareo magno, prolato dip- 
iycho aeneo eius generis quae extant, munito sigillis septem civiwin Bomanorum, 
in quo septem ii cives Romani ventatem scripturae testati erant (cf. TJrk. Berh Mus. 
265 V. 21 = 780 v. 15: deXxov x^lxriV ixo(pQa[yiafievr]v] . . . xeifievrjg iv 'Pojfiy, 
6i' 7/c . . .); sed testari non est comprobare. — 6) recognitum {dic[inim] etiam in 
testatione professionis liberorum, de qua cf. not. 1. — 1) Alexandreae sine dubio, 
non Romae, quod vocabulum omitti non potuit. — 8) Sc. e navi, vel e portu. — 
9) Dele et. — 10) 14. Sept. 88—13. Sept. 89. — 11) Cf supra K 269 not. 3. 
Consulatus mentio omitti non debuit. — 12) Edictum hoc Domitiani ad veteranos 
universos, propositum anno 88 vel 89, id est eo fere tempore quo Antonium Sa- 
turninum vicit, formatum esse puto ad edictum Caesaris di\d filii, consulis ter- 
tium, propositum a. 723 id est cum ille contra Antonium proficisceretur (vel for- 
tasse paullo postea, capta Alexandria), servatum nobis in papyro TJrk. Berl. Mus. 
628 == Bruns-Gradenuntz p. 239, sed apographo corruptissimo. Domitiani quo- 
que edictum in hac tabula lignea valde corruptum, incuria scriptoris; accedebant 
angustiae spatii (cf. infra not. 19); denique haec pars tabulae difficilis lectu. Re- 
tinui fere quae primus editor in tabula legisse sibi visus est. — 13) Simile initium 
edicti Caesariani (not.l2): visum [est] edicendum m\[hi vefejranis dare omw.[ihus] 
ut tributis ... — 14) Quid subsit, non apparet. Fortasse, cum Cagnato, legendum : 
ut veterani cet. — 15) Scr. portoriis. — 16) Scr. liberi? Ceterum cf. cod. Theod. 7, 
20,2. — 16*) Sic editor (imago parentesque admittit). — 17) De soceris vefera- 
norum eogitavit Mispoulet, quibus sane privilegia quaedam tribuuntur oratione divi 
Marci fr. Vat. 195. — 18) Qui supra scripti sunt. — 19) Extrema haec ita coarc- 
tata sunt ut vix legi queant (inclinatis dedi, quae primo editori, qui ipsam tabellam 
tractavit, incerta esse visa sunt: in imagine ex versu ulHmo nihil, ex praecedente 
pauca tantum agnoscuntur). Apparet scriptori nullum spatium vacuum superfuisse, 
neque licuisse ei in alteram diptychi tabellam transire; sdlicet ea altera tabella, 
quae prior fuisse putanda est, iam repleta erat; sine dubio in ea perscripta erat 
constitutio, cuius finem habemus in huius ipsius tabellae latere averso. — 20) No- 
vem nomina iestium (sigillorum vestigia supersunt) qui ligneum hoc diptychon 
signaverunt. Non casui autem tribuendum videtur, quod ex novem his testibus 
quinque priores, spatio vacuo a reliquis dirempti, tribum habent et patrem citant. 
Ceterum  veterani  fuerunt  omnes,  fortasse  commilitones  Valerii  Quadrati.  — 

21) Incertum, utrum significetur tribus Pollia, an alterum cognomen Antonii. — 

22) Supersunt haec ex constitutione, qua militihus dimissis a. 93 ex legione decima 
Freiensi praemia tribuebantur, similia praemiis militum urbanicianorum. In- 
itium constitutionis periit cum tabella diptychi priore (in hac ipsa tabella ante^ 
[rjeteranorum paucae tantum litterae perierunt). Scripta autem est haec pagina 
multo accuratius quam altera, legiiurque sine ulla difficuliate; sed qu/imqu/im gra- 
vioribus mendis caret, non est immunis ab interpolattonis suspicione. — 23) Sub- 
scriptis (vel: suprascriptis). — 24) Scr. incisis. Ceterum verba et liberis — in- 
cisi molesta sunt hoc loco, fortasse intrusa a scriptore (similis interpolatio supra 
N. 6870 not. 19). — 25) Milites dimissi per legaium Augusti etiam supra N. 2301. 


LXn Addenda.  Caput IX. 

2302, per procuratorem Augusti provindae praesidem N. 9056, per praefectum 
Aegypti N, 9060. — 26) Homo ignotus; ipsum Hermeticlii nomenpaene inauditum (ex 
familia eius puto Sexti Hermentidii VI 85449). — 27) 28. Dec. 93. — 28) A. 68. 

— 29) Fasces gesserunt exeunte mense Apr. anni 69 (supra N. 241 v. 81). Contra 
consuetudinem consulum suffectorum nominibus annus designatur, eonim con- 
sulum qui annum inchoaverant , Galbae et Vinii (item eorum, qui secuti erant, 
Othonis et fratris) memoria invisa et suppressa. Othoni et fratri successerant 
Verginius Bufus et Pompeius Vopiscus (supra N. 241 v. 63), quorum memoria 
illaesa manserat; anno tamen in posterum designando, non hi electi, saltem in 
exerdtu, sed eorum successores, fortasse quod alter eorum, T. Flavius (Sabinus), 
parentela coniunctus erat cum domo imperatoria Flaviorum. Ceterum apparet 
etiam Flaviorum temporibus milites legionarios alternis tantum annis dimissos esse 
(cf. supra N. 2300. 2302. 2303). Milites legionarios plerumque post viginti 
quinque demum stipendia dimissos esse notum est (supra N. 2245. 2253. 2267. 

2303. 2304). — 30) Nisi fallor, Valerius Quadratus a praefecto Aegypti petierat, 
ut sibi liceret constitutionem descrihere. — 31) Vix diversus M. Mettius Bufus, 
quem Aegypto praefuisse a. 89/90 docuerunt papyri Oxyrhynch. n. 72. 237, 8, 21 
(vol. I p. 135, vol. II p. 163. 164), pleno nomine dictus M. luniu^ Mettius Bu- 
fus, cuius nominis consulem aliquem habuimus supra N. 1622. — 32) /. lul. 94. 

— 33) CORAMAAC scriptum. — 34) Eadem nominis forma U. B. M. 196 v. 24. 

— 35) s. s. (supra scriptos),  36) eiusdem supra lineam adiectum. 

9060 M.' Acilio Avaviola^ et Pansa cos.^ | pridie nonas lanua- 
rias I T. Haterius Nepos praef. Aeg.'' | L. Valerio Nostro equiti | alae 
Vocontiorum^ turma | Gaviana emerito hone|stam missionem dedit ] (et 
alia manu, in margine inferiore). . • . rlegi O . S . S . E H M .®  dedi prid. non. 

Tabella lignea, in regione Fayum rep., iam Cairi in museo (S. de Bicei 
Nouvelle Bevue historique de droit 1906 p. 478). — 1) Scr. W.? — 2) Scr. 
Aviola. — 3) A. 122. — 4) Cf supra N 1338. — 5) Cf supra N. 2610, infra 
N. 9142. — 6) Perlegi omnia supra scripta et honestam missionem dedi. Est 
nuda honesta missio, data a rectore provinciae, cum praemia veteranorum solus 
imperator tribueret. 


Militia urbana. 

9061 d. m. I C. Antistio | Severo | mil. coh. VIII pr. | spe' mi- 
litans ann. X, | decessit Faleris, | cuius cineres | Antistius Coraesus | 
retulit pater^ 

In Piceno prope Isola del Gran Sasso agri ut videtur Interamnitium (Bar- 
nabd Notizie degli scavi 1899 p. 262). — 1) Cf supra N. 2071. Domaszewski 
Bangordnung p. 22. — 2) Ultima verba (inde ab knt-) senarium effidunt. 


9062 C. Matho C. f. | Ter. Clemens | missicius ex coh. II pr. 
Bomae rep. extra portam SaUriam (VI 32670^ descr. Gatti bull. comunale 

1899 p. 71). 

9063 M. Tuccius C. f. | Col. Maximus  | Tiberiopoli» | miles 
coh. VII pr. I e ' Marcelli, | vixit anno[s] . . .; | milit[ai;i^] . . 


Tituli militares. LXIII 

Romae ad viam Salariam rep. (VI 32699 descr. Landani bull. comunale 
1892 p. 298). — 1) Videtur esse Tiberiopolis Pappa Pisidiae, hodie Yonuslar (ubi 
supra N. 5828): Cagnat inscr. Gr. ad res Rom. pert. III 309. 1468. 1469, Cronin 
Journ. hell. studies 1902 p. 101 seq., cf. Ramsay hist. geography of Asia minor 
p. 398. Adde titulum XII 5718: Ti. Claudius Artemidori f. Quir. Phoebus Tiberio- 
politanus eet. — 2) Centuria. 

9064 d. m. | C. Caelius C. f. | Arventus domo | Lucanus, eq. 
coh. I V pr. 7 Sereni, mil. | ann. VIII, vix. ann. | XXVIII, | t. p. i. 

H. f. C. (eques sagatm dextra hastam tenens, praecedit equus ephippiis tectus, 
a quo pendet scutum fulmine insigne). 
Romae (VI 2572 vidit Kiessling). 

9065 . . . I C. M. Se[v]ero eqjuiti ex singularib|us* ex chor. pr. 
IX I stip. II, vixit an. XXX, | Ael. Maxima ma|ter filio infelilcis. b. 
m. et sivi (sic) \ viva fecit (ascia). 

Prope Starigrad Dalmatiae rep. (Colnago et Keil Oesterr. Jahresh. 8, 1905 
Beibl. p. 57 cum imagine). — 1) Cf. supra 'N. 2074, item 2071. 

9066 d. m. | Sueto 1 Marcellin. | militavit' | an. VI m. VIII, | 
tes.- an. II m. XI, | eq. an. II m. VIIII d. X^, | posuerunt fratres, | 
curant. Salena | Paulina mat."*, | Sueto Crispin. et | Sueto Paulin. ev. 
Aug.®, j Sueto Augyrin. m. c. IIII pr., | Sueto lustus** (in latere miles 
hastam et eistulam quadratam tenens, in altero eques in basi). 

Pisauri (XI 6350 vidit Bormann). — 1) Sine dubio in cohortibus prae- 
toriis, ubi et fratres eius Paulinus (cf. not. 5) et Augurinus. — 2) Tesserarius. 
— 3) Videtur per ammm fere fuisse tiro, deinde statim promotus esse (Mo.). Di- 
versus ab hoc, sed sine dubio affinis eius Sueto Marcellinus Pisaurensis ( VI 32 522 '^ = 
2381 », /, 14) miles cohortis quartae vel quintae praetoriae factus a.l54, honesta mis- 
sione ut videtur missu^ a.l72. — 4) Huic Salenae Paulinae titulum sepulcralem XI 
6281 posuit qui unus ex filiis supervixit Sueto lustus. — 5) H.ic sine dubio C. Sueto 
Paullinus Pisauro, recensitus in laterculo miliiari VI 32520 (— 2379), 3 v. 57 inter 
milites cohortis quartae praetoriae probatos a. 144 ; adscriptum est evo[c.] , scilicet 
eum missum honesta missione (a. 160) evocatum factum esse. — 6) Cf. not. 4. 

9067 A. Saufeius P. f. Ca[w.] | Max. Ansio' miles c[oh.] | VIIII 
pr. 7 Firmi Ter[tulli]^ \ militavit annis . . ., [&me]|ficiarius t[rib., 
fesjserarius, co[rnicular.] , \ donis do[natus ab] \ imperat[ore] . . . . no 
Cae[5ar. Aug. ^or] [quib[z*s] . . 

Prope Corinium Dalmatiae, iam Zarae (III 2887 vidit Mommsen). — 1) Lo- 
cus ignotus (sed cf. ad terminum quendam Dalmaticiim infra edendum = oesterr. 
Jahresh. 1909 Beibl. p. 30). Antium intellegi putat Jacobsohn Herm. 43, 1908 
p. 473. — Ex altero titulo eiv^dem hominis videtur superesse fragmentum III 
2888 = oesterr. Jahreshefte 8, 1905 Beibl. p. 46. 

9068 M. Aur. Gaio | mil. coh. II pr. | 7 luliani, sig. ad|iut.', 
D . . . . [^]lexan|[6Zer] . . . a, | Aur. Mu a | vete[r.] (reliqua lacera). 

Romae rep. inter vias Salariam et Pincianam (VI 32670 = Gatti Notizie 
degli scavi 1887 p. 237 n. 626). — 1) Signorum adiutori.  Cf. supra N.2348. 


LXIV Addenda.  Caput IX. 

9069 d. m. | C. Vedinaco | Dextro mil. chor. | II praetor., 
optioni I carcaris*, mil. a. XIIII, 1 vix. a. XXXVII m. IIII, | M. lu- 
lius Secundus 1 pater fil. pientissimo | equiti Augustor., et | Fadenae 
Semelini m. | suius^ b. m. f. | et sibi. 

Casciae prope Nursiam, ibi ubi N. 6553 (Notizie degli scavi 1893 p. 379 
semel descripta, a Franceschinio auctore accurato). — 1) Optiones carceris ha- 
buimus iam supra N. 2117. 2126. 3739, cohortium urbanarum omnes. — 2) Sic 
esse in lapide traditur; fortasse intellegendum : matri huius. 

9070 Senio Marc|ello mil. coh. | VI pr. c,' Procul. | disc. armat.^ 
fec. I Sen. lust. fr.^ et lul. | Procla coni. Pie|ta8 (; *, qui inpetrav., bona 
uius* conced|erentur®. 

Bomae rep., urna, nunc Malvern in Anglia (imaginem photographicam misit 
Haverfield). — 1) Ceniuria. — 2) Discenii armxiturae. Cf. supra N. 2362. 2363. 
Discens armaturae in legione fortasse VIII 2618 b, 34. — 3) Frater. — 4) Cen- 
turionis. — 5) Huius (sc. Senii Marcelli). — 6) Fortasse propter delicti alicuius 
suspicionem vel alia quacumque de causa fiscm bona defuncti occupaverat, et preces 
ceniurionis effecerant, ut adfinibus hereditas concederetur. 

9071 [dis wjanib. | . . . llio Quartion[iJ | medico coh. I pr. ] vete- 
rinario | vix. ann. LXXXV, | posuer. lib. me[r.]. 

Bomae, incertum quo loco urbis rep. (Bang Boem. Mitth 1909 p. 171 de- 
scriptam a Pollak). 

9072 d. m. s. j Tufienius Speratus | mil. coh. VI pr. stationa]- 
rius ' ripae Uticensis ^ i vix. ann. XXXV, militavit | annis XV (a sin.) 
0. t b. q.  (a dexira) t t. 1. S. 

Loco Africae mediterraneo cui nomen Henchir Techga, inter Tebourba et 
Hipponem Diarrhyium (VIII S. 25438 descr. Delattre bull. des antiquaires de 
France 1898 p. 334). — 1) Cf. supra N. 2052; cf. Hirschfeld Sicherheitspolizei 
(Sitzungsber. 1891 p. 864 not. 101). Domaszeioski Boem. Mitth. 1902 p. 332 not. 3 
(incertum an praetoriae cohoriis fuerit miles stationarius tituli item Africani VIII 
23120 = Bull. du Comii€ 1893 p. 234). — 2) Locrn, ubi titulus repertus est, 
a ripa Uticensi circ. 40 chil. distat. 

9073 lovi optim[o] | maximo^ | votum retuli | Genio imp. Caes. | 
M. Aureli Claud.'^ | invicti pii felic. [Aug]^, \ Aelius Dubitatus | mil. 
coh.VIIII pra[e^.] | 9* Etrii, annis VIIII | [^Jessi stationem Ven. | [jS]u- 
sic^, salvis et f[e?]ici[&. | comw]anipulis fac . . . 

Busicade (Philippeville) rep. (Bull. du Comite des travaux hist., Proces-verb. 
1909 lan. p. X ad imaginem photographicam, quam et ipse vidi). — 1) Vs. 1. 2 
in plintho basis. — 2) A. 268—270. — 3) MG vel MO videtur cerni in imagine 
photographica; fuit sine dubio AVG. — 4) Centuria. — 5) Veneria BuMcade. Cf. 
supra N 5077. 6863. 

9074 M. Aur. Prisco | p. p., v. e., 7 frumenta|rio, canalicula|- 
rio', ostiario^ prae|ff. praett. ee. mm. vv.^, | primiscrinio casjtrorum 
praett., | M. lul. Eutyches eq. R., | ob merita erga se eius, | amico 
incomparabili. | L. d. d. d. \ 


Tituli militares. LXV 

Arelate rep. (Cagnat comptes rendus de VAcad. des inscr. 1910 p. 106 ac- 
ceptam a Vdran). — 1) Cf. supra N. 2215 cum not. 2. — 2) Militem d^vQCDQov 
legati memorat Dio (cf. supra N. 2413 not. 2). — 3) Cf. supra N. 4721 not. 1. 

9075 M. Valerio Florentio actujario comitum imp., ex ex- 
ceptore | praeff. praet., militavit ann. II | mens. VI, vixit ann. XXI 
m. II d. VI, et I M. Valerio Herodio optioni vexlxill. (sic) suprass.', 
ex exceptore praeff. | praett. (sic) eemm. vv., militavit ann. II | men. 
VI, vixit ann. XX d. XII, | Heliodorus pater et Tatiane ma|ter filis 
dulcissimis in pace | fecerunt. Eutropiorum^ 

In castello S. Viti ducatus Urbinatis, deinde Urbini (XI 6168 vidit Bor- 
mann). — 1) Suprascriptae. — 2) Signum defunctorum. Cf. supra N. 7947 
not. 1. 

9076 d. m. | M. FI. Flaviano vet. Aug. n., | qui militavit coh. 
XIIII urb. 71uli|ani annis XXII, adiutor comme|ntariorum at scrini. 
praeff., | qui vixit annis LII mensibus | XI d. XVIII, Naevia lanua- 
ria I coiux fecit bene merenti et sibi. 

Romae irans Tiberim rep. (Gatti bull. archeol. comunale di Roma 1908 p. 295). 

9077 L. Manli | Nigrini ] mil. cohor. | XVII'. 

Lugduni in colle Fourviere rep., discus aeneus (Comptes rendus de VAcad. 
des inscr. 1898 p. 720). — 1) Eadem cohors supra N. 2130.  Cf. C. XIII p. 519. 

9078 coh. III', 7^ Carpiani felix, | Mamertino et Rufo cos.% 
i* qui 1 desciderunt^ Ostis" in vexillat. | ex id. Decemb. in idus 
Apriles": 

L. Critonius L. f. Trophimus, f. p. a.« d. VIII ^ | t.'° CXXVII 
L. Tullius L. f. Felicissimus, inc. f. p." d. IIII o. X" 
M. Aemil. M. f. Hermes, inc. f. p. d. IIII ost. X'' 
Q. Faeronius Q. f. Castor imp. Comm. 

P. Brittius P. f. Felixs IIII et Victo- 

L. Fannius L. f. Saturnalis rino II cos.'*, 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! '' d. d. VII id. 

Q. Vibidius Q. f. Timocrates Apriles. 

Ostiae ut dicebatur rep., postea Parisiis ap. H. Th^denat (Eph. ep. 9, 459 
ectypum dedit Villefosse). — 1) Cohors tertia (mgilum). De statione vexillationis 
vigilum Ostiensi cf. supra N. 2154. — 2) Ceniuria. — 3) A. 182. — 4) Hi. — 
5) Descenderunt (sic etiam in actis Arval. a. 218, supra N. 5039). — 6) OsUa. — 
7) Apparet, collatis inscriptionibus Osiiensibus supra N.2164 et C. XIV 230, ter 
in anno vexillationes vigilum Ostiae sibi successisse. — 8) Frumentu^i publicum 
accepit (cf. N. 2163 not. 12). — 9) Cf. ib. not. 13. — 10) Tabula (cf N. 2163 not. 14) 
centesima vi<;esima septima (intellege tabulas incisorum frumento publico). — 
1 1) Incisiis frumento publico. — 12) Ostio decimo. Cf. N. 6069—6071. — 13) No- 
men erasum. — H) A. 183. 

Des9au, Inscriptionea Latinae III. 5 


LXVI Addenda.  Caput IX. 

9079 Apollini sac. | T. Aur. Domitius | miss. onesta | missione | 
ex astiliario ' [ T. Ael. Valentinio ' | v. s. 1. 1. m. | Tertyllo et | Sacer- 
dote cos.' 

9079*  I se . . . I fac. dec." | ex tablifero'. 

Eomae rep. ibi ubi N. 2180 seq. (VI 31153. 31185 vidit Huelsen). — i) Ex 
(h)astiliario. Cf. supra N. 2183. 2201. — 2) o errore addita et postea deleta. — 
3) A. 158. — 4) Decurio. — 5) Cf. supra N. 2183 not. 4. 

9080 G. k. p.' I Q. Carinius | [.iwjabilis optio | [p. p.' l]eg. II 
Ital., I [factus^] 3 frumen. | [et 0 cZepw^Jatus. 

Romae in monte Caelio prope ecclesiam S. Stephani Rotundi, ubi fuerunt 
castra peregrina, rep., tabella aenea (descr. Huelsen). — 1) Genio castrorum pe- 
regrinorum, cf. supra N. 2215 seq. — 2) Optio primipili (sic Domaszeivskius Bang- 
ordnung p. 267 et apud Ashbyum Class. Meview 1908 p. 156). In sequentibus 
quoque recepi supplementa Domaszewskiana, non omnino certa. — 3) Cf. not. 2. 

9081 [L. Venuleio Aproniano II L.] Sergio PauUo II cos.* 

signis milita^nh.^ V sedem exstructo tribunali^ 

rio milites infra scripti fecerunt: 

[Orfito et Pude]nte cos.*     Sex. Bolanins Quintianus Tar. 

tus Patav.   M. Tintorius Kalendinus Capua 

a Bonon.    P. Fabius Saturnalis Patavio 

[Pudente et Polli]onQ cos.*   Q. Romanius Charito Mediol. 

Fident.     M. Brittius Secundus Nepe 


us Strato Berua 
us Philip. 


Romae, incertum quo loco urbis rep. (VI 3559 vidit Henzen). — 1) A. 168. 
— 2) Supplevit Domaszewskius Ahh. z. roem. Religion p. 86, qui quaesivit, ad 
quos ex militibus urbanicianis tribunal hoc spectaverit. — 3) Domaszewskius l. c. 
confert lae. ann. 1, 18: signa cohortium locant . . . extruunt trihunal, quo magis 
conspicua sedes foret. — 4) A. 165, 5) a. 166 (supplevit Domaszewskius: [Mufino 
et Pmesejnte cos.,  IHomullo et Glahrijom cos. i. e. a. 153. 152, priores). 


Legionarii. 

9082 Genio leg. II Ital. | p.', M. Gavius | Firmus' pp.' Vel- 
lin.^ (sic) ! Firmo Picen., | dedicante | 0. Memmio Fido | lul. Albio^ 
cos. des., I leg. Aug. pr. pr. | XIIII k. Oct. | Aproniano et | Bra- 
dua cos." 

Lauriad (Lorch) in Norico rep. a. 1900 (III S. 15208 Hirschfeld vidit 
imaginem photographicam). — 1) Piae. Cf. supra N. 2287. — 2) Parentela 
coniunctus videtur cum M. Gavio Maximo praefecto praetorio Antonini Pii, quem 
Firmo oriundum fuisse constat (cf. supra N. 1325). — 3) Primus pilus. — 4) Ve- 
lina tribus Firmanorum. — 5) Cf. supra N. 1110. — \6) 18. Setpt. 191. 


Tituli militares. LXVII 

9083 imp. Caes. M. Aurel. | Antonino Aug., | imp. Severi Aug. 
n. fil., I tribunic. potest. VI', | consul., proconsul., | legio I M. p. f. 

9083*  divae | luliae^ | leg. I Min. | Antonini|ana p. f. 

Bonnae rep. a. 1909 (Lehner JRoem.-germ. Korresp.-Blatt 3, 1910 p. 34. 33). 

— 1) ^. 303. — 2) Cf. supra N. 8920 \ Titulus videtur positus imperante Ela- 
gabalo. Titulum, quem sub huius successore posuit legio prima Minervia Severiana 
Alexandriana, habes XIII 8017. 

9084 d. m. s. | C. lulius Martia|lis veteranus | leg. II Adiutri- 
cis I piae fidelis quae | habitat in Pano|nia inferiore A|cinco.' (A sinistra) 
d. m. s. I C. lulius Heren|nianus vixit | annis XIII, | h. s. e. 

Thuburnicae in Africa (VIII S. 25740 descr. Carton bull. Comite'1895 p. 337). 

— 1) Cf. supra N. 2288 not. 5. N. 2320. 2355. 2409 cet. 

9085 d. m. | L. Gargilius L. f. | Quirina Felix' | Tacapis^ vet. 
leg. I Ad. p. f., missus missione | nummaria^ ann. | . . 

Prope Poetovionem rep. a. 1910 (Rak Jdhrb. f. Altertumskunde, Wien, 3, 
1910 p. 169 cum imagine). — 1) Gargilios Felices multos dedit Africa (C. VIII 
ind. p. 1000 et n. 20436; X 3400 ut noiavit Kubitschek Jahrb. l c). — 2) No- 
tum oppidum Africanum, cf. supra N. 151 (in lapide videtur esse Cacapis vel 
Gacapis). — 3) Veteranum legionis secundae Adiutricis, deducium Poetovionem 
missione agraria, liabuimus supra N. 2462 (Kubitschek l. c, qui confert etiam 
cod. Theod. 7, 20, 3: veterani . . . terras accipiant . . . et ad emenda ruri neces- 
saria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium cet; qui autem negoti 
gerendi habuerit voluntatem, huic centum follium summam immunem habere per- 
mittimus). 

9086 d. m. | Cossutius Eujtyches AureH|ae Romanae con|iugi 
kar. dulcis. | benmer. fecit, cum | quo vix ann. XXVIII, j secund. 
Parthica Selver.*, Faviano Muc. | con.- III idus April. 

Romae rep. in coemeterio Domitillae via Ardeatina (VI 32877 vidit Gatti). 

— 1) Legione secunda Parihica Severiana. — 2) Fabiano et Muciano cons^ilibus 
(a. 201). Notabile, ut notavit Mommsen, Severianae cognomen legioni inditum 
in honorem Septimii Severi, cum praeterea hoc nomen in numeris militaribu^ sub 
Severo Alexandro demum reperiatur. 

9087 Aurel. Mucatra R.* | mil. legion. sac. Pa. | Filipi.ani' 
cho. V^ I stato prioris^ ] stationarius^ muni|cipio Habae.", inbic[^]o^ 
daeo promisu fec. \ libies hanim. 

Prope rudera Aveiae rep. (Persichetti Notizie degli scavi 1902 p. 68; Do- 
maszewski Roem. Mitth 1902 p. 330 vidit ectypum). — 1) Fortasse latet mentio 
originis militis (Dom.). — 2) Intellege: miles legionis secundae Parthicae Philip- 
pianae, 3) cohorte quinta, 4) centuria hastati prioris (cf. supra N. 2332 not. 6). — 
5) Cf. N. 9072. — 6) Intellege: Aveiae. — 7) inbiceo lapis; intellegendum : invicto. 

_ 


LXVm Addenda.  Caput IX. 

9088 L. Silicio L. f. Claud. Satur|nino mil. leg. III Aug. 7 1 
luli Liguris, vixit an. XL, | militavit an. XVIIII, dejfunctus in pugna 
sub Lujcilio centurione inter | Aras et Vatari ', | Rerriche Eustici Ro- 
mani f., | Silicius L. fil. Felix matri et | fratri de sua inp.^ fecit. 

Lepti minore rep. (VIII 22899 Gauckler bull. du comite' 1897 p. 380; vidit 
Merlin). — 1) Locus Numidiae memoratus in tahula Peutingerana cf. supra 
N. 5836 not.  Arae in ea regione non notae. — 2) Inpensa. 

9089 (corona laurea; ^protome) Sex. Suipicius Sex. f. | Quir. Senilis 
mil. leg. I III Aug. 7 Caesoni, benef. | Tetti luliani* et lavoleni | 
Prisci^ leg. Aug., v. a. XXV, | mil. ann. VI, h. s. e. | M. Aurelius 
Candidus | 7 leg. III Aug. heres eius | posuit. 

Theveste rep. a. 1908 (Piganiol mel. de VJEcole fr. de Bome 28, 1908 p. 342 
imaginem). — 1) Tettius lulianus consul suffectus fuit a. 83 (cf. supra N. 1996 
not. 4), legatus exerdtus Africani putandus est fuisse paullo antea. — 2) De la- 
voleno Prisco cf. supra N 1015. Legatus exercitus Africani fuit a. 83, teste titulo 
Thigensi VIII 23165, munus hoc memorat etiam titulus Dalmaticiis citatus. 

9090 Q. Etuvius Sex. f. | Vol. Capreolus* | domo Vienna | miles 
leg. IIII Scyt. ann. IIII, | eques ann. X, cent. ann. XXI, | praef. coh. II 
Thrac. in Germ. | ann. V, vixit ann. LX^, t. f. i. | arbitratu | libertor. 
idemque heredum | vivi fec. patrono et sibi, | Ilus Illlllvir, Erigo- 
nus, I Secundus, Illyricus, 1 Heracla. 

Aquileiae in ruderibus mausolei rep. (Graillot Revue arch. 39, 1901 p. 436). 

— 1) Alius homo eiusdem nominis, sed tribu Tromentina, Salonitanus, III S. 9052. 

— 2) Apparet Capreolum militem factum esse, cum esset annorum viginti. 

9091 d. m. I Aur. Vitalis veter. ex | mensore tritici' | leg. VII 
Cl. et Aurel. | Macedonia coniux | memoria vivi fabrikabimus | et, 
quod nescientes | accepimus, inviti reddidimus. | Tauta^ (ab utraque 
parte: Genius). 

Viminacii (Eostolac) rep., est Pozarevaz (Vulic oesterr. Jahresh. 12, 1909 
Beibl. p. 154 imaginem). — 1) Cf supra N. 2423. — 2) Cf N. 8105. 

9092* d. m. | Paulinae filiae | anno XII etati (sic) \ infelicis- 
sime, Qu|ietius Secunjdus lib.^ legati | et Secundinia | Paulo pa- 
tres I f. c. 

9092^ Secundiniae | Paule, coniugi | incomparabili | et pien- 
tissime, | marito obse | quentissima (sicj, \ Quietius Sec|undus b. f.^ | 
legati. 

Mogontiaci rep. a. 1898 (XIII 7003. 7004 vidit Domaszeicski). — 1) Lib- 
rarius,  2) beneficiarius. 


I 

JW 9093 d. m.* [ Augustaniae Cassiae Marciae | coniugi incom- 
parabil. quae | vixit annos XXXIIII mens. XI dies | XIII, quae- 
quae (sic) dum explesset fa|ti sui laborem, meliora sibi spe|rans vi- 
tam (sic) functa est, et | M. Ant. Augustanio Phileto filio | innocentiss., 
q. V. ann. III mens. VIII | dies X, cui dii nefandi parvvo (sic) cont[rJa | 
vot. genitor. vita privaverunt% | M. Ant. Basilides frum. leg. X Gem.^ | 
coniugi et filio pientissimis. ] Simplici, Urani'*, vobijs terra levi! 
(snpra imago cymbae, in ea tres homines, in cymha scriptum) Felix Itala*. 

Carnunti rep. a. 1908 (imaginem photographicam exhibuit Bormann). — 
1) d. a sinistra, m. a dextra. — 2) Expectaveris : vitam dbstulerunt. — 3) Legio 
decima Gemina Vindobonae tendebat. Alium frumentarium eius legionis habes 
supra N. 2368. — 4) Signa ut videtur defunctorum. — 5) Secundi vocabuH lectio 
non omnino certa. 

9094 d. i. M.' | Aurelie Aureliani | a. n.- XXXV, et Bono fi. | 
a. n. X, quem mihi | [/atojlis^ genesis | abstulit de scoa^ | imme- 
rentem, et | luste filie, a. n. V, | que erat ingressa ] atminestrare 
pa|rentibus, dulcissimiam aetate, Bonosjus Firmani imm|unis specla- 
riarius* | leg. XIIII G., qui ipse | coniugi et filis suis [ fecit. 

Carnunti rep. a. 1908 (imaginem photographicam dedit Bormann). — l) Deis 
Hnferis Manibus. — 2) Annorum numero, vel: annos natae (punctum inter aefn 
certum). — 3) Supplementum non certum (nam plus quattuor litteris videturperiisse). 
— 4) Sic videtur incisum; scr. de scola? — 5) Specularios (a quibus speclariarii non 
videntur differre) inter milites graviorum munerum immunes recenset Tarrutenus 
Paternus libro primo militarium, Dig. 50, 6, 7 cf. supra N. 2437 not. 2; 2438 not. 6. 

9095 capsajriorum ' | [leg. ZJIIII G. 
Carnunti rep. a. 1904 (Bormann d. roem. Limes in Oesterr. fasc. 7, 1906, 

\p. 134). — 1) Cf supra N. 2438 not. 6, infra N. 9182. 

9096 [pr]o felicitat. et incolumitat[e | sa]eculi domin. nnn. 
Auggg. ' I [L. /S^ejptimi Severi Pii Pertin. Aug. | [et] M. Aurel. Anton. 
Aug. 1 (Par. Bri. Ger. max.) ^ Augg. | [et] luliae Aug. matr. Aug. (n.) ^ 
ca8[^.], I [t]ub.* leg. III Aug, p. v.^ q. n. sub. [s.®: | J.]ntonius Procul. 
op.'', I [7]alerius Felix pr.* (sequuntur alia nomina XXXVII, inhis) lulius 
Datus, Pompeus Datus®, [7]ulius Victor.'" — [/iSc]amnari " n." dabun[# 
col\ le]gae q. fac. fuer." X I>[CCL. \ ^]nulari " n.'^ STITVIM.'^ ye[tran. | 
w2]ission. accep.*' in 8\[ngul. \ ^] D. Vel si qui de co[llegis \ ^]rofec. 
per . . ad." ac[c. S D. \ Ite]m. si qui de col. tr[am. prof.^^ \ cu]m 
pers." acc. viat. p[ro. m. X CC]. 

Lambaesi rep. in castris legionis a. 1905 (descr. Cagnat ediditque Klio 7, 
1907 p. 184). Tituli N. 9096—9100 accesserunt tiiulis collegiorum militariim 
Lambaesitanis supra N. 2354. 2397. 2438. 2445. VIII 18070; hic simillimus 
est titulo a comicinibu^ legionis tertiae Augustae posito supra N. 2354. — 
1) Tertia n tertiaque g erasae, sed leguntur. — 2) Quae uncis iru:lusa sunt, intrusa 
8unt in locum nominis Getae erasi. — 3) Antea fuerat Augg. (deinde expectaveris 


LXX 


Addenda.  Caput IX. 


et cast.^. — 4) Tubicines (sujwa N. 2354 cornicines, non cornicularios, intellegendos 
esse iam confirmaiur). — 5) Piae vindids. — 6) Quorum nomina subscripta sunt. — 
7) Optio (similiter primo inter comicines adscriptum est op.^. —  8) Princeps (?) 

— 9) Duo hi redeunt inter duplarios legionis tertiae Augustae, qui anno 218 po- 
suerunt titulum supra N. 470, adscripto tub. — 10) Idem ut videtur C. lul. 
Victo[r] tub. leg. III Aug. VIII 2926. — 11) JSaec et quae sequuntur valde si- 
milia sunt decretis (paullo antiquioribus, nisi fallor) cornicinum supra N. 2354. 

— 12) Nomine. — 13) Cf. supra N. 2354 not. 5. — 14) Cf. ibid. not. 11. — 
15) Haec corrupta a quadratario ; intellegendum esse: statuimus, coniedt Cagnat. 

— 1 6) Missione accepta (in titulo gemello N. 2354 comma hoc brevius). — 17) Pro- 
fecerit per gradum? (Cagnat, dubitans). — \%) Si qui de collegis tramare profi- 
dscetur. — 19) Quid subsit, incertum (lectio ceria; etiam supra N. 2354 scriptum 
est — litteris pe contignatis — cum pers., non, ut editum erat, cum pr. s.). 

9097 impp. Caess. L, Septimio Severo Pio Pertinaci Arab. Adiab. 
et M. I Aurelio Antonino (Britannico maximo)* Augg.'^ et luliae Aug. | 
matri Aug. (n.)^ et castr., dedic. Q. Anicio Fausto consulari'', armo- 
rum I custodes^ ob sollemnitatem decreverunt ex arca® sua veteranis 
qui de eodem collegio dimittentur | anulari n.^ singulis S millenos (et 
quingenos)* et qui ad uberiorem locum se transtulerint sing. ?c (mil- 
lenos)^. (Sequuntur per paginas novem disposita nomina LXII^°) 
1. 2. 3. 

Pomponius Privatus Valerius Felix Caecilius Rogatus 

(et alia nomina sex) (et alia nomina sex, Baebius Speratus *^ 

in his): (et alia nomina quinque) 

lul. Crescentianus " 


Marius Domitian. 

(et alia nomina sex, 

in his): 

Figilius Felixi3 


lulius Quintianus 
(et alia nomina sex, 

in his): 
Valerius Felix II" 

8. 


lulius Victor 
(et alia nomina sex) 


Vatinius Fabian. 
(et alia nomina sex) 


Fabius Nampulus 
(et alia nomina sex) 


lul. Andromacus 
(et alia nomina quinque) 
Dedic. Severo et Victo.** 
Lambaesi in ruderibus castrorum legionis rep. a. 1901 loco antiquo (Cagnat 
Comptes rendus de 1'Acad. des inscr. 1901 p. 629 seq.; Gsell bull. du Comit^ 1902 
p. 323). — 1) Qiiae uncis inclusa sunt, leguntur in litura, reposita in loeum no- 
minis Getae. — 2) Fuerat Aaggg. , in locum tertiae gj substituta hedera. — 
3) Cf. not. 1; fuerat — 4) Cf. supra N. 2438. Consularis recte didtur Augg. in 
titulo posito anno 200 (vid. infra not. 15). Numidiae eum praefuisse usque in 
annum sequentem apparet ex y III 10902. — 5) Sdlicet legionis tertiae Augustae. 
Plane eodem loco, quo hic, repertus est titulus Minervae dedicatus pro salute 
Alexandri et matris dus et aviae ab armorum custodibus legionis tertiae Augustae 
(c. r. l.G.p. 631 seq.); in eodem lapide titulus ab iisdem Minervae dedicatus pro 
salute Gallieni. De armorum custodibus supra N. 2356 seq. — 6) Cf. supra 
N. 2397. 2438. — 7) Cf. supra N. 2438 not. 7. — 8) et quingenos postea supra 
lirieam intrusum,  9) millenos restitutum in locum vocabuli vel numeri erasi.  In 


I 


Tituli militarea. LXXI 


titulo supra N. 2438 esf postqxtam anno 1905 novum fragmentum ei accessit (Bull. 
Comite 1905 p. 229) fuit decreverunt . . . anulari n. singulis HS II (=duo milia) 
n. da[/-e]. — 10) Jn titulo temporum Alexandri (not. 5) recensentur armorum eustodes 
LXIV. — 11) C. lulius Crescentianus redit inter exactos legionis infra N. 9100; 
eiusdem nominis veteranus legionis VIII 4522. — 12) Fortasse idem M. Baebius 
Speratus comieularius praefecti legionis infra N. 9099. — 13) Idem supra N. 3063 
(ubi pro V. e. scribendum vet.^. — 14) Alius (sc. uc distingueretur a collega eius- 
dem nominis). — 15) A. 200. 

9098 [Victoriae^ Av]^^^.^ Arab. Adi[a&. Parth. \ max. pro in- 
c]olumitate domu[s divinae \ scholam cum m]aginib. sacris fece[r. | 
milites cowsjecuti dupli 8tipend[ii beneficium^ | regressi] de exp. fel. 
Mesopo[tomica " | ad castra l]eg. III Aug. p. v., quoru[m nomina \ 
s]ubiecta sunt : — [secundum] legem schole | [collegisl priorib, X C quaest[or 
adnumerabit]^ — [L.] Aemilius Cattianus cornic, L. . . . | [^^rajef., T. 
Flavius Surus actar.® . . . 

Lambaesi rep. a. 1885, in castris legionis sine dubio, sed accuratius nil tra- 
ditur (Cagnai mem. antiquaires de France LIVp. 35, idem postea contulit; Musee 
de Lambese tab. V fig. 2 cf. p. 58 imaginem). — 1) Cf. supra N. 365. 435. 436. 
— 2) Tertia g erasa, sed legitur. — 3) Conferendus est titulus supra N. 470 et 
ipse positus a duplariis legionis tertiae Augustae, post reditum de expeditione 
Orientali, sed anno 222. — 4) Cf. supra N. 1144. — 5) Ilaec litteris minoribus 
intrusa in spatium vacuum a sinistra et a dextra vocabulorum [sjubiecta sunt; 
supplevit Domaszewskius collata N. 2445. — 6) Cf. infra N. 9100 not. 3. 


9099 schola[m^ cw]m imaginibus | sacris [ex larg]\m.m\9, sti- 
pendiis | et liberalit[a]tib. quae in eos conferunt^ | fecerunt officiales 
Aeli Saturnini | praef. leg. III Aug. p. v.: | [M. 5a]ebiu8 Speratus 
cornicul.^, | [item librarii quor]vLTti nomina subiecta sunt, | [oh quam 
sollemnit]sdem decreverunt anulari n. veteranis suis | [et iis quicun- 
que pr]oficient singulis corniculario HS IIII m, n. | [nulla dila]t[one 
facta numerari et libraris | [HS . . . ,m. n.] ... 

Lambaesi rep. in castris legionis (Cotnptes rendus de VAcad. des inscr. 1899 
p. 58 praeter initia versuum 1 — 5, postea reperta; omnia vidit Cagnat). — 1) Cf. 
N. 2445. — 2) Cf. N. 9100 not. 2. — 3) Idem comicularivs praefecU legionis 
est supra N. 2399. 

9100 tabularium legionis' cum imaginibus | domus divinae ex 
largissimis stipenldis et liberalitatibus quae in eos | conferunt^ fecerunt | 
L. Aemilius Cattianus cornicular.^ et | T. Flavius Surus actariua^, item 
librari ] et exacti* leg. III Aug. p. v.^, q. n.^ subiecta sunt. 1 [Oh 
g]uam sollemnitatem decretum est, ut, si qui in locum corniculari le- 
gionis vel actari missi emeriti substitutus | fuerit, det ei in cuius locum 
substitutus est, anulari noraine S oo ' ; item si qui in locum cuiusque | 
librari substitutus fuerit, det scamnari nomine* collegis S oo, et si qui 


LXXII Addenda.  Caput IX. 

ex eodem | collegio honestam missionem missus fuerit, accipiat a col- 
legis anulari | nomine S DCCC®; item si qui ex collegis profecerit, 
accipiat S D^". 

(Inpila sinistra) exacti: | C. Aponius Vitalis" I (et alia nomina XIX, 
in his) C. lulius Crescentianus (deinde) <L. Tonneius Martialis)'^ c.^^ 

(Inpila dextra) librari: | . . Cerellius Don[a^W5] | (et alia nomina XXI). 
Lambaesi, in hemicyclio et pilis duahus, illud et pilarum sinistra rep. a. 1898 
in castris legionis loco antiquo (Cagnat Comptes rendus de VAcad. des inscr. 1898 
p. 384. 385; Besnier mel. de Vecole fr. de Bome 1898 p. 452. 455; pilam dextram 
iam vidit Wihnanns VIII 2560). — 1) Apparet praeter tabularium prinqipis 
(N. 2446), ita dictum quod eius curam agebat princeps, i. e. centurio legionis se- 
cundus, legioni fuisse alterum tabularium proprie dictum legionis. — 2) Similiter 
N. 2438. 2445. 9099. — 3) Idem cornicularius legionis idemque actarius, ut hunc 
titulum cum librariis et exactis, ita titulum N. 2445 una cum optionibus, alium 
titulum N. 9098 cum duplicariis legionis tertiae Augustae posuerunt. — 4) Titulum 
a librariis et exactis legionis secundae Parthicae, similiter una cum corniculario 
legionis et actario positum, habes supra N. 2398. — 5) Piae vindicis. — 6) Quo- 
rum nomina. — 7) Nota cornicularium legionis et actarium (i. e. Aemilium Cat- 
tianum et Flavium Surum) sibi pepigisse, ut discedentes a militia anularium 
denariorum mille acciperent a successore (non a collegio librariorum et exacto- 
rum). — 8) I. e. pro introitu, cf. supra N. 2354. — 9) MuUo plus, denarios 
millenos et quingenos, anularii nomine accipiebant optiones (N. 2445) legionis 
tertiae Augustae cum militiam relinquerent, denarios millenos armorum custodes, 
sed quae summa postea aucta est (N. 9097); minores summae destinabantur ve- 
teranis eoUegiorum supra N. 2354. 2438. — 10) Similiter denarios quingenos ac- 
cipiebant cornidnes 'si qui ex coll. amplio. grad. prof.' (supra N. 2354 not. 12), 
millenos accipiebant (sed primum fortasse summam minorem) cum ''ad uberiorem 
locum se transtulerint' armorum custodes (N. 9097). — 11) Idem C. Aponius 
Vitalis Tipas. exac. recensetur in laterculo militum VIII 2567 inter milites co- 
hortis tertiae loco tertio. — 12) Nomen in litura restitutum. — 13) Cerarius? 
Cf. supra N. 2425. 2426, ubi idem L. Tonneius Martialis modo cerariu^ legionis 
dicitur modo librarius. 

9101 Genio | tribuni|cial. | Q. Flavius | Balbus^ | trib. lat.'' | mil. 
leg. I III Aug. p. v.^ 

Lamhaesi rep. a. 1897 (Besnier Melanges de Vecole fr. de Bome 1897 p. 450). 
In parte opposita legitur divo | Caro. — 1) Flavius Balbus cum reliquis trihunis 
et Teltonio Marcello praefecto castrorum legionis tertiae Augustae (supra N. 4449) 
Getae Caesari posuii titulum VIII 18078, quem, non recte l. c. suppletum, felidter 
tractavit Domaszewski Bangordnung des roem. Heers p. 130. 236. Idem homo ut 
videtur III 95. XIV 2576. — 2) Laticlaviu^. — 3) Piae vindids. 

9102 Genio 7 | sacr. | T. Teren|tiu8 Ma|ximus | optio' | fecit. 

9102* [G^e]nio 7 | Marti Aug.'' | sacrum | C Apon. Sa|tum. op[tio' 
V. s. 1. I a. I Fel. 

9102^ Genio 7 Augusto sac. | M. MaguUius Rufus vetranus (sic) \ 
leg. III Aug. votum solvit | laetus libens meritu[s] (sic). 


Tituli militares. LXXIII 

Lambaesi inter rudera casfrorum legionis rep. (vidit Cagnat, qui primam et 

Itertiam edid. les camps de la legion a Lambese p. 55, tertiae vidi ectypxmi). — 

l) Aliam aram Genio centuriae ab optione (legionis tertiae Augustae) dedicatam 

edi supra N. 2443. — 2) Eodem modo inscripta alia ara quam edid. Cagnat l. c. 

3) Idem VIII 2554 d 10 inter optiones qiii posuerunt titulum supra N. 2445 

9103 I. 0. m. I sacr. | pro sal. Augg. | C. lul. Catul|linus* mil. | 
»g. XIIII G. m. V., 1 cond. prat. [ Fur." lustr. j Nert. Cele|rini p. p.^, | 

1. 1. m. I kal. Oct. | imp. Anton. Aug. II et Geta | [C]aes. cos.'* 
Carnunti rep. a. 1899 (III 14356, 5» vidit Bormann, cf. Boem. Limes in 
}esterr. II 142 seq.). — 1) Idem niiles eodem loco posuit titulum III 14356, 5<=. 
2) Conductor prati Furiani. Conductor inter tnilites legionarios etiam in pa- 
<^ro Aegyptiaca nunc Genavae adservata anni p. Chr. 90 (Nicole et Morel Ar- 
iives militaires du premier siecle cf. Premerstein Klio 3, 1903 p. 28 seq.). — 
\) Lust7'o Nertii Celerini primipili. Apparet prata aliaque legionum territoria a 
'imipilis, quibus censorium officium iniunctum erat, per singula lustra locata 
sse (Hirschfeld). 'Lustrum primipili' memoratur etiam in titulis Aquileiensibus 
upra N. 4222 et V 808 (cf. supra N. 4222 not. 2), in hoc praeterea ^lustrum 
incipis\ lustrum hastati videtur memorari in t. Viminaciensi III S. 8112 (sup- 
flevit Domaszeioski Abh. z. roem. Religion p. 17). — 4) A. 205. 

9104 Libero, Liberae, | Fortunae, | Mercurio | lustro | Ansi Pro- 
Buli I p. p.\ I Ansius Archeliaus ex voto pos. 

9104* Libero | patri et Liiberae | Dionysius ] actor'^ | Brittic. | 
]!re8cen|tis p. p. v. s. 

Carnunti rep. a. 1899 (III 14356, 5\ 5^ vidit Bormann). — 1) Cf. ad 
^eam quae praecedit (not. 3). — 2) Actorem primipili legionis XXII Primigeniae 
habuimus supra N. 4615 (cf. Domaszewski Abh. z. roem. Beligion p. 82. 134). 

9105 [divus ?] * Sept. Severus Pert. | [Pius i^jelix Arab. Adiab. | 
[Parth] Maximus et | [imp. Caes. M] Aur. Antoninus Pius 1 [Felix 
Ai«]gustus canapas re/ec]erunt leg. VII ] [Cl. J.]nt.^ p. f. 

Ylminadi (Kostolac) rep. (III 14509 descr. Premerstein et Vulic oesterr. 
Jahresh. 3, 1900 Beibl. p. 117). — 1) Sic suppleverunt primi editores, propter 
Antoninianae cognomen legioni septimae Claudiae piae fideli datam. — 2) Cf. 
not. 1. 

9106 M. Ulpio I Apollilnari | praef. cast. | leg. XIII Gem., | 
conscribti* | et c. R. consist. | kan. leg. eiusd.^, 1 ex pec. publ. 

Apuli (Karlsburg) rep. a. 1909 (Jung Jahreshefte des oesterr. areh. Inst. 
Beibl. 12, 1910 p. 139). — 1) Conscriptos hos decuriones vel magistros eanaben- 
sium legionis deeimae tertiae fuisse apparet. — 2) Cf. supra N. 2474 seq. 


LXXIV Addenda.  Caput IX. 

9107 

. . . [tri]h. pot * 

[in] raemoriam for tiss [iwomm virorum 

[qui] prorep.    morte    occubu [erunt" 

[c]ol. Pomp.^ domicil. Neapol. Ital.", praef/".] * 

(nomina militum, pleraque L. Valerius Sacer Vien.'° C. Blaesius Varro Aequ. 

deperdita; supersunt post L. Gavillius Primus Ag-rip.    . . . cius Atrect. Rom. 
alia) L. Valerins Lunaris luva. .... Capito Her. 

. . . norius Priscus Cemen.^ C. Octavius Secundus For. lul Nice. 

. . osicius Secundus Polen.'^ Sex ius Clemen. Ceme cr. 

. . . ius Priscus Hore.^ (et multa alia) 

. . . s Masculus Eoma^ 

(In alia tabula ad idem monumentum pertinente nomina militum formue plerum- 
que peregrinae; inter ed nomina legitur) coh. II Bat. 

(In alio frustulo eodem loco reperto) .... M. V , | sig. C. lu , | sig. 

T. lu , I sig. M. M , I sig. L. 0 , | sig. T. Ar , | imag." 

Q. Da . .'. . ., I imag. M. A , | imag. M. M , | act. T , | op. P. 

M , 1 B. aci.i2 C. D . . . ., I B. acil.»2 C. Va . . . ., | har." M. C . . . ., I tes." 

Adam-Klissi in regione Dobrudscha, ubi fuit civitas Tropaeum Traiani (cf. 
N. 8398. 9118) provinciae Moesiae inferioris (III 14214; Ciehorius roem. Denk- 
maler in der Dobrudscha, Berol. 1904, p. 20. 21 ; frustulorum nonnullorum postea 
repertorum imagines photographicas Tocileseu misit Domaszewskio, hic mihi). — 
1) Nomen imperatoris qui monumentum fecit hoc loco fuisse apparet. — 2) Monu- 
mentum factum esse in memoriam militum occisorum in pugna contra Dacos 
temporibus Domitiani conieeit Cichorius; Traiani enim temporibus, quibus antea 
monumentum adtribuebatur, nullam certe in hac Moesiae parte tantam dadem a 
Romanis acceptam esse quantam numero et genere occisorum demonstretur. Postea 
Traiamcs hoc ipso loco tropaeum erexit, a quo locus nomen accepit et ad quod per- 
tinuit titulus III S. 12467. — 3) Colonia Pompeiis (sic Ciehor., . . pol. Pont. prio- 
res). — 4) Cives Pompeiorum cladi anni 79 superstites vicinis oppidis videntur 
esse attributi. — 5) praef. [praet.] supplet Cichorius, cogitans de Cornelio Fusco, 
praefecto praetorio Domitiani victo et occiso a Dacis anno circiter 85. (Non sinc 
eausa contradixit Domaszewski rhein. Mus. 1905 p. 158, qui ait ex Tac. hist. 2, 86 
colligi posse Cornelium Fuscum oriundum fuisse Vienna, non Pompeiis. Praeterea 
praefecti praetorio nomini domum adscriptum fuisse vix credi potest.) — 6) Ce- 
menelo. — 7) Pollentia. — 8) Quod oppidum significetur, incertum. — 9) Milites 
in hac parte lapidis enumeratos praetorianc)S fuisse ex domibus eorum , plerisque 
Italicis, collegit Mommsen. — 10) Legionarii hi videntur fuise, scilicet oriundi 
plerique ex provinciis. — 11) Cf. Domaszewski Rangordnung des roem. Heers 
p. 197. — 12) Quid subsit, non perspicio. 

9108 [legio FJi^Jerrata quae ] [hibernav]it in Arm[^]nia | [maiore 
su]h [C]n. Domitio | Corhulon]^^ [?l]eg. [Neronis \ Caesari]^ Aug. pro 
pr., I . . . . P. f. Sca. Aspro | [primipil]o^ honor. caus. | [Aeysdbv g' ai]- 
drjQd  7taqa%sifxdo[uaa \ iv AQ/nsviq rfj fisi^ovi v]jtd Naiov [jofiirtov Koq- 

^oiXmva . . . 

MiletopoU (Melde) prope Cyzicum (Hasluck Journal of hell. stud. 27, 1907 
p. 64 a Benjiperis quodam communicatam).   Tractavit Domaszewski Philol. 1908 


Tituli militares. LXXV 

\p. 6. — 1) Cf. supra N. 232. — 2) Supplementum non certum. Quae causa 
\fuerit, ut legio sexta Aspro illi praeterea ignoto loco illo Mysiae monumentum 
ferexerit, latet. 

9109 leg. XIII G. et I Adi.^ 

Tegulae, cuius duo innofuerunt exempla, alterum Apuli, alterum, incertae 
riginis, servatur Bukaresti (III 8062 = 1628 vidit DomaszewsTci; Teglds Herm. 
a, 1909 p. 620). — 1) Sic fere (in fine AQI^ in exemplo Bukarestensi legit Do- 
viasz.; LEG XI H GE ET AQI lectum est in exemplo Apiilensi. Legionem decimam 
tertiam Geminam castra habuisse Apuli notum est (cf. supra N. 2042. 2300 cet. 
3736); una cum ea vexillarios legionis primae Adiutricis aliquando Apuli fuisse 
ex his tegulis apparet (cf. Motnmsen ad III 1628; T^glds l. c). 

9110 leg. IIII Fl.' Q\}[ppisY. 

Tegula rep. Islas ad Danuvium (III 13815" misit Neudeck). — 1) De hac 
lcgione Moesiae superioris cf. supra N. 2086. 2292 cet. — 2) De Cuppis vico 
Moesiae superioris cf. Corp. III p. 1447. 

9111 1. V M. Oes.' 

Tegula rep. Celeiu ad Danuvium, est Bumresti (III 8068*> vidit Domas- 
zewski). Gemella item Bucaresti adservata III 8068\ Tertia, ex qua . . . MOE8 
tantum superfuit reperta Besli prope Gigen (III 12523). — 1) Legionis quintae 
Macedonicae, Oesci (sic Vulid Klio 1908 p. 130; priores legerantMoes.). Tegulae 
sunt eius temporis, quo legio quinta Macedonica ex Dacia in Moesiam sive potiu^ 
Daciam ripensem translata erat (cf. Filow die Legionen der Provinz Moesia p. 82). 

9112 [leg. XI] Cl. f. Tram.» 

Tegula, Kadi Koi (cf infra N. 9118) rep. (III 12526 misit Skorpil). — 
1) Transtnariscae.  De Transmarisco castello cf. Corp. III p. 997. 

9113 1. XIII G. Rat.* 

Tegula, Batiariae (cf. supra N. 7176) rep. (III S. 14597 '^ edid. Ddbrusky). 
— 1) Amissa Dacia legio decima tertia Gemina videtur esse translata Ratiariam 
Moesiae (cf. Momms. C. III p. 1020). 

9114 vexillus | leg. II Aug. 

In imagine vexilli tabulae lapideae insculpta, Corstopiti (Corbridge) in Bri- 
tannia rep. fossionibus anni 1907 (Eph. ep. 9, 1147 vidit Saverfield; Forster 
Journal of the British Archaeolog. Association 1908 p. 14 cum tab.; Archaeo- 
logical Journal 1908 p. 120 cum tab.). 

9115 imp. T. Aelio [jEra]d|[n]ano Antonino 1 Aug. Pio p. p., 
vexill. leg. | IIII Scy[*;i. et leg.] XVI F. V \ m[h] Sul . . . lu- 
lia|no . . . 

Seleuciae Pieriae in crepidine canalis (Chapot bull. de corresp. hellen. 26, 
1902 p. 165 qui aegre legit). — 1) Duae legiones Syriae (cf. supra N. 2288), 
quarum vexillationes hoc opua struxisse putandae sunt. Cf. supra N. 2280 seq. 
2287. 


LXXVI Addenda.  Caput IX. 

9116 imp. Antoni|no Aug. Pio p. | pat. vexilatio' | leg. II Aug. 
et leg. I VI Vic. et leg. | XX V. v.^ conr|buti' ex Ger." du|obu8 (sk) 
sub lulio Velro' leg. Aug. pr. p. 

Neweastle in alveo fi. Tyne rep. a. 1903 (Eph. ep. 9, 1163 vidit Haverfield 
Arcliaeologia Aeliana XXV p. 140 imaginem). — 1) Cf. not. 3. — 2) Tres le- 
giones Britanniae, cf. supra N. 2288. 2480. 2482. — 3) Scr. contributi. Cf. supra 
N. 2317. Intellege vexillarios extra ordinem ex Germania in Britanniam contri- 
butos, tribusque legionibus Britannicis destinatos sed nondum distributos et in 
ipso portu adhuc tendentes (Haverf). Cf. infra N. 9265/6. — 4) Germaniis. — 
5) Legatus Britanniae fuit a. 158, tesfe titulo rep. Birrens in Caledonia (Eph. ep. 9, 
1230). Idem paullo postea, a. circ. 164, fuit legatus Syriae, supra N. 5864. Eius- 
dem videtur esse titulus supra N. 1057, diu acephalus, sed nunc, reperto eiiis frag- 
mento superiore N. 8974, lulio Vero redditus. 

9117 imp. Caes. M. Aure. Antoni. | Aug. Germ., vex. le. XV 
Apl. et 1 XII Ful.' fec. sub C. Arri. | Antoninus (sic) ^ preses (sic) p., | 
Pop. Macri[n.] trb. ch. oo eq. c. K.^ | et Tit. Aur. Varus 7 leg. XV 
Apl. I prepositi . . . 

Edschmiadzin (Eostowzew Izvestija russJc. archeolog. Komvi. 1909). — 1) Le- 
giones duae Cappadociae, cf. supra N. 2288. 5549. 394 (qui titulus in eadem 
regione positus est a vexillatione legionis decimae quintae Apollinaris). — 2) Idem 
qui supra N. 1118. 1119. Legatum Cappadociae eum fuisse notum erat ex titulis 
eius provinciae Cagnat inscr. Gr.-Bom. III 100. 129. — 3) Cohors haec miliaria 
equitata civium Bomanorum praeterea ut videtur ignota (nisi forte haec memo- 
ratur supra N. 1394). 

9118 Nept. Aug. sac. | vexil. leg. I Ital. | M.^ et V Ma. D.' 
Trop|a[e]i^ sub curam ] Eptidi Modesti | 71eg. V Mac. et | Valeri Cle- 
mentis | 7 leg. I Ital. [ v. s. 1. m. 

Kadikdi (inter TotroTcan et Silistriam) rep., nunc Bucaresti (III 14433 
vidit Tocilescu). — 1) Italicae Moesiae. — 2) Macedonicae Dacicae. Tegulis re- 
pertis Potaissae impressum est LEG V D (legio quinta Dacica); edidit eas Teglds 
Herm. 1909 p. 152. — 3) Tropaei (cf. supra ad N. 9107), sc: agentes. Titulum 
positum esse tempore belli Marcomanici conieeit Domaszetvskius. 

9119 in h. d. d. I. o. m. | Dolicheno [ vexil. leg. XXII | Pr. 
p. i\f.y agentium | in lignaris^ | sub principe T.^ | Volusinio | Sabino 
et Ho|noratio De[ntil[i]ano opt., | Apro et Maxi|mo cos.^ (in latere sin.: 
fulmen; ex anaglypho lateris dextri superest Capricornus). 

Obernburg ad Moenum a. 1889 rep. (XIII 6623 vidit Zangemeister). — 
1) PE errore incisum pro P. F. — 2) Etiam titulum vicini loco Trennfurt videntur 
posuisse vexillarii legionis duoetvicesimae Primigeniae ag. lign. (XIII 6618; sed 
lectio non omnino certa). Cf. etiam supra N. 2484 (not. 4). — 3) T. aut P. 
aut L. — 4) A. 207. 

9120 Herculi Saxsano * | vexillari le. XXI Ea. | et auxilia eorum 
chjortes V, qui sunt sub | L. Pompeio Secundo 7 | le. XXI v. s. 1. m. 


Tituli militares. 


LXXVII 


Ad Mosellam in lapicaedinis rep., ibi ubi N. 3453. 3454, est Naney (XIII 
i623 vidit Birschfeld). — 1) Cf. N. 3452 seq. 

9121 Hercli  |  vexilati[o]  |  Germam| [c]ianorum |  v, s. 1. m. 1 

ina . . . 

Foro lulii (Frejus) rep. a. 1883 (XII 5733 = Villefosse et TMdenat inscr. 

Frejus n. 2).  Ad annum p. Chr. 69 referunt editores, quo tempore sane me- 

lorantur milites ex exercitu Germanico Foro lulii consistentes (Tac. hist. 2, 14 

^f. 3, 43). _ 

9122 Victoriae | Augustoru | exercitus cui^ Lau|garicione'' sedit, 
lil. I 1. II DCCCLV ..,[.. ans leg. leg. II Ad. cur . . 

Trencsin (ad Waag fl.) in Hungaria , non longe a finibus Moraviae, longe a 
')anuiio (III 225* = III S. 13439 Mommsen vidit ectypum gypsaceum). — 1) Scr. 

lui. — 2) Nomen loci praeterea ignotum. — 3) Milites legionis secundae. — 
ituhis videtur dedicatus a militibus legionis II Adiutricis qui expeditionis tem- 

pore Laugaricione aestiva habuerunt. 


9123 [d.] m. 1 . . . ius Se|. . . miles ] [leg.] p. f-S vex| 

[fleg. eiusdem |  [w]onime[w]tura euntes |  [ad] expedi[t] Britanicam | 

;[d] s. f. c. 

Prope Amiens rep.  (XIII 3496 vidit Hirschfeld).  Tractavit Mommsen 
\bull. inst. mi p. 176,  Westd. Korresp.-Bl. 1886 p. 49.  —  1) R. F. Mowat alii- 
; sed P,  non R, prima certe manu incisum  esse testatur,  lapide inspecto, 
^omms. Westd. Korresp.-Bl. l.c. — 2) Vexillarii. 

9124 ... I .... et I . . . norus | [^r]aep., cu| [ram] agens | 

t[/i]orr. tempol[r]e expeditio|nis felicissi. 1 Brittannic. | v. s. 1. m. 

) Corstopiti (Corbridge), non longe a vallo Hadriani Britannico rep. a. 1908 

(Eph. ep. 9, 1144 vidit Haverfield; Forster Journal of the British Archaeological 
I Association 1909 p. 4). 

9125 I. 0. m. 1 [p]TO salute M. Aureli Anl[^]onini et L. Aureli 
-Veri I [^]ugu8tor. ob natale aqu[i]lae*, vexillatio leg, VII G. f., | sub 
lcura Licini Patern[i] | 7 leg. eiusd. et Hermetis | Augustor lib. proc." 

et Lulcreti Paterni' dec. cob. | I Celt.'' et Fabi Marcian[i] | b. f. proc. 
^Augustor.^ et | luli luliani sign.^ leg. | eiusd., IIII id. lunias' | Lae- 
liano et Pastore co[s.]* 

9126 I. 0. m. I pro sal. M. A[ur.] \ Ant[owim Aug.] ' | ob natale 
aquillae, vexilla[^io] | leg. VII G. f., sub cu|ra Aur. Eutych[is] | Aug. 
lib. proc. et Y[al.] \ Semproniani p[rae/".]'' | alae II Flaviae"', IIII 
\id. I lun. Marullio (sic) et Aeliano | cos.*^ 

In vico Villalis, 20 chil. ab Asturica merid. versus, parieti ecclesiae immissi 
lapides (II 2552. 2554, melius Gomez-Moreno boletin de la B. Academia de la 
Histoi-ia 54, 1909 p. 23. 27 n. 1. 6). — 1) Similiter titulus item Hispanm a vexil- 
latione eiusdem  legionis septimae  Geminae felicis positus supra N. 2293. — 


LXXVin Addenda.  Caput IX. 

2) Procurator Augusti, fortasse metallorum, qui in hae regione fortasse vic-es 
praesidis sustinuit. Idem Hermes N. 9128. — 3) Idem Lucretius Paternus infra 
iV. 9138. — 4) Cf. N. 9127. — 5) Beneficiarii procuratoris Augustorum. — 6) Signi- 
feri. Idem homo infra N. 9129. — 7) 1). 10. lun., natalis sine dubio legionis, 
idem fortasse dies imperii Galhae, a quo legio illa conscripta est, vel potius is dies 
quem ille pro die imperii observari voluit; d. 9. vel 10. lun. Nero vivere desierat 
(cf. Domaszewski Boem.-Germ. Korresp.-Bl. 1910 p. 60). — 8) A. 163. — 9) Ex- 
pectaveris M. A[ur. Commodi] Ant[onini Aug. Pii]. — 11) Scr. di[ec.]. Fortasse 
idem Sempronianus, qui novem annis antea (a. 175) fuit beneficiarius procuratoris 
AugUfSti (N. 9130). — 12) Est ala secunda Flavia Hispana civium Romanorum, 
cuius praefectus aliquis fortasse hoc ipso loco posuit titulum II 2600 (alius prae- 
fectus eius esse videtur II 2637). Eques eiu^dem ut videtur alae Flaviae est II 
5610. — 13) 10. lun. 184. 

9127 I. 0. m. 1 pro salute M. Aureii Antonini ] et L. Aureli Veri 
Augustorum | ob natale signor., vexillatio | coh. I Celtib.\ sub cura 
Zoili I Augustor. lib. proc' et Val. Flav[i]^ | 7 coh. I Gall.' et Aeli 
Flavi b. f. pro[c.] | Augustor., et Lucreti Mater|ni imag. leg. VII et 
luli Se|duli tesserari c. I C* Posita 1 idib. Octobrib. imp. L. Aure|lio 
Vero III et Quadrato cos.*' 

Ihi uhi eae quae praecedunt (II 2553, melius Gomez-Moreno holetin de la 
Acad. hist. 54, 1909 p. 25 n. 4). — 1) Huius ut videtur cohortis praefectus in titulo 
Tarraconensi II 4141. Aut eadem aut alia eiusdem nominis a. 105. 146 in Bri- 
tannia (III p. 866, 1982 dipl. mil.). — 2) Idem Zoilus (successor ut videtur 
Hermetis N. 9125. 9128) infra N. 9129. — 3) Idem Valerius Flavus ib. — 4) Cf. 
N. 9128 seq. —  5) Cohortis primae Geltiberorum. — 6) 15. Oet. 167. 

9128 I. 0. m. I pro salute M. Aureli ' | Antonini et L. Aureli' Veri | 
Augustorum | ob natale [aprunculorum]^ | milites coh. I Gall[i]c.^ | 
sub cura [jff^e^r^met.^ Aug[ustorum\ lih. p]t[oc.Y et Lucret[i]*' Patern[i^ | 
dec.] coh. [I Celtih.] et Ful . . 

9129 [I. 0. m. I pro salute M. Aureli] \ knion[ini et L. Aureli] \ 
Veri kMg[ustor. o]b r\[atale] \ apran[ct*Zor.] * mil[i^es] | coh. I Gall.^ 
sub cura [^o|i]li *° Augustor. lib. pr[oc. | et] Val. Flavi " 7 coh. q\[us\- 
de]m. et Val. Valentis [6. f. \ pr]oc. August[or.] et Iu[Zi | Jw]liani'^ 
signif. leg. VII G. [/"., X h.] Maias Pud[ew^e et Orfito cos.] "^ 

9130 I. 0. m. s. I pro salute imp. | Caes. M. Aur. Anto|nini Aug. 
ob nata[Ze] | aprunculorum | milites coh. I Gal. | sub cura M. Senti | 
Bucconis 3 coh. eiusd. | et Val. Sempronian[i] '* | beneficiari proc. 
Aug. I X k. Mai. Pisone et luliano cos.^^ 

9131 [I. 0. m. I pro salute M. Aure\U Commodi J.w]|tonini Pii 
Fel. Au[^.] 1 Ger. max. trib. pot. | imp, XV cos. VI ^" ob n[a]|tale aprun- 
[c]ulorum | mil. coh. I Gal. sub cu[m] | Aureli Firmi Aug. lib. 1 met.^' 
et Valeri Marcell[i] | dec. al. II Fl." X k. Ma[i[a]s Opilio'" Pedone 
et I [^Jradua Mauri[co eos.] ^" 


Tituli militares. LXXIX 

Ibi uhi eae quae praecedunt (Gomez-Moreno bol. de la Acad. de la Historia 

[64, 1909 p. 23. 24. 26. 27 n. 2. 3. 5. 7 vidit praeter primam, hanc et secundam de- 

yKripsit saec. XVI nescio quis parum aceitrate II 2555. 2556). — 1) Aurelii tra- 

iitur.  —  2) ob natale .... leg. VII Ge . . . apographum quo solo in hoc titulo 

itimur; corrigitur ex N. 9129 seq.  —  3) Galleco traditur; cf. N. 9129 seq. — 

I) . . . . em. et traditur; corrigitur ex N. 9125.  —  5) Aug . . . . |re traditur, — 

|f) Liucret. traditur. — 7) Idem Lucretius Paternus N. 9125. — 8) Aper, insigne 

tilitiae apud Gallos, videtur etiani huie cohorti Gallicae pro signo fuisse (cf. 

ignat bull. des antiquaires de France 1910 p. 207). — 9) Cohors prima Gallica 

in Hispania' etiam supra N. 1.330, item in titulis provinciae Tarraconmsis II 

2851. 2913. Eph. ep. 8 p. 398 n. 109.  In Notitia quoque imperii Occ. 42, 32 re- 

censetur ''in provincia Tarraconensi : tribunus cohortis primae Gallicae, Veleia\ — 

10) Idem Zoilus,   11) idem  Valerius Flavus  in  titulo  anni 167 N. 9127.  — 

12) Idem lulius lulianus signifer in titulo anni 163 N. 9125.  —  13) Aut sic 

supplendum (a. 165) aut: Vniiente et Pollione cos.] (a. 166).  —  14) Fortasse 

idem Sempronianus, factus decurio alae, in titulo annil84 N. 9126. — 15) 22. Apr. 

175. — 16) Debuit esse Sarm. Germ. max. Britt., deinde trib. pot. XVI imp. VTTT 

cos, VI. — 1") Intellegitur sine duhio procurator metallorum (fortasse scr.: [proc.] 

raet.^. — 18) Cf. N. 9126. — 19) Consulis huius nomen gentilicium nunc primum 

innotuit (fortasse scr.: [P]opiIio^. —  20) 22. Apr. 191. 

9132 I. 0. m. I mil. v[e]xi[Z.]' | coh. Pa. sup.' | cives Sisc. | et 
Varcian. | et Latobici^ | sacrum fecer. 

Samariae (Sebaste) rep. a. 1908, fossionibus Americanorum (D. G. Lyon 
Harvard theological Beview 2, 1909 p. 111). — 1) Sic sine dubio legendum, non 
VI XII (cf. Jalabert Bull. des antiquxiires de France 1909 p. 296). — 2) Vexil- 
lani cohortium Pannoniae superioris. — 3) Siscia et Latobici (cf. supra N. 1408) 
nota oppida provinciae Pannoniae superioris, Varciani (cf. supra N. 1987) populus 
eiusdem provineiae.. — Ibidem aliu^ vexillariorum quorundam titulus prodiit 
nondum editus (Jalabert p. 300 not. 2). — Conferendi sunt tituli N. 2555 (cum 
not.). 2556. 4752. 4756. 


Adlocutionum Hadriani ad exercitum Africanum (N. 2487) frag- 

menta nova. 

9133 imp. Caesar Traianus | Hadrianus Augustus | (legionem 
s[wa]m [i]II Augustam)' | exercitationibus inspectis adlocutus | est is 
qua[e] infra scripta sunt | Torquato II et [Libjone cos.^ k. lulis. | 
At pi[r]os^. (Perierunt nonnulla; sequebantur deinde quae supra N. 2487 
initio posuimus.) 

9134 (in latere sinistro) "' 
. . . idus lulias, ala I Pannoniorum \ 

Omnia per ordinem egistis.   Campum d^ecjursionibus complestis, 
iaculati estis non ineleganter, hast[is usi g]uamquam brevi- 
bus et duris; lanceas plures vestrum [^^«rjiter miserun[^].  Saluis- 
tis et hic agihter et heri velociter.  Si q[^*]it defuisset, desid[e]rarem, 


LXXX Addenda.  Caput IX. 

si quit eminuisset designarem; tota exercitatione perae^gjue pla- 
cuistis.   Catullinus^ legatus meus y[ir] clarissimus in o[mni]- 

(hue usque fragmentum novum; id arcte cohaerere cum fragmento antea 
noto, quod sequitur, ait Villefosse) 
bus •* quibus praeest parem curam suam exhib[ef J .... [prae]- 
fectus vester soUicite videtur vobis attendere.  Congiar[iJ- 
um accipite, viatoriam, in Commagenorum campo salieti[s].' 
eq. coh. VI Commagenorum 
(deinde reliqua quae supra N. 3487 fin.) 

9135  et ex equis per tot | am quoque 

celer[i^er] . . . | exercitatione c 

9135 ^' [ijaculari non potuit qu | o 

celer hastatus rect J os exercuit. 

Lambaesi rep. a. 1899, fragmenta duo maiora edid. et tractavit Villefosse 
Festschr. 0. Sirschfeld 1903 p. 195. 196, cf hull. du Comite 1899 p. CXCVII. 
CXCVIII, minora cum multis aliis idem hull. du Comite 1899 p. CXCI. CCXIII. 
— 1) Quae uncis ( ) inclusimus, eram esse (cf. supra N. 2487 not. 5), sed vestigia 
plerarumque litterarum extare ait Villefosse p. 194. — 2) A. 128. — 3) Ad 
pilos, i. e. ad viginti (vel undeviginti) primos centuriones legionis primum verba 
fecit imperator. — 4) Cf supra N. 303. 2485. 2486. 2737. — 5) Cf supra N. 2487 
not. 18. lam intellegitur, eum legatum exercitus Africani fuisse iam a. 128. — 
6) op[enJbiis Villefosse, sed p Utterae frustulum fallax esse ectypum, ah eodem 
missum, videtur docere. — 7) E.aec sic legit Villefosse Mevue epigr. V (fase. 11 7, 
1905) p. 151. 


Alae,  cohortes auxiliariae,  numeri varii. 

(cf vol. I p. 499 seq.). 

9136 Marti | Loucet.* | v. s. 1. 1. m. | Fittio Condjolli' f. eq. al|a 
Petri.' Treve. 

Strasshurg rep., Blauwolkengasse (Domaszewski Mitth. der Gesellsch. f. Er- 
haltung der gesch. DenkmOler im Elsass, n. F. 21, 1906 p. 464). — 1) Cf supra 
N. 4586\ 4586^. — 2) Idein nomen XIII 6453. 6464. — 3) Eadem ala Gallo- 
rum Petriana supra N. 2491. 

olol (vir et mulier ojianihus iunctis; infraeos: eques hostem prosternens; 
praeterea ornamenta varia) Ti. lulius ] Rufus 1 milit. ala | Scub.' stip. L^ | 
vixit an. XXCV, | h. s. e. | lulia Ti. f. Eufilla | v. f. sibi et patri 

(gladiatore^ duo). 

Walbersdorf prope Mattersdorf, non longe a Scarhantia (Oedenhurg) Pan- 
noniae superioris, rep., eippus ornatus (H. Moffmann oesterr. Jahresh. 12, 1900 
p. 226 itnaginem cf. p. 233). — 1) Ala exercitus Germaniae superioris, certe us- 
que ad annum 116 p. Chr., sed postea fortasse alio translata; cf supra N. 2704 
cum not.; Cichorius Pauly -Wissoiva I 1259. — 2) Nota numerum enormem sti- 
pendiorum.  Cf. infra N. 9164. 


Tituli militares. LXXXI 

9138 (protome defuncti, supra eam: luna crescens) C. Petroni|us C. f. | 

domo Moplsisto' an. LXXIII \ stip. XXVI, missus | ala Gemelliana'' | 

p. S. e. I Urbana lib. et |  COniux posit (miles equo insidens). 

Ihi ubi N. 9137 (H.Hofmann oesterr. Jahresh. 12, 1909 p. 240 imaginem). 
1) Intellege Mopsuestiam Ciliciae. — 2) Eadem ala GemelUana ut videtur 

XII p. 846 (dipl. mil. III), ala prima Flavia Gemelliana exerdtus Baetici a. 166 

XIII p. 1991 dipl. mil. LXXIII). 

9139 Sex. Veturius |  veteranus | alae Silianae*  | vixit annis 
:X, I h. s. e. 

Simitthu in Africa (VIII S. 25646 = Bull. du Comite' arcMol. 1898 p. 224 

91, 1908 p. 444).  —  1) Ala Siliana suh proconsule Africae fuerat u^sque ad 

ctrema tempora Neronis (Tac. hist. 1, 70); inde excita transiit in Germaniam 

ib Vespasiano (supra N. 9052),  sub Domitiano  fuit in Pannonia  (cf. supra 

1997), postea in Dacia. 

9140 (in aedicula elipeus cum protoma defuncti; calo equum ducens) T. F.* 

)raccus | eqes (sic) alae I F. D. | Brit. m. c. R.^ civijs Sequanus, an. 
[XXXV, I stupendiorum XXII. 

Vindohonae rep. a. 1901 (III 15197 vidit Bormann). — 1) Flavius (sic, T. F., 
tiam in titulo equitis eiusdem alae III 4576, cf. not. 2). — 2) Eques alaeprimae 
Tlaviae Domitianae Britannicae miliariae civium Romanorum. Eiusdem alae 
lues veteranus in titulis Vindobonae eodem loco effossis III 4575. 4576, uhi 
ppellatur ala I Fl. Aug. Brit. oo c. R. , seilicet in Domitianae vocahuli locum 
TAugustae vocahulo substituto, quod factum a. 96 occiso Domitiano. 

9141  us Secci* f. Arvernu|s, eques ala Vontiorum (^c) ^ 

an. XXV stipend. | VII, h. s. est. 

Prope Soissons rep. (XIII 3463 vidit Hirschfeld). Titulum primis aevi im- 
peratorii temporihus recte ut videtur adtribuit Ritterling Bonner Jahr. 114/5, 1906 
p. 172. — 1) Idem nomen III 5057. V 4679. XIII 3488. 6275. — 2) Eiusdem 
alae Vocontiorum alius eques XIII 8655. Eadem ala in Britannia supra N. 2536; 
VII 1080. 

9142 Dida' Damanai^ filius, nationi Volqu.% | eques alae Vo- 
contiorum", turma Amaturi, | armatum feci stationi meses quinque^ 1 
Pro salutem imperatore, feliciter." 

In Aegypto, prope El Mueh, inter Coptum et Koseir, vivae rupi incisum 
(A.I. Reinach Revue des etudes anciennes 1911 p. 70). — 1) Thracicum nomen, 
2) Gallicum. — 3) Noti Volcae Arecomici et Volcae Tectosages Galliae meridionalis. 

— 4) Cf supra N. 2610. 9060; adde Cagnat inscr. Graec.-Rom. I 1184. 1200; 
j/apyros Berol. TJ.B.M. n. 4. ll^; Dittenberger Orient. inscr. sel. 628 cf. Prentice 
American exped. to Syria Greek and Lat. inscr. n. 358. — 5) Versu^ hexameter^ 

— 6) Cf N. 2609. 

9143 d. m. I Antonius Proclinus | eq. ex vexilatione | ale Flavie 
ex I singlaribus', vixit [ annis XXXX, hic sit est. | Sit tibi tera levis. 

Tingi rep. saec. XVII (VIII S. 21814 semel deseripta). — 1) Cf. supra 
N. 2526 not. 2. 

Dkssau, Inscriptiones Latinao m. ^ 


LXXXII Addenda.  Caput IX. 

9144 Valerius Abldas imaginif.*' i alae Hamior.^ | Calcidenus ) 
ann. XXXV | . . 

Ksar-el-Kehir (Maroc), ubi fuit Oppidum novum Mauretaniae Tingitanae 
(Besnier hull. du Comite 1906 p. 125 vidit ectypum). — 1) Alius imaginifer 
alae videtur esse supra N. 2519. — 2) Eadem ala etiam in titulo Tingitano 
C. VIII 21814\ 

9145 d. m. s. | M. Val. Fet&o (sic) IS' alae | Gemellianae^ ex 
pr|ovincia Tingi, v. an. | XXX, h. s. e. 

Carthagine rep. a. 1906 (VIII S. 24685 = Comptes rendus de VAcad. des 
inscr. 1906 p. 423, vidi ectypum). — 1) Sesquipliearius. — 2) Ala haec diversa 
ut videtur a cognomine supra N. 9138. 

9146 dupl.' I et sesquipl. | alae veter.^ | Flav. Simplex ] vet. ex 
dup. I ale eiusd. | d. d. (in medio) R.^ 

Anulus argenteus prope Xanten (ut dicehatur) rep., est Karlsruhe (XIII 
10024, 34 vidit Zangemeister, Westd. Zeitschr. 11, 1892 p. 274 itnaginem). — 

1) Duplicariis. — 2) Eadem ut videtur ala Afrorum veterana supra N. 9052. — 
3) R acZ vet. vocahulmn trahit Domaszewskius. 

9147 decu.' alae | Prt. hor.^ vet., | quoi praes[^] | P. Vibius I 
Rufus. 

Anulus argenteus, Grimmlinghausen rep., est Dilsseldorf (XIII 10024, 35 
vidit Zangemeister Westd. Zeitschr. 11, 1892 p. 276).  —  1) Decurionibus.  — 

2) Intellege: Parthorum. 

9148 memoriae Bi|ribam Absei' dec. a[Z]|ae firmae catafr|act. bello 
desider|ati, oriundo ex prjovincia Moesopo] [ijamiae Csic; domo Rac . . . 

Roedelheim (XIII 7323 vidit Zangemeister). — 1) Frater fortasse huius ho- 
minis, certe conterraneus et eiusdem alae decurio, posuit titulum supra N. 2540. 

9149 . . [ya]Ierius | [Zs]auricus | CoII. Isauro^ | decurio ex | sin- 
gularibus^ | mil. ann. XV, vix[it] | ann. XXXIIII, L. Nojnius Marcel- 
lilnus fratri pien|tissimo | posuit (eques; calo equum ducens). 

Viminacii (Kostolac) rep. (III 143 13 == oesterr. Jahresh. 4, 1901 Beihl. 
p. 109 descr. Prenierstein et Vulic). — 1) Isaura. — 2) Alius decurio ex singu- 
laribus supra N. 3557.   Cf. N. 2416 not. 


9150 I. 0. m. I coh. I Ael. Da|cor.', c. c. a.' lul. | Marcellilnus 
7^ leg. II i Aug.^ 

Birdoswald , uhi fuit Amboglanna, cf. supra N. 2553, rep. a. 1886 (Eph. 
ep. 7, 1071 cf. 9 p. 601). — 1) Cf supra N. 2553. — 2) Cuius curam agit. — 
3) Centurionis notam, in primis editionihvs omissam, sane evanidam, in lapide 
repperit Saverfield arch. Aelian. 16, 1894 p. 80. — 4) Cf. ad eam quae sequitur. 


Tituli militares. LXXXIII 

9151 I. 0. m. I coh. IIII Lin|gonum eq.^ | cui attendit^ | lul. 
Honor|atu8 ^ leg. II | Aug.^ | v. s. 1. m. 

Wallsend, ubi fuit Segedunum, rep. a. 1892 (Eph. ep. 9, 1157, Haverfield 
arch. Aelian. 16, 1894 p. 76 eutn imagine). — 1) Cf. supra N. 2001. — 2) Cf. 
supra N. 9134 (= 2487): praefectus vester sollicite videtur vobis attendere. — 
3) Centuriones legionarios curant agentes cohortis auxiliariae habes etiam supra 
N. 2614. 2615. 8910. 8919 cf. 4801, centurionem praepositum cohorti auxiliariae 
N. 2613. 

9152 I. 0. m. I sacrum | coh. IX Ba[^.]' | eq. cc expl.'', | cui 
praeest | M. Victorius | Provincia|iis praef., | v. s. 1. m. 

Weissenburg ad limitem Baetiae (cf. supra N. 2002) rep. a. 1892 (III 
S. 11918 Mommsen vidit ectypum; Fabricius obergerm.-raet. Limes fasc. 26 p. 45). 
— 1) Cf. supra N. 8852 not. 3. — 2) Sic Fabricius (et una cum eo Ritterling) ; 
ex p. B. (= ex provincia Belgica) Momms. Exploratorum nomen novum in cohor- 
tibus; numeros exploratorum habes supra N. 2631 seq., infra N. 9184 seq. 

9153 (Mars; anser) [in h.] d. d. deo Marti I c[oh. I]l Trevero- 
rum* I sig. [ITjartis de suo mBt[ai(/raver]\mt 1. 1. m., | inst. F\[avio 
Pate]Tno 3 1. X[XII]. 

Holzhausen a. d. Haide rep., est Wiesbaden (XIII 7615 vidit Domaszewski; 
obergerm.-raet. Limes fasc. 22 p. 37 tab. VIII, 7). — 1) Eadem cohors eodem 
loco reliquit titulos XIII 7616 — 7618. 

9154 Mart. eq.^ | pro salute dojminor. nnn.^ Se|veri et Antonini j 
impp., 6.^ Atrius Deco|rat. trib. coh. II Aurel. | Dard, Antonini|anae 
oo" eq. 1. p. 

In castello Timaco minore (Mavna) Moesiae (Premerstein et Vulic oesterr. 
Jahreshefte VI 1903 BeHbl. p. 42). — 1) Marti equestri. — 2) Tertia n erasa. — 
3) Inde a littera G omnia scripta in spatio depresso, scilicet restituta, postquam 
eraso nomine Qetae haec pars inscriptionis deformis visa est. — 4) Eadem cohors 
in titulis eiu^dem loci III 14576 alioque Premerstein et Vulie l. c. p. 46. Cohors 
prima Aurelia Dardanorum III 8. 8251. — Fragmentum tituli gemelli (ab eo- 
dem homine alii ut videtur deo positi) est l. c. p. 43. 

9155 deo | [8o]li Aelagabalo' pro | [sjalute impp. L. Sep. Se- 
veri I [Ptji et M. Aur. Antoni. Pii e[^ | L.] Sep. Gatae^ Caes. A\igg[g.^ | 
c]oh. oo Anto. Hemes. c. R. s.", ] [c]ui sub Baebio Caeciliano | [leg. 
Au]gg.^ preest Q. Mod. Q. f. Quirina Rufinus trib., | [^e]mplum a solo 
extruxit. 

Dunapentele, ubi fuit Intereisa Pannoniae inferioris (Mahler Archaeol. 
Ertesiti) 1909 p. 329). — 1) Eidem deo (cf. supra N. 4329 seq.) eadem cohors 
(cf. infra not. 4) eodem loco a. 214 posuit titulum editum l. c. p. 238 (= Cagnat 
Beme archeol. 1910 II p. 442 n. 133). — 2) Scr. Getae. — 3) AVG . G . C editum 
est. — 4) Cohors miliaria Antoniniana Hemesenorum (cf. supra N. 2540 not. 3) 
dvium Bomanorum sagittariorum (sic videtur legendum esse; sagittariorum, item 
civium Bomanorum dicta ea cohors etiam in titulo anni 240 III 3331). — 5) Le- 
gaius pro praetore Pannoniae inferioris a. 199 (III 3733). 


LXXXIV Addenda.  Caput IX. 

9156 Q. Vettiu^s] 1 Hospes mil. | cohortis Camp.' | domo Suessa, | 
annorum XLV, | stipendioum (sie) \ XXII, testamen[^o] | iussit fieri | . . 

Salonis (III S. 14246, 1 vidit Kvbitschek). — 1) Eimdem cohortis miles 
in titulo et ipso Salonitano supra N. 2600. Nota militem ei adscriptum oriun- 
dutn ex regione Campaniae vicina. 

9157 Qu.' Domit[ms] | Q. f. Ste. Fusci[w.] | domo Foro | Vibi% 
mil. coh. I XV ^ militavit ] ann. VII, vixit | [ann] . . 

Ammaedarae in Africa (VIII 23252 = Bull. du Comite 1900 p. 93 vidi 
ectypum). — 1) Sic Quinti praenomen scriptum etiam in alio titulo militis eodem 
loco oriundi (XIII 6900, vide supra N. 2262 not. 2). — 2) Cf. supra N. 2262 
not. 1. — 3) Fortasse significatur cohors XV voluntariorum, guae postea fuit in 
Germania inferiore (vide infra N. 9178; cf praeterea supra N. 2700). Eiusdem 
cohortis alius miles eodem loco sepuUus, VIII 23255. 

9158 C. Lucceio L. f. Ani.' veter. | cohort. I class.^ | et Ca- 
muriae Ter[fi]ae, | Sertori Sertor. f. | genero et filiae. 

Foro lulii (Fr^jus) (Villefosse bull. des antiquaires de France 1903 p. 298 
ah Anglo quodam nescio guam accurate descriptam). — 1) Foro lulio sine dubio 
oriundus. — 2) Alius miles eiusdem cohortis origine Foroiuliensis XIII 923. De 
eadem cohorte cf praeterea N 2574 et titulum sequentem. 

9159 L. Val. Verecjundo Eut.', | mil. coh. I class[icae^ 7 In- 
genui I [an]n. XXV, stip. IIII, ] [h. e]x t. f. c. 

Alteburg supra Coloniam Agrippinam rep. (Domaszewski Westd. Korr.-Bl. 
1906 p. 97). — 1) Butaeno, ex Gallia (cf C. XIII 1 p. 207). — 2) Cf ad eam 
quae praecedit. 

9160 (miles gladio accinctus) M. Maecilius | mil. cho. T * Bra.^, 1 mil. 
an. X, cen. | Bicani, | h. f.* 

In Chersoneso Taurica rep. (Eostowzeiv Izvesiija imp. archeol. Kommiss. 
1909). — 1) Scr. 1. — 2) Cohors prima Bracaraugustanorum pertinebat ad exer- 
citum Moesiae inferioris (cf. supra N. 2000). — 3) Heres fecit. 

9161 L. Volusius | mi. cohr. Cylpriae^ 7 Ael. Secun|di. | ^oij- 
xiog Oiloijaiog \ GTQaTi(bt7]g GjtiQTjg Kv\7tQlag xsvTVQlag 26xovv\- 
dov Tolg TtaQccyovGi \ %aiQeiv. 

Ad Bosporum Cimmerium rep. (Cagnat Bevue arch. 1904 II p. 446 n. 163, 
inscr. Graec.-Bom. I n. 896 editam a Latyschew). — 1) Cf. supra N 8877 (cohors 
quarta Cypriorum etiam in tegula Bumbesci reperta III S. 14216, 27). 

9162 Cassius Gesatus' | Borissi f. mil. cho. I | Vindehcoru ann. 
L, I [s]tip. XIIX, h. ex t. f. c. I . . . frater [p.]. 

Coloniae Agrippinae rep. (XIII 8320 vidit Domaszewski). — 1) Nomen mili- 
tis a casside et gaesa derivatum (scilicet impositum ei cum probaretur) putat Domas- 
zewski Wesid. Korr.-Bl. 1903 p. 214 (miles eodem cognomine etiam supra N. 2560). 

9163 ... I Herailius Lascijus ci. Cannan., | mil. cho. I Latabi.*, | 
an. VL, sti. XXII, h. f. c. 


Titnli militares. LXXXV 

Coloniae Agrippinae (XIII 8316 mdit Zangemeister). — 1) Latahiensium 
(sic Zangemeister Westd. Zeitschr. 1892 p. 272 qui confert '^milites Latavienses^ , sub 
dispositione ducis provinciae Sequanici constitutos teste Notitia imp. occ. 36, 5; 
de Latohicis Pannoniae cogitaverat primus editor). 

9164 M/ Pytha Segni f. | mil. chor. IJ Ohyrres.^ | domo Berea^, 
an. LX, stip. | XXXV ^ t. f. i. sibi, Felici l, | . . 

Gardun prope THIj Dalmatiae rep. (III 14934 vidit Bulic). — 1) Marcius? 

— 2) Chyrresticensis (a Cyrrho Syriae). — 3) Beroea Syriae. — 4) Nota nu- 
merum stipendiorum in exercitihus Pannoniae et Dalmatiae haud insolitum; cf. 
Tac.an. 1, 17: quod tricena aut quadragena stipendia senes . . . tolerent. Cf. etiam 
8upra N. 9137. 

9165 d. m. I Aur. Procla | vixit ann. | XXXIII, tit. p. | Aur[e]I. 
Victor I mil. c. II Aur. n. Sa|cor.*, c. b. m. 

Sopot ut dicitur rep., est Belgradi (III S. 14217*^; Premerstein et Vulid 
iterr. Jahresh. 3, 1900 Beihl. p. 157). — 1) Cohors haec secunda Aurelia novd 
Sacorum praeterea ignota. Cohors secunda Aurelia Dacorum in tessera Poetovione 
reperta III S. 15184 '«. 

9166 (eques) Ti. Claudius Ligomarus | Carstimari f. | Claudia Sa- 
linis' I eq. coh. III Alpinae^ | ann. LVII stipend. XXX | . . . her. p. 

Hardomilje prope Ljuhuski, provinciae Dalmatiae, rep. (III 14632 misit 
Patsch). — l) De Salinis cf. C. I. L. XII p. 9 (Saliniensis est in iitulo regionis 
Alpinae supra N. 4849). — 2) Cf. supra N. 2582. 

9167 (imago imaginiferi) [C^jenialis Clusiodi | f. imag.* ex coh, 
VII 1 Rae.- an. XXV stip. | XII, h. p. 

Weissenau prope Mogontiacum (Koerher Westd. Korrespondenzhl. 1907 p. 68). 

— 1) Alium imaginifenm cohortis habes supra N. 2581. — 2) Eadem cohors supra 
N. 1992. 1995. 2728. 

9168 Proculus | Rabili ' f. Col.' | Philadel.^ mil. | optio coh. II | 
Italic. c. R.' 7 Fa[i*s]|tini, ex vexil. sa|git.* exer. Syriaci, | stip. VII, 
vixit an. | XXVI, | Apuleius frater | f. c. 

Camunti rep. a. 1893 (III S. 13483* cf. p. 2328, 32 vidit Bormann; ima- 
ginem hahes arch. ep. Mitth. aus Oestr. 18 p. 218). — 1) Idem nomen hahuit 
etiam rex quidam Nahataeorum qui vixit temporihus Flavianis, testihus nummis 
et inscriptione Arabica (cf. Prosopogr. imp. Rom. III p. 123 n. 1). — 2) Videtur 
tribus Collina significari. Eadem trihus militis origine Philadelphiensis III 
S. 6580, 2 V. 33. — 3) Philadelphia Arabiae, s. Rabhath Ammon (cf. III 
p. 2302). — 4) Ab hac cohorte quippe quae pertinuerit ad exerdtum Syriacum 
(cf. not. 5), fortasse non diversa anuQa ^lxahxi\ act. apost. 10, 1. Trihunus mili- 
tum cohortis secundae Italicae est VI 3528 (Cichorius). — 5) Ex vexillariis sagit- 
tariis. Proculum fuisse inter tredecim milia vexillariorum quae a. 69 Mucianus 
e Syria accivit (Tac. hist. 2, 83) coniecit Borm. 


LXXXVI Addenda.  Caput IX. 

9169 d. m. I Ael. Munatio | caps.* coh. oo Hem[e]8.^ | stup. 
XXVIII, dom. I Sam.', Aur. Cansa \ una con . . Ant. | Basso vex. 
s[e]c. her." | sanctiss. coniu^^ri]^' | con s[e] natib. q. suis' | fecit, m. m. | 

Duna Pentele, ubi fuit Interdsa Pannoniae inferioris (Mahler arch. ertesito 
25, 1905 f. 233). — 1) Capsario, cf supra N. 9095, infra N. 9182. — 2) Cf 
supra N. 9155. — 3) Samosata. — 4) Secundo herede, sdlicet Aelii Munatii. — 
5) CONIVIC traditur. — 6) Videntur intellegi communes filii. 

9170 Minervae Aug. s. | L. Sulpicijus Procu|lus acta|riu8' coh. | 
VIII vol.'* ex I adiutore | cornicu[lariomm | cos.^, 1. p. 

Gardun Dalmatiae (Bulic hull. arch. dalmat. 1903 p. 129). — 1) Aliu^ 
actarius cohortis est in papyro Berolinensi TJ. B. M. 741 {[d\xxaQLoq anelQTjg 
oTtXocpoQOJV nokLZwv ''Pwfialwv hy.axovxaQylaq ^AnoXivaQiov). — 2) Cf. supra 
N. 2583. 2586 (not. 1). — 3) Cf N. 2586 ' (not. 2). 

9171 I. 0. m. I Doliceno | Gaius optio | ch. I Hisp. oo' [ v. s. 1. m. 
In extrema Galizia, prope vicum Myszkow ad fl. Seret, qui influit in Da- 

nastrum, rep., est Lemberg inmuseo, manus aenea, quae Victoriam aeneam susti- 
nuisse putanda est, superest (praeter ipsam manum) globus stellis ornatus cui 
Victoria insistebat (Demetrykiewicz et Bormann oesterr. Jahresh. 1904 Beibl. 
p. 149). — 1) Est cohors prima Flavia (TJlpia) Hispanorum miliaria, a. 93 in 
Moesia superiore (supra N. 9053), a. 110 in Dada (supra N. 2004) tendens. — 
Etiam XIII 7343 manus aenea lovi Dolicheno dedicata. 

9172 L. Campanius | L. f. Pol. Verecundus | [i;e]teran. leg. IIII 
&cj[th. I  s]ignifer,  7' cho.  1  [(7]isipadensium^, |  [^es]tamento fieri 

ius8i[i]. 

Prope Rovigno rep. (V 8185 Mommsen vidit ectypum). — 1) Nota vetera- 
num ex legione promotum ad centurionatum cohortis auxiliariae. — 2) Cf supra 
N. 9053 not. 4. 

9173 d. m. s. | Agrippa Themi | [f]\]. Palmyra q. f. | [^]' coh. 
III Thral[c]um Syr., item | translatu[s | i]n coh. I Chlci|[^enor. (sic)'^ 
iusso I [i]mp., curam | [ejgit Palmyr. | [s]ag.^ ann. X, | militavit ann. | 
[Z]XIII vix. an. LV | . . . es lib. et pro.'' 

El-Kantara Numidiae (cf supra N. 2625) rep. (Cagnat descr. ex ectypo 
gypsaceo, edidit Rec. de Const. 33, 1899). — 1) Supplevit Cagnat. — 2) Cohors 
prima Chalddenorum temporibus M. Aurelii tetendit Bir TJmm All in Numidia 
(VIII 17587 seq.). — 3) Cf supra N 2625. — 4) Procurator. 

9174 valetujdinarium | coh. II Aur. | nov. oo equit. | c. K. T. 
Bebeni|us lustus praef., ] imp. Qo[mmodd\ ^ [ II et Vero II cos.^ 

Stojnik in Serbia rep., est Belgrad (III 14537 descr. Premerstein et Vuli(f 
oesterr. Jahresh. III 1900 Beibl. p. 165). — 1) Cohortis secundae Aureliae novae 
miliariae equitatae civium Romanorum. De cohortihus Aureliis cf quae editores 
exposuerunt l. c. p. 151 seq. — 2) Commodi nomen erasum. — 3) A. 179. 

9175 [G^e]nio loc[i] | . . 1.' Neon praef. | [coh^ I Astur. et Call[aec.^ | 
^]raetorium per m[a]|nu8 comm.^ has . . . | . . . io'' composuit et fecit. 


Tituli militares. LXXXVII 

Ain Sch'kur in Mauretania Tingitana (VIII S. 21820 Cagnat vidit ectypum). 
1) [C]l. vel [Ae]\. — 2) Eadem cohors supra N. 6936, cf. YI 3654, cohors eius- 
em nominis supra N. 1987. — 3) Commilitonum. — 4) Quid subsit, incertum. 

9176 [imp. (7a]esari Tito | [Aelio] Hadriano | [J.nio]iiino Aug. | 
[Pio] p. p., coh. VI I [iVer]vioram ^ pril^^wcip^ia fecit 

Rough Castle ad vallum Antonini Bntannicum (Anderson Proceedings of 

^the Society of Antiquaries of Scotland 1904jo p. 472; Macdonald Eoman vall in 

Scotland tah. XXXI fig. 2 cf. p. 22i. 324). — 1) Cohors haec eodem loco reliquit 

titulum VII 1092,  in aliis locis Britanniae VII 269. 726.  ''Tribumcs cohortis 

sextae Nerviorum, Virosido' sub dispositione ducis Britanniarum Notit. Occ. 40, 56. 

9177 pro salute impp[j9.] nn[^i.]^ | L. Septimi Severi Pertinac. | et 
M. Aureli Antonini Augg. | et L. Septimi Getae ^ Caesaris ] Q. Anicius 
Faustus cos. de.^ | praesidium poni iussit su[&] | cura Aemili Emeriti 
dec. al.\ I praepositi^ coh. II Fl. Afr. et n. Col.*' 

Siaoun, circ. 115 chil. a Foum Tatahouine meridiem versus, complurium 
dierum itinere a N. 8923, in ruderibus castri rep. (Merlin comptes rendus de 
VAcad. desinscr. 1909 p. 98 imaginem ad ectypum quod dedit Donau). — 1) Tertia 
p. tertiaque n., quas adfuisse ostendit spatium, erasae sine dubio a. 212. — 2) Getae 
nomen erasum, sed legitur. — 3) A. 1971 J98. Cf supra N.2438. 9097. — 4) Idem 
decurio supra N. 2485. — 5) Decuriones alarum cohortibus auxiliariis praepositos 
habes etiam supra N. 2607. 2608, cf etiam N. 260912611. — 6) Numerus hic 
ignotus (ala colonorum supra N. 1400). 

9178 imp. Caes. L. Septimius Severjus Aug. et M. Aurelius 
Antonin|us Caes. coh. XV vol.^ armalmentarium vetustate conla|bsum 
restituerunt,  sub Val. Pu|dente leg. Aug. pr. pr.-,  cura[n]te Caecil. 

Batone prae. 

Roomburg prope Leiden rep., est Leidae (XIII 8824 vidit Zangemeister). 
— 1) Eadem cohors memoratur in titulo eiusdem loci XIII 8826. Cf praeterea 
snpra N. 9157. — 2) Idem supra N. 3131. 3923 K 5441. 

9179 imp. Caes. L. Septimius Severas Pius Pertinax Augustus 
Arabic[Ms] | Adiab. Part. maximus pontifex maximus, trib. pot. VIIIIS 
imp. XI, e[^] 1 imp. Caes. M. Aur. Antoninus Pius Felix Aug., trib. 
pot. IIP, muros cesp[ii.] | castro[m]m coh. I A[4*]reliae Brittonum oo 
Antoniniana[e] vetust. dila[2>sos] | lapide eos^ restitue[r]unt per Octa- 
vium lulianum leg. ipso[mm] \ pr. pr.'' 

Bumbesci in Valachia rep., est Bv^arestt (III 14485^ ed. Tocilescu fouilles en 
Roumanie p. 138). — 1) A. 201. — 2) Scr. IIII. — 3) Scr. lapideos. — 4) Legatus 
Daciae notus etiam ex titulis III 876. 1308. 1393, ex quibus unus (III 1308) 
positus a. 200. 

9179* [i]n h. d. d. | aquam Alexjandrianam ' | coh. I Sept. Beljg.^ 
Alexandrianae ' | sub c^ Cati Cleme|ntini'' cos. perdux^it L. Val. Opta- 
tus I praef. Dedi.' X kal. 1 [AJug. Pompeiano | [e]t Pelignian. cos.*' 


LXXXVIII Addenda.  Caput IX. 

9179^ [in] h. [d. d.y \ Nymphis perennibus | aquam Gordianam | 
coh.I Sep.'^ Belg. Gordi|[ana]e raulto tempor. | [interm]msLm sub cujra 

ani® [c]os., | C. lul. RogB[tianus e]q. R, 1 [^r]aef^ coh. eii[MS'- 

dem] n|[oi;]o [ag^^uaed^wcfw] ® pe|[rfZ]uxit p[er p]edes VD|CCXVIT, 
qu[am s]alere'° | in[s^i^]uit .... | in prae[ionwm] ... | et in bain[eMm] '* 
Deldicata pr. non. | Dec. imp. d. n. Gorjdiano Aug. II  et Po|mpei- 

iano cos.^^ 

Oehringen (cf. supra N. 7098) rep., una cum aliis compluribus (descriptas 
ab A. Wolff OeJiringensi misit Haug, imagines photographicas misit Goessler). — 
1) Yocabulum erasum, sed legitur. — 2) Huius cohortis est titulus Mogontiacensis 
XIII 6687. Diversa cohors prima Belgarum supra N. 3381. — 3) Cura. — 
4) Consul ordinarius a. 230. Consularem Germaniae superioris eum fuisse ex frag- 
mentis Mogontiacensibus XIII 6749 iam collegerat Zangemeister. — 5) Dedicata. 

— 6) A. 231. — 7) Hoc non omnino certum. — 8) De Quintiano consule a. 235 
(cf. supra N. 1181) cogitavit Wolff. — 9) Sic fere haec legit et supplevit Wolff. — 
10) Cf. supra N. 5778; sed suppfementum non certum. — 11) Balnea cohortium 
in limite tendentium etiam supra N. 2605 (not. 1). 2620, balneum numeri N. 9184. 

— 12) 4. Dec. a. 241. 

9180 imp. Caes, Tito Aelio Hadriano | Antonino Aug. Pio trib. 
potes. IIP cos. III, I castra n. burg. et vered.^ quod anguste | ten- 
deret, duplicato valli pede et injpositis turribus ampliavit | per Aqui- 
lam Fidum^ proc. Aug. 

Prope Kopaieni una eum N. 8909 rep. (III S. 13796 misit Tocilescu). — 
1) A. 140. — 2) Numero burgariorum et veredariorum. Cf. supra N. 8909. 
Burgarii etiam in t. Tliracico anni 202, Dittenberger syll. ed. 2 n. 932 v. 52, cod. 
Theod. 7, 14, sed vix generis militaris. Veredarios habes N. 9181. — 3) Idem 
homo VIII S. 15872 et in titulo Gi'aeco Dittenberger Orient. inscr. Gr. sel. n. 700 
(cf. supra N. 8809 adnot). 

9181 (imago Genii) in h. d. d. Genio I veredariorum n. N .* | - 

tionius Remu . . 

Capersburg (cf. N. 5909) rep., est Sadlburg (XIII 7439 vidit Domaszetcski). 

— 1) Numeri Nidensium (sic videtur legendum esse; Nida nomen vici Heddemheim, 
cf. XIII 9123 V. 9; supra N. 7089% itemque sine dubio rivi praeierfluentis hodie 
Nidda); idem numerus supra N. 5909. 

9182 (arae, item Genii alteriusque figurae reliquiae exiguae) in h. d. d. 
Genio capsari|orum' n.^ Divitiensium ^ i Gordianorum T. F. Proces|- 
sus medicus hordinalrius" sub S. Vibio Vita|le pref. n. s. s.^ d. p. 

Prope Niederbieber rep., est Bonnae (misit Lehner, ed. Klinkenberg roem.- 
germ. Korresp.-Blatt 1911 p. 69). — 1) Cf. supra N. 9095. — 2) Numeri. — 3) Idem 
numerus memoratur etiam in aliis inscriptionibus eodem loco reperfis XIII 7750. 
7751. 7761 (plene n. exp][or]at. Gerraanic. D[m]tien. fuit XIII 7751). Cf. prae- 
terea N. 2628. 2632. — 4) Cf. supra N. 2432. — 5) Numeri supra scripti. 

9183 in h. d. d. Genio tectorum' mil. | [n. ifjati^ajcorum | . . .. 
Mogontiaci rep. a. 1911 (Koerber Boem.-germ. Korresp. Bl. 4, 1911 p. 68). — 

1) Cf supra N. 2090. 2190. 


Titnli militares. LXXXIX 

9183* pedat. Treveror|um p. LXXXXVP, | sub cur. agente Cresl- 
[centino Respecto 7 | leg. VIII Aug. 

9183 b 7 Leubacci G. | p. p.' LXXII su|b cur. Cres. | Respecti 
[7 leg. VIII Aug. 

In castello Zkigmantel rep. (XIII 7613. 7613 *■: Barthel obergerm.-raet Limes 
fasc. 32 p. 107 cf. p. 29). Similes tituli XIII 5190. 6548. — 1) Cf Veget. 3, 8: 
singulae centuriae . . accipiunt pedaturas cet. — 2) Pedatura pedes. — Coniecturas, 
quas his titulis superstruxit Domaszewskius die Anlage der Limeskastelle (Heidelb. 
1908), refutavit Fabricius Roem. german. Korrespondenzbl. 1908 p. 29 seq. 

9184 deae Fortuna[e] | sanctae balineu[w] | vetustate conlap|sum 
iexpl. Stu..* 1 et Brit' gentiles [et?Y \ officiales' Brit.= | deditic. 
[Alexan|drianorum' de I suo restituer., cu|ra agente T. Fl. Rolmano 3* 
(leg. XXII P. p. f., I id. Aug. Lupo et Maximo | cos.^ 

Walldiirn ad limitem Germaniae rep. a. 1897, iam Karlsruhe (XIII 6592 
vidit Zangemeister ; Conrady oberg.-raet. Limes n. 39 fasc. 21 p.loimaginem; Haug 
apud Wagnerum Funde in Baden 2, 1911 p. 427). Tractavit Mommsen Limesblatt 
\30. Sept.1897 (p. 660 seq.), Ges. Schr. VI166seq. — 1) Exploratores (cf. supra 
iN. 2631 seq.) hi praeterea ignoti. Decurionem dvitaiis St. supra N. 7103 confert 
tFabricius Besitznahme Badens durch die Roemer p. 69. — 2) Cf. N. 2624 al. — 
3) et num hoc loco adfuerit, non est certum. — 4) Cf. Domaszewski Rangordnung 
p. 5. 61. — 5) Sic Haug, Bri. et priores. — 6) Cf. Mommsen l. c. — 7) Voca- 
bulum erasum, sed legitur. — 8) Centurione. — 9) A. 232. 

9185 luliae Mameiae Aug., matri | Severi Alexanldri Aug. n., 
cas|trorum se|natus patrijaeque, expl. [ Halic* Alexan|driana'' devojta 
numini eiius. 

Feldbergcastell rep. a. 1892 (XIII 7495 vidit Domaszewski; imago est ober- 
germ.-raet. Limes fasc. 25 p. 40). Tractavit Mommsen Limesblatt p. 5—8 (— Ges. 
Schr. VI p. 173 seq.). 13. — l) Fxploratio (cf. supra N. 2765) Halicensis (Hali- 
quenses videntur memorati XIII 6763 = supra N. 1188). — 2) Alexandriana vo- 
cabuliim erasum, sed legitur. 

9186 imp. Caess, L. Septimius Severus Pius Pert[maa; et] \ 
M. Aurellius Antoninus Augg. e[^ L. Septimius Geta Caesar] nu- 
mero expl. Bat.' Antoninianoru[w] ^ cur. Coc' Venidio Ruf[o^ leg. 
Augg. pr. pr.] 

Roomburg (cf. N. 9178) rep., est Leidae (XIII 8825 vidit Zangemeister ; 
cf. Huebner exempl. scr. epigr. 614). — 1) Cf. N. 9187K — 2) Antoninianoru[m] 
litteHs minonbus inter lineas insertum. — 3) Sic vel Coq. lapis, quid subsit in- 
certum (fortasse alterum gentilicium Venidii Rufi). — 4) Legatus Germaniae 
inferioris fuit a. 205 vel 206 (XIII 8828); memoratur praeterea in actis ludo- 
rum saecularium a. 204 (supra N. 5050") et alibi (cf. Prosopogr. imp. Rom. III 
p. 395 n. 245). 

9187 d. m. I Ulpi Queti | rail. n. expl. | Germa. stip. | VI, vixit 
an. I XXVII, cui | Fl. Victori[nus sec hc' | sepul. f. c 

Ain-Temouchent (Albulis, cf. supra N. 4501) Mauretaniae rep. (Flahault bull. 


XC Addeuda.  Caput IX. 

de lasoc. de geographie d'Oran 21, 1901 p. 35 cuin hnagine; George ib. 24, 1904 
p. 306). — 1) Secundus heres. 

9187* d. m. I lulius | Advent|us splolrator* Ba|taorum, | vixit 
anis I XXXX, h. e. | [s.] 

Ain-Temouchent in Mauretania (VIII S. 21668 vidit Gsell). — 1) Explo- 
rator, i. e. miles numeri exploratorum Batavorum. 


Centuriones. — Tribuni,  praefecti, praepositi. 

9188 divo Antonino | C. Satrius C. f. Fab. | Crescens* Roma 
eq. I publ. ex CCC pp. leg. III Aug.^, ] dedicante | D. Fonteio Fron- 
tiniano | leg. Augustor. | pro praet. 

Lamhaesi (Bull. archeol. du Comite des travaux histor. 1907 p. 254; vidit 
Cagnat). — 1) Idem supra N. 2452. — 2) Ex trecenario, primipilus legionis 
tertiae Augustae. De trecenariis post Mommsenum (cf. supra N. 2647 not. 2, ubi 
adde N. 4063. 4081. 9189 seq.) egerunt Vaglieri bull. arch. comunale di Roma 
1899 p. 47 seq. et DomaszeivsJd Rangordnung p. 99 seq. 

9189 [imp. (7a]esari divi | [Tr]aiani Parthici fil., | divi Nervae 
nep. I [Trai]ano Hadriano Au[^.] | pontif. max., trib. pot. IIIP cos. 
I[/i], I L. Velius L. f. CIu. Prud[e]n[s] | 7 leg. X Fret. CCC, p[rm]- 
ceps castror.^, 7 co[h.] \ X pr., 7 coh. X urb., 7 coh. IIII vig., evo[c.] 
Au^^r.] I t. p. i. L. d. [d. d.]. 

Prope S. Angelo di Celle agri Perusini rep., deinde Derutae in TJmbria 
(XI 7093^ Bormann vidit ectypum; Gamurrini Notizie degli scavi 1905 p. 196). 
— 1) A. 120. — 2) Alius princeps castrorum, post centurionatum cohortis prae- 
toriae ad centurionatum legionis promotus didtur ex CCC coh. IIII pr. (supra 
N. 2667). 

9190 dis manibus | L. Laeli Fusci 7 CCC leg. VII | C. p. V, 
vix. ann. LXV, | militavit ann. XXXII, | optio eq., vex. eq., fisci | 
curator, evoc, 7 in | coh. I vig., 7 statorum, | 7 coh. XIIII urb., 
7 coh. X pr. 

Romae extra portam Salariam rep. (VI 32709" descr. Vaglieri Bull. comu- 
nale 1899 p. 43). — 1) Centurio trecenarius legionis septimae Claudiae piae fidelis 
(supremum sine dubio mumis Laelii Fusd, posi centurionatum cohortis dedmae 
praetoriae susceptum). Alibi quoque trecenarii (vel ex trecenariis) dicuntur centu- 
riones post tres ceniunonatus urbanos (vigilum, cohortis urbanae, cohortis prae- 
toriae) vel etiam post duos centurionatus legionarios iertiumque cohortis praetoriae 
(XI 6057) ad ceniurionatum legionis promoti (supra N. 2081. 2648. 2661. 2667); 
centurionem trecenarium legionis nondum habuimus. Cf. Vaglieri l. c. p. 49, qui 
puiat etiam Fuscum mansisse ceniurionem cohortis praeioriae trecenarium neque 
utnquam adiisse ceniurionatum legionis. 


9191  dis manibus | M. Stabi Veri | 

centurionis | 

1 coh. II pr. 1 

trecenari. 

Surrenii (X 686 vidit Mommsen). 

.  Tituli militarea, XCI 

9192 Victori | centurioni | legionario | ex equite Romano', | ob 
mnificentiam | ordo Siccensium | civi et | condecurioni | d. d. p. p. 

Siccae (El-Kef) provinciae Africae (VIII 1647 vidit Wilmanns). — Titulus 
idetur fuisse quodammodo gemellus eius quem supra dedi N. 9020. — 1) Cf. 
]tpra N. 2654 seq. 

9193 T. Cominius ] T. f. Volt. Sevelrus Vienna 7 | leg. II Adiu- 
[tric. I donis donat. | ab imp. Caesare | Aug.' bello Dacico | torquibus 

armill[i]s | phaleris corona val|lari, vixit ann. XXXXV. | T, Caeser- 
nius Macedo* | proc. Aug. her. ex test. p. 

Mitrovica, uhi fuit Sirmium, rep. a. 1889 (III S. 10224 descr. Ljubie). — 
1) Significari videtur Domitianus. — 2) Idem supra N. 3003. 9008. 

9194 C, Didio C. f. Sab. | Saturnino' | p. p., | donato bello 
Par. I a divo Vero item | bello Germanico | a divo M. torq. et arm., | 
item divis Severo et ) Magno Antonino | coron. aurea civica | et asta 
pura argent,, | ob insigni[aj eius in | rem pub. merita | Saturnienses | 
municipes patro,  (In latere) cura agente C. Min|tio Urbo (sic)^^ 

Saturniae (ibi ubi N. 6596) rep. (XI 7264 vidit Bormann; imaginem dedit 
Milani Notizie degli scavi 1899 p. 483). — 1) Videtur fuisse etiam cohortis prae- 
toriae centurio, cf. VI 32523^. Idem homo in t. mutilo XI 2651, ex quo videtur 
colligi posse eum etiam honores gessisse Saturniae. — 2) Fortasse scr. Urso. 

9195 . . Publilio L. f. Fa[L]' 1 Memoriali' I [^^lraef, fabr., praef. 
coh. III I [Cjyreneicae sagittarior.% | [^r]ib. mil. leg. X Fretensis, j 
[2mi]d. gentis Numidar.^ dilictat.® | [iir]onumexNumidia lecto[r. | leg.] 
Aug. in Africa, item , . . | . . . [a]e, item Ferrat[ae] . . . 

Foro Clodii rep. (Vaglieri Notizie degli scavi 1895 p. 342). — 1) Sic vel 
F.i[&.]. — 2) Idem sub Vespasiano fuit procurator Corsicae, cf. X 8038. — 3) Ea- 
dem ut videtur cohors supra N. 2538. 2748. — 4) Cf N. 2721. — 5) Di- 
lectatori. 

91% L. Pomponio L. f. | Lupo Illlvir. i. d. | quinq. iter., trib. 
inilit. I leg. IIII Macedonic, | praef. coh. equitatae | Macedonum* et 
coh. I Lusitanor. et | Baliarium insularum | ex s. c. | ob munificen- 
tiam eius. 

Prope Viterbo in ruderibus munificii FerenUs fossionibus a. 1908 rep. (XI 
7427 vidit Bormann; Milani 'Notizie degli scavi 1908 p. 379). — 1) Cohortes 
Macedonum praeterea ignotae (cohortes agnomine Macedonicae II 3230. 4232). 

9197  1 et leg, VI Vic, i | bello mi[hridatieo] \ \ 

prae[/".J cas^^r.] ... 

Prope Tarracinam rep. (H. L. Wilson Roem. Mitth. 1906 p. 395). — 1) Vi- 
detur significari expeditio Didii Galli contra Mithridatem Bosporanum (Tac. ann. 
12, 15; cf. aupra N. 970 not. I). 


XCII Addenda.  Caput IX. 

9198  [bello] | Co[w]magemco', donis donato a[6 ] i]mpe- 

ratoribus corona aurea toY[quihus | a]rmilli8 phaleris, honorat. albat. 
dec[t*]r[sio?2e] - | ab imp., primopilo leg. III [G^Ja^^jl.^, honorato | II vi- 
ralib. ornament. decret. decur., j M. Ant(5nius Hoplonis 1. | Hennunes 
ob merita. 

Heliopoli Syriae (Baalbek) rep. (III 14387^ vidi eetypum). — 1) Significa- 
tiir opinor expeditio Caesennii Paeti, qua is a. 72 Antiochum regem Commagene 
expulit, cum filiis eius Epiphane et Callinico signis conlatis conflixit (Joseph. b. 
lud. 7, 7, 1—3; cf. N. 9200 not. 13). — 2) Cf. N. 9199 not. 2. - 3) De nomine 
legionis tertiae Gallicae eraso cf. supra N. 2314 (not. 1). 5865 (not. 1). 

9199 . . Antonio M. f. Fab. | Nasoni * | [7 Ze]g. III Cyrenaicae, 1 
\J le]^. XIII Geminae | \honorai]o albata decursione'- ab imp., | [ceJi- 
sitori?Y civitatis Colaphianorum ^, | [^jnwo^pilo leg. XIII Gem., trib. 
leg. I Italic, 1 [trib. coh] Illlvigilum, trib. coh. XV ^ urba[?2., | trih. 
coh^] XI urban., trib. coh. IX prae[^., | donato] ab imperator[e Nerone^ 
co]ron. I [valla]n corona au[rea] vexillis ] duoh]M% ha[sfis puris] duo- 
bus, 1 [praep.'^ ab i^m^p. Othone'' le]g. XIV Gem., ] [t7'ih. coh.] I praet. 
et pra[ej)]osito supra | [vetera]noB' Komae m[o]rantium* | [pluriu]m exer- 
cituum, proc. Aug. 1 [Po]nto et E[ithyni]^e, | . . urel . .^ iaj 

Heliopoli Syriae (Baalbek) rep. (III 14387 ff. fff. k, vidi ectypa; coniunxii Do- 
maszeicski Fhilol. 66, 1907 p. 161). — 1) Hic sine dubio Antonius Naso tribunus 
praetorianorum exauctoratus a. 69 (Tac. hist. 1, 20). Idem fortasse L. Antonius 
Naso procurator Bithyniae supra N. 253. — 2) De decursione cf. Suet. Ner. 7; 
numini Neronis equitem decurrentem exhibentes, inscripii '^decursio' (Eckhel 6, 271). 
Albaia decursio praeterea non memoraiur, albati miliies in descriptione pompae 
vit. Gallien. 8. — 3) Supplevit Hirschfeld. — 4) Colapiani populus Pannoniae 
(Flin. h. n. 3, 147). — 5) Cohors quinta decima urbana non videiur extitisse nisi 
temporibus Claudii et Neronis. Cf. Mommsen Ges. Schr. VI 10. 13; supra N. 2128. 
2129. — 6) Cernitur rasura, qua periit Neronis nomen. — 7) Siipplevii Domas- 
zewski. — 8) Debuit esse morantes. — 9) Sic vel . . urei . . superest ex nomine 
dedicantis. 

9200 C. Velio Sallvi f. Rufo p. p. leg. XII | Fulm.', praef. vexil- 
larilorum^ leg. VIIIP: I Adiut., II Adiut., j II Aug., VIII Aug., 
VIIII Hisp.^, XIIII Ge|m., XX Vic, XXI Rapac^ trib. coih. XIII 
urb.^, duci exercitus Africi et | Mauretanici^ ad nationes quae | sunt 
in Mauretania conprimendas, dojnis donato ab imp. Vespasiano et 
imp. I Tito bello ludaico * corona vallar. | torquibus fa[?e]r[is] armillis, 
item I donis donato corona murali | hastis duabus vexillis duobus^ et 
bel|lo Marcommannorum Quadorum | Sarmatarum adversus quos ex- 
pedi|tionem tecit per regnum Decebali ] regis Dacorum'° corona mu- 
rali hasjtis duabus vexiliis duobus, proc. imp. Cae[saris Aug. Ger- 
manici" provinciae Pannolniae et Dalmatiae, item proc provinciae | 
Raetiae ius gla[<^]i^-.  Hic missus in Parthiam Epipha[nen et Callini- 


Tituli militares. XCIII 

cum regis Antiochi filios ad | imp. Vespasianum cum ampla manu 
tribultariorum reduxit." M. Alfius M. f. Fab. 0|lympiacus aquili[/je[?'] 

\vet. leg. XV Apol[?]inar|is. 

Heliopoli Syriae (Baalhek) rep. (Mommsen, qui vidit edypum, act. acad. Berol. 

1903 p. 817; postea lapidem vidit Puchstein.  Tractavit etiam Bitterling Jahres- 

hefte des oesteiT. archaeol. Instituts 7, 1904 Beibl. p.23seq.; Domaszewsld Phi- 

lolog. 66, 1907 p. 164 seq.).  —  1) Primipilari legionis duodecimae Fulminatae 

(munera militaria minora omissa esse putanda sunt).  —  2) Cf. supra N. 950. 

1153. 2284. 2726. — 3) VIIII errore scriptum pro VIII putant Mommsen et Dom.; 

sed rectius videiur statui, uniu^ legionis nomen excidisse (cf. not. 4. 5). — 4) Ex- 

cidisse XI Claud, coniecit Bitterling l. c. p. 24 (cf. not, 5). — 5) Apparet Bufum 

hahuisse sub se milites selectos ex exercitibus Germaniae superioris et Bntanniae; 

in Germania superiore enim tendebant temporibus Flavianis quattuor ex octo le- 

gionibus in iTiscriptione memoratis, prima Adiutrix (supra N. 2277 not. 3. 2286), 

octava Augusta (N. 2264 cum not. 2),  decima quarta Gemina (N. 2262),  unetvi- 

cesima Bapax (N. 2273), reliquae quattuor in Britannia (supra N. 2278. 2246 not. 3. 

2255. 2271 not. 2).   Vexillarii quattuor illarum legionum Germanicarum , sed et 

quintae, undecimae (Claudiae), quae et ipsa fuit in Germania superiore temporibus 

l-l^lavianis (supra N. 2257 not. 1. 2286) et cuius nomen hic excidisse putat Bitter- 

{•ling, memorantur in tegulis supra N. 2285. Bufum vexillariis illis praefuisse suh 

\finem regni Vespasiani, hello contra Germanos gesio, coniecit DomaszewsTci, tem- 

tore belli Germanici Domitiani statuit Bitterling. — 6) In Africa ut videtur (cf. 

\9upra N. 2123. 2127). — 7) Fortasse suh Sentio Caeciliano legato utriusqtte Maure- 

miae, cf. N. 8969. — 8) A. 71 (nondum primipihts). — 9) Propter res gestas in 

lAfrica? (sic Dom.; colon hoc delendum esse,  quippe repetitum ex inferioribus, 

\futat Momms.). — 10) Bello Dacico Domitiani videtur interfuisse etiamtum tri- 

Vbunus cohortis decimae tertiae urhanae, cf. supra N. 2127 (vix ut procurator Pan- 

\:noniae,  quod voluit Bitterling). — 11) Significatur Do^nitianus. — 12) Cf. supra 

1372. —  13) Epiphanen et Callinicum, Antiochi regis Commagenes filios (cf. 

iProsopogr. inip. Bom. II p. 37 n. 57, de Epiphane etiam supra N. 845, 4), a. 72 

[« Caesennio Paeto pugna victos esse, Epiphanen cum suis ad Parthos fiigisse, mox 

venia a Vespasiano impetrata redisse atque etiam Bomam venisse narrat losephus 

ell. 7, 7, 2. 8 (cf. supra N. 9198). Missus ad eum reducendum est Bufus sine duhio 

leum centurio  (etiam ad Antiochum  comprehendendum  misstis fuerat centurio, 

[loseph. 7, 7, 2), fortasse cum primipilus legionis duodedmae Fulminatae esset. 

9201 M. Septimio  M.  [/".] |li' 7 legionum , [X] | 

Tret. II ^ pr. Min. II, | II, pri. Parth., III Ga[ll. II?, XXII] 

Prim., p. p., praeposi[^o Flaminiae? Z7w]|briae Piceni et A.^[uliae^, 
cur. rei ^iuhl.] \ col. Ancon. et c[ol.] . . ., [patrono] \ complurium [civi- 
tatum], ... I heredes patr[owo] . . . 

Anconae in ecclesia S. Cyriaci (Vaglieri bull. arch. comunale di Boma 1910 
p. 325 ad ectypum). — 1) [Lihera]\i vel \_Nata]\\ vel [Vitd\\\. Fortasse frater Sep- 
timii Magni supra N 2657. — 2) Centurio fuerat in legionibus sex vel septem, in 
compluribus earum his. Similifer Septimius Magnus (cf. not. 1) centurio fuerat in 
legionibus quinque (partim in iiadem quihu^ ille), in compluribus earum his. — 
3) Cf supra N. 2769. 

9202 T. Fl. T.^ Quir. Magnus | 7 leg. XII Fulm., | 7 leg , | 


XCIV Addenda.  Caput IX. 

7 leg. III Gall., 7 leg. VII . . ., [cur.] \ pontium viae^, Fulv[ms] . . . j 
pater et Fl. Modestu[s] | heredes ex +i^ XV . . p[os.] 

Contra Aquincum (Pest) rep. (III 14349^ misit Kuzsinsky). — l) f. omissa, 
cf. supra N. 2246. 2596. — 2) Cf. Domaszewski Boem. Mitth. 1902 p. 334. 

9203 I eq. Uomlanus, \ d]ux per qua[dr.' leg.] XI Cl., filio 

[cans] Isimo. 

Chersonesi (Rostoivzeio izvestija imp. archeolog. kommissij 23, 1907 p. 2). — 
1) Quadriennium. 


Res militaris aevi labentis. 

9204 Fl. Concordius^ protector divinorum | laterum^ et prepo- 
situs iuniorum^ cenation|em ad Guntham'' ex voto aedificabit, | ita ut 
nulli liceat in aeodem aedijficio corpus sepulture mand|are, set tantum- 
modo con|vivim (sic) copulantibus ^ vel relfrigerantibus pateat. 

Fani Fortunae rep. a. 1886 (XI 6222 vidit Bormann). — 1) Incertum 
an idem Flavius Concordius qui anno 361 Romae in coemeterio Domitiliae Mari- 
nianum filium sepulturae mandavit (Rossi bull. areh. crist. 1875 p. 47). — 2) Cf. 
supra N. 2785. — 3) De genere quodam protectorum cogiiavit Momms. — 4) Quid 
sit, obscurum..  Cf. supra N. 7364 not. 7. — 5) 8cr. epulantibus? 

9205 [a] >< w I [ego Aur]d\& Aminia po[ [sui] titulum viro meo | 
[-F]l. Sancto ex n. lov. pr. tec.\ | benemeritus qui vixit | ann. pl. m. 
L, qui est defunc|tus civit. Aquileia, titulum | posuit ad beatu Syne- 
rot[e] majrture^ et infan[^je filiam | suam nomine Ursicina | qui vixit 
annis n. III. 

Sirmii (Mitrovica) rep., est Agram (III 8. 10232 vidit Hirschfeld). — 
1) Ex numero lovianorum, protectori. — 2) Cf. III 10233: feci viva me memo- 
riam ad domnum 8ynerotem. 

9206 maritus gratias sactitati tue. | Fortunula, uxor | Valentini 
centurionis | legionis secunde Flavie Virtu[tis\ et vixit an. XL, dul- 
cissime uxori j fecit; quae habuit patre Laomedonte | etmatre Olimpia 
in urbe Sarral 

Medinet el Kedima, ubi fuit Thelepte provinciae Byzacenae, rep. (VIII 23181 
ectypum vidit Cagnat). — 1) Legio secunda Flavia Virtutis memoratur in Not. 
dign. Oecid. c. V inter legiones comitatenses. Cf. Cagnat Armee d'Afrique p. 729. 
731 (not. 3). — 2) Civitas Vazitana 8arra fuit in provincia Byzaeena (VIII 
8. 12004). 

9207 d. [m.] \ Aure[Z]i Albani [ exarci, qui vixit | ann. XXXXVI, 
luli. I Nicae coniux [ coniugi pien|tis8imo me|moriam [fe]c. 

Barisiis rep. a. 1906 (Villefosse comptes rendus de 1'Acad. des inscr. 1906 
p. 261; Esperandien revue epiqr. 5, fase. 117/8 p. 168). 


Tituli militares. XCV 

9208 (eques loricatus) d. m.* | Val. Maxantius (sic) I eq. ex numer. | 
kata.% vix. anis | XXXII mes. VI, | Val. Dacus fr. | fec. 

Prope Wormatiam rep. (XIII 6238 vidit Zangemeister). — 1) Haec a 
dextra ad sin. scripta (M Q). — 2) Eques ex numero katafractariorum. 

9209 (eques, sin. gladium tenens) Val. Durio | circit. n. catajfr.*, vix. 
an. XXX . . 

Frope Amiens rep. (XIII 3498 vidif Hirschfeld). — 1) Circitor (cf. supra 
N.2795) numeri catafractariorum. ''Equites catafractari Ambianenses' recensen- 
tur in Notitia imperii Orient. 6, 36, sane tunc tendehant in Oriente. 

9210 d. m. (miles sin. clipeo innixus, dextr. hastam tenens) \ [et] m. | . . 
lanuarius imag|[i]n. n. Ursarien.', cives | [/Se]quan., vix. annos | 
. . . VIIII . Severianus frat. | memor. posuit, 

Prope Amiens rep. (XIII 3492 vidit Hirschfeld). — 1) Praefectum militum 
Ursariensium Rotomago, sub dispositione viri spectabilis ducis tractus Armori- 
eani et Nervicani, recenset Not. dign. occ. 37, 21 Cvexilarius horsar. in titulo 
Mauretano VIII S. 21667). 

9211 Atinius Augus[taiis duplicarius | numeri electorum', | v. 
a. XXX. 

TJiamugade (Gsell bidl. du Comite des trav. hist. 1901 p. 313 n. 11). — 
1) [Tr]ib. n. elect. est, utmonuit Gsell, in t. Caesariensi VIII 20999, quem emen- 
davit Gsell bidl. l.c, senator de numero bis elect(or)u in t. Hipponiensi VIII 17414. 

9212 . . . [dp. . . Mo]na[s ] . . di]e Mercuris' | [qui vix. ann^MS 
XXXVII mel[ses . . . 6?i]es V, trebunus | [equitum] Promotorum^ 

Bomae rep., Piazza in Lucina, est in schola Americana (C. R. Morey Ame- 
rican journal of archaeology 1906 p. 426). — 1) Sic etiam de Rossi inscr. I 475. 
645. — 2) Cf Ammian. 15, 4, 10. 31, 13, 18; Not. dign. 

9213 hic requiescit | in pace | Adabrandus | primicerius | scuta- 
riorum | scole secude * | qui vixit ann. LX. 

Romae in ecclesia S. Praxedis rep. (Notizie degli scavi 1902 p. 396; Roem. 
)Quartalschr. 17, 1903 p. 91). — 1) Cf supra N. 2790. 

9214 (eques) d. m. e. m.* Val. lustus | [e]q.^ vix. ann. XXXI, scola | 
[p]rovincialium ^ in|[s]tituit''. 

Prope A77iiens rep. (XIII 3494 vidit Hirschfeld). — 1) Dis manihus et me- 
moriae. — 2) Sic Hirschf, q. Mowat. — 3) Certum numerum equitum Ambianis 
constitutorum significari coniecit Mowat, adstipulante Hirsehfeldio. — 4) Sc. se- 
pulcrum. 

9215 ic iacit Fiainus de numero [l/]at|tiacorum* seniorum^ qui^ 
vixst I annus quaraginta et qui|nque et dismisit grande | crudelite (sic) 
uxori et fiiis iuis (sic). 

Bordeaux rep., operailum sarcophagi (Courteault revue des etudes anc. 1910 
p. 68 imaginem). — 1) NAT|EIACORVM imago. Initio N fuisse, eampostea cum A 
coniunctam, aiteditor. — 2) Cf. supra N.2800. — 3) Pro Q incisum plerumque O, cet. 


XCVI Addenda.  Caput IX. 

9216 (a dextra portae) 

f 6 ■9^{£d)g y.akaig rjvsyxiv os 

[w]u[M^]eri militum primo sagitario[r]um (sk) leonum iuniorum 
[numeri militum cornutorujm iuniorum '. 

9216 * (a sinistra portae) 
f Tto/JA To. exr^ rwv ^aaiXioiv 

[numeri militum sa]gitariorum le[o]nu[m iuniorum'] 

[numeri] militum cor[nJuto[m]m iuniorum. 

Constantinopoli ad portam antiquam urbis q. d. aurea ah utroque latere iani 
medii pictum litteris partim ruhris partim nigris (III S. 7405; pleniorem ex- 
^eperunt A. van Millingen et Ramsay, qui edid. Studies in the history of the 
eastern provinces of the Boman empire, Aherdeen 1906, p. 268). — 1) Cf. NoHt. 
occ. 5, 169. 172. 6, 69. 

9217 memoria | Mauricius ] mag. m[i]i.', vi|xit annis | LV, re- 
quie|bit in pajce tertiu | kalendas | Apriles | indicti|one XIIII. 

9217* mem. Patriciae | filiae domni gl.'' | Maurici m[a]g. mil. 

9217^ mem. Constantinae filiae dom. | gl. Maurici mag. m[i]l., 
qui edificia 1 circumlapsa diu in hanc sca. basi|lica restauravit, depo- 
sita est in | pace ann. III die kl. Nobr. ind. VIIII. 

Rusguniis (Cap Matifou) in ora Algeriae, in ruderihus hasilicae christianae 
rep., pnores duae in opere musivo pavimenti hasilicae, tertia in tahula lapidea 
(Gsell Coviptes rendus de VAcad. des inscr. 1900 p. 50. 51). — 1) In qua parte 
orhis Romani Mauricius hic exercitum duxerit, ignoratur. — 2) Gloriosissimi 
dicti magistri militum etiam supra N. 831. 832, sic vel gloriosi reges Gothorum 
et Francorum.  Ru^guniis sacc. VI milites stetisse apparet ex N. 2812. 


Classes. 


9218 L. Boionius Zeno | veteranus de Phryge | triere, nauta, v. 
a. XCV, I h. s. 

Brundisii (Notizie degli scavi 1900 p. 153). — Alios titulos classiariorum 
Brundisinos hahes supra N. 2819. 2826. 

9219 d. m. I P. Aelio Theagene ve|terano ex cl. [p]r. Misen. | 
militavit ergodota, j vixit annis LVIII m. XI | Aurelia Syntyche | 
coniugi b. m. f. 

Miseni rep. (Dennison American journal of arclmeology 1898 p. 393). 

9220 C. lulius* Naso | praef. fesserar. | in Asia nav.^ | rdiog 
*Iv6Xiog Na,\ooiv 6 inl tQv %£o\oaQaqiiov iv Idoia \ nXoioiv. 

In insula Teno rep. (Inscr. Graec. XII 5, 941 = 0. Hirschfeld oesteir. Jahres- 
hefte 5, 1902 p. 149).  Litterae tempora Caesaris dictatoris vel Augusti indicant, 


Tituli militares. XCVII 

cf. Hiller v. Gdrtringen l. c. —  1) lolius primum incisum, deinde id correctmn. 

— 2) Nasonem hoc munere, cuius praeterea nullum aliud exemplum extat, 
functuvi esse, cum Augustu^ hiemem Sami degeret (a. u. c. 733/4 et denuo 734/735) 
coniecit Hirschfeld. 

9221 C. lul. C. f. Cl. Alexandro | stolarc* class. pr. Misen. p. 
V. 1 [Philippianae] - adampliato ^ | iudicis divi Alexandri Aug. | cete- 
rorumq. princip., praep. | reliq.'' class. praett. Misen. et | Ravenn. 
pp. vv.* expeditioni | Orientali®, adlec. in ordine | decur. splendidiss. 
civitat. I Mis. itemq. spiendidis. col. | Antiochiens. et splendidis. | col. 
Mallotar., patron. quolque civitati Chil.'', homini vere|cundiss., C. lul. 
Aprilis vet. Augg. | L. d.* ab Aurel. Serapione trib., praep. (in latere) 
dedic. idib. Mart. | Presente et Albino cos.® 

Miseni rep. (Gabrici Notizie degli scavi 1909 p. 210). — 1) Cf. supra 
jV. 2894. — 2) Vocahulum sine dubio erasum. — 3) Adampliare est augere, ef- 
ferre (cf supra N. 2161. 4290 cet). — 4) Cf supra N. 2764 not. 2. — 5) Piarum 
vindicum. — 6) Gordiarii ut videtur. — 7) Incertum quae civitas Orientis signi- 
ficetur. — 8) Locu^ datm. — 9) A. 246. 

9222 d. m. | M. Iuli(5 Capitolin6 | medic6 dupl.' cl. pr. Misel- 
nensis.  Heres | b. m. 

Incertum ubi rep., est Dublin (71 32769 »= Abhot Hermathena 1894 p. 85) 

— 1) Cf supra N. 2898—2900. 

9223 d. m. | sod.* ex cl. | pr. Ravenn. | C. Mari Aquilin. | f. C. 
Mari Egle.", | patroni eorun|dem sodal., | ob merita | patris eius. 

Inter ostia Padi (ad Po di Volano q. d.) prope vicum Quacchio rep. (XI 
6739 = Notizie degli scavi 1898 p. 268). — 1) Sodales. — 2) Eglecti. 

9224 (corona,  hinc illinc scutum et hasta)  d. m. S.  |  L. Valerius  | 

Maximus cas[tra praetoria [ Eavenn., milita|vit annis XXII | vixit 
annis LX,  | Helvius Priscus | bene merenti. 

I7i insula Ilva rep., iam Florentiae (XI 2606 vidit Bormann). 

9225 d. m. ] L. Cassius [ Candidus | mil. leg. VII ] Cl., disces * | 
epibeta-, \\[x.] \ an. XXI . . [m. . . d.] \ III, m[ilitavit] | an. . . 

Naissi (III S. 14567 = Premerstein et Vulic oesterr. Jahreshefte 3, 1900 
Beibl. p. 1-32). — 1) Discens (potius quam: discessit). — 2) Epih(a)ta, navis for- 
tasse Danuvianae.  Ad classem Flaviam Moesicam refert Premerstein Klio 3 p. 16. 

9226 d. m. | M. M. M.> | veteran|o leg. XXII P. 1 p. f. nau- 
pego" I et fil. Ianua|rio, p.^ curajvit Quarta | Saturnina | coniux itt | 
suo sibi. 

Mogontiad rep. a. 1910 (Korber Rom.-germ. Eorresp.-Blatt 1911 p. 23). — 
1) Tria nomina defuncti. — 2) Optiones navaliorum, milites eiusdem legionis vi- 
cesimae secundae Primigeniae, dederunt tituli Mogontiacenses XIII 6712. 6714 
(=2 supra N. 2435). Naupegus ex classi Ravennate fortasse supra N. 2863. Cf. 
praeterea edict. Dioclet. 7, 13; supra N. 7735 not. — 3) Ponendum. 

Dessau, Inscriptiones Latinao IIL 7 


XCVIII Addeuda.  Caput IX. 

9227 d. m. sa. | Furnia Pr|ima Furnilo Primo fec|i, vixit ann. 
LXX, I eq. al. oo* isjtipen.^ XXVII; | d. m. s. | Salustius | Martialis 
eq. I ale M t. Valentis, | magiter (sic iraditur) balrcarioru^, mil[i]|tavit 
XX, vix. an. XXXXIIII, Furnia Pr. 

In Mauretania loco dicto Benian (VIII S. 21568 mdit Demaeght homo ac- 
curatus). — 1) Eques alae miliariae. Equites huius alae miliariae, quae nullicm 
aliud nomen videtur habuisse, sepultos reperimus etiam aliis lods Mauretaniae 
(VIII 9750. 20932. 21029. 21617. 21618). Sed stativa habuit eo ipso loco quo 
hic titulus repertus est, gui etiam nomen ab ea accepit; nam eo loco una cum 
aliis titulis christianis repertum est fragmentum VIII S. 21572, in quo memoratur 
[e]clesia Ala oo (Alamiliarensis), et inter episcopos Mauretaniae Caesarienses Cartha- 
ginem evocatos a. 484 memoratur Alamiliarensis (Notit. episc, post Victoris Vitens. 
histor. persec). — 2) Stipendiorum. — 3) Barcarii hi ubi constiterint, ignotum. • 


CAPVT X. 

TITVLl VIRORVM NONNVLLORVM IN LITTERIS 

CLARORVM. 

(Addenda ad vol. I p. 568-580 N. 2915—2956.) 

9228  Q. Ennius. 

Momae, ad thermas Diocletianas, sed vix loco antiquo, rep., herma capite 
runcato (Vaglieri Notizie degli scavi 1903 p. 601 imaginem). 

Titulim Salvii luliani iurisconsulti dedi supra N. 8973, Comelii Galli 
supra N. 8995. Flavii Pomponiani scriptoris grammatici (N. 2937) alium titulum 
habes supra N. 8981. 


9229 (homo imherhis — Vergiliv^ — sedens in cathedra, manihus volumen 
apertum tenens; adstant Clio, et ipsa volumen tenens, et Melpomene; in volu- 
mine Vergilii scriptum est) 

Musa, mihi ca[i*]|8a8 memora | quo numine | laeso 
quidve' | 

Hadrumeti in pavimento operis musivi (VIII S. 82916 — Gauckler monu- 
ments de la fondation Piot IV 1897 p. 237 iah. XX). Cf. Birt die Buchrolle in 
der Kunst (1907) p. 149. —  1) Est Vergil. Aen. 1, 8. 9. 

Homeri et Platonis nomina in pariete Pompeiano IV 3445. — Versu,s Ennii, 
Lucilii, aliorum operi musivo Africano inso-iptos dabo infra inter Analecta varia. 


CAPVT XI. 
TITVLI SACRI ET SACERDOTVM. 

(Addenda ad vol. II p. 1—288 N. 2957—5050.) 

9230 lunone Locina* | dono pro | C. Eutilio P. f. 

9230* P. Rutilius M. f. | lunonei Loucina | dedit meretod 1 Dio- 
vos castud.^ 

Norbae rep. a. 1903, laminae aeneae, prior, qiiae videtur esse paullo anti- 
quior, litteris punctim scriptis (I ed. 2 n. 359. 360 — Notizie degli scavi 1903 
p. 255. 256 vidi imagines photograpJiicas). — i) Sic videtur esse in aere. — 
2) Sic etiam in alia insaiptione lunoni Lucinae dedicata supra N. 3101, uhi iam 
apparet Diovis castud iungendum esse. 

9231 Munio Recena' | Numisio M.^ | d. d. 1. m. 

In agro Capenate rep., lapis tofaceus (Gatti hull. comunale di Roma 1906 
p. 60 imaginem). — 1) Sic potius, teste imagine, quam Regenai, quod praefert 
Gattius. — 2) Cf. supra N. 3147 seq. 

9232 Diana af louco. 

In vase aeneo, ad Nemus Dianae (Nemi) rep. (Eph. epigr. 9, 645; Ghislanzoni 
Bull. arch. comunale di Roma 1907 p. 103 edidit imaginem). Intellege: Dianae 
ab (— de) lu^o. Lucus sine duhio Aridnus sive Nemus Dianae, ex quo prodierunt 
etiam N. 3233 seq. 

9233 sacro Matre Mursina'. 

In colo aeneo, Romae empto (prope Cortonam ut dicebatur rep.), iam Balti- 
more, litteris valde antiquis, < pro C, i. pro S (I ed. 2 p. 434 n. 580 = Harry 
Langford Wilson American joumal of philology 28, 1907 p. 452 cum tah.). — 
1) Dea praeterea ignota. 

9234 sacra' Lanvio". 

Tegula reperta in litore Circeiensi (Eph. ep. 9, 974, l^ vidit Th. Ashby ; 
frustulum similis tegulae vidi Lanuvii, Eph. l. c. 974, !*■). — 1) Cf. N. 3096 not. 2; 
4027 not. — 2) Intellege: Lanuvio (Lanv- scriptum efiam supra N. 6194 et alibi) 
sc. pertinens Lanuvium, templi lunonis Lanuvinae, Eius templi possessiones vi- 
dentur se extendisse vsque ad litus Circeietise (cf. Eph. l. c). 


9234«^ lovi 0. m. 1 sacrum | C. C. S.' 
9234 ^ Minervae 1 sacr. 1 C. C. S. 


Titnli sacii et sacerdottim. 


CI 


9234°  Apollini | sacr. [ C. C. S. 

9234^ deis publicis | sacrum | C. Caesius Sabinus. 

Sassinae in Umbria (XI 6489. 6491. 6490. 6492 vidit Bormann ; exfmstulo 
imilis tituli superest XI 6493). — 1) C. Caesius Sabinus. Est amicus Martialis 
\7, 97. 9, 58).  Cf. supra N. 6646 not. 1. 

9235 (in basi columnae) I. 0. m. | pro [sa]l[z*^e] ! ! ! ! \ ! !^ CIau[d!]i 
;)ae|saris Au[^.] imp., | canaba[H]^ pub[^]ice | P.' Sulpicio Scri[6]6nio 
^roculo " leg. Aug. p[r. y\x., \ cur^ et imp^nsa | Q. Iiili Prisc[i] et Q. 
\t\\ Aucti.^ (Inlatere basis) Samus® et Severus Venicari f. | sculpserunt. 

(in ara) I. 0. m. | Q. Iiilius Priscu[s] et | Q. luiius Auctu[s]. 

Mogontiaci rep. a. 1905, in basi ingentis columnae, quae, variis deorum dea- 
imque figuris ornata, signum aeneum lovis stistinuit, et in ara iuxta reperfa 

^Koerber Mainzer Zeitschrift des roem.-germ. Centralmuseum I 1906 p. 91 cf. 

9. 54seq. tab. III. IV). Egerunt de monumento DomaszetosJci Abh. zur roem. 
ielig. p. 139 seq.; Maass oesterr. Jahreshefte 10, 1907 p. 85seq. — 1) Neronis 
omen funditus erasum. — 2) Intellege cives Romanos consistentes in canabis le- 

lionum (quartae Macedonicae et duodevicesimae Primigeniae) tunc Mogontiaci ten- 
entium. — 3) L. primae editiones, non recte. — 4) Est Scribonius Proculus, a. 67 
%a cum fratre Rufo, qui Germaniam inferiorem rexerat, a Nerone ad mortem 
ictus (Dio 63, 17). — 5) Yidentur fuisse magistri canabariorum. — 6) Samus 

(nam sic potius quam i . . samns) et Venicarus nomina Celtica. 

9236 MdaQxog rqdviog Madgy.ov '^Hqdg^, \ ^iddotog 2r]iog 
I'aiov xal Fvalov, \ l^rcollcbviog ^aikiog KoLvrov, \ IIqstcwv '.AX- 
/.log MadQxov, \ NlycavdQog '^Paaivviog MadQxo[i], \ Jid 'EXsvd^iQLOv 
dveS^xav. \ M. Granius M. 1. Her., | Diodotus Seius C. Cn. s., | 
Apollonius Laelius Q. s., | Prepon AUeius M. s., | Nicandrus Rasenni 
M. s., I lovem Leiberum statuer. 

Deli (III S. 14203^ = louguei bull. de corr. hellenique 23, 1899 p. 78, vidi 
ectypum). — 1) Contra consuetudinem, etiam Deli plerumque observatam, exemplar 
Graecum praecedit Latinum. De nominibus gentiliciis servorum cf. supra ad 
N. 2821 et ad N. 8566 a. 


9237 

C. Heius T. f. Libo» 
Q. Saufeius P. f. Treb. 
L. Veturius P. f. 

D. Ampius Q. 1. 

L. PaconiuSjL. 1. Trup. 
Ti. Maecius L. 1. 


L. Pompilius [L. f.] 

A. Cottius N. f.' 

M. Umbricius M. f. 

L. Aufidius L. C. 1, Dorot. minor' 

C. Seius Cn. 1.^ Heracleo 

Cn. Tutorius P. 1. Olumpiod. 


magistreis" de sua pecunia lovei Sequndano*. 

rdiog  Hiog Tlxov vtog^ .AL§o)v, \ ^svxcog nofiTttXiog .AsvxLov 

tdg, I Kdivrog 2avcpr]iog HoTtXLov vtdg TQS^iavdg, \ A^SXog Kdtriog 

\etisoiov vtog, \ ^evxiog OisTOQiog Hojc/.iov vtocy \ MdaQXog 'Ofi- 


Cll Addenda,  Caput XI. 

^Qlxiog MaaQXov vidg, \ Jexfiog 'LifiTtiog Koivrov, ) ^svxiog Aixpi- 
diog u^evxiov xal Faiov Jo)Q6&eog vs(btsQog, \ ^svxiog Ilav.cbvLog 
ytsvyiiov TQ^^ptov, \ rdtog 2i]iog Ivaiov 'HQay.Xicov, \ Ts^SQiog Mai- 
xiog yisvxiov, \ Fvaiog TovzcbQiog UoTcXiov 'OlvfimddwQog, | 

01 "^EQfxaiaTal  ycal l^TCoXXtoviaOTal  xat IIoaidoiViaOTal* \  iy. rwv 
idicov /Jil Oi)Qio)i^ dvi^rjyiav. 

Deli (Roussel et Hatzfeld Bull. corr. helle'nique 33, 1909 p. 496; Holleaux misit 
imaginem photographicam). Titulum aliquanto, sed non multo recentiorem quam 
similem titulum anni u. c. 641, de quo cf. not. 8, recte iudicant editores. — 1) Idem 
fortasse, ut monuerunt editores, rdiog "Hiog Titov memoratus in t. Delio Bull. 
de corr. hellen. 31, 1907 p. 462. — 2) Huius ut videtur frater M. Cottius N. f. 
in titulo anniu. c. 641 infra N. 9417. — 3) Alter ex patronis huius Dorothei for- 
tasse L. Aufidius memoratus in t. Tenio filii CIGh\ 2385 = I. G. XII 5 n. 860 
V. 7seq., et alibi. — 4) Alius Faioq -ISrjioq Fvaiov (Pioiialoq, AQLarofxaxoc) est 
in t. Delio Bull. de corr. hellen. 11, 1887 p. 273, qui videtur positus esse anno 
u. c. 652/3 (Roussel et Hatzfeld l. c. p. 499). — 5) Magistri Mercurii Apollinis 
Neptuni, cf. not. 8. — 6) Sic dia Ovgiov Latine reddiderunt. lupiter Secundanus 
memoratur etiam a Martiano Capella 1,47. — 7) Etiam Graece notam ingeniiitatis 
adscripserunt, contra consuetudinem antiquiorem. — 8) Eorundem decrum ma- 
gistri duodeni alios quoque titulos Deli posuerunt, quorum unum hilinguem, anni 
u. c. 641, dabimiis infra inter titulos collegiorum (N. 9417), alium, anniu.c. 680, 
habes Bull. de corr. hellen. 8, 1884 p. 146 (etiam Bull. de corr. hellen. I p. 87 
n. 36 huc pertinere videtur). — 9) Eidem deo Dcli dedicatus est titulus Ditten- 
berger Orient. inscr. 368. 

9238 lovi optimo ma|ximo tutori ] T. Marcius Gamus | votum 
reddidit eo | loco quo et natus est, | Jil yQaTiaro) fisyioto \ cpQov- 
r\iaTfj\ Titog MdQxiog \ Fdfiog si^^v dTtidcoxev \ tovtoj tco tdnn) 
o^S xal iyevvrid-rj. 

9238* Fortunae reginae | merenti T. Marcius i Gamus voto po- 
sito I reddidit eo loco ubi | natus est. | Tvxq ^aoiXiarj (sic traditur) 
d^ia I Titog MdQXiog Fdfiog | et5;^j^v ^elg dTiidcoxsv tovtto tco tdno) 
o^S xai I iyevvrid^r}. 

Prope Lefka Bithyniae, non longe a Nicaea (Wiegand misit ediditque afh. 
Mitth. 1908 p. 151 ab alio descriptam). 

9239 lovi Aug. | Ultori sacrum | L. Valerius Paternus | mil. 
leg. X Gem.' | optio 7 Censoris exs | voto. 

Cluniae rep., est Aranda de Duero (Naval boletin de la Acad. de la historia 
52, 1908 p. 451). — 1) De legione decima Gemina in Hispania tendente cf. supra 
N. 2256. 2707, Titulum repertum in ea urbe in qua Galba imperator appel- 
atu£ est (cf. supra ad N. 237), fortasse recte editor Hispanus rettulit ad exddium 
Neronis (quamquam ipso initio novi imperii legio dedma afuit). 

9240 Marti | Gradivo | L. Didius Ma|rinus' proc. | Augg.- ex 
voto I fecit. 

Asturicae rep.  (Macias boletin de la Comision de monumentos de Orense 


Tituli sacri et sacerdotum. CIII 

1910 p. 16 imaginem). — 1) Cf. supra N. 1396. Idem pro salute luliae Au- 
gustae dedicavit titulum II 2529, melius lectum a Macias l. c. p. 19. — 2) Altera 
g rasa, sed legitur. 

9241 [Djeanae sacr. | . . Tarquitius | . . f . Camilia Re8ti[^]u[[<w]s 
Pisauro D leg. I |  [M.] p. f. intra mens. | sex captis | [w]sis n. L 

V. s. 1. m. 

Coloniae Agrippinae rep. a. 1909 ad ecclesiam cathedralem (Domaszewski 
Eoem.-Germ. Korresp.-Bl. 1909 p. 66 vidit ectypum; lapidem contulit Finke). 
Coloniae Agrippinae a centurionihus legionariis "^Deanae' positos titulos habemus 
etiam alios duos, supra N. 3265 (= C. XIII 8174). C. XIII 8175; omnes per- 
tinuisse ad vivanum memoratum N. 3265 coniecit DomaszewsU. Similiter in 
titulo extremae Mauretaniae VIII S. 21567: laeones . . [in\ dieb. XL i[erii?] (hic 
quoque loquitur centurio). 

9242 . . acinius Faustus praebitor \\[narms?^] . . . \ aedem Li- 
bero patri et Dianae cum .... [fecii]. \ Dedicata XV . . \kal.] . . . 

Romae rep. trans Tiberim, piazza Piscinula, fragmentum epistylii (Gatti 
bull. arch. comunale di Boma 1902 p. 293). — 1) Supplevit Gatti. Praebitores 
in fistulis aquariis XV 7343 fi. 7777 huc non pertinent. 

9243 [in h. d.] d. | [lano' . . . w]atutino | us decur. m." | 

[Ael. Aug.^, negotiator] porcarius, | aedem | [vetustate cow?a]bsam 

a solo I [sua jjec. resjtituit 1. 1. m. 

Augsburg (III S. 14370 Zangemeister vidit ectypum). — 1) Sic, vel [Patri . . . 
»Kjatutino supplendum putat Zangemeister, cf. Horat. sat. 2, 6, 20. — 2) Muni- 
cipii. — 3) Cf. supra N. 7108. 

9244 d. A.* Hecate^ | P. Aelius Barbarus Augustorum libertus | 
vilicus huius loci d. d. p. 

Romae olim, iam in mu^eo Britannico, statua Dianae triformis (VI 9089 
cf. 33761 vidit saec. XVI Ciacconius paullo pleniorem qmm nuper Hu^bnerus). 
— 1) Dede Augustae. — 2) Principium solus habet Ciacconius.  Cf. N. 3273 seq. 

9245 Castori Aug. | C. Caprilius | Sparus | ex stipe' | [a]nni Mani 
Aci[[?i (?^Jabrionis M. | Ulpi Traiani cos.^, | [g]uo sacerdos j fuit. 

Duin, non procul ab Annecy, in finibus Allobrogum (Esperandieu bull. des 
antiquaires de France 1901 p. 181 descriptam a Marteauoc). — 1) In eadem regione 
Castori et Polluci 'ex stipe dupia' dedicata XII 2526. — 2) A. 91. 

9246 Herculi 8an[cio] | et lunoni Sispit[i]* | Sex. Valerius | 
Cla I Cesa.- | miles cho. VII vigu[Zw]|m^ 

Lanuvii (Civita Lavinia) rep., est Romae (Eph. epigr. 9, 605 vidi). — 
1) Cf supra N. 3097. — 2) Caesarea? — 3) Vexillationem vigilum urbanorum 
Severi temporibus Lanuvii tetendisse videtur colligi posse ex titulis quibu^dam 
nuper repertis, cf. Eph. epigr. 9 p. 381. 

9247 Silvano | sacrum | C. Caecina Paetus.^ 

9247 * Silvano sacr. | pro ^salute j C. Caecinae Paeti ' | C. Caecina 
Talaticus'' | ara fecit. 


k 


CIV Addenda.  Caput XI. 

9247^ Silvano sacrum | pro salute C. Laecani | Bassi Caecinae 
Paeti^ 1 liberorumque eius | Tbeseus ser. v. s. 

Prope Minturnas, ad ''Monte cVArgento', cf. X 6044. 6055 (Me'l. de Vecole 
fr. de Bome 1907 p. 49718 n. 2—4. — 1) Fortasse is qui supra N. 5929. 6049. — 
2) Cognomen fortasse non recte exceptum. — 3) C. Laecanius Bassus Caedna 
Flaccus est IX 39. 

9248 P. Flavidius L. f. | Septuminus | praef. classi | Vacunae. 

In Sabinis loco dicto Posta ad viam Salariam rep. (Persichetti Notizie degli 
scavi 1906 p. 466). — Etiam reliquae inscriptiones Vacunae dicatae (supra 
N. 3484 seq.) in Sabinis prodierunt. 

9249 Popillia Psacas* cum Tbaine | [colljega.^ sua B. d.^ d. d. 

Prope Romam ad pontem Nomentanum rep., epistylium marmoreum (Vag' 
lieri Notizie degli scavi 1908 p. 132). — 1) Psecas (Psacas etiam IV 3905). — 
2) Nota collegae vocabulum de femina murpatum. — 3) Bonae deae. 

9250   ab una parte ab altera 

Laribus Augustiis^ {sic) [Xajribus Aug. | vicei Statae | matris'' 
ministri        anni VI ^ ministri anni VI 

intra coronam quernam: (patera) L. et N. Savoni® 

Felix L. Crautani^ Felix L. Crautani Ptoloraaei 

Florus Sex. Avieni (spatium vacuum)'' 

Eudoxsus (sic) C. Caesi Eudoxus C. Caesi L. f. Nigri* 

Polyclitus Sex. Ancbari     Polyclitus Sex. Ancbari Fausti 
L. Caninio Gallo C. Fufio Gemino    L. Caninio  Gallo C. Fufio 
|cos.^ XIIII k. Octobr. Gemino XIV k. Oct. 

(in utroque latere: ramus lauri). 
Romae in monte Gaelio rep. (Gatti bull. comunale 1906 p. 187 seq., cum 
imaginibus tab. VII. VIII). — 1) Similes titulos a magistris vel ministris vi- 
corum Laribus Augustis dedicatos habes supra N. 3612 — 3621. — 2) Anni sexti. 
Apparet hos ministros creari coepisse a. 747 (cf. supra N. 3613 not. 3). — 3) Sc. 
servus. — i) A. u. c. 752, cuius anni parte aliqua Ganinium Gallum consulem 
fuisse cum Augusto XIII notum est ex Veleio 2, 100. Apparet Augusto suf- 
fectum esse Fufium Geminum. Fufius et Caninius consules praeterea non nomi- 
nantur, sed nota est lex Fufia Caninia de modo servorum testamento manumitten- 
dorum (Gai. 1, 42. 46. 2, 228. 239, apud quem ante Studemundum edebatur Furia, 
Paulus sent. .4, 14. Ulpian. reg. 1, 24. Dig. 50, 16, 215. Cod. lust. 7, 3. Inst. 1, 7), 
ah illis rogata. — 5) De Stata matre cf. supra N. 3306 seq. — 6) Ilaec litteris 
minoribus, ex parte etiam contignatis, incisa sunt iuxta pateram; quo pertineant, 
non apparet. — 7) Nomen unius ex ministris (Flori) omissum, spatio vacuo re- 
licto. — 8) Diversus C. Caesius Niger supra N. 1320. 

9251*  Lares ] semitales*. 

9251^  Lares | [c]uri[a]les ^ 

9251°  Lares | viales^ \ 


Tituli sacri et sacerdotum. CV 

Prope Romam, extra portam Portuensem, rep. loco antiquo, tres arae tofa- 
ceae (Vaglieri Notizie degli scavi 1907 p. 465. 466; Gatii lull. arch. comunale di 
Roma 1908 p. 42 tab. IV). — 1) Cf. supra K 3634. — 2) Sic videtur legendum 
esse. Etiam vicum Larum ruralium, regione urbis XIV, cuius nomen lectum erdt 
in basi Capitolina supra N. 6073 (cf. ib. not. 21), fuisse vicum Larum curialium 
coniecerunt Vaglieri et Gatti. —  3) Cf. N. 3633. 3634. 3636. 

9252  Lari comp.* | v. 1. m. s. | M. Lurius | Anicetus. 

In agro Amiterni, loco dicto Collicello, rep. (Persichetti Notizie degli scavi 
1908 p. 142). — 1) Cf supra N. 3634 seq. 


9253 conlegia aerarior. | Forte Fortunae | donu dant; mag. | C. 

Carvilius M. 1., 1 L. Munius L. 1 lacus, 1 minis. T. Mari Carvil. m.' ] 

. . stimi D. Quinctius. 

Romae extra portam Portuensem in vinea olim Ceccarelli rep. i. e. ibi ubi 
N. 3GS2. 3682" (I ed. 2 n. 977 = Gatti bull. comunale 1904 p. 317). — 1) Sic 
traditur.  Nomina servorum foriasse non recte lecta. 

9254 deae Fortulnae superae' | aarmipotenti (sic) \ Sacconiu[s] | 
Iustu[s] I ambaxtus^ I aedem cum | ara de suuo (sic) f. \ v. s. 1. 1. m. 
P.^ Asjpro et Asro (sic) cos.* | idi. Oct. 

Stockstadt ad Moenum rep. a. 1902 (Domaszewski-Finke Fortsehritte roem.- 
germ. Forschung 1906 j7 inser. n. 149, Drexel obergerm.-raet. Limes fasc. 33 
p^ q8). — \) Cf. N. 3713. — 2) Vocabulum Gallicum, fortasse offidum aliquod 
significans; de ambacto cf. Caes. bell. Gall. 6, 15 aliosque. — 3) Positum (nisi 
p. fortasse errore quadratarii huc inlata). — 4) A. 212. 

9255 Baba L. Numisi | Stici' Tutelae" v. s. 1. m., | quod aedi- 
fieium du|arum officinarum | salvos recte peregit | et aedem. 

Tarracone (Angel del Arco bol. de la Acad. de la historia 43, 1903 p. 454). 
— 1) Stichi, sc. servus. — 2) Cf. supra N. 3722 seq. 

9256 Anancae | pro sal. \ Val. Lici|niani [ fili j L. Coe. Val. | 
pater | 1. c. 

Docleae prov. Dalmatiae (Vaglieri bull. comunale di Roma 1904 p. 284). 

9257 T. Pomponius . . . | Protomachus * | leg. Augg. pr. pr. | 
Aequitati^. | 

7l(>7^^€[«s'  etvexa]  T^gdfi  [ 7tQ0r£llJ.'r]d-[sie dvid-]rjyc€[v]  \ 

IlQtoT6ixtt%og ^tofidv | Eidiy^ir]* ad^avaQfj. 
Carnunti rep. a. 1902 (Frankfurter Festschrift 0. Hirschfeld p. 441; Bor- 
mann Roem. Limes in Oesterr. 5, 1904 p. 134). — 1) Legatvs hic Pannoniae 
superioris praeterea ignotus. — 2) Cf. supra N. 3687. — 3) ludice Bormanno 
significatur iurisdictio, ob cuius aequitatem ipse Protomachus honoratu^ {tiqoth- 
(xr]{^dg) est idemque Aequitati sive Evdixiy aram posuit. {Simpliciter administra- 
tionem significat ngu^ewg vocabulum aupra N. 8843, ut monuit Bormann.) — 
4) Praesidis svSixlt] celebratur etiam in epigrammate Cretensi Kaibel 905 (Borm.). 


OVI Addenda.  Caput XI. 

9258 [Salu]ii^ et Aescul|[api]o sanctissimis ] [^]eis, Terentius | 
Heraclitus b.^ | Claudi Capitoilini pro inco|lumitate do|[wws] divinae . . 1 
. . . . sso . . . I . . soqueb . . | votum sol|vit. 

Philadelphiae (Ammdn) provinciae Arabiae, prope rudera thermarum (Sa- 
vignac Revue biblique 1905 p. 93). — 1) Sic poHus quam [CaeZe«]ti supplendum. 
— 2) Benefidarius (fuit fortasse bf. litteris contignatis). 

9259* Aesculapiu[m] | L. Acilius | Granianus | L. IulioIan[w]|ario 
socero | suo at exor|natione[w] | balinei | dono dedit. 

9259^ Hygiam | L. Acilius | Granianus | L. lulio lanuajrio so- 
cero I suo at exor|nationem | balinei | dono dedit. 

Tluimugade (VIII 3340 vidit Wilmanns; Gsell bull. du Comit^ 1902 
p. 315). 

9260 religiosi | qui stipem | ad Aescul[a]|pium pon[e]|re volunt, | 
in thes ] aurarium | mittant, | ex quibus | aliquod | donum | Aescu- 
lalpio fiat. 

Lambaesi (Ballu bull. du Comite 1907 p. 255; vidit Cagnat). 


9261 (inmargine) M. Barbatius PoUio* aed. cur. luturnai^ sacrum. 
(in fronte) M. Barbatius Pollio | aed. cur. | luturnai sacrum rest.^ j 
puteal.* 

Romae in foro iuxta aedem Castoris, non longe ab aede Vestae, ubi fuit 
lacus luturnae, rep., puteal onarmoreum (Boni Notizie degli scavi 1900 p. 292, 
1901 p. 72. 76. 77; Huelsen Beitr. z. alten Gesch. 2, 1902 p. 234). Eodem loco 
fuit aetate Idbente statio aquarum, cf. supra N. 8943. 9050. — 1) Fortasse hic 
Pollio Barbatius quem memorat Cicero Fhil. 13, 2, 3, aut filiu^ eius. — 2) Labri 
^Diuturnae' dedicati inscriptionem dedi supra N. 3856. — 3) rest. "^paene' erasum. 
— 4)  Vocabulum postea ut videtur adiectum. 

9262 ex precepto [FJeste' | deabus Nym|fabus sacerldos loci 
L. I Septimius | Cassianus | ex voto fecit. 

Romae retro montem Vaticanum, ubi dicitur ''Mons Aureus* (Tomassetti 
Bull. comunale di Roma 1908 p. 40). — 1) VVESTE traditur. 

9263 Nymphae Apol|linares renojvatae meritojque aris dedi|- 
candae, quod | utrumque a se | factum gaudet ] pro se et suis | L. 
Memmius Iu|venis b. cos.^ Pu|dente et Polione | cos.^ (in lat. sinistro: 
urcem, ex quo aqua profluit in pateram; in lat. dextro: piscis; cypressus). 

Stockstadt a. 1899 rep. (XIII 6649 vidit Zangemeister ; Drexel obergerm.- 
raet. Limes fasc. 33 p. 67 tab. XII 3). — 1) Beneficiarius consularis. — 2) A. 166. 

9264 Maricae [ d. d. | . . Livius M[M]ci[a]n[w]s | [d. d.] 

Ad Lirin flumen, prope rudera Minturnarum, 200 metr. a litore maris, ara 
(Mel. de V^cole fr. de Rome 1907 p. 496 n. 2). Praeter deae nomen totus titulus 
erasus est.  ^Marica dea litoris Minturnensium iuxta Lirin fluvium;  Horatius 


Tituli sacri et sacerdotum. CVII 

(carm. 3, 17, 7): et innantem Maricae litoribus tenuisse Lirin   Serv. ad Verg. 
lAen. 7, 47.  Sed tamen eidem deae longe alio loco videtur dedicatua titulus ve- 
tstus supra N. 2976.  (Titulus V 7363 suspectus est.) 

9265 Ociano (sic) leg. | VI Vi. | p. f. (ancora). 

9265*  Neptuno le. | VI Vi. ] p. f. (delphinus, tridens). 

Rep. ad Newcastle prope ostia fluminis Tyne, ibi fere uhi N. 9116, arae 
duae (Eph. epigr. 9, 1162. 3, 99 illam vidit Haverfield; imagines utriusque Ar- 
chaeol. Aeliana XXV 137). Temporibus Hadriani tribuit Haverfield, cum legio 
sexta ex Germania in Britanniam transferretur. 

9266 I. 0. m. | dis patriis et | praesidibus huius | loci Oceani- 
que I et Reno* | Q. Marc. Gallia|nu8 leg. leg. XXX U. v. | pro salute 
sua I et suorum | v. s. 1. m. 

Wiltenburg prope Vechten (Fectionem), eodem loco quo supra N. 3094, rep. 
(XIII 8810 solu^ descripsit saec. XVII Ewich, accurate ut videhir). — 1) C/". 
supra N. 3913. — Genio huiusque loci, Neptuno, Oceano et Rheno t. eiusdem loci 
XIII 8811. 

9267 [/"jlum. Rheno | pro salute | Q. Spici C[e]r[ia?is] ' ] . . . 

Burg e regione oppidi Stein ad Rhenum rep. (XIII 5255 semel descripta 
saec. XVIII). — 1) Crn traditur; correxit Ritterling Westd. Korresp.-Bl. 1903 
p. 26, adhibito titulo supra N. 5338. 

9268 [Z 0.] m., N[e2?^]u[?2o, | /S^JalaceaeS Nim[p^is, | Danuv]io, 
Acauno^, di[s deah\us]q. omnib. v[e^era|?2]i Aug. su[6] c[ura] \ A[u]T[eU 

S]ec\iY\[di p. p.] . . ufin. leg. I . .^ * I • • ■^urel. Mon[^]a[no | 

V.] a. leg. l[e]g. s. s.^ " Paterno c[os.] V . . ( . . Maia[s].  (In 

lafere sin.: Neptunus, pedem sinistrum capiti cornuto barbato — Fluvii — impo- 
nens; insima: delphini tres. In latere dextro: praefectus militum sacrificans; in 
sima: protome muliebris.) 

Wien rep. a. 1899 ad ripam fiuminis cognominis (III 14359 ^"^ cf. p. 2328, 
195 viderunt Domaszeivski et Kubitschek; imaginem F. Kenner roem. Funde in 
Wien 1896 — 1900 tab. cf. p. 83). — 1) "^Salada NeptunV memoratur Gell. 13, 
23, 2. — 2) Sic, non Agauno in lapide esse ait Domaszewski Festschr. 0. Hirsch- 
feld p. 246 not. 2. Nomen id videtur fuisse fluvii Wien. Cf. etiam supra N 9035. — 
•6) tral[aqi e \[eg. X G. V p.] V f. (cf. supra N. 570 not. 2) in leg. I l[tal.] vestigia 
non nimis certa interpretatur Kenner. — 4) Vocabulum erasum (agnomen ut videtur 
legionis). — 5) Vices agente (cf. supra N. 545) legati legionis supra scriptae. — 
6) Vestigia quattuor versuum lacera (in quibus nauma[c^ia»n refecerunt'] invenisse 
sibi visus est Kenner). — 7) A. 279? (cf. Domaszewski Festschr. p. 246 not. 1)^^ 

9269 Abnobae* | sacrum | M. Proclinius | Verus stator" | v. s. 
.1. 1. m. 

Cannstatt rep. a. 1904 (Haug Korrespondenzbl. der Westd. Zeitschr. 1906 p. 2; 
Barthel obergenn.-raet. Limes, fasc. 28 p. 32). — 1) Cf. supra N. 3914 seq. — 
2) Statorem praefecti alae putat Barthel.  Cf. supra N. 2523. 


CVm Addenda.  Caput XI. 

9270  Quadrivis ] Trivis Viis | Semitis' ex | voto M. [ Cocceius 
Dasius vet. [ alae Noric^ | v. s. 1. m. 

9270°'  Quadrubis | M. Pateroni[us Secundus | v. s. 1. [m.] 
Coloniae Agrippinae rep. a. 1903 (XIII 8248. 8241 vidit Domaszewski). - 
1) Cf. N. 3928. 3930 seq. — 2) Cf. N. 2512. 2523. 9052. 


9271 aram | Portis Geminis* | L. lunius Platon | et lunia Ly- 
cias fil. I ob Servilios Patricium | et Patriciensem et | Nepontinam 
parentes | vot. lib. sol. 

Cordubae rep. (Fita bol. de la Acad. de la historia 52, 1908 p. 454 cum 
imagine). — 1) Vergilii Aen. 6, 893 seq. Csunt geminae Somni portae' cet.) con- 
fert editor. 

9272 aram Avert.* | M. Master.'^ | mil. leg. XI C. p. f.' | D Crispi 
libes I posuit. 

9272* deum dealrum" aram | posuit M. | Masterna | miles leg. 
XI C. I p. f. 7 Crispi [1] ^.' 

Vindonissae, haec rep. effosionibus anni drc. 1898, illa in oppido Brugg (illam 
vidit Zangemeister XIII 5197, hanc Bohn cf. 0. Hauser Vindonissa tab. XVIII). 
— 1) Avert. potius quam Nert. lapis, teste Zangemeister ; Hnferos deos avertentes- 
que' memorat Tarquitius Priscus auctor Etruscus apud Macrobium 3, 20, 3. — 
2) Nota nomen Etruscum. — 3) Legio undecima Claudia Vindonissae tendebat 
temporibus Flaviorum. — 4) Cf. supra N. 4010; XIV 2086. — 5) i. p. in- 
cisum est. 

9273 [7]ovi Tur|mazgadi* | [c]oh. II Fl. | [Co]mmag. eq. s{ag.% 
cui] pr. M. Arru[72^|m]s Agrippinu[s] v. s. 1. m. 

Devae in Transilvania, fortasse Miciae (Veczel) rep. (Muensterberg et Oehler 
oesterr. Jahresh. 1902 Beibl. p. 121). — 1) Eidem deo dedicati sunt tituli supra 
N. 4073. 4074. 4074 \ — 2) Haec cohors stativa habuit Miciae in Dacia (cf. 
C. III p. 220. 1402). 

9274 Dianae Scop|titiae pro salu|te d. n. Sev. \Ale]x. | pii Aug., 
Domijtianus eiu[s] | vil. v. c. s. 1. | p.^ 

Gabare in Bulgaria, inter Isker (Oescum) fl. et Danuvium rep., est Sofiae 
(III S. 14207, 41 descr. Kalinka, imaginem idem antike Denkmaler in Bulgarien 
p. 155 n. 172). — 1)  Votum cum suis libens posuit. 

9275 cum primum | veni Montafnis et numi[w]a'' ( vidi, 

deabus | votum vovi | ut potui, pos|[w]i. | 
Mallia Ae|miliana dojmo Eoma fr[t*]|mento  [^]ubli|[co]^ cum fili[o] 
suo'' I restitui[^]. 

Kutlovitzae in Moesia inferiore (Memoires des antiquaires de France 60, 
1899 p. 365 missam a Diakovitch). — 1) Montanas. Munidpium Montanensium 
(praeterea ignotum) illo loco fuisse colligitur ex titulis III 7451. 12376. — 
2) numia traditur. — 3) Cf. supra N. 6063 seq. — 4) suo | m traditur. 


Tituli sacri et sacerdotum. CIX 

9276 (deus equo veetus) deo Dobrati Eutices ser. de . . . 

Duna Pentele rep. (Ziehen Jahrb. d. arch. Inst. 1904 Beibl. p. 14 imaglnem). 

9277 lovi Sabazo* | optimo et | Fortunae | sanctae | M. Caerel- 
lius I Sossius I ex viso | [(ionjum dedit. 

Fiano Romano (Parabeni Notizie degli scavi 1905 p. 363). — 1) Cf. 
N. 4086 seq. 

9278 numinib. Aug. | et Magnae matri deum | Aug. L. Pompon., 
Sext. I Pompon. Paterni | sacerd. Arens.* fil., Quir. | Paternus aram 
taurob. ] posuit dedicavitque. (In latere sin.: caput tauri infulis omatum; 
ensis hamatus; trulla; urcem. In latere dextro: pinus cui avis insidet; ex arbore 
fxigella duo pendent; sub ea protome Attidis basiculae involutae imposita; iuxta 
apex Phrygius, syrinx; taurus recumbens. In postica: caput arietis, tibiae duae, 
crotala duo.) 

Pengueux (cf. supra N. 3733) rep. a. 1906 (Esperandieu Bevue epigr. V, 
fasc. 120, 190617 p. 198 tab. XIV-XVII). -  1) Cf supra N. 4638. 

9279 ann. col. CLXXX' | aram genesis' | invicti Mithrae | M. 
Val. Secundus ] fr.^ leg. VII Gem. dono | ponendam merito curavit, I 
G. Accio Hedychro patre^ (In statuM hominis accumbentis, una reperta) G. 
Acc. Hedychrus | p. patrum^ 

Emeritae (Monsalud boletin de la Acad. de la Hist. 43, 1903 p. 242. 244; 
P. Paris comptes rendus de VAcad. des inscr. 1904 p. 573. 573). — 1) A. p. 
Chr. 153, si quidem Emerita colonia dedu^ta est a. u. c. 729 (Dio 53, 26). Cf. 
praeterea supra N. 5317 not. 1. — 2) Cf supra N. 4244 cet. — 3) Frumentarius. 
— 4) Cf supra N. 4190 (not. 3) cei. — 5) Cf supra N. 4209 not. 4. 

9280 (sub statua Cauiis) m b. d. d. Cauti et Caut|opati^ Florius 
Fiorentius et | A . . . pinius Suetius n[e]pos | v. s. 1. 1. m. Ya.u[stino 
et Rufino] cos.^ 

Stockstadt ad Moenum in Mithraeo rep. (Domaszewski-Finke Fortschritie 
roem.-germ. Forschung 1906J7 inscr. n. 160; Drexel obergerm.-raet. Limes fasc. 33 
p. 83 tab. XIII fig. 3). — 1) Cf N. 4250. 4232^ seq. — 2) A. p. Chr. 210. 

9281 . .' Balti' Caelest[i . . . 

Apuli (Karlsburg), fragmentum epistylii (Mimsieniberg et Oehler oesterr. 
Jahresh. 1902 Beibl.p. 113). — 1) Initio aliquid periisse non est certum. — 2) Cf 
N. 4277. 4278. 

9282 sac. Aug. | lovi Maleciabrudi * | M. Oppius Agroecus | et 
T, Sextius'' Agathange|[Z2^s d. d.] 

Romae rep. in laniculo, in villa olim Sciarra (Gauckler comptes rendus de 
VAcad. des inscr. 1907 p. 146; Huelsen Roem. Mitth. 1907 p. 232).  Eodem loco 

prodiit ara inscripta in fronte d-etp ''ASd\daj dv£0-r]\ , in lateribus S-iu) ''Adddoj 1 

Ai^avscjzy et Q-ecp Wrfadcu | dxQwQeixT} (Gauckler p. 144. 145; Huelsen p. 230), 
alia ara inscripta: Ad 1 KeQavviw | ^AQxefin; \ rj xal Hidwvia \ KvnQia \ iq im- 
xayFiQ I drtS-r^xev \ xai Nvvfiq \ 4>0QQiveq(sic) (Gauckler p. 150; Huelsen p. 229). 


CX Addenda.  Caput XI. 

Eodem loco prodiisse putandus est titulus JV. 4933 dedicatus lovi Heliopolitano, 
Genio Forinarum. Yere lucum Furrinae eo loco fuisse iam patet. — 1 ) Nomen 
habuit a labrud oppido Syriae, a Damasco Eemesam versus sito (cf. C. III 
p. 1319). — 2) Sic Huelsen, Sestius Gauckler. 

9283 numini | I. o. m. H.' | M. Helvius Rusticus | a militiis'^ 
sub I Herennio sacer|dote | d. d. 

Bomae in laniculo rep., ibi ubi N. 9383 (Gauckler mel. d'arch. et d'hist. 
XXIX 1909 p. 367). — 1) Cf. supra N. 4385 seq. — 2) Cf N. 2752. 

9284 I. 0. m. Dolicheno u|bi ferrum nascitjur' Flavius Fidelis | 
et Q. lulius Posstim|us (sic) ex imperio ipsi|u8 pro se et suos. 

Heddernheim ut videtur rep., lamina argentea, est in museo Britannico (XIII 
7342b = ann. Bonn. 107, 1901 p. 61 tab. 711). — 1) Cf supra N. 4301—4303. 

9285 in h. d. d. | I. o. m. | Dolicbeno | Domit. As|c[Z]epiades 
do|mo Arethusa | Suriae, 3 leg^. \ XXII Pr. Antoninianae | v. s. 

9286 Dolicen[o] | G. lul. Materjnus neg.* iu|ben[^]e^ deo p. | Pre- 
sente et | Extricato |  cos.^ X k. lun. ] Valentem sac . .* (in lateribus 

Castores). 

Mogontiad rep. a. 1905 (Korber Mainzer Zeitschr. 1, 1906 p. 93. 93 cum 
imaginibus). — 1) Negotiator. — 2) n e^ t litterae videntur fuisse contignatae. — 
31 A. 217. —  4) Intellege: [per] Valentem sac[erdotem]. 

9287 Adoni Aug. sac. | pro salute imp. Caes. L. Sep|timi Severi 
Pertinacis | Aug. et imp. Caes. | M. Aureli Antoni|ni Pii Felicis Aug. ] 
et luliae Dominae Csic) \ Aug. 

Prope rudera Neferis, non ita longe a Carthagine (VIII S. 34031 =■ comptes 
rendus de VAcad. des inscr. 1904 p. 555 Delattre vidit eetypum). 

9288 diis An|gelis' | M. Aur. Cel|sus vo|tum posu|it 1. m. 

Viminadi (Kostolac) (Vulie oesterr. Jahresh. 8, 1905 Beibl.p. 5). — 1) Cf. 
supra N. 8883. 


9289 (luna crescens, stellae) Satumo Aug.' sa|cru C Memmius | 
Pudens sacer|dos intravif^ ] sub iugu 1. a. (mala Punica tria). 

In Africa loco dicto Khanguet et Hadjaj, non longe a Neferi, cf. supra 
N. 4448 (VIII 34034 vidi ectypum; Gauckler bull. des antiquaires de France 
1905 p. 215). — 1) Cf supra N. 4441 seq. — 2) Gf N. 9390. 

9290 [S.] A. s. 1 . . [(^]aleri|[t*]8 Castus* 1 sacerdo[s] | intravit^, | 
1. a. f. 

9290* Saturno | Aug. sac. | Titinius | Victor lib. | animo sac|[e]rd. 
intravit | pro sal. Aug. 

Prope Tunetem loco dicto Djebel Djellud rep. (VIII 34341. 34346 hanc 
vidit Merlin). — 1) Eiusdem nominis homo eodem loco sepultus VIII 34397. — 
2) Etiani in t. Punico dtato ad N. 9291 intrandi vocabulum, sed de diis ut vi- 
detur adhibituin. 


Titnli sacri et sacerdotum. 


CXI 


9291 Saturno Aug. sac. 1 L. Pompeius Ani. Honora|tus cister- 
^um (sicj sua I pecunia ob munificen|tia eius fecit itemque | dedicavit. 

Frope Bir-bu-Rekha, non longe a civitate Siagu Africae, in ruderihus sanc- 
irii rep. (Merlin sanctuaire de Baal et de Tanit, notes et docum. tunis. 4, 1910 
j^. 19).  Una reperta est dedicatio sanctuarii Punica, titulo Jwc Latino, qui videtur 
se saeculi p. Chr. secundi, duobus fere saeculis antiquior. 

9292 pro salute P. n. et Passi|enii .... liberorum[que [eorum Ma\- 
fin[us \\\)[ertus^ e]or. deal|bavit petra[m /S^Jaturni. 

Henchir Srira prope Hadjeh el Aioun (Melanges de VEcole franc. de Rome 
f9, 1909 p. 372 not. descr. Merlin). — 1) b littera non certa. 

9293 pro salute d. n. | Severi Alexan[dri* Pi Felicis Aug. [ dis 
lauris"^ | M. Porcius [ija[suctan' 7 leg. [ XX Val. V.  Severae [ v. 

s. I. a. 

Lambaesi (VTII 2638 vidit Wilmanns). — 1) Nomen erasum, sed legitur. 
— 2) Cf supra N. 4494 seq. — 3) Idem nomen  VTII 1048 = 23473. 

9294 Caelesti Aug.* sacrum [ pro salute d. n. .^ ! 1 1 1^ Au[^.] | P. 
Jittius Optatus eq. R., fl. [j). 2:>.], [ Octavius Emeritus et Caecili[ws] | 

'Frumentius sacerdotes^, | Centrius, Abundius, Grasidi[ws], | Felix, Re- 
stutus, Sirisinnu[s], | Terentinus ^*, Fortunatus, Extri[ca^ws] [ canistrari* 
et Communis, Sa[&i]|nus, Donatus, Vincentius, Fruct[ws], [ Vitalis^ 
Felix sacrati de suo fe[c.] 

TJiamugade (Cagnat descr. ectypum, vidit lapidem; ed. Frere Revue arcMol. 
1907 11 p. 23). — 1) Cf supra N. 4429 seq., infra N. 9409. — 2) Sex vel septem 
litterae erasae. — 3) Cf. infra N. 9409. — 4) Sic vel Terentianus (litterae in 
vel ian contignatae). — 5) Cf. N. 4438. 


9295 Endovellico | sacrum L. T. M. | et T. M. ex im[perato 
Averjno a. 1. f.' 

Rep. ihi uhi N. 4513, est Olisipone (Leite de Vasconcellos religioes da Lusi- 
tania 11 p. 130). — 1) Animo libentes fecerunt. 

9296 [iVjabiae*  Elaesurr.* Aug.  |  sacrum;  |  [^jjositum  cura 
^Vicci Sion. 

S. luan de Camha (prov. de Orense), veteris Callaedae (11 2524; melius 
Vrt. Vdzquez Nunez bol. de la Comision de monumentos de Orense TTI fasc. 49, 
Mart. Apr. 1906 p. 23 cum tab.). — 1) Alios titulos Nahiae vel Naviae in eadem 
regione dedicatos hahes TI 2378. 2601. 2602. 5622. 5623. Nomen vetustum servat 
'^Navea' flumen. — 2) Conferenda Elaisicum gens (nam sic legendum, cf. II 
p. 1144 s. v.) supra N. 6096. 


V. s 


9297  Camala Ar[qui f. Tal[abrigen[8i8'  Genio T[iauranceai|co* 
1. m. 


CXII Addeuda.  Caput XI. 

Estordos (prope Ponte de Lima) veteris Callaeciae, iam Lisboae (F. A. Fereira 
archeologo portugues 12, 1907 p. 38). — 1) Talabriga oppidum Lusitaniae, Plin. 
h. n. 4, 113 cel. — 2) Sic vel T|iauraiiceai|co lapis.  Cf. supra N. 4502. 

9298 I.* Ahopar|aliomego | Caelius Ru|finus ex | voto. 

Luco Augusti (Lugo) Callaeciae (Fita holetin de la Acad. de la Hist. LVI 
1910 p. 352 cum imagine). — 1) lovif (Fita). 

9299 sacrum' | Lucubu[s]^ ] Arovieni[s] | Siloniu[s] | Silo 1 
ex voto. 

Prope Lucum Augusti, ''en la aldea de Sinoga\ rep., iam La Coruna (Andr. 
Martinez Salazar boletin de la Acad. de la Hist. LVI 1910 p. 349 cum imagine 
p. 350). — 1) In imagine non agnoscitur. — 2) Sic ex imagine; Lucovebu[s] 
editor (V et E contignatas esse dicens; O si adest, intra C intrusa fuit). 


9300 Apollini | Otacilia | lu . . 

9300"'  Apollini et Mar|ti Adventius | Tocca* | v. s. 1. m. 

9301 Marti Caturici^' | et Apollini | C. lul. Belatullus' | d. 
8. d. d. 

Yverdun rep. a. 19061 7 (Wavre Anzeiger fUr schweiz. Alterthumskunde 1908 
p. 31. 32). — 1) Idem nomen Lousonnae XIII 5028. — 2) Fortasse scr. Caturigi. 
Cf. supra N. 4552 seq.  —  '6) A coniuge Belatulli cuiusdam deo Apolliui Ca . . 
dicatus titulus XIII 5025. 

9302 (ex anaglypho supersunt pedes viri et avis, anseris ut videtur) [deo] 
Marti Leno* ] [s]ive Ocelo^ Vellaun. et num. Aug.^ | M. Nonius Ro- 
manus ob | immunitat. collign.'' | d. d. s. d. I Glabrion. et H[o«?]ulo 
cos.^ X k. Sept. 

Caerwent, ubi fuit Venta Silurun, rep. (Eph. ep. 9, 1009 vidit Haverfield 
Korresp.Blatt d. Westd. Zeitschr. 1905 p. 42). — 1) Cf. supra N. 4569. 4570 
(not. 2). — 2) Gf N. 4579. — 3) C/". supra N. 4538 not. 1. — 4) Sic scnptum 
etiam supra N. 7307. 7316. 7316^. Intellege: ob immunitatem collegii, seilicet 
quam sodales ei decreverant. —  5) A. 152. 

9303 in h, d. d. numin^i] | Marti Smertrio^ et ] Vindoridi [et] 
Boud[e]|nae Cn. Domitius C . . . (In parte postica titulu^ recentior, aetatis 
imperatoris Victorini). 

Liesenieh prope Zell ad Mosellam rep., iam Bonnae (descr. Finke, cf. Lehner 
ann. Bonn. 119, 1910 Beil. p. 79). — 1) Vocabulum lectionis certae esse adfirmat 
Lehner. Eidem deo et nescio cui deae dedicatus est in eadem regione, sed multo 
propius Augustam Treverorum, loco dicto Moehn, titulus XIII 4119. 

9304 Mercur[io] ( Bigentio | M. Cassius | Venustu[s [ v.] s. I. [m.] 
Neumagen rep. (E. Kriiger Westd. Korresp.-Bl. 1906 p. 78). 

9305 (Mercurius caduceum, Rosmeria patellam tcnens) deo Mercu. | et 
Rosmer.' [ M. Adiuto[rius Mem|mor- d. c. St.^ | ex voto 1 [v.] s. 1. m. 


Tituli sacri et sacerdotnni. CXni 

Eisenherg in Palatinatu rep., est Spirae (Domaszeivski et Finke Fortschritte 
ier roem.-germ. Forschung 1906 j 7,  Inschr. n. 108).  —  1) Cf. N. 4609 seq. — 
l) Scr. Memor. — 3) Idem decurio dvitatis nescio cuius eodem loco posuit titulum 
n. 110. 


9306 Apollini Granno ' | donum Amillius | Constans praef. templi ] 
[ipsius I V. 8. 1. 1. m. 

In Sueciae provincia Westmanland in tumulo quodam prope Tycklinge rep., 

st Stockholmiae  (XIII 10036, 60; imaginem dedit H. Willers  die romischen 

Bronzeeimer von Hemmoor 1901 p. 119).  Vas olim in templo quodam,  fortasse 

Rhenano, positum a  Germanis raptum  esse  videtur (Bohn).  —  ^) Cf. supra 

N. 4646 seq. 

9307 Aug. sac* | deo Apollin[i] | Moritasgo, | Catianus | Oxtai 

(ab utraque parte: delphinus). 

Alesiae (Mont-Auxois) rep. (Esperandieu bull. du Comite' 1910 lun. p. II). 
Alia quoque inscriptio Apollinis Moritasgi nuper eodem loco prodiit (cf. l. c. 
p. III). Cf praeterea supra N. 4682. — 1) Cf N. 4547. 4555 cet. 

9308 Aug. sac. | deo An|vallo Norjbaneius | Thallus | gutuater* | 
d. s. 1. m. 

9309 Aug. sacr. [ deo Anvallo* | C. Secund. Vi|talis Appa | gut- 

uater d. | s. p. ex voto. 

Autun rep. (Bulliot memoires de la sodete eduenne 28, 1900 p. 353. 356 
cum tab.; Hirschfeld vidit ectypa).  —  1) Cf. supra N. 7042. 7045 (not. 2). — 

2) Sic hic quoque potius quam Anvalo, ut legit primus editor. 

9310 Ogl.* Aug. sac. i Ateuritus^ | seplas.' v. s. 1. m. 

Parisiis apud negotiantem rerum antiquarum descripsit S. de Ricd, reperta 
didtur in agro Remorum, basis aenea (S. de Ricd Revue celtique 1909 p. 268 
tab.).  —  1) Deus praeterea ignotus. —  2) Idem nomen XIII 656 et alibi.  — 

3) Seplasiarius. 

9311 Tertius Tin|corigi8 f. Se|gomannae* ] v. s. 1. m. 

Serviers-et-Labaume prope Ucetiam (Uzes) Galliae Narbonensis rep., nunc 
Nemausi in museo (Ulysse Dumas Bull. du Comite 1906 p. LIX; vidi ipse). — 
1) Conferenda haec dea cum Segomone vel Marte Segomone supra N. 4537 seq. 

9312 deae Sequanae i Hilariclus Cl. | Aviti servos i pro Hila- 
riano I filio posuit, i v. s. I. m. 

In vid Salmaise (Cote d'Or) ecclesia, fortasse a "^Fontibus Sequanae' (cf. 
C. XIII 2858 seq.) ablata (Villefosse bull. des antiquaires 1906 p. 310 acceptam 
a Truchis). 

9313 (pedes duo statuae ut videtur muliebris) [n]um. Aug.* d.* Sou- 
con[ae* ] Z^ijvixtus Silani f[il.] 

Prope vicum  Sagonne  (dep. Cher,  canton Sancoins),  territorii ut videtur 
Dbssau, Insctiptiones Latinao III. 8 


CXIV Addenda.  Caput XI. 

Biturigum, rep. (Reme epigr. vol. IV fasc. 106, lul.-Sept 1902 p. 265 n. 1508 
cum imagine tdb. XVII). — 1) Cf. I^. 4538 cet. — 2) Deae (sic potius quam: 
deo). — 3) Souconae nomen praeterea ignotum: db eo ductvm sine dubio nomen 
tnci Sagonne. (Sauconna fluvii Araris, qui sane longe distat, nomen alterum 
quod postea invaluit, Ammian. 15, 11, 17 cet.) 

9314 Aug. sacr. | deae Tem|u8ioni, | lanuarjis | Veri fil. | ex 
voto I V. 8. 1. m. 

Saint-Marcel-les-Chalon, prope Cavillonum (Chalon a. Saone), rep., basis 
parva ahenea (Villefosse comptes rendus de VAcad^mie des inscr. 1901 p. 107 ad 
ectypum acceptum a Lex; Arcelin mem. de la sodete' hist. de Chalon-sur-Saone 28, 
1901 p. 300 tab. XX). 

9315 deo Ufcueti' | et Bergusiae^ | Remus Primi fil. | donavit | 
V. s. 1. m. 

Alesiae rep., vas aeneum (Villefosse comptes rendus de 1'Acad. des inscr. 
1908 p. 499). — 1) Eidem deo dedicatus est titulus eodem loco repertus, lingua 
Gallica scriptus, XIII 2880 (Martialis Dannotali ieuru Ucuete cet). — 2) Nomen 
fontis putat lullian Bevue des etud. anc. 1908 p. 453. 

9316 (anaglyphi reliquiae) deo An[i]enocitico ' ] 8acru[m], I coh. I 
Wa[ngionum] * | quib. ^[raeest . . 

Benwell (ibi ubi N. 4828) rep., est Newcastle (Eph. ep. 9, 1164 vidit Haver- 
field; imaginem Archaeologia Aeliana 25, 1904 p. VIII). — 1) Cf. supra N. 4714. 
4715. — 2) Sic vel Y&[rduUorum'] supplendum. De illa cohorte cf. N. 2618, de 
hac N. 2557. 4234. 

9317 deae Nymphae Brig.* | quod [fo]verat pro | salute [e]t [iw]- 
co[Z]umitate* | dom. nostr. invic. | imp. M. Aurel. Severi | Antonini 
Pii Felic. | Aug. totiusque do|mus divinae eius | M. Cocceius Nigri- 
nus I [;?r]oc. Aug. n. devo[^mm]us num[iwi | wiaies]tatique eius v. 
[s.] 1. m. 

Naworth prope vallum Hadriani Britannieum, accurate de loco ubi inventa 
sit, non constat (VII 875 cf. Eph. ep. 9 p. 604 ter ut videtur descripta saec. 
XVII ineunte). — 1) Cf. supraN. il 11—4720. — 2) Eo dxwunt apographa sane 
variantia, ex quibu^ apparet multitudine litterarum contignatarum lectionem im- 
peditam fuisse. Plautillae nomen coniectura introduxit Camdenus, idque in omnes 
editiones irrepsit; verani lectionem restituit Haverfield. 

9318 lovi aeterno | Dolicheno | et Caelesti | Brigantiae | et Sa- 
luti 1 C. lulius Ap|olinaris' | 7 leg. VI'' ius. de.^ (in latere.- Genius cum 
comu copiae et ara; in altero latere: Cupido uvas tenens). 

Corstopiti (Corbridge on Tyne) rep. (Eph. ep. 9, 1141 vidit Haverfield). — 
1) Nomen dedicantis et ea quae sequuntur scriptum rasura (fortasse ara primum 
ab alio dedicata erat). — 2) Centurio legionis sextae (Victricis). — 3) lussu 
dei (Hirschf), vel: iussus dedicavit. 


Tituli sacri et sacerdotum. CXV 

9319  Gantuiii[s]' 1 Flossia Pat[e]lrna et Iu[s]it . . . 
Kdln (XIII 8218 vidit Domaszewski). — 1) Cf. infra N. 9448. 


9320  . . . s m.' I leg. XXI Rapa. i Domesticis' | v. s. 1. 1. m. 

Mogontiaei rep. a. 1909 (Koerber Roem.-germ. Korresp.-Bl. 1910 p. 54). 
1) Miles. — 2) Cf supra N. 4766. 4779. 4780. 


9321 Sule[t;]i8' do|me8t[i]cis 8u|i8^ Fab[i] lanualrius [et] Bel- 
lajtor [et\ lullus | I. m. 

Kdln rep. (Riese Westd. Korresp.-Bl. 1906 p. 180). — 1) Cf N. 4774. 
4778 cet. — 2) Cf N. 9320. 9322. 

9322 T. Cr. Paettusi|us' | et Cr. Magi|us | Suleis suis | v. s. 1. m. 
Solothurn rep. a. 1909 (Jahrb. d. arch. Inst., Anz. 1910 p. 357; nobis descr. 

hhn).  —  1) Idem hoino eodem loco Apollini dedicavit templum C. XIII 5169. 

9323 Sulevis* sojroribus L. | Gallionius lanuar. | dec. al. I Can- 
nanef. j v. s. 1. 1. m. 

Ladenburg rep. a. 1906, est Mannheim (Haug apud E. Wagnerum Funde 
in Baden II p. 231; descr. Finke). — 1) Cf N. 4772 seq. 

9324 Alaferbuiab[Ms] . . . . | Severus pro s[e et suis imp.] j 
ipsaru[w]]. 

Altdorf (prope Julich) rep. (Lehner Ann. Bonn. 117, 1908 p. 365). 

9325 M2LtT[onis] \ Almav[mi^e][nis' L. C . . . . 

9326 (Matronarum sedentium particulae supersunt) Matro[wis]  |  Am- 

nesa[&ws] | Sex. Alban[iws] | Valen[s] | pro se et suis i[mp. . . 

Thorr (inter JUlich et Koln) rep., nunc Bonnae (Lehner Westd. Korr.-Bl. 
1906 p. 100. 145). Idem locus etiam alias Matronarum aras dedit, eaeque 
omnes diversis cognominibus distinctae sunt, cf. Lehner l. c.p. 105 seq. — 1) Matri- 
bu[s] AlmahabuLs] dedicatus est titulus agri Aquisextiensis XII 330. 

9327 (deae tres sedentes) Matronis | Aufaniabus ' | M. Pettronius (sic) 
Patlroclus B cos.^ iterajta statione^ v. | s. 1. m. 

9328 Matroni[s] | Aufaniabus | C. Summius Ag|restis b. f. Nov[i] | 

Prisci'* legatl |  . . . . (in latere dextro : cornu copiae). 

9329 (trium Matronarum pedes supersunt) Matribus Aufanis j Nepo- 
tinius 1 Nepotianus | b. f. cos.^ pro se et | suis v. s. 1. m. | Albino et 
Maxijmo cos.^ 

9330 (Matronae tres sedentes) deabus | Aufanis | pro salute invicti I 
Antonini Aug. | M. Aurelius Agripinus | b. f. cos.^ | v. s. 1. m. 

Nettersheim in Mflia rep. (Lehner Bonner Jahrb. 119, 1910 p. 307—311 
n. 1. 3. 6. 5 cum imaginibus primae et tertiae tab. 25, 2. 1. —  1) Cf. aupra 

8* 


CXVI A.ddenda.  Caput XI. 

N. 4794 seq. — 2) Beneficiarius conmlaris. Antea eodem loco prodiit XIII 7826, 
et ipsa fortasse a heneficiario posita (v. DomaszewsJci Westd. Zeitschr. 21, 1902 
p. 195 not. 269). — 3) Cf. III 3949: iter. stat. hab. — 4) Fortasse idem qui supra 
N. 8976, consul a. 152 p. Chr. Legatum eum fuisse in Germania inferiore non- 
dum notum erat. — 5) A. 227. 

9331 Matronis | Berhuiahenis | Q. Acilins | Verus | dec. c. C. 
A. A.' I [pr]o se et suis | [v.] s. 1. m. 

9332 [5e]rguiah|enis I. M. M. | Severinius | i[M]8[s]u[5 p.9] 
Gereonsweiler (prope Jiilich) rep.  (Behr Westd. Eorresp.-Bl. 1906 p. 162. 

163; hanc Bonnae vidit Finke). — 1) Decurio coloniae Claudiae Augustae Agrip- 
pinensis. 

9333 numinibus | Augg. | Matri deum | et Matronis | Saluennis | 
T. Romanius | Mercator | ex voto. 

Moutiers (in Alpibm Graiis) rep. (Eevue ^pigr. vol. 5, fasc. 110/111, 1903 
p. 37 n. 1548 descriptam a Borrel). 

9334» Matris [ Fic]tricibus ' I [v] s. [1] m. | Niger C. Satri Sili | 
cellariu[s] Anariate*, | d. d. 

9334** Matris Victric[i6ws] | l^[iger]. 

9334°  [Matri]^ Victricibus Niger. 

9334d Niger C. S. S.' d. s. d. 

9334«  [Matris Vidricibus?] t XIIII k. M ...[... an ... to 

cos. l^[iger . . | . . . d]ed\t 

Allan (Drome), in Vocontiis ut videtur, rep., iavi Montelimar, fragmenta 
tabularum multarum (Esperandieu revue epigraphique V, fasc. 109, 1906 p. 179 seq. 
n. 1643. 1646. 1642. 1650. 1651). Omisi fragmenta alia minora eiusdem generis. 
— 1) Esperandieu l. c. p. 183 confert Fata Yictricia (tria) in nummis Diocletiani 
et Maximiani repraesentata. — 2) Nomen loci sine dubio ubi hae inscriptiones 
steterunt. — 3) C. Satri Sili. 

9335 Badonib. | reginis | Sextia Aujgustina | ex voto. 

Apuli rep. (III S. 14471 = Jung oesterr. Jahreshefte 1900 Bdbl. p. 186). 

9336 lovi Pylnino' e|x voto 1 G. I. P. | v. s. 1. 1. 

In summo monte Poenino (Grand-Saint-Bernard) in area templi lovis {ibi 
ubi N. 4850^ — 4850^), rep., brattea argentea, servatur in comobio (Ferrero 
bull. des antiquaires de France 1904 p. 181, vidi ipse). — 1) Sic male scriptum 
pro Poen-. 


Tituli sacri et sacerdotum. CXVIl 

Catalogus auguriorum. 

9337 auguria : 

maximum    quo salus    p. R.    petitur* 

quod  actum est 
L. Aelio Lamia M. Servilio     cos.   p. Chr. 3 

L. Pomponio Flacco C Caelio cos.   p. Chr. 17 

[minora] quae acta sunt 

[C. Caesa]Ye L. Aemilio Paullo     cos. p. Chr. i 

[P. ?im]cio P. Alfeno Varo cos. p. Chr. 2 

[M. Fur]io Camillo Sex. Nonio Quinctiliano cos. p. Chr. 8 

[Germ]B.mco Caesare C. Fonteio Capitone   cos. p. Chr. 12 

[C. Cael\\o L. Pomponio Flacco   cos. p. Chr. 17 

Romae, in latere cippi reperti sub Capitolio 'a eapo di via Marforio' (Pasqui 
Notizie degli aeavi 1910 p. 133; Costa Ijull. areh. comunale di Roma 1910 p. 119 seq. 
cum commentario). Cippus potest in locum illum, quo repertu^ est, cecidisse vel ad- 
latus esse ex arce Capitolina, in qua fuit auguraculum. Titulum uno tenoreper- 
scriptum esse, scilieet annop. Chr. 17, ait Costap. 120. — 1) Significatur augurium 
Salutis (Dio 37, 24: t6 otwviafia xo xriq vyidaq wvofiaafievov .... xovxo dh /xav- 
zelag xig xqotioq iaxi, nvaxiv xiva exav si imxpmei a^laiv b &sbQ iyleiav xui 
di'jfi(p alxijaai), aliqu^ndo quotannis fieri solitum, nisi hellum ohstabat (ixskelxo 
xax' sxog rjfisQa, iv y fiTjdhv axgaxoneSov fjirjxe inl noXefxov i^jjei firjx^ dvxi- 
naQsxdxxexo xiai fi^xe ifidxexo), sed diu intermissum, revocatum ah Augusto post 
pugnam Actiaeam (Dio 51, 20; Suet. Aug. 31) et post aliam interruptionem (an- 
norum quinque et viginti, si verus est numerus in codice Taciti seriptus) a 
Claudio anno p. Chr. 49 (Tac. ann. 12, 23). Cur annis potissimum p. Chr. 3 et 17 
auguria haec facta sint, non perspicitur; nec magis quomodo eum maximis his 
auguriis coniuncta fuerint minora inferiore loco perscripta. Fortasse eiusdem 
generis fuerunt et eodem pertinebant, sed minus perfecta erant minusque valida 
crcdebantur; nayxa^enov ^v xaB^aQav dnb ndviwv avxwv jjfiSQav dxQi^wg xjjqtj- 
aat ait Dio 37, 24, de addubitato Salutis augurio loquitur Cicero de div. 1, 47, 105. 
Ceterum cf. Serv. ad Aen. 12, 176 precationem maximam in auguriis a nescio 
quibu^ precationihus minorihu^ distinguentem ; item Festum p. 161, 20: 'in Sa- 
lutis augurio praetores maiores et minores appellantur\ 


Fasti sacerdotum populi Xtoinaiu. 
9338 1. 

arios   c ' 

exau\^umV decur[ia . .* 

. . . Lentul. cos.' C. Marcius C. f. Rutilus' o[ooptatvs 
p. B. c. a]n. X . . .  M. Valerio M. f. Corvinfo Q. Apuleio cos. a. u. c. 454 Yarr. 
post R. c.« an. CGQ^CLIir 
Q. -Mawijilius Q. f. Turrinu[s ' cooptatus 


k 


CXVm Addenda.  Caput XI. 

. . Corn]e\io P. f. Sci[pione, cos.^ 

[post B. c. an. ... 

2. 
Sp. Postu]mms A. f. P. nepos Albus {RegiUensis " cooptatits 
L. Zrjucretio T. f . Tricipitino, T. Y[eturio Oemino cos.]  a. u. c. 292 Varr. 

post R. c.   an. CCLXX[ZZ/]. 
. . /Sferjvilius P. f." [cooptatus] 

^jgrippa Menen. T.f. Lanato, T. (^[uinctio Capitolino cos^ a.u.csis Varr. 

post R. c.   an. CCCX[i77i]. 

us Q. f. P. nepos Fu . . .'^ [cooptatus 

Q. Sulpicio ../"...] n. Longo, Q. [Fahio Ambusto tr. miU^  a. u.c. 364 Varr ? 

[post B. c.   an. CCCLXIII]. 

3. 

cooptatus] 

[Q. Pompeio Bufo] 

L.] Comelio L. f. SuUa [cos.,] a.u.c.eeeVarr. 

post R. c.   an. DC[i.ZF.] 
L. Sempronius L. f. k\x2{tinus^'^  cooptatus] 
Cn. Domitio M. f. Ca[Zvwo II], 

C. Asinio Cn. f . Pollion[e cos.,] a. u. c. 7i4 Varr. 

L. Coraelio L. f. Balbo, P. C2i[nidio P. f. Crasso suf.^\] 
post R. c.   an. DCCX[iiJ]. 
P. Petronius P. f.'^ [cooptatus] 

Q. Caecilio Cretico Me^tello A. Licinio N&rva Siliano cos. a. u. c. 760 Varr. 
post R. c.   an. DCC[LVIIII]. 

decuria 11'^: 
M. Cornelius M. [f.] "... 

4. 


M. Aemilius Sca]ums '" [cooptatus 

Q. Caecilio] Metello et^" Qu[inctio Flaminino cos.,  a.u.c.63i Varr. 
post B. c.]  an. DCXXIIX.'» 
L. Cornelius Scip^xo Asiagenes^^ [cooptatus 

L. Cornelio L. f. ^Sjulla Q. Pom[2?eio Q. f. Bufo cos. a.u.c. eeeVarr. 

post B. c. a]n. DCLX^F. 
Romae rep. in foro prope Eegiam (nisi quod de 2 non conatat ubi repertum. 
sit), fragmenta eimdem ut videtur albi sacerdotum, augurum fortasse, cf. not. 14. 19 
(primum tractavit Huelsen Klio 2, 1902 p. 275, secundum idem oesterr. Jahres- 
hefte 13, 1910 p. 254; tertium quartumque habes C.I. L. I ed. 2 p. 60). — 1) Haec 
supersunt ex praescriptione, quae quomodo concepta fuerit, plane incertum est. — 


Tituli sacri et sacerdotum. CXTX 


inde ab a.u.c.427). — 4) In decurias distributum erat collegium; et videntur in 
hoc quoque collegio, ut etiam in sodalihus Augustalibus (supra N. 5025) tot de- 
curiae fuisse quot homines. Apparet autem hanc decuriam, quippe quae coeperit a 
C. Marcio Rutilo, non fuisse ex antiquissimis, sed institutam a. u. c. 454, quo anno 
pontificum et augurum numerus auctus est, primumqiie inter pontifices et augures 
plebeii recepti sunt, Twvorum pontificum unus fuit C. Marcius Rutilus, inter 
novos augures C. Marciu^ (Liv. 10, 9, 2), ab illo non diversu^, vel filiu^ eius. — 
5) Cf. not. 4. — 6) Post Romain conditam. — 7) Aera Capitolina (cf. supra 
N. 466 not. 4). — 8) C. Mamiliu^ Q. f. Q. n. Turrinus consul fuit a. 515; sed 
propter intervallum nimis magnum pater potius eius videtur signifi^ari. — 9) Fi- 
detur significari unus ex Scipionum consulatibus a. u. c. 494. 495. 500; sed in 
praenomine patris videtur erratum esse. — 10) Consnl a. u. a. 288 (fasti Capitol.). 
— 11) Fortasse Q. Serviliu^ F. f. Sp. n. Priscus'' Fidenas' dictator a. 319 et a. 336 
(C. I. L. I ed. 2 p. 1 7). Sed mirum avi praenomen ipsiusque cognomen omissum 
ggge. — 12) Nomen quale fuerit non apparet. — 13) Supplementum (Huelseni) 
non certum. — 14) Consul a. u. c. 720, augur dictus in nummis; propterea 
Borghesius hoc fragmentum auguribus attribuit. — 15) Consules suffecti hi noti 
etiam ex fastis Colotianis et Biondianis (C. I. L. I ed. 2 p. 64. 65). — 16) Cf. 
Prosopogr. imp. Rom. III p. 26 n. 198. — 17) Quae praecedunt, ad decuriam 
primam pertinuerunt ; incipit decuria secunda. Apparet hoc album lapidi incisum 
esse ultimis Augusti temporibus. — 18) Fortasse M, Cornelius Maluginensis, de- 
cemvir legibus scribendis, antiquissimus Corneliorum quorum aliqua certa me- 
moria extat. — 19) Est Scaurus consul a. u. c. 639, quem et augurem fuisse 
constat (Ascon. p. 18) et obiisse paullo ante a. u. c. 666 (Ascon. p. 20; Plut. 
Sull. 33 cf 6), quo anno in locum eius auguris alius cooptatus est. — 20) Debuit 
esse T (pro ET), 21) ^Yem DCXXX. — 22) Consula.u.c. 671; de eo cf. Miinzer 
P. W. IV 1483. 

9339     . . Cornel]ms Dolabella' [loco .... 

M. Asini]\i8 Marcellus'- \o[co 

D. Tbrgwjatus Silanus'  [loco .... 

. . Iuni]u.s Silanus^'    \o[co 

[C. Caesa]Te III cos.^ 

Cn. Pom^jeius Magnus"   [loco .... 

Romae rep. in Aventino, inaedificata ecclesiae S. Sabae (Gatti Notizie degli 
scavi 1902 p. 357). Tractavit Mommsen Herm. 38, 1903 p. 125. Superesse ex albo 
saliorum recte ut videtur coniecit Mommsen. Ex eodem albo videtur superesse 
VI 2002. Albi saliorum Palatinorum fragmenta habemu^ complura, unum ex iis 
vide supra N. 5024. Primi versus supersunt ex cooptationibus anni alicuius annum 
p. Chr. 40 proxime praecedentis (not. 5), fortasse anni 37. — 1) Fortasse P. Cor- 
nelii Dolabellae consulis a.p. Chr. 10 (supra N. 978. 5953) filius (praeterea igno- 
tus) vel nepos (ef Prosopogr. imp. Rom. I p. 444 n. 1090). — 2) Consul a. p. 
Chr. 54 (Prosopogr. I p. 162 n. 1019). — 3) Consul a.p. Chr. 53 (ib. II p. 249 
n. 558). — 4) De genero Claudii L. lunio Silano (Prosopogr. II p. 249 n. 559) 
eogitavit Mommsen, puero etiamtum. — 5) .4. 40, cuius anni initio solus C. Caesar 
fasces tenuit. — 6) Cf. supra N. 995. 


9340 


CAPVT XII. 
TITVLI PERTINENTES AD LVDOS 

(Addenda ad vol. II p. 289—845 N. 5051—5316). 


am agunt annuu[m . . . 

proc. qui provin- pretia cohibuisse, nos senos his ce . . . 

nes* ut cuiusq. of- genus digladiantium , trincos^ eos . . . 

m viae curator aut mnatur.  Verum, uti aliut aput alios ... 

m classis praetori- trincos dimicare, is dies religioni . . . 

. mercedis gladi- commitatur, pretia, quantum volu[erm^ . . . 

iae quae ob hanc facient.  Nam procurator noster* p . . . 

ajutem quintam fiat.  Lanista autem pro trinquo n . . 

. . adimi istam ^ . . .* ius adque vitae. Nunc uti prin[ci2?io . . . 

Sardibus (Keil et v. Premerstein Reise in Lydien 1906 n. 26). Supersunt 
haec ex oratione Marei et Commodi de minuendis sumptibus ludorum gladiato- 
riorum. Ad eandem rem pertinebat senatus consultum servatum in aere Italicensi 
supra N. 5163. — 1) Qui provin[CT'is praesidebunt — trans Padum autem perque 
omnes Italiae regio]nes (sie supplendum ex senatus eonsulto supra N. 5163 v. 42; 
similiter deinceps). — 2) Haec et quue sequuntur (tota pars dextra) absunt ab 
aere Italicensi l. c. — 3) Trinctis vel trinquus quid sit, ignoratur (&^iyx6g = can- 
celli, clathri?). — 4) Apparet loqui imperatores. — 5) Necis? 

9341 C. Futius \ Hyacinthus | doct. opl.' |j Futia C. 1. 1 Phi- 
lura I fecit. 

9342 C. Futius C. 1. [ Philargyrus 1 doc. vel.* 

Bomae rep., ante portam Salariam ut videtur, tabella duae, iam Baltimore 
(Harry Langford Wilson Americ. journ. of phil. 1909 p. 170. 169). — 1) Cf. 
supra N. 5099. — 2) Doctor velitum (vel. sine dubio errore positum pro vel.). 
Gladiatores velites supra N. 5083*^ (not. 16); cf. Friedldnder Sittengeseh. II^ 486. 

9343 Smara|gido^ mu|rmilloni | oiplomaca' | n.^ Gadit[a]no, | 
fecit coniu. 

Brixiae (Patroni Notizie degli scavi 1907 p. 720). — 1) Smaragdo. — 
2) Hoplomachae.  —  3) Natione. 


9344 memoriae 1 Ruphfi* natione Greco | Mylasei choraule* | 
qui vixit annos | XVI, Dionysius | Asclepiades natijone Alexandri|nus 
parens, item | Atheneus^, benem[e]|renti de suo. 


Tituli pertiuentes ad ludos. CXXl 

Coloniae Agrippinae (XIII 8343 vidit DomaszewsTci). — 1) Sic legit Dom. 
\Uttera8 eontignatas. — 2) Cf. supra N. 5232. 5234 seq. — 3) '0 xal 'Af^TjvaZoq{?). 

9345 Ode j C. Cassi | symphoniaci* 1 vixi (sic) an. XIIX, | Mo- 
shion I contu[&ern]ali | . . . 

Romae (VI 23369 vidit Zangemeister). — 1) Cf. supra N. 5255 seq. 

9346 delicius Matris Matutae', | VI reg." 
Eucerus hic situs est | Auletio^ cantor'' ubique | 

. . [<i]tulum fecit lulius 1 . . . ilius papati' suo. 

Homae rep. extra portam Salariam (Eghert supplementary papers of the 
i.meric. School ofclass. stud. in Rome II 1908 p. 270). — 1) ''Delicius' (sic etiam 
^VI 800. 25375) Matris Matutae fortasse ideo dictus, quod circa templum dus 
deae artem sicam exhibebat, adventoribu^ eiu^ templi ipsiqu£ deae dilectus. Ce- 
terum templum Matris Matutae urbanum, situm in foro boario, a sexta regione 
urbis longe aberat. — 2) Sextae regionis. — 3) Agnomen ut videtur Eu^aeri, qui 
fortasse etiam avkTjzrjg fuit. — 4) Cf. supra N. 5253. — 5) Cf. supra N. 1836. 
8545.  Alumnus fuerat Eu^aeri. 

9347 Thelxis* Cottia; v.*, Chelys* Cottiae, ] sorores gemellae 
amantissimae, ] cantrices, cdrae utraeque suei[s]. 

Romae extra portam Salariam ut dicebatur rep., est Baltimore (Harry Lang- 
ford Wilson American journal of philology 1910 p. 32). — 1) Nota. nomina 
Thelxtdis ct Chelyis, cantricibus valde convenientia (hoc etiam VI 5014. 19365). 
— 2) Viva. 

9348 Hyla agitator panni' | Veneti, vix. ann. XXV, | biga pueril. 
vic. VII, quadr. | XXI, revocat.* III , secundas | XXXIX, tertias XLI. 

Romae extra portam Salariam ut dicebatur rep. (Olcott American joumal 
of archaeology 1906 p. 157; Gatti bull. arch. comunale 1907 p. 357). — 1) Cf. 
N. 5312. — 2) Cf. N. 5278 not. 4. 

9349 Druso Caesar[e] | C. Norbano Flacco [co]s.', | Menander^ 
C. Comini Macri^ | et C. Corneli Crispi, bigarius vincit | ludis Mart.* 
q. f." cos.'^ eq.'' Basilisco, Kustico; | ludis Victor. Caesar.* q. f.^ P. Cor- 
nelius Scip.®, | Q. Pompeius Macer^" pr. eq.'' Histro, Corace*'. 

Romae extra portam,Salariam ut dicebatur rep. (Van Buren Americanjournal 
of archaeology 1907 p. 180 cum imagine p. 179; cf. Cantarelli bull. arch. comu- 
nale 1908 p. 61). — 1) A. 15. — 2) Menandrum agitatorem memoratum supra 
N. 5313 putat Cantarelli, duI>ito num recte. — 3) Fortassc idem C. Cominius Tac. 
ann. 4, 31. — 4) Cf. Mommsen C. I. L. I ed. 2 p. 318, mon. Ancyr. ed. 2p. 93. — 
5) Quos fecerunt (sic rectc editor). — 6) Consules. — 7) Equis. — 8) 20. lul. seq. 
(cf. N. 8744). — 9) Videtur esse idem qui supra N. 940. — 10) Cf. Tac. ann. 
1, 72. — 11) Cf. supra N. 5293 not. 2. 

Fragmenta tituli ingentls, quo Avillii Teris aurigae cdeberrimi (cf. supra 
N. 5287 not. 43) victoriae circenses enumerabantur, pleraque reperta anno 1902, 
edidit Borsari bull. arch. comunale di Roma 1902 p. 176 seq. C=« Notizie degli scavi 
1902 p. 510). 


CAPVT XIII. 
TITVLI OPERVM LOCORVMQVE PVBLICORVM. 

TERMINI. 

(Addmda ad vol II p. 346—481 N. 5317—6043.) 

9350 

f haec quoqu[e ^rjaefectus cons|truxit moen[m] Thomas*, 
sed decus his | aliud melioris roboris addens, | 
Tiberiam [d]u\i de nomine | Caesaris^ urbem. 
f domino XPO a|iubante s/, pos/, cofirmante IPR. d. i.* Tiberio Ajgs.', 
Gennad[i]o mg. mil.', Arpag. duci, Bigor trbns. 

Masculae (Khenchela) Numidiae (VIII 2243, pars dextra accessit bull. des 
antiquaires de France 1895 p. 170; imaginem Monceaux revue arch. ser. lY t. 8, 
1906 p. 129 n. 197). Buecheler carm. epigr. n. 1807. — 1) Idem posuit titulum 
paulo antiquiorem supra N. 833. Memoratur a Corippo laud. lust. 1, 18. — 
2) Sc. Tiberii, cf. nol. 6. — 3) Suos? — 4) Posuit. — 5) Imperatore domino in- 
victissimo. — 6) Cf. supra N. 834 v. 2. Tiberius Constantinus Augustus fuit db 
a. 578 — 582. — 7) Gennadiu^ mugister militum in Africa, memoratur a loanne 
Biclarensi ad a. 11 Tiberii (chron. min. ed. Momms. II p. 215); idem in titulo 
paullum recentiore VIII 12035, iam patricius et exarehus Africae. 

9351 

P raesidium aeternae firmat prudentia paci s, 
r  em quoque Romanam fida tutat undique dextr a, 

a mni praepositum firmans munimine monte m, 

e cuius nomen vocitavit nomine Petra m. 

5 D enique finitimae gentes deponere bell a, 

i  n tua concurrunt cupientes foedera, Samma c, 

u t virtus comitata fidem concordet in omn i 

m unere Romuleis semper sociata triumfi s. 

In regione saltuosa Mauretaniae Sitifensis Kabylie, loco dicto M'lakou prope 
stationem viae ferreae Ighzer-Amokrane, ab oppido maritimo Saldis (Bougie) 
circ. 60, a Tupv^uctu (cf. N. 645) circ. 25 chil, rep., circ. 150 metr. a rivo Wed- 
Sahel sive Summane (vidit Gsell eomptes rendm de VAcad. des inscr. 1901 p. 170 
cf. eundem rec. de Const. 36, 1903 p. 21 seq.).^ Acrostichum et telestichum: Prae- 
dium Sammacis. Hic videtur esse Zammac memoratus ab Ammian. Marcell. 29, 
5, 2, Nubel reguli Maurorum filius, comiti Romano acceptus, a Firmo fratre 
peremptus (temporibus Valentiniani) ; iteni ab hoc non diversus Salmaces, Firmi 
frater, fundi Petrensis, quem^^in modum urbis extruxerat', dominu^ (id. 29, 5, 13). 


Tituli opertim locorumque publicorum. CXXUI 

9352 centenarium ' Tibubuci^ | quod Valerius Vibianus | v. p. 
litiari ^ | Aurelius Quintianus v._p. | praeses provinciae Trijpoli- 
mae^ perfici curavit. 

Ksar Tarcin,  in regni Tunetani parte extrema  (VIII 8. 22763 vidi ee- 

oum). —  1) Cf. supra N. 6886 not.3; adde C.I. Gr. 8664. — 2) Nomen loci 

"praeterea ignotum.  —  3) Intellege: imserat (fortasse spatium ei vocdbulo desti- 

natum vacuum relictum).  —  4) Fortasse,  ut monuit Gauclcler,  idem Aurelius 

Quintianus qui a. 303 provinciam Numidiam regebat (supra N. 644). 

9353 hortaris in vitara | miscens adversa 8ecu[w]|dis. 
Clodius Hennogena* I proconsulatu salujbri, | 
Theodoti cura legati-, dedicat arcem. | 

Hos ego lanuarius i versus formare cujravi. 

Tkibursici Numidarum (Khamissa) in foro rep. a. 1901 (Cagnat bull. des 
antiquaires de France 1901 p. 209; vidit Gsell). — 1) Hermogena =^EQ(xoyivTig. 
Vere dicebatur Hermogenianus, cf. infra N. 9337. — 2) Idem infra N. 9357. 

9354 Gabinius Vettius | Probianus v. c. | praef. urb.' | statuam 
fatali I necessitate conilabsam celeberri|mo urbis loco adhiibita dili- 
gentia reparavit. 

Bomae in foro rep. ante aedevi Antonini et Faustinae, basis (VI 31883 
vidit Henzen). U7ia reperta est hasis eum inscriptione gemella (VI 31884). — 
1) Eiusdem praefecti aliam inscriptionem pertinentem ad basilicam luliam de- 
dimus supra N. 5537. Ceterum Probianum hunc non esse eum qui fuit prae- 
fectus urbi a. 377, sed eum qui illo munere functus est a. 4 16 (eod. TJieod. 14, 
10, 4) statuit Htielsen Beitr. z. alten Gesch. II 1902 p. 268. 

9355 Ragonius Vincentius | Celsus^ v. c, praefectus ( annonae 
urbis Romae", | urbi eidem' propria | pecunia* civitatis j Ostiensiuip 
collocavit. 

Ostiae rep. a. 1910 (Vaglicri Notizie degli scavi 1910 p. 104). In alia 
parte lapidis titulus antiquior, Aufidii Fortis alicuius duoviri Ostiensis (ib. 
p. 103). — 1) Idem supra N. 1272 (cum not. 2). — 2) Aetate labente Ostia (cum 
Portu) sedes fuit praefecti annonae urbis Bomae; cf. supra N. 805. 5694. C.I. L. 
XIV p. 7. — 3) Basis sustinuisse putanda est statuam urbis Bomae. — 4) In 
alia inseriptione ab eodem Bagonio Celso Ostiae sine dubio posita (C. XIV 139) 
est: et civitas memorata fecit de proprio. 

9356 Virius Audentius | Aemilianus v. c, | proconsule p. A., v. 
8. i.', I redintegrationem | theatralibus | signis adhibuit. 

Carthagine in theatro a. 1905 rep., basis (VIII 24588 vidi imaginem photo- 
graphicam, ef. Gauckler nouv. archiv. miss. scientif. 15, 1907 p. 457 cum imd- 
gine; ex hasi gemella fragmentum tantum superest VIII 24589). — 1) Vir cla- 
rissimus, proeonsule provinciae Africae, vice sacra iudicans. Africam rexit inter 
annoa 379 et 383, cf C. VIII 1296. 14728.  Idem homo supra N. 5478. 

9357 pro baeatudin[e] | teraporum 8ign|um Traiani de rulinis 
ablatum pro|consuIatu Clodi | Hermogeniani • [ amplissirai et c. v., j 


CXXIV Addenda.  Caput XIII. 

Atilius Theodo[iMs] | v. c. legatus ei[Ms] " ] in fonim novu|m trans- 
ferre cu|ravit (in parte aversa titultis antiquior) Herculem | [inui^ctum 
pro I [sa?]ute [Diocle\tiani] et [J/tt]xi|[miai2i]^ Augg. | [or]do et po- 
pu|lu8 hoc loco I ponendum | [c]ensuit, | curante | C. Umbrio TerituUo 
c. V., cur. 1 r. p. 

Thibursici Numidarum (Khamisa) rep. (Cagnat bull. des antiq. de France 
1903 p. 249.251). — 1) Videtur esse Clodius Hermogenianu^ Olybrius proconsul 
Africae sub finem regni Constantii et sub luliano, cf. supra N. 1271 not. 2. Idem 
cum eodem legato memoratur in alio titulo eiusdem loci supra N. 9353 et in 
Bullensi Regio VIII S. 25551 (= bull. du Comite' 1906 p. CCLXFI n. 3). — 
2) Cf. not. 1. — 3) Diocletiani et Maximiani nomina erasa esse indicatur. 

9358 pro salute dd. nn. impp. Diocletiani et | Maximiani Augg. 
aedes publicas vetusltate conlapsas cameris et picturis et marmori[bus 
L. Munatius Sabinus v. c. curator | rei publicae pecunia publica per- 
fecit et I dedi[cavi^]. "^ 

Bullae Begiae (VIII S. 25520 = Merlin comptes rendus de l'Acad. des in- 
scr. 1906 p. 561 n. 7). Scripta est in parte aversa tabulae, qua res puhlica Bul- 
lensium Begiorum templum Dianae coroUiticae (sic), liberalitate civis alicuius 
defuncti usa, dedicaverat (VIII S. 25515 = Merlin L c. p. 562 n. 8). 

9359 M. Vehilius Primus | cur. r. p. Cosilinatium ' | porticum 
Herculis | a solo inpensa r. p., insllantia sua f. c. 

Padulae prope Salernum rep., ubi fuisse Consilinum Lucaniae iam ex hoc 
titulo constat (G. Patroni Notizie degli scavi 1900 p. 111. 503). — 1) Oppidum 
memoratum VI 2040, tab. Peut, et alibi, cf. C. I. L. X p. 25. 

9360 Q. Baebius . . | f . Zuprio . . | aedilis ta[&er«]|am pergu- 
[lam] I maenianum | r. p. d. 

Aenonae (Nona) in Dalmatia (III 14322* deser. Sticotti). 

9361 [num. Aiog.] ' et deae | ^ [usibusq]\ie ' vicanor. | 

[Cele]T (?) llvir bis, flam. | ■* [e]t ex decreto ordin. | 

[A]ug.,  basilicam cum su|[is ornamentis . . . &]a8iliea8',  diribitoria ', 

por| [iicws quihus thermae iunguntur] et a foro adeuntur, | ra 

posuerunt 

Vendoeuvres-en-Brenne, prope Chdteauroux (d^p. Indre) rep. ubi vicum ali- 
quem, Biturigum fortasse, fuisse iam apparet (Villefosse m€m. des antiqvuires de 
France 68, ed. 1909 p. 203 cum imagine p. 193). — 1) Cf supra N. 4577. 4600. 
4637. 4690. 4714 cet. — 2) Periit nomen deae. — 3) Supplevit Villefosse ad 
normam titulorum dusdem regionis XIII 1351. 1377. — 4) Periisse permissu . . 
\eg(ati) vel simile quid conieeit Villefosse, collaio titulo supra N. 5594. — 5) Ba- 
silicae duae municipales etiam in titulo eiusdem provinciae XIII 950. 954, item 
supra N. 5585. 5586. — 6) Diribitoria in eadem provincia XIII 1132. 1378. 

9362 ex liberalitate M. luli Quintiani Flavi Rolgatiani c. m. v., 
quam testamento suo reipublicae | coloniae Tharaugadensium patriae 


r 


Titali opernm locorumqne publicorura. CXXV 

'suae lelgavit, opus bibliothecae ex HS CCCC mil. num. \ curante re- 
publica perfectum est. 

Thamugade rep. in ruderibvs aedifki, quod bibliothecam fuisse ex hac in- 
scriptione constat (Cagnat les bibliotheques municipales dans 1'empire romain, Mem. 
de 1'acad. des inscr. 38, 1, 1906, p. 15). Similis fuit bibliotheca Celsiana Ephesi 
(cf. supra N. 8971 p. 6), dc cuius ruderibus egit Cagnat l. c. p. 11 seq. 

9363 ... Diadumeniano] | nobil[mmo Caesari]\ \ sub C[l.] 
M[amo Agrippa?Y I l^g- ^ug. n. pr. pr. agens Pejtronius Atheno- 
dorus prae. | coh. I FL^ horolegium (sic) ab holris intermissum* et 
vetus|tate colabsum suis inpendis | restituit, imp. d. n. Macrin. Aug. 
II cos.^ 

Rigomagi (Remagen) rep., est Bomme (XIII 7800 vidit Domaszewski ; 
Lehner ann. Bonn. 110, 1903 p. 150). — 1) nobil erasum, sed legitur (reliqua 
effracta). — 2) Supplevit Lehner. In titulo eiusdem loci XIII 7798 videtur 
fuisse: Isub Clau^iio Aglrippja. \eg. Aug. pr. pr. Cf. Prosopogr. imp. Rom. II 
p. 337 n. 165. — 3) Eadem cohors prima Flavia in aliis titulis eiusdem loci 
XIII 7786 cet.; non diversa cohors prima Flavia Hispanorum supra N. 9052, 
cohors prima Flavia Hispanorum equitata pia fidelis supra N. 2723 (ita videtur 
fuisse etiam in t. Rigomagensi XIII 7796). — 4) Alias inscriptiones ad horo- 
logia pertinentes habes supra N. 5622 seq. 8642 seq. — 5) Postrema erasa. Annus 
significatur p. Chr. 218. 

9364 P. Marcius Q. f. Arn. Quadratus* flamen divi Aug., pont. 
c. I. K."^, in quinque decurias [adlectus ab imp. Anton]iuo Aug. Pio^ 
ob honorem flaminatus sui perpet[mj patriae suae 1 theatrum cum 
basilicis et porticu et xystis et scaena'' cum siparis et ornamentis 
<)m[wi]bu8 [a solo extructum] sua pec. fec. idemq. ludis scaenicis 
editis et sportulis datis et epuio et gymnasio ded. 

Thuggae in theatri ruderibu^, inscriptio super frontem scaenae collocata 
(VIII S. 26606 = L. Poinssot nouv. archives des missions scient. 13, 1906 p. 196 seq. ; 
cf. Carton theatre de Dougga tab. 1 fig. 2 cf p. 149). — 1) Ab eodem homine 
complures aliae inscriptiones in eodem theatro positae, sed nunc valde mutilae 
(VIII S. 26528. 26528 K 26607). Ex VIII S. 26528. 26528^ apparet theatrum 
ab eo extructum esse temporibus divorum fratrum. — 2) Pontifex coloniae luliae 
Karthaginis. — 3) In una ex aliis inscriptionibus eiusdem Quadrati superest: 
in (i\x[inque c?e]curias adlectu[s o]b imp. [J.]ntonino Pio Aug. (sic Antoninus Pius 
mortuus dictus etiam in aliis titulis nonnullis Thuggensibus). — 4) Scaenam. 
Opponitur scaena theatro. 

9365 L. Orbius M. f. Hor.' mag. ) palaestrae dedit". 

In insula Teno, sed eo venit sine dubio ex Delo (Graindor musee belge 12, 
1908 p. 111). — 1) Idem nomen in opere musivo Delio III 7224. A fratre ut 
videtur eius Deli positus titulus hic: M. Orbius M. f. | mag. Italiceis (III 7225). 
Eiusdem fortasse liberti N. 9366. Idem ut videtur (OQo^ioq traditur) Delum a. u. 
c. 664 contra Mithridatis satellites defendit (Posidonius apud Athenaeum Vp. 215% 
cf. Momms. ad III 7234). — 2) Ni^^nirum statuxim vel aliud quoddam donarium 
in palaestra collocavit. 


CXXVI Addenda.  Caput XIII. 

9366 L. L. Orbieis' L. l.^Emag.' 1 laconicum" Italiceis'. | Abio- 
Kiog "Og^wg ylsvxlov \ AUivog v.al ABvv.iog "Og^iog \ Asvxlov Ji- 
qnXog 'EQ/j.aiGTal \ ysvdfiBvoL 'IraXiY.oig. 

Deli rep. a. 1904, tabula marmorea (Bizard et Roussel bull. de corresp. 
hell. 31, 1907 [1908] p. 440 cum imagine). — 1) Cf. N. 9365. — 2) Notdbile, 
cognomina horum Orbiorum libertinorum in parte Latina omissa esse. — 
3) Magistri, scilicet Mercurii, ''E^fiaiatai dicti in parte tituli Graeca (cf. supra 
N. 9237). — 4) Cf supra N. 5706. — 5) Cf N. 865 seq. 9365 not. 1. 

9367 D. Laelius D. f. | Balbus' q. pro | pr. assa^ destrictar.^ 1 
sdlariumque faciundu. coerav. 

Kurbes, ubi fuit Carpis (cf. supra N. 6782), ex adverso Carthaginis, rep. 
iam Tunete (VIII 24105^ vidi ectypum gypsaceum). — 1) Est D. Laelius, quem 
a. u. c. 712 una cum Q. Cornifwio Africae praefuisse narrat Dio 48,21: tjoxov 
Ss Tov sTegov (veteris provinciae Africae) o ts Koqvov^Ixioq xal Asxifiog Aai- 
kiog, scilicet illiu^; quem proconsulem fuisse constat, fuit quxiestor pro praetore, 
quique anno insequenti utia cum illo periif, victus a T. Sextio proconsule Numidiae 
(Appian. l. c. 4, 53seq.; Dio l. c). — 2) Cf. Cic. ep. ad Q. fr. 3, 1, 2. — 3) Cf. 
supra N. 5706. 

9368 Sex. Vitulasius L. f. | Qui. Nepos cos.' | aquam Augustam 
adiect. | fontibus novis sua pec. ] perduxit et arcus | novos fecit. 

In Vestinis prope vicum Castelnuovo, non longe a ruderibus civitatis Pel- 
tuini (Persichetti NoHzie degli scavi 1903 p. 515). Eodem loco prodiit titulus 
halinei supra N. 5668. — 1) Consul suff. mens. Apr. a. 78, testibus actis Arv. 
(VI 32362).  Cf. praeterea Prosopogr. imp. Rom. III p. 457 n. 531. 

9369 anno VI' im[p. Domitianiy \ Caesar. Aug. Germanic. | 
sub G. Septimio Vegeto' praef. Aeg. \ foditu est flumen Philagrianu'' | 
at tria soldu usque ad petras. | etovg g^ avTO-'/.QdT\oQoe\ \ KalaaQog 
[Jojui^rialvovY I ^e^aorov rsQixavL/.ov, \ iTil Faiov ^ejcrifiiov | O^s- 
yitov rjysfiovog, (bQijyrj noTafidg | OiXayQiavdg htl td j / OTSQed 
§b)g rfjg TCSTQag. 

Prope Alexandriam est videtur rep., est ibi in museo (Botti hull. de la so- 
ciete areheol. d'Alexandrie IV 1902 p. 45; inde Dittenberger Orient. inscr. n. 673). 
— 1) A. 86 — 87. — 2) Domitiani nomen erasum esse significamt editor. — 
3) Praefectus A^egypti fuit ah a. 86 (vel fortasse iam ab a. 84, cf. Mitteis Zeit- 
schr. d. Savignyst. 27, 1906 p. 223) ad a. 88. — 4) Canalis quidam. De nomine 
cf. Dittenherger not. 3. — 5) Similiter in titulo et ipso prope Alexandriam re- 
perto (Schiff Festschr. 0. Hirschfeld p. 374; Dittenberger inscr. Orient. n. 672): 
(OQvyrj 'Aya&og dai[i(ov noxafjLoq STtl ra xgla azeQsa xal snl zo uQxalov dns- 
xazsazdd-Tj sojg zfig nsxgag (cf. Schiff l. c. p. 382). 

9370 imp. Caesar divi f. August. | pontif. maxim. flumen Se- 
baston* | ab Schedia induxit a milliario | XXV ^ quod per se toto 
oppido flueret, | praefecto Aegypti C. lulio Aquila, anno | XXXX 
Caesaris. 1 avToy.QdT(ji)Q KaioaQ S^eov vldg 2e§aOTdg \ dQ%ieQevg ito- 
rafxov 2e^ao[rdv] d^td \ 2%ediag rjyayev iTtl OTadiovg diaxooiovg" \ 


Tituli opernm locorumqne publicorum. CXXVII 

^iovta  6i  dkrjQ rrjg Ttdkecog,  iTtl indQxov  \  r^g Alyvnxov Faiov 
'lovkiov 'Axvka, j LM Kaiaagog. 

Alexandriae Aegypti (Breccia bull. de la soc. arch^l. d'Alexandrie 7, 1905 
p. 61 ; Cagnat inscr. Gr.-Rom. I n. 1056 vidit S. de Bicci). Est aliud exemplum 
tituli supra N. 5797, sed paullo plenius. — 1) Cf. supra N. 579^ not. — 2) Tria 
haec verba absunt ab exemplo prius reperto. 


Viae. 

9371 imp. Caesar Augustus | pontifex maximus, cos. | XIII, tri- 
bunicia potestate XXII', | viam Aemiliam ab Arimino | ad fluraen 
Trebiam | muniendam curavit. | ±XXIX^ 

kPrope Bononiam ex alveo fluminis Rheni extracta columna (Brizio Notizie 
degli scavi 1902 p. 539). Eodem fere loco reperti miliarii viae Aemiliae multo 
mtiquiores supra N. 5803. 5804. — 1) A. 752. — 2) 79 mil. pass., se. ab Arimino. 
9372 [imp. Caesar] \ divi Traiani j Parthici fil. dijvi Nervae 
nepos I Traianus Hadria|nus Aug., pont. max., | trib. pot. VIII', 
cos. III, = I procos.': | Thanar.' m. p. XXXIDCCCCX^ | Auzia m. 
p. XVIICC^ 

Sour-Djouah, ubi fuit Rapidum, cf. supra N. 6885, rep. (Bull. du Comite 
1908 p. CCXLVI). — 1) A. 124. — 2) Cf supra N. 311 (not.2). — 3) Tha- 
nar(idi?). Videtur idem locus significari qui in itin. Ant. appellatur Tiranadi, 
distans a'Rapidi' m. p. XXV. — 4) Similiter numerus passuum acctirate per- 
scribitur supra N. 5835 et alibi (cf. ibid. not. 3). — 5) In itin. Ant. est: Auzia 
— XVI - Rapidi. 

9373 imp. Caesar divi | Vespasiani f. [Domi\tianus\ Aug. Germ. 
pont. j maximus trib. pot. XII', | imp. XXI, cos. XVI, censor | per- 
petuus, p. p., per Scorlfularum ^ vetustate e[^] | incursu Danuvi c[or]l- 
ruptum operibu[s am] |pliatis pe[r] . . . | le[^.] . . 

In ripa dextra Danuvii , loco dicto Gospodin, a Drenkova meridiem versus, 
iuxta alterum exemplum inscriptionis N. 2281, saxo incisum (III S. 13813 ^ = 
Teglds Ungarische Revue 15, 1895 p. 9). — 1) A. 9213. — 2) Scr. iter Scrofula- 
rum. ''Ad Scrofulas', mansioviae Viminacio Ratiariam, recensita in tabula Feu- 
tingerana, illo loco fuisse putanda est. Etiam in titulis Salonitanis III 9694. 
12886 (= 9693) Scrofulis locum indicat. 

9374 [imp. Caesari T. Aelio Hadriano Antonino Aug. Pio pont. 
max.] trib[w]|nicia potestate | XV' cos. IIII | viam per Alpiis (sic) J 
Numidicas^ ve|tustate inter|ru[23]tam ponti|[&]us denuo fac[[^i]s^ pa- 
ludibus I siccatis, labibus | confirmatis | resstituit (sic)^ \ curante M. Va- 
lerio 1 Etrusco leg. suo | pr. pr."* | . . . 

In via Hippone Calamam prope vicum Penthikvre rep., est Bone in museo 
(Revice arch. 3, 1904 p. 297 n. 21; lapidem vidit Gsell, ectypum Cagnat).  Aliud 


CXXVIII Addenda.  Capxit XIII. 

exemplum eiusdem tituli antea prodierat in eadem via, sed mutilum (VIII S. 22210 
— Eph. ep. 7, 645). — 1) A. 152. — 2) Nota Alpium vocabulum in alios montes 
translatum. — 3) 'mc\[ti]s Gsell,  fac|[«w] Cagnat. — 4) Cf. supra N. 5795 not. 1. 


Termini. 

9375 leg. III A[ug.] \ leimitavit, | C. Vibio Marso | procos. 
IIP; I d. d.'' LXX^ u. k.^ CCLXXX^ 

In meridionali regni Tunetani parte, in regione quae extenditur a dextra 
viae Capsa (Gafsa) Tacapes (Gdbes), 1500 metr. a ruderibus Henchir Chenah 
rep. (VIII 23786 f repperit Donau praefectus militaris eius regionis, Cagnat vidit 
ectypum). Lapides gemelli praeterea in hac regione prodierunt dtio, VIII 32786"' ^, 
praeterea complures, in quibus soli numeri extant. Tractaverunt hos terminos 
Toutain memoires presentcs a VAcad. des inscr. XII 1, 1907 p. 343 seq. et fe- 
licius, ni fallor, Barthel JBonner Jahrb. 120, 1911 p. 60seq. — 1) C Vibius Mar- 
sus proconsul Africae tertio fuit a. p. Chr. 29/30. (A. 34 Dolabella proconsul 
rebellioni gentium Africanarum eam regionem inhabitantium finem imposuerat: 
earum magna ex parte videtur fuisse territorium tunc a legione dimensum.) — 
2) Dextra decumanum. — 3) Centuria septuagesima. — 4) Ultra kardinem. Cf. 
Siculus Flaccmp. 155 (Grom. ed. Lachmann): inscriptiones itaque in centuriis stmt 
tales, '^dextra' aut ''sinistra decimanum tUum^ ''ultra citra've '^cardinem totum'; 
JEyginus de limit. const. p. 173 seq. 195. — 5) Centuria ducentesima octogesima: 
sic intellexit Barthel collato dppo fortasse ad eandem terminationem pertinente 
reperto ad viam Capsa Taparuram (Sfakes) VIII S. 33789 in quo est: u. k. 
7 CCLXV, s. d. 7 XLV. 


9376  C. Caninius C. f. | pr. urb. [ de sen. sent. | poplic. ioudic. 

Ostiae rep. fossionibus a. 1910, cippus lapidis Tiburtini (Notizie degli scavi 
1910 p. 233). Ex gemella inscriptione eodem fere loco reperfa superfuerunt 
haec : . . . . [de sen. sen]t. \ [p]opl[i]c. [iott]dic. (t. c. p. 61). Titulus, Sulla vix re- 
centior, antiquissimus omnium qui adhuc Ostiae prodierunt (Vaglieri l. c). Ca- 
niniU;S praetor urbanus ignotus est.  Similes Japides supra N. 5938 seq. 5943. 


9377 inter 

Toutonos * 

c 

a 

h 

Prope Miltenberg, lapis ingens (prope 5 metr. altus) sed rudis (XIII 6610 
vidit Zangemeister ; Drexel obergerm.-raet. Itimes n. 38, fasc. 34, p. 55). Lapis eo 
ipso loco ex vivo saxo excisus est, ubi repertus est, ibique antiqua aetate relictus; 
ipsa inscriptio imperfecta esse putanda est. — 1) Toutoni a Teutonis sola scriptura 
differunt. Apparet Teutonorum particulam aliquam in regione illa sedes habuisse. 
2) t priores, pro n imperfecta habet Drexel. 


Tituli operam locorumque pnblicorum.  Termini. CXXIX 


^" ventionem^ utrius|que partis derectus men8u|[m] actis iussu A. Du- 
ceni I [G^mjini* leg. Aug. pro pr. 

In Dalmatia rep. sub loco dicto Ivanova glavica, a Corinio patids chil. inter 
aept. et orientem (Abramic et Colnago oesterr. Johresh. 12, 1909 Beibl. p. 30). 
Similes terminos Dalmaticos habes supra N. 5948 seq. — 1) Supplevit Fatsch, 
collato tituio supra N. 9067. — 2) Cf. supra N. 5953. — 3) Cf. N. 5953^. — 
4) Cf. N. 5953 not. 4. Adde titulum Naronerisem ipsi positum, in mantissa eden- 
dum.  Legatus Dalmatiae fuit inter a. 62 et 69. 

9379  * I Caesaris Au[^. Germ. | i]nter Sidrinos* et | Asse- 

riates^ Q. Aebu|tius Liberalis" 0 leg. | XI definit. 

Prope Bruska Dalmatiae rep. (Keil oesterr. Jahresh. 8, 1905 p. 54.) — 
1) Praecessisse videtur: iussu illius legati Ti, Claudi. — 2) Videtur esse Stdpu/va 
oppidum memoratum a Ptolemaeo 2, 16, 9. 8, 7, 8 (Patseh Jahresh. l. c p. 119). — 
3) Cf supra N. 5951. — 4) Cf N. 5953. 5953 "^ (not. 5). 

9380 ex auctoritate | imp. Caesaris di|vi Nervae f. Ner[t;ae] | 
Traiani  Optimi  | Aug. Germ. Dac.  | [PJarthici',  fines | adsignati 

|^n[^i] I Suburburum^ pe[r. T.] \ Sabinium Barba[mw]^ | leg. Aug. 
pro pr. 

9381 ex aucto[rUate] \ imp. Caes. divi [Nervae f.] \ Nervae 
Traiani 0[ptimi] \ Aug. Ger. Dacic. Part[f/iic., | fi]nes adsignati gent[i | 
^'Juburburum per T. Sa[&i]|nium Barbarum leg. | Aug. pro pr. 

In Numidia prope lacum dictum Chott-el-Beida, cippi duo, circ. 5 mil. pass. 

unus rep. ab altero (Cagnat Melanges Boissier p. 99). — 1) A. 116/117. — 2) Cf. 

supra N. 5862. — 3) Consul suffectus fuit a. 118 testihus actis fratrum Arvalium, 

in quibus superest L. P[o]mponio Basso T. (non Li., ut primum edebatur) . . . inio 

^B . . . ro cos. (VI 32374). 

9382 [e]x auc. Ax[i] | Aeliani v. e. | proc. Aug.' | ter.'^ vetus po]- 
situs secunldum acta inter kastel[Z.] Gurolen|sem* et Medianum | [M^a,- 

[tidianum Ale|xandrianum Tizir|lensem\ 

In Mauretania, loco dicto Bled-Bachir-Ben-Yara, douar Malah-Djiadja, 

^eirc. 3 chil. a loco ubi inventu^s est titulus N. 9006, drc. 18 chil. a Sitifi; iam 
Sitifi (Gsell bull. du Comite 1906 Nov. p. XIV; vidi ipse). — 1) Idem procurator 
memoratur in alio termino Mauretaniae, supra N. 5965 (cf ib. not. 5). — 2) Ter- 
minus. — 3) Foriasse Gurgiensem lapis. — 4) Sic potius quam Tilirvensem lapia 
(cf. Gsell Atlas archeol. de VAlgerie sect. 15 ad n. 79). 

9383 termines (sic)^ defensi|onis* rationis pri|vati (sic) dd. nn. | 
Augg. 

In Mauretania, loco dicto Bahira (cf. VIII 20566), in regione non multum 
ab ea in qua reperti termini supra N. 5964. 5965 (Gsell bull. du Comite 1908 
Mart. p. XV ab alio descriptam). — 1) Alii termini rationis privatae in Maure- 
tania supra N. 5964. 5965. — 2) Etiam supra N. 5965 (ubi scriptum defenicio- 
nis^ ^ defensionis' intellegendum esse coniedt Gsell. (Utroque loco ^" definitionis' in- 
tellegendum esse putat Hirschfeld). 

Dkssau, Inscriptioneg Latinae m. 9 


CXXX Addenda.  Caput Xm. 

9384 imp. Had. Au|g.*, definitio \ silvarum. 

In Libano monte, inter Zahle et Chouair, saxum translatum Berytum 
(Jalabert et Mouterde mel. de la faculte orientale de Beyrouth 4, 1910 p. 211 ima- 
ginem). — 1) Litterae IMP H, item AV contignatae. 

9385 imp. Had. Aug.», d. f. s." | AGIVCP^ 

In Libano monte, prope vicum Karteba (a Byblo orientem verms), bis (vel 
etiam saepius) vivo saxo inscriptum (III 180^ repperit et descr. Renan mission 
de Phenicie p. 275). — 1) Litterae IMP et AV contignatae. — 2) Definitio silva- 
rum, cf. N. 9384. — 3) Arborum genera quattuor, cetera privata. 

9385*  arborum genera IV, cetera privata. 

In Libano monte, prope vicum Tula (a Byblo sept. versus), item loco 
dicto Beidar el-Hadjil aliisque, vivo saxo inscriptum (III 180^ repperit et descr. 
Benan mission de Phenicie p. 263. 264). Plerumque videtur iuxia positum fuisse 
imp. Had. Aug. 

9386 Had. Aug. d. f. | s. n. CXXCIV. 

In montibus sitis inter fiuvios Adonidem et Lycum, loco dicto Bjoreide, in 
regione nivis paene perpetuae vivo saxo inscriptum (III 180 s repperit et descr. 
Benan l. c. p. 278). In titulo gemello in eadem regione extante ante Hadriani 
nomen nonnulla scripia fuerunt quae legi non potueruni, et in fine erat n. CCXXXV. 
De his numeris cf. Jalabert l. c. (ad N. 9384) p. 214. 

Similes inscriptiones non multo minus centum in hac regione observatae 
sunt (cf. Renan l. c. p. 258 seq.). 

9387 Caes. n. | S. f. r. g.* (In trium dpporum parte aversa) civit.* 
Thugg.; I t. p.^ per Tiberino | Aug. lib. praeposito | mesorum"; (in 
reliquorum parte aversa) civit. | Thugg. | n. V vel VI cet. 

Ab oriente Thuggae, in iugo montium appellato Djebel Khalled et Djebel ech 
Cheid, cippi quindecim (VIII S. 25988 repperit et descr. L. Poinssot qui pleras- 
que edidit comptes rendus de VAcad. des inscr. 1907 p. 471 seq.). — 1) Caesaris 
nostri, saltus fundi .... (nomen proprium eius fundi). — 2) Civitatis. — 3) Ter- 
mini positi. — 4) Sic in uno ex cippis, mesoribus in alio, mes. in tertio. 


CAPVT XIIII. 
TITVLI MVNICIPALES. 

(Addenda ad vol II p. 482—736 N. 6044—7210.) 

9388 ex auctoritate s. p/ Tusculani I M. Lorentius^ Atticus aed. \ 
aediculam Larum Augustorum | vici Angusculan.^ vetustate | dilapsam 
pecunia publica a solo | restituit; P. Clodi Pauliniani, L. Comini Se-, 
cundi^ I aed. q. q.^ | C. Plotius Bassus Sabinianus praef.* 

Ad viatn Latinam, circ. X milihus pass. ab urbe Bom^, in villa Gentilini, 
rep., iam Romae in museo thermarum (Eph. ep. 9, 680 vidi; Lanciani bull. co- 
munale 1905 p. 136 cum ichnographia locorum). — 1) Senatus populique. — 
2) De nomine cf. VI 35499. — 3) Apparet loco illo fuisse vicum territorii Tus- 
culani dictum Angu^culanum, prdeterea ignotum. — 4) Cf. supra N. 9056 not. 5. 
— 5) Aedilitate (sic etiam in aliis titulis Tu^culanis XIV 2579. 2590) quinquen- 
nali. — 6) Praefectus (prae. f. lapis). 

9389 . . Satrius N. f. Ter. Euf[m | t\v. mil. a popul[o, | iJIIIvir 
iur. dic. q}i[inq.? ; \ . . i^]ufidius L. f. L. n. L. pr[ow.] | Ter. Proculus 
vixi[i an.] | . ., vir. Hunc colonia | ladestinorum ex ] [^ro] vincia Hi~ 
lyrico fun[ere | ^w]blico efferundum Q,\i[ravit. \ Te]rtia Fufidia M. f. 
Mar . . ; | . . [jPw]fidius M. f. L. n. pron. Max . . . 

Teani Sidicinorum rep. (Spinazzola Notizie degli scavi 1907 p. 698). 

9390 C. Utiano' C. f. Pom. Kufo | Latiniano Illlvir. i. d. iter., | 
Insteia M. f. Polla sacerd. luliae | Augustae* Volceis ct Atinae^, | optimo 
et indulgentissimo viro, qui | eam pupillam annorum VII in domum f 
receptam per annos LV cum summo j honore uxorem habuit. | Hune 
decuriones Volceiani ^ inpensa | publica f unerandum et statua equestri | 
honorandum cens[w]erunt.| | Latiniae M. f. Posillae [sor]ori^ Latiniani. 

Prope Pollam Lucaniae (cf. supra N. 23), in fronte olim splendidi mdusoUi 
(Spinazzola Notizie degli scavi 1910 p. 80). — 1) Idem nomen in Lucania etiam 
X 442. — 2) Liviae. — 3) Cf. supra N. 6449. 6450. — 4) Locum intra fines 
Volceianos fuisse probabile est. — 5) Sic, non [mat]Ti (Spinazz.). Apparet fratrem 
Posillae Rufum a C. JJtiano quodam adoptatum fuisse. 


9391 Genio gentis | Numidiae | sacrum. 

9392 Larciae  |  Laetae  |  A. Larci Macrini  [  principis genti» 
Numi|darum' et flaminis perpetui | uxori; cui ordo statuam publi|ce 


CXXXII Addenda.  Caput Xim. 

ponendam cum decrevisset, | ipsa contenta honore sua pecun. | po- 
suit.  D. d. 

Thubursici Numidarum (Cagnat compteo rendua de VAcad. des inscr. 1904 
p. 484. 479).  —  1) Cf. mpra N. 6800. 

9393 impp. Augg. | L. Septinjio | Severo Per[tinaci Aug. | et 
M. Aurel|lio Antonino Aug. | aram gens | Musunior. | Regianorum*| 
curante | Thulule | Fue. flamijnem Augg. | d. d. p. p. 

Inter Cillium et Thelepte, 2 chil. ab Henschir Scheraga (Merlin Comptes rendua 
de 1'Acad. des inscr. 1909 p. 94). — 1) Musuni (sic Plin.) vel Musunei (lul. 
Honor.) memorantur inter nationes Africae Plin. h. n. 5, 30, Ptol. 4, 3, 6 p. 639 
Mull., lul. Bonor. (Biese geogr. Lat. min. p. 54). Simul reperta est basis quam 
rvumini Getae posuit eadem sitie dubio gen[s] Regiano[rMw] (Mv^uniorum voca- 
bulum ibi nescio qua de causa omissum). Eodem fere loco vel certe in eadem re- 
gione repertus est lapis VIII 23195, quem Oordiano et uxori eius posuit gens" 
Mus. Reg. (quod non recte de Mu^ulamiis intellexeramus). 

9394 L. Memmio Messio | L. f. Quir. Pacato flam. | perpetuo 
divi Traia|ni, Chinithio, in quin|que decurias a divo | Hadriano ad- 
lecto, I Chinithi* ob merita | eius et singula|rem pietatem qua [ nationi 
suae praejstat^, sua pecunila posuerunt. 

Gigthi (cf supra N. 6779/80) rep. (VIII 22729 = Gauckler nouv. archiv. 
des mifis. scientif. 15, 1907 p. 311). — 1) Cinithii, accolae Syrtis minoris (Ptol. 4, 
3, 22), fortasse (jigthensibm attributi fuerunt. — 2) Alius praefectus eius gentis 
8upra N. 1409. 

9395 templu Mercurio f. civitas Galesis, sufetes' Aris et Ma- 
nius Celeris f.; scripsit Satur Celeris f., structores^ C. Manium et G. 
Aemil[i]um. 

In monte Djebel Mansur, in ruderibus dvitatis Galitanae (cf. supra N. 5517) 
rep., iam Tunete (VIII S. 23833 vidit Merlin, cf. Gauckler comptes rendus de 
VAmd. des inscr. 1904 p. 156). — 1) Cf. N 6797 seq. — 2) Structores etiam in 
alio titulo eiusdem lod VIII S. 23834. 

93% Cereri Aug. sacrum | arca Augustalium a republica | se- 
paratorum templum vetustate ] dilapsum a solo sua p[e]cunia | restituit 
eademque [«^ejdicavit. 

9397 ordo | Augustalium sua | pecunia fecit. 

Thamugade (Rec. de Const. XXXV 1901 p. 236. 246). 

9398 Karthagini Aug. sac. | ex testamento Q. Aproni Q. f. ] 
Arn. Vitalis honestae memoriae vir., [ qui rei p. Uchitanorum maiorum 
at sta|tuam [deae ponendam . . . H8] . . mil. et in epu\[lationem] . . . 
. . . [magisteri?] sui HS il mil. | [reliquit] . . [oh testiflca]ndsim ad- 
fectio|[wewJ [ajmplificalionem | ii. epulationis | [cowc]essit 


I 


Tituli municipales. CXXXHI 

et ex HS V mil. fieri curavit, | C. Apronius Extricatus ad exornandam 
mun[i|/?]centiam fratris basem cum impensa perferen|dae et constituen- 
dae statuae suo sumptu et cura | posuit.  D. d. 

TJchi maiore, drc. 15 chil. a Thugga, cf. supra N. 690. 1334, infra N. 9401. 
9405 (VIII S. 26239 -= Merlin comptes rendus de VAcad. des inser. 1907 p. 95). 

9399 [imp.] Caesar M. Aurelio Anto[[mw]o Aug. Armeniaco 
Medico Parl[^^]ico max., divi Pii fil., divi Hadriani \ nepoti, divi 
Traiani Partbici prone|poti, divi Nervae abnepoti, pontifici | maximo, 
imp. V, cos. III, tribunicia | potestat. XXII *, patri patriae, | pagus 
Thugg.'^ caelesti beneficio eorum^ auctus | iure capiendorum legato- 
rum'' d. d. p. [p.] 

Thuggae rep. a. 1911 (VIII S. 26528^ descr. L. Foinssot). — 1) A.168. — 
2) Pagus TJmggerisis, diu a civitate vetu^ta (Punica), quae a sufetihus regehatur, 
separatv^ (cf. supra N. 6797, uhi tamen minu^ accurate not. 3 ex pago civitatem 
factam esse significavi; ad hanc civitatem pertinet etiam N. 8966), sed nihilo- 
minus saepe cum ea coniunctus (cf. supra N. 6827 not. 3, infra N. 9404), donec 
in locum utriu^que successit munidpium (cf. supra N. 6796), postremo colonia 
Thugga (cf. supra N. 541. 8927. 9018). — 3) Se. M. Aurelii et Veri, huius ai- 
milis titulus iuxta steiisse putandus est. — 4) Cf. supra N. 6757 not. 1. 

9400 imp. Caes. divi M. Antonin[i] | Pii Germ. Sarm. f., divi 
Commod[i] | fratri, divi Pii nep., divi Hadriani | pron., divi Traiani 
Part. abn., divi Nervae adn. | L. Septimio Severo Pio Pertinaci Aug. 
Arab. Adiab. | Part. max., pont. max., trib. pot. IIIP, imp. XI, | 
cos. III , procos., p. p. I cives Romani pagani veter.^ pagi Fortunalis | 

quorum parentes beneficio divi Augusti  | ^ Sutunurca* agros 

acceperunt, p. p. f. c. 

Prope Sidi-Soltan, drc. 20 chil. ab Uthina ocddentem versus, rep. (Merlin 
hull. du Comite 1909 lun. p. VIII). — 1) Error lapiddae; videtur requiri Xini, 
ut titulics sit anni p. Chr. 206. — 2) Veterani. Cf. titulum in eadem regione 
(drc. 12 chil. ah hoc) repertum supra N. 6803, praeterea N. 6885. — 3) Cirdter 
sex literae erasae, fortasse erroris corrigendi causa (sic certe iudicavit is qui lapi- 
dem vidit Petitjean). — 4) Sutunurcae. Titulum a dvitaie Sutunurcensi posi- 
tum, eodem loco repertum, hahes hull. l. c. p. X. Aliae inscriptiones dusdem 
dvitatis, memoratae a Cypriano ep. 59, 8 repertae sunt loco 5 chil. orientem versus 
distante, cf. C. VIII 24004. 

9401 imp. Caes. L. Septimio Severo | Pio Pertenaci (sic) Aug. 
Parthico Arabico Parjthico Adiabenico* trib. pot. W'\ imp. VIIII, 
008. II, I p. p., divi M. fil., divi Commodi fratri, divi Anto|nini nep., 
divi Hadriani pronep., divi Traiani | abnep., divi Nervae adnepoti, 
resp. U. m. p. p. p.' | In quam rem | C. Lucilius C. f. Athenaeus 
sacer. Cerer. c. I. K." anni | CCXXXV, flam. p. p., depensis in curam 
8. 8.* quam ipse ] gessit HS XII mii. n. summae suae honorariae, et 


CXXXIV Addenda.  Caput Xnil. 

am[plius pecunia publica erogata, basem cum orna|mentis sua pe- 
cunia fecit et epulo decurionib. I dato dedicavit. 

TJchi maiore, cf. N. 9398, rep. (VIII S. 26255 = Merlin et L. Poinssot in- 
scriptions d'Uchi majus j>. 38 n. 22).  —  1) Cf. N. 417. 425.  —  2) A. 197. — 

3) Respuhlica Uchitanorum maiorum pecunia puhlica posuit. — 4) Sacerdos Ce- 
rerum coloniae luliae Karthaginis. Cf. supra N. 4464. 6814. — 5) Colligitur ex 
hoe titulo posito anno p. Chr. 197 (= urh. cond. Varr. 950), sacerdotium Cereris 
Carthaginiense non post annum 716 u. c. institutum esse, potest esse institutum 
nno ex annis praecedentibus, fortasse a. 710. — 6) Supra scriptam. 

9402 imp. Caes. | M. Aurelio Antonino Aug., | imp. Caes. L. 
Septimi Severi Pii | Pertinacis Aug. Arabici | Adiabenici Parthici 
ma|ximi fil., divi M. Antonini | Pii Germanici Sarm. nep., | divi Anto- 
nini Pii pronep., | divi Hadriani abnep., | divi Traiani Parthici et j 
divi Nervae adnepot.', ] civitas^ Furnos^ d. d. p. p, | fec. 

9403 L. Octavio Felici Octa[viano decurioni j col. lul. Aur. 
Ant. Karth.\ | flamini divi Pii, magis[tro sacrorum Cerealium* | anni 
CCLXXVI^, professori' | aedilitatis, patrono et [ curatori iterum muni- 
ci|pii Aureli Antoniniani Fur[nit. minor., j ob insignem [ iustitiam et 
benevolentiam [ eius, universus populus [ ex aere conlato statuam [ po- 
suit; ob cuius dedicatiojnem ipse ludos scaenicos | et epulum populo 
dedit I et gymnasium. j L. d. d. d. 

Henchir Msaadin, ubi fuit civitas Furnos (cf. not. 3) vel muhidpium Fur- 
nitanum minus, rep. a. 1909 (VIII S. 25808"^ = Merlin bull. du Comite 1909 
lun.). — 1) A. 198 — 211. — 2) Apparet municipii ius defuisse etiamtum dvitati. 
— 3) Similiter desinentia nomina oppidorum Africanorum habemus complura; 
[«iM]mcipiuni Sululos scriptum est VIII S. 23942 ; Althiburos, Thusuros scriptum 
fuit in itinerariis.  Diversum ab hoc munidpium Furnitanum supra N. 6812. — 

4) Cf. N. 6815. — 5) Magisterium hoc non videtur diversum fuisse a sacerdotio 
Cererum Carthaginiensi. — 6) A. p. Chr. 232? (vel uno ex annis 232 — 238, cf. 
N. 9401 not. 5). — 7) Aedilitatem se petiturum professus erat. 

9404 Sex. Puliaieno Sex. f. | Arn. Floro Caeciliano' | praefecto 
iur. dicun., | sac. Cer.^ anni CLXX^, [ Ilviro, flam. perp. c. c. I. K.", j 
pagus et civitas Thug.* ( patrono d. d. p. p., curatori|bus L. Gallio 
Optato, Sallus[tio Dato. 

Thuggae (VIII S. 26615 = L. Poinssot inscriptions de Thugga n. 140). — 

1) Idem memoratur in aliis inscriptionihus dus regionis VIII S. 26267. 26419. 

2) Cf N. 9401. — 3) A.p. Chr. 126 (126—132?). — 4) Colonorum coloniae luliae 
Karthaginis. — 5) Cf. supra N. 9399 not. 2. 

9405 L. Cornelio Quieto [ h. m. v.', qui te8tamen|to suo rei 
publicae colo[niae Marianae^ Aug. Ale[xandrianae Uchitanor. | [ma\- 
ionim^ per fideicommissum | HS decem mil. n. reliquit, ex cuius | 
summae usuris quotannis die na[tali eius decurionibus sportulae et j 


I 


Tituli municipales. CXXXV 


l 


[po]pulo ludi darentur, | L. Coraelius Quietus fl. pp., filius eius, paj- 
[rjemti (sic) optimo sua pecunia fecit et | impetrato ab ordine loco 
dedicavit, 

Uchi maiore, cf. K 9398, rep. (VIII S. 26275 = Merlin et Poinssot in- 
scriptions d' Uchi maitis p. 60 n. 42). — 1) Honestae memoriae viro. — 2) Cf. 
mpra N. 6790 not. 2. — 3) Cf supra N. 1334. 

9406 Q. Voltedio L. \f.] 1 Optato Aurelian[o /?.] | divi Ner., 

equo pub. adle[c^. a dw6\ \ Traiano et in quinq. dec. ab. [iwp.] ] Caes. 
Hadriano Aug., | trib. m\{l. leg.] \ VI Victricis p. f., aed., praef. i. [d., 
mag.'^] j Cer. sacror. ann. CLXXVIP, [Ilvir.], \ Ilvir. quinq., qui ob 
honorem ] cum HS CC mil. promisisset inla[fis] | aerar. HS XXXVIII 
mil. leg. SLm[pliata] \ pec. spectaculum in amphi[^^ea^ro] | gladiato- 
rum et Africanaru[w] | quadriduo dedit.   D. d. p. p. 

Carthagine rep. (Villefosse comptes rendus de VAcad. des iwscr. 1910 p. 135 
vidit ectypum). — 1) Aliics praefectm iure dicundo Carthagimensis videtur re- 
periri VIII S. 12585. — 2) Cf supra N. 9403 not. 5. — 3) A. p. CJir. 133 (vel 
133—139, cf supra N. 9401 not. 5). 

9407 M. Manlio C. f. Quir. Modesto Quietiajno equo publico 
et in quinq. decur. adlec|to a divo Pio, fl. perp., IIvira[?ic. et\ cu- 
tator. I alimentorum^ curia Poblicia^ | ob singularem in patriam 
munifilcentiam theatro propria pecunia | eius exstructo patrono 
8ua p. p. 

Curubi (cf supra N. 5319) rep. (Merlin hull. du Comite des travaux histor. 

1908 lun. p. XIV). — 1) Alius curat. aliment. distrib. Curubi supra N. 6817. — 

2)  Curias  oppidorum  Africanorum  hdbes  etiam  supra  N.  6824 seq.  6837 seq. 

6844 seq.  Haec nomen accepit fortasse a Publicio aliquo qui anno u. c. 709 le- 

\gatus Pompeii fiUi fuit in Hispania. 

9408 . . . .* qu[i r]em publ. exq\i[i\sitis e<Z]itionum^ g[e]neribus^ 
fecer[i^ am] |pliorem, instauratori moenium pub[?i]lcorum, quod eius 
innumera circa se | ac suos officia supra genitalis civis | affectum 
Lepcis* magna, inclita fide*, | devotione praest[a]ns, multifariam sen- 
sejrit, merito[rM]m eiu[s f]enacissime memor, per | ordini[s] sui [et] 
populi viros Fl. V[i]ctori Calpurnio v. e., praesidi pro^v.] Tripol, 
pa[^]rono suo [s]tatuam dejcrevit et o[b] individuum mutui amoris at- 
fec|tum ea[m]de[w] se propter* constituit a[c] dedicalvit. 

Lepti Magna (VIII S. 22672 Cagnat vidit ectypum). — 1) Versuum 1—8 
laceras reliquias omisi. — 2) Supplevit Hirschfeld. — 3) o[i)]eribus primum legerat 
Cagnat in imagine photographica. — 4) Sic urbs apud Ch-aecos et Romanos ple- 
rumque Leptis appellata, proprie appellari debuit, et vere ita nomen dus inier- 
dum scribitur in codicibu^ auctorum Latinorum, et in una alteraque inscriptione ; 
cf Buecheler mus. Bhen. 190i p. 638, Heraeus Archiv f. lat. Lexikographie 14, 
1905 p. 276, C. I. L. VIII S. p. 2288. — 5) In memoria habuit qui haec scripsit 


CXXXVI Addenda.  Caput XIIII. 

verba Sallustii (hist. II fr. 64 ed. Maurenbrecher) : ''Saguntini fide atque aerumnis 
inclytV (Eieronym. in Abacuc 2, 9 [VI p. 1358 Migne]), etiam ab aliis saepe ad- 
hibita (monuit Buecheler). — 6) Scilicet in curia vel ante curiam. 

9409 d. m. | P. lulius P. f. Quir. Martialis Publi| . . amus (sic) ' sa- 
cerdos | Caelestis Sittiane [ loci primi^ | v. a. LXXXV | h. s. e. 

Cirtae rep. (viderunt Cagnat et Gsell Rec. de Const. XL p. 430 n. 463). — 
1) . . . . amus litterae certae; ante eas littera una aut deest aut erasa est. — 2) Sa- 
cerdos loci secundi templi Sittianae (ubi Caelestis vocabulum excidisse vel sit6- 
intelligendum esse apparet) est in t. Ciriensi VIII S. 19512"; aliu^ sacerdos loci 
primi Cirtensis ibid. 19447. Agnomen dea habuit a conditore coloniae Sittio. Sacer- 
dotes ''loci primV Africanos habes supra N. 4468 et alibi. 

9410 Mathun Massiranis | filius, princeps familiae Medid.', | pius 
vixit annis LXX, h. s. e. | Cura egerunt fili eiius. 

Inter Cillium et Thelepte (cf. supra N. 9393) rep., non longe ut videtur ab 
Hmchir Bechig (Merlin bull. de la soc. archeol. de Sousse 1908 fasc. 1 p. 10 
n. 19). — 1) Nomen sine dubio haec familia, sive gens fuit, traxit ab oppido 
eiusdem regionis Mididi (cf. C. VIII p. 77. 1218. 2369; supra N. 637). 


9411 Caius Epicadi f. princeps* | civitatis Doclatiura^, hic situs. | 

Hoc fieri iussit genitor sibi et | suis. 
Set fili eius Piassus^, Epicadus, | Scerdis, Verzo — 
et summa adiecta | efficit istud opus. 
Est pietas, natique ] hoc auxsisse videntur*, 
et decorant | facto et docent esse pios. 

9412 Agirro" Epicadi f. principi k.® Salthua | et Temeiae Glavi f.; 

fecit Epicadus f. | (sequitur carmen versuum sex). 

Grahovo in regno Montenegrino (Vulid Jahreshefte des oesterr. arch. Instituts 
12, 1909 Beibl. p. 202. 201 ad ectypum). — 1) Alium principem dvitatis Dalr 
maUnae habes supra N. 7164. — 2) Cf. N. 7158 cet. — 3) Fortasse scr. Plassua. 
Huius nominis homo ex Doclea in t. Mogontiacensi XIII 7039 (VulicT). — 4,) Et 
verba turbata, et metrum. — 5) Frater videtur fuisse Caii. — 6) Kastelli. 


9413 Genio viciniae | castellanae' 01|bien8iun C«*c>^^ L. Rupi- 
lus (sic) I lacchus d. d. c. s.^ 

Prope Hyeres rep., basis statuae iuvenilis, ex qua pedes tantum supersunt 
(G&in-Bicard revue des dudes anc. 1910 p. 74 imaginem). — 1) Intellege Genium 
vicorum et castellorum Olbiensium. Cagnat confert titulum Trevericum XIII 3652, 
Genio vidniae dedicatum. — 2) Olbiam orae Massiliensis memorant Strabo 4 
p. 180. 184; Mela 2, 77; Ptol. 2, 10, 8; Steph. Byz. — 3) Cum suis (Cagnat). 


Tituli manicipales. 


cxxxvn 


9414 M. Ulpio Pomjpomo Super8t[i]lti principi col. | n., M. Ulpi 
'omp. I Valentis sac. Aujg. fac. f.S sac. Aug. falct.*, Ilvir. primo^ | 
)1., irenarch., | sebastophant., | . . entissimo. 

941B [C]laudiae Eupatrae' | [/i]eroidi, uxori C. Arrun|[^i] Valentis', 
ribus Hai[6i]riana Herculana^ 

leonii (Wiegand ath. Mitth. 1905 p. 326. 324, prioris misit ectypum, eam 
edid. etiam Ramsay Classical Review 1905 p. 414). — 1) Sacerdotis Augusti facti(?) 
filio, sacerdoti Augmti facto(?). — 2) Primus duovir fuerat coloniae Aeliae Radrianae 
Iconiensium (cf. III 12137). — 3) Eidem Eupatrae ab alia tribu Iconiensi po- 
situs titulus III 14399^. Eadem cum marito memoratur in t. Iconiensi quem 
edid. Calder Revue de philologie 1912 p. 70. — 4) Huiu^ fortasse filius L. Ar- 
runtius Longus Valens Cagnat Inscr. Gr.-Rom. III 1478. Cf. praeterea not. 3. — 
5) Aliae tribu^ Iconiensium in t. Iconiensi qu^m edid. Wiegand l. c. p. 325. 


9416 I. 0. m. I Hel.* [ pro salute d. n. | imp. Caes. M. | Ant. 
Gordiani | Aug. C. lulius | Severus Moschi^ | dec. col. Hel.^ statuiatn 
luciferam j decurionatus sui hic conlo[ca]|tam sec. act[a] | Viri lu- 
liani . .* 

Heliopoli Syriae (Baalbek)rep. (dedit Puchstein). — 1) Cf. supra N. 4283 aeq. 
— 2) Sc. filius. — 3) Decurio coloniae Heliopolitanae (cf. N. 4287). — 4) Cf. 
iitulo8 eiusdem loci supra N. 8917. 8917 \ 


CAPVT XV. 
TITVLI COLLEGIORVM. 

(Addenda ad vol. II p. 787—770 N. 7211—7365). 

9417 

P. Sexteilius 


P. 
Ti. 

N. 

Q. 
D. 
P. 


1.^ 
1. 


L. f. Pilo 
C. Crassicius P. f. 
M. Audius M. f. 
M. Cottius N. f.^ 
Cn. Tutorius Cn. f. 
N. Stenius M. f. 
Arellius Q. 1. 
Seius M. 1. 
Tutorius Cn 
Nummius Q 
Maicius L. 1. 
Castricius P. 1. 
magistreis Mirquri* Apollini^ | Nep- 
tuni' Hercolei coeraverunt | eisde 
dedicaverunt Cn. Papeirio | C. Cae- 
cilio cos.* 

Deli (Roussel et Hatzfeld Bull. corr. hellenique 33, 1909 p. 494; Holleaux 
misit xmaginem photographitam). — 1) Huius ut videtur frater supra N. 9237 
loco quarto. — 2) Huiv^ fortasse lapis sepulcralis Rheneae inventus C. I. Gr. II 
p. 1051 n. 2322^ 94. — 3) Yibg (aliter ac supra N. 9237) omissum more Graeco; 
sed sie evenit, ut ingenuorum et libertinorum in parte Graeca nullum esset dis- 
crimen. — 4) Cf not. 3. — 5) Cf supra N. 3206 not. 6. — 6) Scr. Apollinis. — 
7) Alios titulos ab eorundem deorum magistris duodenis, quorum pars dimidia 
ingenui fuerunt, pars dimidia lihertini, Deli positos habes supra N. 9237 cum 
not. 8. Soli ''EgfjLaiazai, numero seni, et ipsi aequo numero ingenui et libertini, 
posuerunt Deli titulos supra N. 3206. III S. 7217. 14203^. Simile collegium 
Neptuni, hominum quattuor, Bull. de corr. hell. 33, 1909 p. 501. De collegiis 
Deliacis praeterea supra N. 7271. — ^) A.v/. c. 641. 


TldTcliog ^s^Tihog (sic) ^evxiov '. 
rdiog KgaoGiyciog IlonXiov 
Mdagycog ^vdiog Madgxov 
Mdagxog Kdmog NefisQiov 
FvaLog TovrcbQiog Fvaiov 
NsixiQiog ^xiviog MadQxov 
UdftXtog li^Qslhog Koivrov* 
Te^EQLog ^iqLog MadQxov 
NsfiSQLog Tovtd)QLog Fvaiov 
KoLVTog Nvfifitog KoivTov 
^sx/xog Mai/.Log ^evxiov 
Ild/tXLog KaoTQixLog IIoTtXiov 
oi^^EQ/xaLOTal xaV^TtoXlcovLaOTal 
xal  IIoG£L\6oiVLaOTal  '^HQay.Xel 
dve^r]xav yai \ TtaS^LSQCooav. 


9418  numinib.  Aug.   deo  Intarabo* e[t OenioP collegii do- 
labrarior.^  quib. splendidissim.  o[rdo Treverorum? . . 


Tituli collegiorum. CXXXIX 


^H c. a/  Magissio  Maina tum praef. eo[rum 

^F dec. I^ Dagissius A . . . in . .    Secund[iM«] Secund.   d[ec. 2]I^ 

[|f Borinius  Mer[i]t[i*s]   Excingon. Secu[ndMs]    (sequuntur vel se-     (nomina 

(sequuntur (sequuntur vel seque-    quebantur nomina    pleraijue 

. l nomina XV) bantur nomina XV)     ncn plus XVI) evanida). 

Treviris rep. a. 1907 (Kruger Mom.-germ. Korrespondenzbl. 1908 p. 5. 6; 
Waltzing Musee belge 1909 p. 70j. — 1) Aliae inscriptiones eiusdem dei supra 
N. 4562—4564. — 2) Cf. N. 4564. - 3) Cf. supra N. 7246 (not. 1). 7252. — 
4) Supplevit Waltzing. — 5) Curam agente. — 6) Decuria prima, 7) secunda. 
Collegium videtur fuisse hominum centum in duas decurias descriptum. 

9419 C. Cirrius Zosimus | sodalibus suis me|8uralia d. d. Se- 
resibus *. 

Romae rep. ad viam Nomenianam, vasa duo aenea (VI 839 not, vidit de 
Rossi bull. arch. crist. 1864 p. 58). — 1) Sodales hi Serrenses, memorati in titulo 
^odem loco reperto VI 839, unde dicti sint, ignotum.  Sed cf. supra N. 7282. 7285. 


9420 Severo et Rufino coss. | V k. Sept.* | acceperunt coll. fab. 
€t cc^ 1 3^ * quingenta milia computata | usura anni uni * centensima 
n[w]a* I S^ LX, de qua usura per singulos an. | die V idu. lan. na- 
tale ipsius ex usura s. s.^ | at memoriam "^ Hos.* Flaminini refriger.® | 
se . . .^° debunt" et Illlvir.'- et sex princ." ] et off. pub." spor. no." 
aureos den.'® et sil. | sing.'^, neic (sic) non et per ros.'* at memor. eius | 
refrigerar. deveb. n.^'* CCCLXII. 

Feltriae rep. a. 1906 (Ghirardini Notizie degli scavi 1907 p. 432. Tracta- 
verunt Cesano Rendiconti R. Accad. dei Lincei 1908 p. 238 cum imagine et docto 
commentario; Kubitschek numism. Zeitschr., Wien 1909 pt 47 seq.). — 1) 28. Aug. 
323. — 2) Collegia fabrum et centonariorum (co,. pluralis significandi causa po- 
situm; post cc. periisse aliquid indicat solu^ Ghir.). Eadem collegia Feltriae supra 
N. 6691. — 3) Denariorum. — 4) Expectaveris : unius, vel potius: quotannis. — 
5) Expectaveris : centesimis singulis. — 6) Supra scripta. — 7) Intellege: ad se- 
pulcrum (cf. supra N. 2780. 8089 cet. 8379). — 8) Hostilii (Hostiliorum nomen non 
infrequens in illa regione). — 9) Refrigerare (cf. N. 8090 fin.). — 10) Litterae 
nonnulla evanidae vel potius, ut opinor, deletae (certe hoc suadet imago edita 
Rendic. l. c). — 11) Sic Cesano et Kub., derunt Ghir. Intellege: debebunt. — 
12) Quattu^rviris, sc. municipii Feltriensis. — 13) Sex principum vocabulo signi- 
ficantur ni fallor apparitores. De principalibu^ curiae et dvitatis (cf. supra 
N. 4186. 5632. 6336. 6501) cogitaverunt Cesano et Kub. — 14) Offido publico 
(servis). — 15) Sportularum nomine. — 16) Denos (sc. singulos aureos quotannis 
<iceipere debebant tam quattuorviri quam sex prindpes). — 17) Siliquas Csiliqua 
vicesima quarta pars solidi' Isidor. orig. 16, 25, 9, cf. Momtnsen MUnzwes. p. 791) 
singulas (tantum acdpere debebant singuli servi publid). — 18) Rosam (cf. 
supra N 8369. 8371. 8373). — 19) Nummis? Numero? (de numero corporato- 
rum cogitavit Ces.) Sed fortasse n. CCCLXU separandum ab iis quae praece- 
dunt; similiter Patavii saepius numeri quidam titulis adscripti, cf. supra 
N. 5202 not. 7). 


CXL Addenda.  Caput XV. 

9421 diis manib. | L. Antonio lonico | sodali iuvenum*, | 
coUeg. Mart. salut.* | et quinq. colleg. lot. | Nemorensium ', quinq.*, | 
Cornelia Thallusa | coniug. suo ben. mer. f. | et sibi; cum quo vix. 
a. XXX. 

Prope Genzano, ad viam qvne Arida videtur duxisse ad Nemus Dianae 
(G. Mandni Notizie degli scavi 1911 p. 266). — 1) Cf. supra N. 6209. 6212. 
6213. 7307 not. — 2) (Quinquennali , cf. not. 4) collegii Martis salutaris (cf. 
N. 7315. 7336 seq.). — 3) Idem ut videtur collegium lotorum supra N. 3255. — 
4) Quinqu^nalis vocabulum videtur alieno loco positum, transponendum in locum 
superiorem (ante: coUeg. Mart.^. 

9422 d. [m.] | Sepptimus (sic) \ [t;]ixit a[w.] | XXXV, colle[^]ius' | 
Geni munici[pi] | et coniuxs | bene | \mer, fece]mt. 

Locris (Gerace) rep. (Orsi Notizie degli scavi 1902 p. 41). — 1) coUe- 
cius lapis (cf. N. 7300 seq. 7330). 

9423 Sentia | Caelia | collegiab.* 

Comi , ut puto, cui oppido tribuit Cyriacus in commentariis (YI 26213 ser- 
vavit Cyriacus). — 1) Collegis sexus feminini. Cf. supra N. 9249 not. 2. Titulum 
mutilum fuisse in fine crediderim. 


CAPVT XVI. 

TITVLI MINISTRORVM VITAE PRIVATAE, 
OPIFiCVM, ARTIFICVM. 

(Addenda ad vol. II p. 771—833 N. 7366—7817.) 

9424 Nicephor Caeciliaes | Crassi* argentarius, | et Calpis fiiia. 

Romae in columbario extra portam Salariam rep. una cum N. 9433 (Gatti 
iNotizie degli scavi 1905 p. 82). — 1) Cf. infra N. 9433. 

9425 M'. Obellius | Acastus | auruf.' de Aurelian.^ 

Romae extra muros inter portas Salariam et Pincianam rep. (Olcott Ame- 
\rican joumal of archaeology 1908 p. 45 n. 9). — 1) Aliu^ Maniv^ Obelliv^ aurifex 
mpra N. 3683^. — 2) Videtur esse locus urbis Romae praeterea ignotus, cf. 
N. 9427 not. 1. 

9426 Nostia D. 1. | Daphne | ornatrix de | vico longo*. || M. Ne- 
iirius M. [l.] I Quadrato^ l aurifex d[e] | vico longo. 

Romae rep. extra portam Salariam  (Notizie degli scavi 1909 p. 31i). — 
[1) Alia omatrix de vico  longo,  et ipsa Nostia,  supra N. 7618.  —  2) Scr. 
iuadratio. 

9427 Pollia C. >. 1. | Urbana ornat. de | AemilianisS ollas II. ] 
Calidius M. 1. tosor | Apoloni.^ de Aemilianis. | 

Romae extra muros inter portas Salariam et Pincianam rep. (Olcott Ame- 
m joumal of archaeology 1908 p. 42 n. 3).  —  1) De hoc loco urbis Romae 
cf (Jordan-)Euelsen Topogr. II p. 490 not. 53; C. I. L. XV 7150. — 2) Apollo- 
Ifiitis (cognomen Calidii, a gentilicio separatum). 

9428 v.^ D. Veturius D. 1. Diog.; | 0" D.    ^ D. 1. Nicepor.; ] 
Veturia D. 1. Fedra | de sua pecunia faciund. coir. | sibi et patrono 

Bt conlibert.  | et liberto — 1 Nicepor conlibertus vixit mecum annos 
[X — I purpuraria Marianeis." | viv. D. Veturius D. D. 1. Philarcur. ' 

Romae rep. extra portam Salariam, villino Cenci (Vaglieri Notizie degli scavi 
1907 p. 209; Gatti bull. comunale 1907 p. 355). — 1) Vivus. — 2) Cf supra 
N. 7228 not. 4. N. 7464 cet. — 3) Nomen gentilicium supplendum ex versu prae- 
cedente. — 4) Locus sine dubio urbis Romae, praeterea ignotus (vix oppidum 
Corsicae eit*s nominis). De monumentis Marianis (cf. Jordan- Huelsen Top. II 
p. 44, III p. 349) cogitavit Gatti. — 5) Scr. Philargur. 

9429 d. m. I C. Comisio Successo | negotianti porto (sic) \ vinario 
lagonari, ] Comisia Fecunda | coniugi et conliber|to b. m. fecit, | et 
sibi posterisque | suorum (in lateribus wrceus et patera). 


CXLII Addenda.  Capnt XVI. 

Romae ut didtur extra portam Salariam rep., est BalUmore (Harry Lang- 
ford Wilson American joumal of philology 31, 1910 p. 35). 

9430 Casato Carati | fictiliario, filii p. c. (vir siniatra vas tenens, 
dextram pectori imponens). 

Metz, dudum latebat, denuo prodiit a. 1907 (XIII 590* inter falsas; 
Keune Jahrb. der Ges. f. lothring. Gesch. 18, 1906 p. 490 imaginem). Diu falsa 
credebatur, scilicet pessime descripta a Boissardo auctore malae fidei. 

9431 Germanus | mulio' Reguli. 

Romae, tabella columbarii, incertum quo loco urbis rep. (VI 33884 vidit 
Euelsen). — 1) Cf supra N. 7293. 

9432 Alexander | bucularius^ de ma|cello q. vixit annis | XXX, 
anima bona, om|nioram amicus; 1 dormitio tua inter | dicaeis (cande- 
labrum). 

Bomae in coemeterio ludaeorum ad viam Appiam rep. (Garrucd dm. deg\i 
antichi ebrei scoperto in vigna Randanini p. 44). — 1) Bubularium iniellegendum 
esse putat Garrucdus, recte ut videtur. 


9433 Q. Caecilius Caeciliae | Crassi* 1. Hilaras medicus; | Cae- 
cilia duaram | Scriboniaram^ 1. | Eleutheris | ex partem dimidiae (sic) 
sibi et suis. 

Romae in eodem columbario in quo N. 9424 rep., nuc Baltimore (Gatti 
Notizie degli scavi 1905 p. 82, bull. comunale 1905 p. 169; Wilson American 
joumal ofphilology 1910 p. 34). — 1) Eadem Caedlia Crassi supra N. 881. 9424. 
Nuptam fuisse M. Crasso, M. Crassi triumvirl filio maiori, probare studuit 
Suelsen Neue Heidelb. Jahrb. 6, 1896 p. 54 seq. — 2) Scribonias esse uxores Cae- 
saris Octaviani et Sex. Pompdi, L. Scribonii Libonis consulis a. u. c. 720 sororem 
et filiam, coniedt Gattius. Quomodo liberta earum Caedlia appellari potuerit, 
incertum. 

9434 C. Mattio Lygdamo | medico Sattiae^, | vix. ann. LXXVI, | 
Mattia Moschis | patrono isde coniugi, | T. Flavio Aug. 1. Martiajli 
coiugi suo I sibi posterisq. suis. 

Romae, incertum quo loco urbis rep. (VI 9590 saepius descripta saec. 
XVII— XIX). — 1) Eadern ut videtur femina, quae vitam usque ad nonage- 
simum nonum annum produxit, memoratur Martial. 3, 93, 20. Plin. h. n. 7, 158. 
Seneca ep. 77, 20 (Huelsen Mus. Rhen. 63, 1908 p. 634). 

9435 (protomae duae; inter eas capsa) d. m. | . . [CJincio T. lib. ) 
[^ajsili vix. | [a]n. XXII et | [P.] Vedio P. lib. | [lh]re^to medi|[c]o 
interf. a Taur.S | [Oi]ncius Epicte[^2^s | co]llibert. et amico | f. c. 

Chersonesi (Rostowzev ijvestija Imp. arch. Komm. 27, 1908 p. 55). — 1) Tales 
mortes vide etiam supra N. 8500 seq. De Tauris cf. Strab. 7 p. 308; Tac. arvn. 
12, 17. 

Medicorum mentio etiam infra N. 9441; adde N. 9442 not. 4. 


t 


CAPVT XVI. 
TITVLI SEPVLCRALES. 

(Addenda ad vol II p. 834—950 N. 7818—8560.) 


9436 d. m. s. | M. Antonius Rufus Honorati fil. TT[omentina?y \ 
Thig.", Genius Veritatis^ pius vixit an[?iis] . . . | h. s. e., o. t. b. q.% 
t. t. 1. 8.* I 0lr]7C€Q givllwv ysvsrj, roti^ds xa[i &v6eoivy. 

Thignicae in Africa rep. (VIII S. 25916 = Carcopino mil. de VEcol. fr. de 
Rome27, 1907 p. 31). — 1) Cf VIII 592. — 2) Thignica? — 3) Sic videtur 
did ipse defunctus. — 4) Ossa trui bene quiescant. — 5) Tibi terra levis sit. — 
6) Eomer. B. 6, 146. 

9437 Pobliciae | Cale 1 Bonae deae * | sacrum | Martialis | servos. 

Romae ad viam Nomentanam (Notizie degli scavi 1902 p. 555). — 1) Cf. 
nipra N. 8069. 

9438 V. f.^ I P. Valerius M. f. | Ouf. Vlvir iun.=' | dis deabus 
[anibus | nomine meo et | Masyniae so . . | Martiae^ uxori | pientis- 

jimae [fec.] (a dextr.) \ ha^ve] (a sin.) I [v]ale. 

Mediolani (At. de Marchi Rendiconti R. Istituto lombardo 37, 1904 p. 79). 
?ersimilis vel adeo gemellus fuittitulus supra N. 8017. — 1) Vivus feci. — 2) Cf. 
upra N. 6733. — 3) Nomen uxoris fortasse non recte lectum. 

9439 memoriae aeter|nae M. Rufius Catul[lus curator n. R^hod.y j 
rivus sibi et R^ Rufiano f., | Ruf. Pupae fil. |  et Rufiae Saciratae 

defunctae annor. | XXII aediclam cum vinea et muris ad opus | 
)n8ummandum et tutelam eius et ad cenam omifi|bus tricontis^ po- 
lendam S II* in perpet., sic ut petrudecajmeto* consumatur. Hoc 
!>pus sub ascia est; haec o. s. V heredem n. s. 

G^lignieux (non longe a Belley, dep. Ain, ad Rhodani ripam dextram), 
extabat in aedicula fastigiata (XIII 2494 ter quaterve descripta saec. XVI— 
XVIII; frusiulum ex w. 6 — 10 vidit Allmer). — 1) Sic (intellege: nautarum 
Rhodanicorum) in lapide fuisse coniedt Allmer (n. R III vel n. R VII in uno altero- 
que apographo, in aliis eae litterae omissae). — 2) R(ufio) (apographa pleraque R. 
omittunt). — 3) Tricesimis (lingua celtica), i. e. tricesimo quoque die (sic, post 
Holderum, Loth comptes rendus de 1'Acad. des inscr. 1909 p. 22). — 4) Denariis 
du^btis (tantum impendendum in singulas cenas). — 5) Die decimoquarto (cf. 
Loth l. c). Vocabulum Celticum in titulo Latino etiam supra N. 8367. — 6) Opera 
sive locvis (Hirschfeld dubitans). 


CXLTV Addenda.  Caput XVI. 

9440 d. m.* et memoriae aeternae | C. Marti Valeri qui et | 
Viventi vano signo'^ | cognominatus, anijmae innocenti8si|mae et in- 
fanti dulcislsimo et desiderantissi|mo non solum a paren|tibus sed et 
ab amicis, qui | amissionem eiius (sic) flagijtant, q. vixit annis VI | m. I 
d. X ut subita valetudin[e] | sit abreptus, C. Martius | Toutedo et 
Mercator.' | Ateurita parentes mi|serrimi amisso filio | fecer. et sibi 
vivi posuelrunt et sub ascia dedikalverunt. Bene vale, | anima dul- 
cissima. 

Lugduni in colle Fourviere rep. (Fabia comptes rendus de VAcad. des in- 
scr. 1911 p. 432). — 1) d. a sinistra, m. a dextra. — 2) Cf. N. 8021. 9022 v. 7. 
— 3) Mercatoria. 

9441 d. m. I Euhelpisti lib. qui et Manes, vixit annis XXVII | 
mens. IIII dieb. XI, 

florenjtes annos mors subita | eripuit, 
anima inno|centissima, quem | medici secarunt ] et occiderunt'. | P. 
Aelius Aug. lib. Peculiaris | alumno suo. 

Frope Romam trans pontem Milvium rep. (Notizie degli scavi 1911 p. 68 
n. 1). — 1) Cf. titulum Nicomediensem III S. 14188: precisus a medico =• t/utj- 
&lg vTto laxQOv. 

9442 (in sima partis adversae) have Eugami', dulcissima infas! (in 
media fronte) cyria chaere luliane^! | Sosiae lulianae filiae dulcisjsimae, 
quae vix. ann. IIX m. IV d. XXVII, | et Tetratiae Isiadi coiugi | 
castissimae, matri eius, | C. Sosius lulianus vivus p. (a dextra homo vo- 
lumen inscriptum manibus tenens, a sinistra femina psallens; tam huic quam illi 
superscripti litteris Latinis multi versus Graeci, nondum plene lecti. In latere 
sinistro sarcophagi: femina sedens in cathedra; in sima scriptum) Memphi^. (In 
latere dextro sarcophagi: eadem ut videtur femina in sella sedens; coram ea stat 
medicus, oculum ut videtur eius curans; in sima seriptum) Memphi^ — Gle- 
gori'^ (sic).  (in parte aversa sarcophagi): cyria chaere luliane! | Sosiae 

luhanae (et reliqua quae supra). 

Bavennae rep. irfecclesia 8. Victoris (Amaducci bollettino d'arte del Ministero 
della pubbl. istruzione 1907 fasc. lY). — 1) Signum ut videtur lulianae. — 2) KvQia 
XatQS 'lov?.Lavij. — 3) Signum ut videiur Isiadis,  4) signum medici. 

9443 d. m. ] Ortygiae et | Arethusae* ge|mellabus Calejstria 
Evangelis | filiabus fecit, vix ann. XXI mens. X^, | itu ambitu . . . 

Romae rep.,  inter portas S. Laurentii et Maiorem  (Gatti Bull. comunale 
1911 p. 210).  —  1) J. lods celeberrimis urbis Syracusanae nomina pu^llis his "" 
imposita. — 2) Aetatem matris significari pUtat Gatti. 


CAPVT XVIII. 
TITVLI INSTRVMENTI DOMESTICI. 

(Addenda ad vol. II p. 951—985 N. 8561—8742.) 

9444 med.* Loucilios feced. 

Strigilis aenea, prope Corchiano in sepulero quodam reperta, est Romae in 
museo villae papae lulii (Kretsehmer Glotta 3, 1910 p. 45 cum tab. adiecta ad 
apographum et ectypum Bormanni). — 1) Cf. supra N. 8561 not. 1 

Amphorae. 

9445 Post. Curt.* 

In amphora Tarenti inventa et in alia Syracusana (Eph. ep. 8, 242, 46; 
X 8051, 26 hanc vidit R. Schoene). — 1) Sic, sed litteris st et rt contignatis, in 
Syracusana legit M. Schoene, Posi. Cur. in Tarentina Viola. Idem nomen vi- 
detur fuisse in fragmento fictili Paesti ut dicebatur reperto X 8042, 130 cf. 
Herm. 46, 1911 p. 619 not. 3, et in amphora Rhenana Herm. 47, 1912 p. 320. — 

1) Est Postumus Curtius, post adoptionem Rabirii dictus Postumus Rabirius, a 
Cicerone defensus; cf. quae exposui Herm. 46 p. 613 seq. Eiusdem hominis liberti 
supra N. 4404. 4945 et alibi. 

9446 oliva | nigr.' | ex defr.* 

In collo amphorae, Vindonissae repertae, atramento scriptum (Eckinger Anz. 
f. schweizer. Altertumskunde 1908 p. 320 tab. XVII fig. 35. 36). — 1) Cf. supra 
N. 8602. Cat. r. r. 119. Varro r. r. 1, 60. 66. — 2) Cf. N. 8592 not. 1. — In 
alia amphora eodem loco reperta (l. c. fig. 37) videtur esse thnnni. 

9447 M. Te[r]en[^]i^ Artritaci"; | in nave Cn. Senti Omeri, | Ti. 
Claudi Orpei | vect.^ 

Pompeiis, pictum in amphora (IV 5894 descr. Mau; Sogliano Notizie degli 
scavi 1905 p. 257).  —  1) M. Te xenii legit Mau,  M. Terenti edid. Sogliano. — 

2) Sic Mau, Artritati Sogl. — 3) Vectura. ''Non agi de eo quod ipso vase con- 
tinebatur, manifestum est' Mau. Inscriptionem amphorae Rhodi effossae (Inscr. 
Gr. antiquiss. 473): Qoofila rjfii, dys 6e /xs Kkaofxlag contulit Sogliano Rendi- 
conti R. Accad. Lincei 1909 p. 263. 

Varia opera flguliua. 

9448 Lucius | fecit ad | gantunlas' novas — Lucius f. 
Wormatiae, in basi parvae statuae fictilis (XIII 10015, 105;  Lehner ann. 

Bonn. 110, 1903 p. 191 fig. 11 cfp.193). — 1) Sic potius quam cant-, cf Lehner 
Westd. Korr.-Bl. 1904 p. 116; vide infra N. 9449». 

Dkssau, Inscriptiones Latinae III. 10 


CXLVI Addenda.  Caput XVIII. 

9449 Servanldus c. C. A. A.* | ad forum | hordia. fe[c.] 
Coloniae Agrippinae rep., est Bonnae, basis quadrata parvae statuae fictilis 

(XIII 10015, 108'; Lehner ann. Bonn. 110, 1903 p. 189 fig. 2 cf. p. 190). — 
1) Coloniae Claudiae Arae Agrippinae, sc. servus. 

9449* Vindex fe. | c. C. A. A.' ad ganjtunas'' | novas. 

Coloniae Agrippinae rep., basis statuae parvae fictilis (XIII 10015, 115*; 
Lehner ann. Bonn. 110, 1909 p. 191 fig. 1). — 1) Cf. N. 9447. Idem artifex lu- 
cernae, Treveris repertae, nomen suum inscripsit (Hettner Westd. Zeitschrift 19, 
1900 p. 410 tab. XXIV 2). — 2) Sic legit Zangemeister, confirmavitque Lehner 
Westd. Korr.-Bl. 1904 p. 116. Etiam in titulo XIII 10015, 99 videtur esse ad 
ga,Ta[tun]a,s no[vas] (Lehner l. c. p.ll7not.2). Nomen loci coloniae Agrippinensis, 
derivatum a vocahulo Germanieo ganta (= Gans), noto Plinio h. n. 10, 53, ad- 
hibito a Venantio carm. 4, 7, //, ut monuit Bu£cheler apud Lehnerum. Gantunis 
deabus dedicatus est titulus supra N. 9319. 

9449 b y ^ ]\jart. | Macrin[o] | et Celso | cos.' 

Coloniae Agrippinae rep., in postica parvae basis fictilis (Lehner ann. Bonn. 
110, 1903 p. 188. 189 fig. 1). Videtur pertinuisse ad basem gemellam eius quae 
praecedit. — 1) A. 164.  Haec est igitur aetas qua floruit Vindex. 

9450 Atticus fec. | kanabis Bon.* 

Treveris rep., fragmentum magnae pelvis fictilis (Graeven Korr.-Bl. des Ge- 
samtvereins der deutschen Geschichts- u. Altertumsvereine 1904 p. 366; Siebourg 
ann. Bonn. 116, 1907 p. 5). — 1) Kanabis Bonnensibus; intellege canabas le- 
gionis primae Minerviae Bonnae consistentis. 

9451*  Severianus Gemellus fecerunt ambo. 
^  Severianus fecit formas. 

Rheinzabern, in patinis fictilibus antequam coquerentur digito impressa scri- 
ptura (W. Ludoivici Stempelnamen roemischer Toepfereien, Ausgrabungen 1901 — 
1904 p. VI. VII. 107. 106 cf. Dragendorff Bericht uber die Fortschritte der roem,- 
germanischen Forschung im J. 1905 p. 93). 

9452  ex ofici|na C. V. S.^ | ab Aquas | Eegias*. 

Thysdri (el-Djem) rep., lucernae duae fictiles (Merlin bull. du Comite 1911 
p. CCXII). — 1) Fortasse, ut monuit Merlin, idem C. Valerius San . . ., cuius 
nomen legitur in lucerna Carthaginiensi VIII S. 22644, 335 (p. 2243). — 2) Aquae 
Regiae, provindae Byzacenae (it. Ant. p. 47. 53 seq.), a Thysdro 56 mill. pass. 
(it. Ant. p. 55), fortasse Henschir Babuscha (C. VIII p. 20). 


Tabula lusoria. 

9453 vincis     gaudes 

perdis     ploras* 

e f e t e r^    c 1 am a s 
Bomae (Bruzza ann. inst. arch. 1877 tab. FG n. 23 cf. p. 63).  Tabulas com- 


Tituli instrumenti domestici. CXLVII 

plures huius generis dedi supra N. 8626'^ seq. — 1) Cf. N. 8626^ v. 3. 2. — 
2) Est i<pf6Qoq, ut vidit Biicheler Berlin. phil. Wochenschr. 1908 p. 511, monens 
de glossa ''s^pedQog' ta^uaz\jq TQlrog' Hesychii aliorumque. efeder est in frag- 
mento similis tabulae apud Uimivm Roem. Mitth. 1891 p. 215 n. 69. 


Collaria. 

9454 t. m. q. V 

Nemansi rep.,  collare aeneum  (de Mossi bull. arch. erist. 1874 p. 47). — 
1) Tene me quia fugi.   Cf. supra N. 8727 seq. 

9455 adultera meretrix; tene me quia fugivi de Bulla Rg. 

Bullae Regiae rep., collare plumbeum (Merlin comptes rendm de VAcad. des 
inscr. 1906 p. 367). 


ft 


lO^ 


9456 

1. (6) 

2.(7) 
3.(3) 
4.(2) 


CAPUT XIX. 
ANALECTA VARIA. 

(Addenda ad vol. II p. 986-1002 N. 8743—8761.) 

actuaria — (supra caput hominis in navi stantis, tenmtis malleum) 

portisculus ' 
catascopiscus 

ceioces 


5. (18) celsa' 


hypereticosque celetas'' 

labitur uncta carina per aequora 

lcana celocis' 
quae mesu . . xis ^ quondam por- 

Itantia'' 


e. (21) cladivata^ 

7. (i)  corbita 

quam malus navi e corbita maxi- 

|mus ullast^ 

8. (22) cydarum^ 

9. (5)  hippago — iTtTtaywydg; 

(ad capita trium equo- 

rum navi impositorum) 

Ferox — Icarus — Cu- 

pido^° 

10. (14) horeia" 

horeia p . . . ^^ 

11. (12) (infra  7mvem)   muSCU- 

lus'^  — (supra eam) 

(ivdiov " 

12. (9)  myoparo 

13. (10) [paro] 

[tunc  se fiudigero  tradit man- 

l^jatq. paroni'^ 

14. (16) placida " 

placida laia onus ..." 

15. (17) ponto 

navigia ponton . . . '* 

16. (13) prosumia 

alium celocem esse, alii len (?) . . 

[[prjosumia*" 

17. (1)  ratis | sive | ratiaria — 

\ 

Gxedia ^" 

Analecta varia. 


CXLLX 


18. (19) stlatta 

19. (11) tesseraria"* 

20. (15) (mpra navetn) 

vegeiia " 


hinc legio stlattis iam transporlta- 
iverat amne^' 


advena  quam  lenis  celeri vehit 
|unda 1 vegeiia^ 


(iuxta funem ancorariam) 
. . . devoret unctum^'^ 


21. (20) (in navi, cuius parva tan- 
tum pars superest) 

. . . erta — 

(in fune ancoraria) 

[caf]apirat[es] " 

22. (8)   

In Africa, in ruderibu^ munieipii Althihuritani (Althiburos), loco dicto 
lenchir Medeina repertum, iam Tunete in museo, pavimentum operis mu^ivi, re- 
pletum imaginibus navicularum varii generis; unicuique adscripta (vel inscripta) 
appellatio eius propria, multis etiam alia quaedam (potissimum appellationes in- 
strumenti navalis), non paucis subscripii versu^ antiquorum poetarum (VIII 
S. 27790 inscriptiones accurate recognovit Merlin; imaginibu^ additis edidit 
Gau^kler catalogue figure' de la batellerie greco-romaine, Monuments de la fon- 
dation Piot 12, 1905 p. 113 seq.). De nominibus navium et de versibus poetarum 
egit Buecheler mus. Rhen. 59, 1904 p. 321 seq.; de imaginibus navium Assmann 
Jahrbuch des archaeol. Instituts 1906 p. 107seq. — Catalogum namgiorum etiam 
pleniorem exhibet Qellius 10, 25, 5, alios similes catalogos exhibent Nonius cap. 13 
ei Isidorus orig. 19, 1, hi duo adscriptis testimoniis. — Appellationes navigiorum 
disposui ex ordine litterarum; numeris intra parentheses positis indicatur, quo- 
modo se in ipso pavimento exdpiant. — 1) De portisculo, instrumento quodam 
mallei vel perticae simili, quo signa dabantur remigibus, cf. Festus p. 234. No- 
niu8 p. 151, 24. Ennius lib. VIII (ed. Vahlen 227). — 2) Versus ignotus, fortasse 
Lucilii. — 3) Est versv^ Ennianus, notus ex Isidoro orig. 19, 1, 22 (Vahlen Enn. 
ann. v. 478). — 4) Navis appellatio praeterea ignota; cf. Gauckler p. 140. — 
5) Litteras cerias esse adfirmant Gauckler et Merlin. — 6) Versus ignotus atque 
obscurus; videtur deesse celsae vocabulum. — 7) Sic potius quam gladivata 
(Gauckler). Vocabulum ignotum. — 8) Est verms Ludlii, quem inter alios ad- 
fert Nonius p. 533 ad hoc ipsum corbitae vocabulum comprobandum : ''I/udlius 
satyrarum lib. XV: . . . huic (Cyclopi) maiu3 bachillum quam malus navis in 
corbita maximus ulW (Ludl. ed. Marx. 483). — 9) Navis piscatoria, si imagini 
fides. Nomen ponit Gellius. — 10) Apparet dominum aedium illarum non solum 
philologiae sed etiam equorum drcensium studiosum fuisse. — 11) Horia navis 
vocabulum, quo u^us est Plautus Rud. 910. 1020 dtaique ex eo Nonius p. 533. 
— 12) Pariicula versus ignoti. — 13) "^ Mv^culus curtum navigium' (Isid. orig. 
19, 1, 14). — 14) Mydia inter navigia recenset Gelliu^ (traditur ''moedia', cor- 
rexit Heraetis mus. Rhen. 1899 p. 307). — 15) Versus Ciceronis (ex Mario ut vi- 
detur), quem ad paronis vocabulum apud Latinos raro usitatum adfert Isidorus 
ong. 19, 1, 20. In pavimento finis tantum servatus est (Ciceronis versum agnovit 
Gauckler). — 16) Pladdam inter navigia recenset Gellius. — 17) laia onus . . . legit 
Merlin, la . . aonais . . . Gauckler. Versus ut videtur ignotus. — 18) Frustulum 
scaenid fortasse poetae. — 19) 'Prosumia genus navigii' Paulus Festi p. 226 et 
Nonius p. 536,10 hic adferens duos Caedlii versus.  Fortasse etiam now^ hic 


CL Addenda.  Caput XIX. 

versus ex Caecilio petiius. — 20) In pavimento non ratis quae proprie dicebatur, 
'e tignis asseribusque conserta' (Isid. 19, 1, 9) neque 'ad eius similitudinem fdbri- 
cata natns rataria' (ib.), cemitur, sed navis solitae structurae, omni ornatu ca- 
rens. — 21) Fortasse versus Ennii, cuius habemus versum 'et melior navis quam 
quae stlataria portat' (ann. 226 Vahlen). — 22) Cf. supra N. 9220. — 23) Lectio- 
nem vocabuli et hic et in versu adscripto certam esse adfirmat Gauckler (photo- 
gramma certe secundo loco admittit: vegilia). — 24) Ennio versum adtribuit 
Bothstein (ap. Vahlenum Enn. p. 302). — 25) Supplevit GauckUr, agnoscens 
vocabulum Lucilianum (cf. not. 26). Yocabulum ita scriptum est, ut eius litterae 
pro ipsa fune ancoraria sint. — 26) Cf. Isidor. orig. 19, 4, 10: catapirates (cata- 
siorates' vel 'catapiorates' traditur) linea cum massa plumbea, qua maris alti- 
tudo temptatur. Ludlius : hunc (vel hanc) catapiratem ('cataporatem ', 'cataportem ' 
codd.) puer eodem deforet unctum, plumbi pauxillum rodus linique mataxam. 
Cf. Lucil. ed. Marx 1191. Prioris versus lectionem emendatam ruptura pavi- 
menti, in quo ille scriptvs erat integer, nobis invidit. 


9457  quid rataris* transeuntes | dare debeant: 

homo caballaris^ fl.^ IIII; 

homo pedester fl. I; 

burdo carricatus* cum burdonariu fl. IIII; 

burdo levis cum burdonariu fl. II; 

camellus carricatus cum camellari fl. V; 

[cam]ellus levis cum camelariu fl. III; 

[asinus? carricatus cum] asinario fl. IIII; 

[asinus? levis cum asinario fl. II?] 
Prope Tunetem inter Golettam (la Goulette) et Maxulam (Bades) ad stag- 
num Tunetanum rep., est Tunete in museo, tabula marmorea (VIII S. 24512 
vidit Merlin). — 1) Sine dubio ii qui ratibus transportabant iter facientes Cartha- 
gine Maxulam super ostium stagni Tunetani. — 2) 'Chevalier'. — 3) Folles. — 
4) 'Caricato', 'charge''. 


APPENDIX TITVLORVM GRAECORVM. 

(Cf. vol. II p. 1003-1040 N. 8762—8883.) 

9458 ^aaiXet IltoXefialwi. CDiXoTtdvoQL \ ytal ^aaiXiaar] ^Agai- 
\6rj^ I To idQBviia xal rd vvf.i(paiov \ As^yiiog Fatov 'Pwixaiog q)QOv- 

QdQXOiV.^ 

Itani in Creta rep. a, 1899, nunc Candiae in museo (A. I. Eeinach Revue 
des etudes gr. 1911 p. 400. — 1) Titulus videtur positvs esse inter a. 216, quo 
Philopator uxorem duxit Arsinoen, et 205, quo in titulis eis sociari solet Ptole- 
maeus (Epiphanes) filius. — 2) Praefectum praesidii Aegyptiomm putat Reinach. 
Sed fortasse cogitari potest de militihus Romanis per tempora helli Macedonici 
eo loco morantihu.s. Ceterum eodem loco repertus titulus hic 4>iX(oxaq \ rev&iov ] 
'ETtLddixvLoq, xwv TtQwtwv I (pikwv xal xLki\aQXoq xal ^QOVQaplxoq, ^d ^o)- 
xriQi I xal TvxTjL nQwxolysv^a (Dittenherger Orient. inscr. Gr. 119), in quo nota- 
hilis mentio deae Latinorum Fortunae Primigeniae. 

9459 6 dTj[fto]g I [r]vdLOV IIofiTf^iov rva[l]o[v] \ [vi]dv Mdyvov, 
avroy.QdroQa \ [r]<) tQiTOv^, acor^Qa xal «i;«^|[/]^Tiyv tov ts di^fiov 
xat I rfjg ^Aaiag Ttdar^g, iTtd\[Tc]Tr]v y^g re ■nal ■d-aXda\[a]r]g, aQBT^g 
^veyia v.al \ [ei]voiag elg i(v)avT6v. 

Miletopoli (Melde) prope Cyzicum (Hasluck Joumal ofhell. studies 27, 1907 
p. 64). — 1) Cf supra N. 8776. 

9460 '0 d^fxog 6 lAd-rjvalwv y.al ol rijv vrjaov otxovvTeg \ Kdiv- 
Tov 'OQTT]aLOv KolvTov vldv^, Tdv d^SLOv Kai7tlio\vog^, dLd Tag i^ 
avTOV KaLTtiwvog elg tjJv rtdXLV ei\eQyeaiag, IdTtoXXayvL. 

Deli (Homolle hull. de corr. helUn. 3, 1879 p. 159 cf Hatzfeld ih. 33, 1909 
p. 467). — 1) Intellegitur Q. Hortensius Hortalus, oratoris filius (Drumann .3*, 104), 
qui a. 710 Macedoniam obtinehat et mox Bruto advenienti se iunxit (Cic, Phil. 10, 
6, 13; c. 11, 24. 26, Plut. Brut. 25, Dio 47, 21). — 2) Significatur, ut monuit Hatzfeld, 
M. Brutus, legitime dictus Q. Caepio (cf. Drumann 4^ p.22). Eum o. 710 Athe- 
nienses honorifice apud se exceperant (Plut. Brut. 24). Ei ipsi Oropii eodem 
fere tempore (a.u.c. 711) posuerunt titulum Inscr. Gr. VII 383: [b 6]rifio[q o] 
^£iQ[w7iiwv] Koivxov Kainlwva KoI[vtov] vlbv Bqovxov, xov haTo[v] awxriQa xal 
sisQYixTjv, 'AfKpiaQacp. Necessitudinem quandam fuisse inter Brutum et Horten- 
sium constat. Fieri potest ut Hortensiv^ fuerit frater uterinus Pordae, uxoris 
Bruti; certe mater Pordae, socrus Bruti, Marda Catonis, relicto Catone, iunxerat 
se Q. Hortensio patri. Nec tamen oh hoc Hortensiu^ filius dici potuit &£loq Bruti, 
Fortasse suhest parentela quaedam nohis ignota, aut error Atheniensium. 


CLU Addenda. 

9461 j) TtdXig '^Yrtdta ^[s\ijyii\ov 2€V7tQ[€i]viov BrjaTi\a vldv 
Ir^TQarivov^ I TtQeG^evrav nal dv\TLOTQdTrjyov,  rdv idi\ov eiueQyeTav. 

Hypatae in Thessalia (Inscr. Graec. IX 2 n. 39 vidit Lolling). — 1) Idem 
ut videtur qui fuit praefectus classis M. Antonii et consul a. u. c. 720. Cf. Pros- 
opogr. imp. Rom. III p. 194 n. 260. Pater eius Bestia (Calpurnius Bestia sine 
dubio) fortasse, ut coniecit Muenzer Herm. 44, 1909 p. 139, Bestia memoratu^ a 
Cicerone pro Cael. 11, 26, qui filium Sempronio alicui eniancipaverit. 

9462 avTOXQdroQog \ KaLoaQog dsov \ viov ^e^aOTOv. \ L^[^](>ta- 
voC yiTlOTOv^ 

Athenis (C. I. Att. III 430; melius Hula oesterr. Jahresh. 1, 1898 p. 27). 
— 1) Haec alia manu scripta; alias bases primum Augusto, deinde aliis impera- 
toribus dedicatas collegit Hula l. c. p. 28 seq. 

9463 [dnd B]oviovlag rfjg iv FalXlcc * ivex^ielca iniarol^ Ti^e^lov 
KaiaaQos\. — Tl^SQlOg KalOaQ^ ^Lt[aveiriov /3ovl^] | d^fJ.(ji)l [xaipeiv}. 
AQX^S-eV  V/ilCOV TiJ[»' evas/3eiav{?) xai] |  TtQdg  i/J.^  0VV7ta&L[av fta&oliv &ne- 

Se^d]fxrjv rjdLOTa yial v\yv na^A rwv vf/e]\TeQa)v ytQeo^evTcov [rd ^pi^tptafia 

rd\ I dLaCpaiVOV T^g 7t6[i'ecoq rrjv eie fte eij^vOLaV^' 7teLQdO0(J.aL [oijv ifttv 
8aov] I av c5 dvvardg avv[a.i^eiv iv ndai xai^QOig olg d^lOVTe T[vxetP 
^orj&elae]. 

Aezanis Phrygiae (Kornemann Klio 9, 1909 p. 422 seq. ad ectypum quod dedit 
Wiegand, idem supplevit). — 1) Significatur oppidum Morinorum Gesoriacum, 
hodie Boulogne-sur-mer, Bononia saepe appellatum non solum inde a temporibus 
Constantini (cf. C. I. L. XIII 1 p. 561), sed ut ex hoc titulo discimus etiam multo 
antea. — 2) In Gallia degit Tiberius paullo post adoptionem a. u. c. 757 (cf. supra 
N. 8898), quo tempore videtur haec epistula scripta esse. — 3) Decreto Aezani- 
tum fortasse occasionem dederat nuntius adoptionis Tiberii; simile decretum eorun- 
dem Aezanitum post nuntium de imperio Caracallac memoratur supra N. 8805. 

9464 'lovXLav 2e^aOTifjV fi[T]re^a xd]\oTQa)v, ^ XafiTtQOTdTrj TIq[it}- 
vicov] I TtdXig drcb Tfjg tQv (poQcov dey.d[rris\ xa]\d-d 6 yiQdTiaTog dv- 

d-VTtaTog .ALy.Lv\viog NeTtoig^ yial d t(5v y.vqL(j)v ertL^TQOTtog ] 

. . .^ 6 y.QdTLOTog <Z\QLOav, XoyLOTet)\ovTog JlovvoLov Mrj\voyivovg 
(ptXooe\^dOTOv, iQye^TCLOTaTOvvTog T. \ 'Pwffx/ot» 'lovXLd\dov. 

Priene (Hiller v. Gdrtringen Inschriften von Priene n. 230). — 1) Decima 
pars tributi conversa in statuam Augustae. — 2) Fortasse Q. Licinius Nepos, 
frater Arvalis sub Commodo et Pertinace. — 3) Nomen pro(mratoris erasum. 

9465 irtl XQaTi]Oe(ji)g OX. KX. 'lovXLavov \ a'6TOv.QdTOQog ^i- 
yovOTOV I dvLd-Tj ' Td leQa v.al dvoixodo^fj^^d^rj ^, v.al d(pLeQ(bd-rj 6 
va\dg iv iT. ovg^ ztijo[r]qov g". 

In vico Auranitidis ''Anz, a Bostra circ. 20 mill.pass. (Dussaud et Macler 
Nouv. Archives des miss. scientif. 10, 1902 p. 678 n. 608). — 1) aveld^rj. Templa 
aperiri iusserat lulianus, cf. Amm. Marcell. 22, 5, 2. — 2) Cf. supra N. 4197. — 
3) Anno (provinciae Arabiae) CCLVI (p. Chr. 361/2). Provineia Arabia annos 
computabat a d. 22 Mart. 106 p. Chr. — 4) 20 Febr. (cf Ideler 1, 437). 


Appendix titulorum Graecorum. CLIII 

9466 H')v atojvlav y.al 0-€ocfiX€\[a]TdTrjv ^vyodatav ^lXiav \ 
OXa§iav Q>l.av.ylXXav ' | Tjyv diOTtoivav Tijg oly.ovf^evr]g, \ Kaqsg tdgv- 
aav iv rfj eavrQv \ fxriTQOTtdXet. 

Aphrodisiade Cariae (Bevue des etudes gr. 1906 p. 110 n. 30 descr. Gaudin). 
— 1) Tlieodosii senioris uxor prior, defuncta a. 388 (ef. EcJchel 8, 164). 

9467 ayad^fj tvxj] | ^IAtctclov ^a^eivov * i7taQ%ov ^tyircTOv 
y.al I Tfjg udoiag iTtavoQd-ioTtjv ^, rdv Xaf.i7tQdTa\T0V, ^ y.QaTiaTrj y.al 
(filooe^aOTog §ov\lr] rdv eavTfjg v.al Tijg ftoleiag eieQye^Trjv, ijti- 
fieXrjoafievov rov d^io^TaTov ^ovXaQxov M. .Avq. 'OcfeXXiov . .\fievov 
Tov 'OifeXXiov, Ta/niov tov ve\(hg IdndXXoyvog y.al dywvod^eTov tQv 
f.ie\ydXa)v /Jtdvfieicov Kofifiodeiiov. 

Mileti (Wiegand siebenter vorMufiger Bericht uber Ausgrabungen in Milet, 
Abh. Akad. d. Wiss. 1911, p. 70). — 1) Appiu^s Sabinus vel Aurelius Appius 
Sdbinus praefectus Aegypti fuit a. 250 (cf. Prosopogr. imp. Rom. I p. 196 
n. 1209"). — 2) Correctoris Asiae munus senatorium. Idem ut videtur ^Annioq 
Sa^lvoq 6 kafznQozazog inaxixoq (Inschr. v. Olympia n. 355). 

9468  ^ j  OXa^itov .AeTtidr^g y.a\ \  OaidQeivrjg yai (Dai- 

6qov xal I /Jafitavov VTtaTiycav ^ \ dveipidv, OXa§iag Avviag \ ^TteX- 
Xtav^g Tijg y.QaTiaTrjg \ eyyovov, QXa^icov \ ATteXXd y.al z/afitavov^ 
y.al I Oirjdiag OaidQeivTjg \ ddeXcf^g Oirjd. IdvTcoveivov* \ tov Trjg 
y.QaTiaTrjg fivj]fir]g \ tov xQrjaafievov y.Xr]Q0vdfi(j} \ t^ ^Ecfeaicjc S-eio 
u^QTifiidi, I exyovov, ddeXcpov \ z/afiiavov y.al AvTcoveivov \ avvyXrj- 
Tiy.cav ^, I iyyovov y.al d-ndyovov y.al \ dveiptdv noXXQv iTtaTLyQv, \ 
Tdv iTtieiyfj y.al eiuaTad^fj \ Xoycov yal ijd-ovg ivexev \ nal r^g iv nd- 
aiv dQeTTjg, \ F. ^lovXiog IIoXvxQdviog \ ^ovXevTijg y.o^ y.al Tfjg \ Xafi- 
TtQdg KvCiyrjvwv \ fir^TQOTtoXecog \ [rajv davvy.QiTOv eavTo[v] cfiXov \ 
\xai x^]r]aTdv ndtyojva]. 

Ephesi (Benndorf Forschungen in Ephesus I 1906 p. 211). Tractavit Groag 
Jahresh. oesterr. arch. Instituts 10, 1907 p. 291 seq. — 1) Nomen honorati videtur 
scriptum fuisse in plintho basis quae periit. — 2) lidem ut videtur Flavitcs 
Damianus et Flavius Phaedrus consulares in titulo Tralliano supra N. 8836. — 
3) Damianu^s diversus ab eo qui praecedit. — 4) De hoc Vedio Antonino cf. Pro- 
sopogr. imp. Rom. III p. 390 n. 211; Groag l. e. p. 293. — 5) Diversi sine dubio 
Damianus et Antoninus consulares supra N. 8836. — 6) xoivog (?). 

9469 Tf]v Xafi7tQo\TdTr]v y.al diaar]\fiOTdTi]v y.oXo}v[l]\av 'lovXiav 
KovyoQ[§^]av ^ KaQ&ayivav, ipr](f[i]\aafiivr]g Tfjg TQlg vecay[6]\Q0v 
Ecfeaicov noXecjog^, \ ^. 'Paaivviog "EQfiiTtTtog, | cfiXooi^., rtaQacfv- 
/[«!], I OTQaTr^yog,  dyoQa[rd]fiog ,  inl Tfj TtQog [nfiv] \ naTQida i^at- 

QiTC^  a[v]\Tf]g  Teiflfj  yal  Cf[eovTiSi, xa&' «]  V7ti[axe'^o iv  \  rrj ^o]v[^]. 

Ephesi rep. (Heberdey Forschungen in Ephesus 2, 1912 p. 170 n. 5). Tractavit 
Cagnat Revue epigr. nov. ser. 1, 1913 p. 4 seq. — 1) Coloniae luliae Carthagini 
etiam Concordiae nomen fuisse ex hoc demum titulo discimus. Ceterum iam ap- 
paret in titulo CartJiaginiensi supra N. 345 (= VIII S. 12513) versus finem mp- 


CLIV Addenda. 

plendum esse: colonia Con[cordia lulia Carthago] beneficiis eius aucta, item supra 
N. 9404 et in aliis quibv^dam similibus titulis Africanis (VIII 8. 15205.15529. 
23820) litteras C - C - 1 - K accipiendas esse de colonia Concordia lulia Carthagine. 
— 2) T()lq vecjxoQOL Ephesii in nummis dicuntur inde a temporibus Caracallae 
(Eckhel 2, 520; Head hist. numorum ed. 2, 1911 p. 577). 

9470  €vov 2[t\\§aaTov d7tel£v\d-SQ0v , inlTQOTtov \ ycaXev- 

duQlov I Oir]Xiavov, i7t[i]\TQ07rov x^Qt^vIq^S '.^Xe^avdQel\ag, irtlTQO' 
Ttov I KaTtTtadoxlag, \ 'lovXiog 2€Qlv\Tiog (sic) uilni,Xiavdg \ [r\dv 
iavTov I [ei\eQyeTriv. 

Laodiceae Combustae (W. M. Calder Klio 1910 p. 236; Zucker Philolog. 70, 
1911 p. 80). — 1) Curatores calendarii novimus complures, X 1824. XI 6369; 
cf. supra N. 7119, procurator calendarii Augusti libertus novus. — 2) Lectio 
certa, solius Utterae H pars posterior periit (Zucker; x^Q^^V^? ^e]pa? Ramsay et 
Calder). In papyris quibusdam reperiri /aprjypas (scilicet wv^g vel 6iayQa<priq) 
vocdbulum notat Zv^ker p. 85. 

9471 [^.? '^]^ovQv[i(p\ a [i7tdQx](g  Tcov irtl 'P(b(j,rig T[e'/\- 

vltQv^, %eiX[ia.^]\x($ Xeyiaivog TQtTrjg [,s\e(iaaTfjg, e7t[d^]\x(p OTtlQrjg 
TQiTrjg 2e§aGTfjg QQaY.(5[v] \ iTtTtiyt^g^, i7tdQX(p OTtiQrjg TQlTtjg Gqu- 
y.(5[v\ I 2vQLavirlg LTtTtLXfjg^, iTtLfxeXrjTfj'^ aTtlQrj^e] TtQCbtrjg OiXrtiag 
IleTQaLoiv^, irtLneX[rj\\Tfj eid-rjvlag^ iv T(p 7toXef.i(p T(p Jla^^txfwJ' | 
Tfjg dxxhrjg tov EixpQdTOv, xtXidQx^p Xe^yLoivog ixTrjg 2idrjQag^ Y.al 
^ed(aQrj(.i[s]\v(p vrtb tov ai)Toy.QdTOQog KalaaQog ^[s]\oiJ NeQOva 
TQaLavov 2e§. FeQfiavLyi. Jav.. \ UaQd^LX. ar]f.iLacpdQ(p ^ ddQaTL ^° 
aTecpdv(p XQ^^iv I '^]'X*^'^"^ irtdQx^p etXrjg TtQcbTrjg Oi^Xrtlag OL[y\y\Xa' 
qIcov ^^, yevofiiv(p dk xa2 iydly.(p VTtkQ \ Tfjg naTQidog TteQl Tfjg tcov 
Sqcjv drtoy.a\TaaTdae(x)g , ^/oyT[«] 8h y.al xprjcpLO(.iaTa \ (laQTVQrjTLyd 
Tial Te[t](LrjTLyd rtaQa 7toXX(5[v] \ irtaQxeLcHv, .A. 'A^ovQVLog id^ovQ- 
VLOv Tova\y.Lavov vldg ToQxovdTog irtaQxog a7tei\Qrjg devTCQag '^larta- 
[»^]^e l7t7tiy.fjg TtoXeL^Tcov | 'Pw]_ua/wr ", ;ftA/a(>xog o[7t\elQrjg TQhrjg 
0[6i \ 7ii]ag  IleTQaya}]v^*,  [^Ttaoxos el)<ri]g  jt[olstr(ov 1 'P«/<]a [/«»',"... . 

Alabandae Cariae rep., est Braunsberg Borussiae (Premerstein oesterr. Jahres- 
hefte 1910 p. 200). — 1) Cf. supra N. 8864. — 2) Cohors tertia Augusta Thra- 
cum a. 157 in exercitu Syriaco, cf. siipra N. 9057. — 3) Eadem cohors supra 
N. 9173. — 4) Curatoris cohortis munus plerumque centurionicum videtur fuisse, 
cf. supra N. 2615 (fin.). 9150, sed habemus supra N. 8907 praefectum cohortis, 
cura aliarum cohortium fungentem. — 5) Eadem cohors supra N. 2724. 9057. — 
6) Cf. supra N. 2765. (Paullo diversa, scilicet non a praefectis militum exercita, 
cura annonae militaris memorata supra N. 8879. 9018.) — 7) A. 114 — 116. — 
8) Alium tribunum eiusdem legionis eodem bello iisdem donis donatum habes 
supra N. 2726. — 9) Significatur vexillum. — 10) Hasta pura. — 11) Corona 
vallaris (aurum in hac mirum). — 12) Ala prima TJlpia singularium etiam supra 
N. 9052. — 13) Eadem cohors IX 5066; item ut videtur III S. 6760; Eph. 8 
p. 395, 104. — 14) Eadem cohors supra N. 9013. — ] 5) Sic supplevit Premerstein, 
nisus ut videtur particulis litterarum in lapide relictis, cogitatque de ala prima 


Appendix titulorum Graecorum. 

civium Romanorum exercitm Pannonici memorata mpra N. 1997. 2004. 
et alihi. 

9472 xard rd dd^av rfj \ XQaTlarrj ^ovXfj y.al \ r(p IsQiardri^ 
diiixi^ ' I J^. MiatQ^LOv) 2£Q0VLXia\vdv rdv d^ioXoycb\TaTOv Irtnfj 'P(o- 
inai., I /£tA/a^;{0>' aneiQrig \ ftQ(bTr]g MovaovXafj.cl)v \ tTtTtmrjg^, irt- 
oQxov  I  €iXr]g  ljt7ti(av  aQid-ixov  \  IlaXfivQrjviav^ IToQoXva^arjvcov^, 

l^VTCt).  n0tJ^Xl0[sy  I  Tdv  7taTQ(pOV. 

Thessalonicae rep. (Petrus N. Papageorgiu in ephemeride Thessalonicensi 
l4X^&sia 23 Sept. 1906). — 1) Cohors prima Musulamiorum, exerdtus Maure- 
tanici, cf. supra N. 2003; VIII 4879. — 2) Numerus hic Palmyrenorum diversus 
a numero sagittariorum Palmyrenorum Numidiae (cf. supra N. 2625. 4340. 
9173), notus ex titulis Dacicis III 837. 7693. 7998. 14216. Mirum, praepo- 
situm eius dici praefectum alae equitum. — 3) Porolissenses dicti a loco ubi ten- 
debant, ut cohors Brittonum supra N. 9009 Maluensis. — 4) Ilov^Xiov editum, 
errore puto typographi. 

9473 ^sdg. Tvxa dyaS-d. \ Mr]vl IloiOTQOTtlq) y', iv ivv6fi(^ | 
da^LOVQyii^' ido^ev TOig \ dafiLOVQyolg F. 'lovXi^p noijdev\Ti (pQOv 
fX€VTaQi(f) XeyL(bvr]g (sic) 7tQ(b\Tr]g 'iTaXLTcrjg aTQaTKbrr] iftl t(ov \ iQyo^v 
6vTL T(5v ■KaTaaxeva^ofii\lv]a)v VTtb tov xvQiov KaiaaQog TQa\[iav\ov 
'^AdQLavov ^e^aaTOv^, Y.aXQg \ [xa2] aidr]fi6vcog iTtLdrjfiovvTL, 6o[v]\vaL 
jtoXLTeiav. I \/4]QxovTog avTOXQdroQog KaiaaQog TQa\Lavov "AdQLavov 
2e^aaTov. 

Delphis (Bourguet de rebus Delphicis imperatoriae aetatis p. 43). — 1) Nota 
frumentarium curam operum dominicorum Delphis agentem. Cf. Domaszewski 
Bangordnung p. 63. 109. 

9474 [^t;]^. FaLOv ixa\T6vTaQxov (pQOv\/j,evTdQLOv, d\yv(5g y.al 
dvdQeL\ci)g dvaaTQacpiv\Ta iv tco Tfjg '.Aai\ag i&vei, e^uvoi^ag xai 
aroQyfig S\ve}iev Tfjg etg a^O^T^jv rj}xei\paTO. \ ^E7te(ieXr]aaT0 Trjg | dva- 
ardaecog tov \ dvdQLdvTog 6 d^L\oXoy(bTaTog 'Avt. \ l>i eLY.6\^axog. 

Aphrodisiade Cariae (C. I. Gr. 2802 et melius Th. Beinach Eevue des etud. 
gr. 1906 p. 146 n. 78 deser. Gaudin). 

9475 *'-AQr] 'EvvaXi(p | Aoi)v.Log KaX7to\vQVLog A. v. KoXXe\iva 
A6vyog oi)e\cQav6g iy. jtQa[ir\\o)Qiov AiuyoijaTOv ....|t;* y.al d^eov 
Tlto\v yal d-eov Oiea^TtaaLavov. 

Inter Barim (Isparta) et Prostannam (Egerdir) Pisidiae (descriptam ab 
Hans Bott et Michel edidit W. Weber in illius kleinasiatische Denkmdler, 1908 
p. 352 n. 15). —  1) Fortasse periit Domitiani nomen. 

9476 lovOTog BLy.TO)Qi(^ \ 2a^iv(ff t(3 TtdTQCovL \ iavTOV yare- 
oyevaae \ rd XaT6(XLV iy tQv \ iavTOv, XeyLWvog \ 7tQ(bTr]g MeLviQ- 
^a[e] I ^QOVfievTdQig At)\yovaTog^ x^Q^^S^ Aovy\doiJvov. XaiQe, 
TtoXelTa, I 7t6Xeo)g OvXoyMa\[o]eivov.^ 


Addenda. 

Jeracleae Ponticae (Doublet hull. de corresp. hell. 1899 p. 317; inde Inscr. 
■Bom. III 80). — 1) Sic traditur ; quomodo emendandum, incertum. — 2) An 
fuit ;(aJpT7??? (Hirschfeld). — 3) Veliocasses populus Galliae Lugdunensis, quo- 
rum caput Rotomagus.  Cf. supra N. 7085.  C. XIII 1 p. 512. 

9477 . . .* ^^AvTtovi^viavfjg, fJTig l€y[t]\(bv^ iazlv iv 2iv[y]d\Q0Lg'^ 
tfjg ]]l£OOTtOTa\/j.lag TiQog r(p Jl\yQ€i TtorafK^. 

Aphrodisiade Cariae (Perrot Revue arch. 1876 II p. 39 descriptam a 
Choisy). — 1) Legionis primae Parthicae nomen periisse prdbabiliter conieclt 
Perrot (cf. Dio 55, 24. Ammian. Marc. 20, 6, 8). — 2) AET\i2N, 3) lilN- 
TA\P0I2 traditur. 

9478 r(p ycQarlor(p AtU(ff \ AiXiav(^ * dovxr].^ H 7i[^o\rriy.r6- 
Q(av, i7tirQ6Tt(^ \ rrjg 'HTteiQOv xa2 IIavvo\vi(Jov dXXd yuQ Tial xard \ 
rfjV ^lraXlav, xr]vO€iroQi \ irtaQxelag NcoQiy.ov, | rd ovvidQiov 0io- 
ri\y.r]oia)[v] r(p eveQyirr] \ \pri(fi[Lafiart]. 

Limhoni in Epiro, ubi fuit Photice (Gregoire bull. de eorresp. hellen. 31, 
1907 p. 39 descr. Panagiotides). — 1) Incertum an idem Aelius Aelianus III 3529 
(cf. Mommsen Ges. Schr. 8, 420). Alius ut puto eiusdem nominis supra N. 4495. 
— 2) AovxrjvaQiw cf. Mommsen Ges. Schr. 8, 424 seq. 

9479 TQaiavdv Movyiavdv dovy..^, \ orQarevod(A,evov iv x<^?^?7 
a' Kov\yoQ8.'^ v.al iv Xey. §' IlaQd^., IrtTtia ;^ft>(>r. ] l^' TtQaLroiQ., 
rj^oydr., % rtQorriyroQa^ \ ley. yC Fefx., 1 nQor. ^iyovX., X ^cHh 
rriy.r. ovq§. yal % itQor. %(aQr. e 7tQ[ai\r.'' \ [x]ai TtQlvyuta itQor.^, 
7tQ€i!.i07t[dd^iov]  iy  r(5v | . . . . di€^€Qxof.iev(ov rt . . . in]aQX. Xey. 6' 

OXa^.,  o . . . [ley t,' K^avd. yal d' Ola§.,  | rQt^. Al- 

[§]ovq[v?['^ .... I .... orQare[v]o[fi 'OoQorjvQv y.al \ r. 

yal  i^TtXcjQar. \ dovyrjvaQ.,  i7ta[^\xov]  ....  rtQd^avra iv 

Meoo[no\raft(q, MnaQ%ov Isy. iy'\ Fe^., orQarrjy6[v] I . . . . riov TtdXiv 
orQarev[o\fiivo>v . . . iTtn^ecov MavQcov yal '0[a\Qor,v(5v, inaq^ov >le]j/. ^' 
TQaiav.,  orQ . . | . . . ^.«/.] 6' 0Xa^. yal /? . . | . . . . [n^^d^avra iv 

QQ[dxT}] I yal dQ^a[vra] | , . . | . . c; adroiJ Ttd[hv] . . . | 

yal TtdXtv Xa^6vra | eig ri^v vnrjQeoiav ....  [»}] [ TtarQig 

£drv[xc5s], 

Traianae (Stara Zagora) in Thracia rep. (Domaszewski, qui vidit ectypum, 
Bangordnung des roem. Heers p. 185 cum commentario). — 1) .JovxrjvaQLOv. — 
2) Cohors prima Concordiensium praeterea ignota. — 3) Centuriones protectores 
hucusque noveramus ex solis titulis Coloniensibus XIII 8273. 8291. — 4) Non 
rara haec series centurionatuum urbanorum, cf. supra N. 9189. 9190; nova pro- 
tectoria dignitas in unoquoque eorum. — 5) Principem protectorum nondum no- 
veramus. — 6) Sie Domaszewski qui etiam reliquas lacunas explevit. 

9480 M.^Iov[l] Ed[yi\vLog KvQiXXov KeXeQog Kovrjooecog^ ^ovX.^ \ 
arQar€vo[d]i,ievog iv rfj yard IlLOLdiav fiye^ovLyfj rd^i'", \ yal yrjf^ag 
■d^vyariQa Faiov NearoQLavov ovvyXrjrLyov  |  (DX. 'lovX. (DXaoviavrjv, 


Appendix titulorum Graecorum, CLVn 

tl (ler* iTtLtstnLag aTQarsvadfiEvov*, \ iv dh r(p fiera^ij XQ^^^V ^^~ 
^■iaBoig (poirr]adar]g ini Ma^i/nlvov^ \ rovg XQiartavovg d-ieLV y.al 
|ij d7ta[i\ldaasad-aL rfjg \ arQarelag , nXeiarag dk 8aag ^aadvov[s] 
tofieivag \ inl JLoyivovg^ ■fiyef.idvog, anov^daag [r\e aTtaXXay^vaL \ 
'jg arQareiag rijv rcov XQeLariav(ov TtiarLv (pvXdaacov, \ XQ<^vov r[s] 
^Qaxvv dLarQeixpag ev rfj ^aodLy.ecov ndXL j v.al ^ovXi^aet rov Ttav- 
roy.QdroQog ^eov irtiay.OTtog j y.araaraS^[e]ig, Y.al eiy.oaL Ttevre dXoLg 
ireaiv r-qv ircLay.OTciiv \ fierd ftoX^^fjg i7tireif.Liag dioyrjaag (sic), v.al 
Ttaoav rrjv ivXrjaiav (aic) \ dvoLyodo[f^]i^aag ditb ^efieXioiv xal atjv- 
Ttavra rov neQl adrTrjv | ydafiov, rovrearLV aroQv re xai rerQa- 
aroCov yal \ Uo}yQa(fL6}[v] y.ai y.evri^aecjv^ y.h vdQeiov xai TtQonvXov 
y.ai Ttdai roig XLd^ot^oLyolg iQyoig yai 7td[v An]a^artX(5[sY yara- 
ayevd[oas, !.oytadfte]vdg° re rdv rcov dvd-QcbncDV \ ^iov irtoirjaa ifiavrc^ 
Tce[^ra^'^ Te] yai aoQov iv ^ rd 7tQo[yeyQajHfiiva] ravra irtoirjaa irCL- 
y[a\Q(pLve^^ I [*'^ x<fo]fiov r^g re iyX[rialas xi] '^ rov yivovg fiov. 

Laodiceae Combustae (W. M. Calder in eph. Expositor Nov. 1908 p. 387, 
denuo conlatam Klio 1910 p. 238 cum tab.; apographum imperfectum inno- 
tuerat compluribus viris doctis saec. XVIII, cf. not. 8). — 1) Nomen vici, ex 
quo oriundus Cyrillus Celer. — 2) Bov).evTov (Laodiceni). — 3) Militaverat in 
officio praesidis Pisidiae (rcc^ig offidum; cf. aeg. Urk. Berl. Mus. 306, et alibi 
passim). — 4) Scr. atQazEvaafisvog. — 5) Maximinus Daza (a. 305 — 313); is 
defuncto Galerio (a. 311) persecutionem Christianorum renovaverat (de mort. 
persec. 36). Cf. Mommsen Ges. Schriften VI 560 (ad titulum Arycandensem III 
S. 12132). — 6) Idem praeses Pisidiae supra N. 8932 (cum not. 2). — 7) Operis 
perforati? — 8) n[dvi]ag ccn?.w\g] Calder, correxit Wilhelm Klio 1911 p. 390; 
naadjv ana^anXiZg xaxaaTdaecav apographum vetustum apud Marinium cod. 
Vat. 9072, desinens in his verbis. — 9) Supplevit Franchi de'Cavalieri note 
agiografiche 3 (studi e testi, Roma, 22, 1909) p. 61. — 10) neXra saepius in se- 
pulcris Phrygiae, cf. Calder Revue de philologie 1912 p. 51. — 11) Intellege: 
incyga(pFjVai (Wilhelm l. c, cf. not. 8). — 12) Sic Wilhelm; £{lg zv/i^ov i]fi6v 
xfig xs sx[?.oyrjg dn]6 suppleverat Ramsay. 

9481 ivd-a yardyLre \ 'lovarivog rQL\^ovvog BaXev\rLVLavrjv- 
aiovf-L^ \ veo(p(brLarog^. 

Vragnizzae prope Salonam (III p. 282^ vidit Mommsen; JBirschfeld arch. 
epigr. Mitt. aus Oestr. 9, 1885 p. 19 n. 30). — 1) Cf Notit. dign. occid. c. 7, 61. 

— 2) Recens baptizatv^. 

9481* [iv&dSs xr]|r£ Mrivdg \ 7tQr]fir]yiQLg \ Marriayiov \ vov- 
/iiiQOv I aevLOQOiv \ 

Nicopoli (Purkh) Ponti (Grigoire bull. de corresp. helUn. 33, 1909 p. 34).^ 

— 1) Cf Notit. dign. Orient. c. 5, 53;  mpra N. 2800. 9215. 


MANTISSA. 

9482 Q. Numerio Q. f. | Rufo* q.^ | stipendiariei | pagorum 
Muxsi I Gususi Zeugei. 

TJtieae (Merlin c. r. de VAcad. des inscr. 1913 p. 106). — 1) Idem ut vi- 
detw qui legatus, C. Caesaris ut puto, in insula Issa Dalmatiae posuit titulum 
III 3078 = I ed. 2 n. 759. Tribunus plebis fuerat a. u. c. 697 (Cic. pro Sest. 
38, 82. 43, 94 cum schol. Bob. ad 33, 72 p. 97 ed. Hildebrandt). — 2) Quaestori 
(provinciae Africae). Titulum quaestori positum a mancipibus stipendiorum Africae 
habes supra N. 901. 

9483 I Favonio* cos., pro | cos. Asiae, XVviro | sacr. 

faciendis, soda|li Augustal., III vir. cenjtur. equit. recognosc. | censoria 
potestat.^, I leg. divi Augusti et Ti. | Caesaris Augusti | . . . 

In Phrygia, in ponte Caystri, prope locum ubi videtur fuisse lulia Ipsus 
(descripserunt Bamsay et Calder a. 1911, hic recognovit a. 1912, edidit Journal 
of Roman studies 2, 240). — 1) Proconsul hic Asiae, extremae ut videtur aetatis 
Augusti vel ineuntis Tiberii ignotus; nisi forte Favonius alterum nomen unius 
ex nobilibus eius aetatis iam notis. — 2) 'Triumviratum recognoscendi turmas 
equitum, quotiensque opus esset', ab Augusto excogitatum, memorat Suetonius 
Aug. 37. Eodem munere functus est etiam L. Yolusius Saturninus, 'censoria 
potestate legendis equitum decuriis functus' Tac. ann. 3, 30 (cf. supra N. 1954 
not. 1). 

9484 A. Ducenio | Gemino^ cos., | XVvir. sacris | faciundis, so- 
dali I Augustali, curatori | vectigalium public^, | leg. pro pr., patrono. 

Naronae rep. (Patsch Jahrbuch fUr Altertumskunde der k. k. Zentral-Kom- 
miss. 2, 1908 p. 96). — \) Cf supra N. 5953. 9378. — 2) A. 62, cf Tac. ann. 
15, 18. 

9485 C. Carist[a]lnio C. f. Ser. F[ron]ltoni* trib. mil, p^rae/".] 
eq. al. Bosp.^, adl[e]|cto in senatu inter | tribunic, promoto in[ter prae- 
torios, leg. pro | pr. Ponti et Bithyn., leg. imp. j divi Vespasian. Aug. 
leg. I IX Hispanae in Britann., j leg. pro pr. imp. divi Titi 1 Caes. 
Aug. et imp. Domitian. | Caes. Aug. provinc Pam[phyliae et Ly- 
ciae^, patro[no col. | T. Caristanius Cal|purnianus Rufus | ob merita 
eius, h. c 

Antiochiae Pisidiae (misit Bamsay a. 1912).  —  1) De homine cf. infra 


Mantissa. CLIX 

ot. 3. — 2) Sic potius quam Bost. Ala Bosporanorum supra N. 2510 et alibi, ala 
3ostranorum ignota. — 3) TJt legatus Lyeiae et Pamphyliae memoratur in alio 
titulo Antiochensi Cagnat inscr. Graec. ad res Rom. pert. III 300 et in com- 
pluribus titulis provinciae Lyciae ih. n. 512. 555. 729. Postea videtur factm esse 
consul et proconsul Asiae, cf. III S. 14192*. Eiusdem hominis nomen ut vide- 
tur in amphoris Romae et Carthagine repertis (VIII 22637, 26. XV 3427). 

9486 Q. Planio Sardo | Ambibulo cos.', tr. [mil. leg.] . . . f 

piae fidelis, Xvir[o stlitih. iudicandis], \ quaestori, trib. p[?e&., praet., 
praef. fr.] \ dandi ex s. c, proc[os. provinc. iface] [doniae, leg. leg. II 

[Adiutr. in Pannonia]^ \ inferiore, leg. leg , | patrono [col.] \ 

d. d. 

Cuicul (Djemila) in Numidia rep. (Cagnat hull. des antiquaires 1911 p. 118). 
— 1) A, inc. (diversus Amhihulus consul a. 126, quem Eggium fuisse constat 
cf. Frosopogr. imp. Rom. II p. 31 n. 4) et ad quem videtur pertinere titulus 
supra N. 1054. —  2) Supplevit Cagnat. 

9487 M. Sedatio C. f. | Quir. Severiano | lul. Acri Metil. Nepoti [ 
Kufino Ti. Rutiliano | Censori^ tr. pl.^, quaes. | prov. Sicil., | praet., 
leg. Aug. I leg. V Maced., curat. viae | Flamin., leg. Aug. pr. pr. | pro- 
vinc. Dac^ cos.* j col. Ulp. Traiana Dac Sarm. | patrono. 

Szelistye in Dacia rep., est Hermannstadt (Findly Jahrh. des arch. Inst., An- 
zeiger 1913 p. 533 cum imaginep. 530). — 1) Hic est M. Sedatius C. f. Severianus 
lulius Rufinus patronus complurium collegiorum Osticnsium tempore Antonini Pii 
(XIV 247. 248; supra N. 6174 cum not. 4). — 2) Ordo honorum perturhatus. — 
3) Legatus Daciae M. Sedatius Severianus dudum notus ex III 1575. — 4) Cf 
supra N. 3896. 5423. Post hunc titulum positum Severianus factus est legatu^ 
Cappadociae in quo munere eipositus est titulus Zelensis editus a Gr^goire (studia 
Pontica III n. 271): M. ^^rjldjdriov SsovTjQiaybv 7tQsa^evTi)v xal uvTiaxQaTijyov 
xuiv HE\^]aaT(5v xt)..; cf. etiam Cagnat inscr. Graec. ad res Rom. pert. III 113 
not. 1 ; paullo post ipse cum exercitu a Parthis est occisus. Cf. Ritterling mus. 
Rhen. 59, 1904 p. 186. 

9488 Ti. Cl. Subatianae Aquili|nae et Ti. Cl. Dignae Subati|ae 
Satuminae cc pp.^ filia[bu8 Ti. Cl. Subatiani Pro|culi leg. Auggg. 
pr, pr. prov. | splend. Numid.-, c v., cos. de|sig., leg. leg. VI Ferratae | 
fidelis constantis^, curatoris | Atheniensium et Patrensium, | praetoris 
urbani candidati, tri[buni candidati, q. urbani, subjpraefecti classis 
praetoriae Misenatium, praefecti alae | constantium, tribuni coh. | VI 
civium Romanorum, praef. | cohortis III Alpinorum, | res publica Cui-^ 
culitano|rum, hominis boni, praesi[di8 clementissimi, ob insignem eius 
in patriam suam | praestantiam. [ D. d. p. p. 

Cuicul (Djemila) rep. a. 1910 (Bull. du Comite 1911 p. 117). — 1) Claris- 
simis puellis. — 2) Suhatianus Proculus legatus Numidiae fuit a. 208 (VIII4 323). 
— 3) Eadem cognomina legionis sextae Ferratae, addito felicis vocahulo (leg. VI 
Ferr. f. c. fel.) in cingulo aeneo (Domaszewski Roem.-germ. Korr.-Bl. 1910 p. 9). 


CLX Mantissa. 

9489 L. Alfeno M. filio | Quir. Senecioni | sacerdoti Neptunali, 
proc. Aug. prolvinciae Belgicae, Cuiculitani, | quod promptissima j benig- 
nitate sua uti|litate8 coloniae | suae splendidissime | iuvit nuper cum 
provinciae Maureta|niae Caesariensi | praesset\ | d. d.  p, p. 

Cuicul (Djemila) in Numidia rep. (Cagnat bull, des antiquaires de Franee 
1911 p. 122). — 1) fittc pertinet titulus Auziensis VIII 9046. CuicuUtani vidni 
provinciae Caesariensis. 

9490 L. Titinio Clodijano^ e. v., rail. IIII, i a comm. praeff. | 
praet., praesidi | et proc. prov. | Epiri, item et | proc. quadrages. | por- 
tus Asiae et | Bithy[M]iae, proc. | prov. M[oe]siae in|ferior., proc. | prov. 
Numidiae | partes praes.^ | agenti, | C. Pomponius Sajturninus actu|a- 
rius al. Panno.^ 

Cuicul (Djemila) rep. a. 1910 (Cagnat Symb. litt. in honorem lulii de Petra, 
p. 322). — 1) Eimdem viri est titulus mutilus eodem loco rep. VIII 8328; ad 
domum eius pertinet VIII 8329. — 2) Praesidis. — 3) Cf. supra N. 9134 not. 4. 

9491 C. Valerio | T. f. Fab. Rufo honor. decurionahb. | orn. dec. 
dec, praef. coh. VI praetor.*, | tr. mil. leg. VII Cl. p. f., misso cum 
vexillo ab | imp. Nerva Traiano optumo Aug. Ger. | Dacico Parth. 
Cyprum in expeditionem ^ | praef. alae Gaetulor., praef. imp. | Cae- 
saris Trani fsic; Hadriani Aug. p. p., | Ilvirali potestat. f.^ | L. Careius 
Adiectus Sedatianus | ob merita. 

Beryti rep. a. 1912 (Jaldbert c. r. de VAcad. des inscr. 1912 p. 250 cum 
imagine p. 249). — 1) Alius praefectus eiusdem coJiortis (auxiliariae) supra 
N. 8849. — 2) Contra ludaeos rebelles, ut coniecit editor. — 3) Functo (sic po- 
tius quam: potestate). 

9492 (torquis inter armillas duas) militavit annis XXXV, | C. [T]\- 
[i]urnius^ Quartio eques legionis III | Gallicae, cui imp. Aug.^ bello 
Phartico Cs^c) Seleucia | Babylonia^ torquem et armillas donaverun[if] | 
votum suum reddidi[i]. 

Prope Mateur Africae rep. (Merlin cotnptes rendus de VAcad. des inscr. 1913 
p. 28 ab alio aceeptam). — 1) III VRNIVS apographum. — 2) Imperatores Augusti 
(Severus cum filio, a. 198?). — 3) Cf. Plin. hist. nat. 6, 122. 

9493 numinib[ws Augi\ \ aram pos[wi]t injtra scholam | po[?]io- 
num* leg. | lllV [e]t aediculam | e pariete sca1|psit et inpenjdio suo 
fecit T. I FI. Super Cepula^ [ scaenicus" ho[nesta missione | missus ex 
leg. I XXX U. V. p. f.^ sub cujra Saturi Cen|sorini proc. Aug.^ | D. 
n. N.^ Apro et Maximo cos.^ 

Lugduni in colle Fourviere rep. (Germain de Montauzan et P. Fabia Hevue 
des etudes anciennes 1913 p. 187). — 1) Cf. supra N. 2430 cum not. 1. — 2) Le- 
gionum quattuor (sc. exercitus Germanici, cf. not. 5). — 3) Agnomen sine dubio 
ioeosum Flavii Superi. — 4) Cf. supra N. 2178 not. 79; N. 2179 not. 2. — 5) Le- 


Mantissfl. CLXl 

te tricesima ZJlpia victrice pia fideli. Milites et veterani huim legionis per- 
ignuni numerum titulorum Lugduni reliquerunt, XIII 1828. 1831. 1839. 1841. 
1842. 1847 (supra N. 2389). 1873. 1876. 1879. 1883. 1884. 1888. 1891. 1901. 
1904. 11178, nec minore numero adsunt milites et veterani alterius legionis Ger- 
miae inferioris, primae Minerviae: XIII 1797. 1832. 1844 (supra N. 2463). 
U6. 1856. 1861. 1862. 1881. 1885. 1887. 1893. 1895. 1906 (supra N. 7531), 
Uquanto pauciores milites et veterani legionum dtiarum Germaniae superioris, 
r>etvicesimae Primigeniae XIII 1830. 1837 (supra N. 2312). 1838. 1851. 1863. 
l868. 1872. 1877. 1882. 1902. 1907 et octavae Augustae XIII 1850 (supra 
2405). 1860. 1874. 1889. 1896. 1897. 1903 (supra N. 2407). Videntur vexil- 
itiones qu/ittuor illarum legionum tetendisse Lugduni sub Septimio Severo et 
eiu^ successoribus, ut coniecit Domaszewski Bangordnung des roem. Seers p. 65. — 
6) Inter milites Lugduni morantes non paud adsunt benefieiarii, exacti cet. pro- 
curatoris Augusti (supra N. 2389; XIII 1905 cet.). — 7) Dedicata nonis No- 
vemhribus. — 8) A. 207. 

9494  u]. , militi cohor. VI pr.\ | Ostienses  locum  se- 

pult. I dederunt | publicoque funere efferun. | decrerunt | quod in in- 
cendio | restinguendo interit. | In f. p. XII, | in ag. p. XXV. 

Ostiae extra portam Romanam (Vaglieri Notizie degli scavi 1912 p. 23). — 
1) Alii eiusdem cohortis milites Ostiae sepulti XIV 215. 223. Praeterea for- 
tasse ad eandem cohortem sextam (non ad cohortem sextam vigilum) pertinet, ut 
coniecit Vaglieri, tegula Ostiae reperta et ita inscripta: coh. VI 7 Mari | He . . . . 
(Notizie 1910 p. 514). 

9495 Augusto deo ^ | cives Romani ^ | qui Thinissut ^ ( negotian- 
tur, I curatore L. Fabricio. 

Prope Bir-bu-Rekba, ibi uhi N. 9291, rep. (Merlin eomptes rendus de VAcad. 
des inscr. 1911 p. 836). — 1) Titulus positus Augusto vioo. Cf. supra N 109. 
7038 — 2) Cf. supra N. 6774 seq. — 3) Nomen loci praeterea ignotum. For- 
tasse idem nomen in t. Punico memorato N 9291 not. scriptum litteris Punicis : 
TNSMI. 

9496 imp. Caes. | divi Nervae f. | Nerva Traianus | Aug. Germ. 
Dacic. I pont. max., trib. p. XII i, | imp. VI, cos. V, p. p. | viam novam 
Traian.2 | a Volsinis ad fines | Clusinorum fecit. [ XIII. 

Inter Clusium et Bolsenam, prope vicum Allerona rep. (Galli Notizie degli 
scavi 1913 p. 342). — 1) Dec. 107/8 (cf. N. 289). — 2) Curatores huius viae memo- 
rantur in inscriptionibus supra N. 1038. 1052. 1109, ex quibus colligi potest eam 
Cassiae et Clodiae contigicam fuisse. Fuit una ex trihus viis Traianis, memora- 
tis in aliis inscriptionihus curatorum viarum supra N 1059. 1093. Videtur 
Traianus partes aliquas viae Cassiae in brevius reduxisse; eae partes appellatae 
viae Traianae. 

9497 imp. Caesar | divi Traiani | Parthici fil. | divi Nervae nep. | 
Traianus Hadrianus | Aug. pont. max., | trib. pot. VII S cos. III, | viam 
Cassiam | vetustate coliabsam | a Clusinorum finibus | Florentiam per- 
duxit^. I Milia passuum | [a]b [Florentia \ -LjXXVI. 

DESSAU, InseripHonea Latinae III. 11 


CLXII Mantissa. 

Montepulciani, deinde Florentiae (XI 6668 vidit Borman). — 1) A. 123. — 
2) Cf. CIL. XI p. 1011.  Nissen ital. Landeskunde II p. 295. 

9498 imp. Caes. | M. Aemilio 1 Aem[i]liano ^ | invicto pio | felice 
Aag.2 pontifici | maximo, trib. pot., | patri patriae, cons., procos. | et 
C. Co[me]liae [/S]u[p]e[r]ae Aug.^ | [conji[w]gi eius, res p. | col. Cui- 
culitanor. | devota numini | maiestatique | eorum vias torren|tibus ex- 
baustas* | restituit. 

Cuicul (Djemila) rep. a. 1910 (Cagnat Revue des publ. ^pigraphiques 1911 
n. 104 vidit ectypum). — 1) Quae pundis subiectis notavimus, erasa sunt sed 
pleraque leguntur. — 2) A. 253. Cf. supra N. 529. 580. — 3) Superam hanc, 
antea ex nummis tantum notam, Aemiliani coniugem fuisse iam coniecerat Eckhel 
7, 375. — 4) Cf N. 5871. 

9499 C. Rutilio C. f. | Stel. Gallicoi | trib. mil. leg. XIII | Ge- 
minae, q., aedili curuli, | legato divi Claudi leg. XV | Apollinaris 2, 
pr., legato | provinciae Galaticae^, | sodali Augustali^, | consuli de- 
signato | M. Aemilius M. f. Pal. | Pius praef. cob. I Bosp. | et coh. I 
Hisp. legato. 

Ephesi rep. a. 1913 (I. Keil oesterr. Jahresh. 17 [1915} p. 194). — 1) Idem qui 
supra N. 1007. 1008. 5025. 5955. 9052. — 2) Ut legatus legionis decimae quintae 
ApoUinaris videtur memorari in t. Fannonico III 459 L anni p. Chr. 53 vel 54, 
antea male intellecto (cf. I. Keil l. c). Legationem hanc memoravit etiam Sta- 
tius silv. 1, 4, 78, sed loco non suo. — 3) De legatione Galatica Gallici plurihus 
verbis egit Statius. Adiutorem Corbulonis eum fuisse putat Keil. — A) A. 68, cf. 
supra N. 5025. 

9500 M. Papio M. fil. | Papir. Marcijano equo pu|bl. exornato | 
et sacrorum | publicorum | causa luperco | facto ^ | Claudia Mar|ciana 
mater | pro insigni objsequio et piejtate eius pojsuit.  L. d. d. d. 

Cuicul (Djemila) rep. (Cagnat revue afr. 1913 p. 352). — 1) Cf. N. 4949 cumnot. 

9601  I ad I proc. ad dioecesin Alexan- 

Ax[eae, proc. Aug.] \ ad census accipiendos trium ci\[itatium] | Am- 
bianorum Murrinorum 1 Atreba[^mm], | proc. ad alimenta, praef. classis 
Flav[iae] | Pannonicae, trib. milit. leg. XII Fulmin[atoe] . . . 

Ostiae rep. a. 1913 (Vaglieri Notizie degli scavi 1913 p. 15). Tractavit Ville- 
fosse mem. des antiquaires de France 73, 1914 p. 249 seq. — 1) Intelleguntur 
Morini. 

9502 C. Cari8ta[wio] 1 C. f. Ser. Front[owi] | Caesiano IuIi[o]i | 
praef. fab., ipoii[tif.], \ sacerdoti, prael/".] 1 P. Sulpici Quirini^ IIv[iri]3| 
praefecto M. Servili^. | Huic primo omnium | publice d. d. statua | 
posita est. 

9503 C. Caristani[o C. f. Ser.] | Frontoni Caesiano \ lulio praef. 
fabr., trib. mil. | leg. XII Fulra., praef. coh. Bo8[p.], | pontif,, praef. 
P. Sulpici Quirini | Ilvir., praef. M. Servili, praef. | . . . 


Mantissa. CLXm 


^H^. M. Ramsay ed. Cheesman Joumal of Roman studies 1913 p. 253. 254, prio- 
•^ tem ipse Ramsay Expositor mense Nov. 1912). — 1) Ex maioribus Caristanii 
Frontonis supra JV. 9485. — 2) Vir notissimu^, consul a. p. Chr. 742, cf. supra 
N. 918. 2683. Duovir Antiochiae potest fuisse cum C. Caesarem Augusii fiUum 
in Orientem comitaretur (Tac. ann. 3, 48). — 3) Cf. N. 2906. — 4) Consul a. 
p. Chr. 3 ut videtur, hic quoque sine duMo duovir Antioehiae. 

9504 1. V. s.i I Ti. Claudiu[s] | Epinicus | proc. et praejguatator^ 
et I a secretis Aug.^, | Vlvir Aug. c. C^ | d. d., ex mandatu | Carista- 
nior. I Droserae et | Mileti parentilum suorum^ | posuit. 

Prope Antiochiam Pisidiae in ruderibus sacrarii Menis rep. (Cheesman 
Journal of Roman studies 1913 p. 258). — 1) Libens votum solverunt (Drosera 
et Miletus). — 2) Cf N. 1567. 1734. 1796. 1797. — 3) Munus hoc praeterea igno- 
tum. Ceterum apparet praegustatorem non ultitno loco fuisse in domo Claudii 
vel Neronis. — 4) Colonia Caesarea. — 5) Videtur Epinicu^ etiamtum serwus ex 
domo Caristaniorum transisse in familiam Augu^ti. 

9505 . . -4]ug. 1. Epaphrodit[o | apparitori Cae]sarum, viatori 
tribunic[io, | . . . hastis ^]uris coronis aureis dona[^o] ^. 

Romae in Esquiliiis non longe a Minerva inedica quae dicitur reperta, pars 
monunienti sepulcralis (Notizie degli scavi 1913 p. 466). — 1) Nota libertum im- 
peratoris donis militaribv^ donatum. Fecit id Claudius triumpho Britannico (Suet. 
Cl. 28), sed fecerunt fortasse etiam alii imperatores. 

9506 M. f. Fal. | Bassus [prae]l. coh. pr. Antioch., | [prae]t 

coh. pr. Brittonu[m, | prd\ei. alae Moesic, ] [2?ro]c. imp. Caes. Tra- 
i\[ani] Hadriani Aug. ad | XXXX Gall. item ad | censum agend. 
Ponto I Bithyniae, epi8tra|teg. Pelusio ^ item | Thebaidis, proc. | provin- 
ciae Iudae|ae t. p. i. 

Prope Album Intimilium (Ventimiglia) rep. (Giglioli Notizie degli scavi 
1914 p. 81). — 1) Ita appellatum esse epistrategum Aegypti xfiq xdx<o x^wp"? wmw<? 
primum discimus. 

9507 P. Flavio P. fil. Pal. | Prisco e. v., | equestris ordinis | re- 
ligiosa disciplina | ad centena^ provecto, | 'pontifici et dictatori | Al- 
bano 2 primo ^, annos | viginti octo agenti, | qq. c. p.'*, patr. colon. Ost, | 
sacerd. Geni colon.^, | patr. corp. pistorum, | corp. mesorum | frum. 
Ost.^ patron. (In latere sinistro) dedicata kalendis Martis | Aemiliano 
itejrum et Aquilinjo cos.' 

Ostiae (Vaglieri Notizie degli scavi 1912 p. 347). — 1) Nummum mUia 
(annua). — 2) Cf supra N. 4955. 4966. — 3) Conferendus Volcani praetor pri- 
mu^ Ostiae (supra N. 6143 cet.). — 4) Quinquennali censoria potestate. — 5) Cf. 
supra N. 6141. — 6) Cf supra N. 1429. 6155. — 7) A. 244, 

9608 [legationes] plures gratuitas a[egi*]e | susceperat, se- 

quen[<]i lega|tione aeq[t*e] Italica et gratuijtai suscepta post expl[i]citio|- 
nem rediens col. Ostis dejfunctus est, p. vix. an. | XXXII m. III d. XI. 

11* 


CLXIV Mautissa. 

Thuburnicae provincine proconsularis Africae rep. (Carlon bull. des anti- 
quaires 1911 p. 315). - 1) Cf. N. 67B2. 6780 cet. 

9609 Calpurnius lolvinus lulio Cii|arelampe (sic) fratri carissimo 
fe|cit, sacerdoti | Matri (sic) deum colo|niae Ostiensium | qui induxit 
arbores X|VIIin, vixit annis XLVIII | mensibus II. 

Ostiae (Vaglieri Notizie degli scavi 1913 p. 234). — 1) Fortasse intellegen- 
dum: per annos XIX. Cf. Arnob. 3, 16: pinus quam semper statutis diebus in 
deum Matris intromittitis sanctuario; fasti Philocal. ad d. Mart. 22 (CIL. I ed. 2 
p. 313): arbor intrat, et quae ibi adnotavit Mommsen. 

9510 a)tcw I coloni colonie | Marchiane ^ Traiane | Thamoga- 
diensis | Elio luliano fl. pp.2 presidali^ | ob reparationem civitatis | 
ordo et populus | tabula patronatus | obtulerunt. 

Thamugade (Timgdd) rep., tabula aenea (Cagnat Revue des public. epigr. 1913 
n. 25, Carcopino Bevue afr. 1913 p. 164). Tabulam patronatus eiusdem fere aetatis 
habes supra N. 6116. — 1) Cf. supra N. 6841. — 2) Memoratur in albo ordinis 
Thamugadensis VIII 2403 (supra N. 6122) inter flamines perpetuos triginta sex 
loco decimo quarto (cf. Mommsen Ges. Schr. 8 p. 314 not. 4), praeterea supra 
N. 5554, qui titulus spectat ad reparationem civitatis ei hic attributam. — 3) Vo- 
cabulum enucleavit Carcopino. Praeses provinciae alicuius fuerat lulianus; digni- 
tatis indicandae causa vocabulum adiectum (cf. titulum Lugdunensem XIII 1796; 
Symtnach. ep. 4, 70). 

9511 M. Taracius M. f. q., mag., Demetrae d. 

9511*  C. Caedicius o. I. Diphilus Demetrae d. d. 1. m. 

Cumis ut dicitur rep., nunc Stuttgart, rotae duae aeneae (vidit Barthel et 
misit a. 1912). 

9512 Tongius | Bouti f. | Vestae | v. s. | [l. m.] 

Arroyo del Puerco pr. Cdceres, provinciae Lusitaniae (Fita bol. de la Acad. 60, 
1912 p. 438). 

9513 Pali sanct. | pastorali | C. lul. Valen[s] [ dec. col. R[atj 
Ariar, ubi fuit Matiaria Moesiae, rep., est Widin (Kazarow Mitt. Eoem. 

arch. Inst. 28, 1913 p. 194). 

9614 L. Acilius Clodianus | eques Roman. | decurialis^ pro re- 
ditu I ex provinciai Cupri, item | aliarum provinciarum , vojto suscepto 
signum | lovi Olumpio Corinthiu[w] | consecravit cum filis. 

Bomae, piazza Venezia, rep. (Gatti bull. comunale 1911 p. 179; vidit Bang). 
— 1) Cf N. 6611 (not. 4). 6934. 7515. 

9515 deae Aechatae | pro salutae | Aeliae Satur|ninae coniugis | 
suae Aeren|niu8 Gemelli|nusi tribunus | statura con|iugis redemit | ex 
visu et I V. s. 1. m. 

Sarmizegetusae (Vdrhely) in Dacia rep. (Bela Idno arch. ertesitb 1912 
p. 51). — 1) Idem Herennius Gemellinus pro salute coniugis eodem loco posuii 
III S. 7901, coniux pro salute illius III 1625; ex hoc titulo apparet eum pro- 
curatorem provinciae fuisse loco praesidis. 


Mantissa. CLXV 


9516  Aug. sac. | deae | Souconn|ae^ |  oppidani j Cabilonn|en- 

ses^ I p. c. 

Chalon-sur-Sadne , ubi fuit Cabilonnum (cf. XIII p. 408), rep. (Villefosse 
comptes rendus de VAcad. des inscr. 1912 p. 678 vidit ectypum). — 1) Cf. N. 9313. 
— 2) Cabilonn- etiam nummi aetatis Merowingicae, quos citat Villef; Cabillon- 
vel Cavillon- vulgo. 


9517 [Ojoncordiae Aug. | sacrum | C. Clodius C. f. Magnus et 
C. I Clodius Crescens pater arg. | imagines III et signum cum suis 
ornamentis et | basi pigmentaris et miniaris sua pec. d. d. 

Romae inter Tiberim et montem Testaceum ut dicebatur reperta (H. L. Wil- 
son American journal of archaeology 1912 p. 94) 

9518 Phoebo | Domitiae | Domitiani^ ser. | Domitia Athenais | 
fratri et lanuarius | cognatus ex collegio^ | heroi^ Corbulonis et Lon- 
ginae* | p. 

Prope vicum Caporciano agri Peltuinatis rep. (Persichetti JRoem. Mitth. 27, 
1912 p. 309 cf. p. 307). In eadem regione reperti sunt tituli complures ad do- 
mum Domitiae pertinentes, IX 3419. 3432 cf 3418. 3438. — 1) Cf JV. 271. 272. 
1886" cet. — 2) Collegium cui mandata erat cura monumenti alicuius, memoriae 
Corbulonis et Longinae (cf. 272) dicati, vel etiam ipsius mausolei eorum, cf. supra 
N. 8378, item N. 7329. — 3) Intellege: xov tJQwov. — 4) Aut ipsa Domitia Do- 
mitiani, Longina etiam alibi dicta, aut mater eius, uxor Corbulonis, praeterea 
ignota (nisi ad eam spectat IX 3426). 

9519 M. Albius M. 1. Phiier.i 

Figura humana inimica^ ardore ignescitur^, 
cinerescut (sic) conquieta membra animantium. Hem ! * 
Romae rep. ante portam Praenestinam in columbario quodam, tabula mar- 
morea lata m. 0,55 (Ghislanzoni Notizie degli scavi 1912 p. 87). — 1) Phileros. — 
2) inimici Nonius (cf. not. 3), recte ut videtur. — 3) Hunc versum ex Colace 
Laberii citat Nonius p. 481. — 4) Hem in fine versus positum etiam apud Teren- 
tium Andr. 590. 592. 859. 928. 

9520 Sentia | Saturnini^ | Cn. I. Soteris. | Tutost agros | oecia 
cepos taphos^. 

Monte-Compatri-Colonna agri Tusculani in hortis ducis Gallese (Bull. archeo- 
logic. comunale di Roma 1913 ad ectypum datum a loh. Kaiser). — 1) Cognomen 
patroni, qui videtur fuisse Cn. Sentius Saturninus consul a. p. Chr. 4, fortasse 
postea insertum. — 2) Intellege: tovt' iaziv aygoQ, oixla, xF,7iog,  tlcpoq. 

9521 amici ego vos | hic exspecto, | Leo nomine et | signo 
Leontius. 

Romae in coemeterio ludaeorum via Portuensi, rep. fossionibus Miilleri 
nostri a. 1904/5 (Schneider-Graziosi nuovo bullett. di arch. crist. 21, 1915 p. 44 
n. 100). 


CLXVI Mantissa. 

Ex actis fratrum Arvalium anni p. Chr. 240. 

9522 ' 

VI kal. Iun.2 
in domu Fab. Fortuna[^i]3 proraag. q. eA in clivo capsar. in A- 
ventino maior.^ sacrif. deae Diae concepit prim. mane^ 

80 et frug. virid. et arid. conteg. et pan. laureat,. et deam un- 
guentavit et ceteri sacerdotes praetextati bittati ture 
et vino fecer. et frug. virid. et arid. conteger. cum panib. 
laureatis et deam unguentaver. et in cathedr. conseder. 
et sport. acc. sing. X C.  Promerid. (sic) promag. lotus cenato- 
rio albo accepto triclinio discubuit et epulatus est;  et 

85 pueri patrimi et matrimi senatorum fili catredr. (sic) con- 
seder. L. Alfenius Vir. lulianus, L. Alf. Vir. Avitianus \ et 
ad epulandum consederunt et epulati sunt.  Post aepu- 
las ante promg. mensa remota est et aquam in manus acc. 
et torale segmentatu positum est, et ture et vino fec. mi- 

40 nistrantibus pueris praetextatis, et cum public. ad ar. 
pertulerunt.   Promag. sport. acc. et coronas convibal. 

(plura perierunt cum principio paginae secundae) 

[Iimcal Jww.]8  . 
[in luco deae Diae Fdb. Fortunatus Yictorinus promag. ad aram] 
[immolavit porcilias piaculares n. II luci coinquiendi] 
1 [et operis faciundi, ibi vaccam honorari]sixn deae Dia[e im- 
molavit et inde in tetrastu]\o reversus subsellis conaG[dit 
Deinde reversus ad ar]am deae Diae extas porciiiarum 
reddidit, et ad foculum arg.^ exta bacchae^*^ reddidit, i[elic.] 
5 dix. et in tetrastulum reversus est et subsellis c[ows.] 
et in codice cavit se adfuisse et sacr. fecisse et extas [red]- 
didisse; praetexta deposuit et in balneo ibit^^  Rever[sws] 
collegas suos venientes excepit: postquam plenus nu[me]- 
rus coUegarum convenit, tunc utrique praetexta po[s.] 

10 et in tetrastulo subsell. cons. et in codice caver. se adfu- 
isse et sacr. fecisse et mensa pumila sine ferro ante ipsos 
posita est et panes siligineos accep. et de sangunculo 
porciliarum vesciti sunt et de porcilias partiti et epu- 
lati sunt, et in tetrastulo capita velaverunti^ et lucum 

15 ascender. et promag. et flam. struib. et fert. fecer. et 
immol. agna op.^* alba, ad litatione exta inspexerunt et 
reddiderunt et inde in aede introierunt^^ et in mensa et 
in caespite ante deam in mensa offis^^ coniunctis lac- 


Mantissa. CLXVII 

tis iocinoris facinoris^^ ter teroia fecer., itera humis'^ 

20 bis ternis super caespite fecer.  Item foras ad ar. reversi 
offis tribus fertis tribus praecati sunt^^.   Deinde in^o re- 
versi ollas cum pultes precati sunt et conteg.21 et promag. 
et flam. et publ.22 duo sacerdotes^^ oll. acc. et ianuis aper- 
tis per clivum Matri Larum cenam iactaverunt^^,   Inde os- 

25 teis clusis subsellis marmoreis consed. et pan. laureat. 
siligineos famil. et off. diviser.^s  Item de aede exierunt^s 
et ante aram steterunt et promag. et flam. duos coUegas 
suos ad fruges petendas miser., et promag. et flam. cum 
scifis vini reversi cum frugib. dextra scifos deder. 

80 laeva frug. acc.^'  Deinde carm. dixer.28  Et inde ad aram 
omnes acerris ture scyfis vini mulsi lactis mellis 
passi fecer., deinde corbul. cum panificia^a pro tesauris ad 
aram fecerunt^o.   Deinde in aede reversi sunt^i et libellos 
acc. et tripodantes carm. legerunt^^.   Et sign. dato official. 

85 libellos reddid.   Deinde deas unguentaverunt 33 et ce- 
reos adcendederunt (sic) et ianua mediana deae Diae aper- 
ta est.  Coronae donaticae deae Diae, citante Aresconte 
Maniliano34 comm.35 ^^ jj^ Gordiani Aug. et nomina cete- 
rorum sacerdotum, inlatae sunt^e.   Deinde libellum legent^^ 

40 et in annum prox. qui 38 ex Saturnalibus [;?]rimis mag. 1 39 
et flam. nominant.   Ibi felicia dixerunt et de aede prae- 
textati descender. et in papil. suos ad mutand. introier.^o 
et cenatoriis alb. acc. et cullaribus verbec. in tetrast. 

(quae sequuntur perierunt cum pagina tertia paene tota) 
Ex tabula marmorea, qu^ae eontind)at acta fratrum Arvalium a. 240, re- 
perta a. 1914 Bomae sub ecclesia S. Chrysogoni (Mancini et Marucchi Notizie 
degli scavi 1914 p. 466. 467 cum tah.). — 1) Omisi qtiae ex initio primae pa- 
ginae supersunt indictionem sacri deae Diae mense lanuario factam (cf. N. 5036), 
expiationem qvundam similem earum quae sunt N. 5047. 5048, cooptationem 
Armenii Titiani in locum Fl. Archesilai factam ex litteris imperatoris Gordiani 
tribunicia potestate tertium, unde constat de anno; recepi tantum quae supersunt 
de sacrificio deae Diae. — 2) 27. Mai, qui fuit dies primus sacrificii. — 8) Fabius 
Fortunatus Victorinus notus iam ex actis a. 239 (bull. comunale 1911 p. 131). a. 241. 
— 4) Quae est. — 5) Clivus capsarius ignotus, nec magis nota ipsa appellatio 
Aventini maioris (Aventinus minor fortasse intellegebatur ea pars collis ubi est 
ecclesia Sancti Sabae). — 6) Cum hac enarratione sacrorum primi diei conferendae 
sunt enarrationes N. 5038 et potissimum 5039 init., praeterea VI 2414 (a. 241). — 
T) lidem pueri ministraverunt a. 241 (VI 2114 v. 17), ubi superest: . . . lulianus, 
L. Alf. Vir. Avit. AvitiaD[us]. Filii videantur fuisse L. Alfenii Amtiani fratris 
Arvalis a. 218 et a. 231. — 8) Dies secundus saeri deae Diae, cf. N. 5037. 5038. 
5039. 5040. — 9) Foculus hic argentem memoratur eodem loco etiam N. 5038. 
5039. — 10) Vaccae. — 11) Balnei hic mentio nova. — 13) Omissa mentio coro- 
narum spicearum,  in prioribus  huius pompae enarrationibus raro omissa.  — 


CLXVm Mantissa. 

14) Opimani. — 15) Ter in aedem ingressos ter ex ea processisse fratres Arvales 
nunc primum agnoscitur. — 16) Ad hanc offarum in mensa ohlationem spectant 
ex actis anni 218 dudum nota, sed non recte lecta: in mensa sacrum fecerunt 
oi[f\ia (sic ex ectypo; o[ll]i8 antea legebatur) et ante aedem in cespite promag. et 
flam. sacr. fecer., ex actis anni alicuius incerti VI 2109 cum add. Notizie degli 
scavi 1899 p. 267 (imago Klio 2, 277): [in] caespite ante ia . . . . coniunct. lacte 
iocin. fa . . . . nis super caespite fecer. — 17) Haec plane obscura sed lectionis 
certae (cf. etiam not. 16 fin.). — 18) Sic legerunt editores, et sic potius quam rumis 
etiam tabula. — 19) Plane eodem modo in actis supra (not. 16) citatis: ite[m foras 
ad ar.] rever[«ej . . . tis trib. prae[c]a[^i]. — 20) Exeidit aedem. — 21) Haec plane 
eodem modo eodem loco fuit in actis mutilis supra (not. 16) citatis: deinde in a[edem 
reversi ollas cum pul]iQa praecati co[n^]eg., similiter, sed alio loco, in aclis a. 218. 
219. — 22) Publiei. — 23) sacerdotes videtur delendum esse. — 24) H.ic quoque 
plane consentiunt acta mutila supra (not.l6) citata: mag. et fl[am. cum pu\\A. duos 
a . . accip. et ianuis a[i?]ertis per clivum [Jf Jatr. Larum [c]e[naw] . . (male decurtavit 
haec scriptor actorum a. 218 et 219: osteis apertis per clivum iactaveruut). Matr{ 
Larum Arvales sacra fecerunt etiam in expiationibus maioribus (supra N. 5047. 
5048, cf. Henzen act. p. 145). Videndum num ei aliquod commune fuerit cum 
Larentia Romuli nutrice, fratrum Arvalium qui primi fuerunt matre (Plin. h. n. 
18, 2, 6. Gell. 7, 7, 6). — 25) Etiam N. 5039. 5040 et in actis anni ignoti (cf 
not. 16) cenae illam per climim iactationem subsequitur partitio panium laurea- 
torum. — 26) Secundo de aede procedunt. — 27) Haec quoque paene ad verbum 
in actis anni incerti supra (not. 16) citatis v. lOseq.: item de aede exie[r.] et ante 
aram . . . [e]t flam. Donatus duos colleg. su[os a]d frug. peten[<Zas miser., m]sig. et 
flara. cum scyphis vini [rever]si cum fTu[gib. dextra scyphos deder.] laeva frug. acc. 
In actis annorum 218 et 219 haec vel similia praecedebant ollarum precationem, 
unde desunt in actis a. 219 supra mutilis. — 28) Etiam in actis anni incerti 
(VI 2109 V. 11) hoc loco legitur: deind. car[m.] ... — 29) panif- admittit tabula, 
et sic sine dubio intellegendum (lustin. 20, 2, 7) ; canif- praetulerunt editores. — 
30) Similiter, sed paullo hrevius, videntur haec enarrata fuisse in actis ciiatis 

not. 16:  [i]nde ad ar fec, deinde corbul. cum . . .;  acta anni 218 haeo 

omnia aliter ordinaverunt. — 31) lam tertio in aedem ingrediuntur. — 32) Non 
solum ipsum carmen, perscriptum in actis a. 218, omittitur, sed etiam aedem 
clausam esse, omnes foras exiisse, alia. — 33) TJnctio haec dearum in actis a. 218 
et 219 praecedit tripodationem carminis. — 34) Arescon hic Manilianus commen- 
tariensis memoratur etiam in actis anni 241 (VI 2414 v. 23), sed in enarratione 
sacrorum diei primi, divisionis ut videtur curam agens. Praeterea commen- 
tariensis memoratur in expiatione quadam anno 221 (VI 2105 v. 18), una cum 
puhlicis. — 35) Insere: nomen. — 36) Narrationem similem de inlatione corona- 
rum videtur ante oculos habuisse scriptor actorum a. 219 (N. 5040), sed eam 
male decurtavit (acta anni 218 iam deficiunt); in actis antiquioribus inlatio haec 
coronarum breviter tantum memoratur (cf N. 5037). — 37) Intellege: legerunt 
(vel: legunt). Quo pertineat haec lectio obscurum. — 38) qui abundat, 39) item I 
numerus (?) ; contra desunt nomina magistri et flaminis. — 40) Haec simili inodo 
enarrata etant in actis anni incerti VI 32391. 


ADDENDA ET GORRIGENDA. 

B. 

ADDENDA ET CORRIGENDA AD INSCRIPTIONES 
SUPRA EDITAS. 

1. De vestigiis scripturae erasae cf. Huehen VI 31588 
15. Imaginem optimam f.d. Grademoitz add. ad Brunsii fontes iuris Ro- 
mani, simulacra (1912) tah. II 

18. Imagines Ritscheliana multo meliores dederunt Widmann et Fischer 
Illustrierte Weltgeschichte I^ p. 389; Gradenwitz add. ad Brunsii fontes iuris 
Romani, simulaera (1912) iab. III; Diehl inseriptiones Latinae (tabh. in usum 
scholarum fasc. 4, Bonn 1912) tah. 5. — 16 ser. exstrad (non extrad), ut v. 29 

19. Ectypum quoddam nuper repertum lectionem traditam in summa re con- 
firmat (Eph. epigr. 9 p. 469 ad n. 3584) 

24. Accessit similis terminus (sed cognominihus triumvirorum carens) re- 
pertus prope Atenam Lucaniae, Barnahei Notizie degli scavi 1897 p. 124 (cf. 
Mommseni Ges. Schriften 5 p. 99 not.) 

26. XI 6331 vidit Bormann 28. VIII S. 12535 

29. VI 32991 vidit Huelsen 30. 32.  VI 30922. 30927 

38. Imaginem dedit Gradenwitz add. ad Brunsii fontes iuris Romani, si- 
mulacra tah. X. lam CIL. I ed. 2 n. 589. 1 12 loca (non loco). — 1 18—27 quae 
inclinatis dedi (cf. not. 8), ex apographo antiquo Imusta esse putans, coniectura 
suppleta sunt et ex parte sine duhio falsa; cf. Bormann Festschrift O. Hirschfe.ld 
(1903) p. 435 seq. — n 36 scr. publicanei (pro publicani) 

66. lam CIL. I^ p. 193 n. XI; VI 31611. Vestigia ultimi versus incerta 
sunt. — Similium elogiorum frustula nonnulla prodierunt in eruderanda basilica 
Aemilia fori Romani, cf. Huelsen Klio 1902 p. 263 (iam VI auctar. 37042. 37048) 

69. Lvcus de duohus priorihus triumphis Tarquinii Prisci reperto novo frag- 
mento iam sic expletus est (Notizie degli scavi 1904 p. 9) 
[L.] Tarquinius Damarati f.   an. CLVI . . 
Priscus rex de Latineis   k. Quinct. 
L. Tarquinius Damarati f.   an. CLXV 
Priscus rex II   de Etrusceis   k. Apr. 

104. XI 6219 

107. Imaginem photographicam paginae codicis Einsidlensis, qua continctur 
huius inscriptionis unicum apographum, edidit Huelsen ^la pianta di Roma dell\ 
anonimo Einsidlense' (diss. delV acc. pontif. rom. di archeologia 1906) tah. X. — 
Ex t. 4 V. 4 removendum vocabulum augurique, ad t. 5 addendum auguri, q. (ut 
male honorihus Tiberii interponitur avguratus, sic apte Germanico attribuuntur 
auguratus et quaestura, quo solo honore tunc functus erat; sane statuendum erit, 
errore scriptum esse in codice augurique pro auguri q.).  Monuit Seeck. 

112. Imaginem partis anticae Gradenmtz add. ad Brunsii fontes, simu- 
Inn-n tab. XIII 


CLXX Addenda et Corrigenda. 

128. lam VI 31270, ubi sic supplevit HueUen: M. k^rippa L. f.] \ aed[^7is 
auctore] | imp. Caelsare divi f. \ Ji]Ivir. T[ei p. c. aedicul. \ vi]ci Salu[ton8 re- 
fic. cur.] 

136. Accesserunt frustula duo, a. 1899 variis locis fori reperta, unde sic scribe 
initium: L. Cae[sa]ri [Aug. /"., divi n. \ p]rincipi iuventutis. Cf. Huelsen Roem. 
Mitt. 1899 p. 260, Klio 2, 1902 p. 238 

161. Eiusdem viae multi alii miliarii eadem inscriptione inscripti — nisi 
quod numerus milium est diversus — nuper reperti sunt, cf. Toutain mem. de la 
soc. des Antiquaires de Fr. 64, 1905 p. 153 seq. 

166. De monumento insigni post 0. Jahnium egit V. Spinazzola, Atti delV 
Accademia napol. di archeologia, lettere e helle arti 22 (1902) II p. 119seq. ad- 
ditis imaginibus (cf. Rendiconti Accad. nap. 1893 p. 69) qui vocabula_ Sardium 
et puelli euiusdam imaginibus subscripta (nam figurae urbis Sardianae adstat 
puer nudus) nondum recte lecta sic enucleavisse sibi visu^ est: [Tyr]ihenia, 
Sa{rde]3, Peloponnesos. Tyrrhenum et Pelopeni consanguineos suos fuisse Sar- 
diani coram senatu Romano his ipsis temporibus iactaverunt (Tac. ann. 4, 55), vi 
docte monuit Spinazzola 

163. Ab iisdem Paulo et Floro Salvienis positus est titulus in eadem regione 
repertus quem edid. Persichetti Roem. Mitt. 1912 p. 309 n. 7 

176. Vere est Alexandrina; certe illinc se habuisse a. 1776 possessor narravit 
Oberlinio (A. L. Schlozer Briefwechsel V p. 362); cf. Jung arch. ep. Mitt. 16, 1893 
p. 15: Villefosse mem. des antiquaires de Fr. 66, 1906 p. 302 

190. lam vide Mommseni Ges. Schriften 8, 462 seq. 

197. lam XIII 1194 vidit Hirschfeld 201. lam XI 5999 

206. Imaginem Gradenwitz tab. XV 

213. lam VI 31537. Accessit quintum exemplum Notizie degli scavi 1909 
p. 45.  Sextum videtur nondum editum esse 

229. Imaginem maioris partis (v. 22 — fin.) dedit Diehl tab. in usum scholar., 
inscr. Lat. tab. 25, ubi nescio quo errore v. 48 litterae Claudianae substituta est 
vulgaris v. 

231 fin. retine, ut traditur, T. lulium (cf. III S. p. 2316^^ n. 14207^; Kalinka 
antike Denkmaler in Bulgarien, W^ien 1906 p. 18 n. 19).  Idem homo XV 7167 

234. lam IV S. 3726 

236. XIII 8701 237 III S. 8702 240. VI 31723 

244. Imaginem optimam Gradenwitz tab. XVI 

268. VI 31294 260. XI 6000 vidit Bormann 273 XI 5743 

281. VI 31297 286. Ser. cos. mi (pro cos. UI) 

299. lam XI 6622 328. lam XI 5989 331. Est VI 998 (non 988) 

346 finem versus supplendum colonia Cou[cordia cet., cf. N. 9469 

362. lam XIII 8500 371. III S. 7969 

377. VIII S. 11926 vidit Cagnat 380. XI 5931 

386.  VIII S. 11323 vidit Cagnat; inter v. 1 et2 insere Caesari 

394. Labrase nomen non sollicitandum (in eod. v. ante et adde mil.). Ima- 
ginem photographicam edidit Rostowzew in ephemeride quadam Rvssica 

396. Cf. N. 8913 396.  VIII S. 20816 

398. Nomen dedicantis recte lectum esse M. Antonius M. f. Gai[onas] iam 
constat, cf. Gauckler Comptes rendus de VAcad. des insor. 1907 p. 143, Huelsen 
Roem. Mitt. 1907 p. 245, praesertim repertis in laniculo ibi ubi N. 9282 duobus 
aliis titulis ab eopositis, in quorum altero appellatur Gaionas cistiber Augustorum, 
in altero raicovdg deinvoxQizTjg (Huelsen l. c. p. 235; VI auctar. 36793. 36804) 


Addenda et Corrigenda ad N. 128—686. CLXXI 

410. lam XIII 4323 419. lam XIII 6800 

424. Scr. (non multum a fine) plurifariam 

428. lam XIII 6659 433. lam XIII 7417 m. VIII S. 11018 

439. 440. VIII S. 19493. 19494    443. VIII S. 17214.    446. VIII S. 17870 

448. lam VIII S. 20153; post Parth. max. insere pont. max. 

449. lam VIII S. 17259 ectypum vidit Schmidt, unde corrige: imp. Caes., 
imp. Caes. | L. Septimi Severi Pertina|ci3 Aug. Pii Arabici Adiabe|nici Part. pon- 
tific. fil., cet.; in sequentibus quadratarius errore primum scripserat abnepotis, 
adnepotis, proadnepotis 

452. lam VI 31338 a 457. lam VI auctar. 36941.  In fine fortasse in- 

tellegendum: plebs cuncta urbana regionis undecimae (Bang 1. c.) 

461. 461 a. XV 7505. 462. 462 a. XV 7331 472. lam XIII 9104 

484. VI (auctar.) 36775 vidit Bang.  Dele Pii vocdbulum 
493. VIII S. 12515, XIII 592     607. III S. 10619     509. lam XI 6107 
522. lam III S. 10624.  In fine emenda: ala I T[firacum . . . 
532. lam XIII 9103 

540. Etiam Waddington descripsit ad ectypum (III p. 972). Dittenberger 
Orient. inscr. n. 262. Postrema partis Graecae sic scribenda sunt: zfjv d-elav dvxi- 
yQa<prjv vno ndvxmv nQoaxvvovfisvTjv nQOsxa^av. Qui fuerint qui titulum in- 
cidendum curaverunt xdroxoi ayiov ovqkvIov diog, obscurum est; noti sunt xd- 
xoxoL Serapidis Memphitani, de quibus monuit Wilcken Archiv f. Papyrusforsch. 3, 
1906 p. 335; sed etiam horum natura nondum explorata (cf. W. Otto Priester u. 
Tempel im hell. Aegypten 1, 119; A. Dieterich Berliner phil. Wochenschr. 1905 
p. 15; Reitzenstein Mysterienreligionen p. 72seq.) 

549. lam VI 31378 550. III S. 8193 554. III S. 7971 

561. lam XIII 9023 vidit Hirschfeld 

563. lam XIII 3679 vidit Zangemeister (excepto versu ultimo, qui periit) 

564. lam XIII 8958 vidit Hirsehfeld. Gemellus est lapis XIII 8959, in 
qtio est Piavonio 566. lam XIII 8927 vidit Hirschfeld. Fines locus memo- 
ratur in itinerariis, cf CIL. XIII 1 p. 149^ 572. VIII S. 17880 

573. VIII S. 22598 contulit Gsell, qui in fine legit a coh. | Breuc. m. p. I | 
m. p. IIII 

574. Non Zenobia et Vaballathus, sed ex Aegypti regibus mater aliqua cum 
filio, fortasse Cleopatra ultitna huius nominis cum filio Ptolemaeo Caesarione; 
ii propriis nominibus suppressis significantur etiam in t. Alexandrino Dittenberger 
Orient. inscr. n. 742, qui et ipse pertinet ad proseucham ludaeorum 

581. XIII 8973 583. lam XI 6308 

585 nuper vidit Gsell et lectionem confirmavit. De nummis eitatis in ad- 
notatione cf. Kubitschek num. Zeitschrift 48, 1915 p. 170 seq. 

589. 590. lam VIII S. 22083. 22177 695. 600. VIII S. 11172. 12522 

611. lam VI 31380; pro v. d. (sic Roem. Mitt., errore) scr. v. [p.] 

613. Thermas Antoninianas Nicomedienses memorat Procop. de aedific. 5, 3 

634. III 12310     638. VIII S. 20836     640. lam XIII 5249 

643. lam VI 31378 649. VIII S. 20683 654.  VIII S. 17884 

1665. lam III S. 12326 671. VIII S. 20989 

674. De hoc Alexandro iam vide N. 8936 680. VIII S. 22004 

686 male suppletum Constantini nomen; veram lectionem expeditio | impe- 
ratoris | in German. ex vestigiis in lapide relictis eruit Gsell; monumentum non 
ad triumphum Constantini pertinet sed ad profectionem imperatoris alicuius, for- 
tasse Caracallae, in Germanos (VIII S. 20941) 


CLXXII Addenda et Corrigenda. 

690. rill S. 15451 701. III S. 12073 702. YI 31564 

703. XIII 3255 

705. Mommseni commentaritis de hac inscriptione iam repetitus est in eius 
'Ges. Schriften' 8 p. 24seq. 706. XI 6218 

710. Yeram lectionem versuum 5. 6 felieiter restituit Olivetti atti R. Accad. 
di Torino 49, 1913/4 p. 1250: [n]o[vercae] \ et m[atri] (noverea fuit Crispi, mater 
Consfantini et Constantii) 

717. YIII S. 22376 719. YIII S. 22196 

724. III S. 12483 Domaszewski vidit ectypum; initio fuit impp. [Ca^s.] \ Fl. 
01. Constantinus k\[aman. ma']-:.. G[em. max!\ cet. 

725. II 8. 6209 (non 6029) 726. Yl (auctar.) 36954 

732. Yidit Mommsen III S. 10617, unde corrige Germanic. (pro Germanicus) 
et paullo post tribuniciae potestatis XXXI, imp. XXX (hoc non imperatoriam ac- 
clamationem significat, sed annum imperii, cf. quae exposui Eph. epigr. 7 p. 430) 

744. lam YIII S. 22284 vidit Gsell: in fine scr. Aug|u[s]to 

747. YIII S. 22184 

758. In fine scr. v. p. (non v. e.) sacerdotale Hirschfeld Sitzungsber. 1901 
p. 588 = Kl. Schr. p. 656 

762. III S. 10596 763. YIII S. 14752 

766. lam  VI 31405; in lapide est Fl. Valentiniani 

768. YIII S. 12527 769. YI 31402 

770. Mentio regis Athanarici sine urgente causa, et vix recte, in hunc titulum 
inlata. Y. 2: [in solo 6ar6]arico supplevit Domaszewskius apud Henricum Scholze 
de temporibus librorum Themistii (diss. Gott. 1911) p. 35 

778. YIII S. 12455 

790. lain XIII 8262 vidit Zangemeister. In fine fortasse intellegendum 
magister pr(ivatae) (0. Hirschfeld) 799. YI 31987 

811. XY 7108 complures extant vel extabant sic inscriptae tabellae, in ple- 
risque est Caelius (non Celius) Aconius cet. 

812. XY 7118 Dressel vidit ectypum; inscriptionem praefecti mutilam esse 
non recte iam mihi videor coniecisse; Publium Bufinum (Rufinium?) Yalerium 
praefectum fuisse a. 470 dubitans coniecit Cantarelli bull. comunale 1888 p. 196 

843. 814 cf. XV 7109. 7110 

820. Graece versum exhibet Lydus de mensibus p. 161 ed. Wuensch. 

821. Epigramma Graecum receptum est etiam in Anthologiam PalaUnam 
9, 682 et in Planudeam; in hac v. 3 recte est JlQoxXq), in illa IIqoxXov. — De basi 
obelisci egit A. I. B. Wace Journal ofhell. studies 29, 1909 p. 60 seq., qui anaglypha 
putat antiquiora esse, ea non ad Theodosium pertinere sed ad Constantinum eius- 
que filios 

823. Errore iypothetae v. 1 ab inscriptione disiunctus et ad adnotationem 
inscriptionis N.822 adnexus est. Epigramma Graecum extat etiam Anth.Pal. 1X691 
et Planud.  De antiquo nomine portae cf. Preger byz. Zeitschr. XIY 1905 p. 274 

826. Initio scr. rex Theodoricus (pro Theoder-) ; sic certe in apographo sche- 
darum Scaligeri quod sibi fecit Henricus Lindenbruch Hamburgensis, cod. Ham- 
burg. phil. 250 p. 121 ; cf. Ziebarth Festschr. Phil. Yers. Hamburg 1905 p. 91 


844. YI 32264 868. YHI S. 16159 

859 ad hunc Masunam nummos quosdam inscriptos MNA8MA vel similiter 
dubitans refert Warwick Wroth Coins of the Yandals in Brit. Mus. (1911) p. 39 
863. YI 31617.  I ed. 2 n. 695 cum imagine 


AddenJa et Corrigenda ad N. 690—1052. CLXXIII 

865. In fine scr. : [que]\ in insnla negotiantur (in errore exdderat III 8. 7237^ 
cf. ib. p. 2237) 

886. Verstis priores duo, alio frustulo lapidis reperto, iatn sic leguntur: 
A. Terentium A. f. Varro[nem legatum?] \ Italicei et Graecei quei Delei ne- 
got\[antur] 

881. lam cf. N. 9433 cum not. 1. De anaglyphis monumenti celeberrimi egit 
etiam Woelke: Bonner Jahrb. 120, 1911 p. 171 seq. 

901. VI 31713 

916. XI 7553. Mommseni commentarius iam esi 'Ges. Schriften' 8 p. 541 seq. 

924. VI 31726 Ul. VI 31689 953-956. VI 31766. 31721. 31722 

960. III S. 8715 967. XI 6163 981. XI 6009 vidit Bormann 

984. VI 31293; in fine acr. [in for\o Augusti 

988. VIII S. 12536 

999. Initium scribe sic: P. Gl[«Y]io P. [/".] Gallo cos. | III vir [c]a[p«Y.] (vel 
[a.] a. [a. f. f.]) (nuper lapidem vidit Bormann XI 7492). Videtar fuisse filius 
P. Glitii Galli quem memorat Tac. ann. 15, 56. 71 (cf. Prosopogr. II p. 119 n. 116) 

1000. tr. mil. leg. IIII | [Mac. — sic Domaszewskius — vel: Scyth. t;]ic. leg. Aug. 
jVesp. suppleverunt Domaszewski mus. Rhen. 1893 p. 343 et R. Knox MElderry 

'ilmsic Quarterly 3, 1909 p. 48, [tf]ic. leg. proposuit etiam Ritterling ap. Steiner 
^Bonner Jahrb. 114, 1906 p. 55 

1006. Postquam F. Pichlmayer Herm. 33, 1898 p- 664 monuit in codicibus 
lepitomae q. d. de Caesaribus devictorem Antonil Saturnini appellari Norbanum 
fliappium (non Appium), probabile est, ut ille monuit, in lapide nostro fuisse 
l£i]appi. Lappiorum nomen non rarum; fortasse libertus eius fuit A. Lappius 
iThallus kalator pontificum a. 101 vel 102 VI 31034. 32445 (cf. Domaszewski Abh. 
tzur roem. Religion p. 189). Tegulae memoratae ad N. 2285 ad alium spectent 
[necesse est 

1010. lam XIII 7253 

1015. Initium scribe sic: C. Octavio | Tidio Tossia|n6 (sic) L. laoleno Prisco 
(L. praenomen, litterae 0 vocabuli quod praecedit inclusum, in ectypo agno- 
oerunt Hirschfeld et Zangemeisier III S. 9960 ef. p. 2168), leg. leg. IV Flav. (etiam 
sequentibus passim apices vocalibus superpositi) 

1017 fin. intellegendum esse thiasus Lib(eri) — non Thiasus \i\)(ertus) — con- 
[iecit W. Schmid Jahrb. f. class. Philol. 1892 p. 655 

1020. lam XIII 5089 

1029. Supplendum esse leg. Aug. pr. pr. divi Traiani cet. provinc. Pannonia[e 
iperioris] monuit Ritterling. Ut legatus Pannoniae superioris memoratur Mini- 
rttts hic Natalis in diplomate militari anni 116 III p. 2828, 67 n. CV. Titulus 
wrbanus memoratus in adnotatiqne iam est VI 31739. Ad eum pertinet praeterea 
\fragmentum tituli Africani VIII auct. 22785 

1036. III S. 12117 

1041. Eiusdem hominis titulus, multas in partes fractus, nuperprodiit Thysdri 
\in Africa, ex quo Antiatis tituli initium sic suppletur: [L.] Catilio Cn. f. [Cla. 
' Sever]o luliano 01. R[egi]no, versus finem supplendum est leg. [leg. XXII PWJra. 
[p. f. (Merlin Revue des eiudes anc. 1913 p. 268, qui recte rettulit ad L. Catilium 
\8everum consulem itermn anno 120, cf. Prosopogr. imp. Rom. I p. 319) 

1050. In titulo Latino corrige trib. laticl. leg. III Aug. et postea leg. IIII 
[Scythicae, in titulo Graeco [h xQi6]d0Lq et postea Kovgriq (III 12116. 13618) 

1052 not. 2. Commendationem Traiani ad curam viarum refert Brassloff 
VWiener Studien 22, 1900 p. 152, dubito num recte 


CLXXIV Addenda et Corrigenda. 

1053. versus finem supple: trib]nno m[ilitum leg. X] Geminae p. f. 

1055. YIII 8. 1789L Lambaesi prodiit titulus ab eodem legato dedicatus 
lovi optimo maximo (Cagnat rec. de Const. 41 , 1907 p. 5 = Recueil des puhlic. 
epigr. 1908 n. 237 ; vidi ipse), in quo recte scriptum est legatus Augusti leg. IIII 
Scythicae, pro legato consulare provinc. Syriae 

1057. Coniungenda est cum N. 8974, uhi vide 

1062. lam III 8. 10336 vidit Hirschfeld; post Maxinio extat IIII[inro v. c.] 

1070. Ad ectypum recognovit 8chmidt VIII 8. p. 1739, unde scr. Callaeciae 
(pro Gallaeciae) 

1073. XI 6333 1078. VI 31746     1091. 1091 a. VIII 8. 18893. 18898 

1116. In nominihus legati pro Aucidio scr. Caucidio (C. litteram in priore 
editione omissam excepit Renier III 6183) 

1120. VI 31691 ; post [fl(?r]culani insere: pa[fr]ono 

1121. Laterculum saliorum memoratum in adnotatione hdbes N. 5024 
1129. XL 6334 1135. VL 332 (non 322) 

1140. Vere in lapide dudum in Britanniam translato est adversus rebelles 
h. h. p. p., ut exceperunt priores ; intellege: adversus rebelles hostes publicos (Do- 
maszewski Westd. Korr.-Bl. 1893 p. 37, cui lapidem contulit Haverfield) 

1162. lam XIII 1673 vidit Hirschfeld, qui putat recte initio suppletum 
esse . . [Jo]vi de]^[ulsori]; postea scr. luiia Nepotilla c. f. 

1153. III 8. 10473 cf. 10471. 10472 1165. VI 32412 

1170. Aliud apographum (Itali cuiusdam) nacti sunt Premerstein et Vulic 
Jahreshefte des oesterr. archaeol. Instituts 6, 1903 Beibl. p. 27, unde apparet sic 
legendum esse: Fortunae aeternae domus Furianae | procc. Furi Octaviani c. v. 
Furius Alcimns, Pon|tiu8 Uraniua pecunia Octavianina faciendum curaverunt; (in 
ansarum quae tahulam cingebant altera) Amphi- (in altera) lochii (signum hoc 
Octaviani) 1172. 1172 a. XIII 1806. 1801 1187. XI 6338 

1188. lam XIII 6763 vidit Zangemeister, unde scribendum versus finem: et 
missus adv. h. h. p. p., i. e.: adversus hostes publicos (alia supplementa, minus 
certa, omisi) 

1195. XIII 8007 1196. VIII 8. 18270 1210. VI 31775 

1225. 1232. Eiusdem lapidis fragmenta esse vidit 8eeck Rom. Mitth. 1905, 284 

1237. VI 32051 

1248. Scr. Pauliniano (pro Paulininiano) 

1261. VI 31904 

1284. Imaginem exhibet Diehl tah. in usum scholarum, inscr. Lat. tah. 29fig. a 

1286. VL 32004. De sarcophago eiusque anaglyphis egerunt Grisar Rom. 
Quartalschrift fUr christl. Altertumskunde 10, 1896 p.313seq. tah. V—VLl et A. 
de Waal tam libro peculiari ^der Sarkophag des Lunius Bassus in den Grotten 
von Sankt Peter' Romae 1900 quam Rom. Quartalschrift 21, 1907 p. 117seq. 


1317. VL 31841 1319. LV 8. 4533 

1323 adnot.  Praefectus praetorio fuit Traiani 

1327. VI 31856 1328 a. XLII 1681 1330. XIU 1807 

1337. VI 31857 

1338. De Anavione, unde dicti hi Brittones Anavionenses, cf. Eph. epigr. 
7, 1102 9 p. 555 

1347. lam est CIL. VIII suppl. 23963 (partem lapidis denuo contulit Merlin. 
Lacunae ex parte explentur altera inscriptione eiusdem hominis). Agnomen Feli- 
ciani nunc quoque incertum. — In media inscriptione scribendum: proc. heredi- 


Addenda et. Corrigenda ad N. 1053—1996. CLXXV 

tatium B,[omae, proc.] | sacrae monetae p[roc. ferr., proc. ann.'] \ prov. Narbonens. 
cet. — In fine scribendum: ordo civit. {vel civita.) patrono (Turcet. delendum) 

1366  VIII S. 20996 

1363. Titulos Mauretaniae Caesariensis citatos in adnotatione iam habes 
N. 6885 1382. XIII 3636 

1384. 1389. 1390.  XIII 1750. 1810. 1680 

1394. Bequiritur cohort. II Gallorum, cf. N. 2000 

1422. XI 6337, ubi Bormannus lectioni Ferrarinianae Ulpiano Verrae f. trib. 
recte ut videtur praetulit lectionem aliarum quarundam schedarum Ulpiano 
V. [e.] praef. 

1428. Imaginem partis parietis Vaticani cum hac inscriptione dedit Diehl 
tab. 14 1441. 1444.  XIII 1684. 1799 

1464. XIII 1808 1460. Xlll 1779 

1461. XIII 8830; mancipe iam admisit Zangemeister. Imaginem dedit Gra- 
denwitz add. ad Brunsii fontes inris Bomani, ^simulacra' (1912) tab. XXXI, 34 


im. XV 7443 IblO.  VIII 8. 12892 (non 1289) lbl9>^. XIII 5092 

1560. II S. 6085 1661. V (non III) 5090 1562. XIII 5244 

1663. XIII 1817 1696. XIII 1825 1621. 1622.  VI 30855 30901 

1626.  VI 33745 ed. Huelsen, qui praefert: [topi]dii'ms ex [^orjtis Peduceianis 
1639. XIII 1820 1648.  VI 33739 1662. XIII 1818 

1663. VI 33774 1666. XV 7500 

1677. Scr. Sardonychi alnmno cet, et dele quae in adnotatione de gemma 
anuli dicuntur 

1695. 1696. VI 33762. 33794 

1710. In primo versu carminis scr. sepulchrum (ut in extremo) 

1763. 1754. VI 33370. 33368 1785. VI 33370^ 1806. VI 33780 

1815. VI 33764 1821. VI 33788 1828.  VI 33787 

1849. VI 33903. 1866. XIII 7215 


1878. VI 32282 1881.1882.  VI 32276. 32279 

1886. In fine pro Aec[urionibus] virit[m] scr. : decu[ri]o[m'6M« et /////]Iviri8 
(sic nuper ex lapide Bormann) 

1892. VI 32275 1901. XI 4575 1906. XIII 593 

1911. VI 32294 1917. VI 32299 

1920 not. 2. Statores praefjecti Aegypti; memorantur etiam in edicto Cn. 
Vergilii Capitonis Dittenberger inscr. Orient. 665: dil xeXevo) xoig diodevoviag 
6ia Twv vofxwv axQaxiwxag xai Imielg xal axdxoQag xal kxaxovxaQX<xg xih (mo- 
nuit Domaszewski Bangordnung p. 28) 

1921. 1932. VI 32308. 32311 1966. VI 32314 vidit Bormann 

1958. 1959.  VI 33721. 33712 1963. VI 33714, ubi non recte editum est 

annis. 


1985.  VI 32881 

1991. Imaginem utriu^sque tabellae Gradenwitz add. ad Brurmi fontes iuris 
Bomani, ^simulacra' tab. XVII. XVIII 

1996. Sabinium Fuscum, praefectum cohortis primae Hispanorum, memorari 
etiam in inscriptione statuae Memnonis III 50 — sane statuendum, numerum 
ibi cohortis male incisum vel lectum esse — probabiliter coniecit Cichorius apud 
Pauly- W. IV 298 


CLXXVI Addenda et Corrigenda. 

1998. Nomen legati sic scr.: sub L. lavoleno Prisco (praenomm in utroque 
exemplo agnovit Zangemeister III S. p. 1966) 

1999. 8cr. honesta (err. typogr.: honeste) missione 

2000. Idem Visulanius Crescens N. 1394 

2001. 8cr. (8) II Thracum; postea quas tunc habuissent; deinde Q. Glitio 
Atilio Agricola 

2003. lam III 8. p. 1973 = VIII 8. 20978, recognovit Cagnat, unde corrige 
in nominibus alarum (1) I Augusta Nerviana fidelis, in nominibus cohortium 
(1) I Augusta Nerviana velox, (7) II Brittonum, in nominibus testium T. Villi 
Heraclidae — C. Pomptini Hylli 

2005. lam III 8. p. 1985 

2006. lam III 8. p. 1989. 2328 64. Nomen alterius consuUs scr. Q. [J]allio Basso 

2007. 8cr. P. Catio Sabino II (non et), P. Cornelio Anullino cos. 

2013. lam confer CIL. VI 30718. V. 6 est piarum vindicarum. Cuius Augusti 
nomen perierit, incertum. — V. 8 Valerii .... et Dalmateus 

2016. VI 32716^ 

2034. Fortasse non Antio, sed Antiochia oriundus Vedennius, ut coniecit 
Mommsen 8taatsr. III p. 165, 2 quodque admitti posse ait Huelsen Roem. Mitt. 
1905 p. 176 (scilicet spatio deficiente scriptum Antio.). In latere sinistro est tor- 
mentum bellicum, ex genere ut videtur eorum quae naUvrova appellabantur, cf. 
R. Schneider Boem. Mitt. l. c. p. 177 seq. et Jdhrb. der Gesellsch. f. lothr. Alter- 
tumskunde 17, 1905 p. 393 (cum imagine) 

2038. VIII 8. 21021 2044. VI auct. 37213 

2047. Scr. Asdula et postea benmeren. 

2073. XI 6343 

2081. XI 5646 vidit Bormann, unde scr. v. 1 Cor. 

2095.  VI 30685 2102.  VI 32519 

2117 (not. 5). In lapide esse id quod requiritur Valeri Asiatici praef. (non 
praet) rettulerunt a. 1893, Beneventum profecti, Hula et Preger confirmaverunt- 
que ectypo ad Huelsenum misso 

2119. 2124. 2125. 2126. XIII 1853 1865. 1852. 1833 vidit Hirschfeld 

2130. XIII 1499 2134. 2135. VI 32747. 32745 

2151. III 8. 12109 2165. VI 32754 

2167. VI 32755; in lapide est Dannuvii 

2180. VI 31138; ex numero eod. hom. C, quod est in lapide, significare: ex 
numero eodem homines centum, vidit Huelsen 

2181. VI 31140 2182. VI 31147 

2183. VI 31152; in pulvino lateris dextri scriptum est curantib. Neone et Sabino 

2188. lam C. VI 31162. Contulit Huelsen. Initio est, ut esse debet (cf. 
N. 4628 seq.) Herculi Magusano (potius quam Macusano) 

2189. lam C. VI 31164. Contulit Muenzer. In latere nomen undecimum 
videtur legendum esse Aurel. Mestrius (non Mesibius) 

2190. VI 31165 2191. VI 30937 2192. VI 31156 
2193. VI 31187      2193 a. VI 31172 2198. VI 32806 

2207. Ex alio apographo est VI 32783, unde addendum initio inter litteras 
d. m. fuisse vocabulum curator, etposteavere fuisse in lapide at legione prima 
At. utri. 

2213. VI 31158 vidit Munzer; in fine scr. voto succepto. 

2228. Alius trib. milit. legionis Gemellae in t. Falisco Notizie degli scavi 1885 
p. 225 = XI 7495. — Titulus in adnotatione dtatus Eph. ep. 4, 942 iam VI 32935 


Addenda et Corrigenda ad N. 1998—2415. CLXXVII 

2230. 2231. XI 4650. 4654 2244. XIII 8648 

2246. XIII 8056 2246. XIII 5978 2248. XIII 6860 

2260. Iventius (Utteris t et i conttgnatis) in lapide invenit Hirschfeld III 
8579 2261. XIII 6884 

2262. XIII 7288 2263. XIII 1383 2266. XIII 6942 

2271. XIII 8553 2273. XIII 6949 2274. /// S. 12059 cf. 141321 

2276. XIII 8079 2276. XIII 6982 2277. XIII 6827 

2279. XIII 8071 

2286. Z/// 6298 eum add. XIII 4 p.92.  Vv. 1. 2 seriptos esse in litura, suhlato 
^scilicet nomine Domitiani, observavit Barthel VII. Bericht der rom.-germ. Kom- 

mission p. 126, qui addit ita explicari praesentiam in Germania legionis primae 

Adiutricis, a. 86 in Pannoniam translatae 

2294. XIII 6708 in fine paullo pleniorem 
2298. XIII 8170 

2302. Pro [Attic\o supple [Atilian]o 

2303. VIII S. 18067 

2304. In centuria Servilii Pudentis scr. P. Aelius P. f. Pol. {non Col.) Her- 
mias castris 

2310. XIII 6104 2312. XIII 1837 2318. /// S. 10419 

2319. /// S. 12057. 14130 

2324. XIII 8276; post eques supple: [na]tU8 anno(rMm) XLV (Ihm) 

2326. /// S. 11239 

2334. XIII 6669 vidit Zangemeister ; pro qd. legit qq. 

2M1. XIII 6909 2349. XIII 7753 2350. XIII 8607 

2361. lam XIII 8275 vidit Hirschfeld, qui initio legit C. Vetieni(us), postea 
tubicem exs legioni T 

2363. /// S. 10997 

2364. Imaginem optimam exhibet Gradenwitz add. ad Brunsii fontes iuris 
Bomani, simulacra tab. XXVIII. — Similis N. 9096, ubi cf. In lege scholae 
cornicinum scr. cum pers. (pro cum pr. s.), cf. N. 9096 not. 19 

2366. /// S. 10476 

2369. /// S. 11218; scr. T. Fi. T. Pol. {non T. f. Pol.) 

2360. XIII 6231 

2362. XIII 6895; in fine fortasse intellegendum; h(eres) e(x) t(e8tamento) 
f(ecit), arbiter f(aciundum) c(uravit) 

2363. /// S. 10435 

2378. De anaglypho speculatoris egit adiecta imagine Rostowzew Boem, Mitt. 
1911 p. 269 

2389. XIII 1847 2393 scr. stip. XLVI 

2395. lam III 11027 descr. DomaszewsJci. Initio est in lapide d. m., v. 6 
Aug. ra. Brig., in fine bene mer. | [fa]c. cur. 

2399. 2400. VIII 17625. 17628 

2401. XIII 6127. Pro Concordia variarum stationum, ut proposuerat 
Mommsen, intellegendum esse: Concor(diae) dvar(um) stat(ionum), recte ut vi- 
detur coniecit lullian Revue des etudes andennes 1913 p. 200 

2405. XIII 1850 2407. XIII 1903 2410. /// S. 10429 

2411. XIII 5170 2414. XIII 6672; scr. Diane 

2416. VIII S. 18224; intellege: lovi optimo maximo Dolicheno pro processu 
(sic Domaszewski Westd. Zeitschr. 14, 1895 p. 15not. 69) Flavi Studiosi cet; for- 
tasse idem 4>Xavioq Sxovdiwaoq o xgd^Tiarog) dioix{rixTiq) memoratus in papyro 
DESSAU. InacripHonee Latinae III. 12 


CLXXVin Addenda et Corrigenda. 

Oxyrynchitana n. 699 terg. (vol. VI p. 225), anni circ. 200 (monuit A. Stein Wochen- 
schr. f. elaas. Philologie 1911 p. 294) 

2418. XIII 8203 2421. XIII 6680 2432 YIII S. 18314 

2435. 2436. XIII 6714. 6739 

2438. Accesait frustulum editum Cagnat Bevue des puhl. epigr. 1906 n. 9 
(Bevue archeol. 1906^ p.374) 

2441. Eph. ep. 9, 1041 ; in fine s. e., non h. s. e. lapis, littera h. de indu^tria 
omissa (Haverfield) 

2444. XIII 5970 

2445. Qui locis postremis pilae sinistrae enumerantur L. Aemilius Cat(t)la- 
nus — sic legendum esse iam apparet — cornicularius et T. Flavius Surus acta- 
rius, redeunt N. 9098. 9100, ubi cf. 

2446. 2447. 2449. 2451. 2452. VIII S. 18072. 18060. 18231. 18239. 18065 
2454. Alia exempla huius termini habes Eph. epigr. 8 p. 507 

2456. 2457. /// S. 10489. 10492 2458. XIII 8009 

2459. XIII 7945 descr. Zangemeister,  qui in medio  tituilo legit:  FVRNVS' 

FACTVS AR| VAL AMAN  DIS|CENTE  fumus factus,  ar(chitectante)  Val(erio) 

Aman(do) discente 

2463. XIII 1844 2469. 2372. XIII 6676. 6677 

2475. In fine adde: Tib. Cl. Iuli|ano leg. Aug. (se. legato legionis) 

2480—2482  de his similibu^que lapidibus valli Caledonici iam egit Haver- 

field Eph. ep. 9 pag. 622.   Cf. praeterea G. Macdonald the Boman tcall in Sfiot- 

land (Glasgow 1911) 

2487. Nova fragmenta earundem adlocutionum iam habes N. 9133 seq. 
2491. XIII 6820; in nominibus consulum supple [P.] Corn. (non [et] Com.) Scip. 
2496. 2497. XIII 6230. 6277 vidit Zangemeister 2498. XIII 2615 

2500-2502. XIII 7031. 8097. 8311 vidit Zangemeister 

2503. XIII 6235 

2504. XIII 7023 vidit Zangemeister 

2507. XIII 7579 vidit Zangemeister qui v. 3 legit Audrouri 

2508. XIII 8303 vidit Zangemeister 

2509 XIII 2613 Hirschfeld vidit ectypa gypsacea 
2512. XIII 8308 vidit Zangemeister 

2514. VIII S. 21024 vidi eetypum. Versu^ finem scr. Claudia | . . . arica {pro 
Claudia | Maurica) 

2523. XIII 8670 vidit Zangemeister 

2524. Qui titulum posuerunt Flavius Tacitus et Aelius Martius fortasse non 
singulares consulares fuerunt, sed summi curatores ille alae, hie cohortis; sum- 
mum curatorem alae veteranae Gallicae dedit papyrus Hamburgensis, Grieeh. Pa- 
pyrus-Urk. der Hamburger Stadtbibliothek ed. Paul M. Meyer I n. 39 (p. 158 seq.) 

2529. /// S. 10514. Titulus Mogontiacensis in adnotatione citatm iam 
est XIII 7038 

2531. XIII 1041 vidit Hirsehfeld 

2533. XIII 6236;  titulus non est Mogontiacensis sed Wormatiemis 

2634. 2536. XIII 8306 8805 2537. VI 33032 

2540. 2552. /// S. 10307. 10375 2559. XIII 8693 

2561. 2562. 2566. 2567.  XIII 7581. 7041. 7584. 8593 

2568. VIII S. 21038 2569. 2570. XIII 8318. 7513 

2571. XIII 7514;  ser. coh. I sagittariorum 

2572. XIII 8314 vidit Zangemeister ; scr. c. R^ojm., civi Brit. 


Addenda et Corrigenda ad N. 2418—2755. CLXXIX 

2673. 2676. XIII 6305. 7036 vidit Zangemeister 
2677. VIII S. 21040 2680. 2584. XIII 8098. 6503 

2585. XIII 7395 vidit Zangemeister ; coh. t. est in lapide, postea reete sag. 
2688. XIII 6270 vidit Zangemeister 2690. /// S. 12251 

2692. VI 33025 2596. /// 8. 11213 

2602. XIII 6621 vidit Zangemeister ; dele voeabulum [T]i[h]er. recenti tem- 
pore ad Ostia adiectum 

2604. 2605. XIII 6449. 6552 

2607. VIII 8. 21720 vidit Gsell, qui numerum II (post cohortis) a lapide 
abesse testatur 

2608. VIII S. 21560 2609-2611. /// S. 12067—12069 

2613 XIII 6472.  Tituli in adnotatione eitati iam sunt XIII 6542. 6543 
2614. XIII 6509 

2626. XIII 7268; in laterihm luno et Minerva, a tergo Mercurius, basi itn' 
posita fuit statua lovis 

2632. XIII 7054 vidit Zangemeister 

2648. Ut centurio coJwrtis secundae praetoriae memoratur Vettius hic Va- 
lens XI 6059 

2649. XIII 7556 vidit Zangemeister ; sub titulo dona militaria 

2668. Accessit apographum professoris cuiu^dam Lipsiensis qui locum illum 
adiit a. 1733 (ef. Fiebiger Jahreshefte oesterr. arch. Inst. 5, 1902 Beibl. p. 43seq., 
Corp. VIII auctar. p. 3353), unde initium sic corrigi debet: militavit L(?) annis, 
IV in leg. I Ita^Zica] | librar., tesser., optio, signif.;  [7] | factns ex sufifragio leg. 

eva[sdem'\, \ militavit 7 leg. I Ital., 7 leg. VI F[erratoe] (pro F . . . traditur E ), | 

7 leg. I Min., 7 leg. X Gem., 7 leg. II M^g.], \ ? leg. UI Aug. cet. 

2663. Cf N. 4081 (cum not. 3) 

2666. 2666 a. XI 5693. 5694 2666 b. /// S. 12411 

2676. Fortasse hic Castriciu^, per quem Augustus de coniuratione Murenae 
compererat (Suet. Aug. 56; Gardthausen Augustm 2, 218), ideo ab eo ex modesta 
condicione ad honores promotus. Myriotalenti filiu^ videtur fuisse, non Myrio 
Talenti filiu^s (A. Stein Realene. ed. 2 suppl. I 278) 

2691. XI 6011 

2693. XI 6344 vidit Bormann, qui legit Ilviro et {non III) Ilvir quinq. 

2697. Sacrorum Augustalium magister videtur fuisse, non sacerdos Augusti 
niagnu^, collato titulo nuper reperto XIII 11478, in quo est sac. Augustal. mag. 
Ddnde (post nomen Claudii) pro [i]ter. scr. Ger, (sic monente Ritterlingio in ec- 
typo invenit B. Pick) 

2700. VI 32922 2723. VI 32933 

2724. Contulit C. Patsch das Sandschak Berat in Albanien (Schriften der 
Balkankomm.y antiq. Abt, 3, 1904) p. 103 seq., unde refero praef. eq. alae FL 
Agrip. {non Fla. Gae.), deinde I Fl. c. R., 11 Thracum, paullo post I Ascaloni- 
tarum, I Fl. Chalcidenorum (ut iam antea coniecit Bormann ad diploma militare 
N. 9057), quo diplomate reperto iam constat Lollianum viccisse et expeditionis 
Parthicae participem fuisse tempore L. Veri (cf. N. 9057 not. 9) 

2728. Scr. trib. mil. coh. | 11 Ulpiae Petraeor. cet. 

2729. Cf N. 9052 (not. 14) 2743. XI 6055 
2744. Pro ducen[ono] scr. Ducen[iano], cf ad N. 2745 

2746. Scr. Severo Duceniano (sic duo apographa facta saec. XVI;  monuit 
Domaszewskivs Bangordnung p. 130 not. 4) 
2764. 2766. XIII 6814. 5684 

12* 


CLXXX Addenda et Corrigenda. 

2763. In ectypis legimus Gsell et ab eo admonitus ego: dum deducit iunio- 
res Bess. s. {vel Biss. s.) 2769. XI 6336 

2770. L. Artori[MS Ca]8tu8 {non [JM]stu8),  cf. 111 8. 12791 
2782. YI 32943; in fine scr. cum co|[m]ge sua {non suo) 

2784. XIII 8274 

2785. 2786 a. 2786. 2791.  YI 32940. 32939. 32969. 32965 

2796. Sindi[Z]a proponit Fiebiger Beitr. zur Gesch. d. deutsch. Sprache u. 
Literatur 37, 1911'p. 130 

2797 V. 4 scr. aeclesiae 

2801. Magistri appellatione significari campidoctorem coniecit Cagnat Diction- 
naire des antiquit^s (Daremberg-Saglio) 3, 1521 

2804. Intellege Evingus, non Euingus (monuit Fiebiger, l. ad 2796 citato). 
Pro Alu|gildus scr. Alagildus 

2807. Yl 32968 

2813. XIII 3682; nomen avunculi Reutilo legit Settner, Eeviulo Domas- 
zewsM f^Reuglo eph. epigr. 5 p. 124, quam editionem ego secutus eram) 

2816. YI 32775 2827. 2828. XIII 8322.. 8323 

2841 V. 3 [quod ad duos ce]nturionatus praefert Domaszewski mus. Rhen. 58, 
1903, p. 385 (cf. etiam emidem Rangordnung p. 105 not. 4) 

2843. YI 32772 

2907. Xlll 8036; post Pii adde p. p. 

2910  XIII 3540 2914. YIII S. 21025 


2S/24:. Similis tituli fragmentum eodem loco repertum edid. Bormann oesterr. 
Jahreshefte 2, 1899 p. 130, ex quo apparet in huius versu paenultimo non fuisse 
[Prijscus sed: [Etnijsms trib. mi[l.], in ultimo non Priscu[s] sed: [per\ Priscu[m] 

2927. Mommseni commentarius de vita Flinii iam repetitus est Ges. Schriften 
lY p. 366 seq. 

2937. Alium titulum huius Pomponiani dedi iV. 8981 

2952. Tractavit Car. MerJcel Atti R. Accad. dei Lincei ser. V t. 3, 1895 
p. 83—219 adiecta imagine tituli. — ^clarus prole, i. e. maioribus 


2957—2969. lam CIL. I ed. 2 n. 439 — 453, ubi accesserunt Menervai po- 
colom (l. c. n. 447) et Veneres pocolom (ib. n. 451). — Nuper tractavit Picard me'l. 
de l. Ecol. fr. de Rome 30, 1910 p. 99 seq., qui contulit noTriQLa yQaixfiaxixa 
memorata ab Athenaeo XI p. 466 et inscriptiones Graecas vasculorum nonnullorum 
'A&7]vaQ, 'AtpQoSivTjg eet. (l. c. p. 105) 

2959. Imago num sit Bellonae, in dubitationem vocavit Huelsen CIL. I 
ed. 2 n. 441, negavit Pieard l. c. p. 113 

2968. Scr. Vestai pocolo (contulit Warwick Wroth) 

2970—2983. Tractavit K.Meister Indogerm. Forschungen 26, 1909 p. 69 seq. 

2977. De diis novensidibus iam conferendus Wissowa Abhandl. zur roem. 
Religionsgesch. p. 175 seq. 

3013. III S. 14149 i 

3061. 3935. Tituli dedicati sunt cum Hadrianus in Africam venisset, 'ad 
cuius adventum post quinquennium pluit', teste biographo 22, 14 (monuit Diirr 
Reisen des Kaisers Hadrian p. 39 not. 167, cf. Weber JJnters. z. Gesch. d. K. Ha- 
drianus p. 204 not. 729) 


I 


Addenda et Corrigenda ad N. 2763—4084. CLXXXI 

3083. lam CIL. I ed. 2 n. 364 (p. 404) cum imagine photographica (inde 

Diehl inscr. Lat., tdb. in usum scholarum, Bonn,, tab. 3^^); in carminis v. 3 

videtur fuisse aastuties (sic etiam ex ipso aere Amelung) 

3094. XIII 8812; praenomen Antistii Q. excepit auctor antiquissimus Ewich 

3138. Xin 6746 3166. XIII 6738 3191. XIII 8236 

3198. Nymwegen in museo vidit Zangemeister XIII 1326* et collocavit inter 

falsas, secutus iudicium Mommseni, quumvis certa vestigia falsi in lapide non 

deprehenderit 

3201. XIII 7360, uhi additur, de quo iam monuimus, Brambach 1471 

3202. 3209. XIII 7569. 7532 vidii Zangemeisfer 3239. III S. 14195^ 
3265. XIII 8174 vidit Zangemeister 

3274. XIII 3643 (descr. Zangemeister) ; v. 1 scr. deae {non dea6) 
3286. Xm 6324 vidit Zangemeister 
3293. Denuo ex lapide L. Poinssot inscr. de Thugga (nouv. archiv. miss. 

ientif. 13, 1906) n. 39, qui initio legit C. H[eZ]vius Suavis et Ca[s]sia(?) Faustina 

3303. XIII 6454 

3325. Intellege: Matri Matutae (non Magnae) et lano patri. Wissowa 
Berl. phil. Wochenschr. 1904 p. 1050 

3331. Paullo pleniorem Huelsen Eph. ep. 9, 961 

3384. XIII 8244 vidit Zangemeister 3394. XIII 4290 

3420—3422. Duales esse Cestio et Pomplio coniedt v. Wilamowitz (Leo 
Plautin. Forschungen p. 333), dubitat K. Meister lat.-griech. Eigennamen 1, 1916 
p. 110 3423. VI 30899 3426. YI 30895 

3453. 3464. XIII 4624. 4625 3455. 3456. XIII 7700. 7709 

3460. XIII 7694 vidit Zangemeister 3161. XIII 3602 

3474. Imaginem exhibet Fed. Savio Civilta cattol. 1910 vol. IV p. 535 

3180. Scr. proxsimum 3654. VI 31012 

3572. Mannersdorf rep., cf. in S. p. 2328 39 

3635. XIII 6731 auctam in fine frustulo quodam, ut iam sit: quadrivila- 
libus sac. 

3649. Extat Neapoli in museo, cf. Helbig Wandgemdlde Campaniens y. 81 

3697. Simulacra Fortunarum Antiatium memorat Macrobius sat. 1, 23, 13 

3713.  Titulus in adnotatione citatus iam est XIII 6679 

3716. VI 30874 3766. XIII 6223 

3800. Vidit Zangemeister XIII 8513, qui nomen dedicantis legit: Fatalis ne- 
%{otiator?) A. Laeti , . Grati lib. 

3805. XIII 7281 vidit Zangemeister ; in lapide est restituerunt, deinde Mat- 
tiacorum 3822. IV S. 3774 3872. Xin 7212 

3913. XIII 7790 3930 a. XIH 6667 3931. XIII 7623 

3935. Cf. additamentum ad N. 3061 in pagina praecedente 

3970. ni S. 11923 3985. 3992. VI 30860. 30973^ 

4016. Eph. ep. 9, 608 4029. Scr. mensas IIII 

4034. lam XI 7485 vidit Bormann; in fine adde: et filior. d. d. 

4046. III S. 14195'' 

4048. XIII 6469; in fine adde: v. s. 1. 1. m. 

4051. III S. 14195'^ 4066. III S. 14214" 

4075 ectypum contulit Bormann III S. p. 2316 *' 

4077. Scr. deo Zb[er]turdo (in Evansii apographo secunda littera vocahuU 
numinis peregrini est, ut esse debuit, B) 

4081. /// S. 14187* 4084. XIII 7346 


CLXXXII Addenda et Corrigenda. 

4164. 4166. ri 32444. 32460 

4175. Imaginem dedit Grademoitz add. ad Brunsii fontes iuris Romani, 
'simulacra' (1912) tah. XXX 

4187. Zizimmenes nomen superesse in vocabulo vici Turcici eirn regionis 
Sisma statuit Calder Classical Review 1913 p. 9. In fine supple: Tvxy t[»7s tco- 
).B(oq\ (Ramsay Cl. Rexnew 1904 p. 367) 

4191. XIII 6477 4192. 4192 a. XIII 7399. 7400 

4228. Diehl inscr. Lat. (tabh. in usum scholarum, Bonn.) tdb. 14 
4236. XIII 7815 

4242-4247. /// 14354 ^* — 14354 ^o 
4260. 4266. XIII 7369. 7397 
4265. Eph. ep. 9, 433 

4283. Initio scr. [I. o.] m., V., M. (i. e. Veneri, Mercurio, ef. N. 4284), diis 
Heliup. cet. (litterae nonnullae accesserunt ex apographo quodam antiquo, cf. 
Jalabert comptes rendus de VAcad. des inscriptions 1906 p. 104). — V. 2 fin. vi- 
detur supplendum esse specnl. leg. ![// Gall.], collato tertio exemplo huius iituli 
III S. 14385^ 

4292. Titulum lanistae propter aram Forinarum memoratum in adnotatione 
non recepi guippe suspectum cf. adnot. ad N. 5151 ; Nymphae Furrinae memo- 
rantur in titulo relato in adnotatione ad N. 9282 
4302. ri 30947 4312. XIII 8201 

4333. Scr. si&vvt^qi (= idvvTTjpL) xvx^Q xtL 
4352. Imago est Revue archeologique 40, 1902 tab. r cf. p. 30 
4356. Fph. ep. 9, 586 4368. F/ 32463 

4376 a. XIII 3461 4393. /// S. 13587 4394. Xlll 8246 

4396. De anaglyphis egit etiam Eugenia Strong Boman Sculpture p. 313 
tab. XCril 

4400. XIII 7610 4414. F/ 32458 

4417. /// S. 14165^; in fine supple xa)fi[cl]t,a)v (cf Wilcken Herm. 20, 1885 
p. 468; Krebs Zeitschr. f. aeg. Sprache 32, 1894 p. 65; W. Otto Priester im hellen. 
Aegypten 1, 95 not. 2) 

4424. In fine adnotationis adiunctae scr.: N. 3638 
4473» scr. Solutor iussu 
4528  extat Beauvais 

4535. Toliandosso cum pleHsque prioribus S. de Ricci Revue archeologique 
1903^ p. 373) 

4650. XIII 3980 vidit Zangemeister ; nomen dedicantis plane incertae lectionis 
4556. 4566. 4661. XIII 2887. 6572. 8707 duas has vidit Zangemeister 
4562. 4563. 4664. XIII 3653 4128. 3632 

4566. Scr. Marmogio etpostea Mogl[e]tio (0. Cuntz, qui vidit ectypum, Jahrb. 
f AltertumsL, Wien, 1, 1907 p. 46) 

4568. Lapis admittit, id quod requiritur (cf ad N. 4566), Marmogio (Cuntz 
l c.) 4569. 4570. XIII 7661. 4137 

4672. 4572 a. XIII 7242. 7241 vidit Zangemeister, qui in priore nomen de- 
dicantis legit T. Satrius Censorinus 
4676. Eph. ep. 9, 1005 

4579. Eph. ep. 9, 1219; post Mamaeae nomen est: [ina]tr. castr. 
4586". 4589. 4590. 4591. 4594.  XIII 7412. 6425. 8579. 8164. 7781 
4601. 4604. 4610. 4612. 4614. XIII 4256. 4130. 4192. 3656. 4542 
4621.  In inscriptionihus  quihusdam Qalatiae reperiuntur  vemxoQoq  tov 


Addenda et Corrigenda ad N. 4164—4795. CLXXXIII 

.dtog BovaaovQiy[t]ov, vmjQsxtov dd BovaaovQtyl<p (Anderson Journ. of helL 
stud. 30, 1910 p. 164) 

4627. 4629. XIII 6619. 8705 

4630. XIII 8492, uhi suppletur: [2>uz]ne, Mahal[m^5, Fecjtorie et in fine 
item cu[r. n. Brito^jmm cum . . . 

4634. XIII 7789 vidit Zangemeister, qui in cognomine tertii dedicantium 
inter Lellavvo et Lellavus Jiaesitavit 

4641. 4645. 4647. 4655. XIII 7564. 3487. 3635. 4498 

4661. Eph. ep. 9, 995 

4668. 4673. XIII 8166. 4142 

4687. 4688. XIII 3969. 3968; in hac scr. Sinqu. {pro Sinq.) 

4692. XIII 4651 ; in fine scr. ex voto p. 

4697. XIII 7848 

4700 scr. deae Bibracti (XIII l. c. t littera exciderat) 

4702 fortasse intellegendum Medius Acer Medi Anni [f.] 

4705. 4706. 4713. XIII 4294. 4313. 7667 

4717. 4720. Eph. ep. 9, 1138. 1120 

4721. Eph. ep. 9, p. 611 n. 1227 

4724''. Vidit Haverfield Eph. epigr. 9 p. 604, qui in fine legit . . [c]oh. I 
Ba|. . geniol . . . vali, de ''Genio valW duhitans 

4732. 4734. Tituli eomplures reperti diversis locis Britanniae dedicati deo 
Hueteri , deo Huetiri , deo Hvitri, deo sancto Vheteri iam verum huius dei nomen 
patefecerunt, cf Haverfield ad Eph. epigr. 9, 1182 

4737. 4738. 4739. 4740. 4741. XIII 8512. 8161. 8606. 8775 4149 

4742. Eph. ep. 9, 1135 

4743. XIII 8185 

4744 vidit Haverfield Eph. ep. 9 p. 615, qui post dedicantis nomen legU 
arci. vel arcit. {=' architectus?), cetera confirmavit 

4745. XIII 7944 vidit Zangemeister, qui initio legit in h. [d. d.], in fine 
[jp.] f. agent. in c . . . 

4746. XIII 7867 vidit Zangemeister, qui ipse quoqu^, ut Brambach, legit 
Idbans., postea ex [ijmp. P. cet. 

4748-4751. XIII 8786 8790. 8788. 8793 

4753. 4754.  XIII 8774. 7917 huius nuper vidi ectypum 

4755.  XIII 3592 vidit Zangemeister, qui nomen dedicantis legit Cattus 

4757. XIII 8815; in fine adde v. s. 1. m. 

4762. 4764. XIII 8208. 8176 

4766. XIII 8024; tituli in adnotatione citati iam sunt XIII 8026. 7920 (in 
huius verba dom . . . errore inlatum) 

4767. XIII 8520 
4770 scr. Menmandutis 

4772. 4773. 4775.  XIII 7725 7504. 3561 

4779. 4780. 4781.  XIII 8023 8021. 8219 

4782. 4783.  XIII 8630. 8633 

4785.  Eph. ep. 9, 1133 

4789.  XIII 8631 4790.  XIII 8224; dedicantis novien minime cerium 

4791. 4792. 4793.  XIII 8225. 8634. 8813 

4795. lam XIII 8213 contulit Zangemeister. Cf Premerstein Klio 11, 1911 
p. 357 qui titulum refert ad tempora L. Yeri; eiu^ bello Parthico vexillationem 
legionis primae Minerviae videri pervenisse ad Caucasum.  Minv^ recte Alutum 


CLXXXIV Addenda et Corrigenda. 

ftumen tribuimm Dadae; ^Alovra noxafxov ix^oXai Ptol. 5, 8, 6 p. 912 Miill. qui 
fluvius influit in mare Hyrcanum 

4796. 4798. 4799.  XIH 6665. 8211. 8157 

4800. lam XIII 8529 vidit Zangemeister ; vere in lapide est lul. Pusua | 
pro se et lulis f. (filis?) \ Peregrino cet. 

4802. XIII 7895; in fine potest fuisse Amandus 

4803. XIII 7889; Iu[Z^]nna potius quam lustina (Zang.) 
4803 a. 4804. 4805.  XIII 7890. 7937. 7864 

4806. XIII 7869; ex pilo (litteris pil. contignatis) legit Zangemeister 

4807. 4807 a. XIII 7916. 7915 in prioris ectypo Zangemeister legit Sait- 
chamimi[s] 

4808. XIII 8226; in fine ex im[p.] | ips. v. s. 1. legit Zangemeister 

4809. XIII 8227 vidit Zangemeister, qui legit Valabneiabus et deinde Appius 

4810. XIII 8228 vidit Zangemeister, qui legit . . Vallamenei|hiabus (litteris 
m et e contignatis) 

4811. XIII 8725 vidit Zangemeister 

4818.  XIII 4303 vidit Zangemeister ; 'Maiiabus recte se habet' (Dom. l. c.) 

4838.  XIII 4630 vidit Zangemeister 

4849 fin. Scr. Sal., intellege : Saliniensis (cf. N. 6759) 

4910 post signo errore typ. excidit dono 

4913. lam CIL. I ed. 2 n. 1 pag. 367 cum tdb.; aliam imaginem exhibet 
Diehl inscr. Latinae (tab. in usum scholarum fasc. 4) tab. I 

4946. In fine adde: L. d. d, d. 

4964. Novum frustulum lapidis invenit Bang (Roem. Mitth. 1910 p. 262), 
unde initium sic scribendum: ma,[g.] quinq. | c[oll.] teib. Eom. qui s. p. p. s. e[x 
s. c.?] lov. epul. sac. (de love epulone noli dubitare, cf. Bang l. c); deinde scr. 
. . . ius C. 1. {non C. L.) Salvius 

4968. VI 33999 

4977. 4987. VI 32307. 33084 

6004. Vix recte Gellianus hic creditur fuisse sacrorum principiorum populi 
Romani flamen Dialis; fuit potius a sacris principiis populi Romani (similiter 
sacrorum vocabulum adhibitum N. 4408. 4409. 4410. 4410 ^) et praeterea flamen 
Dialis (monuit Holzer Wiener Studien 34, 1912 p. 354) 

5039. 5040. lam conferendum est fragmentum actorum anni 240, quod habes 
N. 9522 (supra p. CLX VI). Hic hoc unum memoro in actis anni 218 (N. 5040) 
legendum esse non, ut antea credebatur in mensa sacrnm fecerunt o[ll]is sed off/"]is 
(cf N. 9522 not. 16) 

5050, 119 scr. Me[ss]alla. — Imaginem vv. 85—168 exhibet Diehl inscr. Lat. 
(tab. in usum scholarum. Bonn. 1912) tab. 9. 10. Mommseni commentarius de 
his actis iam est repetitus in eius Ges. Sehriften 8 p. 567 seq. 


5058 adnot. 1 lege:  X 5928 

5142 a-e. IV S. 4342. 4345. 4289 (in hac scr. puelarum). 4356. 4353 

5143. Aliud eiusdem muneris programma Notizie degli scavi 1913 p. 479 

5144. Alterum eorundem ludorum programma nuper prodiit Pompeiis (No- 
tizie degli scavi 1914 p. 106), hoc: dedicatioue operis tabularum Gn. Allei Nigidi 
Mai Pompeis idibus lunis | pompa venatio athletae    vela erunt 

5145. In alio exemplo eiwdem programmatis, quod nuper prodiit, in fine 


Addenda et Corrigenda ad N. 4796—5839. CLXXXV 

legitur: ex a. d. nonis Apr. (pro VI cet. idus Apr.); venatio (legitimae vocahulo 
omisso) et vela erunt (Notizie degli scavi 1914 p. 106) 

5145.  IV 8. 3884. 3882 

5167. VI 33992 5177. VI 33976 

5181 a. IV 8. 3867 5182. VI 33966 

5184 nunc Baltimore in museo universitatis,  Wilson American journal of 
philology 1909 p. 66 

5191. Graeca paullo pleniora legerunt Kolbe et Dennison (Eph. ep. 9 p. 472) 
qui praeter Orestam et Troadas etiam BuMxalq, "^HQaixX^sZ, 'l7in[o]kv[T](j), Tvfi-' 
naviaz, (fabula haec Sophoclis), agnoverunt: praeterea duobus locis adscriptum 
dia ndvTcov 

5209. VI 33965 

5209 a.  In fine scr. Postumia D. 1. Cydilla 

5246.  VI 33968 5310.  VI 33879 


I 


5317. Imaginem primae paginae dedit (jrrademvitz add. ad Brunsii fontes 
iuris Bomani , simulacra (1912) tab. IX 

5338. /// 8. 14370^; de Spicio Cereale legato (nomen gentilicium non solli- 
citandum) cf. ad N. 9267 

5363.  Scr. Valentiniani 

5395. Eph. ep. 9, 470 vidi ectypum; initio superest Po[8tlumus 

5435. Eph. ep. 9, 997 

6462. VI 30881 

5472. VIII auct. 25371 contulit Merlin; v. 1 scr. fortissimi felicissimi pont. 
ma[cc.]. — Thurariae nomen loco non recte tributum propter male lectum titulum 
VIII auct. 25372 (= Comptes rendus Acad. inscr. 1895 p. 68; cf. Merlin nouv. 
archives miss. scientif. 14, 1907 p. 182) 

5552 fin. scr. pec. sua fec. 1. 

5616 med. scr. veiverent (pro viverent), postea decreto 

5629. Scripta in lapide habente formam cunei, qui pertinuisse videtur ad 
ipsum opu8 amphitheatri, cf. Eph. ep. 9 p. 433 

5676 adn. 1 scr.: Ser. Cornelii (non P. Cornelii) 

5712 contulit L. Poinssot, qui initio legit (ut conieceram) ex avio loco et 
ruinara minanti, deinde provisione et stantia 

5713. Falsae lectiones sunt et scalas novas, ddnde [al]\[ib]us cellarum 
cathedrebus; illo loco reponendum piscinas duas, hoc ingressu cellarum alisq. 
rebus oruata cet. (contulimus lapidem Merlin, ectypum ego VIII auct. 23964; 
gemellus lapis VIII 23965) 

5739 a.  Eph. ep. 9, 1140 

5771 versus fin. (pro Pistrani Celsi) lege Pisibani Celsi et paullo post (pro 
Pistraniae Lepidae) Pisibaniae Lepidae ; contulit Bormann a. 1901 XI add., p. 1313 
(Pisibanus Lepidus inter nomina C. Matii Sullini supra N. 1122) 

5792 fin. errore typographi T pro 1 

5793 (not. 9). Errore ut videtur cogitavimus de loco quodam Matriceri- 
gauda (sic primo lectum erat); intellegendum esse: ad matrice(m) riganda{m) 
nuper coniecit Gsell 

5797. Vide N. 9370 

5830.  XIII 9145 5832. XIII 9082 5837. XIII 8922 

5839.  XIII 9158 contulit Cumont; iiem  8. de Bicd Bevue arche'ologique 


CLXXXVI Addenda et Corrigenda. 

1903^^ p. 373: lin. [jBonn]a,  i;?n. [Bor6]etomag. (non [5or&]itoniag.),  nSefulae 
(non Seeviae),  uifines Atrebatiu[m],  ^^fin. a Ba^^^aco] 

5847. 5848. XIII 9031.' 9113 

5861.  VIII 8. 21922 (non 2122) 

5868.  Scr. cos. II {pro cos. III) 

5882.  Origine Ausculana Apula, cf. IX 664 

5882 a.  XIII 4549 

5885. Imaginem ed. Sticotti archeografo biestino 31, 1907 idb. I cf, p. 163 
(fortasse ante dd., item ante nn. non singulae litterae excisae, sed spatium va- 
cuum relictum propter scabritiem rupis) 

5886. Sticotti l. c. tab. II cf p. 164 

5906. Scr. deperirent {pro depererirent) 

5907. Nuper contulit Gsell. In v. ultimo scr. ad tecti fastigium (pro adum 
et aspectum) propria pecunia cet. Proconsul, ex cuius nomine superest Pomp. . . ., 
pleno nomine dicebatur Caelius Pompeius Porphyrius Proculus, teste titulo VIII 
au^iar. 25377 = Revue des public. epigr. 1908 n. 76 (collato titulo Madaurensi 
bull. des antiquaires 1907 p. 295 = Revue des public. epigr. 1908 n. 68), provin- 
ciamque Africam regebat anno 407/8 

5909. lam XIII 7441 (parum accurate); H. Jacobi Kastell Kapersburg = 
obergerm. raet. Limes n. 12 (fasc. 27) tab. VIII 1 cf. p. 33 

5919. Imaginem dedit Gradenwitz add. ad Brunsii fontes iurit Romani, 
'simulacra' (1912) tab. XXVII 

5920. Grademvitz l. c. tab. XXV. XXVI 

5942. Aliud exemplum nuper prodiit Pompeiis extra portam Vesuvianam 
(Notizie degli scavi 1910 p. 399) 

5946. Imaginem dedit Gradenwitz add. ad Brunsii fontes iuris Romani, 
'simulacra' (1912) tab. VI 

5953. Scr. determinav[«Y] S. Titius Geminus {pro determiu|ati fines Gemi- 
nus); Abramic et Colnago oesterr. Jahreshefte 1909 Beibl. p. 32 

5953 •'. III S. 15053; fin. I fortasse recenti manu addiium 

5955. Quattuor alii lapides eadem inscriptione inscripti (in omnibus vide- 
tur fuisse Cae., non Caes.) nuper prodierunt in eadem regione: de Pachtere bull. 
du Comite 1911 p. 402—404 n. 37 seq. (= Cagnat Revue des publications epigr. 
1912 n. 148-151) 

5958. Simile titulorum par prodiit circ. 50 chil. a Theveste, loco dicto Ain 
Kamellel, positum ab iisdem legatis L. Minido Natale et L. Acilio Strabone 
Clodio (sic titulus novus) Nummo, ut fines determinarent non inter Madaurenses 
et Musulamios, sed inter Aug. (i. e. Augusti rationem) et Musul. (Comptes ren- 
dus de VAcad. des inscr. 1906 p. 479 = Cagnat Revue des public epigr. 1907 
n. 19. 20) 

5973. Ad imaginem photographicam sic descripsit Fita bol. de la Acad. 60, 
1912 p. 44: trifinium | in[?e]r Sacilienses, Eporense[s et] \ Solieuses ex sentent[«a] j 
lulii Proculi iudic[i«], 1 confirmatum ab | imp, Caesar[e] | Hadriano | Aug. 

6024. Pleniorem dedcrunt Merlin et Poinssot VIII auctar. 26415 = bull. 
du Comite 1907 p. CCI, inscriptions d'Uchi maius p. 109 n. 173; sic: praedia 
PuUaienorum | . . . Titini Pupiani et Petroniani Decimi cc. ii. cet. ; in fine (v. 3) 
Florentiorum 

6085. Superesse ex lege municipali, a. u. c. 705 lata a Caesare, quod sfa- 
tuerat Savigny, nuper negaverunt niulti (Mommsen Ges. Schr. 1 153; Legras la 


Addenda et Corrigenda ad N. 5847-6762. CLXXXVII 

table latine d'H&aclee. Paris. 1907), ego adhuc si non eertum, sed tamen probabile 
iudico (sic etiam Mitteis Zeitschr. d. Savignysiiftung f. Rechtsg., sect. Bom., 1912 
p. 164). — Imaginem partis mediae (v. 45 — 86) dedit Gradenwitz add. ad Brunsii 
fontes, 'simulacra' tab. XI 

6086—6088 commentationes Mommseni de legibus municipalibus iam extant 
in illius viri opusculis collectis Ges. Sehr. I p. 146 seq. 194 seq. 265 seq. — 6087 ima- 
ginem pariis alicuius (cap. XCVIII adducentur — C VI) dedit Gradenivitz add, ad 
Brunsii fontes, 'simulacra' tab. XII. — 6088 imaginem dedit Gradenivitz l. c. 
tab. XIX. Similis legis fragmentum parvum, temporum M. Antonini Severi filii, 
a. 1906 prodiit Lauriaci (Lorsch) in Norico: ed. Bormann oesterr. Jahreshefte 9, 
1906 p. 315. 320 tab. IV (inde Gradenwitz Bruns fontes iur. Bom. ed. 7 p. 159) 

6092 not. 1 scr. : ante kal. lul. 

6096. Pro Flaisicum lege Elaisicum (sic Huebner II p. 1144; Elaesus nomen 
Hispaniense non rarum) 

6101  Imaginem Gradenwitz ^simulacra' tab. XIV 

6111 a.  Scr. Q. Valerio MaruUo {pro Marcello) 

6147. De inscriptionibus Ostiensibu^s Lvxsilii Gamalae post Mommsenum 
(Ges. Schr. 8, 329 seq.) accuratissime egit Carcopino mel. d'archeologie d'Ecole fr. 
de Bome 31, 1911 p. 143 seq. 

6148. Eiusdem C. Domitii Fabii Hermogenis — sicplene appellabatur — titulus 
sepulcralis (plerumque persimilis, sed tamen hic illic varians) prodiit Ostiae a. 1910, 
positVjS a parentibus) Notizie degli scavi 1910 p. 13) 

6214.  Eph. ep. 9, 697 

6386 V. 1. Triviae deae votum solvit, intellegit Tarallo Bendiconti B. Accad. 
Lincei 1912 p. 69, qui imaginem arae exhibet. M. Fabius Secundu^ etiam in signa- 
culo aeneo ibid. reperto, Tarallo l. c. p. 77 

6403. IV S. 6621 

6422 ab.  JY s. 6613. 6626 vidit Mau; in huius fine est honore bono est 

6422 c.  IV S. 6796 

6468 v. 19 scr. munifici 

6496. Gemellus est titulus eidem homini positus ab avo et avia, nuper re- 
pertus Beneventi (Meomartini Notizie-degli scavi 1913 p. 311), sed in cuius sima 
extat: Acesi (signum hoc Maniliani) h. p. c. 

6509.  Imaginem dedit Gradenivitz 'simulacra' tab. XXI 

6559. Clustrum, ut scribitur in hoc aliisque titulis Curensibus (cf. not. 3) 
pro crustulo etiam apud Athenaeum XIV p. 647 d, ubi recensentur inter el'di] nXa- 
xovvxwv : SafieXXixdv xXovaiQOv, xXovaiQOv KvQiavov (i. e. Curense) aliaque 

6641 fin. ser. h. a. i. r. 

6651 scr. oriundus colouia lulia cet. 

6675 XLUI. De 'reliquis colonorum et u^uris pecuniae et pretis mancipiorum, 
quae in inemptione eis cesserunt', luculenter egit Kiibler Festschr. f. Johannes 
Vahlen (1900) p. 564 seq. 'Beliqua colonorum' pecuniae sunt (pensiones potissi- 
mum) rei publicae Lucensium a colonis debitae (nondum solutae); mancipia in- 
telleguntur servi ii, quos coloni una cum reliquo instrumenio fundi (Dig. 19, 2, 3) 
aestimatos acceperunt (Dig. 19, 2, 54, 2) 

6709.  Scr. Vervassium 

6762. Fortasse non diversus ab eo qui hunc titulum posuit: Tib. Claudius 
Demetrius, miles frumentarius legionis decimaequintae Apollinaris, postea cen- 
turio (VI auciar. 36853 == Notizie degli scavi 1904 p. 272, Bull. comunale 1904 
p. 352) 


CLXXXVIII Addenda et Corrigenda. 

6764.  In fine adnotationis scr.: N. 5352 

6782 vv. 3seq. scrihe sic coloni col. luliae | Carpitanae consan|gui[ne«, iudi- 
cibus? ae]|qui8 olptimis?] \ iustissimis, | d. d. p. p. (lapidem Tunetem in museum 
translatum contulit Cagnat VIII auct. 25417; cf. quae exposui Klio 8, 1908 
p. 457 seq.) 

6815, In medio titulo scr. [m]unicipii Ablthugnitanorum {non Ablthungi- 
tanorum).  Repetivimus VIII auct. 23085 

6817. Fortasse hic est Pontius, Cypriani in exilio Curubilano conies, qui 
vitam eius scripsisse dicitur (Hieronym. vir. illustr. 68); cf. quae exposui Herm. 51, 
1916 p. 65seq. 

6874. Rujsuccuru non ihi fuisse uhi est Tigzirt, sed ibi ubi Dellys, ut iavi 
dudum suspicati eramus VIII S. p. 1957 iam constat reperto miliario Bull. du 
Comite 1912 lul. p. XII (= Cagnat Revue publications epigr. 1912 n. 159). Genio 
municipii Rusux;euritani dedicatum igitur est templum in pago vicino 

6891. Similis legis metallariae (sive epistula fuit data ad proeuratorem 
metalli, ex praescriptione enim superest: .... Ulpio Aeliano suo salutem^ parg 
in aere incisa nuper prodiit fortasse eodem loco, certe in eadem regione Por- 
tugalliae: edidit tabulam aeream primus Cagnat Journal des savans 1906 p. 442 
cum imagine p. 672, ex eo Mispoulet nouvelle Revue histor. de droit 31, 20 seq. 
cum docto commentario; Gradenwitz in Brunsii fontibus ed. 7 p. 293. — Coloni 
metalli Vipascensis procuratori cuidam inscriptionem dicaverunt quam edidit Cuq 
nouvelle Revue histor. de droit 1908 p. 307 cf. p. 665 

6964 V. 2 scr. eique lictores, v. 16fin. ea veste pr . . . (Villefosse Revue epi- 
gr. 1913 p. 25) 

6966 fin. scr. Narboneses 

6968 scr. Narbo. (non Narbo.) 

6980 apices adsunt etiam in honorib. — functo — Avenniens. 

7039.  Scr. Apalausltro 

7055. XIII 3593 

7056. XIII 4131 vidii Domaszewski. Vv. 1. 2 fara[to]rem supplet Buecheler, 
qui vocabulo eo, derivato nimirum a pharo, sinificari putat turrem speculatoriam 
(cf. Corp. Glossar. Lat. VII p. 84). In fine scr. cur tio et Secundio Sec\i[ndo] 

7067.  XIII 7555^ 

7058. 7068 ab.  XIII 3648-3650 7059.  XIII 3941 

7060 ab. XIII 4324; inscriptioni 7060^ nuper accessit frustulum, unde 
supplendum v. 2: [T]aurus Celer[2s /. «ac]erd. Rom. et Aug. cet. (XIII 4, 11353; 
Keune lothr. Jahrb. 18, 1906 p. 488) 

7061. 7064. 7065. 7066.  XIII 4565. 8643. 8807. 8808 

7067. XIII 8183 vidit Zangemeister ; [c]ollegi | [Z]ocariorum supplet Domasz. 

7068. XIII 8184 

7069. XIII 7918; fortasse ex apographo uno alterove inserendum et {ante 
ex coniitibus), in fine cum uno ex priorihus videtur scribendum cons. 

7070. XIII 8334 vidit Zangemeister qui animal suh inscriptione repraesen- 
tatum taurum dixit 7071.  XIII 8254 

7072. XIII 7816 vidit Zangemeister, qui legit dec. col. Lug. (pro Aug., ut 
Haug), in fine intellegit : cum Perticlial Viatoria (hoc parum probahiliter) 

7080. Parte quae desiderahatur nuper reperta iam sic procedit: in h. d. d. cet. 
arcus et porticus, quos Dativius Victor dec. civit. Taun. sacerdotalis Mogontia- 
censibus [p]romisit, Victorii Ursus frum. et Lupus filii cet. (XIII 4, 11810; Koerber 
Mainzer Zeitschr. 7, 1912 p. 12) \ 


Addenda et Corrigenda ad N. 6764—8376. CLXXXIX 


I 

^■^    7087 fin. scr. sub | cura sua d. s. 

H    7101. 7101 a. xni 4, 11726. 11727; Haug-Sixt in editione altera inscriptio- 
^IMW Wiirttembergicarum p. 304. 306;  7101 a  ubi ang. legerat Zangemeister, ar. 
legit, aram (una contignatione scriptum)  fuisse coniecit Barthel Kastell Eongen 
(obergerm. raet. Limes fasc. 30) p. 39 
7135 pro dec, scr. decc. 

7150 a.  Titulum III 8017 in adnotatione adlatum posuit res publica mun. 
Hadriani Drobet. (Fl. errore additum, ut monuit Kubitschek Klio 10, 1910 p. 259) 
7190.  Imaginem  dedit  Gradenwitz  add.  ad Brunsii fontes,  'Simulacra' 
tab. XXIII n.26 

7198. Scr. a. a. a. f. f. 


7222 not. 1: A. 349 (non 348) 

7301 scr. trib. (pro tril.^ 

7311 scr. C. Petronio C. f. Fal. (pro Pal.; Variae curatori cet. 

7355 scr. sacerdotibus 


i 


7431 not. 2 memorantur vestispicae etiam VI 33393. 33395, ubi vestipic- edi- 

tum errore, quo deceptus est Fr. Leo melanges Boissier p. 355; cf.  Wilson Ame- 

rican joumal of philology 1910 p. 40 

7465. XIII 8338 [w]egot. pistorl[«c]i. legit Zangemeister 

7473. XIII 7521 Seurus (pro Severus) legit Zangemeister 

7483 fin. scr. in quo nunquam cet. 

7510 fin. scr. Battarae 1. 

7522. XIII 8164 a 

7740 scr. fel. {non fil.) Ber. 

7756. XIII 8355; v. 10 scr. sepulcrum est Xantiae 

7757;  in titulo Primae scr. a. p. CLXXXVII (pro CLXXVII) 

7771. Verba ann{ww) vicensumum exsigens misera occidi senariutn efficiunt, 

cf. Engstrom carm. lat. epigr. n. 52 

7776. XIII 8159.  Titulus Africanus in adnotatione dtatus iam est N. 8973 
7778. In  horto  thermarum Diocletiani vidit Bang,  qui  ait  litteras  esse 

bonas saeculi II exeuntis, inscriptionemque refert ad turbas aetatis Cominodianae 
7784. Mommseni commentatiuncula de hac inscriptione iam repetita est Ges. 

Schriften 3, 50—52 


7819 ^  Rudia Vergeilia [non Vergelia), Eph. epigr. 9 p. 451 

7833. G. Koerte das Volumniergrab bei Perugia (Abh. Gesellsch. der Wiss. 
Goettingen nov. ser. XII 1912) tab. VII cf. p. 31. Titulus incisus in urna mar- 
morea eleganter sculpta aetate circiter Augusti, multo recentior titulis Etruscis 
eiusdem sepulcri. Quomodo factum sit, ut Volumnim Violens primu^ post 
multa saecula illatus sit sepulcro avorum, latet. Volumnii Violentis, ad quem 
pertinet titulus N. 6618, potest fuisse frater patru^lis.  Cf. Koerte l. c. 

8156. Imaginem Gradenwitz ' Simulacra' tab. XXXII 

8304 fin. atque sibi non sollicitandum ; intellege: adquaesivi (monuit 
E. Vetter Zeitschr. fiir oesir. Crymnasien 1913 p. 31) 

8376. Eph. ep. 9, 776 recognovit Barthel, qui rasuris accuratius exami- 
natis statuit legendum esse q. a. duas casas {non q. [a.] ad duas casas) 


CXC Addenda et Corrigenda. 

8377. Imaginem Gradenwitz 'Simulacra ' (add. ad Brunsii fontes) tab. XXIV 

8380 noi. 9. 'Impetrasse ' de conatu intellegendum esse vidit Lofstedt Glotta 
3, 1912 p. 183; cf. Vetter Zeitschr. f. d. ostr. Gymnas. 1913 p. 32 

8384 scr. Menodoti et deinde Menodoto, paullo post A. Plantins Synegdemus 
(errores irrepserunt ex apographo antiquo adhibito X 5736) 

8393. Fragmenti a. 1898 reperti f^l — 10) contuli ectypum optintum: non 
recte omisi apices v. 6 clementia, v. 8 k Milone; quorum ille tamen sine dubio 
errore positus est (similis error passa H 17). Egerunt de novo fragmento Fowler 
Classical Review 1905 p. 261 seq., Gaet. de Sanctis Atti R. Accad. Torino 48, 1913 
p. 270 seq., Costa Bull. commissione archeol. comunale Rom. 1916 p. 3seq., adiecta 
imagine tab. I. Supplementis quae adscripseram vv. 5—7 ut sensum orationis ad- 
umbrarem spatium non sufficere ait Costa, fortasse recte, ipse talia proposuit: 
(v.5) [famam tutata es apsejntis, quod ut conarere virtus tua te hortabatur (quasi 
fama mariti in periculo fuerit, non vita; praeterea quid referebat conatus feminae 
fortissimae tantum praedicare , si id quod voluit, famam mariti tueri, obtinuit; 
ipsum conandi vocabulum indicat, agi de re ad finem non perducta) ; deinde sic 
pergit Costa (v. 6. 7) : [non autem te mjunibat clementia (abl.) eorum contra quos 
ea parabas, | [quae fuerunt cum v]ox tua est firmitate animi emissa. Huius sen- 
tentiae explicationem si quis requirit, ipsum Costam adeat l. c. p. 32. Praeterea 
moneo [apse^atis, quod proposuit Costa v. 5, neque imagine ab ipso edita neque 
ectypo commendari, praestare . . itis vel adeo . . . litis. 

8445 fin. scr.: [s. t.] t. 1. 

8558 not. 1. Brutis voeabulum, repertum etiam III 4746 et in t. Aquileiensi 
Pais CIL. V suppl. 255, non sponsam significat sed nurum. Cf. Jacobsohn Archiv 
f. lat. Lexikographie 15, 1908 p. 424; Niedermann Berl. phil. Wochenschr. 1911 
p. 1436 


8565 — 8567. Cf. Pagenstecher die kalenische Reliefkeramik (Jahrb. arch. 
Inst, Ergdnzungsheft VIII, 1909). — Etiam Carthagine nuper prodiit similis 
vasculi fragmentum, ex inscriptione superest: . . . fecit Cale[no«] (Bull. du Comit^ 
1912 Nov. Dec. p. L) 

8572 a— f . De amphoris officinae Laecanianae egit Gnirs oesterr. Jahreshefte 
13, 1910 Beibl. p. 95 seq. 

8633. 8634. Nuper Thibursici Bure in Africa prodiit pondvs (librarum 
trium), in qua et haec inscriptio legitur: Ti. Claudio IIII | L. Vitellio III cos. | 
uss. aedili. | exacta ad Artic. p. III, et N. 8638: ex auctorit. ] Q. luni Rustici pr. | 
urb. (Gauckler bull. des antiquaires de France 1907 p. 308—310) 

8708. Similiter inscripta massa plumbi nuper prodiit prope Mazarron: 
societ. — monti. argenti. — Ilucro (Villefosse revue arch. 1907 1 p. 58) 

8711 e. Eph. ep. 9, 1266 

8731. Imaginem Gradenwitz 'Simulacra ' tab. XXXIV 


8762.  XIII, 4, 11069170; v. 2 scr. Lentino et Tasgillo, | uti cet. 
8759 b.  Idem ut videtur L. Tanicius Verus in titulo ad vallum Pii Bri- 
tannicum reperto Corp. VII 1124 cf. Eph. ep. 9 p. 627 


Addenda et Corrigenda ad N. 8377—9078. CXCI 

8764. Dittenberger syll. ed. 3 n. 585 ed. Pomtow. v. 12 dele verba xov 
Mciviia (errore a primis descnptoribm ex versu quodam praecedente hie repe- 
tita). Diodorus hie non Mantiae filius fuit sed Mnasithei. vv. 86. 87 scr. 
Maccpxog 'Oa^[s]Qiog \ 6 Morrovtjg (pro 'Of/orr ovrjg ; ipsa litterae o collocatio in- 
dicat eam postea additam esse); minime igitur depravatum notissimum nomen 
Punicum vv. 110—118 (vel potiv^ 114—122, nam post 108 accesserunt versus 
complures in primis editionibus omissi) cum not. 10: fieri potest ut Flamininus, 
censor tunc Romae, similiterque Acilius et Lepidus, legatos quosdam Delphicos, 
quos scimus tunc Romae degisse, adiuverint vel adiuvare debuerint; ideo illis 
proxenia a Delphis oblata (Pomtow) 

8779 not. 2. Adde titulum Ephesium (ath. Mitth. 32, 1907 p. 254): ij ^ovXfi 
xal 6 6t}[iog irelfzriaav F. Aixlviov MevdvdQOv vlov SeQyia Md^ifiov 'lovXiavbv 
(fiXoat^aarov xov nQvraviv xal leQm '^PajfXTjg xal Ilonliov SsQoveiXlov laav- 

QIXOV 

8822 scr. [dv]riaarQuri',yov 

8828. Contulerunt Hogarth et Van Buren Journal of hell. studies 28, 1908 
p. 187 n. 16, qui praeter alia minora correxerunt v. 8; iam scribe: xal iv rolg 
aiiolg {pro dXXoig) ronotg GXQaroXoyi^aavTa 

8831 not. 3. Candidatum imperatoris fuisse Niceratum in cura actorum se- 
natus coniecit Brassloff Wiener Studien 22, 1900 p. 150, parum probaliter 

8841 scr. xvivdfxefjLOVLQov 

8842. Mommseni commentarius iam repetitus est Ges. Schriften 8 p. 355 seq. 
Initium ex t. Thyatireno, quem ediderunt Keil et v. Premerstein II. Reise in Ly- 
dien n. 39, sic restituenduiti : .. rbv XiafinQoraiov vna]\Tix6v, [Xoyiarrjv l4ai]\ag 
6io[ixr,aea)g HeQya^^f/Tjvrjg, e[naQxov ;f()j;]|/,ta'Tc«v arQarica^rixdiv] xrX. 

8852. V. 7 nQai(pexx. aneiQ. /9' OvXn. [i:]vQia[xi]g] supplet Ritterling oesf^rr. 
Jahresh. 3, 1900 p. 31 

8861. Hic est Demetrius apud Plutarchum in dialogo de defectu oraculo- 
rum verba faciens; cf. quae exposui Herm. 46, 1911 p. 156 seq. De lectione cf. 
Haverfield Eph. ep. 9 p. 560 

8878. TemporibUfS M. Aurelii attribuit A. v. Premerstein Klio 11, 1911 
p. 358 seq. 


8976. 8976 ». Quarti similis tituli fragmentum (vel etiam tertii III S. 6815, 
quem non repetiveram, fragmentum novum) repperit et mihi communicavit a. 1914 
W. Ramsay: . . ano X vi[r. stlit.] | iudic, trib. {laticl.'] \ leg. VI Fer. C[apar]\cot., 
quaest. ca[nrZ.], | leg. Asiae, | [trijb. cand. des. | vic. Vener . . . | d. d. Apparet recte 
Ritterlingium et M'Elderryum de Caparcotna cogitavisse 

9015. Ad ectypum recognovit Cagnat Revue archcol. 1911 II p. 212 n. 7, 
unde corrigendum: proc. XX her. ad centena [mil. region. J.em]iliae cet. 

9041 scr. Eucbarpo {pro Eucarpo) 

9047 scholae vocabulum in hoc t. intellegendum de loco ubi congregabantur 
(cf. in indicibus hoc vol. p. 897), ut monuit G. Schneider bull. comunale di Roma 
1912 p. 215, qui cum schola carrucarum recte contulit 'aream carruces ' memora- 
tam in Notitia urbis Romae, regione prima 

9078 similes catalogi vigilum qui 'desciderunt Ostis' (sic scriptum etiam 
Notizie 1911 p. 366 n. 2, desciderunt p. 451 n. 2, descidimus p. 369, sed qui des- 
cenderunt p. 450) complures prodierunt fossionibus Ostiensibus Vaglierii a. 1911, 
Notizie degli scavi 1911 p. 366 seq., p. 450 seq. 


CXCII Addenda et Corrigenda. 

9092 a 8cr. Secundinia Paula 

9110 scr. leg. IIII F. f. Cupp. (sic certe exemplum qtiod edid. Vulic oesterr. 
Jahresheffe 1905, Beibl. p. 3). 

9118 ad ectypum recognovit Premerstein Klio 12, 1912 p. 148, unde sic 
emenda v. 2 seq.: vexil. leg. I Ital., | [V] M. et VII ad Trop. | [r]roi(am), de- 
inde Septidi. 

9179 a b. XIII 4, 11758. 11759. Haug et Sixt Inschriften Wurttemberg's ed. 2 
p. 626. 628 

9235. XIII 4, 11806. 11807. Denuo de monumento, et plenissime, egit 
Koerber editione separata 'die grosse Juppitersaule im Museum der Stadt Mainz ' 
(Mainz 1915) 

9273 not. 1. Eidem deo dedicatus fuit etiam t. Trevirensis XIII 3645, ut 
observavit Toutain bull. des antiquaires de France 1911 p. 200 

9339, 4. Becognovimus l^pidem Bang, ectypum ego: apparuit v. 2 legendum 
esse: [Q. Caecilio'] Metello f., T. Qu[inctio cet.; f. (filii vocabulum) ad Metelli no- 
men adiectum ad distinguendum eum a patre Q. Metello, consule a. u. c, 611, 
etiamtum vivo cum consul factus esset filius 

9362. XIII 4, 11151; not. 5 scr. N. 5585. 5685 (pro 5586) 

9384—9386.  Cf. Rostowzew Klio 11, 1911 p. 387 seq. 

9424. lam Philadelphiae in museo universitatis (John C. Bolfe, 'Old Penn ' 
weekly Beview of the University of Pennsylvania 10. Apr. 1915) 


INDICES. 


NOMINA VIRORUM ET MULIERUM. 

itteris quadratis distinguuntur nomina virorum et mulierum ordinis senatorii. 


T. A. Longinianus 2856 
M. A. . . . Maritimus 6174 
M. A. . . . Sab. . . . 4636 

Abeiena C. f. Balbina 6655 
Abennia Symposio 7909 
Abidius Bassus 3879 
Abiria L. 1. Maxima 7815 
Menopilus Abi(us) L. s. 5161 d 
Q. Abonius . . fil. Secundus 6808 
Abu[cciu8] ... 1911 
..[Abuc]cius Asclas 1911 
L. Abuccius Bathyllus 7901« 
L. Abuccius Castus 7901* 
. . [Abuccius] . . 1. Cleanthus 1911 
L. Abuccius Hermes 7901«:, 7901« 
L. Abuccius lulianus 6121 
L. Abuccius Maximianus 6121 
L. Abuccius Maximus 7901 <> 
L. Abuccius Myro 7901 "^ 
.[L. Abuccius] Ner[e]us lib. 7901» 
L. Abuccius Phileros 7901 f 
[L. Abuc]cius Primus 1911 
L. Abuccius Proculus 6121 
L. Abuccius Proculus iun. 6121 
L. Abuccius L. 1. Severus 7901"= 
Abuccia . . liberta 1911 
Abuccia Aura 7901 d 
Abuccia Hedone 7901* 
Abuccia Pieris lib. 7901» 
M. Abudius Luminaris 7488 

Abudius Priscus Cassidarius Deme- 
trius 6219 
M. Abudius Satuminus 7488 
DESSAU, Inacriptiones Latinae III. 


T. Abudius Verus 3290 
Abudia M. lib. Megiste 7488 
Sex. Abulenius L. f. 6649 
L. AbuIIius Dexter 5560». 7329 
AbuUia N. I. Nigella 8007 
Q. Aburius Nepos 233 
Q. Aburnius Caedicianus 3010.  8659» 
— 8659i 
L. FuLvius C. Fiii. Abuknius Valens 
1051 
P. Aburtennius Priscus 3702 

P. Aburtennius Kestitutus 3702 
C. Abuttius L. f. Laco 6258 
Q. Akanius Q. f. Rufus 6967 
Acania Q. I. Lepida 4962 
Acca Q. f. 3187 

Saluta Acca 1. 7286» 
Acca L. I. Helpis 7882« 
Acca L. f. Prima 4107 
L. Accavus L. I. Phileros 7638 

|A]ccava Salvilla 6569 
Cn. Acceius Cn. f. Rufus Lutatius 154 
gens Acciana 7942 
Sex. Accius 7942 
G. Accius Hedychrus 9279 

ACCIUS JULIANUS  1131. 1132 
M. Accius Modestus 2126 
Accius Montanus 2178 
M. Accius Seneca 2737 
T. Acclenus T. f. 8477 
L. Acconius Candidus 4808 
L. Acculeius L. I. Salvius 8406 
AceriuB Firmius Leontius 5061 
1 


Indices. 


Ch. Acebrokius Peoculus 190 
L. Acestius 3486 
C. Acilius M. f. 5347 

AEYKIOZ 'AKIAIOr KAIIflNOZ YIOZ 

8764 
L. Acilius L. f. 6357* 
M.' Aciuus 7840 
M.'AcHi(Lius) 8646 f 
M. AciLius 6123 
C. Acilius Abascantus 6049 
P. Acilius Attianus 8999 

Aciiiius AviOLA {co8. a. 122) 5287 
M.' AciLius AvioLA (M. Acilius Ava- 
viola 9060) cos. a. 122 5676. 9060 
Manius  AciLius  Balbus  Sabinus 
V. c. 5894 
M. Acilius Can . . . 6207 
M. Acilius M. f. Caninus 882 
P. Acilius Cerdo 3671 
Cl(audius) Acilius Cleoboles 1134 
Acilius Concessanus 6122 
L. Acilius L. f. Eutyches 5196 
M.' Acmus Faustinus 1133. 1134 
M. AciLius ViBius Faustinus 5024 
P. Acilius Felix 4276 
T. Acilius P. f. Florentinus 6282 
Q. Acilius C. f. Fuscus  v. e.  1430. 

1431 
M.' (Manius^e>*S(?r. 9245) AciLrus Gla- 
BRio 1073. — cos. a. 91: 9245. — 
co$. a. 124: 4056. 5287,4.  — cos. 
a.l52: 1133. 6174. — cos. a. 186: 
398. 113.S. 1134 
M. AciLius Glabrio cos. a. 256: 7218 
M. AciLius Memmius Glabkio 5893 
M.' AciLius M.' f. Glabeio Cn. Cor- 
NELius Severus  1072 
Anicius Acilius (Achil- 1283) Gla- 
BRio Faustus V. c. (clarissimus 
vir 1283)  803. 1282. 1283. 8986 
AciLius Glabrio  Sibidius Spedius  V. 

c. 12S1 
L. Acilius Granianus 9259 

Plotius Acilius Lucillus v.c. 4944 
P. Acilius P. f. Paullus 6253 
P. Acil(ius) Pisonianus 4224 
M.' Acilius Placidus 6106 

. .  [VjALERIUS   ClAUD(IUS) .  .   AciLIUS 

Peiscilian(us) 8979 
M.  AciLius  A. p. (A. f. om. 3244) 


Pbxbcus   Eqrilius   Plabiahus 

3244. 5451 
Cn. Acilius Relatns 2254 
M.' Acilius M.' f. Rufus 1376 
Cn. Acilius Saturninus 2254 
Acilius Secundus 4290 

RUFIUS ACHILIUS SlVIDIUS  V. c. et 

inl. 1802 
AciLius Strabo 3456 
A. 'AKEIAIOZ ZTPABQN 6460 
L. AciLius Stba[bo G]ellius Numm[u3s 

5958 b 
L. Stertinius Quintimakus Aciuus 

Stbabo cet. 1089 
Q. Acilius Verus 9331 
Acilia Carnus 8127 
AciLLA Gavesla Feestana c. p. 1134 
Acilia Lamyra 1505 
AciLiA M.' f. Manliola c. f. 1133 
Acili(a) Plec(usa) 1405 
Acilia Theocrite 6016 
C. Aclutius L. f. Gallus 2227 
Aco Acastus 8607 

Aco Catullinus v. c. 1260 
C. Aco C. 1. Eros 8607 not. 
AcoNLA. Fabia (Fabia Aconia 1260) 
Paxilina c. f.  1259. 1260 
L. Aconius Agathopus 7309 
L. Aconius Callistus 5013 
C. Aconius C. f. Porrus 6585. 6586 
Celius Aconiu[8] Probianus 811 
Aconius Severus 2075 
Actalins Januarius 3840 
C. Aculenus Q. f. L. . . 5781 
C. Acutius C. f. Maturus 3894 
Q. Acutius Sp. f. Optatus 6669 
M. Acutius Salutaris 8135 
L. Acutius Artemidori f. Trupho 7775 
Acutius Ursus 7083 
Acutia Tyche 8362. 
Acutia Ursa 7083 
P. Acuvius P. f. 6579 
Q. Adginnius Urbici fil. Martinus 4537. 

7013 
C Adiectius C. fil. Macedo 6493 
C. Adiectius Narcissus 6493 
Adie(ctia?) Pater(na) 3967 
C. Adius 6397 
M. Adiutorius Memmor 9305 
Adiut(orius) Sextus 7089 


1. Nomina viroram et mtiliernm. 


3 


Adventius Tocca 9800» 
' Aduren(ius) Thesens 4215 
. Aebutius C. f. 5331 
P. Aebntius M. f. 7636 
T. Aebutius 3959 
[L.] Aebutins L. 1. [F]austus 7736 
Q. Aebntius Liberalis 5953. 5953». 

9379 
L. Aebntins Martialia 7319 
C. [A]ebutins Restitutns 6049 
Q. Aebutius Satnminns 2446 
Aebntius Satnrninns, T. Aebuti f. 
3959 
M. Aebutius Secnndus 89 
Aebntius Victor, T. Aebut. f. 3959 
Aebntia Januaria 2379 
Aebntia Lanrea 6760 
C. Aecins Similis 2171 
tM. Aedikius JtrLiANiJS 6121 
iAedi- 

M. Aidius Serviliai Aviol[ai] lib. Ame- 
rimnus 4375 
. . Aedins Serviliae l[ib.] [Ejpaphra 
6514 
L. Aedins L. 1. Optatus 6515 
[Ae]dia Megiste 6514 
(Aediai Seevilia 4375. 6514 
Aegril- v. Egril- 
Aeldius Primus 7221 

Aelins 8386 

• . . [qni et] Ceionins et Aelins voci- 
tatus est 1740 
L. Aelius 6387 
L. Aeiins 2266 
L. Aelins L. f. 5377 
P. Aelins 2266 

Pr. Aelins 790 
Q. Aelitjs 7841d 
P. Aelius Abascantns 8391 
Aelins Achilles 5920 
Aelius Aelianns v. p. 4495 
C. Aelius C. f. Aelianus 2060 
L. Ael(ius) Aelianus 7765 
P. Aelius Agathemer, Ang. lib. 1770 
P. Aelins P. f. Agathoclianus 1886 
T. Aelius Ang. lib. Agathopus 1547 
77o. ADuog \4hcifiidd7jg 8857 

Aelius Alexander 8654 
P. Aelins Alexander 4386 
P. Aelius Aug. lib. Alexander 1492 


Aelins Alexandr ... 2178 

Aelius Amandus 2452 
P. Aelius Amandus 2184 
T. Aelius Angustorum lib. Amemp- 

tns 1816 
T. Aelius Aminias Ang. I. 7810 
IIonL Aikiioq) \4fifiwvtog 8851 

Elius Ampelius vir p. 6122 
P. Aelins Amyntianus 2287 

Aelins Anthus 4134 
Aelius Antiochianns 2543 
T. Aelius Antipater 4397 
P. Aelius Antonianns 2622. 3582 

Ael(ins)  Antoninus 8721« 
T. Ae(Iius) Antonins 4060 
[L. A]elius Aug. lib. [Aurjelius Apo- 
laustus 5188 cf. L. Anrelins 
Apolaustus 
Publius [Alelins ApoIIinaris v. p. 8376 
P. Aelins P. f. ApoIIin(aris) 2104 
P. Aelius ApoIIinaris Arlenius 8376 

Aelius ApoUonius 4052 
M. Aeli(us) M. 1. Apollonius 7705 
P. Aelius Bellenius Aristo fil, 6057 
P. Aelius P. f. Bellenius Aristo pater 

6057 
P. Aelius Asclepiacus Aug, lib. 8065 

Aclius [Ajsclepiades 6742 
T. Aelius Asclepiodotns 1647 
P. Aelius Augurinus 4833 

Aelins Augustalis 7266 
P, Aelius Avitns 2199 
P, Aelins Aurelins 2199 
P. Aelius Barbarus Augustorum liber- 

tus 9244 
P. Aelius P. f. Basilides 2151 
P. Aelius Bassanus 2010 

Ael(ius) Bassianus 4830 
P. Aelius Bassus 2183. 2196 

Aelius Benedictns v. e. 1209 
P. Aelius Bithus 2183 

Aelins Bonns 2189 

Aelius Bulimio 5210 

Aelius C 3223 

L, Ael(ius) Caerialis 7765 

T. Aelius Callistianus 2058 

P, Aelius Callistus 8286 

P. Aelins Mari Rogati fil. Gntta Cal- 

pnrnianus 5288 
n. Aikiog KaknovQviog 42S 
1* 


Indices 


Ael(ius) Capito 7171 

Aelius Carpophorus 2846 

Aelius Castrensis 4130. 4132. 4133 
[Sex.] Aelius Catus 140 
T. Aelius Celsinus 363 
P. Aelius Celsus 21S3 
T. Ael(ius) Celsus 363 
P. Aelius Aug. lib. Chrysanthus 1748 

Aelius Cladeus Aug lib. 1672 

Aeuus Coeranus 5041 
P. Aelius Coeranus 1158 
Q. Aelius Communis 6049 
P. Aelius Aug. 1. Constans 1811 

Aelius Crescens 2186. 7225 
P. Aelius P. f. Crescentianus 2428 

Aelius Crispus 2196 
P. Ael(ius) Decimianus 2200 

Aelius Dignus 8386 

Ael(ius) Diogenes 3747 

Aeuus Dionysius V. c.  621. 622 
L. Aelius D[i]on[t]sius c. v. 626 
L. Aelius Helvius Dionysius c.v. 1211 
Palladius ; P. Aelius Dionysius p. v. 1446 
C. Aelius P. fil. Domitianus Gaurns 

2748 
P. Aelius Domitius 2183 bis 
L. Aelius Donatus 2107 
P. Aelius Aug. lib. Donatus 1544 

Aelius Dubitatus 9073 
Aelius Claudius Dulc[i]tius V. c. 751 

Ael(ius) Ep[a]p[h]roditus 7469 

Aelius Epinicus 3881 
P. Aelius Aug. lib. Erasinus 8227 
Q. Aelius Egrilius Euaretus 7776 
T. Aelius Au[g. I.] Euhodion 1585 
T. Aelius Euprepes Aug. lib. 1807 
P. Aelius Aug. lib. Eutyches 9030 
P. Aelius Aug. lib. Eutychus 1776 
T. Aelius Eutychus 1580 

Ael(ius) Exorat(us) 2884 
P. Ael(ius) Exuperatus 7118 
Titus Aelius Faustus 9022 
T. Aelius Aug. lib. Faustus 8274 
T. Aelius Felician(us) 2157 

Aelius Felix 1198 
T. Ae(lius) Felix 4060] 
P. Aelius Felix qui et Novellius Aug. 
lib. 1638 

Aelius Flavianus 2187 
T. Aelius Flavianus 6121 


Aelius Flavus 9127 
P. Ael(ius) Flavus 7112 
P. Aelius Aug. lib. Florus 1526 

Ael(ius) Fortis 5338 

Aelius Fortunatus 2136. 2168 

Ael(ius) Frontinus 2457 
L. Aelius Fronto 256 
Cn. Pompeius Sex. f. HomuUus Aelius 
Gracilis cet. 1385 

Aelius Hadrianus 2543 
P. Ablius P. f. Hadrianus 308 
P. Aelius Aug. lib. Helenus 8227 

Aelius Heraclianus 2543 
P. Aelius P. f. Hermias 2304 
T. Aelius Hermogenes 4307 
A. M'Wiog'EQfioyivt]g Aiha[v6g] 338. 

Aelius Hilarus 8231 

Elius H[i]Iarus 2431 
P. Aelius Hilarus Augg. lib. 1491 
T. Aelius Hilarus 4307 

Aelius Honoratus 7221 

Aelius (H)yacinthus 5315 
L. Aeli(us) Hylas 4241, Aelius Ylas 
4215 

. . Ael(ius) Januarius 1365 

Aelius Ireuaeus lib. 1584 
P. Ael(ius) Aug. lib. Jobacchus 8364 

Aelius Julianus 4315''. alius 5554 
L. Aelius Lamla. 6393. 8581. 9337 
L. Aelius Plautius Lamia 5049 
P. Aelius Aug. lib. Liberalis 1534 
T. Aelius Aug. lih. Libycus 1498 
T. Aelius Annius Litorius 5074 
T. Aelius Livianus 2157 

Aelius Long . . . 4338 

Aelius Lucanus 2199 
T. Aelius Lucretianus 2058 

Aelius Lucius 2200 
P. Ael(ius) Sempro[ni]us Lycinus 1413, 
P. Semp(ronius) Ael(ius) Lycinus 
1414 
P. Aelius Aug. lib. Lycus 1832 
P. Aeli[us] Macrin(us) 2445. 2446 
T. Ael(ius) Malcus 2090 

[Ael(ius)] Malli[anus] 6756 

Ael(ius) Mansuetus 7112 
P. Aelius Marcellinus 2630 

Ael(ius) M[a]rceIIus 7304 
P. Aelius P. f. Marcellus v. c. 2649 
P. Ael(iu8) Marcianus 3598 


I. Nomina virorum et mnlierum. 


P. Aelius P. fil. Marcianus 2738 

Ael(ius) Marcion 5110 

Aelius Martianus 2543 

Ael. Martius 2524 
Sex. Aelius Modestus 5947, 24 
Titus Aelius Montanus Aug. lib. 1706 

Ael(ins) Munatius 9169 
P. Aelius Aug. lib. Musicus 8227 
P. Aelius Myron 4322 
P. Aelius Neo 2183 
T. Aelius Aug. lib. Nices 1816 
M. Aelius M. fil. Niger 1981 
P. Aelius Numerius 2183 
T. Aelius October 6224 
T. AeUus Aug. lib. Olympas 3284 
P. Aelius Aug. lib. Onesimus 1494. 

7213, 24 
P. Aelius Onesimus Aug. li[b.]  7196 
T. Aelius Onesimus libertus 8299 
P. Aelius Optatus 2183 
P. Ael(ius) P. f. Pacatus 2088 
P. Aelius Pamph[ilus] 7307 

Aelius Paulinus 8081 
P. Ael(ius) Paul[i]n[u]s 2546 
P. Aelius Aug. lib. Peculiaris 9441 
P. Aelius Peregrinus 5376. 5850 
P. Aelius Peregrinus, reg[is] Sarma- 

tarum Rasparagani f.  853 
P. Aelius Persicus 7226 
P. Aelius Petronius 2183 
P. Aelius P. fil. Philologus 6311 
P. Aelius Pius Curtianus 7788 
P. Ael(ius) Placidus 4833 
T, Aelius Poemenius v. e. 2941 

Aelius Po[I]ycronius 8231 
P. Aelius Pontianus 8305 
P. Aelius Porcianus 5020. 5021 = 

[il.J Ai'Xiog IloQXLavoq 5021* 
P. Ael(ius) P. f. Primianus 2766 
T. Aelius Aug. lib. Primitivus 1798 
P. Aelius Primus 2766 

Aelius Probus Aug. lib. 1584 

Aelius Prothymus 1554 
P. Aelius Aug. 1. Prothymus 1554 
L. Aelius Protus 7417 

Aelius Proximus 8456 
P. Aelius Aug. lib. Pylades 5185 
P. Aelius Quintus 2183 
P. Aelius Rasparaganus rex Roxola- 
norum 852 


P. Ael(ius) Rastorianus 7163 

P. Aelius Aug. lib. Restitutus 8267 

T. Ael. Augg. lib. Restitutus 1482 

P. Aelius P. f. Romanus 2659 

P. Aelius P. f. Romulus 2157 

L. Ael(ius) Rufinus 3159 

P. Aelius Rufinus 2392. 7146. 8391 

Q. Aelius Q. f. Rufinus Polianus 2761 

Aelius Rufus v. e. 5788 

Aelius Rufus 6040 
T. Aelius Rufus 6121 
M. Ael(ius) M. f. Rusticus 3399 
P. Ael(ius) Sabinianus 7119 
P. Aelius Sabinus 8169 

Aelius Sacerdos 1093 

Aelius Saturninus 9099 

. . Aelius Aug. 1. Saturninus 1568 
M. Aelius Satnminus 1356 
P. Aelius Saturninus 2183 
T. Aelius Saturninus filius 8228 
T. Aelius Aug. lib. Saturninus 1677. 

8228 
T. Ael. Augg. lib. Saturnin(us) 1521 
T. Ael. Aug. lib. Saturus 1481 
P. Aelius Satyrio 2183 
C. Aelitjs Se . . . 9057 
P. AELras Sbcundintjs 5040. 5048 

Ael(ius) Secundus 4733 

Ael(ius) Secundus = IJsxoivdoq 9161 
P. Aelius Aug. lib. Secundus 5174 
L. Aelius Seianus 7394 
P. Aelius Senilis 2183 

Aelius Servandus 2608 
P. Aelius [Se]vehianus M[Axm]us 
5842 

Aelius Severus 1364. 2189. 2326 
P. Aelius Severus 2183 
TIT. AIAIOI NA{b(IOZ) 'ANTflNIOZ 

lEBHPOI 8837 
P. Aelius Sextus 2183 
P. Ael(ius; S[il]vanu8 8027» 

Aelius Similis 1554 
A. Aelius Sollemnianus 9055 

Aelius Spectatus v. e. 2158 
P. Aelius Stefanus 2063 

Ael(ius) Stratonicus 3955 
P. Ael(ius P. fil. Strenuus 7147 
T. Aeli(us) Rubri(us) Superstes 3442 
T. Aelius Tarracinens(is) 2157 
L. Aelius Terentianns 2157 


Indices. 


Aelius Timotheus iunior 8231 
T. Aelius Timotheua pater 8231 
P. Ael. P. f. Tiro 2749 
P. Aelius Aug. lib. Titianus 8044 
T. Aelius Aug. lib. Titianus 1685 
P. Aelius Theagenes 9219 
P. Ael(ius) Theimes 4341 
T. Aeiius Aug. lib. Theodotus 1697 
M. Aeuus Aubklitjs Theon v. c. 

1192 
no. Ai'k(iog) eBonofinoq 8859 
P. Aelius Aug. lib. Threptus 9030 
L. Aelius Tuber(o) 6394 

P. Aelius V 2901 

P. Aelius Valens 2183 

P. Aelius Valens e. v. 511 

T. Ael(ius) Valentin(ianus) 9079 

Ael(ius) Valerius 7304 
P. Aelius Vangio 4833 
P. Aelius Venerianus 8110 

Ael(iu8) Verin(us) 2421 

[Alel(ius) V[e]rinus 3882 

Ael(ius) Vibius 4714 

Aelius Victor 2009. 2186. 7171 

Elius Victor 6122» 
P. Aelius Victorinus 6121 
T. Aelius Victorinus 8387 

Aelius Vitalio 3816 
P. Aelius Vitalis Aug. lib. 1493 

Ael(ius) Urbanus 7146 
L. Ael(ius) Urbicus 1562 
P. Aelius Ursio 3582 
P. Aelius Aug.  lib. Zeno (Zenon 
7213,20) 7213,»°. 7213,". 7213,2o 

Ael(ia) Audi 2766 

Aelia Agrippina 1548 

Ulpia sive Aelia Aug. lib. Apate 
1526 

Aelia Aphrodisia 6311 

Aelia Arete 8274 

Aelia Arsinoe 8231 

Aelia Caenis 1544 

Aelia Cassia 7311 

Aelia Decorata 8235 

Aelia Doris 8299 

Aelia Ehorte (sic.) 3988 

Aelia Europe 5174 

Aelia Flaviana 6905 

Aelia P. filia Flavina 7112 

Aelia Glyconis 8228 


Aelia Heuresis 8117 

Aelia H(y]gia 8224 

Aelia Januaria 5210 

Aelia Jorte (scr. Heorte) 1770 

Aelia Isigenia 8090» 

Aelia Julia 2522 

Aelia Laenilla Aug. lib. 6265 

Aelia Lexis 7810 

Aelia Matrona 8084 

Ael(ia) Maxima 9065 
77. AiXla KoQv[ti\kia NeixaQhrj 8871 

Aelia Nice 1807 

Aelia Nicolais 2882 

Aelia Optata. c. f. 584 

Aelia Pelagia 5154 

Aelia Primenia 8286 

Aelia Processa 2428 

Ael[i]a ProciIi[ana?] 7163 

Aelia Procula 8065 

Aelia Pupula 2522 

Aelia Recepta 4165 

Aelia Eufina 6534 

Aelia Satnrnina 5264 

Aelia Satyra 1510 

Aelia Secundina 1562. 2082 

Aelia Sofias 8090 

Aelia Synerusa 5154 

Aelia Timoclia 7776 

Aelia Tryphera 8456 

Aelia Aug. lib. Tyche 1798 

Aelia Zoe 1507 
P. Aelolius Felix 7520 
Aemilii 8281 

Aemilius 2017 
C. Aemiiius 6123 
AEYKIOI AIMYAIOZ 8765 
Lucius Aemilius 4452 
L. AiMiLiTJS L. p. 15. 3141, 8884 
[M. AiM]jLio(s) M. F. 2989 
Paul(us) Aemilius 6123 
Paullus Aemilius D. f. 2686 
Protus Ae[mili . . s.] 3683« 
L. Aemilius Adiutor 3371 
M. Aemilius M. I. Aescinus 7900» 
M. Aemilius Afer Acilianus 6920 
M. Aemilius Alcima 1109 

Aemilius Ammonius 2304 
Sex. Aemilius Ampliatus 6049 
M. Aemilius M. I. Anteros 7900» 
L. Aemilius L, f. Arcanus  1064 


I. Nomina vironxm et mulierum. 


M. Aemilins Arema 8285 
M. Aemilius Ballator 5077 

C. AeMIIIUS BEHE[ia]CIANU3MAXIM[us] 

1168 
L. Aemilius Carpus 4131 
L. Aemilius Carus 3013. 4398, L. Ae- 
MiLius L. F. Kabus 1077 
L. Aemilius Cattianus 2445. 9098. 
9100 
L. Aemilius L, fil. Celatianus 3232 
Aemilius Celer 5145. 6407 •>. 6409 
M. Aemilius Chrestus 7890. 7891 
M. Aemilius M. M. lib. Chrysanthus 

4217. 4218. 4219 
Cn. Aemilius Cicatricula Pompeius 

LoNGiNUS 9053 
Cn. Pinabius Aemilius Cicatricula 

1994 
[M.] Aemilius Clodianus e. v. 1439 
P. Aemilius Cono 8300 

Aemilius Crispinus 502 
L. Aemilius Daphnus 6062 
Q. Aemil. Diophantus 1969 
L. Aemilius Donatus 5422 
M. Aemilius Durises 2502 
P, Aemilius Egnatianus 6183 
[C. Ae]milins C. 1. Eleuther 3450 
Aemilius Emeritus 2485. 9177 
Aemilius Epictetus sive Hedonius 
7768 
C. Aemilius Euaristus lib. 8281 
Aemilius Eucarpus 9041 
Aemilius Eutycianus v. e. 1209 
A. Aemilius Eutychu[8] 6049 
C. Aemilius Extricatus lib. 8281 
8ex. Aemilius Felicianus 8427 
Aemilius Felix (Felixs 2179) 2178. 
2179 
C. Aemilius Felix 4875» 
L. Aemilius [F]elix 6837 
M. Aemilius Flaccus 3292 
M. Aemilius Flaccus 7916 

Aemilius Florns 2413 
L. Aemilius Fortis 6847* 
M. Aemilius Fortunatus 6049 
L. Aemilius Fortunius 6847» 
C. Aemilius C. f. Fraternus 1393 
Aemilius Frontinus 8685 
Aemilius Fronto c. V. 5678 
T. Aemilius Fuscus 6102 


L. Aemilius Germanus 6847» 

M. AemiliUB  M.  M.  1.  Gihllo  (sic) 

7900» 
Q. Aemilius Helpidephorus 6332 
M. Aemil(ius) M. f. Hermes 9078 
C. Aemilius C. f. HomuIIinus 5600 

L. AeMILIUS M. f. HONORATUS 1048 

M. Aemili[u8] . . fil. Honoratus 6876 

Aemilius Inpetratus 2179 
C. Aemilius Inge[n]uus 8340 
M. Aemilius Laetus 1460 
Hemilius Lascius 9163 
M'. Abmilius Lepidus {cos. a. p. Chr. 

11) 112. 3806. 7462 
M. Aemilius Lepidus {cos. a. p. Chr. 6) 

6098 
M. Aemiliu(8) M. f. Lbpidus 5805 
MAAPKOZ   AfMYAIOZ   A^OIAOZ 
MAAPKOY YIOZ co8. a. u. c. 567 
8764 , M. Aemilius M. p. M. n. Le- 
piDUS 5803. 5804 
Aemilius Lucinus 5787 
M. Aemilius Macer Faustinia[nos] 

V. c. 453 
L. Aemilius C. f. Malo 6704 
Q. Aemilius Marinus 2364 
Lucius  Abmilius  Metopius  Flavi- 

ANOS c. V. 5520 
L. Aemilius Moschus 1064 
A. Aemilius A. I. Nicepor 7653 
Aemilii Nicomedes et Nicomedes 
1908 
P. Aemilius P. f. Nicomedes  1908 
M. Aemilius Nobilis 7050 
C. Aemilius VoIso(ni8) f. Oca 5516 
Aemilius Papinianus [v.j em. 2187 
Aemilius Pardalas 4929 
L. Aemilius L. f. Paternus 2661 
L. Aemilius Paullus 5026. 9337 
L. Aemilius L. p. Paullus 43. 57 cf. 

15. 8884 
L. Aemilius Pelusius 6847» 
L. Aemil(ius) Pertinax Acceianus 

L. fil. 6335 
M. Aemilius Philetus 4218 
M. Aimilius Philippus 7882» 
M. Aemilius Phoebus 4409 
L. Aemil(ius) Pontianus 1354» 
Q. Aemilius Pontianus 1163 
L. Aemilius Primus 4500 


6 


Indicee. 


L. Aemilius L. f. Proculus 8269 
L. Aimilius Pudens 8597» 
L. Aemiiius Purpurius 6847» 
Aemil(ius) Quadratus 2886 
L. Aemilius M, f. M. nepos Rectus 

6953. 6954 
Paullus Aemilids PaulI/I f. Regil- 
Lus 949 
. . Abhilius Rufinus 5479 

Aem(ilius) Salvianus 2618 
C. Aemilius Saturninus 4136 
M. Aemilius Saturus 1427 
[M. Aemilius Soa]ubus 9338, 4 
MAPKOZ AIMVaIOZ MAPKOY TIOZ 

ZKAfPOZ 8775 
Q. Aemilius Q. f. Secundus 2683 

Aemilius Severianus 5276 
Q. Aemilius Severianus 533 
L. Aemilius Severinus  qui et Piiil- 

lyrio 8499 
L. Aemilius Simbolius 6847» 
M. Aemilius M. f. Soterias 2321 
Q. Aemilius Soterichus (Sotericus 2003) 

2003. 9053 
Q. Aemilius Vibianus 3451 

Aemilius Victor 7220 

Aemilius Victor v. e. 6809 
Q. Aemilius Victo[r] Saxonianus 586 

. . [Ae]milius A. fi. Victorinus 1391 
M. Aemilius Vitalis Crepereianus 

4402 
M. Aemilius M. f. Ulpianus 3489 

[Ae]milia ina 6332 

Aemil(ia) Agape 6335 

Aemilia Amotmicar 4465 

Aemilia M. 1. Calliste 8281 

Aemilia Kara 6944 

Aemilia Chia lib. 2683 

Aemilia Ephesia 8269 

Aemilia Gargilia 8427 

Aemilia Helene 8227 

Aemil[ia] Hippolyt[e] 8340 

Aemilia Irene 5224 

(A)EMILIA  MaTBRNA  TiSBMANTlA 

8952 
Abmilia Eogatilla c. f. 4930 
Aemilia Secundilla 4134 
Aemilia Serapias 4155 
Calpurnia Rupbia Aemilia Domi- 

TiA Severa c. f. 1175 


Aemilia M. 1, Simene 7900» 
Aemiliea (sic) Spifarlla (sic) 7799 
Aemilia Theofila 1908 
Cn. Aequasius C. f. Calvo[s] 5377 
Aequiculus Apronianus 4381 
Aequicula Bassilla 4381 
Q. Aeronius Antiochus 6155 
. . Aescionius C. [f.] Capella 6581 
C. Aeternius Eufus 2836 
Aetrilius Priscianus 2934 
Sex. Aetrius S[ex. f.] Ferox 2666, 
Aetrius Ferox 2666» 
Aetrius Irenaeus 4215 
C. Aetrius C. f. Naso 6644 
Aetrius Romanus 4215. 7020 
Aetrius Rufinus 2452 
Aetrius Terminalis 7221 
Aetrius Verna 7220. 7221 
Aetumia Zotice 1914 
C. Afiedius C. f. Sexstianus 5325 
L. Afilanus L. f. Provincialis 4946^ 

L. Afilanus Verecundus 4946 
C. Afinius Ascla(s) 3610 

Afinia M. p. Gbmina Babbiana 

527 
Afinia Tyche 8363 
Afraia C 1. ItaUa 7900 »> 
L. Apb[a]niu8 A. f. 878 
Sex. Afranius 4815 
Sex. Afranius Sex. f. Burrus 1321 
L. Afranius Cerialis 1. Eros 7476 
C. Afranius Clari 1. Graphicus 7752 
Afranius Hannibalianus 8929 
Afrania Cerialis 1. Procilla 7476 
ifrania L. 1. Uranie 7476 
P. Agellan(us) Rufus 2157 
Agidius Chrestus 2156 
C. Agilleius C. [f.] Mundus 6196 
C. Agileius Primus 197 
A[g]ileius Priscus 3078 
Agilius Felix 1162 
M. Aurelius Aug. (Augg. 5194) lib. 
Agilius Septentrio 5193. 5194 
P. Agrasius P. f. Marcellus 6050 
[Ag]r[a]sia Faustina 3293 
Agrasia T. 1. Rufa 8150 
Agrilia L. f. 4948 
Q. Agrinius Q. fil. Speratus  Speratia- 

nus 4464 
L. Agrius Calendio 4200 


^K    Agrius Pretextatus 6122 
Agria Fabia[nla 2317 
Agi-ia Sueia N. f. 3350 
L. Agusius Cn. f. L. n. Mussus 5666 

Agusia T. f. Priscilla 6218 
P. Ahius Candidus 5591 
Q. AlACIUS [Mo]destu3 Crescentia[nu8] 
483 = AiACius MoDESTns 5050». 
5909 
Sex. Aiadius Agatheme(rus) 7306 
[L.] Aiatius Phoebus 3878 
L. Aiedius M. fil. Victor 6876 
L. Aienus L. f. 4906 
Publius Aieza 2865 

Aiezia Bitalis 2865 
A. Aigius C. f. 5738 
C Aiscidius Lepos 567T 
Alb. Severus 2554 
L. Albanius K. f. 3833 
M. Albani(o) L. f. 6132 

Albanius Agricola 2334 
M. AIban[i]us Paternus 4668 
T. Albanius Primanus 2435 

Albanius Primu[s] 4746 
T. Albanius Principianus 2153 
C. Albanius Speratus 6490 
C. Albarenius C. f. 5897 
Q Albatius Corinthus 7227 

Q. Albatius Verna 7227 
L. Albienus Staius 6395 
[L. Albinius?] 51 

Albin[ius] . . . 8744 « 
M. Albinius M. f. 6250 
M. Albius 3818 
Nicomac(us) Albi M. s. 3818 
M. Albius M. f. 2235 

►   L. Albius Auctus 6049 
Albius Faustus 3883 
A. Albius A. f. Gutta 139. 140 

Alb(ius) Ma(ximus) 3745 
C. Albius T. f. Pansa 5645 
T. Albius C. f. Pansa 5645 

AXBIUS  PULLAIENUS   PoLLIO   1998. 

4046 
L. Albius L. 1. Thaemella 7708 
C. Albius Livillae 1. Thymelus 6239 

►     Albius Verinus 4130 
Q. Albius Vitalio 8734 
Albia Cullionis (uaror) 7883 >> 


L Nomina virornm et mulierum. 


Albia Cri8p[ina] 7163 
Albia O. L Hargula 8404 
Albia M. 1. Hilara 2235 
Albia Pacina 3883 
Albia L. 1. Primigenia 7708 
L. Albucius 6396. 6414. 6416» 
L. Albucius Celsus 6416» 
C. Albucius C. f. Firmus 5070 

C. Albucius C. I. Restitutus 4282 
Albucia Sex. fil. Exorata 7252 
Albucia C. f. Pontia 3176 

Alci- 

MAPKIA KAAYAIA 'AAKIA 'AOH- 
NAIX 8824 •> 
C. Alennius L. f. 8325 
C  Alennius C. f. Barba 8325 
Alennia C. I. Murtis 8325 
Alennia Sabina 3493 
*Alerius Maximus 2182 
Alfadonius Saturninus 2156 
L. Alfenatius [Priscu]s 6245 
P. Alfbnus 6388 
P. Alfenus Anteros 8811 
^Ak(f,{?]v^Q) 'Ajio^XivixQiog 8853 
'AX(p{7]vbg) 'AQiyvwTog 8853 
Alfenus Aspasius 5466 
T. Alfenus Atticus 7455. 7455» 
Alfenius  {vel Alfenus)  Avitia- 
Nus 5039 
L. Alfenus Avitianus 867 

Alfenus Fortunatus 3374 
P. Alfenus Hypanus 8051 
Alfenius  Ceionius Julianus Ka- 

MBNIUS V.  c.  1264 

L. Afenus Pate[rnus] 4392 
P. Alfenus Rusticus 8311 
T. Alfenus Secundus 7455 

Alfenus  Sbnecio V. c. 2618. 5899 

P. Alfenus Varus 9337 

Alfenius Senecio 8391 

Alfena P. I. Lite 8311 

Alfena Saturnina 5208 
C. Alfidius 5083 
M. Alfidius M. I. Fortunatus 7483 
L. Alfidius Herknnianus 5024 
Q. Alfidius Q. 1. Hylas 7559 

D. Alfidius Hypsa(e)U8 6387 
C. Alfidius Secundus 2131 

T. Alfidius T. 1. Stabilio 5421 
. . Alfidius C. f. Strab(o) 6303 


10 


Indices. 


AliFIDIA  M. f.  125 

Alfidia Severa 7559 
V. Alfieno(s) Po. f. 6132» 
Alfin- 
T. Appalius T. f. Alfinus Secundus 
1417 
P. Alfius Avitus Numeb(ius) MATEmnjs 
2931 
C. Alfius C. fil. Clemens Maximus 

6620 
P. Alfius Erastus 7540 
L. Alfius Florus 6610 
Q. Alfius Q. f. Justus 6316 
Alfius Licinius v. p- 6324 
Alfius Maximus 7289» 
C. Alfius T. f. Maximus 5417 «>. 

5676 
P. Alfius P. f. Maximus Numer(ius) 

LiciNiANUS 2931 
M. Alfius M. f. Olympiacus 9200 
C. Alfius Priscus 9052 
C. Alfius Quadratus 4446 
C. Alfius C. f. Quadratus 6624 
L. Alfius Quietus 6610 

C. Alfius C. f. Ruf{us) 6624 

L. Alfius L. f. Valentinus 6268 
Alfia C. f. Mimisia 6624 
Alfia P. f. Quart[a] 5684 
M. Allecinua Athictus 3754 
D. Alleius D. 1. Hymenaeus 1955 
M. AUeius Libella 6365 
M. Alleius Luccius Libella 6365 
Cn. Alleius Nigidius Maius 5143. 
5144. 6035 

D. Alleius Cilonis L Pamphilus 1955 
[A]lleia [Cn. M]ai f. 6371 

AUeia M. f. Decimilla 6365 
Alleia D. f Eugenesis 1955 
Alleia D f. Victorina 1955 
AUeia D. I. Victoria 1955 
Alleni- 
Skx. Papinius Q. p. Allenius 945 
L. AUenius L. f, Vespa 7556'' 
C. Allianus Tiburtinus 6235 
Alliator Ories 2064 
Alliatorius Celsus 6043 

Alliatoria Celsil[lja 6043 
AUidia L. f. Rufa 2021 
A. Allienus 7850 
M.' Allienus M,' I. Antiochus 8470 


C. AUienus Epigonus 6049 

Ti. Almenus Sicinius Quintianus 

3618 
M.' Allienus Sp. f. Romanus 8470 
AUiena M.' I. Daphnis 8470 
P. Allius M. f.  5621 
M. Allius Apollonius 7239 
M. Allius M. 1. Blastus 6312 
C. Allius C. fil. Celer 6989 
M, Allius Clemens 8651 
L, Allius Epaphra  7843 
M. Allius M. f. Festus 8164 
M. Allius Firminus 8516 
C. Al[l]iu8 C. fil, Fuscianus 6174 
Sex. Allius Mamercus 6907 
Allius Maximus V, c. 597 
Allius Maximus 6870 n 
Q. Allius Maximus 5540 
Q. Allius Maximus 6898 
C. Allius C. 1. Niger 9036 
Q. AUius Q. f. Pudentillus 6766 
M. Allius M. f. Ru[fus] 6147 
T, Allius T. f. Rufus 140 
M. Allius Tyrannus 6051 
Allia M. [f.] Candida 7308 
Allia Prima 6673 
Allonia C. f. Potita 8297 
Sext. Alp(inius) Alcimus 7174 

Alpinius Magnus V. c, 708 
Altena Romana 1960 
C. Amandius Finitus 2444 
M. Amatius Crescens 7238 
C, Amatius C. Amat(i) Patern. fil, 
[P]aterninus 7049 
Amat(ius) Rufinian(us) 3129 
Amatia Eunia 7238 
M. Amblas(ius) Fortunat.  2157 
Ametius Felix 2178 
Amillius Constans 9306 
M,' Amitemius municipum 1. Jucundus 

6547 
T. Ammaus P. f. Nerva 5773 
L. Ammia[tius] Gamburio 5646 
Ammius Manius Caesonius Nicomachus 

Anicius Paulinus V. c. 1220 
Ammo(nius) Jaso 2902 

Ammon(us) Secundan(us) 7089 
Amnii 1269 

Amnius iun(ior) = Anicius Pauli- 
Nus iun. c. V. 1221 


I. Nomina virorum et mulierum. 


11 


Dkm[etbia]8 Am[nia. virgo) 8988 
D. Ampius Q. 1.  == ^sxfioq "Afimog 

Kolvxov 9237 
A. Ampius Epaphroditus 9054 
L. Ampius Ne . . . . 5670 
M. Ampius O. 1  Romanus 7897 
L. Ampius Stephanus 4174 
Ampudins C(h)arito 7902 
M. AmuUius Lupus 5919 
T. Amunius Silvanus 6509 
C. An . . . vel Am . . . 2989 

M. An . . . Saturni(nu8) 2486 
Pac. Anaiedius St(atii) 3814 
L. Anatinius L. lib. Phoebus 7175 
T. Ancharenus T. f. 2252 
Ancharena Aphe 7620 
Ancharii 5792 
Q. Ancharins C. f. 2490 
C. Ancharius Auctus 7876 

Ancharius Celer 7217 
Sex. Ancharius Faustus 9250 
Q. Ancharius Marianus 8126 
T. Ancharius Priscianus 5057 
T. Ancharius T. f. Priscus 5057 
C. Ancharius Syneros 7876 
Vel. Haerina Vel. Ancarialisa 7830 •> 
Ancharia Luperca 7217 
. Andolatius 4842 
Anfius Felixs 2179 
genus Aniciobcm 1263; ANicn 1269 

. . Auicius P. 1 6214 

C. Anicics 8584 
Anictcs Acilics Aginatics Facstcs 
V. c. 3132 
M. Anicius L. f. Baaso 5514 
Anicius Acchbnics Bassus V. c. 
1262. 1263. 1292. 5702. 8984 
P. Anicius P. 1. Eros 7662 
Q. Anicics Facstcs 446. 2397. 2438. 
9097. 9177 
Anicios Faustos Albin(os) Basi- 

Lius V. c. 1312 
Anicius Acilics  (Achilics  1283) 
Glabbio Facstos V. c. (clarissi- 
mus vir 1283)  803.  1281.  1282. 
1283. 9028 
Anicics Hermogenianos Oltbbius 

V. c. 1267 
Anicics Jcllands 1220. 6111« 
P. Anicius P, f, Maximus 2696 


L. Anicius L. f. Paetinas 7160 
Anicius Paulincs iunior c. v. 698. 

1221 = Amnics iun(ior) 1221 
Ammics  Manios  Caesonios  Nico- 

MACHU3  AnICIOS  PACLINUS  V. C. 

1220 
M. Anicius M. 1. Primns 5468 

Anicius Priscus 3081 

Anicics Probinus V. c. 1268. 1269 

Anicius Probus V. c. 1268. 1269 

AuB. Anicius Stmmachos V. c. 801 

Anicius Victor 2573 

Anicia 7662 

Anicia . . . 1907 

Anicia P. 1. Creste 7662 

Anicia Juliana c. f. 1267 

Ttbrania Anicia Juliana c. f. 1271 

Anicia Prisca 3081. 3807 

Anicia Faltonia  Proba,  Amnios 
Pincios Aniciosque decorans 1269 
M. Animisius Priscianus 7324 
M. Animisius Priscus 7324 
P. Aninius C. f. 5706 
L. Aninius L. f. Capra 5397 
L. Aninius L. 1. Eros 1903 
C. Aninius Eutyches 7992 
L. Aninius Faustus 7227 
Cn. Aninins Fortunatus 5921» 
Q. Aninius Martialis 7992 

Aninius Priscus 2452 
M. Oppius Capito cet. Aninius Seve- 
rus 6572. 6573 

Aninia Anthis 6155 

Aninia Sex. 1. Ge 4909 

Aninia M. f. Magna 4894 
Ann, Coss. Gal. 4099 

Ann. Q. f. Mariana 4513« 
C. Annaeus 6123 
L. Annaeus 6123 
Q. Annaeus Q. f. Baibus 2249 
P. Annaeus Q. 1. Epicadus 3354. 7166 
T. Cobnblius Anneus Fuscus 5024 
M. Annaeus M, f. Longinus 5219 

Anneus Maximus 4793 
L. Annaeus Palaestricus 7303*. 

Annaeus Philetus 7225 
Q. Annaeus Philetu[s] 7226 

Annabus Placidus 3406 
T. Annaeus Placidus 1127 
T. Annaeus Rufus 6121 


12 


Indices. 


Annaeus Satnrninus 8942 
Q. Annae[u8 S]capula 2249 
L. Annaeus Servilianus 2617 
Annea Jucunda 8683 
P. Anneius P, f. Probus 2010 
Annellus Quodratus (sic) 2543 
C. Annidienus Frequens 8203 

C. Annidienus Marcellus 8208 
Ajwidius Sbverus 7378 
C. Anniolenus C. f. Gallianus 6813 
Anniua 2577 

Anni frat(res) 6675, xvi. xviii 
C. Annius 6123 
C. Annius C. f. 6975 

C. Annius L. f. Coelia gnat(us) 7832 
L. Annius 6123 

Vel. Anne. Cupsnal 7832 

Annius .... iNus V. c. 5555 
P. A[n]nius Ampliatus 6049 

Annius Antiochus v. p. 734. 749 
Q. Annius Aper 2373 
L. Annius Bassus 6049 
Q. Annius Bottus 4694 
Appids (App. 4131) Annius Atilius 

Bradua 2109. 4131 
A. Annius Camars 3617 

Annius Cassius 2359 
Sex. Annius Celer 4169 

Annius Celerio 8080 

Annius Corus 2452 

D. Annius Crescens 6049 
T. Annius Crispinus 2097 

Annius M. lib. Eros 305 
A. Annius Eucharistus 3667 

FiiAvius Annius EucHARius Epipa- 
Nius V. c. 5522 
L. Annius Fabianus 1346 
App. Annius Falernus 4971 

Annius Felix 3751 
M. Annius Fidus 4971 

Annius Flavianus 1914 
C. Annius Flavianus 1436 
C. Annius L. f. Flavus 6926 
Appius Annius Ga[llus] 5284 
L. Annins T. f. Gritto 5643 
P. Annius Herma 3686 

Annius Hilarus 5400 

Annius M. lib. Hilarus 305 
M. Annius Honoratus 2397 

Annius Januarius 2178. 2179 


Q. Annius Januarius 6313 

Annius Italicus  2295 
L. Annius L. p. ITAI.ICUS Honoratus 
1174 

Annius Julianus 1317 
C. Annius Lacerta 5293 

Annius Largus 6008 cf. 6173 
L. Annius Largus 5024 
T. Annius L. f. Larg[us] 3600 

Annius Leonas 5503 
C. Annius C. I. Lepos 7959 

Annius Libo 5287 
M. Annius M. p. Libo 7190 
T. Aelius Annius Litorius 5074 
A. "Avviog Maxfddv 8873 
L. Annius L. f. (L. f. ovz. 5637 ») Mam- " 

mianus Rufus 5637. 5637» 
M. Annius M. f. Martialis 305 
C. Annius Marulus 6387 

Annius Maximinus 8080 
T. Annius T. f. Maximus Pomponia- 
nus 2725 

Annius Memmianus 5073 
M. Annius Philipp(us) 7955 

Annius Phlegon Aug. lib. 8686 
M. Annius Phoebus 5583 

Annius Phylles 7344 
C. Annius C. f. PoIIio 7852 

Annius Primitivus 5069 
M. Annius M. fil. Primitius 2163 
L. Annius Sp. f. Priscus 2877 

Annius Proculus 6334. 8689 
M. Annius M. f. Proculus 6137 

Annius Protus 5400 

Annius M. lib. Protus 305 
L. Annius Ravus 5024 
[L. Annius] L. f. Eavus 1121 
C. CAEBELLrus FupiDius Annius Ravus 

cet. 1160 
C. Annius C. f. Roman(us) 5464 

[AnInius Ru[fin]u8 c. V. 5777 
L. Annius Rufinus 6675, xvn 

Annius Rufus 2612 
L. Annius  L. f. Rufns Athenasius 

5500 
T. Annius T. f. Rufus 5643 
M. Annius Sabinus Libo c. v. 6183 
M. Annius Sacerdos 5728 
L. Annius Secundus 6121 
C. Annius Julius Secundus 1110 


I. Nomina virorum et mulierum. 


r 

^B P. Annius Stepbanus 6049 
^P  L. Annius L. 1. Thre . . . cu . . 6073 
^■^    Annius Titianus iunior 3751 
P. Annius Trophimus 2003 
C. Annius Tyrannus 3721 
M. Annius Valens 2625 
Annius Verissirans 6122 
Annius Vekus 2117 
C. Annius Verus 6675, xvn 
L. Annius Vitalis 2373 
P. Annius Urbanus 6049 
Annius Urc .  . 6122* 
Volusia Q. f. Pia Annia A . . .na 

8268 
Annia Agrippina 1937 
Annia M. f. Cara 5400 
Annia Celerina 8080 
Annia Crestina 8241 
Annia M, 1. Dionysia 7657 
[Annia Fundania M.] fil. Faustina 

1114 
Annia Festa 8260 
Annia Fortunata 4993 
Aunia T. I. Helena 8477 
Annia Jucunda 6137 
Annia Maximina 8080 
Annia Myrine 1610 
'ANNIA 'PHriAAA 'Hq(66ov yvvt} 
= Annia Regilla Herodis uxor 
2930 
Aunia Stratonice 1830 
Annia M. f. Tranquilla 5400 
Annia L. f. Victorina 5764 
M. Aunulenius Primus 2157 
Ansius Archelaus 9104 
Ansius Proculus 9104 
Ansia Tarvi f. Rufa 5430 
P. Anteius P. Antei Syri 1. Herma 219 
M. Anteius M. f. Restitutus 6591 
P. Anteius Syrus 219 
Auteia P. f. Crispina 7985 
C. Antistius cos. a. u. e. 724 6123 
C. Antistius cos. a. u. c. 748 7890 
C. Antistius cos. a. p. C. 23 6394 
C. Antestius Cn. f. 3412 

Antistius Advrntus 1091* 
IQ.] Antistius Adventus 3094 
Q. Antistius  Adventus  (Q. f. add. 
8977) PosTUMius Aquulinus 1091. 
8977 


13 


Q. Antistius Ag-athopus = Agathopus 
lib. 1091. 1091» 
Antistius Atticus 2569 

L. Antistius Belliciauus 2388 his 

Lucius Antistius Bellicus 2388 
Antist(ius) Benign(us) 4215 
Antistius Bukrus 1091». 6759 

L. Antistius Burkus 2099. 4206 

L. Antistius MuNDieius Bukeus 1091 
Antistius Coraesus 9061 
Marcius Antistius Domitius 7184 

C. Antistius Earin(us) 2160 

M. Antistius Euporus 8643 

T. Antistius Favor 6176 

L. Antistius Faustus 6049 

C Antistius Frontinus 3768 

M. Antistius Helianus 6174 

M. Antistius Helius 6174 

Tib. Antistius Fausti fil. Marcianns 
1390 

C. Antistius Martialis 533 
Antesstius Numisianus 2543 
Antistius Primigenius 3180 

L. Autistius L. f. Quietus 2150 
Marcius Antistius Rufus 7184 

T. Antistius Sabinus 2024 

L. Antistius Cn. f. Sarculo 5010 

C. Antistius Severus 9061 

L. Antistius L. f. Tiro 6342 
Antistius Vetus 5682 

C. Antistius  Vetus   2342.  3307. 
5283 

C. Antistius Vetus 6107 

L. Antlstius Vetus 2491. 6103. 7918 

L. Antistius Vetus 3490 

L. Antistius C. f. Vetus 948 
Antestius Victorinus 7317* 

L. Antistius Zosimus S545 
Antistia Chryseis 8545 
Antistia 0. 1. Delphis 7288 
Antistia Veteris lib. Eur. . . 3506 
Antistia Hias 2547 
Antistia Magna 8217 
Antistia Methe 3180 
Antistia L. 1. Plutia 5olO 
Antistia L. f. Praenestina 5306 
C. Antius 5800 cf. 38 

M. Antius Crescbns Calpdbnianus 
1151. 4176 

M. Autius Hermes 8463 


14 


Indices. 


M. Ahtohius Antius Lupus 1127 

Antius Polio 8380 
[C. Ant]ius Quadbatus 1374 
r. (rAIOZ  8819)  "ANTIOZ  AYAOZ 
'lOYAIOI AYAOY Yldl KOYAA- 
PATOZ 8819. 8819« 

Ahtius Rufinus  5956 

Antia 2779 

Antia Sex. 1. Arescusa 1787 

Antia Mabcbij:.ina 1127 
Antonius 1977. 2168 
. . [Ajntonius ... 6157 

Antonius . . . s 2543 

Antonius ... us 2452 
C. Antonius 5161 e. 5800. 6204 
C. Antonius C. f. 2483 
C. Antonixjs M. p. 88 
JuLLXJS Antonius 92 
L. Antonius 3102 
M. Antokius 943. 5561. 6875 
T. Antonius 6123 
T. Antonius T. f. 2483 
M. ""AvTwvioq *AxaLx6q 8863 
A. Antonius Adrastus 5280 
C. Antonius Aelianus 7108 
C. {vel Gaius) Ant{oniu8) Agrippinus 

7148 duo 
A. Antonius Albanus 5279 
L. Antonius [Albus] 5038 
C. Antonius C. f. Alexander 6847 

Antonius Antiochianus 2543 

Ant(onius) Antoni(anus) 4060 
C. Antonius C. f. Antullus 2157 
L. Antonius C. f. AntuUus 8131 
[T.] "AvxiutviOQ) Kh AX^. ligiyvwtog 
8853 

Antonius Arquius 6101 
P. Antonius Arsinous 8231 

Antonius Astralis 6008 

Antonius Athenaeus lib. 8156 
M. Antonius Athenio lib. 8156 
M. Ant(oniu8) Basilides 9093 

Ant{ouius Bassus 9169 

Lucius Antonius Capito 4069 
M. Antonius Carpus  1095 
M. Antonius M. f. Celer 9059 
C. Betuus cet. Autonius Celer cet. 

6615 
M. livzojviog KQtanog 338 

Antonius Colo 2883 


M. Antonius Crescens 7318 

[A]ntonius Cretianus 4786 

Antonius Dbacontius V. c. 758. 768 
M. Antonius M. f. Earinus 8050 
M. Antonius Encolpus 8156 
L. Antonius Epictetus 8735 
L. Antonius Epitynchanus 1916 
M. Antonius M. 1. Euphranor 7903 
Fl. Antonius Eustochius 4146 
C. Antonius Entyches 4116 
[L.j Antonius L. 1. Euthetus 8108 
M. Antonius Exochus 5088 
M. Antonius M. f. Fabianus 9019 
M. Antonius Eortunatu[s] 6049 
Cn. Antonius Cn. f. Fuscus 5454 
M. Antonius M. f. Gai[onas] 898 
Q, Antonius Gallus 326 
M. Antonius Gerinanus 9059 
M. Antonius Hoplonis 1. Hennunes 

9198 
M. Antonius Heracla 2914 

Antonius Hibeeus 423 
[M. Antonius Hibbb]u8 72121, 18     f 
A. Antonius Horus 5418 
G. Antonius Hymnus 3889 

Antonius Januiarianus {sic) 5554 
M. Antonius M. f. Januarius 2063 
L. Antonius lonicus 9421 
M. Antonius Isidorus 2867 

Antonius Isocrysus 7858 
M. Antonius Julianus 6059 
L. Antonius Leo 2839 

Aur(elius) Ant(onius) Longinus 4283 

Antonius Longus 2835 
M. Antonius Longus 2403.  9059 
M. Antonius Antius Lupus 1127 
Sex. Antonius Mansuetus 7328 

Ahtonius Mabckllinus (v. c. add. 
8944) 6113. 8944 
Gaius Ant(onius) Marcellus 7148 

Antonius Marianus 4316. 4818 
P. Antonius Marinus 8231 
L. Antonius Modestus 6940 

. . Antonius M. f. Naso 9199 
L. Antonius Naso 253 

Anton(ius) Natal[i]s 2614 
C. Antonius M. I. Nico 6302 
M. Antonius Niger 5090 
M.  Antonius  Pallantis  1.  Nobilis 
1587 


I. Nomina Tirorum et mulierum. 


15 


M. Ant(onius) Onesas 4079 
T. Antonius Paternus 6108 

MagxoQ 'ivruiviog Ilsiaavog 8786 

Ant(onius) Pelagius 7264 

Antonius Petronianus 5554. 6122 
M. Ant(onius) Augustanius Philetus 

9093 
M. Antonius M. 1. Philomusus 7896 
M. Antonius M. f. Phoebus 2112 
M. Antonius Augnstae 1. Pindarus 

7882 = 
L. Anto(nius) P]acidu(s] 7087 
T. Antonius Primus 2097 
M. Antonius Priscus 6121 

Antonius Proclinus 9143 

Antonius Proculus 9096 
Dec. Antonius Proculus 3177 
M. Antonius Proculus 7481 
M. Antonius M. f. Proculus 2102 

Ant(onius) Pud(ens) 7114 

Anto[nlius Quadratus 2886 
L. Antonius L. f. Quadratus 2272 

An[t]onfius] Re . . . o 6112 

Antonius Rofincs 5287, e 
M. Antonids Rufinus 6209 
M. Antonius Rufinus 2834 

Antonius Rufus 4244. 4245 
C. Antonius Rufus 4225 
C. Antonius M. f. Rufus 2718 
M. Antonius M. f. Rufus 1890. 2000. 

8474, et Marcus f. eius 2000 
L. Anton(ius) Sabinianus 3092 

Antonius Secundus 2179 
L. Ant(onius) Secun(dus) 3015 
P. Ant(onius) Secundus  3907 
TIT.  AIA(I02:)   NAiB(IOI)  'ANTli- 

NIOI lEBHPOI 8837 
L. Antonius T. f. Silo 2715 
Q. Antonius Silo 3914 

Ant(onius |Si]lvanu8 v. e. 9023 
C. [Ant]oniu8 Silvanus 2446 
M. Anto(niu8) Silvanu(s) 2445 
M. Ant(oniu8) Sopater 2902 
M. Antonius Sp. f. Stephon 3890 
M. Antonius Teres 7481 
M. Antonins M. f. Teres 7481 
P. Ant(oniu8) Tertius 7304 
M. Anton(ius) Tiber(ianu8) 8668« i> 
M. Antonius Timi f. Times 9055 

Antonius Timocrates 8091 


Antonius Valens 3980 
M. Antonius M. f. Valens 2157 

Antonius Va[Ien]tinu8 2646 

Antonius Valentinus filius 2646 
C. Antonius Valentinus 3574 
C. Ant(onius) C. fil. Valentinus 7148 
M. Antonius Valentinus 7129 

Antonius Victor 6122 
M. Ant(onius) Victorinus 3886. 
4253 ab 

Antonius Vitalis 7266 
M. Antonius Vitellianus v. e. 2768 
M. Antonius Zbno 2005 
P. Antonius Zmara[g]du8 8231 

Antonia Drusi v. ind. III 

Antonia minor 1754 

Antonia Claudii f. v. ind. III 

Antonia 8611 

Antonia Q. f. 8069 

Antoniae duae 5220 

[Bjultia cet. Antonia .... uma 
7260 

Ant(onia) Agrippina 7148 

Autonia Antonina 4323 

Antonia M. lib. Aphrodisia 3182 

Antonia Asia 1810 

Antonia M. I. Chryse 7873 

Antonia Clementina 8271 

Antonia Dionysia 3108 

Antonia Domina 2883 

Antonia A. f. Furnilla 953 

Antonia Grapte 2025 

Antonia Hygia 3505 

Antonia Lyde 8353 

Ant(onia) Marcella 7148 

AntONIA MARCIAmLLA c. f.  1232 

Antonia Monnica 8086 
Antonia Nice 7898" 
Antonia Dec. f. Paula 3177 
Antonia Cn. fil. Picentina 5652 
Ant(onia) Prima 4123 
Antonia Prisca 1091 
Antonia Procula 5544 
Antonia Rhodine 1697. 8294 
Antonia L. f. Saturnina 6869 
Ant(onia) Severine 4892 
Antonia Silvana 2396 
Antonia Terpsicore 8050 
Antonia M. f. Tertulla 8474 
Antonia Aug. I. Thallusa 1840 


16 


Indices. 


Antonia Theodote 2873 
Antonia Thisipho 8169 
Antonia Victoria 8452 

AnTONIA  VlTELLlA  1127 

Antullia Q. f. 909 
P. Anulenus Bassus 5787 
Anulena Certa 7454 
Anullius Geta 1355 
Anur. Ingenuilis 2050 
Aonius Craterus 2178 

C. Aonius Vitalis 8457 
Apertius Namfamo 2122 
P, Apicatius P. f. Celer 1876 

P. Apicatius P. f. Pricus 1876 
L. Apicius Bruttidius Soterichus 7252 

M. Apicius T. f. Tiro 2664 
C. Apidius P. f. Bassus 6544 
C. Apidius Primus 8259 
Q. Apidius Thallus 2002 
Apinius Programmatius 5885 
L. Apisius C. f. Capitolinus 8365 
C. Apisius C. f. Capito 8365 
C. Apisius C. 1. Epaphra 8365 
C. Apisius C. 1. Felix 8365 
Apisia C. f. Eestituta 8365 
Aplasia C. f. PauIIina 8085 
L. Aponius 8195»> 
L. Aponius Abascantus 8544 
. . [Apo]nius BIas[tus] lib. 6969 
. . [Ajponius L. fil. [Cha]ereas 
6969 
Sex. [Ajponius Sex. f. Creticus 140 
C. Aponius Eudemon 2865 
L. Aponius Honoratus 2157 
A. Platobius A. f. Nepos ApoNitjs 

Italicus cet 1052 
L. Aponius Matern(us) 2160 
Sex. Apouius Proculus 6124 
L. Aponius Rufinus 8911 
A. Aponius Sabinianus 2107 
C. Aponius Sabinus 4030 
C. Apon(ius) Saturninus 9102» 
M. Aponius Saturninus  {semel Sa- 
TUENius errore 229) 229. 230 
MAPKOI 'AnnNIOI iatoypneT- 
NOI 8817 
C. Aponius Secundus 4477 
C. Aponius Vitalis 9100 
Aponia Syrilla 8544 
P. Appaedius P. f. Aquila 5545 


T. Appalins T. f. Alfinus Secundus 

1417 
Q. Appeus Augurinus 5241 
Q. Appeus Eutychianus 5241 
P. Appeius Marcellinus 2010 
. . . Appinius Quadratus 2467 
Appius 2063 
L. Appius 1006 adn., in teg. 
C. Appius C. f. Adiutor 2645 
L. Appius Aphobetus  6722 
M. "AnniOI BPAAOYAI 8824» 
L. Appius Sabini lib. Cinnamus 4943 
C. Appius Eutyches lib. 2645 
Appius Maximus  1006 
Appius Nicomachus Dextkr V. c. 
2948 
[Sex. Appius] Sbx. Filius Sevbrcs 
1003 
Appia Skx. f. Severa 1003. 1004 
Appia Severina 8289 
Appolulus (= Appoleius ?) Hilarianus 7221 
L. Appuleius L. f. 2277 
M. Appulkics Sex. f.  86 
Sbx  Appuleius 4055. 5283. 6123 

lEETOI 'AnnOAHIOI 8783 
Sex. Appuleius Sex. f.  894. 8963 
[Skx.] Appuleius Sex. f. Sbx. n. Sex. 

PKON. 935 
L. Apuleius L. I. *Antio[c.] 3238 
P. Appuleius Bassus 8589 
L. Apuleius Brasidas 6654 
C. Appuleius Celer 1374 
[C. Appu]Ieius Diocles 5287 

C. Appaleius O. 1. Dolicus 8292 
Q. Appuleius Eutychus 8292 

Apuleius Faustinus 5793 
P. Appuleius Felix 8292 
Apuleius P. f. Filumenus 7225 

D. Apuleius Jonicus 8106 
Sex. Appuleius Marcellus 4104 

Apuleius Nepos 2S81 
L. Appuleius C. f. Niger 5881 
C. Apuleius Philumenu[s] 7226 

Apuleius Rogatianus 5793 
C. Appuleius M. f. Tappo 906 

Appuleia 6408» 

Apuleia 4241 

Apuleia Hermione 5159 

Appuleia M. fil. Quinta 3088. 8089 

Apuleia Sabina 2594 


I. Nomina yiroriun et muliernm. 


17 


i 


Apuleia Verecunda 5281 
Ti. Aprarius Felix Q. f. Paratus 5076 
Q. Aprianus Fructus 4737 
Aprius Illiomarus 7035 
Apronixjs 939 
FiLius Aproni maior 939 
L. Aprouius [L. I.] . . . 939 
L. Apronius Amandus 3173 

Apronius Blandus 7033 
[L. Apronius L. f. CaesianIus 939 
L. Apronius Clirysomallus 4266 
C. Apronius Extricatus 9398 
M. Apronius Eutropus 7790 
L. luLiius) Apronids Maenius Prcs 

Salamallianus 1196 
C. Apronius Aproni Blandi fil. Eaptor 

7033 
L. Stertinius Quintilianus cef. Apro- 

Nius Senecio Proculus 1089 
Q. Apronius Q. f. Vitalis 9398 
Apronia Avitilla 4611 
Apronia Clodil(la) 7790 
Apronia Sex. fil. Fida 6863 a 
C. Aprufenio(s) C. f.  6132 
Apul- V. Appul- 
Apustia Rufa 8176 
L. Apusulenus L. 1. Eros 3218 

Q. Apusulenus . . [f] Secundus 1881 
C. Aquileiens(is) Felix 4869 
Aquilinius Paternus 7091 
Aquilius : 

Aqulli(us) isic) 3888 
M'. Aquillius  M'.  f.  =  [M]ANIOZ 
'AKTAAOI  MANIOY (Yldl)  27. 
5814 
P. Aquillius P. et Fanniae L Apro- 

disius 6076 a 
P. Aquillius P. 1. Dacus 3821 

Aquilius Felix 5920 
M. Aquilius M. f. Felix 1387 
[L.] Aquillius [M'. F.] M'. n. Floru[8] 
= [AE]YKIOI 'AKYIO[I {sic\ M]A- 
NIOY  YIOI  [M]ANIOY  AE YJlQ- 
NOI 4»An]POI  5814 
L. Aquillius C. f. Florus Turcia- 
Nus  Gallus  =  A. 'AKYAAIOI 

4>Anpoi toypkianoi taaaoi 

928 
Aquilius Maximus 6266 
C. Aquillius C. f. Mela 1939 
DESSAU, Inscriptionea Latinae III, 


Q. A[quiliu8 Niger] 318 

T. Aquilius T. 1. Pelorus 7573 

r. 'AKYtAAIOI nPOKAOI 7193. 7194. 

M. Met[i]lius P. f. Aquilhus  Re- 

GULUS cet. 1075 
A. Aquillius C. f. Valens 4868 
L. FuLVios C. p. . . . Bruttius Prae- 
sens cet. Aquilius Veiento 1117 
Aquilia Bassilla 4321. 4321» 
Aquilia Flaccilla 7050 
M. Aquinius Verinus 2126 
Q. Aquius Antonianus 4130 
L. Aradius Val. Procdlus v. c.  1240 
= Proculus 1241. 1242; {signo) 
PopuLONii 1240. 1242 
Q. Aradius Valerius Pboculus  v. 

C. 6111. 6111a,b,c 
Q. Aeadius  Rupinub  3937.  3938. 
5025 
Arbaus Peregrinus 4453 
N. Arcaeus N. f. Arellian{us) Caledus 

5602 
Aredia Daph[ne] 3486 
A. Arellius Graecus 6396 
C. Arennius Eeatinus 4190 
A. Argentari(us) A. 1. Antioc(hus) 7507 
Argentaria Eutychia 7737 
T. Aridius Marcellinus 8910 
Arinia Victoria 8446 
M. Aristius Balbinus Atinianus 6107 
Arist(ius) Chresim[us] 8031 
Q. Aristius Chres[imus] ian. 8031 
Aristia Arche 8259 
Aristia Helpis 8031 
T. Arius Celadus 3153 
L. Arlenus L. 1. Artemidorus 7577 
L. Arlenus L. 1. Demetrius 7577 
Arlena L. 1. Rufa 7577 
Abmenius Pebegrinus 5039. 5041 

L.  ArMENIUS  PEREGRfNUS 451 

TIB. nQAAHNIOI 'A[PME]NIOI HE- 

PErPEfNO^I] 8840 
r[AiOI] 'APMINIOI rAAA[OI]  8822 
M. Armonius M. I. Astura 6689 
M. Armonius M. 1. Auctus 6689 
M. Armouius M. 1. Salvius 6689 
Arontius Montanus 2896 
M. Arrad. Priscus 2181 
Q. Arrauius Regulus G. fil. 5564 
M, Arrecinus Gellianus 3255 
2 


18 


Indices. 


M. Arrecinus Gemellus 1998 
Arrecine Proba 8012 
C. Arrenus M. f. 5377 
Ap. Arrenus Appianus 3309 
C. Arrenus T. f. Rufus 5666 
Q. Arrenius Verecundus 2910 
M. Arkicin(i)us Ci.emens 6050 
Arrius 5083». 6390 
C. Arrius L. f. 5575 

C. Arriu[s] 6126 

M. Arrius M. f. L. n. 6257 
P. Arrius 2466 
Salyius Arri(us) Q. ser. 3207 
Cn. Arrius Abascantus 8388 
M. Arrius Adiutor 6296 
Arrius Alphius Arriae Fadillae li- 

bertus 8380 
Aerius Antoninus c. V. 5678 
C. Arei(us) Antoninus 9117 
[C.] Aerius . . . [f.] Antoninus. 1118 

cf. 1119 
[Cn. A]rrius Augur 7784 

Arrius Balbinus V. c. 4362 
C. Arrius N. f. Kan. 5360 
M. Arrius M. fil. Castor 2163 
A. Arrius Chrj^santbus 6331 
C. Arrius C. f. Clemens 2081 
C. Arrius Nepotis fil. Sabinius Datus 

3958 
M. Arrius O. 1. Diomedes 6378 
C. Aerius  C. f. Calpurnius  Fron- 

TINUS HONOEATUS  C. V. 7198 

Q. Arrius Hieroni(cus ?) 6392 

L. Arrius Horatus {sic) Eytyches (Ar- 

gentius) 8127 
P.  Arrius  lanuarius  Mamertinus 

6873 
Messius Arrius Inventus 6390 

Arrius Isidorus 2903 
M. Arrius M. p. Maximus 912 
C. Arrius Montanus 2896 
M. Nonius M. [f.] Areius Mucian[us] 

1148 
Cn. Arrius Myro 2851 
Arrius Paedas 1469 
G. Arrius Patruitus 3211 
M. NoNius M.  F. Arrius  Pauunus 

1150 
L. Arrius Privatus 4501 
L. Areius Pudens 3889 


Arrius Quodratus (sic) 2543 
M. Arrius Rufus 1988 
L. Arrius Salanus 6285 
L. Arrius Secundus 7288» 

Arrius Servilius 5413 
Messius Arrius Silenus 6393 

Arrius Trop[h]imus 8303 
L. Arrius Vitaliauus 6180 

Arria 3986, 6261 

Arria M. f. 6378 a 

Arria Apollonia 8388 

Arria Q. 1. Aucta 7736 

Arria FAD114.A 8380 

Arria P. f. Maximina 8062 

Arria Phoue 8388 

Arria Kufina 1647 

luNiA Areia Rufina c. f. 1197 

Arria Successa 4623 

Arria Telesphoris 8388 

Aeeia L. f. Pi-aeia Vera Peiscilia 
1073 
L. Arronius Amandus 5399 
Arruntius 2129 
Camillus  Areuntius  V.  L. Aeeun- 

Tius Camillus 
L. Arruntius 5050, «1. 6098. 6191 
L. Arruntius L. f. 5349. 7851 
M. Arruntius 6391 
M. Aruntius 2261 
P. Aruntius P. f. Aeseminus 3329 
M. Arru[ntiu]s Agrippinu[s] 9273 
M. Arruntius M. f. Aquila 980 
M. Ar[ru]iitius Aqu[il]a 215 

Arruntius Atticus 5524 
L.  Arruntius  Camil[l]us  Scrib[o]- 
NiANUs 5950,  Camillus Arrun- 
Tius 6393 
C  Arruntius  Catellius  Celer 
261,  L. Pompeius Vopiscus  C. 
Aeruntius  Catellius  Celer 
5033 
Sex. Arruntius Cicero 8293 
C. Arruntius Faustus 3906 
L. Arruntius Felicissimus 8109 

Arruntius Filumenus 2179 
, Arruntius Firmus 7851» 
M. Arruntius M. f. Frugi 9013 

Arruntius Granianus 5678 
L. Arrunt[ius] L. L Helenus 5052 
Q. Arruntius Q. f. Justus 5017 


I. Nomina virorum et mulierum. 


19 


Q. [A]rruntius Mas. fi[l.] 858 

L. Arruntius Maximus 254 
Arruntius Petronianus 2870 
Arruntius Proculus 3906 

L. Arruntius F. f. L. n. Rufus Eie- 
dius Proculus 5489 

L. [A]rru[nti]us L. f. S[criboniantjs], 
PoMPEi Magxi a[bnepos = AE[Y- 
KIOZ *APP0YN]TI0Z AEYKIOY 
YIOZ  nOMnHIOY M[ArNOY  'A- 

n6ro]Noz  zKPienN^iANoz] 

976 
L. Arruntius Semprouianus Asclepia- 

des {medicus) fB42 

L. Arruntius Stachyus 8138 

L. Arruntius Steixa 6106 

Arruntius Valerian(Qs) 2178 

Arruntia Ampiana 5678 

Akruntia Camilli filia Camilla 

7S51a 
Arruntia Doliclie 4983 
Arruntia Genna 2877 
Q. Articulbius Paetinus 3888 
Articuleitjs Paetus 8682 
Q. Articuleius Paetus 5035. 6509 
Q. Articuleius Eegulus 929 
T. Artidius Theagen(es) 6049 
Artori- 

gentiles Artoriani 3128 
L. Artorius C. f. 2269 
C. Artorius Bassus 6797 
L. Artori[us Ca]stus 2770 add. 
C. Artorius  Artor(iae) 1.  Dipil(U8) 

5734 
M. Artorius Gemtnus 3782,  Gemi- 

Nus Artobius 953 
L. Artorius L. L Licinus 2269 
M. Artorius M. 1. Primus 5638» 
M. Artorius M. f. Priscillus Vicasius 
Sabidianus 2700 
Artor(ia) 5734 
Artoria Auxesis 3796 
Artoria L. 1. Cleopatra 2269 
L. Aruconius Verecundus 8711^ 
Arunculei- : 
L. Gabo Arunculeius Valerianus v. e. 
6717 
Q. Aru[lenus?] 6126 
Cn. Arulenus Caelius Sabinus 
241, 81 


C. Asconius C. f. Sardus 6692 
Asconia C. f. Augurini 6692 
Asconia Quarta 7501 
Asidouius Agatopus 8460 
Asinius 7437 

C. AsiNiu.s 3784. 5050, I5l. 5283. 6394 
Cn. Asinius Poluonis et Agrippae 

NEPOS 933 
M. Asinius 5283 

Asin(ius) A . . . (vel M) . . . 509 
M. AsiNius Agrippa 5052 
T. Asinius ApoIIonius 6049 

Asinius Commodi[an(us)] 4215 
C. Asinius Fe[Iix] 7718 a 
C. Asinius C. 1. Felix 7718 
AsiNEUs  Gallus  5002.  5050,107  cf. 

not. 73 
C. AsiNius  Gallus  97.  4902.  5761. 

8o40. 8894 cf. 165 
C. Asmius C. F. Gallus 5923a,b,c,d 
C. Asinius Hierax 4971 

Asinius Ingenuus 2179 
[M. AsrNi]us Marcellus 9339 
C. Asinius Nymphius 5242 

Asinius Olympus 5259 
C. Asinius Olympus (fil.) 5259 
Ser. Asinius Phainus 1572 

Asin(ius) Polli(o) 8649a,b,c 
C. Asinius Pollio 7415. 8649 d 
C. Asinius Cn. p. P01.LO 9339, 3 
AsiNrus PoLLio Verrucosus 5033. 
5043 
C. AsiNius Praetextatus 6110 

C. ASINIUS TUCURIANUS 5352 

C. Asinius Valerianus pater et fil. 
1967 

ASINIA AgRIPPIN[a]   CeLERIS  PUilA 

= Agrippina 7444 
Asinia C. I. Ammia 7718» 
Asinia Doris 5259 
Asinia Prepusa 7415 
Asinia C. f. Sabina 1967 
Aspania Q. f. PoIIa 3778 
C. Asprius Felix 6107 
M. At . . . 4099 
*Atalic(i)us Firmanus 7366 
A. 'Ardviog  ^Xaoviog ^Tjfzoa&eviavoi 

338 
T. Atarenus Prudens 2449 
P. Atatinus Flaccus 2707. 2707« 
2* 


20 


Indices. 


[Q.] Atatinus P. f. Modestus 2707 
Q. Atatimis Q. f. Modestus 2707 a 
L. Ateius V. f. 5575 
C. Ateius Capito 7392 
L. Ateius M. f. Capito 5515 
T. At(eius) Capito 5313 
C. Ateins Piiiladelpus 7666 
P. A+eius P. 1. Regillus 3413 
P. Ateius P. 1. Salvius 3413 
Ateia loUa 3413 
Cn. Atellius  Cn.  1.  Theoprast(us) 
8407 
Atellia Prisca 2816 
Ateri- v. Hateri- 

P. Ateronius P. lib. Chrestus 6740» 
. . . Aticius T. f. 2232 
T. Atidius T. [f.] Porcio 2268 
V. A[t]iedius 4023 

Paapia Atiedi(us) L. s. 3817 
C. Atiijits {cos. a. u. e. 648) 3340. 3397 
L. Atilius L. f. 5896 
P. Atilius L. f.  5742 
P. AT1I.IU8 Aebutianus c. V. 9001 
Q. Glitivs Atilivs Agricola 200ladd.^ 
[Q.  Glitivs  P.]  FiL.  [Atilivs] 
Agricola  1021. 1021 a 
C. Atilius C. f. Bradua 5354 
M. Atilius Bradua 5676 
Appius (App. 4131)  Annius Atilius 

Bradua 2109. 4131 
P. ViGELLius cet. Atilius Braduanub 

cet. 1116 
(C. Atilius) Castalius 8072 
C. Atilius C. f. Crescens 2036 
C. Ateilius Serrani I. Euhodus 7602 
C. Atil(ius) Eutyches 4621 
C. Atilius Bassi lib. Felix 4173 
C. Atilius Castalii lib. Florentinus 

8072 
C. Atilius A. f. Glabrio 2685 
Atilius Heliodor(ns) 2178 
Ati[I.] Hospitalis 2759 
C. Atiulus  Cn.  f.  . . . us  Iulianus 

Cl. R[ufi]nu8 1041 
C. Atilius C. f. lustus 7545 
T. Atilius P. f. luvenalis 2761 
Q. Atilius Lucrio 6176 

Atilius Lupercus 6043 
C. Atilius MaruIIus 1330 
P. Atilius Philippus 5631 


Atilius Primns 4309 
T. Atilius Sabinus 5947,23 
Sex. Atilius M. f. Saranus 5945 
L. Atilius L. I. Saturninns 8507 
P. Atilius P. f. Septicianus 6729 
M. Atilius T. f. Severus 1120 
Q. Atilius Q. f. Severus 6771 

Atilius Tertius 8507 
C. Atilius C. f. Tertulli[n]us 7250 
L. Atilius Thamyrus 6221 

Atilius Theodotus 53. 9357 
M. Atilius M. f. Vernus 6098 

Atilius Vitalis 2158 

Atili[a] . . . 5467 

Cesula Atilia 2978 

Atilia C. f. Crae ... 8017 

Atilia Eustasia 7856 

Atilia Maxiraina 8457 

Atilia Primitiva 1509 

Atilia Restuta 7455» 

Atilia C. f. Veneria 7250 

Atilia L. fil. Vera 2661 

Atilia Victoria 3948 
P. Atinius Amerimnus 1995. 2002 

Atinius Augustalis 9211 
A. Atinius Callinicus 6049 
C. Atiuins Eutyc[hes] 2894 
M. Atinius Florens 6124 
P. Atinius Hedonicus 2001 
A. Atinius A. f. Paternus 2727 
P. Atinius Rufus 1992. 1995. 1996. 
1997. 9052 

Atinia 7829« 

Atinia A. f. Faustina 2727 

Atinia Tyrannis 3691 {err. 3689) 
Atistia 7460 d 
Atius 5889 

Atii 8279 
M. Adus Tyrannus 8279 

Atia Pieris 3494 
L. Atrilius L. f. Felix 3323 
Q. Atrius Clonius 1176 

G. Atrius Decorat(us) 9154 
C. Atticius Speratus 2163 
'ATTiAIOI [TjOYIKOZ 8833 

Attidia Elena 7910 

. . Attius 6245 

C. Attius Alcimus Felicianus (signo) 

. .nes ..idi(us)? 1347 
T. Attius T. I. Atianus 4177 


^m C. Attius Atticus 3210 
^»  T. Attius O. 1. Auctus 7967 
C. Attius C. lib. Blastus 9037 

Attius Braetianus 5886 
C. Attius C. 1. Celsus 7385 
M. Attius Cornelianus eminentissimus 

vir 1384 
C. Attius C. f. Crescens 6526 
Sex. Attius Dionysius l. 3526 
T. Attius Divixtus 8736 

Attius *Epiicius v. p. 3107 
Q. Attius Florus 2135 
Ti. Attius Ti. fil. Hilarus 2547 
L. Attius Macko 2289 
Q. Attius Messor 5405 
T. Attius Musa 8759 d 
C. Attius Nepos 6675, xliii 
L. Attius Nisus 8100 
P. Attius Paterclu[s] 4555 
M. Attius M. fil. Paternus 6983 
C. Attius Plocamianus 9037 
P. Attius Primigenius 6049 
Q. Attius T. f. Priscus 2720 
T. Attius Quartus 4672 
Se[x. AttJius Suburanus 5035 

Attius Tuticanus 2755 
T. Attius C. fil. Tutor 2734 
P. Attius P. f. Vaarus 5319 
L. Attins Vetto 5544 
L. Attius Vindex 5544 

Attia 6133 

Attia Autumnina 5544 

Attia Celerina 4088 

Attia Compse P. f. 3948 

Attia Epagatho 9050 

Attia Faustilla 9037 

Attia Felicitas 9050 

Attia Florentina 2312 

Attia Q. f. Procilla 853 

Attia Sabina 1967 

Attia Ceevidia Vestina 1171 
Attonius Constans 2312 

Sext. Attonius Privatus 7110 
Atulenus Rufinus 5050 a 
Sex. Atusius Sex. fil. Priscus 2152 
P. Audasius P. f. Panllus 9059 
Sex. Audienus C. 1. 3478 
AuDious Bassous 422 
M. Avena Macer 8068 

Avenia Bassaris = BaaaaglQ 8068 


L Nomina viromm et muliernm. 


21 


L. Aventinius Maternus 7103 
L. Aufellius Rufus 6301 
C. Aufestius C. f. 3700 

C. Aufidius 4238 

C. Aufidius C. f. 2483 

L. Aufidius Apollonius 7917 d 

L. Aufidius  Bassus  M. . . .  maior 

3832 
P. Aufidius Buturicus 4485 a 
L. Aufidius Masculi f. Celer Mascu- 

liuus 6938 
T. Visulanius Aufidius Trebius  Cle- 

mens 1394 
C. Autidius Dialogus 7216 
L. Aufidius L. C. 1. Dorot(eus) mi- 
nor = AevxiOQ Av(pl6ioq Asvxiov 
xal Falov Acogo&eog vewTSQog 
9237 
P. Aufidius Epictetus 1427 
Sex. Aufidius Euhodus 911 
P. Aufidius Faustian(ns) 1427. 6169 
L. Aufidius Felix 3613 
M. AuFiDius Fronto 1129. 4331 
M. Aufidius Gratus 8319. 8319» 
C. Anfidius lanuarius 4238 
Q. Aufidius Q. f. lustns 6552 
AuFiDius Marceklus 2377. 8641 
AY4>IAI0I  KOPEINIOI  MAPKEA- 

AOI  {aigno) ZMINOI 8838 
Aufidius Martialis 2279 
C. Aufidius C. fil. Maximus 5549 
Cn. Aufidius Orestes 6303 
Sex. Aufidius Primigen(iu8) 911 
C. Aufidius C. fil. Restitntus 2163 

Aufidius Rufus 2381 
T. Aufidius Thrasea 5919 
Sextus Aufidius Threp[t]us 7315 

AUFIDIUS VlCTORINUS  1129 

C. AuFiDius Vict[orinus] 6176 
C. Aufidius Victorinus 5590 
Petronius  Aufidius  Victorinus 
iun(ior) 7218 
L. Aufidius L. 1. Utilis 5273 
Quarta Aufidia 2876 
Aufidia St. f. Maxima 6344 
L. AufiUenus Ascanius 6700 
C. AufiUius Suavis 5677 
L. Aufius Amandus 9040 
Sex. Aufustius Agreus 7755 
L. Aufustius Perpetuns 4451 


22 


Indices. 


L. Aufastius L. 1. Strato 6302 
Aufustia Alexandria 4133 
Augustianus Bellicus 5968 
[A]ugustius lustus 4758 
C. Avianus Amandus 3804 
Avianius Bellicus 1856 
M. Avianius M. f. Coniunctus 5389 
L. Avianius L. f. Flaccus Pontianus 

5382 
L. (Lucius 1257) Atjr(elius) Aviakius 
Symmachus V. c. 769. 1257, (signo) 
Phosphorii 1257 

AviANIUS  VAI.ENTINUS  V.  C.  764 

C. Aviasius T. f. Seneca 5674 

T. Aviasius Servandus 5674 

T. Avidiaccus Restitutus 6110 

Avidiacca Colchis 2053 
. . Avidienus T. f. 6491 
L. Avidius L. f. 5575 
M. Avidius M. 1. Aesopus 7625 

Avidius Agrippa 7529 
Q. Avidius Bassus 7546 
C. Avidius Karus 8064 
Avidius Ca[lli]as 8014 
Avidius Cb[r]onius 8014 
C. Avidius Euphrosynus 8217 
Sex. Avidius Eutychus 7607 
C Avidius Gelos 8064 
C. Avidius Heliodorus 2615. 8910 

Avidius lus . . . 6125 
C. Avidius  Lacon  Avidiae  Plautiae 

Nigrini fil. lib. 8217 
C. Avidius C. f. Naevidianus 6650 

C. AviDIUS NlGEINUS 2417 

C. Avidius Octav 6125 

C. Avidius Primulus 4436 
[T.? Avi]dius Quietus 6105 
T. Avidius Romanus 2172 

Avidius Valens 1099 
C. Avidius Vitalis 4436 
Avidia Eutychia 8064 
Avidia Maximina G. 8246 
AviDiA Plautia Nigrini fil. 8217 
Avidia Romana 2172 
Avidia M. 1. Zosime 7625 
T. Aviedius >. 1. Stabilio 5542 
AviENUS 2944 

Sex. Avienus 9250 
Avileius Commodus 5771 
Avil(iu8) 5083 a 


L. Avilios 7819 a 

Q. Avilius  C, f. -= KoLVToq  Aovil- 

Xioq Faiov vioq 6203 
V. Avilio V. f. 6132 a 
C. Avillius Clemen[s] 5951 
L. Avill(ius) Dionysius 5295 
L. Avilius Galata 5311 

C. Avillius Leschus 7908 

C. Avillius  C. f.  Ligurius Lucanus 

1930 
P. Avillius Maius 6557 
L. Avillius Planta 3532 
M.' Avilius O. 1. Stabilio 6214 
Avilius Teres 5287, 13 
Tertia  Avilia  C.  f.  Rufi  uxor 
7829 d 

Avillia Aeliana 3186 
Q. Avillienus Q. f. Bassus 6540 
Cn. Avius Cn. 1. Agathocles 6302 
Aulena Nebris 7919 
P. Aul(ius) Apolinarius 2814 
M. Aulius M. 1. Eros 5563 
M. Aulius Secundus 7845 
Aulia Argyris 1975 
Sex. Aulienus Sex. f. 2688 

C. AuUius Amarantus 7330 
*Aun. 1. Pauliuus Cor . .  1433 

D. Avonius Heuretus 1. 7590 
Sex. Avonius Saturninus 6049 

D. Avonius Thalamus 7590 
Avonia Aphrodisia 4991 
Avonia Tyche Pituaniana (?) 6071 

L. Aurarius Philager 7916 
L. Aurelius L. f. 5246 
M. AuRELius {cos. a. ii. c. 646) 8185; 
{cos. a.p. Chr. 20) 5283 

M. Aurelius 4227. 6333. 

7125 
Aur(elius) Abitus 2043 
Aur(elius) Aeutus 2308 
Aur(elius) Adsula 2047 
Aurelius Aeladi(us) 8515 
Aurelius Aelius 2543 
M.  Aurelius  Q.  fll.  Aemilianus 

5355 
M. Aur(elius) Aepictetiann[s] 7127 
T. Aur(elius) Africanus 2208 
Aurelius Aug. libertus Agapetus 
8304 
M. Aurelius Agripinus 9330 


i 


I. Nomina virorum et mulienim. 


23 


Aurelius A.Ibanus 9297 
Aurelius  Alexander  1669.  2179. 

2215. 4083. 4304. 
Aurel(ius) Alexandrus 2345 
C. Aurelius Alexander 2107 
G. Aurelius Alexandrus 4069 
M. Aurel(ius) Alexander v. e. 8233 
M. Aur(elius) Aug. lib. Alexander 

1553 
M. Aur(elius) Alexander Aug. lib. 

1668 
T. Aur(elius) Alexander 2068 
MttQxoq  Avpijhog "A^.e^vg  Oecovoq 
8878 
Aurelius Amandus  (T.  f.  alter) 
2212 duo 
M. Aiir(elius) Andronicus 4310 

Aurelius Antigonus 2304 
M. Aurelius Aug. lib. Antiochianus 
1694 
Aur(elius) Antiochus 4316 
Aur(elius) Antonia(nus) 8661"= 
Aur. Antoninus 2068 
AvQriX{Loq) ^Avz(j)[v£tvoq\ 8806^^ 
Aurel(ius) Antonius 2205 
T. Aur(elius) Aper 7153 
Aurelius Augg.  lib. Aphrodisius 
1495 
T. Aurelius Aug.  lib.  Aphrodisius 

1475 
[L.] Aureli[us] Apolaustus  5189,  L. 
Aurelius ApoIaustusMemfius 5187, 
L. Aurelius Apolaustus Memphius 
Augg. lib. 5190, L. Aurelius Augg. 
lib. Apolaustus  Memphius 5191, 
[L. A]elius  Aug. lib. [Aur]eUus 
Apolaustus 5188; cf. [L. Aurelius? 
ApoIaus]tus Memphius . . . senior 
5192 
M. Aur(elius) ApoIIinaris 4300 
[M. Aur(elius) M.j f. Apollodorus 2094 
T. Aurelius Apollonius 7528 
L. Aurelius Aprilis 6174 
Aur(elius) Aquila 7528 
T. Aurelius Aquila 8915 
Aur(elius) Arimo 3470 
AuKEiiius Aristobulus V, c. 637. 

5477. 5714. 
Aur(elius) Artemidorus 2409 
Aurelius Asclepiodotus 3273 


M. Aur(elius)  Asclepiodotus Augg. 
lib. 8224 
Aur(elius) Atero 2186 
M. Aurelius Athon Marcellus v. e. 
5785 
Aurelius Audax 2769 
M. Aur(elius) Augustianus 2173 

Aurelius Aurelianus 8558 a 
M. Aurelius Aurelianus 2446 
M. Aurelius M. f. Aurelianus 5078 
T. Aur(elius) Aurelianus 4719 
luuus AuR(Eiiius)  AuxoN Leoki- 
DAs  V.  c,  {signo)  CARRADn 
5509 
[A]ur(elius) Ba . . 509 
M. Aurelius Basileus 1445 
Aur(elius) Bassinus 4344 
Aur(elius) Bassus 7207 
Gn. Munatius M. f. Aurelius Bassus 
2740 
Aurelius Bastresis 4470 
Aurelius Berna 8090 
Aur(elius) Bito 2055 
M. Aur(elius) M. f. Bitus 2094 
M.  Aurelius  Aug.  lib.  Bit[hus] 
1800 
Aurelius Ca[e]cilianus 1444 
Aurel(ius)  Calocaerus  Aug.  lib. 
1596 
T. AvQrikLoq  KaXnovQviavdq  'Ano).- 
X(ovi&riq 8850 
Aurelius Candidus 2852. 7094 
M. Aurelius Candidus 9089 
M. Aurelius Caricus 3253 

Aurelius Cassianus 7592 
M. Aurel(ius) Cassianus 9009 
M. Aurel(ius) Cassianus v. e. 9009 
M. AuRELius CoMiNius Cassianus c. 

V. 1154. 3842.  5626. 6868 
M. Aur(elius) M. f. Cassius 2094 

Aurelius Castor 3007. 7135 
M. Aur(elius) Celsus 9288 
T. Aurelius T.  fil.  Chaeremonianus 

2304 
M. AureKius) Chrestus 7176. 7255 
M. Aurelius Clarus 4089 
M. Aurelius Cleander a cubiculo Aug. 

n. 1737 
T. Aur(elius) T. f. Clitus 4967 
Aurelius Constans 2207 


24 


Indices. 


(M. AuRELros) CoTTA Maximus, Cotta 

1949 
M. Aur(elms) M. f. Cresces 2094 
M. AvQiriXioq) Se^aardiv dnsXsv&e- 
Qog  Kgriaxsvq 8856 
Aurelius Crescentio 8558 
M. Aur(elius) Ctesias iunior 3704 
Aur(elius) Curia(lis?) 2205 
Aurelius Dasius 2056 
M. Aurel.  Augg.  lib.  December 

1928 
M.  Aurelius  Deciani  fil.  Decianus 

2009 
M. Aurelius Decimus v. p. 607. 609. 

2291. 3091 
T. Aurel(ius) Decimus 2416 
M. Aur(elius)  Deraetri[anus]  Sara- 
pammo 6666 

Aur(elius) Demetrius 8720 
Aurel(ius) Diogenes 2189 
M. Aur(elius) M. f. Diogenes 2094 
Aure(lius) Dionisius 4074» 
Aurelius Dionysius 6794 
Aurelius Dionysius {Aug.) lib. = M. 
Aurelius Dionysins 8690 
M. Aurelius Dionysius 1745 
M. Avgiri^ioq) Jiovvaioq 8840 
M.  AvQTjXioq  TlanlQioq  Jiovvaiog 
1455 (not. 1) 
Aurelius Diza 2158 
M. Aur(elius) M. f, Diza 2094 {quat- 
ter) 
Aur(elius) Dizza 2360 

Aur(elius) Dom 4501 

Aur(elius) Domitianus 2074 
M. Aurelius Domitianus 8327 
T. Aur(elius) Domitius 9079 
Aurelius Domittius 4296 
Aur(elius) Don . . . 509 
L. Aur(eliu8) Donatus 2157 
M. Aurelius Donatus 8137 
M. Aurelius Donatus iunior 8137 

Aur(eliu8) Aug(usti) lib. Draco 8365 

T. Aurelius Egathens imp. Antonini 

Aug. lib. = T. AvQ^Xiq 'Hyd&eoq 

'AvTcovlvov Sf^aarov dnsXsvSe- 

Qoq 1529 

M. Aurelius Augg. lib.  Elpideforus 

8109 
Marcus Aurelius Epagathus 8286 


M. Aurelius Augg. nn. lib. Epaphro- 
ditus 1601 

Aurelius Epinicus 8244 

Aur(elius) Eta ...  509 
M. Aurelius  Augg. lib.  Euemer(U8) 

1496 
Marcus  Aurelius  Augusti  libertus 

Euporas 5084 a 
M. Aurelius Aug. lib.Euprepes 4203. 

4204 
M. Aur(elius) Euretus  pater et fil. 
7482 

Aurelius Eutyches 5224. 7264 

Aur(elius)  Eutych[es]  Aug.  lib. 
9126 
M. Aurel(ius) Eutychian(us) 2157 

Aurelius Exoratus 2178. 2607 

Aur(elius) Exuperantius 3051 
S. Au[reli]us F . . . nus 7457 

Aur(elius) Fabianus 474 
T. Aur(elius) Faustinianus 2203 

[Aur. Fa]ustinus Augusto[rum  li- 
ber]tus 1560 
M. Aurelius Faustinus 8141 

Aurelius Faustus 4002 

Aurelius Felicianus 5084 
L. Aurelius Felicianus 2157 

Aurelius Felicissimus e, v. 6554 

Aurelius Felix 5084 
P. Aurel. Felix 2376 

AvQi^hoq 4>7iIl^ 8854 
C. Aur(elius) Festinus 3188 

Aur[e]l(ius) Filocurius 8089 

Aur(elius) Firminianus 4103 
T. Aur(eliu8) Firminus 2202. 7151 

Aur(elius) Firmus 5699 

Aurelius Firmus Aug. lib. 9131 
T. Aurelius Flavianus 2769 
T. Aurelius T. fil. Flavinus 7178 
M. Aur(elius) Flavius 7183 

Aurelius Flaus 4304 

Aurelius [Fjlavus 7528 
M. Aurelius Florianus 2156 

Aur(elius) Florinus 2044 

Aurelius Florus 3741 
L. Aurelius Fortis 2870 
L. Aurelius L. f. Fortunatianus 6143 
M. Aurel(ius) Fortuuatus v. e. 584 
M. Aurel(ius) Fortunatus 7233 

Aur(e]ius) Fortunius v. e. 1209 


I. Nomina virorum et mulierum. 


25 


M.  Aur(elius)  Frontinianus  4231. 

4232 
M. Aure(lius) Fronto 4231. 4232 
Aurelius Fructosus 4937 

AUKELIUS FULVUS 7383 

T. AuBELius FuLvus 232. 1850 

Aur(elius) Gaianus 2043 
M. Aur(elius) Gaius 90G8 

Aurelius Gallus 5947 ^» 
L. AuRELius Gallus eos. a. 184 6584, 
L. AURELIUS L. FIL. Gallus 1109 

Aurelius Geminus 2452 
T. Aurlelius) T. f. Genetivus 2195 

Aurelius Gentianus v. p. 6112 

Aurelius Gentilis 2212. 2452 

Aurelius Glycon 1478 
C. Aurelius Gorgias 2157 

Anr(elius) Gratus  8136 (duo, pater 
et fil.) 

Aurel(ius) Heliodonis l. 2345 

Aurelius  Heraclides  2543.  4424. 
5298 

Aurelius Herculanus 2176 
M. Aurelius Herculanus 2026 

Aurelius Hermes 1478. 8032 

Aurelius Aug. libertus Hermetianus 
8304 

Aurelius Hermias Aug. lib. 8094 
[L. Au]relius L. 1. [Hjermia 7472 

Aur(eliu8) Hermodorus v. p. 4197 

Aur(elius) Hermogenes 2190 
C. AurelJus Hermogon(es) 2157 
M. Aurelius M. f. Herodes 2304 

Aur(eliu8) Hilarus Aug. lib. 1822 
M. Aurelius Aug. lib. Hilarus 5084 

Aurelius  Honorat(us)  Quetianus 
5712 

Aurelius lanuarius (v. e. add. 551) 
551. 2019. 2187 

Aureiius laso 2861 

Aur(elius) Ingenus 2042 
M. Aurelius Aug. lib. Inventus 9026 

Aurelius lobacchus 7191 

Aurelius lovinus 2434. 7292 

Aurelius Isidorus 2543 
M. Aurelius Isidorus 2304 
M. Aurelius  Aug.  lib.  Isidorus 

1478 
M. Aurel(iu8) lulianus 7176 
C. lul(ius) Aur(elius) lulianus 3985 


Aur(elius) lulius 7247 
Aurelius lulius v. p. 593 

M. AURELIUS Iul(i)U8 Vel lULUS V. c. 

3710 
L. Ba[e]bius L. f. Aurelius luncinus 
1358 

Aur[e]lius lustinus 2044. 2065. 2309. 
2332 

AvQrt?uoq 'lovarog 8854 
M. Aurel. lustus 2295 

Aurelius luvenalis 4784 

Aurel{ius) Labrase(s) 394 add. 

Aurelius Lampadius 4316 
T. Aur(elius) Lavinus 4634 

Aur(elius) Leo libert. 2205 
M. Aurelius Liber 5296 

[Alur[el(iu8)] Licinianus Aug[g. l]ib. 
8014 
M. Aurel(ius) Liciuius 531. 2446 
T. Aurelius  Litua  {praen. om. 627. 
628) V. p. 627. 628. 6886 

Aurel(ius) Longinus 2204 

Aur(elius)  Ant(onius)  Longinus 
4283 

Aur(elius) Lucianus 2074 lib. 7528 

Aurelius Lucius 2186, alim 3273 

Aur(elius) Lupus 2187 
M. Aurel(ius) Macedo 2860 
M. Aurelius Magrinus 2010 

Aur(elius) Magnesius 4316 

AiQi^hoq) Mavvoq 8881 

Aur(eliu8) Marcellinus v. p. 544 

Aur(elius) Marcellus 2044 

Aurel(iu8) Marcellus v. p. 635 
M. Aurelius Elaini filius Marcellus 
6595 

Aurelius Marciauus 8225 
M. Aurelius Marcianus 8225 
M. Aur(elius)  Aug.  liber.  Marcio 
1477 

Aur(eliU8) Marcus 2202 

Aurelius Marea(s) 540 

Aur(elius) Marinus 4299. 7264 
M. Aurelius Marinus 3698 

Aur(elius) Martinus Basus 3007 
M. Aur(elius) M. f. Martinus 2094 

Aurelius Masculus 2158 
M. Aurelius Masculus v. e. 1367 
M. AvQii^hoq) Mlvdi[oq] MaTidiavoq 
i7(yAA/[a>]v 8858 


26 


Indices. 


[A]urel(ias) Maxim . . . ins 2292 
Aur(eliu8) Maxiraianus 2190. 8229 
Aurelius Maximianus  v.  p.  5786. 

5787 
Aurel(ius) Maximinns 2187 
Aurelius Maximus 658. 1478. 2043. 
2629. 4220. 4221. 4296. 6122. 7207. 
7521 
L. Aure[I(ius) Ma]xim[ns] 3157 
[M. Aur(elius)] M. f. Maximus 2094 

duo 
T. Aur(eliu8) Maximus 3045 
Aurelius Menofantus 2156 
Aurelius Mercurius 8090 
Aurel(ius) Mestrius 2189 add. 
M. Aurelius Aug. lib. Metras 8024 
Aurel(ius) Mon[t]a[n(us)] 9268 
[Aurel.] Muc . . . 2360 
Aurel(ius) Mucatra 9087 
Aur(elius) Mucatral(is) 2186 
Aurelius Mucianus 2048.2095.2189 
Aurelius Munatianus 509 
M. Aurelius Nepos 2186 
Aurelius Nereus 8641 
Aur(elius) Nicephorianus 4967 
AvQrj{lioq) NeixsQwq (i' 8881 
Aurelius Niceta 8195 
Aurel(ius) Nico = AvQiqXioq Nlxm' 

4062 
Aurelius Nigrinu[s] 5433 
M. Aurel(iu8) Oenopio Onesimus sig-- 
num Acaci 4316 
AvQiT^hoq) 'OvrjOtixoq 8875 
M. Aurelius Aug. lib. Onesimus 1745 
Aur(elius) Optatianus 2054 
Aurelius Optatus 4936. 8015 
M. Aurelius Pacorus 3184 
L. Aurelius Panniculus qui et Saba- 
nas 5190 
Aurelius Partheuius 7225 
C. Aurelius Parthenius 6984 
P. Aurelius Pasinicus 4390 
Aurelius Paulinianus 1248 
Aur(elius) Peculiaris 8251 
T. Aur(elius) Peculiaris 7118 
Aur(elius) Pertinax 2375 
Aur(elius) Petronianus 2042 
C. Aurelius C. I. Phileros 7500 
M. Aur(elius) Aug. lib. Philetus 1576 
M. Aurelius Philippus 9009 ' 


Aurel(ius) Pistus 2189 
M. Aurelius Pistus 1496 
Aur[e]Iius Placidus 4747 
Aurelius Caecilius Planeta Protoge- 
nes 5296 
[M.j  Aurelius Augg.  lib.  Plebeius 

5206 
M. Aur(e]ius) Polynices = Ilokvvel- 
xr]q 5286 
Cl(audius) Aurelius Polyphemus 5297 
M. Aur(elius) Pompeius 3266 

Aur(elius) Poplius 3046 
L, Aurelius Potitus 9052 
C. Aurelius Primus 6051 
M. Aurel(ius) Primus 2463 
M. Aurelius Augg. lib. Primus 8326 • 
M. Aur(elius) Priscus 9074 
M. Aurelius Processanus v. e. 2778 
P. Aurelius Proclion 2304 
Aureiius Proculus v. p. 640 
Aur(elius) Propincus 8028 
M,  Aurelius  Augg.  lib.  Prosenes 
1738 
Aurelius Protogenes 2543 
Aur(elius) Pudens 3093 
Aur(elius) Pudentianus 7482 
L. Aurelius Aug.  (Augg. 5085) lib. 
Pylades  5185.  5186 
Aurel(ius) Pyrr[us] 2360 
M. Auk(eliu8) Consius Quartus iu- 
NioE c. V. 1249 
Aurelius Quietus 2769 
T. AuEELius QuiETus 1995,  TITOI 
AfPHAtOI KYHTOI 8796 
[Au]r(elius) Quintianus 7236 
Aurelius Quintianus v. p. 644. 9352 
M, Aurelius Quintianus 2010 
L. Ti, Claud(ius) Aurel(ius) Quin- 

TIANUS  1181 

Aurelius Quintus 2196, 4501 
L. Aurelius Quintus 4776 
T. Aur(elius) Quintus .4716 
M. Aur(elius) Quirinus 2620, 2621 

AvQ{tj?uoQ) 'P hvoq KoivTOv 

8875 
M, Aurelius Restitutus 5731 

Aurelius Romanus 2206 
M, Aurelius Romanus 3739 
T. Aur(elius) Romanus 4342 

Aurelius Rufinus 6122 


I. Nomina virorum et mulierum. 


27 


^vQi^hog) *^kn^(ovrji; ''Povcpelvoq 

8871 
L. Aurelius L. f. Rufu[s] 137 
M. Aur(elius) Ru[st]icus v. e. 1443 
M. Aurel. Sabinianus Augg. lib. (signo) 
Euhodi 1909 
Aur{elius) Sabinus 7207 
Aurelius Sabiuus Augg. lib. 5159 
M. Aur(elius) Sabinus 3269 
M. Aurel(ius) M. f. Sabiuus 4194 
M. Aur(elius) Sabinus cui fuit et sig- 
num Vagulus 8489 
Aur(elius) Salvianus 2352 
M. Aurel(ius) Sa[lvi]anus 2419» 
M. Aurelius Salvius 2619 
T. Aurelius T. f. Sarapammon 2304 
Aur(elius) Sattara 7153 
Aur(elius) Satull[inus] 2308 
Aur(elius) SatuUus 2308 
Aur(elius) Saturninus 2054 
C. Aurelins  Saturninus  Cilonianus 

6819 
M. Aurelius [S]caurus 3966 
Aur(elius) Secnnd. 7170 
Aurel(ius) Secuudianus 2406 
Aurelius Secundinus 4013 
A[u]r[elius S]ecun[dus] 9268 
M. Aurelius Sp. f. Secundus 8550 
T. AureliCus) Secu[ndus] 4297 
Aurelius Sedatus 2415 
Aur(elius) Senecio [v. p.] 664 
Aur(elius) *Sen[o]pianu[s] 4720 
M. Aurelius Aug. (Augg. 5194) lib. 
Agilius Septeutrio  5193. 5194 
Aur(elius) Septiminus 8558» 
Aur(eliu8) Serapiacus 4316 
Aurel(ius) Serapio 9221 
Aurelius Serenus 2179 
Aurel(ius) Sesarion 2543 
Aurel(ius) Severianus 2408 
Aurel(ius) Severus 2208. 4316 
L. Aur(elius) Severus 4205. 4206 
M. Aurellius M. f. Sextianus 2214 
C. Aur(eliu8) Sigillius 3922 
Aurelius Sigerus 1495 
Aur(elius) Silvanus 6115 
L. Aurelius Simplicius 2010 
M. Aurelius Sophaenetus 2216 
M. Aur(elius) Sosius 2343 
M. Aurelius Sostratianus 8105 


M. Aurel(ius) Speudon 1928 
M. Aurelius Stasimus lib. 8327 

Aurelius Statorius 4248 

Aurelius Stephanus 4139 
L. Aurelius Stephanus 6064 
T. Aui-elius Aug. lib. Strenion 6174 
M. Aurelius Successus Aug. lib. 1700 

Aurel(ius) Sudius 2189 

Aur(elius) Super 2795 
M. Aur(elius) Comat(ius) Super 3268. 
3268 »>. 5552 

Aur(eliu8) Superinu[s] 3656 

[A]ur(elius) Surus 3741 

AuKELius Stmforus (vel SYMFOKrOS) 
v. [c.] 5719 
Q. AuE. Symmachus v. c. (signo) Eu- 
SEBii 2946 

AUE(ELIUS) AviANIUS SyMMACHUS  V. 

c. 726 = Lucius Aur(elius) Avia- 
HIU8 Symmachus (signo) Phospho- 
Eii V. c. 1257 
Aurelius Symphorus Aug. lib. 1678 
Aurel(iu8) Syrus 2191 

Aur(elius) T 8720 

T. Aur(elius) Tacito 2201 

M. Aur(elins) MoUicius  Tatianus = 

Taziavog 5286 
T. Aurelius Telesphorus 7817 
Aurelius Terentianus 7310 
M. Aurel(ius) Terentius 2446 
M. Aurel(ius) Thallus 9021 
Aurel(ius) Themaes 2522 
Aurel[i]us Thementiauus 2522 
M.  (M. om. 1193)  Aelius  Aubelius 
Theo (V. c. 1192) 1192, 1193 
Aur(elius) T[h]eodorus 4290 
Aurelius Theophilus 7135 
Aurelius Theseus 8442 
M. Aurelius Threptus 3956 
M. Aur(elius) Tiberianus v. p. 5695 
M. Aur(elius) Timon 7229 
M. Aurelius  Timot[he]u8 (Thimoteus 
4220) 4220. 4221 
Aur(elius) Titianus 2185 
Aurel(ius) Titus 4932 
Lucius Aurelius Titus 2891 
L. Aurelius Trophinus 4006 
L. Aurelius Tycheuiauus 6064 
M. AuB(ELnJs) Valentinianus  V. c. 
599. 3654 


28 


Indices. 


. . .  [Aure]l(iu8)  C.  fil. Valentinus 
7185 

Aurelius Valerianus 4068. 7310 
L. Aurelius Valerius 4305 
M. Aur(elius) Valerius v. p. 5695 
Tit. Aur(elius) Varus 9117 
M. Aurelius Vasefanes v. p. 6021 

Aur(elius) Verecundus 4762 

Aur(elius) Verinus 2309 

Aur(elius) Verus 2044 
C. Aurelius CI. Verus 7522 
T. Aur(elius) Verus 2197 
M. Aur(elius)  Lu.  Veronius Verus 
4782 

Aurel(ius) Veteranus 2406 
Marc. Aur(elius) Veteranus 3845 

Aurel(ius) Vetus 3035 

Aurelius Vettianus 7127 

Aurelius Victor  2186.  2043.  2189. 
2209. 9165 

Aurelius Victor v. e. 548 
L. Aurelius L. 1. Victor 7170 
M. ArrR(EiJD8) Victor c. v. 1205 
M. Aurelius Victor Angg. lib. 5158 
Sex. Aur(eliu8) Victor v. c. 2945 

Atjr(elius) Victor Augentius V. c. 
4267 a. b, c, d, e. 4268 

Aur(elius) Victorianus v. p. 687 

Aurelius Victorinus 2041. 2204. 2398. 
2629 

Aurelius Vincentius 2038 

Aurelius Vitalio 8090 

Aurel(ius) Vitalis 2189. 2208. 2310. 
3226. 9091. 
M. Aurelius Vitalis 2904 
M. Aurel(ius) Vitalis v. e. 3000 
[M. Aur(eliu8)  M.  f.]  Vitalis  2094 

dm 
T. Aur(elius) ViteUianus 2197 

Aurelius Urbanus 3724 

Aurelius Ursianus v. e. 593 

Aur(elius) Ursi[ci]nus 2419 a 

Aur(elius) Zantiala 2043 

Aur(elius) Zobinus 2043 

Avpirjhoc;) Ss^aovuiv dneXiv^egoq 
Zcuai/xog 8856 
M. Aurelius  Cottae Maximi 1. Zosi- 

mus 1949 
M. Aurelius Aug. lib. Zoticus 3418 

AUKELIA 7771 


Aurelia 5121 

Aurelia L. 1 7472 

Aurelia Aureliani 9094 

Aurel(ia) . . . aspi ... 2781 

Aur[el(ia) A]elian(a) 3092 

Aurelia Aeliane 8195 

[Aur]elia Aminia 9205 

Aurel(ia) Aemilia = AvQ7]X{ia) 'E/xi- 

Ua 1916 
Aurelia Alexandria 1499 
Aurelia Ammias 7096 
Aurelia Antiochiana 8233 
Aurelia Aphrodisia 1524 
Aurel(ia) Asalia 2540 
Aurelia Aurelia («tc) 8027 a 
Aur(elia) *Cansa 9169 
Aurelia D. 1. Chelido 7903 
Aurelia Cre[s]centia 6554 
Aur(elia) Creste 3382 
Aur(elia) Cyriace 6034 
Aurelia Demetrias 2852 
Marcia Aurel(ia) Ceionia Demetrias 

406 
Aurelia Dionysia 6794 
Aurelia Dioscorus 2319 
Aurelia Ermogenia 2891 
Aurelia Euodia Aug. lib. 8196 
Aurelia Fabia 2837 
Aurelia Faustina 8141 
Aurelia Faustiniana 5720 
Aurelia Felicitas o. f. (= honesta 

femina) 6027 
Aurelia Germanilla 3801 
Aurelia [Gjratia Aug-. lib. 8232 
Aureli(a?) Herm . . . 1800 
Aur(elia) Hygia 2068 
Aurelia lanuaria 1532. 2207. 7286. 

8254 
Aurelia Excepti filia lanuaria 6839 
Aur(elia) lulia 2540 
Aurelia Lais Aug. liberta 5078 
Aurelia Laudice 1658 
Aur(elia) Luxuria 8460 
Aurel(ia) Macedonia 9091 
Aurelia Maiiorica 8500 
Aurel(ia) Martia 2419» 
Aurelia Munatia 1563 
Aurelia C. 1. Nais 7500 
Aur(elia) Olympias 8229 
Aurelia Phicimim 2540 


i 


1. Nomina virorum et mulierum. 


29 


Aurelia Philematium = Aurelia L. 

1. Philematio 7472 
Aurelia Primilla 7292 
Aurelia Pompeia 1596 
Aur(elia) Procla 9165 
Aur(elia) Publiana Elpidia 1202 
Aurelia Quintiliana 4380 
Aur(elia) Quintin[a]  2795 
Anrelia Restituta 4316 
Aurelia Restituta (Augg.) lib. 876 
Aurelia Romana 9086 
Aurelia Vibia Sab[i]na {cf. imp.) 451 3'' 
Aurelia  Saturnina  Zosimi  (uxor) 

[err. typ. Saturuia] 1949 
Aurelia Valeria Scriboniana Fron- 

tina 7203 
Aurelia Secunda 8015 
Aurelia Soteris 8061. 8534. 8535 
Aurelia Spes 2875 
Aurelia Syntyche 9219 
Aurelia Syntyhe {sic) 8232 
Auielia L. 1. Truphera 8000 
Aur(elia) Veneria 7797 
Aurelia Vercella 8162 
Aurelia Vericia 8558 
Aurelia Victoria 2860. 8111 
Aurelia Victorina 8519 
Maria Aurel(ia) Violentilla 1166 
Aurelia Vitalis  1646 
Aur(elia) Urbica 8251 
Aurel(ia) Ursa 2434 
M. Aurunceius M. [f.]  6970 

C. Aurunceiu[s C f.] Cotta 5672 
Aurunceia Sp. f. Acte 3495 
Q. Austurnius Lappianus 1147 
Q, Austurnius P. f. Lappianus 1147 

AUTONIUS luSTINIANUS 5588. 6122^ 

V. Autrodiu(s) C. (fil.) 5943 b 

P. AUTRONIUS  6123 

C. Autronius Carus 911 
P. Autronius Celsus 6194 
C. Autronius C. C. 1. Hilarus 7483 
AuTRONius Paetus 7467 
Axius Aelianus v. e. 5965. 9382, Q. Axius 

Aelianus v. e. 3636, Q. Axius Q. f. 

A[elianus]  1371;  (signo)  lonius 

3636. 3849 
Q. Axius Aelianus iunior 3849 =»'!4|<os 

At}uav[6]g  6  veojzsQog,  (siqno) 

'lovioq 3849 a 


L. Axius Daphuus 5235 
Axia Aeliana 1208 
Q. Axilius  Urbicus  vir  perfectissimus 
1459 
Axsillius Avitus sive Sacruna 7059 

Baberius 5149 

Ner. Babrius T. f. 5346 

P. Babrius L. 1.  3340 
Baburi- 

M. Maecius Memmius Fueius Baburius 
Caecilianus Placidus c. V. 1231 

L. Baburius luvenis 3722 
gens Bacchuiana 4440 
Q. Badusius Q. I. Delphicus 5445 
Q. Baebatius Sex. f. 4906 
C. Baebius T. f. 2672 

P. Baebius L. f. 5420 

Q. Baebius Q. f. 7676 

Sex. Baebius Bai. f. 3120 

C. Baebius C. f. Anliochianus 3952 

C. Baebius Antiochus 3952 

M. Baebius Asclepiades lustinus 6064 

C. Baebius P. f. Atticus 1349 

L. Baebius L. f. Avitus 1378 

P, Baebius Baesiscer 5901 
Baebius Caecilianus 9155 

Cn..Baebius  Cn. fil. Caerealis  6852. 
6852 a 

M, Baebius M, f. Crispus 6950 

T, Baebius Gemellinus 6647 
Baebius Isidorus 2754 ^ ^ 

nonAioi BAiBioi nonAiOY Yidz 

'ITAAIKOZ  8818 
L. Baebius L. f, luncinus 1434 
L. Ba[e]bius L. f. Aurelius luncinus 

1355 
P. Baebius P, f. lustus 5062 

Baebius Luxurius 2179 
M. Baebius Suetrius Marcellus {filim) 

5501 
M. Baebius M. f. Q. n. Suetrius Mar- 

cellus {pater) 5501 
C. Baebius Musaeus l. 7727 
P. Baebius P. f. Myrtilus 8114 
L. Baebius Phileros lib, 2868 
A. Baebius Regillus 2005 
M, Baeb[ius R]u8ticus 7265 
M, Baebius M. f. Sabinus 6290 
L. Baebius Secund[us] 8020 


30 


Indices. 


M. Baebius M. f. Secundus 6290 

L. Baebius Silvan(us) 2863 

M. Baebius Speratus 2399. 9099, Bae- 

bius Speratus  9097, 3 
C. Baebius Symbiotes l. 7727 
Cn. Baebius Cn. [f.] Tampilus Vala 

numonianus 903 
[Q.] Baebius Q. 1. Tertius 7720 
P. Baebius P. fil Tuticanus 2677 
P. Baebius Venetus 5901 
P, Baebius Venustus, P. Baebi Veneti 
f.,  P.  Baebi  Baesisceris  nepos 
5901 
Q. Baebius . . . f . Zuprio 9360 
Baebia Ateronia 6740 
Baebia T. f. iBasJsilla 5560 
L. Bakbia  Sallustia Cbbscbntilla 
c. F. 1204 
Baebia C. f. Crinita 5402 
Baebia Parthenope 8327 
Baebia Pontias 6559 
Baibia Procula 1950 
Baebia Victoria 8091 
Baedia Politice 1565 
M. Baibilius L. f. 5641 
Q. Baienus Proculus 4251. 4252». b 
Baionia *Philema[tium] 5565 
Baius [P]udens 6885, Sex. Bai[us . . Pu- 
dens] 1363 
Baia Lamulia 7682 
Baia P[udentilla?] 1363 
Baler- v. Valer- 
M. Balonius M. lib. Lariscus 7558 

Balonia Livittiana 7558 
M. Bakbatius Pollio  9261 
Barbius Crescens 2850 
M. Titius M. f. Ti. Barbius Titianus 
2652 
Barbia 4982 

Barbia L. f. Secun[da] 3482 
Faustus Barbonius 3499 
L. Barbunteius Demetrius 4163 

Barbunteia Thallusa 4163 
Bareius Zoticus 4931 
M. Barronius . . .  6125 
P. Barronius Barba 5562 
M. Bar[r]onius M. f. Sura 6291 
Q. Basilius Flacianus 5730 
Basilia Sp. f. Posilla 8396 
M. Bassaeus M. f. Axius 1401 


C. Caelius C. f. Bassaeus Donatus 6494 
M. Bassaeus M. f. Rufns  1326 
Bassaea lanuaria 6494. 6495 
Bassiana Materna 4803« 

Bass[i]ana Paterna 4803» 
Bassidius Lauricius V. c. 740 
P. Bassilius P. filius Crescens 1428 
Bassius Communis 2569 
Q. Batonius Ouesimus 8308 
C. Batonius Primus 4120 
Q. Batonius Telesphorus 8308 
T. Bebenius lustus 9174 
Bebidius lenuarivius (sic) 7220 

Bebidius lustus 7220 
Beia Felicula 5282 
Belleni- 
P. Aelius Bellenius Aristo 6057 
P. Aelius P. f. Bellenius Aristo 6057 
C, Bellicus Natalis  238. 239. 1988 
G.  Bkllicus  Natalis  Tkbanianus 
1009. 5037 
Bellicius Sollers 1031 
. . . cius T. F. Cl. Dexter cet  Bel- 

Licius SoLLEBS cet. 1050 
Q. PoMPEius Q. F. Senecio cet Bel- 

LICIUS SOLLERS CCt.  1104 

C. Bellicius Torquatus  cos. a. 124 

4056. 5287 
C. Bellicius Tob[quatus] cos. a. 148 

2104 
P. Bellicius Vincentius 2010 
C. Bellius Urb[anus] 2006 
M. Bennius 7816 

P. Bennius Egregius 4837 

Bennius Fortunatus 3324 
L. Bennius Primus 3324. 3335 
[M.] Bennius M. f. Ru[fus]  1375 
Bennia Primigenia 3335 
Bennia Venustina 1868 
Ti. Bervenus Ti. f. Sabinus 5471 
P. Besius P. f. Betuinianus C. Marius 
Memmius Sabinus 1352 
L. Besius Superior 7021 
L. Betilienus L. Vaarus, Censorinns 5348 
Betitius Pkrpetuus Aezygius V. c. 1251 
BETITIO[Z]  nEPnETOYOS,  (signo) 

Aezygius 8843 
C. Neratius cet. Betitius Pius Maxi- 
millianus 6485 
M'. Betius M'. f. Burianus 6522 


T. Betuinus Felix 4033 
P. Betuleuus Aper 3378 
L. Betutius L. f, Furianus 6659. 6660 
C. Betuus C. f. Cilo Miuucianus Valens 
Antonius Celer P. Liguvius Ru- 
finus Liguviauus 6615 

Betua Respectilla 6615 
Bic . . . Agat(ho) 5294 
M. Bicoleio(s) V(ibi) l(ibertus) 3794 

C. Bicleius C. f. Priscus 6228 
Cn. Bienus L. f. Broccus 6670 

rdioq BiTjVog Aovyoq 8796 
M. Billienus M. f. Actiacus 2243 

C. Billienus C. 1. Beatus Lunula 7974 
C. Billienus Vitalis 2462 
M. Biracus Indutiu[s] 7087 
M'. B[irrius M'. 1.] 3617 

M'. Birrius M'. 1. Hierus 3617 
Bittius Callistratus 5031 

BiTTius Peoculus 5031 = Q. Fxjl- 
vius GiLLO BxTTius Proculus 
3035. 5046 

Bittius Thallus 5031 
M. Bivellius C. f. 2698 
Q. Blaesius Apollinaris 1414 

P. Blaesius Felix 1400 

C. Blaesius C. fil. Gratus 5624 

T. Blaesius Natalis 6110 

C. Blaesius Varro 9107 
Blandinia Martiola 8158 
L. Blassius Nigellio 2378 

Blassia Vera 3082 
. Blattius M. f. 6375 

M. Blattius M. f. 6375 

Blattius Paternus 4140 
C. Blossius Q. f. 5317 

M. Blossius M. 1. Agato 3064 

M. Blossius Felix 6058 

M. Blossius Nepos 5947,26 

M. Blossius Olympicus 2641 

C. Blossi(us) M. I. Protemus 6302 

M. Blossius Q. f. Pudens 2641 

G. Blossius Saturninus 6902 

M. Blossius Speratus 6058 
L. Boionius Zeno 9218 
Boionia Antultla] 7383 
Boioh[i]a Procilla 7383 
Sex. Bolanius Quintianus 9081 
Boncius Agentius 1161 


L Nomina virorum et mulierum. 


31 


Boncius Brutto 1161 
L. Boncius Secundus 2344 
Boncius Victorinus  1161 
Geminus Boninus Hostiducis 4886 
Bononius Gordus 2126 

Bouonia Metrodora 2778 
Boriuius Mer[i]t[us] 9418 
L. Bovius L. f. L. n. Celer 1379 
N. Bovius N. et M. I. Hilaru[s] 5879 
Bovia Maxima 3337 
G. Braccius C. f. 6280 
L. Braetius Litorinus 7550 

T. Braetius T. f. Rufus 106 
L. Brinnius O. I. Princeps 3614 
Brittic(ius) Crescens 9104 a 
Brittius Cordus 7330 
P. Brittius P. f. Felixs 9078 

Brittius Maximus 7221 
M. Brittius Secundus 9081 
Britia Commuuis 1813 
Brittia Moschis 1813 
Q. Brutius P. f. 7480 

Brutia Q. 1. Rufa 7480 
L. Brutedius Malcio 8465 
L. Apicius Bruttidius Soterichus 7252 
C. Bruttius 3835 
C. Bruttius C. f. 5330 

Bruttius Balbus 6405 
Q. Bruttius Balbus 6383 
L. Beuttius  (Quintius  add.  8265) 
Crispinus cos. a. 187 6334. 8265 
L. Bruttius Crispintjs (L. om. 2223) 

cos. a. 224 2223. 7217 
C. Bruttius Praesens (C. om. 2182) 
cos. a. 139 : '2\.%2;  cos. a. 153: 
72139.23; cos. a. ^i7: 5025 
C. Bruttius Praesens c. m. v. 8265 
TAIOZ   BPOYTTIOI   nPAlIENI 
{(xs. a. 139) = Praesens 338 
L. FuLvius C. F. ... Bruttius Prae- 
sens Min . . . Valerius Maximu& 
Pompeius L . . . . Valens Corne- 
Lius Proculus . . . Aquilius Ve- 
iento 1117 
A. Bruttiua A. 1. Secundus 5378 
A. Bruttius A. 1. Tarto 5379 
C. Bruttius Telesphorio 8265 
Brutt(la) Aureliana c. f. 1280 
C. BuLTius Geminius Marcellus c. i. 
6770» 


82 


Indices. 


C. BtHLTius Geminius Titianus c. V. 

6770» = Gbminius Titianus 6770*' 
L. BuKBULEius L. F. Optatus Ligabia- 

Nus 1066 
Burreia Eleutheris 7588 
Sa(lvius) Burtio V. f. 2991 
P. Buxurius P. f. Tracalo 7732 
Byrria Severilla 4031 

Ti. C 6093 

C. C . . . N. 3604 

C, C . . . Primus 4477» 

M. C Blaesianus 7764 

C Cerialis 8717 

C. C . . . Secundus 5652 

Ca ..... . ianus 637 

C. Cabilenus C. f. Gallus 2239 

C. Cacius C. 1. Heracla 7503 
Cacia L. D. 1  Daphne 8013 
Kakia C. liberta Euhodia 7921 

Caecilius 2483 
A. (Caecilius) 3097 
C. Caecilius 7228. 9417 
Cn. (Caecilius) 3097 
L. Caicilius Q. f. (Caeicilius 5944») 

5944. 5944» 
L. CAECiLrus Q. F. 5946, 5 = L. Cae- 
ciLius (Caicilius 5946,28) 5946,28. 37 
M. Caecilius 5083» 
Maarcos Caicilios 8121 
M. Caicilius L. f. 5896 
Q. Caecilius 5330. 5800. 8646 d 
Q. Caecil(ius) 6398 d 
Q. Caecilius Q. f. Q. n. 3609 

. Q. Caecilius Cn. A. Q. Flamini 1. 3097 
Caecil(ius) . . . ian(us) 2486 
[L.] Caecilius Aestivus 6108 
P. Caecilius Agatyrsus 3889 
Q. Caecilius Amandus 7320 

Caecilius Aris[to] v. c. 452 
[Q.] Caecilius Q. f. Atticus 2230 
L. Caecilius Barbarus 4444» 

Caecil(ius), Bato 9178 
Sex. Caecilius Sex. f. Birronianus 1898. 

1898» 
■Q. Statius Caecilius Butra 8429 
M. Caecil(ius) Caecilianus 1388 
<}. Caecilius Kalendinns 2290 
. M. Caecilius Callippus 7551 
L. Caecilius L. f. Cilo 6728 


L. Caecilius Cinnamus 6566 

Q. Caicilius  Cisiacus  Septicius  Pica 

Caicilianus  1348 
M. Caecilius Cornutus 5940. 5941 

Cratea Caecili(us) M. I. 7839 d 
C. Caecilius Crescens 2157 
Sex. Caecilius Q. f. Crescens Volusia- 

nus 1451 
L. Caecilius Dioscorus 6339 
Sex. Caecilius Epagathus 1898 
T. Caecilius Eros 7632 
A. Caecilius Faustinus 1999. 2000 

Caecilius Felicissim(us) 7225 
C. Caecilius Felix 2381. 8115 
C. Caeci[Iius] Felix e. v. 6829 
L. Caecilius Felix 6392 
M. Caecilius Felixs 2039 
M. Caecilius Felix Martialis 6829 
Q. Caecilius Ferox 4976 

Ca[e]cilius [Fe]stus 4443"» 
M. Caecilius Fest(us^ 44436 
Q. Caecilius Q. f. Firmanus 6103 
L. Caecilius L. et D. I. Florus 8202 
C. Caecilius Fronto 1399 
Q. Caecilius Fructus lib. 7899 
Q. Caecilius Fuscus 4111. 4112 
C. Caecilius Q. f. Gallus 6862 
L. Caecilius Hermias 6339 
M. Caecilius Hilarus 7656 
Q. Caecilius Caeciliae Crassi 1. Hila- 
rus 9433 

Caecilius Ho[noratus] 1340 
L. Caecilius Honoratus  signo Thau- 

raanti 8445 
Q. Caecilius Honoratus 4427 

Caecilius lanuarius 2156 
L. Caecilius L. f. lovianus 1992 
L. Caecilius Isio 8107 
Q. Caecilius lucundus 6404 a 
S. Caecilius lucundus 6404» 

C. Caecilius Q. f. Lattaricus 8314 
L. Caecilius L. f. Long[us] 8390 

D. Caecilius Logus 8352 

Q. Caecilius Q. [f.] Lucceianus 7320 
C. Caecillins (sic) L. f. M . . . 976 

Caecilius Macrinus Ziommoris 4443 ' 
Q. Caecilius Q. p. Marcellus 1045 
Q. CAEciLrus Q. F. Marcellus Den- 

TILIANUS  1096 

C. Caecilius Martialis 2157 


I 


I. Nomma virorum et mulierum. 


33 


C. Caecilius Maternus 8115 

L. Caecili(us) Q. f. Metel(lu8) 5810 
Q. Caecilius Metellus 8647 
Q. Caecilius C. f. Metellus 867 
KOINTOZ  METEAAOZ  [n]IOZ  ZKl- 

niON  8777 
[M. Ca]eciliHS Q. f. Natalis 2933 

D. Caecilius D. D. 1. Nicia 5395 
[Claecilius Niger 7726 

M.  Caecilius  Novatillianus  c.  V. 

2939 
A. Caecilius A. 1. Olipor 4405 
C. Caecilius Onesimus 3339 
L. Caecilius Optatus 4234 
L. Caecilius L. f. Optatus 6957 

Caecil(ius) Pac 4727 

Q. Caecilius Q. 1. Philadelphus 3821 

Caecilius Philon 7303 
T. Caecilius Plebeius 7632 
L. Caecilius Porcianus 6941 
Q. Caecilius Q. I. Primus 7899 
L. Caecilius Proculus 6566 
Q. Caecilius Quinctus 6098 
A. Caecilius A. f. Quirinalis 6106 

Caecilius Rogatus 9097 
L. Caecilius L. f. Rogatus 8434 
C. Caecilius Rufinus 8115 
Q. Caecilius Rufinus 6927 
Q. Caecilius Rufinus Crepereiantts 

3109 
M. Caec(ilius)  Rufinus  Marianus 

3638 
Caecilius Rufus 4315» 
L. Cakcilius Rufus vel L. CAEcrLrns 

L. F. RuFus 880 
M. Caecilius M. f. Rufus 4815''; alius 

5440 
M. Caecilius Sp. f. Rufus 7551 
L. Caecilius Rufus Agilis f. 841 
P. Caecilius L. f. Secundus 6728 
C. Plinius L. f. Caecilius  [Secun- 

Dus] 2927 
C. Caecilius Severus 2156 
T. Caecilius Sextio 3057 
Cn. Caecilins A. [f.j Silo 4405 
CAEaiiius Simplex vir clarissimus 

5947 
L. luLius L. F. Cakcilius Simplex 1026 
Ti. Iulius Candidus Caecilius Sim- 

PLEX 503S 
DESSAU, Inscriptiones Latinae III. 


Caecil(ius) Sozoln] 4215 
M. Caecilius Sex. f. Statianus 1898 

C. Caeciliu[s] Steabo 5035 

Q. Caecilius Successus lib. 7899 
L. Caecilius L. 1. Syrus 8529 

Caecilius Ta[cit]us 4485" 
Q. Caecilius Telespor(us) 6702 

D. Caecilius Trophimus 8352 
L. Caecilius L. f. Valens 6728 
Q. Caecilius Valerianus 6927 
L. Caecilius Victor 8194 

L. Caecilius Victorinus 4491 

Q. Caecilius P. fil. Victorinus 8101 

D. Caecilius Vindex 8352 

L. Caecilius Urbanus 2437 

C. Caecilius Urbicus 8115 

L. Caecilius Ursus 3243 

Caecilia Cbassi V.  Caecilia. Me- 

tella 
Caecilia D. f, ApruUa 6990 
CaeciHa Q. Q. 1. Attice 7899 
Caecilia Balbilla 3851 
Caecilia  duarum Scriboniarum  I. 

Eleutheris 9433 
Caecilia Festiva 8443 
Caecilia Festiva qui et Leda 1983 
Caecilia  D. D.  Caecilior(um) Tro- 

pbimi et Logi lib. Helpis 8352 
Caecilia Sex. f. lusta 7990 
Caecilia Lucusta 6537 
Caecilia Marciana 6339 
Caecilia Q. Cretici f(ilia) Metella 
Crassi  (uxor)  881,  Caecilia 
Ceassi 9424. 9433 
Caeci[Iia] Q. f. Metrofdora] 8066 b 
Caecilia Modesta 8285 
Caecilia Namphamina 4431 
Caecilia Piste 6339 
Caecilia Progne 3254 
Caecilia Salutaris 6314 
Caecilia Q. f. Salutaris 6314 
Caecilius Victorina 6288 
C. Caecius Pulcher 6194 
. . [C]aecina C. f. 8313 
C. Caecina Calpurnius 4246 
Caecina Decius Acinatius Albinus 

V. c. 5715 
Caectna Decius Albinus V. c. 796 
Caecina  Decius  Albinus  iunioe 
V. c. 5789 

3 


34 


Indices. 


Caecina Decius Basilitjs 810 
A. Caecina . . . Gigas 7394 
Caec(ina) Mav(oktiu8) Basilitjs De- 

CIU8 V. c. et inl. 827 
Caec[xn(a)] Paetus 8682 
C. Caecina  Paetus  5929 a.b.  6049. 

9247. 9247 a 
C. Laecanius Bassus Caecina Pae- 

Tus 9247^ 
L. Caecina G. f. Severus 2716 
C. Caecina Talaticus 9247 a 
Caecina Valerian(us) 2178 
lCJAECINLA A. f. Laega  987 
Caecinia  Lolliana  c. f.  6025 = 
Cecina Lolxiana  clarissima  et 
inlustris femina 4154 
C. Caedicius C f. 5603 
C. Caedicius Agrippa 5893 
M. Caedicius Faustus 7514 
M. Caedicius lucundus 7685 
Caedicia L. f. Iris 6471 
Caedicia Prisca 7685 
Caedicia Syntyche 7514 
Caedicia M. f. Victrix 8573 
M. Caedius Chilo 5677 
T.  Caedius  T.  f.  Atilius  Crescens, 

(signo) Zminthi 7364 
C. Caedius T. f. Pansa 5772 
S. C(aelidius) Lupus 7177 

Sex. Caelidius Secundus 7177 
C. Caelius (cos.a.^.CAr. i 7) 5283.9337 
M. Caelius T. f. 2244 
P. Caelius T. f. 2244 
Sex. Caelius Agathemerus 7276 
M. Caelius Alexander 7285 
Q. Caelius Appollinaris (sic) 4181 
C. Caelius C. f. Arventus 9064 
Decimcs Caelius Balbinus 6597 
Caelius Calvincjs 394 
KalXioq  KafiKavhq  ^/.aoviavog 
8805 
L. Caelius Plautius Catullinos c. 

V. 6836 
C. Caelius Censoeinus V. c. 1216 
C. Caelius Donatus 6494. 6495, alius 

6881 
C. Caelius  C.  f.  Bassaeus Donatus 

6494 
Sex. Caelius Encolpius 3533 
C. Caelius Ermeros 4201 b. 4201 c 


C. Caelius  C.  f. Bassaeus  Procilius 

Faustinus 6495 
C. Caelius Germanicinus 2010 
C. Caelius Hermaeros 4201» 

Caelius Hilarianus V. c. 4148 
L. Caelius L. f. lanuarius 7555 
M. Caelius Iulianus 3920 
M. Caelius Leshius 6049 

Cae(liu8) Martialis 5965 
L. Caelius  Montius  v. c.  5704  == 

KAiA(IOZ) MONTIOI 8808 
P. Caelius Op[ta]tu8 2303 
Caelius Pannychus 4175 
M. Caelius M. I. Phileros 1945 
Sex. Caelius Primitivus 3355 
M. Caelius M. 1. Privatus 2244 
Celius Aconiu[s] Probianus 811 
Caelius Rufinus 9298 
Cn.  Arulenus  Caelius  Sabinus 
24181 
Caelius Saturninus 2179 
C. Caelius Saturninus V. c. 1214. 1215, 

[signo) Dogmatii 1214 
C. Caelius Sedatus 6881 
Caelius Seveeus (signo) Thoeaci 
5361 j,j 

M. Caelius M. I. Thiaminus 2244 
P. Caelius Victor 3801 
Q. Caelius Sp. f. *Vivi. 7734 
C. Caelius Uebanus v. c. 1215 
C. Fl(avics) Caelius Urbands V. c. 
1214 
Caelia 7431 

Caelia C. f. Ma[c]rin[a] 6278 
Caelia Maxima c. f. 6020 
Caenia Verissima 4934 
C. Caep(io?) Charitinus 2631 
Ti. Caepio Hieronymus 7380 
Caepio Hispo 7380 
M.  Eppuleius  Proculus  L.  f.  Ti. 
Caepio Hispo  1027 
Caep(io) Proculus 6334 
Q. Caerellics M. p. 943 
Q. Caerellius Q. f. 943 

Cerellius ApoUinaris 2178 
. . Cerellius Don[atus] 9100 
Caerellius Euodion 8196 
M. Caerellius lazemis 3417 
C. Caerelhus  Pollittianus  c.  V., 
(signo) Helvini 1161 


I. Nomina virorura et mulierum. 


35 


C. Caerellixjs FuFiDius Annius Ka- 

VUS  C.  FIL.  POLLITTIAXCS  C.  V. 

1160 
C. Caekellius Sabincs  3085.  3086. 

3087 
M. Caerellius Sossius 9277 
M. Caerellius Zmaragdus 7269 
Caerell(ia) Capitolin(a) 819G 
Cerellia Fortuuata 8156 

Caes lustus 3968 

A. Caesellius Proculus 6121 
Caeselia Nam[pame?j 7457 

Caesennius 7212 II H 

A. Caesennius Gallus 263. 268 
A. Caesennius Galli 1. Herma 8348 
A. Caesennius Italicus 8348 

Caksennius Paetcs 995 
L. Caesennius Paeics 3534 
[Caes]ennius Eufus 7212^113 = L. 
Caesennius Eufus  721211 = L. 
Caesennius L. f. Eufus 721219 
C. Cesennius Senecio 2089 

[Caese]nnius Silvanus 72 12 "12 
A. luNius P. p. Pastor L. Caesen- 

NICS SOSPES 1095 

Caesennia L. L Erotis 8348 
T. Caesernius Macedo 2003. 9193 
T, Caeseruius T. f. Statius Quinctaus) 

Macedo 9008 
[T.] Cabsb[rniu3 Statius] Quinct[iu3 

Macedo] Qcinctia[ncs] 1069 
L. Caesernius Primitivos 7235* 
L. Caesernius L. f. Proculus 2025 
T. Caesernios p. Statius Quintius 
Stat[ia]nc8 Memmics Macrinus 
1068 
C. Cesernius Zonysius 2089 
Cesernia Niceforis 5241 
P. Caesetius Postumus 6391 
P. Caesetius P. 1. Sodalis 7706 
Caesetia P. 1. [Pro]cula 7706 
L. Caesilius Tauriscus Tarquiuie(n)s(is) 
6050 
Caesilia Q. 1. Scylace 3498 
Caesius 2178. 2179. 2609 
Q. Orfius Q. f. Flaccus Caesius 6544 
C. Caesius M. f. 6248 
L. Caesius C. f. 6356 
P. Caesius P. f. 1469 
L. Caesius L. L Antiochus 7971 


T. Caesius T. f. T. n. L. abn. Antliia- 

nus V. c. 9014 
Sex. Caesius Sex. I. Anoptes 8295» 
C. Caesics T. f. Aper 981 = C. Cae- 

sius Aper 1987 
Cn. Caesius Athictus 2692. 6582ab. c 

6583 
L. Caesius Asiaticus 4029 
P. Caesius P. 1. Crescens 6078 
. . Caesius Daphnus 5416 

Caesius Dulcitius v. e.  1209 
M. Caesius Eutyches 8242 
C. Octavius Pudens Caesius Honora- 

tus 1357. 1357» 
Q. Caesius Macrinus 3919 
C. Caesius Marcellus 2738 
[L.] Caesics Martialis 6104 
L. Caesius Maximinus 8509 
C. Caesius = C. Caesius L. f. Niger 

9250 
C. Caesius Q. f. Niger 1320 
L. Caesius L. f. Pollio 6918 
Titus Caesius Primus 3696 

Caesius Priscus 5612 
Sex. Caesius Sex. [f.] Propertianus 1447 
Q. Petiixics Cerlalis Caesius Rufus 

1992 
C. Caesius Sabinus 9234 ^,  C.  C. S. 

9234a. b.c 

L. Caesius Secundus 7951 

C. Caesius C. f. Silvester 5612. 5891 

= C. Caesius Silvester 2666» 
Q. Caesius Valens 2610 = Caesius 2609 

Caesius Victor 4059 

Caesius Vitalio 3997 i 

Caesia 7831 b 

Ceisia Loucilia 8564 

Caesia Mus(a) 6394 

Caesa (sic) Paulina 8218 

Caesia Prima 6382 

Caesia Sp. f. Procula 2254 

Caesia Sabina 6583 

Caesia C. 1. Theoris 1320 

Caesia Veneria 7938 
M. Caesolius Saturninus 5096. 5697 
Caesonius 9089 

Cae8oni(us) Dexter 4215 
C. Caesonius Eudiaconus 6330 
L. Caesonius Hedylus 1206 

[C]aeson[iu]3 Liberalis 3766 


36 


Indices. 


L.  CAESO^flUS C. FIL. LUCILLUS MaCER 

RuFiNiANUs  1186 == Caesonius 
LuciLLus 1182. 1183. 5041 
C. Caesonius C. p. Macer Rcfinia- 
Nus 1182 
Ammius Manids Caesonios Nicoma- 
CHus cet.  1220 
L. Caesonius L. f. Quintus Rufinus 

Manlius Bassus 1206 
M. Caesonius Spectatus 7376 
Caesonia Donata 8143 
P. Caetennius Clemens 1991 

Caetenius Eucarpus 2178 bis 
Cetenius Eucarpus 2179 
Caetennius Onesimus 7217 
Caetennius Proculus 5771 
C. Caetranius Primitivus 8149 

C. Caetranius Vitalio 8149 
C. Caetronius 6123 

Q. Caetronius Q. f. Passer 2028 
[L. Ca]fatius L. f. 4958 

Cafatia 7833 
Caiena Priscae 1. Attice 3496 
M. Caius C. f. 6280 

L. Cal Vet(us) 5161 g 

M. Calatorius Secundus 8323 
Calavia Q. 1. Cervola 8240 
P. Caledius Rufus 7759 
Calestria Euangelis 9443 
Sex. Calidenus K. f. Q. n. 5404 
C. Calidius 6675, n 
Q. Calidius 2596 

M. Calidius M. 1. Apoloni(us) 9427 
C. Calidius Custos 4181 = 
L. Calidius Eroticus 7478 
[T. Cjalidius T. T. D. 1. Primus 7575 

Calidins Quietus 2365 
T. Calidius P. (f.) Sever(us) 2596 
Calidia T. T. 0. I. Hilara 7575 
. . [Calius M. f.] Malliolus 1468 

L. Calius M. f. Na . . 1468 
L. Callidius Primus 3136 
C. Calpetanus C. 1. Cryphius 1926 
Calpetanus Livianus 1926 
C. Calpetanus Rantius Quirinalis 
Vambius (P. f. 989) Festus 254. 
989. 5833. 5927 
C. Calpetanus C. f. (C. f. om. 5939) 
Statius Rufus 5925. 5939 
. . Calpubnius 7274 


C. Calpumius L. f. . . . . {cognom. eras.) 

7273 
M. Calpurnius 4827; alim 6123 
L. Calpurnius Adauctus vern. lib. 6163 

[CAii]puR(Nius) Agricola 2311 
C. Calpurnius Ammianus 8092 
C. Calpurnius Asclaepiades 7789 
[P. Calpu]rnius Atilianus 318 
[I^ Calpu]rnius Bestia 28 
M. Calpumius Caelianus 530 
L. Calpurnius Calais 1950 
L. Calpumius L. f. Capitolinus 7273 
L. Calpumius L. f. Chius Felicissimus 

6163 
C. Calpurniu[sl Celladus (sic) 6569 

Calpurnius Certus 6680 
L. Calpumius Chius 6163 
L. Calpurnius Daphnus 7501 
Se[r.]  Cal[pu]b[nius] Dexter c. m. 
[v.] 1175 = Servius Calpurnius 
Domitius Dexter 4037 
Q. Calpurnius Eutychus = K. Kal- 

TcovQvioq Evzvxog 1867 
[L.] Calpurnius L. f. Fabatus 2721 
L. Calpumius Felix 3621 
L. Calpurnius Felix lib. 6163 
L. Calpumius L. f. Felix 6168 
C. Calpurnius Flaccus 7912 
C. Calpumius P. f. Flaccus 6946 
L. Calpumius Flamininus 7747 
L. Calpurnius Flavianus 1974 
L. Calpurnius Fortis vern. lib. 6163 

Calpurnii Fortunati (plural.) 3368 
L. (vel T.) Calpumius Fortunatus 3368 
C. Arrius C. f. Calpurnius Frontinus 

Honoratus c. V. 7198 
L. Calpurnius Gallio 5423 
Ser, Calpurn[ius] Gemellus 7388 

Calpurnius lanuarius 4204 

Calpurnius Iulla.nus 3891 
C. Calpurnius Lausus 5170 

Calpurnius Licinianus 8692. 8695 1» 
[TI]B. KA(AYAIOI) 4>AAOYIAn6i TI- 
TIANOZ  xtL   MAPKOI   KAA- 
nOYPNIOI AONrOZ 8835 
P. Calpumins Mandatus 4899 
L. Calpurnius Maximus 7269 
Q. Calpurnius C. f. Modestus 1427 
[L.] Calpurnius Frugi [1.] Philippus 
2708 


I. Nomina virornm et mulierum. 


37 


C. Calpurnius Philokyrius v. e. 8092 

C. Calpurnius Piso 2161 

Cn. Calpurntus Piso cos. a. u. c. 747 

6381, nomen erasum 95 
Cn. Calpurnius Cn. f. Piso 875 
L. Calpurnius Piso 5937 
L. Calpurnius Piso cos. a.p. Chr. 27 

6080. 6100. 6101 
L. Calpurnius Piso cos. a.p. Chr. 57 

5365 = L. Calpurnius L. f. Piso 
= L. Piso L. f. 229, 230 
L. Calpurnius Piso co8. a. p. Chr. 175 

8377. 9042 
L. Calpurnius L. f. Piso cos. a. u. c. 739 

900  =  [L. Calpurnius] Piso = 

L. Piso 5026 
AEYKIOZ   KAAndPNlOZ   AEYKIOY 

YIOI nEiinN 8813 
AEYKIOZ   KAAnOYPNIOI   nElinN 

AYrOYP 8814 
(L.) Calpurnius [P]iso Frugi Licinia- 

Nus = Piso Frugi 240 
Calp. Pistus 6334 
L. Calpurnius Proclus 2458 
Calpurnius Restutus 3368 
L. Calpurnius Rufus 2888 
M. Calpurnius Sabinus 9054 
M. Calpurnius Seneca 2736 
M. Calpurnius  M. f.  Seneca  Fabins 

Turpio Sentinatianus 2736 
AspRENAS Calpurnius Ser[r]anus 927 
C. Calpumius Seppianus 4615 
L. Calpurnius L. f. Silvinus 6910 
L. Calpurn(ius) Speratus 7933 
L. Calpurnius  L.  fil.  Successianus 

(Sucess- 3391) 3390. 3391 
M. Calpurnius M. 1. Sulla 8177 
M. Calpurnius Tiro 4359 
AspRENAs   Calpurntus  Torquatus 

927 
L. NoNius  Calpurnius  Torquatus 

ASPRENAS  9059 

L. Calpurnins Valens 2590 
L. Calpurnius Vegetus 8552 
L. Calpurnius Zena 238 
Calpurnia Asprenatis (uxor), L. Pi- 
soNis [f.], mater L. Noni Aspre- 

NATIS   ET   ASPRENATIS   CaLPURNI 

Ser[r]ani et Asprenatis Calpubni 
Torquati 927 


Calpurnia M. F. Messallae (uxor) 

5989 
Calpumia L. f. Ampliata 6163 
Calpumia Anapauma 5220 
Calpuraia Chelido 4113 
Calpurnia L. f. Chia 6163 
Calpumia M. I. Fausta 8177 
Calpumia Fortunata 3368 
lul. Calpurnia lusta 1883 
Calpurnia L. D. I. Hilara 7498» 
Calpumia Leda 2590 
Calpumia Pamphile 7307 
Calpumia L. lib. Pthengis 6163 
Calpnmia  D.  et  Octavi  I.  Salvia 

7242 
Calpurnia Rufria Aemilla DoMrriA 

Severa c. f.  1175 
Calpumia Soteria 1801 
. . Caltili(us) Calt(iliae) I. 6078 
Calt(ilia) 6078 
Caltil(ia) Diodora 4373 
Calventius 2094 
T. Calventius T. f. 2264 
L. Calventius L. I. Festus 3973 
C. Calventius Firminus 6697 
C. Calventius lanuar(ius) 2381 
C. Calventius Quietus 6372 
M. Calventius Viator 2417 
Q. Calventius L. f. Vitalis 2259 
Calventia Comeliana 6702 
Calventia lPa]etina 1975 
C. Calvisius cos. a. u. c. 750 3071 
P, Calvisius 6384 

M. Calvisius M. fil. Fortunatus 2163 
P. Calvisius Philotas 8306 
P. Calvisius Euso 3534 

Calvisius Sabinus 1948. 6579 
C, Calvisius Sabinus 99 
C. Calvisius C. f. Sabinus 889. 925 
C. Calvisius Secundinus 3485» 
C. Calvisius C, f. Statianus 1453 
T. Calvisius T. fil, Verus 6633 
Calvistija 8306 
Calvisia Zosime 7551 
. , Calvius P. f. P. n. 3386 
A. Calvius Q. 1. 7574 
C. Calvius P. f. 3708 
[M.] Calvius M. f. P. n. 3386 

Calvius lustus 3468 
P, Calvius Sp. f. lustus 1470 


38 


Indices. 


Q. Calvius Rufinus 5074 
Calvia Asclepias 14T0 
L. Camelio L. L 7819 m 
Camerius Bassus 2156 
C. Camerius Crescens 4161 
Camerius Eucratiauus lib. 4161 
Camidia M. L Aprhodi.sia 7734 
L. CamiU(ius) Aetolus 4552 
Camillius Paulus 7687 
Camill(ius) Polj^nices 7687 
L. Camp(anius) Celer 4852 
Campanius Acutus 7805 
Sex. Campanius Clemens 2072 
M. Campanius M. fil. M. nep. Marcel- 

lus 1398 
L. Campanius Priscus 7053. 7053». "^ 
Sex. Campanius Reditus 447 

Campanius Verax 2091 
L. Campanius L. f. Verecundus 9172 
C. Campanius Vitalis 2598 
C. Campanius  col.  {sc. Capuae) lib. 
Ursulus 6318 
Campania Felicissima 8459 
Sex. Campatius Sex. 1. Eutactus 7918 
L. Campius Primigenius 4181'' 

Campia L. 1.  Cassandra Causini 

7878 
Campia Severina 4928. 4929 
T. Campusius C. f. 2237 
T. Camul. L. f. *LaYenus 2313 

Camulia *Soror 2313 
Camurena C. fil. Celerina 6641 
M. Camurius P. f. 8205 
C. Camurius C. f. Clemeus 2728 
Camuriu[s] Colo 2883 
Camurius Eermes 3462 
Camurius Statutus 206 
Camurius Taci[t]inus 3462 
Camuria Ter[tija 9158 
Q. Camurti. P. f. 3146 
L. Caucrius Clementis lib. Primigenius 

3001 
Candidinius Saturninus 4778 
Q. Candi[di]us Benignus 7715 
C. Candidius Calpurnianu[s] 4607 
C. Candidius Piscator 3274 
Candidia Quintina 7715 
P. Canidius Primus 8037 
Caninius 2483 

C. Caninius C. f. 9376 


P. Caninius C. f. 1407 
L. Caninius Gallus 5893. 9250 
0. Caninius C. 1. Philogenes 7596 
T. Canin[ius] Saturnin[us] 8074 
L. Caninius P. f. Valens 1407 
Caninia Helpis 1501 
Kaninia Eespecta 5661 
Cani- 
M. Kanius Ephebus 5309 
Canius Eutychus 2168 
T. Kanius lauuar(ius) 3483 
C. Canius C. f. Saturninus 1 39 
M. Kanius Synephebus 5309 
M. Canius Zethus 7616 
Cannia Fortunata 3513 
L. Cannutius Lucullus 1992 

Cannutius Modestus 2S50 
C. Cantius L. f. Septimius 6678 
Cantia L, f. Saturnina 6657 
C. Cantonius C. f. Cond . . . nus 2033 
Ti.  Cantonius  [C.  f.J  Montanus 

2033 
L. Cantonius Mu . . . 2033 
C. Cantonius Uco . . 2033 
M. Cantrius M. f. Marcellus 5653* 
Cant(ria) Long(ina) 2953 
Cantria P. fil. Longina 6487 
Cantria P. fil. PauIIa 6486 
C. Canulei[u]s Q. f. 2225 
L. Canoleios L. f, 8565 
Q. Canuleius Q. f. 2225 
M. Canuleius Zosimus 7695 
Q. Canusius Praenestinus 7940 
C. Capidas T. f. C. n, 5346 

Ner. Capidas C. f. Euf(us) 5346 
C. Capitoius Macrinus 4602 
Q. Capitonius Probatus 7029 
A. Vettius  Caprasius  Felix  6430 
6434 
Caprasia 6431» 
P. Capiil(ius) Pacatus 4700 
C. Caprilius Sparus 9245 
Caprilia Hedone 8333 
L. Caprius L. f. Rufus Vitellia natus 

7837 
M. Carantius Macrinus 2118 
Cardana T. f. Procula 6568 
Carfan(ius) Achille(s) 4215 
Q. Carinius . . abilis 9080 
M. Carinius Carus 4126 


a  b -! 


I. Nomina virornm et mulieram. 


39 


M. Carisius Fronto 2870 
Q. Carisius Pndens 2110 
L. Carisius Serenus 4696 
Carisius Taurus 2110 
Carisia lucunda 7673 
Cariaia Nesis O. 1. 5283 
Carisia Quetilla 2110 
P. Carminius P. I. Licinus 5370 
P, Carminius P. 1. Primus 5370 
Sex. CARMiNros Vetus 4833. 7425 
Carminia L. f. Prisca 3918 
L. Camius C. f. 3212 

C. Carnius Quadratus 7875 
Carteia Maxima 3847 
C, Cartilius Euplus 4115 

C. Cartilius C. I. Hera 5395 

C. Cartilius C. f. Poplicol(a) 5395 
Cartinius Gratus 2367 
L. Cartorius P. f. 8004 
C. Carvilius M. 1. 9253 

M, Carvilius M. 1. Crescens 6073 
L. Carullius Epaphroditus 6161 

L. CaruIIins Felicissimus (duo) 6162 
L. Cas. Nigrin[us]  vel  NigTin[ianus] 

4775 
Q. CasceII[i]us Labeo 154 
L, Cascellius L, fil, Probus 6584 
Cascellia Arethusa 3864 
M. Casellius Marcellus 6417» = M. C, 
M. 6415 = M. Casellius 6414 =» 
Casellius Marcellus 6402 
Casidius Clementinus 7220 
Casidius lustissimus 7220 
Casidius Mart[i]alis 7220 
Casidius Romulus 7221 
Casidius Rufin(us) 4215 
C. Casidius Rufinus 7220 
Casidius Severus 7221 
P. Casinerius Clemens 5503 
Casponia P. f. Maxima 3343 
Q, Cassidienus Nedym(us) 911 
C, Cassielcus Martialis 3304 
Cassii iplur.) 5699 
Cassius 2105 
A. Cassi(us) C. 1. 3682» 
C, Cas(sius) 5161 c 
C. Cassius 6123. 9345 
L. Cassius Cassi f. 9053 
M. Cassius M, f. 2483 
C. Cassius Catuli f. 7627 


L,  Cassius  L.  lib.  Agor, (?)  2163 

not 17 
Optatus Cassius Optionis f. 3205 
M. Cassius Apollinaris 9056 
C, Cassius Blaesianus 2595 
L, Cassius Candidus 9225 
T, Cassius Celer 5658» 
C, Cassius Clemens 6973 
M. Cassius C. f. Denticulus 7729 

Cassius Dio 2177 

Cassius Divitianus 5912 

Cass(ius) Eros 6993 
A. Kaaoioq Evzvx^Q 4402 
C. Cassius Exoratus 6973 
L. Cassius Eu[odus?] 8906 

Cassius Faus[tus]  1340 
L. Cassius L. fil. Faustus 8433 
T. Cassius T. I. Felicio 4846 
C. Cassius Geraellus 5099 

Cassius Gesatus Borissi f. 9162 

Cassius Hyacinthus 8475 
Q. Cassius lanuarius 3876 
C. Cassius C, f. Imi[Icar?J 8181 
L. Cassius Ingenus 3998 
C. Cassius  Interamnanus  Pisibanus 

Priscus  3619 
L. Cassius  L.  lib.  Agor, Lepidus(?) 

2163 cum not. 17 
C, Cassius Longinus 6124 
L. Cassius Longinus 39, 112, 6124 
L. Cassius LucuIIus 4855 
L. Cassius Marcellinus 3925 

Cassius Marianus 5912 
L. Cassius . , [f.] Maximus 8906 
L. Cassius Melior 7018 
T. Cassius Myron 4325 
Q. Cassius C. f. Niger 3610 
Q. Cassius Domitius Palumbus 1092 
M. Cassius Hortensius Paulinus 3407 

Cassius Philippus 7802 

Cassius Pius Marcellinus 5050» 

Cassius Primitivus 2156 
L, Cassius L, 1, Primus 6017 
L. Cassius Princeps cappa 5239 
L. Cassius Pudens 2391 
L. Cassius Regulianus 2391 
P. Cassius Secundus 5977. 5977» 

Cass(ius) Sev(erus) 4099 
C. Cassius Severus 3894» 
T. Cassius T, fil, Sextinus 6758 


40 


Indices. 


C. Cassius Sopater 7560 
L. Cassius Tertius 2183 

KaaoLoq Teifio&eog 8847 
C. Cassius Valens 4887 
Q. Cassius P. f. Valens 2141 
Q. Cassius M. f. Varus 3317 
M, Cassius Venustu[s] 9304 
C. Cassius Viator 6973 
L. Cassius Urbanus 2157 
Cassia 5239 
Cassia P. f. 5664 
PauUa Cassia 3103 
Cassia Clementilla 3285 
Cassia C. 1. Domestica 7560 
Cassia Festa 8138 
Augustania Cassia Marcia 9093 
Cassia Maximula 4433 
Cassia Sex. f. Prima 2919 
Cassia Primigen(ia) 1. 7560 
Cassia Queta (sic) 7943 
Cassia Rogata 1513 
Cassia Saturnina 4538 
Cassia Suavis 1. 7560 
Cassia Vera 4764 
Castonius Cassius 7075 
A. Castricius Myriotalenti f. 2676 
P. Castricius P. 1.  =  Ilonhog Ka- 
axQLXiog noTi).iov 9417 
Castricius Agathopus 2156 
Castricius Honoratus 4315'' 
M. Castricius Mysticus 8292 

Castricius Proculus 2394 
P. Castricius Saturn[in(us)] 6749 
Castricius Zosimio 4140 
Castricia Eutychis 8261 
Castricia Saturnina 6749 
KAITPIO[I] KIInITANZ 8881 
Catelli-: 
C. Arkunttos Catellius Celer 261 = L. 
PoMPEius Vopiscus C. Arrunttus 
Catellius Celer 5033 
Cn. Catilius Severus 451,  Catelius 

Severus 5039. 5041 
L. Catilius Severus 1850 
Catilia T. f. Pia 1688 
L. Fabius L. f. Cilo Septiminus Catinius 
AcnJANUS Lepidus FuLconANUs 1141 
Catius 3402 
Catius 342 
Cattius 2483 


Ahennaeus Catti M. s. 5410 
C. Catius M. f. 5392 
T. Catius Catullinus Sest[ius] Secun- 

DiNus 3772 
Q. Catius Carpus 7963 
Sex. Catius Clementinus  2009.  S872, 

Catius Clementinus 9179 a 
Ti. Catius Caesius Fronto 5035 

Cattius lanuarius 6903 
Ti. Catius  Silius  Ital(ict.ts)  5025 = 

Ti. Catius 9059 
Q. Catius Lezbianus 7963 
Q. Catius Libo Nepos 4755 

Catius Sabinus  453.  3385 = Cat- 
Tius Sabinus 2335. 6906 
P. Catius Sabinus 2007 
C. Catius Secundianus 4858 
T. Catius Severus 6991 
Q. Catius Successus 7968 
Catius Verecundus 2469 
Catia T. f. Rodhe 6700 
Catia T. fil. Servata 6991 
Catia Severa 8029 
Catia Sympherusa 1629 
M. Cato M. f. 2069 
Catoni- : 
M. Macrinius Avrrus M. f. Catonius 
Vindex 1107 
L. Cattonius L. f. Secundus 2248 
M. Catullius Mercator 4819 

M. CatuIIius Secundus 4819 
Q. Catusius Flavianus 7576 

Q. Catusius Severianus 7576 
Cavarius . . 6125 

C. Cavarius Sex. f. Vi . . . Apulus 5780 
Caucidi-: 
P. ViGELLius cet Caucidius Tertullus 
1116 add. 

P. Caucili[us P. I.] Helles 7502 

[P.] Caucilius P. I. Salvius 7502 
P. Cavius Restitutus 8301 
Cavia Felicula 8301 
Cavia Fortunata 8301 
Q. Caulius Carpus 7931 
P. Caulius Coeranus 7535 
?. Caulius Vitalis 2001. 2002. 9053 
Caulia lanuaria 8392 
Caulia Trophime 7931 
T. Caunius Priscus 3843. 3893 
T. Cauponius T. f. 3700 


1. Nomina virorum et muliernm. 


41 


C. CausinJns Scolae 1. Spinter 7878 
Ceioni- : 
. . [qni et] Ceionins et Aelins voci- 

tatus est 1740 
PLmiLius C-\EioNius (Ceion- 5571) Cae- 
ciNA Albinus  V.  c.  5536.  5554. 
5571. 5910 
Ceionius Rufius Albinus V. c. 789. 

1222. 8950 
Ceiontus Aprontanus c. V. 5570 
Caeionius Camenius c. V. 8533 
L.  Ceionius  Commodus  (cos.  a.  78) 
9052,  Ceionius Commodus  1003. 
1004 
L. Ceiojhus  Commodus (cos.  a. 136) 
3696. 6073. 7212,  Ceionius Com- 
MODUs 7861; = L. Aelius Caesar 
V. ind. III 
Ceionius Italicus clarissimns atqne 
consnlaris vir 1235, v. c. et con- 
snlaris 1236 
M. Ce[io]nius Iul[ianus] c. v. 5518 
Alfenius Ceionius luLiAjros Camenius 
V. c. 1264 
C. Ceionins Maximns 5312 

Ceionius Rufns 2452 
M. Ceionius Silvanus 2161 
M. Ceionius Valerianus 4444^ 

Ceionius Rufius Volu[si]anus V. c. 
et inlustris 4154 
C. Caeionius Rufius Volusianus (cos. 
a. 311.314) V. c. (c.v. 1213) 692. 
1213, RuFius VoLusL^TJS 1222 
Gaius  Caeionius  Rufius Volusianus 
[praef. urh. a. 363) v. c.  5791, 
Ceionius Rufius Volusiantjs V. c. 
et inlnstris 4154,  Rufius Volu- 
siANUs c. V. 6025 
Marcia Anrel(ia) Ceionia Demetrias 

406 
Caeionia Fusciana c. f. 8533 
Ceionia Laena 1740 
L. Ceius Asclepiodotianns 4121 
L. Ceins L. f. fil. Privatns 2218 
L. Ceius Secundus 6404 
Ceia Lucilla 6493 
Cel[e]rinins Augend[ns e.] vir 2389 

Celerinius Fid[eli8] 2389 
P. Celerius P. f. Amandus 6136 
M. Celerius M. f. Corinthus 6517 


M. Celerins M, lib. Corinthns 6517 

M. Celerins lustus 6517 
[Ce]licus Fronto 4508 
Celorius lustns 4804 
T. Celsius Victorinns 2444 
Cemellia P. f. 6260 
L. Cemoleins L. f. 5329 
Sp. Censorins lustus 2097 

Cens(oiuus) Secundinus V. c.  5982» 

CenTULLIUS VA[L]EmANUS V. c.  702 

L. Cerbarins Bonns 7346 

[C. C]ercenius C. [I.] 5052 

L. Cercenins L. lib. Hermes 3619 
M. Cernitins M. f. PoUio 6571 

Cemitia M. 1. Nymphe 6571 
P, Cerrinius . . [f.] 5734» 
M. Cerrinins Vatia 6418 c d = m. Cer- 
rinins 6418». b = Vatia 6418e. f 
. . Cervarins P. f. 5364 

Cervaria Sp. f. Fortunata 3488 
A. Cervidins A. fil. Repostns 2163 

[C]ervidia Q. f. Vestina c. f.,  [L,] 

FuLvi Aemillani (uxor)  1172» 
Attia CERvroiA Faustina 1171 
A. Cervio(s) A. f, 6129 
Q. Cervins L, f. Lncretins Maximus 

5776 
L. Cervins L. [I.] Zetns 7635 
Q. Cer[v]oniu8 Chr[y]seros 3962 
Cessins Andanins 6122 
Cn. Cessins Cn. f. Cestns (gen. Cesti) 
1990 
Cessins Trigetius 6122 
C. Cestius 917»; alius 5278 
K, Ce8tio(8) Q. f. 3420 
L, Cestius 917» 
Q. Cestio(s) Q. f. 3420 
L. Cestius T. L Agathocles 8075 
C. Cestius L. f. Epulo 917 
L. Cestius Gallns 5476 
T. Cestins T. 1. Philippns 8075 
C, Cestins Severns 2210 
L. Cestius Successns 5476. 5476» 
Cestia T. 1. Nica 8075 

Cestia C . . er 7026 

Cestia Turntia 4469 
Cetrania P. f. Severina = Cetrania Se- 

verina 6647 
Sex, Cetrins Severns 2073 
Chrestina Dorcadius h. f, 4438 


42 


Indices. 


C. CiLNius Proculus 9054 

L. Cilnius L. f. Secundus 9053 
Cilonia Secuuda 3199 
M, Cimbrius Felicis fil. Saturninus 6821 
[T. Cjincius T. lib. [Ba]sileus 9435 
S. Cincius Callippus 2157 
[Cijncius Epictetus 9435 
Cincius Innocentius 6122 
M. Cincius Felix lulianus 6827 
L. Cincius L. f. Martialis 7238 
L. Cincius  L.  f,  Martialis  f(ilius) 

7238 
C. Cincius C. f, Paul(us) 3974 
Q. Tullius  Q.  f.  Cincius  Priscus 

3111 
. . Cincius  C. f. Victor =  Cincius 
Victor 6827 
Cincia Saturnina 2662 
Cinius Genialis 3321 
M. Cinnius M. f. 6357 
Cipellius Picentinus 5678 

Cipellius Profuturus 5678 
M. Cipius Felicio 6174 
M. Cipius Hermes 8211 
M. Cipius Natalian(us) 6175 
P. Cipius Nicomachus 8621« 
M. Cipius Ostiensis 6176 
P. Cipius Polybius 8621 
M. Cipius Proclianus 6174 
M. Cipius Treptus 8211 
M. Cipius Victor 6175 
M. Cipius Vitalis 6176 
L. Cirpinius T. f. 2687 
C. Cirrius Zosimus 9419 
Cispia Martina 6621 
P. Cissonius Q. f. 2238 
T, Cissonius Q. f. 2238 
Q, Cissonius Q, f, Aprilis 2057 
Cissonia Aphrodite 6730 
Claudiu[s] ... 6122 a 

Clau[dius] 7263 

Ap. Claudius 26. 44 
[C,] Claudius 4053 

C. Claudius C, 1. = Faiog KXav6[i]o(; 
FaLov 3206 

C. Claudius Sassi f,  5525 

D. Claudius D. f, 6355 

M. Claudius M. f,  12. 13.  18.  3139 

6093 
P. Claudio(s) A[p. f.] 5801 


Ti. CLAxnjius (Nero cos. a. u. c. 741) 
8580 cf. ind. III.  V; Tl Cla(u- 
Dius) iimp.,cos. V) 5161 g 
PROGENiES Claudius Appiadum 1184 

carm. 
liberti libertaeque Claudii 2093 
[Ti,] Claudius Aug. libertus . . culus 

8193 
P. Cl(audius) P. f. Horat(ius?) Abas- 

cantianus 4176 
P. Cl(audius) Abascantus 4176 
P. Cl(audius) trium Galliar. lib. Abas- 
cantus 7023=AbascantusGallia- 
rum (ser.) 7022 
Ti, Claudius Aug. 1, Abascantus 1473 
Clau[d(ius)]  Ulpius  Achilleus (abl. 
Achilleo) 7365 
Q. Claudius Acilianus 4175 
[Ti. CIa]udius Aug. lib, [Ac]ratus 7297 
Tc. Kkavdiog "^xziog 338 
Ti. Claudius  divi  Claudi I.  Actius 

1732 
Ti. Claudius Acutus 4998 
[K?.]av6iog Alveug 1103 
Tl. KXa(vdiog) Aivecxog 8588 
Ti. Claudius Africanus 8907 

Claudius Agrippas  2543 
Ti. Claudius Aug. I, Alcibiades 1734 
Tib. CI. Albinus 2909 
[Ti. Claudius] Ti, f, Alpinus 2710 
Ti. Claudius Alypus 4337 

Cl(audius) Amazonious v, e. 8230 
Ti. Cl(audiu8) Ambrelianus 1141 
Ti, Cl(audius) Andreas 7296 

CIau[d(ius)] Antigonus 7598 
Ti. Claudius Antoninus 1535 

Cl(audius) Apelles 1783 
Ti. Claudius Aug, 1, Apelles 7501 

CIau[d(ius)] Aper 7598 
Ti. Claudius Aster 1838 
Ti Claudius Ti, Claudi Epaphroditia- 

n(i) fil. Astylus 7246 

Claudius Athenodorus 1535 
Ti, Claudius Attalus 6721" 

KAAYAIOZ   "ATTAAOZ   nATEP- 
KAIANOZ 8836 
Ti. Claudius Sp. f, Atticus 1992 
Ti, Claudius Auctus 6721» 
Claudius AvrrLANUs 5534 
Cl(audius) Avitus 9312 


I. Nomina virorum et mulierum. 


43 


Ti. Claudius Aug. lib. Avitus 1697 
Qu[intus] Claudius Basilicus 4136 
Ti. Claudius Berenicianus 8907 
Ti. Claudius Ti. fil. Bithynicus 5877 

Claudius Blastianus 6177 

Claudius Bonus 4142 
Ti. Claudius Buccio 7908 
Ti. Claudius Aug. lib. Bucolas 1567 
Appius Claudius C. f. Caecus 54 
TiB. Cl(audius) Candidus  1140 

Cl(audius) Kapito 6889 
Ti. Claudius Arucae fil. Capito 5639 

Claudius Capitolinus 9258 

Clau(dius) Carpus 7375 
Ti. Claudius Celer 5128 
Ti, Claudius Caesaris 1. Celer 7803 

Cl(audius) Atteius Celer 7140 
Tib(erius) Cl(audius) Certus 4076 

[K]).ttvdi[oq] Xloviq KXavdiov 0lXo- 
axQUTOv vtoq 8860 
Ti. Claudius Chloreus Neronis Claudi 
Caesaris  Aug.  corporis  custos 
natione Bataus 1730 
[Ti.] Claudius Cbr 7895 a 

Claudius Chresim[usl 6721» 
Tib. Cl(audius) [Cjhrestus 3549 
Ti. Claudius M[i]ntai f. Cilius Lusit 
2513 

[Cla]udius CLAUDLmjs V. c. = KAAY- 
.AIANOZ (jpoeta) 2949 
Ti. Claubius Clal^dianus (pram. om. 

1146)  1146. 1147 
Ti. Claudius Claudli]anus 3245 
Tib. Claudius Claudianua 2758 
Ti. Claudius Clemens 2514 
TiB. Claudius Cleoboles sen(ior) 1 134 

Cl(al-dius) Acilius Cleoboles 1134 
M. Claudius Ulpius Cleopater 7365 

Claudius Comon 1485 
[Ti. CIaud]ius Cougonetia[cus] Gallvs 

2514 
Ti. Claudius Corinthus 5252 
Ti. Claudius Aug. lib. Corinthus 1758 
M. Cl(audius) Cornelianus 6019 
Ti. Claudius Cratinus lib. 8195» 
Ti. Cl(audius) Ti.  fil.  Crescentianus 
6263 

Claudius Crispus 7266 
Ti. Claudius Aug. I. Daus 1463 
Tib. Cl(audius) Demetiius v. e. 6762 


Ti. Claudius Demostheues 1990 
. . . cius  T.  F.  Cl(audius?)  Dexter 
Auqus[tanus  AlpinJus  Belucius 

SOLLERS MeTILIUS . . . . US RuTEJA- 

nus = AEHTPOZ in carm. 1050 
Appius  Claudius  Tarronius Dexter 

V. c. 4196 
Cl(audius) Diadumenus 1849.  1917 
Ti. Claudius Diadumenus 1730 
Claudius Diodorus 2592 
Claudius Dion[y]3iu3 2775 
Ti. Claudius D[iotim]us 4971 
Ti. Claudius divi Claudi lib. [Di]pte- 

rus 1765 
Ti. Claudius Aug. I. Docilis 3717 
Ti. Claudius Docimus 7486 
Ti. Cl(audius) Domnio 5022 
Ti. Cl(audius) Augustor(um) 1. Domnio 

1810 
Ti. Claudius Aug. lib. Ductus 1731 
Ti. Claudius Eunychus 3008 
Ti.  Claudius  Epaphroditus  1990. 

8389 
Ti. Claudius Epictetus 1779 
Ti. Claudius divi 1. Erastus 1671 
Ti. Claudius Aug. lib. Eros 2914 
Ti. Claudius Eros Aug. lib. 7859 
Fl(avius) Claudius Euangelus  V, c. 

3222 
Ti. Claudius Aug. I. Eunetes 1829 
Tib. Cl(audius) Euph[r]a[tes] 7598 
Ti. Claudius Euschemus 8389 
Ti. Claudius Eutomus, Partheni Aug. 

liberti 1. 1736 
Claudius Eutych[e]s 6177 
Ti. Claudius Aug. 1. Eutychus 1829. 

8120 
Ti. Claudius Actes I. Eutychus 2595 
Ti. Claudius Excellens 7357 
Tib. Cl(audius) Exuperatus 2410 
Tib. Claudius Faustinus 4534 
T.  Claudius  Faustus  Regi[n](us) 

5682 
Cl(audius) Pompeius Faustus  7254 
Cl(audius) Felix 7409.  8667,  8684 
Ti. Claudius Felix 1181. 4271. 4272. 

4337. 7317 
Ti. Claudius Felix Aug. I. 7859 
Ti Claudius Aug. I. Felix Scapulauus 

7352 


44 


Indices, 


Ti. Claudius Festus 1907 
Ti. Claudius Fidinus 1988 

Claudius Firminus iun. 6122» 
Ti. Claudius Firmus 1325 
Ti. Cl(audius)  Firmus =  Cl(audiu8) 

8097 
Q. Claudius Flavianus 1567 
[TI]B. KA(AirAIOI) tAAOYlANOZ Tl- 

TIANOZ   KOINTOI   OYIAIOZ 

nPOKAOI  AOYKIOI  MAPKIOI 

KEAEP MAPKOI KAAnOYPNIOI 

AONTOI 8835 
Claudius [Fortu]natus 2176 
Ti. Claudius Fortunatus 8491 
Ti. Claudius  Aug.  lib.  Fortunatus 

1699. 3541 
Clau[dius] Fortunensis 7598 
Cl. Frontinus 1086. 1087 
Ti. Claudius Frontinus duo, pater et 

avu8, eiusd. nominis 1088 
Ti. Claudi[us]  Frmntinus  Niceratus, 

Cl. Frontini f. 1087 
TIB.  KAAY(AIOI) TIBEPIOY  <l>PON- 

TEINOY   YIOI   «fPONTEfNOI 

NIKHPATOI 8831 
M. Claudius Ti. f. Fronto 1097. 1 098 

= Cl(audius) Fronto c. V. 2311 
M. Claudius Fronto Neocydes 5024 

KXavdioq <pQovx(i)Vi[a\v6q 8839 
Ti. Claudius Fructus 1838 
Q. PoMPEius Q. F. Senecio cet. Cl(au- 

dius) Fuscus Saxa cet 1104 
Tib. Cla[ud(ius)] Germanus 7183 
Ti. Claudius Glaphyrus 5232 

Claudius [G]norimus 2178 5i5. 2179 
Ti. Claudius Habitus 3449 
Ti,  Claudius  Hermetis  1,  Helius 

6050 
Claudius Herculanus 2775 
Ti. Claudius Herma 3533 
Ti, Claudius Hermes 3616 
Ti. Claudi[us He]rmogen[es] 6721» 
Ti, Claudius Herodianus c, v.  2938 
Ti. Claudius Heronas 4971 
Ti. Claudius Augusti 1. Hicelus 1735 

Cl(audius)  Heeronymlanus  4384 
Ti. Claudius Himerus 7215 his 
Ti.  Claudius  Aug.  lib.  Homerus 

1642 
Ti. Claudius Honoratus 7936 


Ti. Claudius Hyllus  1917 = Hyllus 

1849 
M.  Claudius  Marcelli Aesernini  lib. 

Hymenaeus 6353 
Ti. Claudius Aug. 1. Hymenaeus 1846 
Ti. Claudius  lanuarius  1704.  2379. 

5548. 7357 
Ti. Claudius lanuarius Gratianus 1689 
Ti, Claudius Aug. lib. lanuarius, Pi- 

tuanianus(?) 6071 
C. Cl(audius) Immunis 8737 
Claudius Incitat(us) 9027 
Clau(dius) Ingenus 2758 
T. Clau[dius] Isidorus 49S8 
Claudius Iulianus 2907 
Cl(audius) lulianus p. v. 1346 
Ap. (App. 6121,  Appius 2223)  Clau- 

Dius Iltllvnus 2223. 6121. 7217 
T//9. KXuvdioq 'lovhavoq 7193. 7194. 

8822 
Claudius lustianus 2408 
Claudius lustus 1176 
P. Claudius lustus 8907 
De. Claudius luvenalis 4491 
Dec.  Claudius  luvenal(is)  Sardicus 

5661 
Ti. Cl(audius) luventinus 8700« 

Ti. [Cl]audius L 5951 

Appius Cl(audius) Lateranus 3203 

Cl(audius) Latinus 2526 
Ti. Claudius Latinus 2160 
Ti.  Claudius  Lemnius  divi  Claudii 

Augusti lib. 1682 
Claudius Leonides 8294 
Cl(audius) Lepidus V. inl. 1279 
Ti. Claudius Ti. f. Liberalis Aebutia- 

nus 1013 
Ti. Claudius Ligomarus Carstimari f. 

9166 
Ti. Claudius Livianus 1323. 4199 
M, Claudius Longus 9013 

Cl(audius) Lupicinus V. c. 6117 = 

Cl(audius) V. c. 6117« 
Ti.  Claudius Aug.  lib.  Lysimachus 

4979 
Ti. Claudius Macedo 5257 
T. Claudius Magnus 3243 
Ti. Claudius Ti. f. Magnus 2003 
Ti, Cl(audius) Praec(ilius) Ligar(ius) 

Magonianus 3863 


I- Nomina vironim et mnliernm. 


45 


Claxjd[i]us Mamertinus V. c. 755 
Cl(audiu8) Marcellinus 3913 
Ti. Claudius Marcellinus 1487. 2156 

C(laudius) Marcellus 3744 
M. Claudius C. f. Marcellus 898 
M. Claudius M. f. Mabcellus  5925 
Ti. Claudius Marcion 3170 
Ti. Cliaudius) Marinus 2882 
Ci(audius) Martialis 1766 
Claudius Maximus 9056 
Cl(audius) Maximus 2187. 4349 
Ti. Claudius Ti. fil. Ti. nepos Maxi- 

mus 5878 
MAPKOI  KAA[VaIOZ]  nOYniHNOI 

M[AE]IMO[I] 8839 
Ti.  Claudius Melipthongus  Obultro- 

nianus 1973 
Ti. Claudius Menander 2001 
Ti. Claudius Ti. f. Messalinus 2161 
Claudius Messianus 2026 
K)Mv6ioq Mi&Qiddzriq 8820 
Qu[intus] Claudius Mnesius 4136 
Ti. Claudius Mucasius =  Ti. KXai- 
diog Movxuaioq 4066 
[C]laudius Mucianus 4068 
Claudius Myron 7263 
Ti. Claudius Nero (pater Ti. Caesa- 

m Augusti) 125* 
Ti. Claudius Nero {cos. a. u. c. 741. 
747; postea  Ti. Caesar) v. ind. 
III.  V 
Ti. Claudius Nicias 6049 

Cl(audius) Nicom[edes] 7178 
Ti. Claudius Onesimus 7350 
Claudius Optatus Aug. 1. 1533 

Ti. Cl(audius) P 8217 

Claudius  Iulius  Pacatus  V.  c. 
6505 
Ti. Claudius Panoptes lib. 8201» 
Ti. Cl(audius) Pantagathus 8547 
Claudius Paternus 2211 
Cl(audius) Pater[nu]8  CIement[iJa- 
[n]us 1369 
Ti. Claudius Paullinus 7777 

CI(audiu8) Perpetuus 396. 5920 
Ti. Cl(audius) Phaedimus 1124 
C. Claudius Marcellae minoris 1. Pha- 

sis 7879 
M.  Claudius  M.  1.  Philargyrus 
8422 


Ti.  Claudius  Aug. lib.  Philargyrus 

1704 
Ti. Claudius Philetaerus 8679 
Ti. Cl(audius) Phile[tus] 2842 
Ti. Cl(audius) Aug. lib. Philetus 1766 
Ti. Claudius Philippus 7248 
Ti. Claudius Ti. f. Pius 7026 

Cl(audius) Plotianus 6349 
Ti. Claudius PoUio 1418 

CUaudius) Aurelius Polyphemus 5297 
Ti. Claudius PoMPEiANus (c. V. add. 

1108)  1108. 18S6. 6559 
Ti. Cl(audius) Pompeianus 4794 

Claudius Pontianus 7266 
C. Claudius M. 1. Posidonius 1915 
Cl.  Postumus  Dardanus  V.  inl. 

1279 
G. Cl(audius) Priam(us) 4875« 
Ti. Claudius  Primigenius  Antoniae, 

Claud(ii) f(iliae), lib. 7466 
Ti. Claudius Augusti libertus Primio 

1670 
Ti. Claudius Primitivus 8389 
Ti. Claudius Primus 1838. 7733« 
Ti. Claudius Primus Attii lib. 4540 
Ti. Claudius Priscianus 1351 
. . [VJaleeius Claud(ius) . . . Acilius 

Pkiscillanus 8979 
Cl(audius) Priscus 6334 
C. Claudius C. f. Priscus 5440 
L, Claudius Proculus Cornelianus 

1013 
Ti. Cl(audius) Professus Niger 4682 

Claudius Protomachus 8548 
[PuLCHER Clau]dius 4041 
[Ap. ClaudiJus Ap. p. Pulche[r] cos. 

a. u. c. 700 4041 
Ap. Claudius C. f. Polc(er) cos. a. 

u. c. 611 24 = Ap. Claudius 26 
Ap. Claudius C. f. Pulcher cos. a. 

u. c. 716 890 


C. N. Pulcher] 45 
P. N. Pulcher] 45 

Ap.  N.  Ap.  PRONr 


[C. Claudius Ap. f 
[P. Claudius Ap. f 
P. Claudius P. f. 
Pulcher 882 

CI(audiu8) Pyrrichus 8039 
Ti. Claudius Aug. 1. Quadratus 
Ti. Claudius Quartinus 5919 

Claudius Quintianus 7266 
Ti. Claudius Quintianus 466 


1750 


46 


Indices. 


L. Ti. Clat:d(ius)  Atjrel^ius)  Quin- 
TIANUS  1181 
Furius Cl'audius) Togius Quintilius 
5700 
Ti. Cl. Plautius Ti. fil. Receptus 210.5 
A. KAAYAIOZ BIBOYAAIOZ  PHriA- 
AOZ 'HPDAHI 8824 b 
Claudius Restitutus 4175 
M. Claudius Q. f. Restitutus 1437 

Clau(dius) Rog[atus] 5650 
Ti. Claudius Romanus verna 1535 
Claudius Rufinianus pater et filius 

5661 
Cla(udius) Rufinus  2546 
Ti. Claudius Ti. f. Rufinus 2157 
C. Atilius  Cn.  f.  . . . cs  Iulianus 

Cl(audius) Rufinus  1041 
Ti. Claudius Sabinus 7287 
M. Claudius Ulpius Sabinus 7365 
Ti. Claudius Saceedos 3619 
Ti. Claudius  Saethida  Caelianus, 

Cl. Fkonti[ni] f.  1086 
Ti. Claudius  Sa[e]thida  Cethegus 
Fbontinds, Ti. Claud[i] Frontini 
FiLius, Tl Claudi Fkontini nep. 
1088 
Ti. Ciaudius Salvianus 6238 
Ti. Claudius Salvius 3888 
Ti. Cl(audius) Sarapiacus 4388 
C. Claudius C. f. C. n. Sardus 2675 

Cl(audius) Saturninus 5128 
TiB. Cl(audius) Saturninus 2475 
Ti. Claudius Aug. libertas Saturninus 
1546 
Claudius Saturus 6122 
Ti. Claudius Aug. 1. Scapula 9027 
Ti. Claud. Aug. 1. Scirtus, Scirtus 1587 
Claudius Scorpus 9027 
Cl(audius) Secundinus 8686 
Ti. Claudius Ti. filius Secuudinus 1316 
Ti.  Claudius  Ti.  fil.  Secundinus L. 

Statius Macedo 1339 
Ti. Claudius Secundus 1929. 8157 
Ti. Claudius Ti. [f.] Secundus 1929 
Ti. Claudius . . . [f.] Secund[us] -= Tc. 

KXavdwg Sex[ovv6oq] 1925 
T. (?) Cla(udius) Senill(us) (?) 1857 
Claudius Servandus 1779 
Cl(audius) Severianus 452. 7031 
Q. Claudius Severinus 3246 


C. Claudius Severus 5834 

Cn.  Claudius  Severus  466.  1886. 

6559 
TN. KAAYAIOZ  I£BHPOI 8832 
Tl Claudius Severus 6176 
Ti. Claudius Severus 7266 
T. Cl(audius) Severus 4850 <> 

Cl(audius) Silvanus 4132 
Ti. Claudius Sosipolis 615 
T. Claudius Sostratus 3533 
Ti. Claudius Soter 7673 
Ti. Claudius Spectator Aug. lib. 1578 

Claudius Spendon 7026 
Ti. Claudius Speratianus 2157 
Ti. Claudius Aug. lib.  Thales Vini- 

cianus 1690 
Ti. Claudius Thallus 1775 

Ki.aidioq &Sjuiazox/.[>',c] 8839 
T. Cl(audius) Theon 4395 
Ti. Claudius Thermodon 3688 
Tiberius Claudius Tiberi filius Ther- 
modon 4223 

Claudius Ticeriu[s] 6122" 

KlXav^Siog TeiixooxQuxoq 8793 

Ti. Cl(audius) Tr 8711 = 

Ti. Claudius Trophim(us) 6721» 
Sex. Claudius Vaierianus 4363 
Ti. Claudius Velox 4164 

Cl(audius) Venustinus 8111 

Cl(audius) Verus 5548 
Ti. Claudius Verus 6407"». 6407'' 
Ti. Claudius Aug. I. Veteranus 7886 
Ti. ID.(ai6ioq) Ovet^iavbq TtfjZVAXoq 

1344 
Ti. Claudius Viator 2514 

Claudius Victor 9027 

Claudius  Victorinus  2186.  4349. 
4905. 5661 
M. Cl(audius) Macrincs Vindex Hek- 
mog[e]nianus c. V. 1136 

C(laudius) Vitalis 272 
Ti. Claudius Vitalis 6253. 9054 
Ti. Claudius Ti. f. Vitalis 2656 
T. Cl(audius) T. f. [X]enophou 1421 
Ti. Cl(audius) Zenas 8090 a 
Ti. Claudius Zeno Ulpianus v. e. 1422 
Ti. Claudius Zosimus 7276. 7296 
Ti. Claudius Aug. lib. Zosimus  1796 
Ti^. KX. Zwaiiuog OvakeQiavog 8857 

Claudia 8403 


I. Nomina virorum et mulierum. 


47 


Claudia 7297 

Claudia . . . arica 2514 add. 
Claudia Tib. fil. 6758. 7165 
CJaudia Aeseruina 3327 
Claudia Agathetyche 1804 
Claudia Agele 8195 a 
Claud. Albina Tib. CI. Albini filia 

2909 
Claudia Aphrosia  1779 
Claudia Arretin[a] 6721» 
[Cljaudia  Aster,  [H]ierosoIymitana 

captiva 8193 
Claudia  Attica  Attici Au[g:.]  lib. 

3338 
Claudia Basilea 2823 
Claudia Cale 1535 
Claudia  Germanici  1.  Callityche 

7882« 
Cl(audia) Candida 7141 
Claudia Marcia Capitoliua 2658 
Claudia Cedne 1752 
Claudia Charite 8323» 
Claudia Damal(is) 8548 
Claudia Docile 1760 
Claudia Earine 7463 
Claudia Entole 1796 
Claudia Epicharis  1473 
Claudia Euhodia 1479 
Claudia Eupatra 9415 
Claudia Ti. f. Euresis 1744 
Claudia Eustachys 1796 
Claudia Eutychia 1846 
Claudia Exoche 4996 
Claudia Extrikata 8144 
Claudia Faustina 1766 
Claudia Filib . . .  (=  Philippa?) 

7248 
Claudia Fortunata 1564. 8201 lib. 

8323 a 
Cl(audia) Fructiane 1849 
Claudia P. f. Gallitta 1147 
Cl(audia) Hagni f. Gazza 8039 
Claudia Hedone 7215 
Claudia Helice 5295 
Claudia Helpis 4337. 7406» 
Claudia Hermione 1612. 5211. 6721 * 
Cl(audia) Ti. f. Hermione 6151 
Claudia lanuaria 8464. 9027 
Claudia lanuaria Benedicta 4410» 
Cl(audia) Idia 1890 


Cl(audia) Ti. f. Irene 6151 

Claudia Antoniae lib. Lachne 4992 

Claudia Lepidilla 7994 

Claudia Lycoris 1765 

Claudia Lyde 7962 

Claudia Macaria  1553 

Claudia Manto 3008 

(Claudia) Marcella minor 7879 

Claudia Marcella 7936 

Claudla. Ti. f. Maecellina Bbl- 

lici sollebtis (uxor) 1031 
Claudia MarceIIin[a] 6721» 
Claudia Ti. f. Marcelliua 2710 
[C]Iaudia Maximill[a] 3168 
Claudia  Liviae  I.  Melpomene 

8054 
Claudia Monime 8187 
Claudia Ti. f. Moschis 7572 
Claudia Nais Fausti 5682 
Claudia Nectarea 1013 
Claudia Nerviana 1356 
Ciaudia Pacata 2173 
CIau[d]ia Paezusa 7631 
Claudia Pallas 1774 
Claudia Parhesia 7935 
Cl(audia) Paulina 2048 
Claudia Octaviae divi Claudi f. lib. 

Peloris 8120 
Claudia Phiale 1794 
Claudia Pithusa lib. 1704 
Claudia Prepusa 7933 
Claudia Prima 6057 
Claudia Primigeni(a ?) 2513 
Claudia Primigenia Harmodi (uxor) 

1631 
Cl(audia) Primitiva 1783 
Claudia Prisca 1586. 7961 
Claudia Ti. f. Prisca 7237 
Cl(audia) Professa 4682 
Claudia Quartilla 6057 
Claudia Quiane (= Kvdvri?) 8389 
Claudia Quieta 2769 
Claudia Ti. f. Quinta 4999 
Clatjdia Regilla 112.7 ~~ 

Claudia Rogatina 7257» 
Claudia Rufa 8097 
Claudia Sabbathis 1613 
Claxjdia Sabinilla 1184 
Claudia Secunda 2730. 8032 
Claudia Semne 8063 ab.c 


48 


Indices. 


Claudia  Sestl\  Cocceia  Sev[e]- 

KIANA  1155 

Claudia Spychario  (= Psychario) 

1657 
Clandia Stratonice 7733 
(Jlaudia Synthyche 4096 == Claudia 

Sinty[ch]e 4097 
Claudia Thallusa Aug. lib. 5155 
Claudia Tryphera 1675 
Claudia Tyche 1808 
Cl(audia) Zmyrna 7350 
Clenientius Silvius v. e. 545. 2457 
Clepius 8280 
C. Clepius T. f. Senecio 8280 
T. Clepius Tommus 8280 
Clepia Sp. f. Menda 8280 
C[Iepia] . . [Sjecunda 8280 
Q. Cleppius 5083 
Cliternius:  (centuria) Cliterniana 2483 

Sex. Cliternius 2263 
C.  Clodienus  C.  fil.  Serenus  Vesnius 

Dexter 6648 
Clodii (pliir.) 5890 
familia Clodiana 8335 
A. Clodius M. f. 5053 
C. Clodius 5083». 6123 
M  Clodius 8411 
P. Clodius 6383 
M. Clodius M . . . 6125 
P. Clodius P. f. 2245 

P. Clodius P. 1 3615 

Si^cog Kkiodiog Js;«Sfiov 7.i^£Qxlvoq 

7839g 
C. CIod[ius] . . . anus 3757 
C. Clodius C. f. Adiutor 5890 
M. Clodius Agatho 6376 
C. Clodius Agathopus 6175 
Sex. Ciodius Sex. I. Amoenus 7707 

Clodius Aprilis 4456 
P. Clodius Athenio 7278 
L. Clodius Arbusculae I. Auctus 3115 

Clod(ius) Augendus 7222 
II.   do(xiiLoq  AvYVQelvoq  KkaiSiog 

KaX^eZvog 8832 
M. Clodius Caudidus 8294 
Clodius Catullus 4315" 
Clodids Celsinus V. c. 715 
Clodius Celsinus isigno) Adelfi, 
insignis et c. v. 1239 
Cu. Clodius Cn. fil. Classicianus 2606 


P. 


Clodius Clemens 8592 

Clod(ius) Clodianus 4456 
Clodius Crescens 2452 

Clodius Crispinus 2160. 5918» 

Clodius Eros 7902 1» 

Clodius C. I. Euphemus 7487 

Clodius Flaccus 6391 

Clodius A. f. Flaccus 5053. 5602 

Clodius Flavianus V. c. 4149 
,  Clodius  Fortuna[tianus  P]udens 

6140 
Clodius Fronto 4731 

Clodius Helix 6221 
Clodius Hekmogena 9353 
Clodius Hermogenianus amplissi- 

mus et c. V. 9357 
Clodius Hebmogenianus Caesarius 
V. c. 4147 

Clodius Hebmogenianus Olybrius 

V. c. 1270. 1271 
Clodius Honoratus v. e. 5786 

Clodius M. f. Ingenuus 6929 

Clodius C. I. Laetus 3429 

Clodius Licinus 5938 

Clod(ius) Macrinus 2157 
Clod(ius) Marcellinus 2320 

Clodius Marcellinus 4780 

Clodius Eprius Marcellus 1992, 
T. Clodius M. f. Eprius Mar- 
cellus 992 

Clodius Maximus 5919 

Clodius P. I. Metrodorus 7657 
, Clodius Minervalis 6172 
Clodius Octavianus V. c. 756. 1253 

Clodius Paulinianus 9388 

Clodius P. f. Pius 8155 

Clod(ius) Primus 7011 
Clodius Processus 8151 

ClODIUS M. F. . . PUPIENUS PULCHER 

M[aximus] 1185 
Clodius P. fil. Quadratus  qui et 

Scipio 6856 
Clodius Romanus 3642 
Clodius Rufus 1083. 2121 
Clodius A. A. 1. Salvius 7979 
Clodius Secundus 2354 
Clo(dius) Suc(cessus) 5294 
Clodius P. f. Sura 6725 
Clodius D. I. S[y]nistor = C. Colo- 
dius isic) 0. 1. Synistor 5246 


I. Nomina vironim et mulieruiu. 


49 


P. Clodius Turplo 3610 
M. Clodius Vaiens 1985 
T. Clod(ius) Vibius Vaeus 4131 
M. Clodius Verecundus 2157 
C. Clodius C. f. Vestalis 904 
Clodia 7790 
Ciodia A. f. 5053 
Clodia C. Fusci uxor 6279 
Clodia Achillea sive Cyryle 6719 
Clodia Asthiocha 8542 
Clodia Cypare 7685 
Clodia Donata 6865 
Clodia Eutychia 4989 
Clodia P. 1. Philargyris 7657 
Clodia Q. f. Procilla 7616 
Clodia T. f. Saturnina 8291» 
Clodia Tertia 8507 
Clodia Vitosa TertuIIina 6856 
Cloeli-: 

Cloul(ius) 5221 
M. C[l]oeIius C. f. 6303 
P. Cloelius 2600 
M. Cloelius Carus 6176 
P. Clylius Laeonas 6176 
T. Cloelius Narcissus 7556» 
Sex. Cloelius Sex. f. Niger 4420» 
P. Cloelius Primus iun. 6176 
Cloulius V. Cloelius 
Cluatia Cn. 1. Themis 8263 
C. Cluentius C. f. Proculus 6694 
Clutoria L. f. Quarta 6464 
C. Cluturius Fiietion 8304 

Cluturius Secundus 3840 
C. Cluvius  8393 1 47. II 19  =  Cluvius 
8393 II 16 
[N.] Cluvius M'. f. 6345 
A. Cluvius Celer 6124 
L, Cluvius L. J. Cerdo 7491 

Cluvius Glaber 2178 bis. 2179 bis 
Sex. Cluvius Martinus 5696. 5697 
C. Cluvius Sabinus 2666» 
[M. C]Iuvius Tertullus 7578 
Clylius V. Cloelius 
Cnori- v. Gnori- 
Co . . .  509 

Cocceius 2094. 2102. 5247 
M. CoccEius 5050, 151 
T. (Cocceius) 7870 
L. Cocceius Adiutor 8209 
TQspioq KoxxTjtoq ^AU^avdgoq 8829 
DESSAU, Inscriptiones Latinae III. 


M.  Cocceius  Aug.  lib.  Ambrosius 

1763 
L. Cocceius Apthorus 7804 
L. Cocceius L. C. Postumi 1. Auctus 

7731» 
Sextus Cocceius Craterus Honorinus 

4513» 
M. Cocceius Dasius 9270 
M. Cocce(ius) Firmus 4831. 4831 abc 
T. Cocceius Gaa 7870 

Cocceius Galerianus 6559 
L. Cocceius Genialis 5947,27 

Cocceius lulianus 2221 
M. Cocceins Hilarus 1627 
M. CoccEius Nerva 1795; alius (cos. 
a. 71. 90, postea imperator) 273. 
3532. 3868. 5025. 6125 
MAPKOI  KOKKHIOZ  NEPOYAI  (cos. 

a. u. c. 718) 8780 
M. Cocceins Nigrinus 9317 
T. Cocceius Patiens 7870 

Cocceius Patruinus 2220 
M. Cocceius Aug. lib. Pudens 6462 
M. Cocceius Rogatus 2114 
M. Cocceius Stratocles 3184 
M. Cocceius Verecuudus 1550 
M. Cocceius Verus 1550 

COCCEIUS  VlBIANDS  5050» 

Cocceia Sp. f. Libera 1881 
Cocceia Marcia 2450 
Cocceia Nice 1763 
Cocceia Phyllis 7428 
Cocceia Celsi fil. Severa 6901 
Cocceia Tryphaena 8276 
Cocceia Valentina 2908 
Cocceia L. f. Vera 6560 

.  COCULNIOS  Sex.  FIL.  QDINTII.LXAKUS 

6857 
Codonius L. f. Proc . . . 2102 
Codonius Taurus iun. 1229 
Coelius Q. f. 2337 

Q.  COBLIUS L.  F.  153 

Q. Coelius L. f., Actiacus 2836 

Sex. Coelius 2532 

Q. PoMPEiDS Q. F. Sekecio Roscius 

,    MuBENA CoELiDS cet. 1104 

C. Coelius Anicetus 2071 

P. CoKL(iDs) Apollinabis 5490, COE- 

LID8 Apollinaris  5196 
Q. Coelius Q. I. ApoIIonides 3307 


60 


Tndices. 


P. CoELius Balbinus {co8. a. 137) 2084, 
P, CoELius (P. F. 1063) Balbinus 
ViBULLius Pius 1063. 4907 
C. CoELius C. p. Caldus 6302 
Sex. Coelius Canus 6999 
L. Coelius Capella 5951 
M. Coelius C. f. Clemens 2086 
L. CoELius Festus 1079 
Sex. Coelius Fortunatus iunior 8299 
Q. Coelius Gallus 5982 
Sex. Co[e]lius Nigri lib. Ingenuus 4815 " 
Q. COELIUS  Q. F. Latin(ien8I8)  6205 
L. Coelius Mangius 4585 

Coelius Magnus 5084 
Q. Roscius Sex. f. Coelius Mueena 
ViBULLius Pius eet. 1035 cf. 1036 
Sex. Coelius Niger,6999a 
L. Fl. Coelius Priscus 3112 
L. Coelius Rufus 4585 
Q. Coelius Sabinianus 6121 
T. Coelius Sentinianus 8882 
L. Coeaius?) Val . . . 9256 
C. Coelius C. f. Valens 2162 
C. Coelius Verus 6675, xvi. XLVii = 

Coelius Verus 6675, xvii. XLIII 
M. Coelius M. f. Vinicianus 883 

Coelia 7832. 7835 

Flavia Coelia Anuia Argiva 3112 

CoELLA Claudlana 4935. 4936. 4937 

COELIA  CONCOEDIA  1261 

Coelia JDynate 1756 

Coelia luliana 3134 

Coelia Nerviana 4935 

Coelia Paterna 6724 

Coelia Sex. filia Paterna 6983 

Coelia Prima 2071 

Coelia Primilla 4986 

Coelia Romula 7337 
C. Coesius Tertius 5353 
Coiedius Auxanon 4215 
L. CoiEDius L. F. Candidus 967 

Coiedius Hilarinus 421-^ 

Coied(ius) Pamphilus 4215 

Coiedius Proculus 4215 
[Col]Iegius Fabricius 7257» 
Maximus  Comagius Verus Marsianus 
6733 

Comagia Verina 6733 
Comatins Exsuperatianus 3268 
M. Comatius Exsuperatus 5552 


M. Aur(elius) Comat(iu8) Super 3268. 
3268i>. 5552 
Comat(ius) Super 3268 a 
Comatius Superianus 3268 
Comatius Superstes 3268 
Comatia Supera 3268 
Q. Comeatro Q. I. Exoratus 8449 
C. Cominienus Fortunatianus 6635 
T. Cominius C. f. 2257; alius 6966 
. . Cominius ... Bo . . Agricola [Au- 

r]elius Aper 1432 
L. Cominius Caecilianus 6174 
Cae.(?) Cominius Candidus 4611 
M. AuRELius CoMiNius Cassianus c. V. 

1154. 3842. 5626. 6868 
P. Cominius P. f. Clemens 1412 
L. Cominius L. f. L. n. Firmus 6261 
C. Cominius Macer 9349 
L. Cominius L. f. Maximus 2742 
L. Cominius Pollio 2402 
Q. Cominius Primio 2707» 
C. Cominius Pyrrichus 4181 b 
M. Cominius Quintus 7131 = M. Co- 
min(ius) M. f. Quintus 7133 
Cominius Ro . . 2543 
Sex. Comminius Sacratus 4764 
L. Cominius Vipsanius Salutaris p. v. 
1406 
CoMiNius Secundus 9056 
L. Cominius Secundus 9388 
T. Cominius T. f. Severus 9193 

COMINLA L. FIL. VlPSANIA DlGNITAS 

c. f.  7298 
Cominia Florentina 2424 
Mataura Cominia 7177 
Comin[ia] Romana] 4457 
C. Comisius Successus 9429 
Comisia Fecunda 9429 
C. Concordius Syriacus (signo) [Sjester- 
ti(us)? 5179 
Concordia col. lib. lauuaria 4185 
P. Condetios Va. fi. 3216 
Conflonia Fortunata 7932 
Q. Considius Q. 1. Ero[s] 1923 
Considius Felicianus 4175 
L. Considius Paulus 2381 

C. CONSIDIUS C. F. LONGUS  5319 

Considia Q. 1. Ammia 1923 
M. Consius M. I. Cerinthus 5387 

M. AUK. CONSIUS QUABTUS 1249 


I. Nomina yirorum et mulierum. 


51 


Constantinius Aequalis 7591 bis 
Constantinius Constantius 7591 
Constantiuius Servat[us] 7591 
Constantius [Cejladianus 2405 

Con8tant(ius) Celadus 2405 
Consuti(us) lanuarius 3319 
C. Coponius Crescens 6593 
Cn. Coponius Epagatus 6243 
Coponia 3177 
L. Coranius L. lib. Euaristus 3619 
T. Cornasidius Vesennius Clemens 1368 
T. Cornasidius T. f. Sabinus e. m. v. 1368 
Cordius Asclepiodorus 2452 
C. Cordius Felix 5947, 2« 
M.' CoRDius M.' F. EuFUS 902 
Cordia Helpis 8221 
C. Corellius N. f. 6294 

CoRELLixJs Pansa 5287,3 

Q.  CORELLIUS RUFCS  1995 

Corellia C. f. Galla Papiana 6294 
Coresni- : 
ay4>iaioi   KOPEINIOI   MAPKEA- 
AOI (signo) ZM(n©I 8838 
Coretius Fuscus 7220. 7221 
Coretius Sabinus bis 7221 
Coret(ius?) Saturninus 4452 
Coretius Verissimus 2179 
P. Corfidius Signinus 7495 

Corfidius Valentinianus 6122 
Emilianus Coefoni(us) OiiYMPius 4268 

. . Cornelius . . [f.] . . [n.] . . pron 

5497 
A. Comelius A. f. 6354 
C. Cornelius C. f. 2483 

Cn.  COENELIUS  5800 

Cn. Corne[lius . . . f.] 38 

Cn. Cornelius A. f. 3423 

Cn. Cornelius Cn. f. 6354 

Cn. Cornelius Nesille f. 8888 

COSSUS  COBNELIUS  7866 
L.  CORNELIUS 6123 

L. Comelius 6123 ter 

L.  COBNELIUS Cn. f.  19 

AEYKIOI   ItOPNHAIOI   AEYttlOY 

[Y]l6[I] 8772 

M. Coraelius 2483 

P. CoBNEL(nj8) C08. u. u. 697 5330 

P. CoENjiLius eo8. a. p. Chr. 56 5446. 

6043 
P. Comelius ... 6125 


nOHAlOI   nOOAIOY   KOPNHAIOI 

(Scipio Africanus maior) 8765 
P. Comelius P. [f.] 2258 
P. Corn[elios] V. (vel L.) f. 3140 
T. Corneli(us) Cor(neliae) 1. 3682 a 

Cornelius .... inus 7196 
Cn. Comelius Acutus 7907 

Comelius Aliquandus 3286 
C. Comelius Ampliatus 1986 
Sex. Comel(ius) Antiochus 3943 

P.  CORNELIUS  (P. F. 1139)  AnULLINUS 

cos, II a. 199 1139. 4331,  CoR- 
NELIUS Anullinus C. V. 413 

P. CoRNELiDS Anullinus (praenomm 
om. 453. 6906) cos.a.216 453. 2007. 
6906 
A. Comelius Aphrodisius 3445 
M. ComeUius) Aphrodisius 6175 
M. Cornelius M. 1. Apollonius 1902 
C. Comelius Aquila 4430 
P. Cornelius Arehitectianus 3776 
P. Comelius Architectus 3776 
Cn. Cornelius Atimetus 1. 7387 
L. CoRNELius L. F. Balbus 888. 9338 
L. Comelius C. f. Bocchus 2920. 2921 
C. Cornel(ius) Caeso 6911 
C. Comelius C. f. C. n. Caeso 6911 
L. Comelius Campester 7631 
L. Comelius Cato 2445 
P. Comelius Celadus 7751 
L. Coraelius C. f. Celsus 2717 
M. CoRNELius Cethegus 5024 
Sbr. Cobnelius Cethegus 5283 
P. Coraelius P. f. Cicatricula 2693 
Cn. Comelius L. f. Cinna 5332 
L. C0RNELIU8 L. [f.] Cina 5809 

Comelius Clemens 8008 
Cn. Cor[nelius Clemen]s 5832,  Cn. 
PiNARius (L. F. add. 997) Corne- 
UDS Clemens 997. 1992. 5957 
Sex. Coenelius Sex. f. Clemens 1099, 
Cobnel(iu8) Clemens c. V. 2311 
A. Cornelius A. I. Conditus 3772 
M. Ofasius cet Comelius Mari f. CSg- 

sinus 3697 
C. Coraelius Crispus 9349 
M. Coraelius Crispinus 4457 
C[n.] Com(elius) Datus 4463 
Sex. Comelius Sex. f. Dexter 1400 
Sex. CorneliusL.f. DexterMaximus 548 
4* 


32 


Indices.y m 


Sex. Cornelius Sex. i . Dfixter Petro- 
nianus 5484   .V?'\r. oVcii •- 

. .  [CoRNEL]ITJS DOLAfiEtLA  933S 

P,  CORNELIU8   DOLABELLA   COS.  O.  p. 

C^r. iO 938. 2280. 5953 = P. Do- 

LABELLA  5829 

Ser. Cornelius Dolabella cos. «. p. 

Chr. 86 3673 
Seb. Cornelius Dolabella MetillIa- 
NU8 8532, Ser. Cobnelixjs Ser. p. 
DoLABELLA Metilianus 5676 
Ser. Cobnelius Seb. f. P. nep. P. pro- 
NEp. P. abnepos Dolabella Me- 
^  '    tilianus   Pompeius   Mabcellus 
^"    1049 

Cornelius Donatus 4430 
L. Comelius Drosus 8483 
C. Cornelius Elenchus 1787 
C. Cornelius C. 1. Encolpus 6073 
A. Cornelius A. A. 1. Epagathus 3772 
M. Cornelius Epagathus 6154. 6174 
Comelius Epictetianus 8091 
Comelius Eugenianus 5131 
C. Cornelius Eutychus 3309 
C. Cornelius Felix 2398    ^tol> .d 
Cn. Comelius Flix (sic) 789»' '•  ' > 
M. Cornelius Felix 6175 
T. Cornelius Felix 6174. 6175 
L. CoBNELius Felix Plotianus 8913 

M.  CORNELIUS  FlBMUS  5745 

Coraelius Florin(us) 2368 
Comielius (sie) Fortunatianus 672 
M. Cornelius Fortunatus 6174. 6175 
M. CoRNELius Fronto orator 1129 == 
M. CoRNELius T. p. Fronto 2928 
L. Cornelius L. f . Fronto Probianus 5473 
T. CoRNBLius Annbus Fuscus 5024 
C. CoRNELius Gallicanus 1997, COB- 
NELIU8  Gallicanus  2118.  6675 
(not. 19. 34) 
.»'(0: Comelius Cn. f. Gallu[s] -» ir]aiog 
KoQvr{Xioq rvaiov vlo^ iTd^^iog] 
8995 .;j,/4=.r,.-.   : 

. . [Co]melius L. f . Gemellus 6461 
O^. (sic) Comelius Genetivos 3557 

Comelius Gnesius 8008   lu > , ) 
[P.] Cornelius P. f. GramnrtiO. ,M . . 

lipax 5663  - t^filhunc::) i.cfjO 
P. Comel(ius) Gratiannt 2878  ' -^ 
^(•Li Cornelius Helius 4971 


L. Cornelius L, f, Herculanus 2163, 
Comelius [He]sycus 7196 

C. Corneli(us) Honoratus 4399 

L. Comelius L. f. Honoratus 2163 
Sex. Cornelius Sex. fii. Honoratus e. 

m. V. 1388 
P. Comelius lalyssus 4971 
L. Comelius lanuarius 4181*. 7557 

Coraelius lucundus 2175 

Cornelius Iul[ianus] 7225 
Ser. Coraelius lulianus 8306 
L. OcTAvius Cobnelius P. f. Salmus 
luuANUS Aemilianus 8973 

Cornelius Latinus 5771 t  ') 

L, Cornelius Laurus 6764    i '.U. 

[Cn.   C0BNELl]U8   Cn.   F,   LkNTULUS 

5026, 5042 
Cossus  CoHNEUUs  Lentulus  cos. a. 

u.  735  3610  cf. 7866(},,.«)»4,p. 

Chr. 25 5052. 5283   i;.,, ,;; ' 
AEYKIOI   KOPNHMOZ   AEYMOY 

YIOI AENTEAOI 8772 
P. CoitNELros Lbntulus cos. a. u. c. 683 

6303 
Cn, (Cobnelius) LentulusGabtulicus 

7887, Gaetulicus 958. 959 

COSSUS  CORNELIUS  Cn,  [p.]  LeNTULUS 

Gaetulicus 7387 
[S]er.  (CornHiIUs)  Lentul(us)  Ma- 
,   LUG(iNENSi8) 7880 cf. 8996 not. 3 

P.  CORNELIUS   Len[TULU8]  ScIPIO  940 

cf. 9349 not. 9; alius P. Lentulus 

SciPio 7843 
P. Comelius P. f. P. n. Long . . , 5663 
M. Comelius Q. 1, Macedo ,19^2 ., . 
P. Comelius Macer 1978 >:;,,') ,k') 

D. Cornelius Maecianus 254  n > 

L.  CORNEUUS MAROELIiUS  6767 ,.  ; 

L. Comelius Marcellus 6764    ,,; > 
L. Cornelius L. f. Marcellus 7199 , 
M, Cornelius M, f. Marcellus 5333 
Cornelius Maximus 2589 ,;(,, > ,j 
C. Cornel(ius) Memor 2050/-«/, )  j 
C. Coraelius C, f . Minicianus 2722 
Cn. Coraelius Cn. f. Musaeus 1471 
C. Cornelius Neritus 5244    •  ^ 
P. Coraelius P. f. Nig[er] 5199^   i 
Cn, Cornelius Magni 1. Oceanus 1946 
M, Comelius Octavianus (,v» p. 2774) 
2774. 4498. 9006    li-iinoO .1 


I. Nornina virornm et mulierum. 


5» 


Ser. Coknelius Orpitus 4375. 5025 

[A. CoKNELius Palma?] 1023 

G. Comelius Peregrinus 3657 

C. Cornelius Persicus  1910 

L. Cornelius L. I. Philargur(us) 6076* 

P. Cornelius Phileros 4678 

P. Cornelius P. 1. Philomusus 7672 

P. Coraelius Phoebus 6174. 6175 

C. Iavolenus Calvinus cet Cokne- 

lius Pollio Squilla cet 1060 
L. Coruelius Pothus 5171 
A. KoQv/jhog IjQeifAiyiviOi; 3433 
M. Coruelias Primigeuius 6912 
L. Cornelius Primio 7557 
Cornelius Primus 1357* 
Sex. Cornelius Primus 4897 
A. Cornelius A. 1. Priscus 7584 
M. Cornelius Proculeiauus 6810 
Cn. Cornelius Proculus 5038 
P. Cornelius P. f. Proculus 6315 
L. FuLvius C. F. ... BRUTTrus Prae- 

SENS MlN . . . Cet.  CORNHLIUS PrO- 

cuLus cet 1117 ■ 
L. Cornelius Quietus 9405 
L. Cornelius L. I. Regillus 7917« 

Cornelius Re[pentiuus] 1452 
L. Comelius Restitutus 1146 
Comelius Rogatianus 6810 
A. Comelius A. 1. Romanus 7584 
L. Comelius C. f. Romauus 6944 
P. Comelius Rufinus 911 
Cn. Comelius Cn. f. Rufus 120 
L. Stertinius  Quintilianus cet  Q. 

CoRNELius RusTicus cci. 1089 
Sex. Comelius Sacratus 4542 
P. Cornklios Saecularis 7220 
C. Comelius C. f. Sap . . . 6303 
M. Comelius Satuminus 6912 
P. Coraelius Saturniuus 5439 
Q. Gomelius Satum(inus) 2157 
T. Flavius cet Coraelius Saturhinus 

5491   i.:.;v  i^a'  :i  ■;;.•.■•,' 

. .  [CORNKIiltfs  Scfjrto 9 ' 

L. CoKNELius Sc[iP]i[o] 864, AEYKIOI 
KOPNHAIOZ IKininN cos. a. u, 
c. 564 8765 not 

L. CoRNELius Cn. f. Cn. n. Scipio 7 

L.  CORNELIO(S) L.  F.  SCIPIO  C08. U. U. 

c.495 2 = Lucios SctPio, Faius 
Barbati 3 


L.  C0RNBLl(U8)  L.  F. P.  [N.]  ScEPIO  5 

P. (CoRNELius) SciPio {Africanus ma- 

ior) 66 = Africanus 68 
P. CoRNELius Scip(io) cos. a. p. C. 24 

9849 j' .i/iH.. » 

P. CORNELIUS Scip(io) *6«. -«t. p. C. 56 

226. 2491 add. 
(P. CORNELIUS  P. F. SciPio):  SciPio 

PUBLIUS ,   PR0GNATU8   PUBLIO, 

CoRNELius 4 carm. 
P. CoRNELius Paulli f. Soipio Afri- 
CANUS 43 = [nonA^IOI] KOPNH- 

Ai[oi nonAioY Yioi inninN 

'AipiKA^NOI 8769 == CoRNELius 

SciPio 67 
[L.  CoRNELius  Scip]io  Asiagbnes 

9338,4 
. . [Co]rnelius L. f.  L. n. [Soi]pio 

a8l4.genu8 comatus 8 
p. cornelius scipio asiaticus cos' 

a.p. Chr. 68 238. 239. 1988 not 3 

= P.  CORNELIUS  SCIPIO  1988 

[L. CoRNELi]o(s) Cn. f. Scipio cos. a. u. 

c. 456 =» CoRNELius Lucrus Scipio 

Barbatus Gnaivod patre prog- 

NATUS carm. 1' •• -■■< 
Cn. Cobnelius Gwi «•."Sgipio Hispa- 

Nxjs 6 ^«ib;no'J . ' 

[P.  CORNELIUS  P.  F.  Sfclno] J^ASICA 

== [nonAioi KOPNHAioi] no- 

nAIOY NAIIKAI 8886 
L. CoRNEijus SciPio Orfitus  V. c. 

4143. 4144 
L. Cornelius L. fil. Secundinus 4870 
M. Comelius Secundus 6174 
M. Comelius M. f. Secundus 6174 
Q. CoRNELius Senecio Pkoculus 1090 
P. Seneka Cornelius 3082 
C. Comelius Servinus 6960 
C. Cornelius Severus 6092. 7291 
M.' AciTJUs M.' F. Glabrio Cn. Cor- 

nelius Severus 1072 
Q. FLAviTfs Maesius Cornelius Egna- 

Tius Severus Lollianus  {signo) 

Mavorti lUNdoRis) 1226 
Q. Comelius Silvicus 6947» 
L. Comelius Simon 1990 
Q. Com(elius) SmertuUus 4677 
Comelius Solutor 2178. 2179 

COBNELIUS SPrN[T]EK 2224 


54 


ludices. 


P. Cornelius Statius 6134 
Cn. Cornelius Successus 6049 

FaUSTUS CORNKLIUS SuLLA C08. a. p. 

Chr. 31 6124 
L. CoENELius L. F. SuLLA [dictator) 
869». 7271 == AEYKIOI KOPNH- 
AIOI AEYKIOY yIoZ I[Y]AAA[I] 
8771 cf. 8772 not 2=^L. Cobne- 
LIU8 L. F. SuLLA Felix (Feelix 
873)  870. 871.  872. 873. 874 = 

COENELIUS SULLA 251.  3240 
L. CORNELIUS SULLA cos. a. u. c. 749 
3857. 7842 = L. Cornelius P. f. 

SULLA  920 

<J>AYZT0[Z   KOPNHAIOZ   AEYKIOY] 

YIOZ  ZYAAAZ  'EnA<|>P6AITOZ 

(dictatoris filius) 8778 
Faustus Cobnelius Sulla Felix cos. 

a. p. Chr. 52 1986 
P. Cornelius Synethus 3887 

CoBNELius [Tacttus] 8379» 
L. Cornelius L. f. Terentianus 1900. 

3436 = A. KoQvrih.oq A. KoQvrj- 

XLov  riQetfiiysvlov  viog  Tsqev- 

Tiavog 3436 
P. Comelius Tliallus 3776 
Q. Cornelius Theophilus 3248 
C. Cornelius Troilus 6465 
P. Cornelius Trophimus 3243 
P. Comelius P. 1. Trapo 3005 
C. Cornelius Valens 6939 

Cornelius Valentinus 6122 
C. Cornelius [C. f.] Valentin[us] 6928 
M. Cornelius Valerianus 6175 
M. Cornelius M. f. Valerianus 6144 
Q. Comelius [M. f. Valerianus] 2713 
M. Comelius M. f. Valerianus Epa- 

gathianus 6144 
P. Comelius Verecundus 1997 
C. Comelius C. f. Verus 2462 
L. Comelius P. f. Viator 6073 

Cornelius Victor 4430 
P. Cornelius P. f, Victorinus 4369 

Comelius Vincentius 5149 
Sex. Comelius Vitalio 7664 
Q. Cor(nelius) Marcelli lib.  Zosimus 

6988 
Comelius Zotieus 8091 
COBNELLA 7407 c. 7424» 
Coraelia 3889 


CORNELIA   AfBICANI  FILIA,   GrAC- 
CHOEUM  68 

KOPNHAIA  KOfNTOY METEAAOY 

[njlOY ZKinfnNOZ 8777 
[P]aulla Cornelia Cn. f. Hispal- 

LI  10 

Volusla Cornella 8186 
Cornelia Ampliata 6163 
Coraelia Anniana 8488 
Cornelia Anthusa 8549 
Comelia L. f. Anus 5497 
Comelia Bellica 1578 
KOPNHAIA KE©[H]rrAAA 8825 
Comelia Chrysa 8008 
Comelia Drauce 8091 
Coroelia Ephyre 4894 
Comelia Dextri lib, Erotis 7584 
Comelia Exorat(a) 7545 
Cornelia Festiva 6947» 
Comelia L. fil. Flora 8096 
Comelia Fortunata 7417 
Comelia Frontina 5153 

COENELIA GaETULICI  P.  GaETUIiICA 

958 
Comelia George 8008 
Coraelia P, f. lusta 5780 
Cornel(ia) Lucilla 8113 
Comelia P. I. Lycce 7672 

Comelia M 7722 

Coenelia Manli , . . 1044 
Comelia Maximina 6665 

77, Aikla KoQv[rj]kia NsixaQh^ 8871 
Cobnelia Placida 1089. 1099 
Comelia Prima 5439 
Cornelia S. fil. Prisca 3759 
Comelia Procla 7541 
COBNELIA Peocula 1089.  1090 
Comelia Procula 7212 ni3 
Comelia P. f. Procula 6315 
[Com]elia [C]n, f. Pupilla 2644 
Cornelia Quinta 2932 
Comelia Rufina 5131 

Ser. Comelia Ser, 1. Sabina 8532 
Comelia D, f, Secunda 6211 
Cornelia Semele 7911 
Comelia M, f. Severina 5491 
Comelia Dolabellae 1, Spatale 5199 
Comelia L. f. TertuUa 7694 

LlCINIA   COENELIA  M.  F.  VOLUSIA 
TOBQUATA  924 


i 


^ 


I. Nomina yironuu et mulierum. 


55 


Sertia  Coruelia  Valeutina  Tucciana 
2752 
Cornelia L. 1. Venusta 7636 
Cornelia Zosima 1910 
L, Comificius L. 1. Philemo 5175 
L. Cornificius Secundus 3179 

CoENiFiciA Aug(usti) soror 1665 
Cornufic(ia) Cn. f. Mod[e]sta 4042 
Coruncauia 6862 
Q. Corrius Antiquus 8085 

Corria Q. f. Paullina 8085 
C. Cosconius 8649 b 

M. KooxmvLoq KaQixoq 338 
M. Cosconius M. f. Fronto 1359 
CoscoNiA Lentuli(i> Malug[inbn- 
SI8 F.] Galutta 8996 
M. Cosinius M. f. Celerinus 399 

Cosinia Celsina 4186 
A. Cosius Jucu[ndus] 5212 
Cosia Primitiva 4270 
Cossidenius lustinus 2172 
Cossini- 
C. Vettius Cossinius Rufinus c. V. 
1217 
Cossius Martinus 3138 
L. CossoNius Eggius Marullus 5024 
C. Passienius C. f. Cossonius Sctpio 

Orfitus c. V. 1199 
T. Cossonius Severus 3082 
Cn. Cossutius Atimetus 7586 
P. Cossutius Zethi 1. Bassus 6669 

Cossutius Eutyches 9086 
C. Cossutius C. lib. Epaphroditus 3534 
Sex. Cossutius Sex. fil. Primus 2125 

Cossutius Rufinus 6334 
Sex. Cossutius Secundus 1374 
Q. Cossutius Seneca 7363 
Lr. Cotena Lr. f. 3124 
Cotius 2483 
Cotonia 7829^ 

Q. Cotrius 6387,  Q. Cotrius Q. f. 6393 
Cottius 2248 
A. CoTTius ipater) 8343 
A. CoTTius {filim) 8343 
A. Cottius N. f.  -=  Avkoq Koxxioq 

NefiSQlov vloq 9237 
M. Cottius M. f. 3185 
I. Cottius N. f. = MaQxoq Koxtioq 
Nsfieelov 9417 
Cottia 9347 


CoTTiA A. CoTTi F. Galla 8343 
Thelxis Cottia 9347 
Cr. Magius 9322 

T. Cr. Paettusius 9322 
C. Crassicius P. f.  =  rdioq KQaaai- 
xioq JJonUov 9417 
L. Crassicius . . [f.j  5734 a 
Ti. Crassicius 5317 
L. Crassicius O. 1. Hermia 7815 
C.  Crassicius  P.  f.  C.  n.  Verris 
3386 
Crassicia P. 1. Helpis 7991 
L. Crautanius Ptolomaeus 9250 

L. CbBPKRBIUS  MADALL4.NUS V. c.  1228, 

El(avius) Creper[e]ius Madalia- 
Nus V. c. 707 
L. Crepereius Rogatus (signo) Se- 
cuNDtNi c. V.  1203,  Crepereius 
Rogatus c. V.  1204 
Q. Crepereius Germani filius Rufinus 
= Q. Crepereius Rufinus = Ru- 
finus 6839 
L. Cresidius L. f. Bassus 6537 
Se[x.] Creusina Secundus 4202 
*Crimius 6417 b 
Cris .... Sp. [f.] . . . 7586 
Crispina Meroe 5284 
C. Crispinius Cladaeus 3931 

Crispinia 4950 
L. Crispius Augustinus 4683 

Crispia Restituta 6509 
Q. Critonius Q. f. 6004 
L. Critonius L. 1. Antiochus 5246 
Q. Critonius Q. f. Proc. 2102 
L. Critonius L. f. Trophimns 9078 
Critonia Cn. 1. Chrotis 4366 
Q. Crittius C. f. 2640 

Crittius Firmus 2394 
Cbonius Eusebius -= EYIEBIOZ 1274 
Cupentius Geminianus 2158 

C. Cuperiu[s] 2126 

Cuperius Hostilianus 5918 a 
Cupieinnia L. f. Tertulla 7998 
Cupresseni- : 
Herennia  Cuprbssenia  Etbuscilla 
521 cf. ind. III 
Cupronins Secundus 2452 
Etr. Cupsnal litteris Etruscis 7832 

Cur Innocentius 7222 

Curiatins 2483 


56 


Indices. 


Curiatius Cosanus 5918 a 
C. Curiatius T. f. Secundus 7161 

Curiatia », 1. Prima 7569 
L. Curio Terminalis 8487 
C. Cnrius Q. f. Brocch[us] 5327 
P. Curius Eupor(us) 7645 
L. Curius [Eutrapelus] 3275 

Curius Laco 287 b 
Cn. Curius Lycao 4049 
M'. Curia 2981 

Curia Prisca 4106 
Cursius Satrius  1245. 1246 
C. Curtilius C. f. Faustinus 2053 
. . Curtilius Herraeros 6077 
C. Curtilius C. f. Marcellus 2053 

Curtilia Prepusa 4572 a 

Curtilia Tiietis 6077 
Curtius 2483 
L. Curtius Abascantus 3446 

Curtius Crispinus 6334 
A. Curtius Crispinus Arruntianus 7788 
P. Curtius P. 1. Eunus 8262 

Curtius Gaudens 3446 
C. Curtius Post(umi) 1. Helenus 4945 
T. Curtius T. L Heliades 7483 
. . Curtius D. 1. lucundus 6073 

Cto^tius Ins]TCS 2302 
P. Curtius P. f. Salassus 3316. 3589 
M. Curtius Sporus 7168 
C. Curtius Tlieotimus 7342 
M. Curtius Victorinus 6175 

Curtius Votivos 4175 

Curtia P. I. Chila 2235 

Curtia P. 1. Regilla 8262 

Curtia P. f. Tyche 8392 
M. Curvelius M. fil. Robustus 2119 
Curvi- 
Cn. DoMiTitrs Sex. f. Afer cet. Our- 

VIUS LUCANTJS  990 

M. Cusinius ... f. 965 
M. CusiNius M. F. 965 
Cusinia M. f. 965 
Cusinia M. f. Sardi 6692 
Cuspius 6437 

. . . Cuspius T. f. 5335. 6355 

L. Cuspius Eutyches 2157 

C. Cuspius Pansa 6419 b- c. e _=Cuspius 

Pansa 6419». d. f. g 
C. Cuspius C. f. Pansa 6359. 6360 
C. Cuspius C. f., f., Pansa 6359». 6360» 


C. Cuspius C. f. Poppae[a]nus 6546 
L. Cuspius Ru[f]inus 4134 
L. Cusp(iu8) Secundus 2453 

Cuspia Aegiale 8108 
T. Cutius . . . 1402 
P. Cutius P. f. Bibulus 6704 

Cntius Euplu(s) 2372 

Cutins Callus 3853 
M. Cutius Rusticus 6179 

Cutia Theodote 6179 

T. D . . . , Coiscouianus 4725 

G. D Victorinianus 7116 

G. D Victorinus 7116 

Daeria 0. I. Rufa 6351 
L. Dagid(ius) Marius 4140 . 
Dagissius A . . . in . . . 9418 
M. Damat(iu8) Felix 7761 

M. Damatius Urbanus 7761 
C. Daminius Ferox 4656 
Cn. Danius Cor . . . [l.J Minuso 7704 
[C.] Dastidius Sp. f. Apollinaris 6198 

. . . Dastidius C. f. Celer 6198 
Dasimius Firmin(us) 2398 
L. Dasumius  P. f.  Tuluus  Tuscus 
1081 
Dasumia Syche 8379 a 
Dativius Victor 7080 
Decennius Victorinus 4491 
Decidii 6038 
M. Decidius M. M. I. [F]austu8 6393 
M. Decidius Pilonius Rufus 6363 d 
Dlcidia Egloge 3769 
Decidia L. f. Pauli[na] 3498 
M. Decumiu[s] 6205 
C. Decimius Ammonianns Flavianns 

3276 
Cn. Decimius Cn. f. Bibulns 6619» 
P. Decimius P. 1. Eros Memla 5369. 

7812 
L. Decumius L. 1. Felix 7464 

[DJecimius Haesperius V. c. 5556 
L. Decumius L. 1. Hilarus 7464 
P. Decimius Macrinus 2157 ij 

P. Decim(ins) Primianus 2157 'M 

Decim(iu8) Secundinus V. c. 5794 
L. Decumius N. f. Stab. 6303 
Decimia C. f. Candid(a) 4108.4109 
Decimia Maxsima 6510 
Decimia Proposis 2699 


I. Noniina virorum et mnlieriim. 


57 


I 


Decimia Thallia 6671 
N. Deceitius 8649 c 
N. Decitius N. 1. Sabellio 5214 
Decitia Sabellionis liberta 5214 
prosapies Deciorum 827 
P. Decius 5644 
Q. Dechts 490 
Decius Makius Venantius Basiiius 
V. c. 5635 
Q. Decius Q. f. M. n. Saturninus 6286 
Q. Dellius Q. 1. Rufio 7917 b 

Dellia Nebris 7917 b 
Demetrius Ammouius 2179 
Dentat(ius) Daph(nus) 6394 
Dentria L. f. Polla 6291* 
L. Dentusius L. f. Proculinus 6645 
Desticius Iuba V. c. 537 

T. Desticius T. f. Severus 1364 
C. Dexius L. f. Max[umus] 5645 
L. Dextrinius lustus 4394 
Dextrinia lusta 4394 
L. Devillius Lucinus 8033 

L. Devil[Iius] Martiin[us] 8033 
P. Didiolenus Strato  5381 
C. Didius C. f. 2483 
T. D[E]n)ius T. F.  3609 
C. Didius Acutianus 4372 
C. lalins Crenscens Didius Crescentia- 

nus 5533 
A. Dionjs GAI.I.US 970. 5745 
A. DiDius Gallus [F]abeici08 Veiento 

1010 
L. DiDius Marinus 6121 
L. Didius Marinus v. e. 1396. 9240 
Appius Didius Praxias 1990 
C. Didius C. f. Saturninus 9194 
Didia 915 

Deidia Didia(e) 1. Sextula 7471 
Digitius 1669 
L. Digitius Bassds 5038 
Digitia L. f. Rufina 6448 
C. DiLLius Aponianus 5928 

C.  DlLLIUS A.  F.  VOCULA  983 

Artemo Dind(ius) Q. s. 3683« 
P. Dindius P. 1. Davos Calidus 3683 « 
Dindia Macolnia 8562 

Dirutia 915 

C. Dissenius Fnscus 6189 

C. Disseuius C. f. Fnscus 6190 

C. Dissenius C. f. Fuscus Hadrianus 61 89 


C. Dissenius C. f. Fu8c[us] Sabinia- 
nus 6189 
Divicia Doraitiola 7000 
Divixtius Constans 4680 a 
Doccius Accep[t]us 4610 

Dcccius Aprossus 4610 
Dolutius : 

C. Valerius Dolutius Marcianus 1219 
Domatius: 
Cn. lulius Cn. fil. Domatius Priscns 
4956 
Domitius 2135. 5083.  7385. 7422. 8178 
Dom[itius] . . . 5974 
Cn. Domitius cos. a.u.c. 658: 5161«, 
C08. a. 714: 3784,  cos. a.  722: 
6123,  cos.p. Chr. 32: 6395. 7845, 
inc. 5811 
Cn. Domitius Cn. f. 2253 
L. Domitius . . . ros ([E]ros vel [N]e- 
[p]08) vir egregius 1443 
DoMiTius Afer 8650 
(Cn. DoMiTius) Afer 3068 
Cn. Domitius Sex.  f. Afer  Titius 
Marcellus  Curvius  Lucanus 
990 
Cn. Domitius Ahenobarbus cos. a. p. 
Chr. 32: 157.  2696.  5032.  6124, 
cf. 6395. 7845 
L. DoMiTius Ahenobarbus cos. a. 738: 
5026. 5601 = L. Domitius Cn. f. 
L. N. Ahenobarbus 6095 
[L.] DoMiTius Cn. f. Ahenobakb(us) 

cos. a.u.c. 660: 6302 
Q. Domitius Alpinus 3264 
Cn. Domitius Amandus 8656 
L. Domitius Aper 2483 
. . [D]omitius Apollonius 5670 
Domit(iU8) Asclepiades 9285 
Jofxiriog Aataxixog 6460 
Q. Domitius Aterianus 4114 
n.  Jofilriog  AvyvQSivog   Kkwdiog 

KalfiBlvog 8832 
L. Domitius L. f. Axiounus 6976 

Domitius Bassus 2219 
Cn. Domitius C . . . 9308 
Cn. Domitius M. f. CALvrNUS 42 
C. Domitius Carassounus 4851 

Domitius Carpus 8655 
L. Domitius C. f, Catullus 7205 
L. Domit(iu8) Censorinus 4532» 


58 


Indices. 


Cn. Domitius Corbulo 232. 272. 9108 

= NAIOI 9108 

T. Domitius Crescens 2133 

. . [DoJMiTius T. F. Decidius 966 

L.Domitiiis Demetri f. Demetrius 2877 

L. Domitius M. iil. Dentonianus 6936 

C. DoMiTius Dexter 5884 

L. Domit(ius) Domitianus 2908 

Cn. Domitius Feli[c]io 8597 b 

Cn. Domitius Cn. f. Firmus 4360 

P. Domitius Flaccus 4854 

Domitius Fuscianus 2452 
Qu. Domit[ius] Q. f. Fusci[n(us)] 9157 
L. Domitius H . . . 5670 
Q. Domitius Helix 1846 
Domitius Hermes 7137 
Cu. Domitius Cu. I. Hermia 7662 

Domitius [H]ipponic(us) 7137 
Cn. Domitius Afri libert.Ingenuus 3068 
Domitius Isquilinus  7766 
DoMiTius Latbonianxjs V. [c.] 677 
C. Domitius Lemnus 1490 
L. Domitius Lemnus 1489 
Dom(itius)  Leonti[us]  V. c. 8944, 
[Flavius  Domitius]   Leontius 
[v. c.]  1234,  Flavius Leontius 
6114 
Cn. Dom(itius) Luc(anus) 8651,  Do- 
M(iTius) Luc(ANU8) 8651»; c/". 990 
L. Domitius Marcellinus 4205 = Do- 

mit(ius) Marcellinus 4206 
P. Domitius Maximus 7717 
Domitius Niger 2452 
Domitius Octavianus 2179 
Domitius Onesimus 7137 
Q. Domitius Optatus 2833 
Q. Cassius Domitius Palumbus 1092 
M. Fabatius Domitius Pancratius lib. 

1200 
L. Domitius Phaon 3546 
D(omitius?) Philetus Aug. libertus 
1628 
L. Domitius Philogenes 7422 
Cn. Domitius Polycarpus 272 
M. Domitius Polygnos 8620 
Domitius Potentinus 537 
Domitius Primigenius 5466 
Cn. Domitius Primitivus 6084 
Q. Domitius Priscus 4469 
[A]ovxiog Jof4.i[Tiog] IlQOxXoq  8866 


C. Domitius Reginus 2859 
Domitius Regulns 7137 

L. Domitius L. f. Rogatus 1450 
T. Domitiua Romulus 3789 
Domitius Rufinus 7762 

D. Domitius Sardonicus 2565 
Q. Domitius Sardonicus 2565 
L. Domitius Secundio 7321 

Domitius Secuudus 3360 
L. Domitius Secundus 8078 

DoMiTius Sevekianus V. c. 5693 
L. Domitius Silo 6101 
M. Domitius Successus 8359 
L. Domitius L. f. Tiro 6853 
Cn.  Domitius  Tullus  7395.  8651, 
Dom(itius) Tul(lu8) 8651 »; cf. 991 
C. Domitius Valens 4907 
L. Domitius Valerianus 2103 
T. Domit(ius) Vindex 4561 
C. Domit(ius) Virilis 4547 
M. Domitius Vitalis 5947,2*/» 

DoMiTTUs Zenofilus c. [v.] 5359 
C. Domitius Zmaragdus 7121 

Domitia Bibuli 7399 

Domitiae duae vel plures 2565 

Domitia Civitas 4114 

Domitia Europe 272 

Domitia Cn. I. Fausta Aniciani 7662 

Domitia Galatia 5014 

Fabatia Luci filia Polla Fabia 
DoMiTiA Gelliola 1200 

Domitia Grap[t]a 2913 

Domitia lanuaria 6084 

Domitia Lavicana 6084 

DoMiTiA LuciLLA 8653»». 8654. 8655 

Domitia Cn. f. Lucilla 8652 

Domi(tia) P. f. Lucil(la)  8653» 

Domitia Pannychis 1846 

Domitia Paulina 325 

Domitia Philargyris 1704 

Domitia Phyllis 1489. 1490 

Domitia L. f. Proculina 6895 

Calpubnia cet. Domitia Severa c. 
f. 1175 

Domitia Venusta 1450 

DoMiTiA Patbuini f. Vettilla L. 
Roscii Paculi 6741 a 

Don 5083a 

Donnia Calliste 8163 

Donnia Italia lib. 8163 


i 


I. Nomina virorum et raulierum. 


69 


Dossennus Proculus 2278 

Cn. Dottius, Dotti Maryllini fil., Plan- 

cianus 5081 
P. Dr. N. 8708 
. . Dripponius Maximus 7115 

Dripponia Maximi f. Suadra 7115 
Dubitatia Castula 4598 
L. Ducen(ius) Atimetus 6693 
A. Ddcenids  Geminus  5953.  5953». 

9378 
Q. Ducenius Optatus 5102 
C. Ducenius  C.  lib.  Phoebus,  filius 

Zenonis 3944 
C. Dtjcenitjs Pkoculus 5037 
j>   Q. PoMPEius Q. F. Senecio cet. Du- 
WK- CENIU8 Proculus cet. 1104 

^m. . . Quintius C. f. Cestianus Ducenius 
^ Proculus 3826 

Dndistius Apthouetus 1392 
Dudistius Eglectus  1392 
L. Dudistius L. f. Novanus 1392 
[C. DuiLius] 55. 65 
M. Dullius M. f. Gallus 2689 
A. Dulpius A. I. Cerdo 7902» 
Dum. Censorinus Gemelli fil. 4541 
L. Dunius Apella 3721 
Cn. Dupilius Cn. f. 6193 
Cn. Dupilius M. f. 6193 
M. Dupilius Cn. f. 6193 
Cn. Dupilius Cn. I. Epaphrod(itus) 6193 
Cn. Dupilius Cn. 1. Secund(u8) 6193 
Dupilia Cn. 1. Hilara 6193 
Q. Duranius Felixs 2157 
.. [D]urmius Felix 1102 
C. Ummidius  (C. f. add. 972)  Duk- 
MIUS QUADRATUS 190. 972 
C. Durrachinus Anthus  1986 
Dusmia M. f. Numisilla 5761 
[L. Djuvius 6383, [L. Duvius Avitus] 979 

C. Edusius Sex. f. 2231 
C, Eggius Mabull[u8] 5926 
L. Eggius Marullus (Maryllus 4203) 

coa.p. Chr. 184:  1429. 3428. 4130. 

4203. 6234 
L. Eggius Marullus 8703 b 
L. CossoNius Eggius Marullus 5024 
[C. Eggius . . .] F. Ambibulus  Pom- 

[poNics Lon]ginu8 Cassianos L. 

Maecius Pos[tumus] 1054 


Egnatius 2110 
P. Egn[atius] . . . s V. c. 3426 
C. Egnatius Arogus 7397 
M'. Egnatius Celer 9052 

Egnat(in8) Clem(ens) 8661^ 

Ulpius Egnatius Faventinus V. c. 
4153 
C. Egna[ti]us C fil. [Fe]Iix 5075 
C. Egnatius Festus 5503 
Cn. Egnatius Fuscus  5947 
C. Egnatius M. 1. Glyco 5373 
L. Egnatius Inventus  5058 
P. Manlius Egnatius Laurinus 6334 

Egnatius Leo 1167 
Q. Flavius Maesius Egnatius Lol- 
lianus (signo) Mavorth v. p. 65 

Egn(atius) Lucilianus 2620 
M.' Egnatius M.' 1. Lucullus 7842 
C. Egnatius C. f. Marus 6481 
C. Egnatius C. 1. Musicus 5373 
[L. Eg]natius Myro 2445 
L. Egnatius Myro 2445 
M. Egn[atius] M. 1. Pam[p]hilus 7665 
Gn. Stennius Egnatius Primus 6340 
Aulus Egnatius Priscilianus 7782 

Egnatius Pboclianus 1167 
A. Egnatius A. f. Proculus 1167 
Q. Egnatius Proculus 1166 
C. LuxiLius C. F. Sabinus Egnatius 

Proculus 1187 
C. Egnatius Postumus 5915 
M. Egnatius Postumus 5047 
Q. Vi[r]iu8 Egnatius Sulpicius Pris- 

cus 1128 
Sex. Egnatius Reditus 8691 

Egnatius Rufus 3186 
Gn. Stennius Egnatius Rufus 6340 
L. Egnatius PoIIius Rufus 5058 

Egnatius Sattianus c. V. 7219 
Q. Flavius  cet.  Egnatius  Severus 
Lollianus  (signo)  Mavorti iu- 
n(ioris) c. p. 1226 
M.  Egnatius  Sciti  lib.  Venustus 

5487 
L. Egnatius Victok Lolllanus 467 
L. Egnatius L. f. Victorinus 

Sagitti 6634 
Cn. Egnatius Vitalis 9053 


Egnatia A. 
Egnatia C. 


Aulina 8390 
Marulla 6481 


60 


Indices. 


Egnatia Maximilia 7397 
Egnatia Secundiixa 1167 
L. Egnatuleius Romulus 3648 
L. Egnatuleius Sabinus 1409 
L. Egnatuleius P. f. Sabiuus 1409 
Egnatuieia P. f. Sabina 1409 
A. Egrilius Ision 6150 
A. Egrilius A. f. Plarianus 6151 
A. Egrilius A. f. Secundus Trlieptia- 
nns 6150 
Aegrilia Probiane 2061 
Eiedi- : 
L. Arruntins cet  Eiedius  Proculus 
5489 
L. Eienus L. f. Saturninus 8899 
Elpinius Festianus 2368 
T. Elupius Praesens 4622 
Elufri-: 

P, Manxlitjs P. f. Vopiscus cet. L.Eluf- 
Rius Severus cet. 1044 
Elvius V. Helvius 
Eudrurius Quiutallus 3457 
Q. Eniboudius Montanus 4664 
Secundus Enicius Panae f. Barg. 3287 
P. Enistalius P. f. Paternus 4823 
Q. Ennius 9228 

Ennius Asterius 8247 
Ennius Cerealis 8247 
Cn. Ennius Dexter 6486 
C. Ennius C. 1. Faustillus 7323 
L. Ennius L. f. Ferox 1993 
C. Ennius C. f. Firmus 6489 
Ennius Hyacintus 6597 
Ennia Asteria Enni Asteri filia 8247 
Epidius 6432 

C. Epidius C. f. Bassus 9059 
M. Epidius Flaccus 6397 
M. Lucretius Epidius Placcus 6396 
M. Epidius Sabinus 6434. 6438 
Epidia P. f. Neria 8073 
C. Epillius C. 1. Alexander 7626 

C. Epillius C. I. Felix 7626 
M. Eppius Q. f. 7949 

Sex. Eppius C. f. M. 8320 
T. Eppius T. f. Latinus 1408 
L. Eppius Leo 4693 
Eppius Martinus 3743 
Eppia Firma 6484 
M. Eppuleius Proculus L. f. Ti. Cae- 
pio Hispo 1027 


Eprius : 

T. Clodius (M. f. 992) EPErus Mar- 
CELLU8 992. 1992 
Eptidius Modestus 9118 
[P.] Erbonius P. 1. Princeps 5443 

Erbonia Sex. f. Grata 2703 
T. Eredius Gaius 8305 
M. Erotius Festus 4126 
Eruoius Clarus 2117 

C. luLius Erucius Clarus 6296 

TERENTItTS   StEABO   ErUCTUS   Ho- 

mullus 1996 
M. Erucius Natalis 3016. 8017 
Erucia Prepusa 1872 
[E]rucia Victoria 8139 
Ser. Esumagius Sacrovir 4684 
. . Esuvius Modestus 3485 ' 

C. Pius Esuvius Tetric0s  566.  567 
cf. ind. III 
P. Etereius P. f. Qnadratus 8374 

Etereia Aristolais 8374 
r. 'ETPEIAIOZ 'PHriAAOI AABEPIOS 

nPEfllcOI 8827 
Etrius 2483. 9073 

L. Etri(us) A. s(ervus) 7821 
Q. Etuvius Sex. f. Capreolus 9090 
L. Eumachius Fuscus 6395 

Eumachia L. f. 3785. 6368 
Excingon(ius) Secu[ndus] 9418 
Expentanius Diocles 8546 


T. Fa 6093 

M. Fabatius Domitius  Pancratius 1200 
Fabatia  Luci filia Polla Fabia 

DoMITIA GeLLIOLA CONSULARIS FE- 

mina 1200 
L. Faberius C. f. Murena 5774 
Fabius 6148. 6417 >• 

Fabius Larini Stachumelis fil. 5572 

M. Fabius 6097 

P. Fabi(us) P. f. 7675. 7675 a 
P. [Fjabius Enasagin. f, 8888 
Q. Fabius 5083 a 

Q. Fabius 5012 

KOINTOI  4>ABIOI  KOINTOY YIOZ 
8765 
Fabius Aelianus 1354 
Afeicanus Fabius 92 
C. FabItjs AoEfPPiNus 2005 ' 


I. Nomina virorum et inulierum. 


61 


(Fabius) Ali.obogicus 212 
Q. FABnia Amb[ustus] Maxocus  53 
Q. Fabius Maximorum 1. Amicus 1957 

Fabius Aquileiensis  7154 

Fabius Arcarins 7857 
M. Fabius Asiaticus 6947 
Q. Fabius Balbus 5893 
Q. Fabius Barbabus 1999. 2000 
M. Fabius Basileus 6906 
L. Fabius L. f. Bassus 140 

Fab[ius] Bellator 9321 
Q. Fabius Castus  5116 
Q. Fabius  Catullinus  2098.  2162. 
3061. 3935 cf. 2487 not 18 

Fabius Celer 5966 
M. Fabius Chrysantus 5212 
L. Fabius Cilo Septiminus 6175,  L. 

FaBIUS   M.  F.  CiLO   SEPTIMrNUS 

1142, L. Fabius M. p. Cilo Septi- 

MINUS  CaTINIUS  ACILIANUS LkPI- 
DUS  FULCINIANUS  1141 

Q. Fabius Commodus 8020 

C. Fabius C. \. Corbo 4876 

C. Fabius C. f. Crispus 2018 

Q. Fabius Africani 1. Cytisus 1926 

Fabius Demetrius 7303 

Fabius Donatulus 1198 
A. Fabius Euphemus 7898 b 
.M. Fabius Euporus 8588, Fabius Eu- 

por{us) 6419 K 
C. Fabius Fabianus 5512 

C. Fabius C. f. Fabianus 3779 
Q. Fabius Fabianus 6121 

L. Fabius L. f. Fabullus 6958 

M. FABrus Fabullus 996 

P. Fabius P. O. 1. Faustus 5262 

A. Fabius A. fil. Felicianus 6145 

A. [F]abiu3 Felixs 6145 

M. Fabius Felix 7890. 7891 

M. Fabius Firmus 5919 

D. Fabius D. filius Fiorus Vera[n]us 

6149 
M. Fab(iu3) Fortunatus 5048 
A. Fabius Fortunatus 159 
M. Fabius Fronto 5648 
C. Fabius (iermanus 4319. 4320 

Fabius Hermog[enes] 6148 
Q. Fabius Hilarus 7629 

Fab[iu8] lanuarius 9321 
T. Fabius lb[li]omarus {Trever) 7154 


Q. Fabius Titiani lib. Ingenuus 4376 

[F]abius Isas 6903 
M. Fabius Iulianus Hebaclbo Opta- 
tianus 5038 

Fab[iu8] luUus 9321 
C. Fabius lunianus 5512 
L. Fabius Iust(us) 4965 
M. Gavius Fabius lustus 6333 
Q. Fabius Q. f, Labeo 5813 
C. Fabius Lascivos 4529» 
P. Fabius P. f. Lepidus 6945 

Fabius Magnus 5050 a. 5920 
M. Fabius M. f. Magnus Valerianus 
1138 

Fab(ius) Marcellus ... 1145 

Fabius Marcianus  9125 

Fabius Maro 2223 

Fabius Maximus V. c.  1247. 1248. 
5341. 5362. 5521. 5524. 5690. 5691 
M. Fabius M. f. Maximus 6570 
Paullus Fabius Maximus (Maxsimus 
8895)  919.  5026.  7841 d.   8895, 
nAYAOI   cj>ABIOZ   MAEIMOI 
8811 
Q. F(abiu8) M(aximus) 8578 
[Q. Fabius] Q. f. Maximus 56 
Q. Fabius Q. f. Maxsumus 43. 43» 
Q. Fabius Modestus 4863 

Fabius Pasiphilus V. c. 792 
M. Fabius M. f. Paulinus 6942 
Paullus Fabius Persicus 951. 5032. 

5926, Paullus Fabius 6396 
A. Fabius A. 1. Philar^urus 7893 
Q. Fabius Pollux 2157 

Fabius Potumus (sic) 7857 
M. Fabius C. f. Praesens 5012 

Fabius Proclianus 4068 

Fabius Pudens 2512 

Fabius Pulcher 7154 
M. Fabius M. f. Regillus 5212 
L. Fabius L. f. Rufinus 6908» 
(x. Fab(ius) Rusticus 1354» 
C. Fabius Sat... 4448 = 
P. Fabius Saturnalis 9081 
C. Fabius C. f. Passienus Saturninus 

6208 
M. Fabius Secundus 6368 
T. Fabius Seppianus 7320 
Q. Solonius Fabius Severinus e. v. 5680 
L. Fabius Severus 6680 


62 


Indices. 


Q. Fabius Severus 2157 

Titius Fabius Severus (Saev- 5060) 
5060. 5507 
A. Fabius Stefanus 7925 
L. Fab(ius) Superstes 5496 
Q. FabIitjs) MEMM(ro8) Symmachtjs V. 

c. 2946. 2947 
Q. Fabius Theogonus 7605 

Fabius  Titiantjs  (nomen  eramm 
741) V. c. (co8. a. 337) 741. 1227. 
6112. 8944. 8983 
G. Fab(ius) Titi[an]us 1413 

[Fa]bius Verus 6680 
Q. Fabius Viator 5116 
A. Fabius Xanthus 1879 2.3.4 
Q. Fabius Maximi 1. Zeno 1957 

Fabia 5212 

Fabia Agathangelis 7925 

Fabia M. et O. lib. Arete 5212 

Fab(ia) Candida 4376 

Fabia Cyrilla 7898 b 

Fabia L. 1. Fabiana 4422 

Fab(ia) Festa 4528 

Fabia Fortunata 2755 

Fabatla Luci filia Polla Fabia 
DoMmA Gelliola 1200 

Fabia Laeta 8105 

Fabia Nobilis 7605 

Fabla Ntjmantina 935 

Fabia Pattlina c. f. 1261, Aconia 
Fabia Paulina c. f. 1259, Fabia 
AcoNL\ Patjlina c. f. 1260 

Fabia *PhiIenia[tium] 5565 

Fabia Q. f. Priscilla 1485 

Fabia Romana 7154 

Gavia M. f. Fabia Rufina 6333 

Fabia Titiana 4383 

Fabia Verecunda 1612 
L. Fabricitjs C. f. 5892 
A. Fabricius A. 1. Buccio 6075 

Fabricius Centonius collegiorum lib. 
C(h)resimus 7257 
L. Fabriciu[s] Faustus 6107 

Fabricius Festus 7227 
M. Fabricius Hilarus 3610 
Q. Sentius FABKicros Iuliantts v. c. 
5731 

Fabricius lustus 8714 
L. Fabric(ius) Masc 5293 

Fabricius Orfltus 4140 


A. DiDros Gallus [F]abriciu8 Veiento 
1010 
Maio(8) Fabricia 7819 q 
Maria Fabricia 7819 v 
Fabricia Centonia Arethusa 7257 
Fadena Semelis 9069 
Fadius  6437 

Sex. Fadius 6123 
Fadius Dubitatus 2381 
Fadius Festus 7932 
Fadius Fructus 7932 
N. Fadius Hermes 7932 

Fadius lambus 7932 
L. Fadius Pierus  5059 
Sex. Fadius Secundus Musa 7259 
L. Faenius L. 1. Alexander 7615 
L. Faenius L. fil. Dona[tas]  1921 
L. Faenius Euanthes iunior 6050 
L. Faenius Faustus 5200 
L. Faenius Fidelis 3399 
L. Faenius L. 1. Laurentinus ;6073 
L. Faenius Merops 6121 
L. Faenius Merops iun. 6121 
L. Faenius Telesphorus 7611 
Fenia Onesime 1621 
Faenia Restituta 7611 
Q. Faeronius Q. f. Castor 9078 
C. Faesasius T. [f.] 5545 
C. Faesellius C. f. Rufio 6664 

L. Faesellius L. filius Sabinianus 1381 
P. Faianius Plebeius 5767 
M. Falcidius Cupitus 1934 
M. Falcidius M. fil. Hypatianus 1934 
Falcidius Victor 1317 
L. Falcilius L. f. 3096 
Falerius Falerianus 5589 

P. Falerius Trophiraus 3561. 3767 
Faltonius lanuarius 2452 

Faltonius Peobus  ALYP;rus v. c. 

783. 1270 
Anicia Faltonia Proba 1269 
P. Fannius M. f. 6704 
M. Fannius Augurinus 4518^ 
T. Fanius Celer 1991 

Fannius lulianus 3257 
L. Fannius L. f. Satumalis 9078 
Fannia O. 1. Asia 6076» 
Fannia O. 1. flelena 6076» 
Fannia O. I. Sura 6076» 
Fannia Voluptas 7478 


I. Nomina virorum et mulierum. 


63 


L. Farusanus Favor 6120 
M. FAvoNnjs M. f, 879 
M. Favonins Callistus  5918 
L. Favonius Lucanus 6579 
Faonius Paternus 2144 
Favonia M. f. 3342 
Favonia M. f. Vera 5918 
Faustinius Faustinus, Sennauci Florionis 
fil. 2588 
Fanstinia Potentina 2588 
Faustius Aeventinus {sic) 7098 
Fen- V. Faen- 
Fervenia Restituta 7932 
M. Fictorius Faustus 3837 
Q. Fictorius M. I. Heracleo 8296 
M'. Fictorius M'. 1. Synhistor 6216 
Fictoria C. f. 965 
[Ficto]ria O. 1. Ammia 8296 
Q, Fidubius Alcimus 6467 
P. Fidustius Antigonus 89 

Fidustia L, f. 4948 
L. Figilius Felix 3063. 9097 

L. Figilius Secundus 3063. 5778 
Q. Fillius L. f. Rufus 5595 
Finitius Fidelis 2626 
C. Firmanius Epaphroditian(us) 6174 
Firmasius Mansu[etus] 4619 
M. Firmidius Spectatus 2871 
Firminius Valens 2137 
L, Firmius L. f. 2226 

Firmius Amuntia[nus] 2178, M. Fir- 
mius Amyntianus 2157 
Q. Veturius  Firmius  Felix  Socrates 

6149 
C. Firmius Firmianus 2157 
Firm(ius) Firminianus 4857 
FirmCms) Maternianus 2096 
C. Firmius C. f. Rufinus 6691 
Firmia Euresis 4181 
Fir[mia] Martilla 4994 
Firmia Tyche 4181 
L. Firvius L. f. Postumus 2129 

Firvia C f. Prima 4980 
M. Fisius C. f. 5641 
M. Fisius M. f. 3397 

Fisia S 5584 

L. Fistanus L, f. 5393, 5393 a 
M. Flaccinius MarcelluS 2549 
C. Fladius Ban. f. 7820 
L. Flaminius D. f. 2305 


Q. Flaminius 3097 
P. Flavidius L. f. Septuminus 9248 

Flavidius Sudianus 6122 
FI(avius) 2223 

Flavius . . . ric , . . 65" 
C, Flav(ius) 3305 
[C. Fl]avhj8 C, f. 3341 
C. Flavius L. f, 6248 
L. Fi,AVius 6123 
P. Flavius P. f. 2483 
T. Fl(avius) 4277 

Flavii 3537. 8318 
T. Fl atus 4501 

F[{Iavius)] . . . tinus 5903 
T, Flavius Aug. lib. Abascantus 1679 

Flavius Adiutor 5793 

Fl^avics) Aelianus 2375 

[Flavius] Aequitius 4147 
Titus Flavius Agathangelus 8104 
T. Flavius T. fil. ^gricola 7162 
M. Fl(avius) Agrippa 7206 
T. Flavius Aug. lib. Alcon 8353 

Fl(avius) Alatancus 8257 
L. Flavius L. O. 1. Alexander 7483 
T, Flavius T, fil. Alexander 2163 
T. Flavius Castoris f. Alexander 1979 

Fi-(avius) [Al]exander Cresconius 
V. c. 805 

Flavius Alpinus 451. 5039 

Fl(avius) Amabil(is) 2430 

Flavius Amandus 2430. 3537 

Fla(vius) Ammausius 2548 

Fl(avius) Ampio 2800 
T. Flavius Aug. lib. Ampliatus 4407 

Fl(avius) Anastasius Paul(us) Pro- 
b(us) Moschian(us) Prob(us) Mag- 
NU8 1806 

Fl(avius) Anastasius Paulus Pro- 
BU8 Sabinian. Pompeius Anasta- 
SIU8 vir inl. 1305 

[F]lavius Andia 2798 
T. Flavius Anicetus 1833. 8544 
T. Flavius Anterotianus 2161 

Fl(aviu8) Antigonus v. p. 5732 

Flavius Antiochus (Antiocus 2178) 
2178, 2179 
T. Flavius Antipater 3852 

Flavius Antistianus v. e. 4254 

4>AABIOI  'ANTONEfNOZ 8836 
T. FI. Antoninus 2847 


c 


64 


Indices. 


M. Flavius Aper 2098, 2162 

T. F(iiAvius)  Aper  Commodianus 

2350 
T. Flavius T. f. ApoUinaris 2304 

ri(avius) Apollonius 7213,2 
T. Flavius Apollonius 1542 
T. Fl(avius) Apronius 4933 
T. Flavius Apsens 7738» 
-   Fl(avius) Aquilinus 5554. 6122 

Fl(avius) Aquilius Hedo 7644 
T. F(lavin8) Arbiter 2362 

Fl(aviu8) Ardabub Aspar vir in- 
lustris 1299,1 

Fii(Avius) Archelaus vel Archesi- 
LAUS 5039. 5040. 5048 
T. Fl(avius) Archimedes 7964 

Fl(avius) Areob(indus) Dagal(ai- 
Fus) Abeobindus V. i. 1308 

Fi(avius) Ariet 5315 

Fl(avius) Aristo 7797 
T. Fl(avius) Aristus Ulpianus c. p. 
1152 

Fl. Arpagius V. c. 9043 

4>A(A0YI0I) 'APPIANOZ 8801 
T. Flavius Artemidorus 7912 

Flavius Ascanius 4997 

Fl(avius) Asterius 5906 

Fl(avius) Astyrius V. c. et inl. 1300 
T. Flavi(uft) Avitus v. e. 5689 
T. Fl(avius) Avitus Forensis 5689 
Q. Flavius Balbus 3388. 9101 

Fl(avius) Bassus 2189 
T. Flavius Bassus Mucalae f. 2512 

Fl(aviu8) Bauto V. c. 1264 
T. Flavius Bitus Thrax 2578 

FI(aviu8) Blandinus 4729 

Flavius Bonosus 6114 
C. Flavius Camill[us] 7009 
T. Flavius (Japitolinus 1674 

Fl(avius) Caralitanus 2103 
T. Flavius Karus 6262». 6262»» 

Flavius Cassianus 2634. 3537 

Fl(avius) Castor 4296 

Fl(avius Iul(ius) Catervius V. c. 
1289 

Flavius Catio 2731 
T. Flavius Celadus 3537 
T. Flavius Ang. 1. Celadus 1599. 3537 
L. Flavius L. f. Celer 7614 
T. Flavius Aug. lib. Cerialis 1497 


L. Flavius Chrysogonus 6947 
T. Flavius C[h]rfy]sopa[s?] 4179 
T. Fl(avius) Clemens 2386 
T. Fl(aviusJ Coelianus 4175 
Fl(avius) Concordius 9204 
Fl(avius) Constans 2430; alius 8909 
Titus Flavius Constans 9000 
Fl(avius) Maecius Constan[s] 5596 
Fl(avius) Constantius V. c. (et in- 
lustris 801) 801. 8992 cf. ind. III 
T. Flavius Cosmus 4314 
T. Flavius Crensces 2515 
T. Flavius Crescens 1622. 3558 

Fl(avius) Crispinus 5778 
L. Flavius L. f. Crispinus 7200 a 
T. Flavius Crocalianus 6121 
Flab(ius) Cryseros Cocceius vel Fla- 

(vius) Crusoros Cocaius 5226 
4>AABI0I AAMIANOI 8836 
Flavius Daphnus 1766 
T. F(lavius) December 1761 
[F]I(avius) Decentius 1959 
P.  Flavius  Sp.  f.  Decimus   3627.   \| 

6242 
T. Flavius Aug. lib. Delphicus 1518 
T. Flavius Domitianus 484 
Fl(avius) Donatianus 6122 
Flavius Donatus 8083 
T. r(Iavius) Draccus 9140 

Fl(avius) Dulcitius V. c. 5905 
T. Flavius  (T. f. 3366)  Eglectianus 
(Ecl- 3364. 3366) 3364. 3365. 3366 
T. Flavius Eleuther 6174 
T. Flavius Aug. lib. Epagathus 4046 
T. Flavius Aug. 1. Epaphra 1579 
T. Flavius Aug. 1. Epictetus 1571 
T. Fl(avius) Epithymetus 8295 
T. Fl(avius) Eros 3430 
T. Flavius Aug. lib. Euangelus  1581 
T. Flavius Euaristus 3533 
Fl(avius) Eucharistus i(uvenis) p(er- 

fectissimus) 4936 
Flabius Eudaemon 2543 
Fl(avius) Ev[e]ntiu8 8250 
Fl(aviu8) Eugenius V. c. 1244 
Flavius EuPRAxi[us] V. c. 776 
Fl(aviu8)  Eurycles Epityncanus 
V. c. 5357 
T. Flavius Aug. lib. Euschemon 1519 
Fl(avius) Eusebius 2132 


1. Nomina virorum et mulierum. 


65 


4)A(AOYIOI) EYTOAMIOITATIA- 
NOZ 8809 

4)AAYIOI   ZEnTIMIOI   EYTPO'- 
niOZ 8809 

Fl(avius) Faustinianus 6122 

Fl(avius) Feliciasus 6112 
T. Fl(avius) Felicianus 3558 

Fl(avius) Felix V. c. 1293. 1298 
P. Flavius Fl(avi) filius Felix iunior 

2223 
T. Flavius Felix 6842 

Flavius Fidelis 9284 
L. Flavius Flaccinus 2079 
[S]ex(tu8) Fl(avius) Ftla]mina[lis] 4077 
M. Fl(avius) Flavianus 9076 
T. Flavius Flavianus 8441 
T. Flavius T. f. Flavianus 5770 
M. Flavius Florianus v. e. 4872 

Tuccius Flavius Fla(vi) fil For- 

tunatus 3945 
T. Flavius Frontinus 6121 

Flavius Fronto 3753. 3968. 6101 
M. Flavius T. f. Fronto 7159 
T. Flavius Fruendus 2366 
T. Flavius Fuscianus 1500 
L. Flavius Fuscus 6606 
T. Flavius T. fil. Gallicus 6781 
T. Flavius GaUus 8917. 8917» 
T. Flavius Aug. lib. Ganymedes 1831 

Fl(avius) Gaudentius 2785 

Fl(avius) Gemellus v. p. 8454 
T. Flavius Genethlius 7509 

Flavius Germanus 1420 
T. Flavius T. f. Germanus 1420 
Titus Flabius Glycon 8546 

Fl(avius) Gorgonius V. c. 1290 

[F]l(avius) Gregorius 839 

Flavius Hariso 2801 
Q. Fl(avius) Helenus 7767 
L. Fl(avius) Hermadion 4239 
T. Flavius Hermes 3117. 4844 
T. F(lavius) Hermes Aug. lib. 1830 
T. Flavius Heuretus 8295 

Fla(vius) Higgo 2790 
T. Flavius T. lib. Hilario 7237 

Fl(avius) Hyginus V. c. 6116 
T. Flavius Hymnus 8022 
T. Flavius Aug. 1. lanuarius 1552 
T. Flavius Incitatus 5114 

Fl(avius) Ingenuus 2182 
DESSAU, Inscriptiones Latinae III, 


T. Flavius Ingenuus (Ingenus 2359) 
2156. 2359 
Fl. lovinianus 2805 
Flavius lovinus 2179. 2787 
T. Fl(avins) T. f. Isidorus 6630 
T. Fl(avius) Italicus 7142 
Flavius Iulianu[8]  5843 
Fl(avius) lulianus 414 
L. Fl(avius) L. f. Iulianus 7190 
T. Fl(avius) lulianus L . . . 4007 

Fl(avius) lulius 8254 
T. Flavius lustinus 5765 
T. FI(aviu8) lustus 4546 
T. Flav(ius) Latinianus 3022 

<|>A(AOY|OZ) AATPQNIANOZ 8841 

Flavius Launius 2802 

Flavius  Leontius  6114  cf. 1234. 

8944 
Flavius Leontius v. p. 2999 
Flavius Liberalis 4186 
T. Flavius Aug. lib. Liberalis 4996 
T. Fl(avius) T. f. Liberalis (Hedoni- 
cus?) 8527 
Fl(avius) Lollianus V. c. 3425 
Q.  (Q. om. 8943)  Flavius  Maesius 
(Messius 1223) Egnatius Lollia- 
NUS V. c. (c. V. 1224a. b. c)  1223. 
1224. 8943, Fl(aviu8) Lollianus 
V. c. (c. V. 8943) 1225. 8943 lat, 
(signo) Mavortii 1224. 1225 
Q. Flavius Maesius Cornelius Egna- 
Tius  Severus  Lollianus c. p., 
(signo) Mavorti iun. 1226 
Flavius Longinus 7141 
T. Fl(avius) Longinus 7141 
T.  Flavius  Lonqinus  Q.  Marcius 

TuRBO 1074 
L. Flavius L. f. Longus 7200. 7200» 
T. Fl(avius) Lucianus 3742 

Flavius Lupus 465 
T. Flavius Macedo 2183 
T. Flavius T. f. Macer 1435 
T.  <PX{aoviOQ)  MaxQSlvoq  Sifxtovdq 
338 
Fl(avius) Macrobius Longinianus 

V. c. 797 
rL(Avius) Creper[e]ius Madalianus 
V. c. 707 cf. 1228 
C. Fl(avius) Magnianus 8249 
Fl(avius) Magnus V. c. 2951 


66 


Indices. 


Fl(aviu8) Magnu8 [v. 8]p. 733 
T. Fl(aviu8) T. (f.) Magnus 9202 

Fl(avius) Magnus I[A]nUAEIU8 V. c. 
1222 
T. Fl(avius) Mansuetus 4339 

Fl(aviu8) Mar. P£tr(u8) Theodo- 
k(us) Valent. Rust. Boraid(e8) 
Germ(anus) Iustiinus) 1311 

Fl(avius) Iuc(undus ?) Marcel(lus) 2884 
T. Fl. Marcellinus 2196 
T. Flavius T. f. Marcellus 8022 
M. Flavius Marcellus Rutilius 6490 

Fl. Marcianus 2456 

Fl(avius) Marcianus v. e. 4936 

Fl(aviu8) Marc(ianus) 5968 

Flavius Marcus 2178. 2783 

Fl. Marianus v. p. 5902 

Flavius Mariscus 5084 
T. Flavius Martialis 2386. 8155 a 
T. Flavius Avig. 1. Martialis 9434 
T. Fl(avius) Maternus 7096 

Flavius Maximinus 1420 

Fl. Maximus v. p. 765 
T. Flavius Maximus 3990 
T. Fl(avius) Maximus 4323 

4>X{uovioq) Ma^tfioc Safielvov 8880 

Fl(aviu8) Memorius v. p. 2788 

Fl(avius) Merobaudes (cos. a. 383) 
4149. 4150; alius (v. s.) 2950 

Fl(aviu8) Modestus 9202 

Flavius Monimus 8083 

Flavius Moschtlus {vel Moscylus) 
V. c. 6149 

Fl(avius) Mucianus 2371 

Flavius Aug. lib. Myrtilus lanua- 
rianus 7349 
T. Flavius Aug. lib. Mythus 5770 

Fl(aviu8) Natalis 5476 
T. Fl(avius) Nicephorus 1782 

Fl(avius) Nobilis 2040 

Fl(avius) [N]umisia[nus] 3383 

Fl(avius) Numisi[us] 3383 

Fl(avius) Octavian(us) 720 

Fl. Olbius Auxentius Draucus V. 
c. et inl. 1284 
T. Flavius Olympianus 3364 
T. Flavius Olympicus 1582 
T. Flavius Onesimus 7224 
T. Flavius Aug. 1. Onesimus 1805. 4994 

Flavius Servilius Otraustaguta 2798 


T. Fl(aviu8) Paederos Aug, lib. Alci- 

mianus 1845 
P. Flavius Palestricus 3627. 6242 
T. Fl(avius)  Aug.  1.  Parthenopaeus 
Poppeanus 1782 

Fl(avius) Paulus 2787 
L. Flavius Paulus 7200 

Fl(aviu8) Peregrinus Saturninus 
1275 

Fl(AVIU8)  Petr(u8)   Sabbat(iu8) 
Iustinian(u8) V. i. 1307 

<j>AABIOZ (^aIAPOS 8836 
T. Flavius Philetus 3606. 4346. 8295 

Fl(avius) Philippianus 2304 

Flavius Philippus V. c. 5733 
T. Flavius Aug. lib. Philomusus 1791 
C. Flavius PoUio Auguralis C. n. C. 

pron. 6299 
C. Flavius PoUio Fimbria C. n. C. 

pron. 6299 a 
T. llavius Aug. lib. Polychrysus 1591 
T. Flavius Polyclitus 1927 
M. Flavius T. fil. Postumus 1163 
T. Flavius Priamus 2161 
T. Fl(avius) Primanus 2386 

Fl(aviu8) Priscus 6110 
. . [Flav]iu8 Probus 6606 
T. F(avius) Processus 9182 

Flavius Proclus 2310 

Fl(avius) Proculus 4509 
T. Flavius Proculus 7227 
T. Flavius T. f. Proculus 5462 

Fl. Promotus V. c. 1272 
P. Fl(aviu8) Pudens Pomponianus c. 
V. (V. c. 8981) 2937. 8981, (si^no) 
VocoNTius 2937 
T. Flavius Qui(n)tinus 2211 
M. Fl(avius) Raesianus 2155 

Fl(avius) Kaeticus 2527 

Flavius Reburrus 2179 
T. Flavius Reburrns 2373 
T. Fla(vius) Respectus 2185 

Fl(avius) Restitutus 4132. 4133. 4134 

Fl(avius) Ricimer V. i. 1294 {cf. 813) 
M. lulius Quintianus Flavius Roga- 

tinus 9362 
T. Fl(avius) Romanus 9184 

Fl(avius) Pisidius Romulus V. c. 1278 

Flavius Rufinus 1420. 2591. 5299 
T. Flavius Rufinus 5490. 7926 


I. Nomina virorum et mulierum. 


67 


M. Flavius Rufns 6579 

T. Flavius T. f. Rufus 2082 

Fl(aviu8) Clodius Rufus v. p.  1271 
T. Fl. Novius Rufus 468 
M. Flavius M. f. Sabinus 6931 
T. Flavius Sabinus cos. a.p. Chr. 69 
241, cos.a.82 2092. 6104; frater 
Vespasiani^ 3531. 5988 cf. 9S4 
T. Flavius Sabinus 3531 
. . Flavius Verini filius [S]abinus 6759 
L. Flavius T. f. S(a)eculari8 2731 

Fl(avius) Sallustius V. c. 1254 
T. Fl(avius) Salvianus 2754 

Fl(avius) Salvinus 3968 
T. [F]lav[i]us [T.] 1. Salutari[s] 7537 
T. FKavius) Sanctinus 7096 

Flavius Sanctus 5084. 9205 

Fl(avius) Satubninus 4149. 4150 

Flavius Saturninus 2178 

Flavius Savinus 2797 

Fl(avius) Sauma 2804 
T. Flavius Scapula 1007 

Flavius Scorpus  5287, 19 
T. Flavius Secundus 2001. 2551 
T. Fl(avius) T. f. Secundus 2359 

T.   FlAVIUS   SeCUNDUS   PHILIPP[Li]NU8 

V. c. 1152 
[F]laviu8 Servilius Ilateuta Felicitas 

2798 
Fl(avius) Severianus 1174 
T. Flavius T. f. Severinus Cornelius 
Satuminus 5491 
Flavius Severus 8112 
L, Flavius Severus 6101 
Flavius Sexio vir perfectissimus 780 
Fl(avius) Sigerus 5132 
L. Flavius Silva Nonius Bassus 5033. 
5043 
Flavius Silvanus 2515. 4045 
L. Flavius Silvinus lib. 6947» 
T. Fl(avius) Similis 5490 
Flav(ius) Simplex 9146 
Fl(aviu8) Simplicius V. c. 5535 
FI(aviu8) Sinda 2796 
Fl(avius) Speratus 1364 
Flavius Spes v. p. 1229 
[Fl. Ste]rcorius vir clabissimus 770 
Fl(aviu8) Stilicho V. c. =■ Fl, Sti- 
LicHo inlustrissimus vir 1277; v.c. 
et inlustris Stilicho 797 ; Steilcho 


800 (nomen fuit,  sed periit 795. 
799, 1278; abrasutn 797. 799) 
Fl(avius) Strategius Apion Strate- 

Gius Apion V. inl. 1310 
F[l]avius Strato 7452 
Flavius Studiosus 2415 
Fl(avius) Sucessus 6115 
T. Flavius Successus 3062 
T. Flavius Surus 2445. 9098. 9100 
FI(aviu8) Tacitus 2524 
Fl(aviu8) Tarentinus 7805 
Fi.(avius) Taubus Clementinus Ar- 
MONius Clementinus V. i(n)I. 1 304 
Flavius Terentianus v. p. 696 
L. Flavius Tertius 2366 
,   FL(Avros) Theodortjs  Filoxenus 
SoTERicus Filoxerus vir illust. 
= <t)IA6ZENOZ  1308 
Fl. MAI.IJTJS Theodorus V. c, 1274 
Flavius Theodosius {pater impe- 

ratoris) 780 
Fl(avius) Theodotus 8255 
F(lavius)  Val(ebius)  Theoponpus 
Romanus c. p. 1201 
T. Fl(avius) Thesmus 9032 

Fl(avius) Timasius v. c. 1272 
T. Flavius Tiridates lib. 8688» 

FI(aviu8) Titianus 7209 
T. Fl(avius) Titianus 2297 
T. Fl(avius) Tit[i]anus 2125 
T. Flavius T. f, Titianus 8022 
T. Fl(aviu8) Postumius Titiauus V. 

C08. 2941 
T. Fl(avius) Titus 4346 
T. Flavius Aug. lib. Trophimus 7348 
Fl(avius) Tutor 2519 
Flavius Valens V. c. 3050 
Flavius Valens  1093. 2151. 2189 
M, Fl(avius) Valens 531 

Fl(avius) Valerianus 5905 
T. Fl(avius) Postumius Vabus (v, c. 

2940) 2929. 2940 
TlTog 'Pkdovcog OvaQog KaXovi^aia' 
vbg  2xQttXOveixov  vlog ''Eq(jlo' 
xgdrTjg 8864 
T, Flavius Aug. I. Venustus 1829 
T. Flavius Vergilianus 2615 
T. Fl(avius) Verus Aug. lib. 1608 

Fl(avius) Verus M[y]robaIanus 3049 
T. Flavius Aug. lib, Vestalis 1688 
5* 


68 


Indices. 


Tib. Fl(aviu8) Vetus 7048. 7048« 

Flavius Victor 2653 

Fl(avius) Victor 3381 
T. Flavius Aug. lib. Victor 1698 

Fla(vius) Victor Calpurnius v. e. 9408 

Flavius Victorinus 2653. 9187 
T. Fl(avius) Victorinus 4781 
T. FL(Avnjs) ViCTOBiKTJS  Philippia- 

Nus c. i. 1152 
T. Fl(avius) Virilis 2653 
T, Flavius Vitalianus 1805 

FL(AVros) VlTALIS V. c.  1280 

Fl(avius) Vitalis 8112 
M. Flavius Urbanus 1399 
Flavius Urbicio 3661 
Fl(avius) Ursacius v. p. 722 
Fl(avius) Ursilianus 7799 
Fl(avius) Ziperis 2812 
Fl(avius) Septimius Zosimus v. p. 4226 
Flavia 915 

FlAVIA,   CoNSI   (ET  SrNTSriAE)   FILIA, 
SCAPULAE    (ET   SiNNIAE)    NEPTIS, 

Barbi (et Dirutiae) proneptis 91 5 
Flavia Aeliane 8295 
Fl(avia) Amala Amalafrida Theo- 

DENANDA  C.  f.  8990 

Flavia Ammia 3352 
Fl(avia) Ampelis 1685 
Flavia T. f. Ampel[is] 8022 
Fl(avia) Antigona 1710 
Flavia Antiochis 7919 
Flavia Aphrodisia 1519 
Flavia Artemisia 3852 
Flavia Coelia Annia Argiva 3112 
Flavia Callisto 1645 
Flavia Cara 2906. 8028 
Flavia Kara Gentia 6262 •> 
Fl(avia) Cau . . . ena 8028 
Flavia Titi iil. Chr[esi]me 1921 
Flavia Clementina 7141 
Flavia Cominia 1705 
Fl(avia) Corinthias 1536 
Flavia Crispina 1. 4995 
Flavia Cuba Firmani filia 4559 
Flavia Daphne 1606 
Flavia Diogenis 5090 
Flavia Diogis 5770 
Flavia Dionysia 1975 
Flavia Domitill(a) 8306;  cf. 5172 
not. 3 


Flavia Donata 3571 

Flavia Epicha[ris] 4438 

Flavia Erotis 1552 

Fl(avia) Eudosia 9032 

Flavia Eutychia 1541 

Flavia Fortunata 7576 

Flavia C. f. Fortunata 7923 

Flabia Glauce 8546 

Flavia Helpis 1609 

Flavia Hesperis 1679 

Flavia Irene 1316. 1500. 1674 

Flavia lulia 7176 

Flavia Marcellina 4367. 7141 

Flavia Marina 2871 

Fl(avia) Maternina 2430 

Flavia Melitina 8022 

Fl(avia) MysticiUa 1481 

Flavia Nice 1834. 5158 

Flavia T. fil. Nicolais Saddane 3490 

Flavia Optata 5253 

Flavia C. 1. Philumina 7643 

Fl(avia) T. f. Phoebe 8344 

Flavia Pia 1527 

Flavia Prepusa 1527 

Flavia Prima 1644 

Flavia Primilla 8200 

Flavia T. f. Priscilla 7237 

Fl(avia) Probincia 8382 

Fla(via) Procla Cal(ocaeri) 3269 

Flavia Procula 1766 

Fl(avia) Publicia 4931. 4933. 4934, 

FLAVL4.  L.  F. PUBLICIA  4930. 4932 

Flavia Rufina 1520 

Flavia L. f. Rufina 6893 

Flavia T. [f.] Sabina Caesenni Paeti 

995 
Fla(via) Secundina 3573 
Flavia Sophe, [*;i]a/9/a Socpri 1539 
Flavia C. f. Tarentina 6211 
Flavia Theagenia 8119 
Fla(via) Thumele 8380 
Flavia Titia 3175 
Flavia Tyche 1571. 1811. 4099 
Flavia Valeriana 5356 
Fl(avia) T. f. Variane 6220 
Flavia Veneria 3972 
Flavia Vera 5018 
Flavia Verecunda 4931 
Flavia Victorina 4278 
Flavia Zethe 1602 


I 


I. Nomina vironun et mulierum. 


69 


Flavoioa Menodora 8976 
Florius Baudio 2777 
L. Florius Euprepes 6149 
Florius Florentius 9280 
C. Florius C. fil. Honoratus 2387 
Qu. Florius Maternus 4723 

Florius Mauricus 2387 
T. Florius Saturninus 7078 
Florius Virilis 2598 
Q. Floronius Q. 1. Princeps 5373 
Flossia Pat[e]rna 9319 
Flu . . . 8021 
L. Fobius Pirata 5411 
Folia Saturniua 7492 

Folia Trophime 1968 
M. Folnius Primus 4310 
Fontei (plur.) 7946 

C. FONTEITJS 6123 

. .  FONTEITTS  Q.  F.  901 

FoNTEius Agkippa 1913 

C. FoNTEius Capito {cos. a. p. Chr. 12) 

3308. 9337 ; {cos. a.p. Chr. 59) 229 
Ti. Fonteius Cerialis 1988 

Fonteius Eutychus 4317 
L. Fonteius Flavianus 4955 

Fo[n]teius Fortun[atus] 2486 

D. FoNTEios Fkontinianus 2452. 5752. 

9188,   FoNTEius  Frontinianus 
5476, D. Fonteius Fkontinianus 
L. Stertiniub Rufinus 1082. 3034. 
3539 
Fonteius Onesimus 4292 
Fonteius Pretiosus 7225 
L. Fonteius Q. f. Rufus 5516 
Sex. Fonteius D. 1. Trophimus 8308 
Fonteia Frontina 1083 
Fortionius Constitutus 2349 
M. Fraxsanius Sex. f. 2322 
Sal. Frebranus T. f. Baculus 2651 
P. Freganius Lucrio 6174 
M. Fremedius lustus 3082 

M. Fremedius Severus 3082 
Seq(unda) Frensedia P. f. 7824 
Q. Fresidius Q. f. . . . Gallus 5582 
Fresidia N. 1. Flora 1945 
FresidiaPalmyris 3690 (err. typ. 3688) 
Fro[ntinius] . . . an(us) 1364 

T. Frontin(ius) Hibernus 4708 
M. Frontonius Euporus 6986 
Frncticia Thymele 3947. 4109 


Q. Fuficius Q. f. 5317 
C. Fuficius Amandus 4025 
M. Fuficius D. 1. Aria 6075 
L. Fuficius L. f. Capito 5580 

. . [FUFIJCIUS  C0RNU[TU8]  8975 

P. Fuficius Felix 8462 

C. Fuficius C. 1. Genialis 6568 

L. Fuficius L. f. Manilius 5580 

P. Fuficius Primigenius 5463 

A. i\ificius A. et Sulpiciae 1. Primi- 

genius 7497 
A. Fuficius A. 1. Zethus 7497 
Fuficia Clymena  1463 
Fuficia C. Fuficii Amandi f. lusta 

4025 
Fuficia Prima 7895 a 
M. Fufidius M. f. 5738 
N. Fufidius N. f. 5317 

Fufidius Amycus 1160 
C. Neratius Fufidius Annianus 1131 
C. FuFiDius Atticus V. c. 1130,  Fu- 

FiDius Atticus c. V. 1131. 1132 
C. Fufidius Atticus e. m. v. 1130 

. . [Fu]fidius M. f. L. n. pron. Max 

9389 
Fufid(ius) PoiLio 1914 
L. FuFiDius PoLLio 366. 4444« 
C. Caerellius Fufidius cet. Pollit- 

TIANUS  1160 

C. Neratius Fufidius Priscus 1132 
. . [Fjufidius L. f. L. n. L. pron. Pro- 
culus 9389 
Fufidia Chrestina 1160 
[Te]rtia Fufidia M. f. Mar . . . 9389 
FuFtDiA Pollitta 3085. 3086. 3087 
L. Fufius 2130 
M. Fufius L. f.  3397 
L. Fufius L. 1. Alexsander 3884 
G. Fufius Fileros 3889 
L. Fufius Fructus 6584 
C. FuFius Geminus {cos. a. u. c. 752) 

9250;  (cos. a. ^9) 2338. 7918 
Q. Fufius Germanus 4532 ^ 

Fufius lustinus 8458 
C. Fufius Gemini 1. Politicus 3866 
Fufia 8417 
P. Fulcinius Vergilius Marcellus 9010 

C. Fulcinius M. f. Optatus 6882 
.  L. FuLcrNius Trio 6124 
Sex. Fulcinius Sex. f. Verus 6679 


70 


Indices. 


Fuli-: 

L. [F]uuli(us) C. 1. Statius 3127 
FuUonia L. f. Tertulla 4410 
M. FuLvius M. F. Ser. n. 17 
Q. Folvius Q. f. M. [n.] 5742 
Q. Fulvius Fulviae 1. 3397 

C. FuLviu[s] us 3783 

L. FuLvius C. F [C.] Bruttius 

Praesens Min .... Valerius Maxi- 

Mus  Pompeius  L Valens 

Cornelius Proculus .... Aqui- 
Lius Veiento 1117 
FuLvius Aemilunus 7266 cf. 8698'' 
not 5 
[L.] FuLvius Aemilianus 1172 a 
L. Fulvius Gavius N . . . Aemilianus 

1173 
L. FuLvius  L. FTL. Gavius  Numisius 
Petronius Aemilianus 1171. 1172 
M. FuLvius Apronianus 5030 
-  Q. Fulvius Attianus 6919 
Fulv[iu8 Cjapratinus 2369 
Q. Fulvius  Q.  Fulvi  Attiani  f.,  Q. 
Fulvi Rustici n. Carisianus 6919 
Q. Fulvius Chares 7504 
Fulvius Charisius 8145 
C. Fulvius Chryses 6080 

Ful(vius) Comelianus lib. 2369 
L. Fulvius Datius 2864 

Fulvius Epagathus 8187 
Q. Fulvius Euchir 2712 
M. FoLvius M. F. Flac(cus) 25 
Ser. Folvius Q. f. Flaccus 22 

F[uLvius] Fuscus 5050 a 
M. FuLvius GiLLO 1993,  M. Fulvius 

M. f. Gillo  3596 
Q. Fulvius  Gillo  Bittius  Proculus 
5035. 5046, Brmus Proculus 5031 
[FuLvius] Granlanus 5050 a 
M. Fulvius Icarus 7808 
M. Fulvius M. 1. Leitus 7332 
P. Fulvius P. I. Martialis 6073 
. . FuLvius G. F, Maximus 1195 
M. Fulvius Moderatus 5764 
M. Folvius M. f. Ser. n. Nobilior 16 

cf. 17 
C. Fulvius C. 1. Philologus 6748 
C. Fulvius Phoebus 6051 
C.  FuLvius  Plautianus  c.  V.  427. 
1328».  2163.  8662.  8689  (:prae- 


nomen adest 427. 2 163. 8662) ; C. 

FULVIUS  C.  F.  PLAimANUS  1328. 

9003. 9004; nomen funditm era- 
sum 456. 1366. 2185. 2186 
C. FuLvius C. F. Plautus Hortensia- 
Nus 9004 
FuLvius Pius  1928 
Fulvius Primitivus 8662 
Fulvius Quintulus 2599 
Q. Fulvius Rusticus  6919,  Q. F(ul- 
vius?) E(U8ticu3?) 8576 b 

C. Fulvius C. f. Sabinus 6748 
Fulvius Socrates 2178 

L. FuLvius C. FiL. Aburnius Valens 1051 
M. Fulvius Victorinus 5764 
Fulvia 7562 

FuLviA Augurinlana c. f. 1212 
Fulvia O. 1. Copiola 5240 . 
Fulvia Quarta 6669 
C. FuNDANius C. F. (C. f. om. 5800) 38. 
5800 
Fundanius Felix 5073 

T.  FUNDANIUS  VlTRASIUS  POLLIO  5024 

D. Fundanius  Primianus,  (signo) 
Agenti 5073 

Fundanius Primus 5073 
P. Fundanius P. f. Priscus, (signo) Pe- 

laginii 5784 

[AnNIA]   FUNDANIA.   FaUSTINA   1112 

rwt. 4. 1113. 1114 
Fundan(ia) Galla 5409 
Fundania C. f. Maxima 6653 
Fundania P. f. Priscilla 4403 
Fundilius 7883 b 
C. Fundilius Doctus  5275. 5275 a 
T. Fundilius Quartio 7325 
Fundilia C. f. Rufa 5275 a 
L. FuNisuLANUs (L. F. 1005) Vettonianus 

1005. 1997 
M. Furfanius M. f. Longus 2304 
C. Furinius Faustus 6051 
Furius 3819, domus Furiana 1170 
Fourio 7818 h 
. . Furius P. I. . . . 6214 
A. Fou(rios) P. f. 781 8 b 
C. FouRio(s) 5801 
C. Four(ios) 7818 d 
C. Fourio(s) M. f. 7818 e 
Cn. Fourio(s) 78188 
L. Furius 3819 


4 


' 


I. Nomina virorum et mulierum. 


71 


M. Fouri(08) 7819 b 
M. FouRio(s) C. F. 3142 
M. F(ourios) C. f. 7818 a 
P. Fur(ias) 6398 b 
P. Fou(rios) C. f. 7818 c 
Petro Furi(us) L. s. 3819 
Q. Fourio(s) A. f. 7818 f 
Furius Alcimus 1170 
C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus 

1330 
M. Maecius Memmius Ftjkius Ba!!bu- 

Rius Caecilianus Placidus C. V. 

1231 
[M. FuRius Camillus] dietator 52 
M. FuRius Camillus (cos. a.p. Chr. 8) 

5032. 7441. 9337 
M. Furius Clarus 4089 
L. FouRius L. F. Crassupes 4054 
A. Furius  Crassus,  A.  Furius (sic) 

Festi verna 8554 
L. Furius Crescens 6175 
L. Furius L. 1. Diomedes 7694 

Furius Festus  8698 b 
A. Furius Festus 8554 
FuRius  Maectus  Gracchus  V. c. 

5717 
L.Furius Public(ius) Marcel]in(u3) 6175 
L. Furius Public(ins) Marcell(us) 6175 
C. Furius C. f. Numida 5385 

FURIUS OCTAVIANUS V. c.  8935 
C. FURIUS OCTAVIANUS C. V. 1170. 4080 
=  FUKIUS  OCTAVIANUS  1169 

Furius Optatus 6594 

Fu(r]ius Philocalus 7763 
T. Furius Primigenius 7256 
L. Furius Priraitivos 6175 

Furius Cl(audius) Togius Quintilius 
5700 
M. Furius Restitutus 6594 
P. Furius Rusticus 2762 duo 
L. Furius L. 1. Salvius 3614 

P.  F(URIU8)  S(ATDRNINUS) 7155 

[A. F]ourius A. 1. [Sejleucus 7283 

Furius Servandus 2179 
[T.] Furius L. f.  Victori[nus]  9002, 
T. 4>ovQiog OvixnoQBlvoq 8846 

Furia 7420 a 

FuRLA. L. F. Caecilia 1169 

Furia Cbrysis 8326 
Furia Clara 4089 


Fouria A. I. Crematium 7283 
Furia Spes  8006 
Furia D. I. Ter[tia] 7898» 
FuRLA. Sabinia Tranqdillina  502 
aeq., cf. ind. III 
L. Fumasidius Asclepiades 2357. 2358 
Furnius Diabo 8919 

Furnius Primus 9227 
Furnia Prima 9227 
Fuscius Crescentio 2091 

M. Fuscius Secundus 4571 
Q. FuTiDS  6484 
C. Futius Hyacinthus 9341 
Q. Futius Olympicus 7692 
C. Futius Onirus 6466 
C. Futius C. 1. Philargyrus 9842 
Futia C. f. LoUiana 6466 

G Pacatus 4509 

M. G. Secundinus 4728 
A. Gabinius 4906 
Retus Gabinius (Gabinio 8566 bc) c.s. 

8566 ab.c 
Servio(8) Gabinio(8) T. s. 8566 d 
OvttXog ra[^]iviog -=  Vaalus Gabi- 

n[ius] 7948 
M. Gabinius M. fil. Ammonianus 2804 
Q. Gabinius Barbarus v. e. 1360 
L. Gabinius Cosmianus 1136 

G. Lart Gabinius P. f. Por- 

tuitus 5380 
Q. Gabinius Pompeianus 7103» 
Gabinius Vettius Probianus V. c. 
5537. 9354 
Q. Gabinius A. f. Receptus 6763 
A. Gabini s Secundus 5883. 8530 = 
'OAOZ   rABEINIOZ  ZEKO[YN- 
AOZ] 5883 
Gabinia Felicula 6797 
L. Gabo Arunculeius Valerianus v.e. 6717 
Gaidi- v. Gavidi- 
Gaius Alexander 1093 
C Galbius Soterianus 6121 bis 

C. Galerius 8523 

Galerius Anthophorus Aug lib. 1793 
[G]aleriu8 Castus 9290 
C. Galerius C. f. lulianus (signo) Me- 

gethi 6656 
P, Galerius Trachalus 5025. 6125. 
9059 


72 


Indices. 


Galeria Claudia 1798 
Galeria [Ang. liber]ta Lysistrate 1836 
Galgestius Hermeros 8497 
L. Gallionius lanuarius 9823 
M. Gallius Anchia[l]us 89 
L. Gallius Optatus 9404 
M. Gargennius Sp. f. Macrinus 4351/2 

C. Gargennius Sp. f. Maximus 4851/2 
Gargilii (plur.) 8447 

L.   PULLAIENUS   GARGILroS   AnTIQUUS 

1093 
L. Gargilius Q. f. Augustalis 368 

Gargilius Calventianus 6122 
Q. Gargilius Campanus 8096 
L. GargiUus L. f. Felix 9085 

D. Gargilius Gargilianus 7966 
Gargilius Goddeus 5964 

C. Gargilius Haemon 8436 
M. Gargilius M. fil. lanuarius 2163 
[Q. G]argilius Q. f. Martialis 2767 
L. Gargilius Rufus 2384 
. . Gargilius T. fil. Venator 2643 
L. Gargiliu[s] L. f. Venato[r] 8447 
Gargilia Pacata 8096 
Gargilia Secunda 4443 ^ 

L. Gargoni(us) L. f. 5427 

Garicus Fuscinus 4512» 

Gavidius  5792 
P. Tebanus P. f. GAvroros Latiaris 978 
C. Gaidius L. f. Praesens 6531 
mapkIa kaayaIa xtL tabiaIa AA- 

TIAPIA 8824 b 
L. Gavillius Primus 9107 
Gavisidius 2483 
C. Gavius L. f. 8898 

L. Gavius 6123 
.  Q. Gavius Q. [f.] 5593 

G{Avros)  P(ETRONros)  Aem(ilianus) 
8698 •>,  L.  FuLvros  cet  GAvros 
Aemilianus V. supra p. 70 
M. Gavius  Cornelius  Agatliemer(us) 

Avenianus 8068 
Cn. Gavius,  Cn.  Gavi  Severi filius, 

Amethystus 6935 
M. Gavius M. 1. Amphion 6073 
Q. Gavius Armonius 5207 
M. Gavius Charinus 4976 
Q. Gavius Q. f. Clemens 2146 

Gavius Felicissimus 7221 
M. Gavius Firmus 9082 


C. Gavius C. 1. Idonius (sic) 7553 

Gavius lustus 6334 
M. Gavius Fabius lustus 6333 
M. Gavius C. f. Macer 7780 

Gavius Maximus 2012. 2182 
M. Gavius M. f. Maximus 1325 
P. Gavius Maximus 7312 
Q. Gav(iu8) Maximus 7118 
PoNTius GAvros Maximus 4175 
Q. Gavius Q. f. Nauta 6280 
M. GAvros Orfitus 3889 
P. Gavius Pastor 6384 
Q. Gavius T. f. Pedo 6545 
Q. Gavius Pharus 6011 
C. Gavius Primigenius 5219 
Q. Gavius Q. 1. Primus 7547 
C. Gavius Priscus 6593 
Sex. Gavius Sex. f. Proculus 1313 
M. Gavius Puteolanus 6333. 6334 
C. Gavius C. f. Quadratus 7553 
C. Gavius Rufus 6401. 6410 
M. Gavius M. fil. Sabinus 6498 
Cn. Gavius Severus 6935 
C. Gavius L. f. Silvanus 2701 
L. Gavius  Spedo  Septumia  uat(U8) 

7831<i 
MAPKOI rABIOI [I]KYl'[AA]AI TAA- 

AIKANOI 8825 
M. Gavius M. f. Squillianus 6696 
C. Gavius C. f. Strabo 7730 
Q. Gavius Zosimus 4310 

Gavia 8618 

Gavia M. f. 7730 

Gavia Gorgonia 2846 

Gavia Helpis 1579 

Gavia M. fil. Marciana 6334 

Gavia Q. f. Maxima 5757 

Gavia Q. 1. Prima 8552 

Gavia Rhodine 3876» 

Gavia M. f, Fabia Rufina 6833 

Gavia Statuta 3631 

Gavia C. et Antiochin(is) [1.] Ter- 
tula (sic) 7553 
Gavolen- v. lavolen- 
Gegan-: 
Clesipus Geganius 1924 
T. Varius T. f. Rufinus Geganius Fa- 
cundus cet. 5679 
L. GELLros 38,  L. Gelltos L. f. 
L. Gellius Sentronis f. 4710 


I 


I. Nomina virorum et mulierum. 


73 


Q. Geluus Sentius Augubinus 5947» 
P. Gellius Bitalio 7806 
L. [Gjellius L. f. Calvos 5053 
L. Gellius L. f. Celerianus 428 

Gellius Chresimus 7806 
C. GeJlius C. f. Etruscus 6605 
Sex. Gellius Festus 8138 
Gellius Honoratus 7742 c 
Gell(ius) Marcellinus 7304 
L. Gellius L. f. Poplicola 5603 
M. Gel[l]ius Rutiliauus 323 
M. Gellius Secundinu[s] 7225. 7226 
L. Gellius L. f, Severus 7190 
M. Gellius Stephanus iun. 3707 
Gellia  Agripplana  c(lari8sima) 

p(uelia) 8061 
Gellia Honorata 7742 c 
Gellia Quinctilia 2395 
Gemellinia Faustina 2588 
Gemellius Felicissim(u8) 2178 
C. Gemellius Privatus 1928 
Gemellius Secundus 3199 
M. Gemel(lius) Secundus 7051 
C. Gemellius C. fil. Valerianus 3199 
Gemellia Valeria 3199 
Gemellia Valeriana 3199 
. Geminius 6123 

C. Iavolenus Calvinus Geminius Ka- 
prro cet. 1060 
Gemintus Toticius Aemillanus c. v. 

6325 
Gemi(nius) Felix 4316 
M. Geminius M. 1. Felix 7809 

Geminius Festus v. p. 611 add. 
C. Geminius lonicus 8448 

Geminius C. f. Lepidus 6669 
BuLTTus Geminius Marcellus c. i. 
67701" 

I]ULIDS  P.  FIL.  [GeJMINIUS  Mar- 

cianus 1102,   n. MOYAIOI  TE- 
MInIOI MAPKIANOI 1103. 1103» 
C. Geminius C. f. Mateiclus 3386 
L. Geminius L. f. Messius 6737 
C. Geminius Nig(er) 6123 
Cn. Geminius Cn. 1. Nymphius 3772 
L. Gemenius L. fil. Pelt . . 3419 

Geminius Primus 2421 
C. Geminius Spes 1656 

C.  BULTIUS   GeMINIUS   TmANUS  c.  V. 

6770» = Geminius TrnANus 6770'' 


C. 
C. 

[P. 


Geminius Trophimiauus 6153 
C. Geminius Victor 531 

C. Geminius C. f. Victoricus 5776 
Geminia Felicla 1656 
Geminia Myrtis 3081. 3807 
Geminia C. f. Prisca 6727 
Gemiuia M'. fil. Sabina 5878 

T. Genialinius Crescens 7084 

Genialius Satu[r]ninus 4705 

M. Genicilius M. f. Sabin(us) 135. 142 

M. Gennius M. f. Corfinianus 1995 

C. Gentilius Victor 2472 

C. Gentius Olillus 70S6 

M. Gentius Quartinus 6834 

M. Gentius Quartus 6834 
A. Genucius A. f. 5395 

L. Genucius Priscus 8907 
P. Gerelianus Modestus 6121 
Gessius Castus 4207 

Gessius Optabilis 4215 
Gessius Severus 4207 
Gessia M'. f.  908 
L. Gettius Amandus 8117 

L. Gettius Hilarianus 8117 
Gezeius Largus Maternlanus c. V. 5518 
Giamonius Adiutor 7085 
Gigennaus Valens 2452 
Q. GLrnus (P, f.  1021.  1021»)  ATn.ius 
AomcoLA 1021. 1021». 2001 add. 

Q. Glitius Felix 2954 

P. Gl[it]ius P. [F.] Gallus 999 «dd. 
T. Cnorius Sabinianus v. e. 7117 
C. Gord(ius) Maximianus 7767 
P. Graccius Paternus 7012 
Gracilia Gal[la] 2894 
T. Grae .... Trophimus 6745 
Graeceia P. f. Rufa Pompon(ia) 3256 
P. Graec(idius) Firmus 7803» 
Graecina Myrinna 5565 
P. Graecinius P. f. Laco  1336 
P. Gralti(us) P. f. Provincial(is) 1988 
C. Granius C. f. 2483. 5317 

01u8 Granius 1932 

Q. Granius 5083» 

A. GraniuB Atticus 6160 

Q. Granius Atticus 5919 

D. Granius Augustinus 3616 
D. Granius Celer 6197 

L. Granius Celsus 6135 

M. Granius M. f. M. n. Cordus 6518 


74 


Indices. 


[Q.] Granius Q. 1. Eutactiis 3772 
P. Granius P. 1. Felix 6073 
Granius Fortunatus 2616 
L. {vel T.) Granius Frugi 3583 
M. Granius M. 1. Her. = Muagxoq 

FQavioq Maagxov '^Hgag 9236 
C. Granius Hilarus 3674 
M. Granius Marcellus 8647 
C. Granius C. fil. Maturus 6135 
L. Granius L. f. [Pjriscus 3870 
L. Granius Pudens 8368 
C. Granius Rufus 6135 
L. Granius Voltimes(is) f. Rufus 4884 
A. Granius M. I. Stabilio 1932 
Grania Epictesis 8170 
Grania Faustina 1965 
Grania Primigenia 8199 
N. Granonius N. f. *Ca[tulus] 2224 
L. Gratius Eutyches 8077 

L. Gratius L. f. Verinus 2364 
M. Grattius M. f. 6118 
M. Valer(ius) M. f. Propinquus Grat- 
tius Cerealis 2711 
Graxia Alexandria 8451 
Gresius Facundus 2161 

L. Gresius L. f. Proculus 6643 
Gypsani[a Lejpida 2433 

C. H. C. 3586 
C. H. M. 3225 

C. Hadius Ventrio 1319, cf. C. Adius 
A. Haerinna Q. f., Sentiae Gallae natus 

7830 f 
C. Herina L. f.,  Thiphiliae gna(tns) 

7830 d 
L. Haerina Tiflia natus 7830 c 
Q. Haerinna Q. f., Sentia natus 7830« 

Sex. Herinna Vel. f. ia 7830» 

Vel. Haerina Vel. Ancarialisa 7830'' 
Halicius Marcio 7470 
Hammonius Aristo 2855 
Sex. Haparonius lustinus 7606 

D. Haterius Agrippa 202. 5283. 7228 
Ti. At[e]rius Ca[l]Iinicus 3911 

M. Haterius Candidus 6767 
Q. Haterius Ephebus 8005 
Haterius lulianus 4443 e 
T. Haterius Nepos *1338. 9060 
T. Haterius Nepos Atinas Probus 
PuBLicius Matenianus 1058 


Haterius Saturninus 4443 e 
Q. Haterius Valerianns 2216 
Ateria Chreste 8031 
Hateria Potita 5102 
Hateria Superba 8005 
Hedi- 
M. Heidius M. f. 6303 
M. Hedius Amphio 8749 
L. Hedius Rufus Lollianus Avitus 

5024 
Q. Hedics L. f. (L. f. om. 5024) Rufus 
Lollianus Gentianus 1145, 5024 
Heidia T. 1. Ange 7676 
C. Heius T. f. Libo = raioq "Hioq Tl- 
xov vioq Ai^o)V 9237 
C. Heius Primus Cato 5640 

fleia 5640 

Heldius Peregrinus 7221 
Helius Monimns 2185 

Helius Sabinianus 2185 
P. Hellenius lucundus 1629 
M. Hellius Secundus 3460 
L. Helvaci(us) C. f. M. n. Corbulo 3297 
Helvenat(ius) Celer 4215 

Helvenat(ius) Gemellin(us) 4215 

L. Helvlidi]us L. 1. Bum 6073 

P. Helvidius P. 1. Hermes 6073 
C. Helvidius Mysticus 4925 
C. Helvidius Priscus 5982 
C. Helvidius C. f. Priscus 993 
P. Helvidius Priscus 994 
Herennia  M. f. Helvidia Aemi- 

LIANA  1013 

Helvidia C. f. Priscilla Marcelli 1377 
Helvius 6394 
A. Helvius 3609 
C. Helvius C. f. 2483 
L. Hel(vius) 7826 c 
Sex. Helvius C. f. 3004 
C. Helvius Agens 6567 
L. Helvius Agrippa 5947 
[T.] Helvius T. f. Basila 977 
M. Helvius M. f.  Clarus Verulanus^ 

Priscus 4027 
M. Helvius M. f. Clemens 5013 

"EXovioq Kovwv 8877 

Helvius Crescens 6889 
L. Aelius HelviusDionysius c. v. 1211 
P. Helvius Aelius Dionysius 1212 

Helvius Ecimarius Vitalis 6978 


I. Nomina virorum et mulierum. 


75 


M. Helvius Exspectatus (vel Expecta- 

tus) 6235 
T. Elvius Fregellanus 6288 
M. HELVitJS L. F. Geminus 975 
C. Helvius  C.  f.  Honoratus  (signo) 
Ponti 6817 

Helvius lanuarius 2178. 2179 
M. Helvius Severi f. luventius 4763 
C. Helvius Lepidus 1989 

Helvius Nymphodotus 6395 
P. Helvius Pertinax 6175, HEi.(vrc8) 

Pertinax 7139; cf. ind. III 
Pilemo Helvi(us) A. s. 3609 
C. Helvius Primus 4703 

Helvius Priscus 9224 
M. Helvius M. f. Hufus Civica 2637 
M. Helvius Rusticus 9283 
Cn. Helvius Sabinus 6420 ab.c 

Helvius Suavis 3293 

Helvius Vestalis 6411» 

Helvia Q. f. 3974 

Helvia O. I. Asterio 9036 

Helvia T. f. Procula 983 cf. 977 

Helvia Psycliario 6451 

''Elovia Tv/7] 8877 
C. Herbacius Romanus 6456 
Herculanius Liberalis 4315 b 

Q. lulius Q. f . Herculanius Taurus 7268 
A. Herenuuleius Cestus 7484 
A. Herennuleius Fructus 6174 
A. Herennuleius  (Herenuleius  6175) 

Philetianus 6174. 6175 
A. Herennuleius Sotericus 3592 
A. Herennuleius A. lib. Speratus 7921 
A. Herennuleius  (Herenuleius  6175) 
Vettianus 6174. 6175 

Herennuleia A. lib. Primilla 7921 
Herennius 2119. 6432. 9283 
L. Herennius L. f. 1895 
M. Herennius 5161 d. 6123 

M. Herennius M. f. r 9017 

P. Herennius Sex. f. 4022 

T. Herennius Sex. f. 4022 

Sex. Herennius Sex. f. 4022 

M. Herennius M. I. Agatho 7898 

M. Herennius Agricola 7912 

M. Herennius M. I. Albanus 3208 

N. Herennius Celsus 6421». 6421 •> 

L. Herennius L. f. Cossutianus  6251 

M. Herennius A. f. Epidianus 5619 


Q. Hebennius Etruscus Messius De- 

cius hl&seq., cf. ind. III 
Q. Herennius Felix 4448 a 
M. Herennius lustus 7912 
P. Herennius Mamertinus 6873 
C. Herennius C. f. Mela 8530 
"^EQSVvcog Mvr}atrjQ 6460 
Heren(nius) Nigrinianus 4285 
N. Herennius Optatus 5677 
AovixLoq] ''Eqbvvioq IlsQeyQslvog 8797 
M. Herennius M. f. Picens 922 

Herennius Polybius 5771 
M. Herennius Protus 7912 
M. Here[nnius] Re8tit[utus] 3728 

Herennius Rogatus 2383 
L. Herennius C, f. Rufus 5417 1> 
M. Herennius M. f. Rufus 910 
L. Hebennius Satubninus 9054 
M. Hebennius Secundus 5047 
Q. Herennius Silvius Maximus c. v. 

1164 
N. Herennius Verus 6395 
Herennius Victorinus 2331 
Herennia  M. f. Helvidia Aemi- 

LIANA  1013 

Herennia Crocine 8130 

Herennia Cupressenia Etrdscilla 

521 cf ind. III 
Herennia Euresis 5552 
Herennia Fortunata 4271 
Herennia Gemella 1605 
Herennia Lacena 7912 
[G]nfa Seia Herennia cet Orbiana 

486 cf ind. III 
Herennia Priscilla 1471 
Herina, Herinna v. Haerinna 
M. Herius M. [f. Pjriscus 140 

Heria Thisbe 5232 
Sex. Hermetidius Campanus 9059 
L. Hilarianius Cinnamus 7031 
C. Hinoleio(s) C. 1. 3214 
Hirria TertuIIa 6499 
A. HiBTius 5539, A. Hibtius [A. f.] 2838 
A. Hirtius A. f. 5342—5345 
A. Hirtius Felix 7639 
Q. Hirtuleius L. f. 8888 

M. Hirtuleius M. f. Albanus 2028 
Hoenius: (centuria) Oeniana 2483 
T.  HoENius  Severus  2666».  5024. 
6138 


76 


Indices. 


Holconius Anteros 6395 
M. Holconius Celer 5638. 6362, M. Hol- 

conius M. f. Celer 6362 a 
M. Holconius Gellius 6394 
M. Holconius Macer 6397 
M. Holconius Priscus 6410. 6411 
M. Holconius Rufus 5638. 5915. 6361. 
6391,  M. Holconius M. f. Rufus 
6361«. 6361 b 

HomuUia Coeuilla 1501 

L. Honoratius Aunus 4687 

Honoratius Dentill[i]anus 9119 

Q. Honorius Anteros 5273 

L. Horatius L. f. 7493 
Sex. Horatius L. f. 7493 
C, Horatius . . . us 2283 
. . Hora[tius . . . f.] Balb[us?] 7846 
P. Horatius Chryseros 6164 
Sex. Horatius Cbryserotianus 6164 
Sex. Horatius Diadumenus 7931 
Sex. Horatius Sex. fil. Felix 5408 
Q. Hor[at]ius Flaccus 5050 1*9 
C. Oratius Sabinus 5466 
Horatia Q. fil. ... ria 3644 

Hordionius 2483 
Cn. Hordeonius Cn. 1. Euphemio 6302 
P. Hordeonius P. f. Gallus 5440 
L. Hordioni(us) L. 1. Lab. 3340 
Q. Hordionius Pannycbus 7281 
M. Hordionius Pbilargurus 7643 
Q. Hordionius Primigenius 7281 
A. Hordionius Proculus 6386 
Hordionia T. I. Egist[e] 2014 

Q. Hob(tensius) 8646 d,  Quintus Hor- 
TENSIUS 2915 

Q. Hortensius M. I. Archelaos 4053 
Q. Hortensius Katullus 6972 
A. Hortensius Cerdo 3951 
C. Hortensius Concilius 6111» 
Q. Uortensius Q. f. Faustinus 6235 
Olus Ortesius Felix 6582 J> 
Q. Hortensius Firmus 1031 
L. Hortensius Gallus 3339 
Q. Hortensius Hymnus 3864 
Hortensius Maximus 2179 
HoRTESius  Paulinus  (c. V.  8661 «^) 
8661 bc.d 

M. Hortensius [P]aulinus 1031 

M. Cassius Hortensius Paulinus 3407 

Q. Hortensius Tyrannus 7224 


Ortesia Celerina 2893 
Hortensia M. f. Ga[I]Ia 7199 
[Bjultia Hortensia Surdinia cet 7260 
L. Hortentius Karus 6979 
Hosidi- : 

L. Osidius Quieti filius 7016 

Cn. Hosidius Geta 6043 
M. Hosroius M. [f. Get]a 7190 
C. Hosidius Marcianus 3996 
Hosidia Afra 4272 
A. Hostilius A. f. 8312 
L. HosTiL[ius] 5800 cf. 38 
C. Hostilius Aemilianus 3069 
C. Hostilius Agathopus 3720 
L. Hostilius L. 1. Amphio 7719 

Hos(tilius) Flaniininus 9420 
L. Hostilius Fortunatus  7933 b 
C. Hostilius Hypatus 7525 
C. Hostilius Optatus  2157 
L. Hostilius Paraphilus 7719 
P. Hostilius P. I. Pbiladelphns 5466 
L. Hostilius L. 1. Philargurus 6075 
C. Hostilius Satumin(us) 4773 
Hostilia Alpina 4773 
Hostilia Bassa 7719 
Hostilia Hostiliana 6720 
Hostilia lanuaria 7933 b 
Hostilia P. f. Serena 4896 
Hostilia C. 1. Severa 8164 
C. Hostius L. f. 9040 
Q. Hostius 3609 
T. Hostiu[s] . . [f.] 5641 
Helenus Hosti(us) Q. s. 3609 
C. Hostius M. 1. Herm. 6303 
C. Hostius C. I. Pamphilus 8341 
Humania Durracina 8114 
Hydria Tertulla c. f.  1208 

G. I P . . . 9336 

L (aut T. aut L.) Seleucus 2878 
laegius v. legius 
Q. [I]ALLIU8 Bassus 2006 add. 
lanuarinius Amhactbius 4750 
Q, lanuarius Q. f. Rufus 7134 
[Ia]8dius Domitia[nus] 2494 
[L. I]avoIenus Apulus 3151 

C. Iavolenus Calvinus Geminius Ka- 
piro CoRNELius Pollio Squilla Q. 
VuLKACius ScuppiDius Verus 1060 

L. lavolenus Phoehus 4971 


i 


I. Nomina virorum et mulierum. 


77 


L. Iavolenus Priscus 1998 add., Iavo- 
LENus Priscus 9089, C. Octavius 
TxDius TossiANUs L.Iaolenus Pris- 
CUS 1015 add. 

Gavolena Cypris 7331 
M. Iccius Mummius 3242 
M. ledussius Mag[nus] 4570 
C. legius 3701 
T. legius lucundus 6671 
laegius Verus 2179 
IUiomarius Aper 7035 
Ing(enuius?) Rufus 7316 

Inge[nuius?] [Se]verus 6852» 
I[ng]enuinius lanuarius 8512 
C. Ingenuvius Helius 3524 

L. I[n]genuviu[3l Primanu[s] 4647 
L. Insteius L. f. 8888 
M. Insteius M. f. Coelenus 2002 
Q. Insteius Diadumenus 6329 
Insteius Lampadius 6122 
Insteia M. f. Polla 9390 
A. Instuleius Tenax 8759 a 
Ti. loincatius Sabinus 2628 
loincatius Severus 2628 
Ser. lomaglius Severus 4684 
L. Ippellius Atticus 6124 
Istacid(ius) 6390 
N. Istacidius N. f. Cilix 5653» 
N. Istacidius Helenus 6379 
N. Istacidius lanuarius 6379 
Istacidia N. f. Rufilla 6370 
D. Iteius Cn. 1. 3397 

lu 9319 

lucundius Peregrinus v. p. 5964 
Iulen(iu8) x\Iarce[llinu8?] 509 
lulii  1857. 8275 

lulius 2076. 2333 

lulius 627. 8379 a 

. . lulius  5083 
lulius Claudius . . . 596 

C. lulius 4462 

C. lulius C. f. 2483 

C. lulius C. f. . . . 2102 

C. lul. Th[i]ridat[i]8 f. 2532 

L. luL(ius) 86462 

L. lulius .... 8 3905 

L. lulius L. f. 2483 

M. lulius M. f. 2483 

Sex. Iulius 38 

Sex. Iulius . . [f.] 19 


Sex. lulius or 4908 

C. lulius Abascantus 5429 
C. lulius Abdedera(s) 4280 
Tib. lul. Abdes Pantera 2571 
C. lulius Aug. lib. Actius (Cucuma?) 
5182 
lulius Adventus 9187» 
C. lul(ius) Adventus 2401 

[I]ulius Aelianus 7214,1.12 
C. lulius Aelurio 2636 
T. lulias Aequalis 4697 
C. lulius C. f. Aetor 3320 

lulius Africanus 2452 
C. lulius C. [f.] Africanus 2076 
C. lulius Agathoclus 1990 
C. lul(ius) Agathopus 4874 
Cn. luLius Agbicola 8704 a 
Ti. lulius Ti. f. Agricola 1999 
rAIOI 'lOYAIOZ BAIlAEaZ  'AAE- 
ZANAPOY YiOI 'ArPinnAI 8823 
C Memmius (C. f. 1110) FiDus luLitrs 

Albius  1110. 9082 
C. lulius Albus 7633 
Inlius Alcides 1690 
C. lulius Alcimus 7552 

lulius AIexsa(n)der 7648 
C. lul(ius) C. f. Alexander 9221 
M. lul(ius) Alexander 8167 
Ti. lulius Alexander 3464 
Ti. luLius Alexander [Iulla.nus] 5028 
M. lul(ius) Amanus 4802 
C. lulius Aug. I. Amarauthus 1948 
C. lulius Amarautus 7516 
lulius Ambicas 3565 
lul(ius) Andromac(h)us 9097 
C. Iu[Ii]u[s] Andronicus 6453 
C. lulius Anicetus 4335. 4336 
C. lulius Anteros 7895» 
T. lulius Antigonus 7446 
C. luLius  C.  F.  Antiochus  Philo- 

pappus 845 
Ti. lulius Antistianus 6584 
C. lulius Antonin[us] 2543 
Tib. lul. Antus 2567 
Q. PoMPEius  Q. F. Senecio cet. lu- 
Lius Aper cet. 1104 
^lovhoq lAnokXivdQiq 6460 
C. lulius Apolinaris 9318 
L. lulius ApoIIinaris 2834 
lulius ApoIl(onius?) 4509 


78 


Indices. 


C. lulius ApoUonius 1937 
L. lulius Apollonius 8275 
C. lulius  Aquila  =  rdiog  'lovXiog 

'AxvXaq 5797. 9370; alius 5883 
Sex.  lul(ius)  Sex.  luli Aquilini  fil. 

Aquila 8379 
Ti. IxTLius Aquila Polemaeanus 8971 
Sex. lulius Aquiliuus 8379 
Ti. lulius Aquilinus 2002 
M. lulius Artemidorus 2935 
C. lulius Artemo 4044 
lul(ius) Asclepiodotus 8929 

C.  lULIUS ASPEE 1156 

C. lulius Corinthi 1. Atimetus 8016 
Ti. lulius Ti. 1. Atimetus 6073 

lul(ius) Atrectus Craxanti fil. 4637 
0. lulius Asclaponis f. Attalus 8469 
L. lunius Auctinus lib. 5498 
L. lulius Auctus 9235 
M. lulius Audax 4590 
C. lulius Augurinus 2491 

lulius Augustalis 4543 
T. Iul(ius) Augustalis 8029 

lul(ius) Ac[co]nius Augustinus 4589 
L. lulius Avitus 323 

lulius Aurelius 5787 
C. lulius Caesaris I. Automatus 2817 

lul. Auxanon 2772 

luLius Aur(elius) Auxon Leokidas 
V. c. (signo) Cabradii 5509 
C. lulius C (f.) Baccus 2569 
Ti. (luUus 4330) Balbillus 1346. 4329. 

4330. 4331 
[Q. IuLi]us Balbus 4051 
C. lulius C. fil. Barbarus 6854 

lulius Basilianus 8932 
L. Iu[l(ius) B]assinus 7149 

IrL(ius) Bassus 2301 

lulius Bassus 2543 
C. lulius Bassus 2015 
[C.] lulius C. f. Bassus 2015 
L. lulius Bassus 3675 
T. lulius Bassus 6296 

lulius Bathyllus 8009 
C. lul(ius) Belatullus 9301 

lul(ius) Bellicus 3930» 
L. lul(ius) P. f. Brocchus Val(erius) 

Bassus 7004 
C. Iulius C. f. Caesae (pater dicta- 
toris) 7272 cf. 47 not. 


AEYKIOS 'lOYAIOZ  AEYKIOY  YIOI 

KAflAP 8770 
C. luLius L. F. Caesar Strabo 48 
L. lulius Calenus 4659 
Sex. lulius Callistus 8098 
C. lul(ius) Calocaerus 3269 
C. lulius Camillus  7008. 7010 
[C.] Iul(iu8) C. f. Camillus 2697 

lulius Candidus 2326. 2541 
C. lulius Candidus 7861 
Ti. luLius Candidus 1374. 5028. 5046 
Ti. luLius Candidus Caecilius Sim- 

plex 5028. 5038 
Ti. luLius Candidus MARrus Celsus 
(Celsus  Marius  Canidus  503 7 
5037. 5046 
[T[]ul(ius) Caninius 7222 
lulius Capito 1464. 1465. 1855 

C. lulius Capito  2832 

D. Iul(iu8) D. f. Capito *1380. 6996- 

6997 
M. lulius Capitolinus 9222 
G. lul(ius) Carassounus 4091 
L. lulius Karicus 8275 
Marcius lulius Carpus 3129 

lul(ius) Carus 3896 
M. lul(ius) Cass. 4099 

Itjlius Castinus 2459 
C Iul(iu8) Sept(imiu8) Castinus 1153 
L. lulius Castricius (vel Castricus) 6765 
M. Iul(ius) Casullin(us) 2900 

FL(Avru8) luL(ius) Catervius V. c. 
1289 
C. lul(ius) CatuUinus 9103 
Q. lulius Catulus 2381 
L. luLius Catus 5028 

lulius Celsus 6015 
C. lul(ius) C. fil. Celsus 1454 
Ti. lul(ius) Sanct(i) f. Celsus 3393 
Ti. luLius  Celsus  Marius  CANDrous 
V. Ti. luLius Candidus Marius cet. 
C. luLdus) C. FiL. Celsus Maximianus 

1454 
Ti. luLius Ti. F. Celsus Polemaeanus 

8971,  Tl I[ULnJs] 6126 

C< Iul(ius) Cerealis 1151 

M. lulius Cerialis Matemus 2936 

lul. [C]ertus 2182 
C lulius Charmus 1988 
C lulius Chimarus 5426 


^ 


I. Nomina virorum et mulienim. 


79 


C. lulins Chr[e]8tu8 Dioch 8967 

C. lulius Chrysantus 1776 

lulius Chrysio 7225 
C. lulius Chrysogonus (Crys- 3747 ") 
3747 a.b 

C. IcLius Erucius Ciaeus 6296 
. . Iul(iu8) Q. f. [Cjlemens 6884 
C. lulius Clemens 1995. 1997. 1998 
Sex. lulius Clemens 2160 

lul(ius) Clementianus 8460 
Pollius  lulius  Clementianus  (v. p. 

add. 6348) 6348. 6349 
M. lulius Ulpius M. f. Cleopater 7365 

lulius Clinias 2746 

Q.  luLIUS  CORDINUS  RUTILIUS  GaL- 

ijcus 9052 
C. lul(ius) C. fil. Corinthianus 2746 
(C. lulius) Corinthus 8016 

C.  lULIUS  P.  F.  . .   CORNUTUS  TeR- 

tul[lus] 1024 
C. lulius Coscus 5230 
C. lulius Aug. 1. Cozmus Agrippianus 
1778 

lul(ius) Crescens 2668. 7316» 
L. lulius L. fil. Crescens 8266 
C. lulins Crenscens (sic) Didius Cres- 
centianus 5533 

Iul(iu8) Crescentianus 9097 
C. lulius Crescentianus 9100 
C. Inlius Creticus 4924 

lul(ius) C[r]i8[p]iFnus]? 4574 
G. lul(ius) C!upitianus 4788 
C. lulius Cypaerus 6500 
Q. lulius Cyrio 8223 
Q. lulius Daphnus 7168 
C. lulius Dapnus 2568 

lulius Datus 9096 
C. lulius C. 1. December 2460 

lul(ius) Dexter 7100 
C. lulius Dexter 2381. 2518 
C. lulius Dignus 2157 
Ti. lulius Aug(usti) et Augii8t(ae) 1. 
Diogenes 2818 

lulius Diomedes 1. 2704 
G. lul(ius) Dionicus 4310 
C. lulius Dius 3848 
L. I(uliu8) Docilas 8739 
T. lulius T. f. Dolabella = JoXa^iX- 
Ag[?] 5082 

lulius Domnion 2178. 2179 


lulius Donatus 2178. 2179. 2328 
L. lulius Donatus 2157 
Ti. lulius Donatus 1676 
M. lul(ius) Eleutherus 1. 848 

lulius Emeritus 3156. 8914 
C. lulius Epaenitus 4170 
C. lulius Epaphra 7496 

lulius Epaphroditus 1464. 1855 
Ti. lulius Epictetus 7895" 
C. lulius Epitynchanus 4999 
C.Iulius Aug. liberti libertus Eros 7462 
Ti. lulius Eros 7912 
C. lulius Enicianus Crispus  1077 

lULIUS EUBULIDES c. V.  1233 

Ti. lul(ius) Eunus 4581 

lulius Enphemus 8361 
Q. Eoscrus Sex. f. cet Iulius Eury- 
CLES Herclanus Pompeius Falco 
1036 
Q. PoMPEius Q. F. cet. C. Iulius Eu- 

BYCLES Herculaneus cet. 1104 
M. 'lovhog EvaiTiynov 8826 

lulius Eutactus 8016 

lul(ius) Eutyches 2395 
M. lul(ius) Eutyches 9074 
T. lulius Eut[y]ches 6272 

Iul(iu8) Eutychianus 2772 
C. lulius Eutychus 2003 
C. Iul(iusj C. f. Expeditus 7225 
C. lulius Fabianus 2899 
Q. lulius Faentius 5267 
C. lulius Famax 3848 

lulius Faustinus 6149 
P. lulius Faustinus 2157 

lulius Faustus 2189 

lulius Felicissimus 7266 

lulius Felix 2178 
C. lulius Felix 2354. 6559 
C. lulius C. 1. Felix 2460. 7659 
C. lulius Rustici fil. Felix 6874 
Q. lulius Maximi lib. Felix 3673 
Ti. lulius FeUx 2005. 2006. 9056 

luLius Felix Campanlanus V. c. 5716 
C. lulius divi Aug. 1. Felix Ivatianus 

1743 
Ti. luLius Ferox 5930, Iulius Ferox 
5932 

luLius Festus V. c. 763. 768 

lulius Festus 2065 
T. lulius Festus 2267 


80 


Indices. 


. . luLius Festus Hymetius c. V. 1256 
G. lul(ius) Firma[n]us 4680 
Sex. lul(ius) Firminus 4560 

lulius Firmus 6797 

[Ijulius Flaccus 7214, l^ 

lulius Flavianus 2856 

lulius Flavinns 2383 
M. lul(ius) Florentinus 4316 
C. lulius Florus 4709 
C. lul(ius) Fortunatus 4501 
Sex.  Itruus  Frontinus   1105.  6074, 

'lOYAIOI  «fPONTfNOZ  8820 
Q. PoMPEius Q. F. SeneciO' cet. luuus 

Frontinus cet.  1104 
L. lulius Fronto 7003.  7300 b 
C. lulius Frontonianus 3847. 4485 

lulius Getuleus Apa 5460 

lulius  Getuleus  Satuminus iunior 
5460 
C. lul(ius) Gaitas iun(ior) 4501 
Q. lulius Q. f. Galatus 2169 
L. lulius M. f. Q. nep. Gallus Mum- 

mianus 6905 
L. lulius Gamus 8018 
C. lulius Gargilianus 1163 
C. lulius divi Augusti 1. Gelos 6579 
C. lulius C. f. Gemellinus 2304 
C. lulius Dizalae f. Gemellus 2030 
L. lulius Geminus 2157 
M. lulius Geminus 4530 a 
C. luLius Geminus Capellianus 3281 
T. lulius Genesiacus 3851 
C. lulius Gilteus 8084 
C. lulius C. 1. Glaphyr(u8) 226 
C. lulius Glyceros, Felicis Scapilani f. 
7352 

lul(ius) Gnaius Atrecti fil. 4637 
M. lul(ius) Gratus 4797 
L. lulius Ve[IiiI]ius Gr[atus] lulianus 
1327 cf. 8869 

lulius Gubernius 6122 
C. lulius Augusti 1. Helenus 6267 
C. lulius Helius  7544 
L. lulius Helix 2194 
C. lulius Helpidephorus Cyrinus 7314 
Q. lulius Q. f.  Herculanius Taurus 
7268 

lul(ius) Hercnlanus 7183. 7247 
L. lul(ius) Herculan(us) 2157 
C. lulius Herennianus 9084 


C. lulius Hermaiscus 8189 

lul(ius) H[e]rmes 7099 
C. lulius Hermes 2157. 6052. 8272 
Q. lulius Hermes 8223 
L. lul(ius) Aur(elius) Hermogenes 1329 

lulius Heronianus 2543 
C. lulius Hilario 3441 
C. lulius Hilarus 2913 
Ti. lulius Aug. I. Hilarus 2823 

luli(us) Honor(atu:i;,) 8577 c 

lul(ius) Honoratus 9151 
Ti. lulius Honoratus 3957 
C. lulius Hospitalis iun. 6121 
C. lulius Hymenaeus 5023 
C. lulius Hymetus 4999 

lulius lanuarius 1464. 1855 
C. lulius lanuarius 2861. 3568 
L. lulius lanuarius 9259 
M. lulius lanuarius 7624 
Sex. lul(ius) lanuarius 5659 
C. lulius laso vel lason 2822. 8276 
C. lulius lerax 2865 

lulius Ingenuus (Ingenus 2380) 2380. 
2763. 7150 
C. lulius Ingenuus 2156 
C. lulius C. f. Ingenuus 2143 
Ti. lulius Ti. f. Ingenuus 2113 
C. lulius Irenicus 3848 
C. lulius Caesar(is) I. Isochrysus 5373 

luLius  Italicus c.  V.  (v. c. 4145) 
4145. 8927 
C. lulius Italicus 7227 
Sex. lulius C. f. Italicus 1992 

lulius lu . . . 509 

lul(ius) lu . . . c. 4625 
C. lulius lucundus 7627» 

lulius lulianus v. e. 2771 

Iul(ius) lulianus v. em. 8938 

lulius  lulianus  2156.  7778.  9125. 
9129 

'lovhog 'lovhccvoq 8837. 8869 
C. lulins lulianus 6899 
C. lul(ius) Aur(elius) lulianus 3985 
Q. lul(ius) lulianus 3579 
Sex. lul(ius) lulianus 2763 
Ti. luLius luLiANUs Alexander 5038 
C. lulius Sp. f. lulianus Proculus 6227 

lul(ius) Iu[I]linus 5338 
C. lul(ius) lullus 7044 
C. lulius C. f. lunianus 7192 


1. Nomina virorum et mulierum. 


81 


P.  lULTUS  lUNIANUS MaRTIALIANUS  C. V. 

1177. 1178. 6022 

Iul(iu8) C. f. Seius lunior 2109 

lul(ius) lustus 2096 
C. lulius lustus 1883 
M. Iul(iu8) lustus 5390 
T. lulius [I]ustus 231 add. 

lulius Iuvenal[is] 691 
C. lulius Lacer 287 *> 

lulius Lambesius 631. 632. 633 
[T]i. lulius Latinus 1847 

lul(ius) Laurentius v. p. 1219 
A. lulius Leonas 4419 
. . lulius Leonidas 1847 
r. 'lovhog Aecjvidtjg 8876 
C. Iul'ius Lepidus Teetullus {praen. 

om. 6851) 3957. 6851 
L. lul(ius) T. [f.] Leuganus 2477 
P. lulius Liberalis 6840 
C. lulius Libo 1119 
C. lulius C. f. Libo 1988 
Q. lulius Libo 3751 
C. lulius Libosus 4431. 4432 

lulius Ligur 9088 
C. lulius Aug. 1. Linus 2703 

'loihog Ascovittvog 6460 
. . lulius C. fil. Livianus 2315 
C. lul(ius) Longinia(nus) 2445. 2446 

lulius Longinus 2189. 2543. 6336 

C. lULIUS LONGINUS 2003 

C. lulius C. f. Longinus 2460 

lulius Longinus Doles Biticenti f. 
2516 

lulius Longus 2305 
. . lulius L. f. Lucanus 2102 
C. lulius Lucifer 7571 

Lucrus luLius Lucilianus 8640 
C. lulius Valerius Lucilianus 6061 

lul(ius) Lupus 4543 
(P. IUI.IUS) Lupus 8430» 
P. lulius Lupi co(n)s(uIaris) lib. Lysi- 

ponus 8430. 8430 a 
P. lulius Macedo 7580 
C. lul(ius) Mac[er] 2356 
C. lulius Agedil[Ii f.] Macer 2531 
C. lulius Maeander 6776 

lulius Magnus v. e. 2159 
0. lulius C. f. Magnus 2842 
C. lulius Eporedirigis f. Magnus 4659 

lul(ius) Maior 8512 
BESSAU, Inscriptiones Latinae III. 


Sex. Iulius Maior 4311». 5872 
C. lul(ius) Mansuetus 4795 

Iul(iu8) Marcellinus 544. 7247. 9150 
L. lulius Marcellinus 4840 
[T]i. lulius Marcellinus 7152 

lulius MarcelI(U8) 4874 
L. lulius Marcellus 8018 

lul(ius) Marcianus 7247 
C. Iul(ius) Marcianus 2890 
L. lulius L. f. Marcianus 6625. 6626 

[P.  I]ULIU8  P.  FIL.  [Ge]mINIUS  MaR- 

ciANUS  1102,   n. 'lOYAlOZ  TE- 

MTNIOZ MAPKIANOZ 1103.1103» 
C. lulius Marinus 2362. 4308 
[C. lulius] C. luli Ricoveriugi f, Ma- 

rinus 7040 
L. luLius Marinus 6106 
[M. 'lov?u]og MaQLvog 8806 b cf. ind. III 
L. luLius (L. F. 1026) Marinus Caeci- 

Mus SiMPLEx 1026. 5035 
C. lulius Martialis 2756/7. 4361. 7220. 

9084 
C. luiius C. f[i]I. Martiali[s] 2756/7 
C. lulius Macrini lib. Martialis 7167 
L. lulius Martialis 3181 
L. lulius L. f. Martialis 3181 
P. lulius P. f. Martialis *Publi . . amus 

9409 
lulius Martianus 7311 
lul(ius) Mascel(lio?) 2186 
lulius Matemus 2126 
G. lul(ius) Maternus 9286 
M. [I]ulius M. f. Maternus 2329 
C. lulius Matho 7227 
. . [I]ul(ius) Maximi[a]nus 3023 

lux-ius Maximilianus V. c. 709 
C. lul(ius) Maximinus 5417 a 
lulius Maximus  2178.  2199.  2878. 

4686 
C. lulius Maximus 2157. 2862. 3251. 

6815. 8141. 8236 
L. Iul(ius) Maximu[s] 2912 
C.  Iul(ius)  Pisiban(us)   Maxim(u3) 

Aemil(ius) Papus 3637 
Q. lulius Maximus Demetrianus e. m. 

V. 1411 
T. luLius  Sex.  f. Maximus  Ma . . . 

Broochus Servilian(u8) A. Qua- 

dron[ius]  L.  Servilius  Vatia 

Cassius Cam ... 1016 
6 


82 


Indices. 


Q. lulius L. f. MaximuB Smintius 7683 

L. lulius Memor 6174 

L. lulius Memor f(ilius) 6174 

lulius Memorinus 1364 
C. lulius Menoetes 2819 

lulius Mercator 2062 
M. lulius Mercurius 7365 
C. lulius Merula 6579 
Koivxoq %vXiog MslXrjrog 5267 
Ti. lulius Aug. 1. Mnester 5181 

lul(ius)  Montanus T. lul. Secundi 
Fausti lib. 4605 
C. lulius Montanus 2483 

C. lULItrS C. F. MONTANUS 978 

C. lul(ius) Zoili filius Montanus 2032 

D. lulius Musaeu[s] 7226 
C. lul(ius) Mygdonius 1980 

C. lulius Aug. 1. Narc[issus] 7355 

C. lulius Naso 9220 

C. Iul(iu8) Nepos 2419 

C. Oppitjs C. f. Sabintjs Iuuus Nepos 

cet. 1059 
Ti. lulius Nepotianus 6183 
C. Iul(ins) Nestor 2317 
C. Iul(ius) Nestor iunior (signo) Palladi 

2317 
Ti. lulius Aug. I. Nicephor(us) 7670 
C. lulius diyi Aug. 1. Niceros Vedia- 

n(us) 1948 
P. lulius P. [f.] Nomaeus 8430 
C. lul(ius) Novellus 4499 
C. lul(ius) Numidius 2446 
C. lulius Nymphius 3544 
Ti. lulius Nymphius 3856 
C. lulius Onesimus 7544 
Q. lul(ius) Optatus 3731 
T. lulius Optatus 5336 
Ti. lulius Ti. f. Optatus 2815 
Ti. lulius Augusti lib. Optatus 1986 
Ti. lulius Aug. i. Optatus Pontianus 

2815 
lulius Orpheus Pyladis 1. 7880 
Ti. lulius' Orpheus 8060 
C. lulius Pacatianus [v. e.] 1353 
Claudius Iulius Pacatus V. c. 6505 
C. lulius Paniscus 2880 
lulius Pappario 7289» 
Ser. lulius Pardala 8125 
Ti. lulius Pardala 1988 
M. lul(ius) Cott[i] reg(is) I. Paris 848 


lul(ius) Paternus 4706 
C. lulius Paternus 2477. 3621 
T. lulius T. f. Paternus 2149 
C. lulius Paulus 2839 

lul(ius) Paulus Trigetius 6122 
C. lulius C. f. Pedo 6897 
C. lulius P[eI]ops Salaputis 6870 IV 

Iuli[us] Peregrinus 4800 

Iul(ius)   Cl(audius)   Peristerius 
pompeianus 8982 

lul(ius) Phil[ip]pus 2535 
C. lul(ius) Philo 2833 

[I]ulius Philtatus 4791 
Decimus lulius Phoebianus 8009 
C. lulius Luciferi f. Posphorus 7733 
Cn. lulius Picens 4954 
[A.] luLius PoMPniius A. fil. Piso T. 
Vib[ius Varus Laevillus] Bereni- 

CLANUS  1111 

lulius Pisonianus 2746 
L.  luL(ius)  Apronius  Maenius  Pius 
Salamallunus 1196 

Iul(ius) Placidianus v. p. 569 
T. lulius Placidus 4008 
Planta lulius 206 
Q. lulius Q. f. Plotus 6896 
C. lulius Polybius 6412 
L. lulius Ponticus 6384 
Sex. lulius Sex. f. Possessor 1403 
Q. lulius Posstimus (sic) 9284 

lulius  Postumus  Q. Ballienis  f. 
4443 k 
C. lulius Sex. f. Postumus 210 
C. lulius Q. f. Potitus 5425 
L. lulius C. f. Praesens 2015 
L. lulius Primi[a]nus 6626 

lul. [P]rimio 2395 
C. lulius Pr[i]mio 4416 
Ti. lulius Primigenius 6049 
C. lul(ius) Primulus 2531 
C. lulius Primus 4805. iSbO^JihSll 
C. lulius Adari f. Primus 2523 
L. lulius Prim[us] 2357 
Q. lul(ius) Primus 2319 
C. lulius Priscianus v. e. 583 
€. lul(ius) Pri[s]cus 1331. 9005, ['lov- 
h]og IlQelaxog 8847 

luLius TuLLius Priscus V. c. 6809 
Cn. lulius Cn. fil. Domatius Priscus 
4956 


I. Nomina virorum et mulierum. 


83 


L. lulius Priscus 2422" 
Q. lulius Priscus 9235 
L. lulius Privat(us) 6626 
lulius Proclus 1861 
lulius Proculus 2114. 5973. 6533 
C. lulius Proculus 1501 
C. luLius M. F. Proculus 1040 
M. lul(ius) Proculus 2395 
T. lul(ius) Proculus 2869 

'lovkioQ ngoxkog Upr . . . 6460 
C. lulius Proculus Mantius 8550 
C. lulius C. 1. Prosdoxus 2460 
C.  lulius  Augustae  I.  Prosopa(s?) 

8052 
C. lul(ius) Protus 8711 d 
C. lul(ius) Pudens Q. fil. 2760 
C. Iul(ius)  Pomponius  Pudens  Seve- 

RIANUS V. c. 3408 
lul(ius) Pusua 4800 add. 
C. lulius C. f. Puteolanus 8236 
C. lulius Pylades 3904 
A. luLius QuADRATUS 1374. 5027. 5037, 

r.  "ANTIOZ  AYAOI  'lOYAIOZ 

AYAOY   YIOZ   KOYAAPATOI 

8819. 8819« 
C. lul(ius) C. f. Quadrat(us) 7181 
Ti. lulius Vibi f. Quadratus 6757 
P. Manilius  P.  f. Vopiscus cet lu- 

l[ius] Quadratus Bassus 1044 
C. lulius Quartus 2039. 4805 
C. lul(ius) Quietus 4553 
lulius Quintianus 9097 
M. lulius Quintianus  Flavius  Roga- 

tianus 9362 
C. lulius Quintilianus 2157 
C. lulius Quintinus 2156 
C. lulius Regillus 6052 
C. lulius Reginus {signo)Rjmet{u] 6816 
M. Sedatius M. f. Sevebus luiitrs 

Reginus 6174 
lul(ius) Restut(u8) 8514 
C. lulius rex Rhoemetalcas 849 
C. lulius Ricoveriugus 7040 

Iul(iu8) Rodo 3743 
C. lulius Rogatianus 8084. 9179b 
Q. lulius Q. f. Rogatianus 7796 
C. lul(ius) Rogatus 2318 

lulius Romanus 4601 
C. Iul(iu8) Romuleanus 6838 
M. luLius RoMULUs  5947,23 


L. lulius Rufianus 4447 

C.  lULIUS RUFINLANUS AbLABIUS  TaTIA- 
NUS  C. V.,   RUFINIANI FILIUS  2942 

C. lulius C. f. Rufinus 6266 

L.  lUNIUS RUFINUS  PROCnDLIANUS  4382 

C. luliua C. f. Rufus 2160. 3416. 3999. 

6266 

L. luLius RuFUs 6125 

Q. Iu[l]ius P. f. Rufus 7738 

Sex. lulius S. f. Rufus 2684 

T. lulius Rufas 1991 

Ti. lulius Rufus 6386. 9137 
lulius Rusticia[nus] 5477 
Iul(iu8) Boatius Rusticus 2157 

D. lulius Rusonius 4347 
C. lulius Sabinianus 7032 
C. Iul(iu8) Sabinus 2424 

C. lulins Cosmi 1. Sabinus 1778 

M. lulius Ti. f. Sabinus 2704 

C. lulius Saepinus 2183 

C. lulius Salvius 7624 

C. luUus C. I. Salvius 3305 

C. lulius Caesaris 1. Salvius 9039 

C. lulius Aug. 1. Sam[ius] 1942 

L. lul(ius) Sammo 4813 

lulius Saturninus 2156. 6509 
C. lulius Satuminus 2446. 5460. 8084 
C. lulius C. f. Satuminus 1996. 7225 
L. lulius Saturainus 4462 
L. lulius C. f. Satuminus 2914 
T. lulius Saturninus 1383. 1384. 1859, 
T. lul. Titi filius Satuminus 1382 
C. lulius Satuminus Sabinianus 8452 
C. lulius Aug. lib. Satyms 3670 
Ti. lul(ius) Sauromates rex vid. ind.IV 

lulius Secundus 7225 

[I]uliu8 Secundu[s I]uli Philtati lib. 
4791 
C. Iul(iu8) Secund(U8) 6113 
M. lulius Secundus 9069 
Q. luLius Q. F. Secundus 6103 
T. lul(ius) Secundus Faustus 4605 
Tib. lul(ius) Caretis f. Sedebdas 2567 

lulius Sedulus 9127 

lulius Senecio 6582" 
C. Iu[l.] Senecio v. e. 1378 
C. lulius Senilis 2183 
Sex. Iul[ius . .] Senio[r] 7001 
P. lulius Senna lib. 7580 
C. lulins Sennianus 3021 
6* 


84- 


Indices. 


M. lul(ius) Seranus 7337 
G. lul(ius) Serv[an]dus 3883 
Q. lulius Servandus 5495 

lulius Severinus 7317 a 

luL(rus) Severus 2311 

lulius Severus 2623. 4800 
C. lulius Severus 4907. 7230 

r. 'lOYAioz  r. Yioz ieoyhpoz 

8829 
C. lulius C. f. Severus 6587 
C. lulius Severus Moschi (f.) 9416 
L. luLros Severus 5030 
Tl. ZEOYHPOZ  (r.  '1. ZEOYHPOZ?) 

8826 
[Cn.] Minicius Faustinus [Sbx.] I[u- 

iii]us Sevekus 1056 
C. luLUJS SiLANUs 5034.5037. 5045. 6126 
C. lulius Silvanus 2005. 9056 
C. lulius Silvanus qui et Diophanes 

Diophani 2887 
L. lulius C. f. Silvinus 1992 

lulius Sohemus = Sohaemus 2157 
C. luLius SoHAEMUs 8958 cf. ind. IV 
Ti. lulius Solo 1772 

Iuli[us] Speratus 4800 
C. lulius Speratus 6326 
Decimus lulius Speratus 8009 
Ti. lulius Staphyius 3856 
lulius Statianus 7058 b 
C. lulius Statutus 7624 
C. lulius Syntrophus 7895 b 
Q. lulius Taurus 7268 
Q. lulius Tertius Urbanus 6830 
T. Iul(ius) Pompeius Tertullus 7005 
M. lulius Thalamus 7358 
C. lulius Thallus 1637 bis 

lul(ius) Thallus Virillianus 4547 
C. lulius Thamyrus 7955 
Cn. lulius Theagenes 4954 
P. lulius T[he]odorus 6855 

lulius Theophilus 8016 
C. lulius Theopompus 1990 
Sext. lul(ius) Thermianus 7050 
C. lulius Tiberinus 2059 
C. lulius Tib. fil. Tiberinus 4288 

lulius Timotheus 8505 
C. lulius Tyrannus 6166 
Ti. lulius Tyrannus 4965 
C. luUus  Valens  2183.  2316.  2424 
3174. 8516. 3802 


L. lulius Valens 2871 
lulius Valentinus  2189 
'lovhog Ovakevrslvog 8837 
C. lulius Valentinus 2157. 7143 
M. lul(ius) Valentinu[8] 4803 
lulius Valeria[nlus 658 
lul(ius) Valerinus 6122 
C. Iul(ius) Varianus 3946 
C. luuus Pla[n]cius Vaeus Cornutus 
1024 
I(ulius) Venixxam(us) 4587 
lulius Venustus Thinobae filius 6797 
C. lulius Vepo 1977 

luUus Verecu[ndus] 2486 
Titus lulius Verinus 2124 

lulius Verna 8486 
C. luUus Verus 2381. 2419 
Cn. Iulius Cn. fil. Verus 8974,  lu- 

Lius Verus 5864. 9116 
L.IuliusVestinus 7401, L. Vestinus 212 
Ti. lulius C. f. Viator 2703 
lulius Victor 2448. 3181. 3456. 5947». 
7659». 9096. 9097 vw 

M. lulius Victor 4968 || 

L. lulius Victor Modianus v. e. 1438 ' 
C. lulius Victoricus 4431 
lulius Victorinianus 6122 
lulius Victorinus 2186. 3746. 4215 
C. lulius Victorinus 3742. 6849 
Q. lulius Victorinus 2120 

lul(ius) Vindex 2186 
Titus lulius Virilis 2124 
lulius Vitalis 2429 
lulius Urbanus 2452 
L. luLius Ursus Servianus 4271. 4965 
Ti. lulins Aug. lib. Xanthus 2816 
C. lulius C. 1. Zosimus 3617 
C. lulius Zoticus 2157 
M. lulius Zoticus 6219 
lulia 2843. 3118 
luliae iplur.) 6840 
lulia C. [f.] . . . (vel C. . . .) 203| 
lulia Acca 1588 
lulia Adepta 1639 
lulia Agele 7658 

[I]ulia Tigranis regis [1.] Ammia 850 
lulia C. 1. Ampliata 5311 
lulia Arche 8362 

Iulia  Avita  Mamea  484. 485 cf. 
ind. III 


I. Nomina virorum et mulierum. 


85 


lulia Bassilla 4567 

Iuli[a] Beronice 7149 

lulia Brusa 7624 

lulia Cale 8448 

lulia Calliroe 6061 

lulia Callistate 8098 

lulia Candida 8307 

lulia Aufidena Capitolina 8058 

lulia Sex. I. Cara 4865 

lulia Carphime lib. 8125 

lulia Celerina 2405 

lulia Charite 4874 

lulia Chreste 7806 

lulia C. 1. Chreste 8469 

lulia C. 1. Claria (vel Clarie) 1948 

lulia Classica 4998 

lulia Cleopatra quae et Lezbia 2819 

lulia Cloe 4990. 4990 a 

lulia Credula 4468 

lulia Demetrias 1549 

lulia Diodoris 8223 

lulia Dionysias 7246 

lulia Donata 4456 

lulia C. 1. Donat(a) 8480 

Iu[lia Egljoge 7355 

lulia Bard[i f.] Eliomara 2033 

lulia Erotis 7368 

lulia Euheteria 1948 

lulia Euporia 6453 

lulia Felicissima 7755» 

lulia Felicitas 7984. 8486 

lulia C. f. Felicitas 8486 

lulia Felicula 8204 

lulia Sp. f. Felix 5723 

lulia  C.  luli  Camilii  f.  Festilla 

7008. 7010 
Inlia Filete 2862 
lulia Flaccilla 7544 
lulia Flora 3970 
lulia Fortunata 8072 
lul(ia) Frontina 3847 
lul(ia) Fructula 2586 
lulia Gemella Isidori 1773 
lulia Getula 5460 
lulia Glaphyra 7462 
lulia Glyconis 8133 
lulia Grata 2108 
Iiilia Heliane 8098 
lulia Helias 8098 
lulia L. f. Helice 1948 


lulia Helpis 1557. 7980 

lulia C. f. Helpis 7882 d 

lulia C. libert. Helpis 2460 

lul(ia) (H)eraclia 7247 

lulia Heuresis 7624. 7989 

lulia Hieria 1814 

lulia Honorata 4852 

lulia Ti. Caesar{;s) Aug(usti) I. Ico- 

nio 7909 
lulia Irene 7658. 8014 
lulia lucunda 1837. 6684 
lulia lustina 4808 
lulia lusta 1502 

Iu[l]ia lut . . a 4570 

lulia Geneti f. Lella 4810 

lulia Luciane 8309 

luLiA LucnxA c. f.  1425 

lul(ia) Lucilla 2314 

lulia Maiana 8512 

lulia Maior 8557 

lulia Marcella 2578 

lulia Marcella 4874 bis 

lul(ia) Marcel(l)ina 7247 

Iul(ia) Marcia 7247 

lul(ia) Maria 6336 

[lulia] Marina 7040 

lulia Matrona 2531 

lulia Sex. f. Maxima 7157 

lulia Melitene 1617 

lulia C. 1. Mercatilla 1948 

lulia Mimesis 5266 

lulia Monime 7313 

lulia Mussiosa Kasariana 6867 

lulia Natalis 5424 

lULiA Nepotilla c. f.  1152 add. 

lulia Nice 6986. 7531. 8098 

lULIA  C.  F,  NOBILIS  978 

lulia Optata 1492 
lul(ia) Palestrice 2109 
lulia Pattara 3368 
luLiA CorneliaPaula 477 cf.ind.III 
lulia Phyllis 846 
lulia Plebeia 7874 
lulia C. I. Plusia 2817 
lulia Politice 8171 
lulia Prima 1795 
lulia C. 1. Prima 1757 
lulia Proba 6150 

lulia Procula (Procla 8664") 2388. 
S338. 8664 a.b 


86 


ludices. 


lulia Sex. filia Reburrina 6945 

lulia Regina 7050 

lulia Regulina 1734 

lulia Restituta 7624 

lul(ia) Restnta 8514 

lulia Rogata 8447 

lulia Q. f. Romana 3673 

lulia Rufina 2856. 3021 

lulia Ti. f. Rufilla 9137 

lul(ia) Sancta 4157 

lulia Satui-uiua 2599. 7802 

lulia Secunda 8270 

lulia Secundilla 7986 

lulia Secundina 7723 

lulia Serena 8125 

lulia Severa 4585 

lul(ia) Severina 8029 

lULIA  SOAEMIAS  BaSSIANA  C.  f.  = 

'lOYAiA  XOAIMIAI  BAIXIANH 
478 cf. ind. III 

lul(ia) Spes 8009 

lulia Sporis 4999 

lulia Terentia 7181 

lulia Tertia 4766 

lulia [Ojlympi 1. Tessilla 8076 

lulia Sp. f. Thais 6156 

lulia Thermiola 7050 

lulia Thymele 1841 

lulia Luc. filia Tyrrania 8439 

lulia Tyndaris, C. luli regis Rhoe- 
metalcaes 1. 849 

lul(ia) Valentina 2343. 4122 

lulia Vartinigig (sic) 2568 

lulia Veneria 2898 

lulia C. 1. Veneria 2460 

lulia Veria 2898 

lulia Ves. 2579 

lul(ia) Virgula 4682 

lulia Virgulina 4682 

lul(ia) Vivenia 7247 

lulia Urbana 7986 

lulia Zaba 4467 

lulia Zosime 8005 

lulia C. 1. Zosime 1614 
M. luUionius Agilis 4799 
lunianius Amabilis 7065 
D. luNius .... 5038 
L. lunius L. f. 8888 
Q. luNius 7880 
T. luuius N. f. 3397 


Q. lunius Alexander 6121 

D. lunius Annianus Hymenaeus 3515 

C. lunius Balbus 2163 
Iun(ius) Bassus V. c. 1286 
lUNius  Valkrius  Belliciub  V. c. 

5523 
Q. luNius Blaesus 7918 
Sex. lunius Cassianus 6107 
M. lunius Celer 3004 

D. lunius D. f. Certus 4957. 4957» 
M. lunius Decimianus 8294 

M. lunius Dionysius 7795 

lUNIUS DONATUS 7220 

M. lunius Eros 3612. 3612» 
Tib. lunius Eudoxus 6971 
Ti. lun(ius) Fadianus 6971 
M. lunius M. f. Faustus 6140 
C. lunius C. f. Flavianus 1342 
P. lunius Frontinus 1497 
A. lunius G . . . 1374 

lun(ius) Germanus 7222 
L.  lun(ius)  Septim(ius)  Hermogenes^ 

1190 
M. lunius [Hijspanus 3318 

lUNIUS  (H)OMULLUS  2404 

lunius Hyacinthus 8455 

lunius Hylas 4438 
Q. lunius Q. fil. lullinus 2128 
L. lunius L. f. lunianus 5498 
[D. lujnius luvenaiis 2926 
L. lunius Latro 261 
M. lunius M. I. Maior 5209» 
L. lunius Bl[aesi] fil. Maro Aem[iliu8] 

Paternus 6932 
Q. lUNius Mauricus 5038 
M. luNius Maximus 4936 
C. luNius Mefitanus 5027, C. Iunius 

Tadius Mefitanus 5033 
[M.] lunius M. 1. Menander 1882 

C. lunius Mercurius 4427 

L. lunius L. f. Moderatus Columella 2923 

T. luNius MoNTANUS 3434. 5043 

M.  luN(ius)  Caesonius  Nicomachus 

Anicius Faustus Paulinus C. V. 

3409 

D. lun(ius) Pacatus 4315» 

L. lunius Silani I. Paris 4973 

A. luNius P. F. Pastob L. Caesen- 

NIUS SOSPES 1095 

L. lunius P. f. Serg. Pauliuus 5079 


I. Nomina virorum et mulierum. 


87 


L. lunius M. f. Pauper 5541 
Sex. lunius Philetus 1095 

lun(ius) Philocra[tes] 4574 
L. lunius Platou 9271 

IrN(ixj8) Prisciuanus Maximus V. c. 
6184. 6185 
M. lunius Pudens 7463 
L. lunius Puteolanus 6914 
D. lunius D. f. *Quad. Certus 4957 

A. IUNIUSRUFINUS7213, 24, luNiusRu- 

FINUS 7213,9 
C. lunius Rufinus 2163 
L. luNius RuFiNUS Proculianus 393 
L. lunius L. f. M. n. L. pron. Rufus 

5080» 
M. lunius Rufus 2157; aZiws 9059 {cf. 

ih. not. 31) 
M. luNius Mettius Rufus 1622 
Q. luNius  RusTicus  (Q.  om.  6588) 

4201 *>. 6588. 8638 
M. lunius Sabinus 5406 
M. lunius Severus 7773. 7773» 

. . IUNl]US SlLANUS  9339 

At.  (Appius  7844)  Iunius  Silanus 
5438. 7844 

L.  lUNIUS  SlLANUS  917» 

M. luNius SiLANus (cos. a. p. Chr. 19) 
5982; (cos. a. 46) 206 

M.  lUNIUS  SlLANUS,  D.  SlLANI  F.,  GaE- 
TULICI NEPOS,  COSSI PRON.,  LotA- 

Tius Catulus 959 

[L.  lUNIUS  M.]  F,  M.  N.  SlLANUS  TOR- 

quatus 957 
P. lunius Solutor 4473 a add. 
Q. lunius Sylla 1997 

Iuni[us] Titus 4140 

Veldumnianus Iunius (carm.) 3405 

lunius Verus 2452 

lun(ius)  Septim(ius) Verus Hermo- 
genes 1191 

[I]unius Victo[r] 2293 

Iunlv. Sn.ANi [f.] 184 

Iunia Affiane c. f. 5719 

lunia C. f. Bateia 7115 

lunia M. 1. Calliste 1882 

lunia L. f. Cele[rina] 8389 

luNiA Cymace c. p(uella) 5719 

lunia Cyrilla 3846 

lunia Eutychia 8294 

lunia felicitas 8137 


luNLA Flaccinilla 1107 

lunia Gemella 8153 

lunia Lycias 9271 

lunia Marciane 392 

lunia Prima 8549 

luNiA Arrla Rufina c. f. 1197 

lunia D. f. Rustica 5512 

lunia 0. L Sophie 1882 

lunia Theophile 8293 

luNiA C. SiLANi f. Torquata 4923 

lunia Sp. f. Tyrannis 6239 

lunia Victoria 8455 

C. lust 5435 

Tib. lustinius Titianus 4838 
L. lustius Satto 4749 

L. lustius Valerianus 2128 
P. Iuve(ntius) 8653 a 
Quartus luentius T. f. 2260 
. . luventius Karus 5590 
P. Iuven[tius Celsus] 3861, Iubentius 
Celsus 8380 

luventius Comelianus 7266 
M. luventius M. lib. Felix 2165 

luventius Fronto 7923 
M. luentius Primigenius 3908/9 
M. luventius Rixa 5947 
Sex. luent(ius) Suavis 3247 
P. luventius Sucessus 7554 

A. L ? C 3032 

A. L 8 L. f. Flaccus 3836 

L. L Victor 7088 

L. Laberius 3219 
M. Laberius C. f. 3933 

Aa^BQtoq KafxegZvoq 1036 
Avkog Aa^sQiog KafxeQlvog 1036 

Laberius Celer 2156 
D. Laberius Paeti 1. Epaphroditus 7929 
D. Laberius Paeti et Epaphroditi L 

Faustus 7929 
L. Laberius L. 1. Felix 3219 

Laberius Gallus v. e. 7217 

Laberius Maximus 5049 
L. Laberius Maximus 1996. 6194 
M.' Laberius Maximus 2001 
L. Laberius L. 1. Optatus 6464 
(D. Laberius) Paetus 7929 
r.  'ETPEIAIOS 'PHriAAOZ  AABE- 

PIOZ nPEFZKOZ 8827 
C. Laberiu^s Q]uARTiNua 381 


88 


Indices. 


Laberia Felicitas 1601 

Laberia Felicla 4160 

Laberia C. f. Galla c. f. 1167 

LABERLi  POMPEIANA  C.  f.  1186 

Lacutulanus 6382 

C. Laeca(nitjs)  (Laek.  8572 b- c. d) 

8572 a-d 
C. Laecanius Bassxjs  5889.  6102. 

8572 e. f 
C. Laecanius Bassus Caecina Pae- 

Tus 9247 b 
Sex. Laecanius Labeo  5350 
Sex. Laecanius Naevius Labio 8699 
C. Laecanius Novatillianus 2155 
L. Laecanius Primitivus 6328 
L. L[a]ecanius [P]rimitivos 6328» 

C. Laecanius Theodorus 4172 

D. Laelius 5050, 151, 7890 
M. Laelius Africanus 5253 

• M. Laelius Africanus {fil.) 5253 
A. Laelius  Apelles  =  A. vel  Olus 

Lelius Apelles vel Apeles 8156 
ApoUonius Laelius Q. s. = 'AnoXXoi- 

VLoq AaiXiog Kolvtov 9236 
M. Laelius Atimetus 5919 

D. Laelius  Balb(u8)  3307  cf. 5050 

not. 57 
D. Laelius D. f. Balbus 9367 
Q. Laeiius Faustus 2396 
L. Laelius Fortunatus 6994 
L. Laelius Fuscus 9190 
L. Laelius L. lib. lulianus 2163 
M. Laelius Maximus  1219 
L. Laelius Olympus 6994 

C. Laelius Philotas 7967 

Q. Lae[Iius?] . . f. Pietas 5446 
Laelius Sabinianus 2179 

D. Laelius Balbii {sic) I. Satnr 4978 
Laelius Tiro 2247 

Laell^ 964 

Laelia M. f. Broc[cha] 6598 
Laelia P. I. Euphrosine 8290 
Laeni- 

Q. Lainio(s) Q. f. 6127 
Q. Laepicius Q. f. Bassus 5598 
C. Laetilius M. f. A[palus] 3624 
Laitonia Festa 1845 
Laetorius 2172 
Cn. Laetorius Cn. f. 6302 
G. Laetorius Martialis 2148 his 


M. Laetorius M. fil. Paterclianus 6690 

C. Laetorius Rufns 8001 

C. Laetorius 0. f. Rufus 8001 
Lalia Primula 4771 a 
L. Lamponius L. I. Onesimus 5370 
C. Lanius C. f. 2241 

L. Lanius C. I. Eros 2241 
Lania M. f. Celerin(a) 5736 
Lania C. f. Thionoe 3243 
L. Lappius [L. f. G]allu8 140 

[L]appius Maximus (?) 1006 add. 

C. Lappius Mutilus 3672 

C. Lappius Rufus 3672 
Q. Larcius 6123 

A. Larcius Adiutor 8215 

A. Larcius Carus 7224 

[A. Larcius A. f. Lepidus]  987 

A. Larcius Lepidus Plaiuanus 5038 
Larcius Macedo 3062 

A. Larcius Macrinus 9392 

M. Larcius Magnus Pompeius Silo 
1995 

A. Larcius Phronimus 2003 

A. Larcius A. filius Priscus 1055 

A. Larcius Proculus 3570 

L. Ragontus L. f. cet. Larcius Qum- 

TIANUS 1124 

M. PoNTius M. F. Laeuanus Larcius 
Sabinus 1094 
Larcia 7834 
Larcia Aucta 8347 
Larcia Laeta 9392 
[La]rcia A. f. Priscilla 987 
Larcia TertuIIa 2323 
C. Largennius C, (f.) 2246 
Q. Largennius Chresimus 6599 
. . [La]rgennius Q. f. Sagitta 6714 
Q. Largennius Q. f. Severus 6599 
C. Largius L. f. 6005 

Q. Largius L. f. 6005 
C. Larinas Atticus 8179 
[Q.] Laronius 6123 

Q. Laronius Q. f. 6463 
G. Lart . . .  Gabinius  P.  f. Fortuitus 

5380 , 

Lartidius 2032 
M. Lartidius 6240/1 
Sex. Larttdius = ZEZTOZ AAPTI- 

AIOZ 97 
Sex. Lartidius Sex. f. 2265 


% 


1. Nomina virorum et mulierum. 


89 


fc 


M. Lart[idi]us A. [f. ?] Ambugaeus 4461 
M. Lartienus Sabinus 5775 (pat. etfil.) 
L. Lartius Anthus 4182 
C. Lartius Garrulus 5994 
L. Lartiu[s] Maximus 6695 
Lartia Cn. f. 921 
Lartia Vera 2652 
Lassia M. f. 5053 

Venetus Lastimeis Hosp(oli8?) f. Dalmata 
gens Latiniana 7941 [5322 

Ti. Latinius Ti. 1. Dorio 8150 
M. Latinius M. 1. Hermes 7807 

Latinius Martinianus v. e. 605 
Ti. Latinitjs Pandusa 3864 

M.   CaSSIAHITIS   LATTUrOS   POSTUMTTS 

560 seq. cf. ind. III 
C. Latinius Reginus 7581 
Latinia M. f. Posilla 9390 

L. Latrius K. f. 3083 

L. Laturnius Gratus 6380 
Latumia lanuaria 7663 

C. Lavius Faustus 7479 

G. Lautius . . [f.] Sabinus 4667 

C. Legiannius Verus 5721 

L. Lentulius Censoriuus 7019 

gens Lepidiorum 7944 
L. Lepidius Eutychus 6158 
C. Lepidius Felix 8284 
L. Lepidius L. f. Herraeros 7536 
L. Lepidius L. L Hermes 7536 
Q. Lepidius Hilarus 8649 d 
C. Lepidius lucundus 8284 
L. Lepidius L. 1. Montanus 6073 
L. Lepidius Nampulus 7944 
M. Lepidius Nepos 5918 a 

IL. Lepidius Politicus 3666 
L. Lepidius Primulus 4486 
Lepidius Rufus 4418 
C. Lepidius C. f. Secundus 1416 
Lepidia L. f. Lucilla 7536 
Lepidia L. f. Procula 6658 
Lepidi[a] Septimina 6663 
Leria 7993 

Q. Lesius Q. 1. Hermaiscus 5611 
Q. Letinius Lupus qui et vocatur Cau- 

cadio 8748 
L. Levinius Quetus 3805 
Libellius Primitivos 2452 
Liberal(ius) Sperat(us) 7089 
Q. Liberius Proculus 4427 


M. Liberius Victor 4811 
L. Libertius C. f. 6463 
Libuscidi- 

Sex. Sotidius Sex. f. Stkabo Libus- 
cn)(ius) 5925 
M. Licculeius M. 1. Philin(us) 6302 
A. Lic(iNius) 5161 f 

L. Licinius 6397 

L. Licinius L. f. 2483 

L. Licinius T. f. 6629 

M. LiciNius 5162. 5404. 6123. 7841 c 

P. LiciNius 26 

T. Licinius 6123 

C. Licinius Agnnus 5488 

C. Licinius Agrippinus 5488 
A. Aixivvioq 'AX^eiviavoq 338 
L. Licinius L. D. 1. Alexa 7889 

D. Licinius D. 1. Astragalus 4940 
C. Licinius Badius 5658 

P. Licinius [Caeci]n[a] 8901 
Ti. LiCEsrius Cassius Cassianus 5038 
Gaius Licinius Clemens 4069 
MAPKOZ  AIKINIOS  MAPKOY  YIOZ 

KPAZZOZ {cos. a. u. c. 724) 8810 
P. LiciNius P. F. Ckas(sus) 24 
M. LiciNius M. F. Crassus Fkugi {cos. 

a.p. Chr.27) 954, M. Licinius Cras- 

sus 6101 , M. Crassus Frugi 6101 
T. Licinius T. 1. Dem .... 6563 
Licinius Diocletianus v. e. 547 
M. Licinius Eutychus 7382 
Sex. Licinius Sex. [1.] Eutychus 6073 

Licinius Faustus 4215 
M. Licinius Faustus 8749 
Q. Licinius Q. fil. Florus Octavianus 8534 

Licinius Fortis 1080 
MAPKOZ  AIKINIOZ  MAPKOY  YIOZ 

<})POYri {cos. a. p. Chr. 27?) 8813 
M. Licinius Goas 4674 
M. Licinius Hedianus 6174 
M. Li[vius Herm]eros 7572 
L. Licinius L. fil. Herodes 6141 
[T. Licjinius Hierocles (vir egregius 

486) 486. 1356; Licinius Hierocles 

ifilius) 1356 
C. Licinius O. 1. Hilarus 7862 

Licinius Honoratu[s] 1080 
L. Licinius Hymnus 3116 
[M. Stati]u8 M. f. Pkiscus [L]icmius 

Italicus 1092 


90 


Indices. 


L. Licinius M. 0. 1. Leonida 7483 
C. Licinius Licinianus 2061 
L. LiciNius L. F. LucuLLUs 60. 865, 
AEYKIOZ   AIKINIOI   AEYKIOY 
YIOZ AEYKO[AAOZ]  8772 

Licin(ius) Macro iunior 4874 

Licin(ius) Marcellus 4198 

Licinius Maximus 2178. 2179 
M. Licinius D. 1. Mena 5246 
C. Licinius Mido = Mi6(ov 8170 
M. Licinius Moschus 7541 
[rAI]OZ AIK|'nIOX MOYKIANOZ 8816 
AEYKIOZ  AIKINIOZ  AEYKIOY  yIoZ 
M0YPHN[AZ] 8772 

C. Licinius N 4334 

Cn. Licinius C. f. Navos 8898 

L. Licinius M. f. Nepos 7519; C. frater 

7519 
Q. LiciNius Nepos 5047 
Q. Licinius Nepos 3877 
A. LiciNrus Nerva 233. 8647 

Licinius Nigrinus 2006 
L. Licinius Optatianus 434 
P. Licinius M. f. Papirianus 6818 

Licinius Paternus 9125 
L. Licinius L. 1. Patroclus 7714 
M. Licinius Philomusus 7793 
A. Platoeius A. f. Nepos cet. C. Li- 

CINIUS POLLIO  1052 

T. Licinius T. f. Postumus 9039 
L. Licinius Primitivus 6328 
M. Licinius Privatus 615, Marcus Li- 
cinius Privatus 6165 

Licin(ius) Tugnatius Pnblius 7090 
M. Licinius M. f. Pusillio 3610 

Licinius Romanus 6412 d 
M. Licinius Sabinus 4770 

Licinius Saturninus 394 

Licin(ius) Secundinus 1362 
L. Licinius L, fil. Secundinus 4949 

Licinius Secundus 4175 
L. Licinius Secnndus 1952. 6956 
M. Licinius Secundus 6175 

Lic(iNius) Serenianus V. c. 3106 
Q. Licinius Silvanus Granianus 2714* 
Q. Licinius M. f. Silvanus Granianus 

2714 
Q. LiciNius Q. p. SiLVANtrs Grania- 

NUS  QUADEONIUS PbOCULUS  1028 

C. Licinius Sotericus 8378 


C. Licinius Sperandus 409 
L. Licinius L. f. Stator[i]anus 7714 
P. LiciNius Stolo 5940. 5941 
. . Licinius Successus 4033 
M. Licinius Successus 8285 
L. LiciNius SuRA 1952. 6956 cf. 1022, 
LiciNics SuRA 7276 

Licinius Teuda 4878 b 
P. Licinius Themistocles qui et Pro- 

batius 8103 
P. Licinius *Tr. 4400 
Q. Licini(us) Trio 4649 
C. Avillius Licinius Trosius 1879. 1880 
T. Licinius Valerianus 2557 

Licinius Verus 2483 

Licinius Victor 1354 
M. Licinius Victor 1427 

Licinia 3264. 5213 

Licinia Antesphoris 8286 

Licinia L. I. Attice 7838 

Licinia Axia 1356 

Licinia T. I. Eleutheris 6563» 

Licinia C. 1. Erotis 5248 

Licinia Fortunata 1582 

Licinia Hieroclia 1356 

Licinia lanuaria 5177 

Licinia Q. f. Lampetia Basilioflora 
{signo) Helladi (?) 8535 

Licinia Libas 1627 

Licinia C. f. Macedonica 7308 

LiciNiA Crassi Frugi f. Magna 956 

Licinia Marcella 5063» 

Licinia Pallas 5495 

Licinia Paulina 1356 

Licinia C. f. PoIIa 7862 

Licinia Purpuris 3040 

Licinia Quinta 3040 

Licinia Q. f. Rufina 6909 

Licinia Sabinilla 4698 

Licinia M. Crassi lib. Selene 5236 

Licinia TerentuIIa 4765 

Licinia Cornelia  M. f. Volusia 
toequata 924 

Licinia Vitalis 7926 
Lictoria Chaerusa 8347 
Ligari- 
Ti. Cl. cet Ligar(ius) Magonianus 3863 
P. Ligarius, Maximi Ligari fil. Potitus 

(signo) Mensur(ius) 5071 
P. Ligarius Securus 5071 


I. Nomina virorum et mulierum. 


91 


T. Ligerius Postuminus 6121 

L. Ligurius L. 1. Antiochus 3683« 
C. Ligurius L. f. Asper 1348 
Ligurius Clementinus 4215 
C. Avillius C. f. Ligurius Lucanus 1930 
[S]ex. Ligurius Sex. fil. Marinus 7024 
Ligurius Theodotus 4215 
Liguria Q. fil. Frontina 6972 

Liguvi- : 
C. Betuus C. f. cet. P. Liguvius Ru- 
finus Liguvianus 6615 

M. Limbricius Polides 4217 

Lissia Sabina 3674 

Litorius Pacatianus 4230 

A. Livius 8321 
A. Livius A. f. 6357 a 
rAIOI AIBIOZ 8765 not 
L. Livius 6123 
M. Livio(s) M. F. 3233 
T. Livius C. f. 2919 
P. Livius M. I. 4053 
A. Livius Agrippa 8149 
M. Livius Augustae I. Amarantus 1741 
P. Nonius P. f. Livius Anterotianus 6139 
M. Livius O. lib. Donax 3619 
M. Livius M. F. C. N. Drusds 49 
M. LivxTJS [Drus]us Claudia[nus] 124 

Livius Eutychianus 8149 
T. Livius Liviae T. f. Quartae 1. Halys 

2919 adnot. 
A. Libius Hilarianus 3026 
P. Livius Larensis 2932 
L. Livius Ligus 6123 
T. Livius T. f. Longus 2919 
M. Livius Aug. I. Menophilus 754S 
. . Livius M[u]ci[a]n[u]s 9264 

L. LlVIUS  L.  F. OCELLA  936 

M. Livius M. f. Optatus 121 
M. Livius Liviae 1. Orestes 1844 
Q. Livius Q. f. Velenius Pius Severus 

Ducenianus 2744. 2745 add. 
T. Livius T. f. Priscus 2919 
M. Livius Augustae lib. Prytanis 1828 

Livius Strato 8149 
A. Livius Strato 8149 
L. Livius Victorinus 4361 

Livius Zoticus 8149 

Pola Livia 2981 

Livia divae Aug. 1. Culicina 1926 

Livia Daphne 6062 


Livia Eutychia 8149 
Livia Marcellina 6139 
Livia T. f. Quarta 2919 adnot 
Livia Stratonice 8149 
Livia Venusta 5209 
Loisi- V, Lusi- 

L. LOLLIANUS AVITUS 4272 

Q. LoLLLiNus Q. F. Plautius Avitus 

1155 
L. Hedius Rufus Lollianus Avitus 

5024 
LoLLLmus Gentianus 4927 
Q. Hedius cet. Lollianus Gentianus 

V. supra p. 74 

LOLLIANA PlAUTIA SeSTIA SeRVILLA 
1155 
LoIIius 7306 
M. LoUius C. f. 5342—5345 
M. LoLLius M. F. 5892,  M. Lollius 

5050, 151, LoLLius 5050, loi 
M. Lollius M. f. 2483 bis 
M. Lollius Aeschines 8119 
M. LoIIius Amaranthus 8336 
C. LoUius Aper 7306 
M. Lollius Arphocras 8238 

Lol(Iius?) Claudius 5632 

Lol(Iius?) Cyrius 5632 
M. LoIIius Epinic[u]s 3312 
Ma. LoUius F . . . asus 8500 
Q. LoUius Felix 6392 
Q. LoUius Q. f. Fronto 1395 
Q. Lollius Herma 7224 
M'. LoUius Marinus 6174 
M'. LoIIius Marinus f. 6174 
T. LoUius T. I. Masculus 6746 
C. LoIIius Montanus 7306 
L. LoIIius Orio 6499 
P. LoUius Paris 7317 
Q. LoUius Pietas 9052 
Q. LoUius Philargyrus 1827 
Q. LoUius Rufus Chrysidianus 4402 
M. Lollius Sabinianus 6580 
M. LoIIius Sabinus 8500 
L. LoUius L. f. Suavis 6499 

Lollius Victor 2422 
Q. LoLLius Urbicus 3220,  Q. Lol- 
LXU8 M. FiL. Urbicus 1065 

LoUia AtticUIa 8336 

LoUia Bodicca 2653 

LoUia O. 1. Fausta 7638 


92 


Indices. 


LoUia Helene 8119 
Lollia Matidia 6541 
LoUia Prima 334f> 
LoUia M. f. Quarta 5917 
LoUia Stacte 8336 
T. Longa[e]us Rufus 8998 
Longania Primosa 5661 

LONGEIUS 4003 

P. Longidienus P. f. 7725 
P. Longidienus P. 1. Piladespotus 7725 
P. Longidienus P. 1. Rufio 7725 
Longidiena P. 1. Stacte 7725 
Cn. Longid[ius] 5593 
Longinius Euprepes 2348 
Longinius Triton 2486 
Longinjus Victor 2348 
Longinia Ingenua 3576 
Longinia Procla 8283 
C. Longinus C. f. 2483 
L. Longinus L. f. 2483 
M. Longinus M. f. 2247. 2483 
M. Loreius M. f. 5335. 6355 
T. LoRENius Celsus 6121 
M. Lorenius Lorenianus 5499 
P. Lorenius Pudens 5499 
Lore[nia] ... 2078 
M. Lorentius Atticus 9388 
M. Lorinus Fortunatus 3668 
T. Lu . . . . Sabinianus Lucianus 8019 
Lucan(i)us Augurinus 2169 
P. Lucanius L. f. Quadratus 5664 
Lucania P. f. Procula 5664 
Lucceius 5161 k 
C. Lucceius L. f. 9158 

Cn. Lucceius pater 4040 

Cn. Lucceius filius 4040 

M. Lucceius C. f. 5729 
C. Lucceius Bithi 1. Faustus 7929 
C. Lucceius Phyladis 1. Felix 7929 
M. Lucceius Felix 7492 
L. LuccEiTTS Maetinus 4312 
L. Lucceius Narcissus 1941 
Lucceius Peculiaris 3662 
(C. Lucceius) Phylades 7929 
Lucceia Cn. f. Polla 4040 
[Xuc]ceia Cn. f. Tertulla Pia 4040 
Q. Luccius 6123 
L. Luccius L. f. Hiberus 4093 
M. Luccius Libella 3207 
M. Alleius Luccius Libella 6365 


Luccius Marcialnus) 4711 
M. Luccius ). I. Philocalus 7513 
C. Luccius C. fil. Sabinus 2117 
L. Luccius Telesinus 2648 

Luccius Verecundus 2117 

Luccia V(ibi) s(erva) 7820 

LucciA C. F. Telesina 8010 
Lucconius Martial[is] 6055 

M. Lucc[onius] . . Saturninu[s] 6055 
C. Lucconius Tetricus 7007 
Lucei- : 

L. LuucEius M. F. 4053 
M. Luuceius M. I. Artemidorus 4053 
Q. Luceius Clemens 6124 
C. Lucius C. f. 6687 
C. Lucius M. f. 5324 
M. Lucius C. f. 6687 
N. Lucius Hermeros Aequitas 6515 
C. Lucius C. f. *Maniacus 6687 

Lucius Ocra 5707 
C. Lucius Vi[c]tor 7073 
Ter. Loucia L. I. 7824 a 

Lucia P. f. Avircia Aciliana 6920 

Lucia Afrodisia 7173 

Lucia Quieta 4439 
Lucilius 9088 
L. Lucilius Q. f. Cn. n. 8331 
C. Lucilius C. f. Athenaeus 9401 
Sex. Lucilius Bassus 1990. 1991 
Q. Lucilius Charinus 7582 
P. Lucilius O. I. Croesus 5237 
M. Lucilius M. I. Diocles 7716 

Lucilius Domesticus 7251 

Lucilius DomesticusValerianus 7251 
. . [Lu]cilius Gamala 6134 
P. Lucilius Gamala 6146 a 
P. Lucilius P. f. P. n. P. pronep. Ga- 

mala 6147 
Cn. Sentius Lucilius Gamala Clodianus 
6146 

Lucilius Ingenuus 2441 
. . . . nis f. LuciUius) lustinus 5551 

Lncilius Marcianus 2178 his. 2179 his 

C. Lucilius Messor 2414 

Lucilius Metrobius signo Sapricius 
' 7000 

D. Lucilius D. I. Salvius 3614 
C. Lucilius Secundus 2078 

C. Lucilius C. I. Statius 8331 
P. Lucilius P. f. Successor 2642 


I. Nomina virorum et mulierum. 


93 


Lucilius Victorinus .7755 a 

C. Lucilius C. f. Vindex 2078 
Ceisia Loucilia 8564 
Lucilia Cale 4484 
Lucilia C. f. Isaurica 6470 
Lucilia Lacaena 2166 
Lucilia Lepidina .S175 
L[u]cilia Lucilla 7116 

Lucretius 6381; cf. (centuria) Lucretiana 
2483 
G. Lucretius . . . o 2324 

D. Lucretius 6396 
M. Lucretius 6364 

S. T. Lucreti(i?) 8707 
P. Lucretius Clemens 5947, 24 
Cn. Lucretius Decens 6394 
M. Lucretius  (L. f. 6363»)  Decidia- 
n(us) Eufus 6363a.b. c. d 

Lucretius Donatus 9042 
M. Lucretius Epidius Placcus 6896 
M. Lucretius Fronto 6422 a-c 
L. Lucretius Fulvianus 5080 
M. Lucretius Manlianus 6395 

Lucretius Maternus 9127 
Q. Cervius L. f . Lucretius Maximus 5776 
C Lucretius Mnester 4218 
C.  Lucretius  Modestus  1995.  1996. 

1997. 1998 
L. Lucretius Nicephorus 6947 b 
Q. Lucret(ius) Optatus 4854 

C. Lucretius C. [I.] Pamphilus 7604 
Lucretius Paternus 9125. 9128 

L. Lucretius Primianus 6718 
M. Lucretius Sabinus 3243 
L. Lucretius Severus 6916 
[L. L]ucRETius T. r. Tricipitinus {cos. 
a. u. c. 292) 9338 

D. Lucretius Valens 5145 

D. Lucretius Satrius Valens 5145 
C. Lucretius Verecund(us) 2160 
L. Lucretius L. I. Zethus 3090 
Lucr(etia) L. f. Campana 5080 
Lucretia Fida 6924 
Lucretia >. I. lucunda 8290 
Lucretia Sp. I. Rufa 7898» 
Lucretia M. f, Sabina 5766 
M. Lucter(ius) Lucterii Sen[e]ciani f. Leo 

7041 
Lupulius Lupercus 7754 
Lupulius Lupianus 7754 


D. Lurius D. f. 4867 

Lurius Agathocles 7876 
M. Lurius Anicetus 9252 
T. Lurius Clemens 3082 
M. Lurius M. f. Lucretianus 6234 

Lurius LucuUus 6870 IV 

Lurius Martialis 7225 
P. Lurius Moderatus 1991 

Lurius Saturninus 2452 

Luria P. 1. Aprilis 7918 

Luria Musa 1984 

Luria Paezusa 1731 

Luria Privata 5215 
T. Luscius O. I. Corumbus 7967 
T. Luscius T. 1. Parnaces 7967 

Luscia T. 1. Montana 7967 
Sex. Lusius Sex. f. 2483 
Tr(ebios) Loisio(s) 8570 
Q. Lusius Acrabanus 7168 
M. Lusius Fidus 5947,25 

Lusius Fortunatianus 6831 
A. Lusius A. f. Gallus 2690 
M. Vergilius M. f. Gallus Lusius 2690 

(Lusius) Geta 2073 
Q. Lusius Sabinianus 4646 
L. Lusius Satumi(nus) 6445» 

Lusia M. f. Paullina 2690 

Lusia L. f. Quintula 7231 
Lutatius 8744 a 23 Mart. 

Q.  LUTATIUS  Q. F.  Q. N.  CATUIiUS  35. 

35», Q. LuTATius 8579 

M. lUNIUS SlLANUS Cet. LUTATIUS Ca- 

TULUS 959 
S. Lutatius Ecarpus 2157 
L. Lutatius Paccius 7612. 7613 
M. Lutatius Sabinus 5947, 26. 27 
Lutatia C. f. 121 
Lutatia Tyche 4371 
C. Luttius L. f. Aulian(us) 5546 
Luucei- V. Lucei- 
C. LuxTLius C.  F.  Sabinus Egnatius 

Proculus c. V. 1187 
0. Lysius Tertullus 2838 

P. M 5709 

M. M . . . Uus M. f. 5396 

C. M . . . [1.] . . . stus 3615 

Q. M. Marinus 4455 
M. Pytha Segni f. 9164 
C. M. Se[v]erus 9065 


94 


Indices. 


Q. M. Tryphon 4078 
P. Maccaeus Silvanns 6846 
Maccenius Crispinus 2037 

C. Maccenius Vibius 2037 
P. Maccius P. f. Melas 6358 
L. Maclonius Sabine(nsis) 7893 
M. MACKiNrus Avrrus M. f.  Catonius 
VlNDEX 1107 

C. Maceinius Decianus V. c. 1194 
Macrinius Iuli[a]nus 2334 
Macrinius Sossianus c. V. 606. 637. 

4938. 5477. 5714 
Macrinia Rufina 1107 
C. Maecenas L. f. 7848 
Maecilius Fuscus 2621 
Maecilius Hylas 8533 
L. Maecilius Scrupus 6579 
Maecilia Kogata 8533 
Maeci- 

D. Maicius L. 1. = Jixfiog Malxiog 

Asvxlov 9417 
Q. Maecius C. f. 5665 
Ti. Maecius L. 1.  =  Ts^i^iog Mai- 
xiog Asvxiov 9237 
Maecius Aprilis 7712 
M. Maecius Memmius Furius Babubius 
Caecilianus Placidus c. V. 1231 
L. Roscius L. [p. Mae]cius Celer cet. 

8972 
L. EoscTus M. f. Aelianus Maecius 
Celer (cos. a. 100) 1025 (L. Ros- 
cius Aelianus 3619) 
Fl(avius) Maecius Constans 5596 
FuRius Maecius Gracchus V. c. 5717 
Maecius Laetus [v.] em. 2187 
Sex. Mecius Sex. f. Marcellus 6596 
. . Maecius Maecianus Montanus 6959 

Maecius Lucius Philotimus 7703 
L. Maecius Postumus 241. 5024. 5035. 

5036. 5037 
[C. Eggius] . . . r. Ambibulus cet. L. 
Maecius Pos[tumus] 1054 
Maecius Probus V. c. 2997 
Maecius Rufus 366 
M. Maecius Rufus 3452 
L. Maecius L. 1. Salvius 7703 
Maecia L. f. 7703 
L. Maelius L. f. 5246 

Q. Maelius Cerdo 6013 
rNAIOI MAEAAIOZ 8765 not. 


Maeminia Q. f. Maxima 7693 
L. Maenius Q. f. 7952 
M. Maenius C. f. Agrippa L. Tusidins 

Campester 2735 
C. Maenius C. f. Bassus 6236 
C. Maenius Cimber 8190 
C. Maenius Haniochus 8759« 
Sex. Maesius Celer 6254 
Sex. Maesius Sex. f. Celsus 6254 
Sex. Maesius Echio lib. 6254 

Maesius Hylas 8560 
Q. Flavius Maesius Egnatius Lollla- 

Nus V. c. V. supra p. 65 
L. Maesius L. f. Modestus 7721 
Sex. Maesius Pothus 6254 
M. Maesius Q . . . 6296 
L. Maesius Terentinus 7721 
C. Maesius Tertius 2160 
C. Maesius TmANUs 1083 

Maesia 4491 

Maesia Pinoe 6254 
*Cn. Maetius Felix 5151 
L. Magilius L. f. 6230 

L. Magiliu[s L. 1.] 5052 

M. Magilius Honoratus 7050 
Magissius Maina 9418 
Sa. Magio(s) St. f. 3814 
L. Magius Adeianus 2059 
C. Magius C. 1. Alexa(n)der 7641 
M. Magius M. 1. Amarantus 3119 
M. Magius M. f. Antiquus 8968 
L. Magius Celer 6445 ^ 
L. Magius L. (f.) Dubius 2279 
Magius Germanus Statorius Marsia- 
nus 6730 
P. Magius P. f. lunc(us) 5530 
T. Sextius Magius Lateranus 7869. 

9059 
Tertius Magius Mansuetus 5992 
M. Magius M. f. Maximus 1335 
C. Magius L. f. Silo 6102 
M. Magius Min(ati) f. Surus 5318 
Magia M. 1. Ilias 3119 
Magia Prisca 3487 
Magia M. f. Vera 3119 
L. Magni(us) L. 1. Alaucus 3127 
P. Magnius Aman[dus] 6835 
T. Magnius Anicetus 7936 
T. Magnius Euthychus 7936 
L. Magnius Fulvianus 5526 


I. NomiQa virornm et mulierum. 


96 


Q. Maguius Maximus Flarianus 6835 
P. Magnius Q. f . Ruf us Magonianus 1405 
Magnia Tyche 7936 
M. Magkius Bassds 4175 
M. MaguUius Rufus 9102" 
Q. Magulnius Q. 1. Eudoxus 5246 
C. Magulnius C. f. Scato Maxs(imus) 
6246 
Dindia Macolnia 8562 
Q. Magurius Q. f. P'erox 5202 
M. Maiolei(us) M. f. 8888 
L. Maiorius Cogitatus 4796 
C. Maius N. f. 3770 
P. Maiu[s] M. f. 5621 
P. Maius Cleme[n]tinu8 8510 
Mai[a] Monnula 5769 
Malia Cara 7651 
Cn. MALurcs 5317 
T. Mall[ius] . . . 5525 a 
Mallius Tigrinus 8079 a 
Mallia Aemiliana 9275 
M. Mallonius Undanus 4175 
C. Mamercius P. f. Maximus 6482 
Q. Mamil(ius) Capitolinus  2299 
L. Marailius Castus 4500 
M. Mamilius Eutychianus 5092 
L. Mamilius Felix 7238 
Titus Mamilius Silonis fil. Praesens 6934 
Cn. Mamilius Primus 7546 

Mamilius Superstes 452 
[Q. Mam]ilius Q. f. TuRKmus 9338 
Mamilia Hygia 6153 
Mamilia Urbana 5455 
C. Mamillius Naus 2020 
Tr(ebios) Mamio(s) Mai(ori8?) f. 7819 f 
Mamius Secundus 4185 
Mamia P. f. 6369 
Mamia V. f. 3351 
Mino(s) Mamia Tib. f. 7819r 
(Mammius) 6530 not. 2 
C. Mammius 2483 
C. Mammius L. f. 6357 
L. Mammius Maximns 123. 150. 177. 

5581. 6352 
L. Mammius Pollio 5540 
Mammia C. f. lusta 3111 
C. Mancilius luvenis 2156 
Mandaloniu[8] Gratus 4604 
C. Manilius C. f. 2027 
L. Manili(us) Q. f. 5943 


L. Man[i]lius Alexander 5657 

Manilius Atticus 1044 

Manilius Barbatus 2156 
Q. Manilius C. f. Cordus 2705 
C. Manil(ius) Donatus 2446 

Manilius Fuscus 5050 a 
L. Manilius Gallus 5657 

Manilins Vopiscianus 1044 

P. Manilius Vopiscus 5918*, P. Ma- 

nilius  p. f. vopiscus vlcinil- 

lian[u8]  L.  Elufrius [Severus 

Iul[ius] Quadratus Bassus 1044 

Manilia Eutych[ia] 1044 

Manilia Lucilla c. f. 1183 

Manilia Paula SOSl 
C. Manius 9395 
C. Manius C. f. 6230 
Ammius  Manius  Caesonius  Nico- 
MACHUS cet. 1220 
A. Manltus A. f. 19 

C. Manlius (J. f. 5328. 6577 

C. Manlio(s) Aci(dinu8?) 6128 

L. Caesonius cet. Manlius Bassus 1206 

Nar. Manl(iu8) Boethius V. c. et 
InL 1301 
M. Manlius Callicarpus 7277 
T. Manlius Ennianus 7226 
Q. Manlius Epaphroditus 2035 
T. Manlius Eutychus 7924 
C. Manlius . . . f . Felix 1419 
Q. Manlius Felix C. f. Receptus 5570 

Manlius Honoratus 6798 
T. Manlius luventus 911 
P. Manlius Egnatius Laurinus 6334 
T. Manlius Manlianus 6174. 6175 
M. Manlius C. f. Modestus Quietianus 

9407 
Cn. Manlius Cn. I. Nasta 8329 
L. Manlius Nigrinus 9077 
Q. Manlius Philumenus 5005 
. . Manlius Planta 2737 
M. Manlius C. f. Pollio 6578 
C. Manlius C. f. Rufus Umber 6973 

Manli(us) Rusticianus v. em. 8934 
L. Manlius L. f. Severus 4942 
Q. Manlius Q. f. Severus 2035 
Cn. Manlius Soterichus 7939 
C. Manlius Valerianus 2671 
Q. Manlius Victor 4482 

Manlia Ariadne 1642 


96 


Indices. 


Manlia L. f. Fadilla 4941. 4941» 
Manlia L. f. Procula 4046 
Ma(nlia] Severina 6190 
Manneius 5161 s 
C. Manneius Q. 1. 7275 
L. Manneius Q. [f.] (pvoeL Ss M[e\v£- 

xQaxTjq /IrjfirjXQiov 7791 
M. Manneius Adveniens 7505 
M. Manneius M. 1. Apella 7660 
M. Manneius Primus 7660 
Mannia Terpusa 7505 
T. Mans. Marcus 4634 
Mansuani- : 
. . . Nius L. F. Gallus Vecilius Cbis- 
piNus Mansuanius Marcellinus 
cet 1038 
Q. Mantius Agathemerus 7927 
Q. Mantius lanuarius  qui  vocitatur 
Asellus 8550 
Marcana Sozomene 4005 
Marcellinius Marcianus 4596 
Marcellinius Placidinus 7079 
Marcell(inius) Valeriu[s] 7304 
Marcellin[i]us Verus 2210 
C. Marcilius Eros 6564 
Marcius (vel Marcus) 8402 
C. Mak(cius) 8646 g 
C. Marcius 0. f(ilius) 2483 
L. Makcius 38 
L. Marci(us) L. f. 5943 
Q. Marcius 5800. 86466 
[Q.] Marcius L. f. 18 
Q. Marcius Q. f. 7166 
Q. Marcius . . . s 7515 

C. Marci(us) C. 1. Alex 3427 

L. Marcius L. 0. 1. Anthus 7556 
M. Marcius Antoninus 5457 
C. Marcius *Apilus 3623 
Marcius Arrianus 2746 
Q. Marcius Artemidorus 2193. 2193» 
Q. Marcius Barea 7358 
Q. Marcius Q. f., C. n. C. et Gemini 
Artori pronepos, Barea Sura 
958 
A. Marcins Athenodor(i) lib. Bello 5615 
M. Marcius M. f. Bietis  Glaucus 
c. V. 6770 
Marcius luiius Carpus [dm, pater 
et fil) 3129 
N. Marcius N. f. Plaetorius Celer 2660 


[T1]B. KA(AYAIOZ) <|)AAOYIAn6z TI- 

TIANOZ xxL AOYItlOZ MAPKIOZ 

KEAEP xxL 8835 
M. Marcius M. fil. Celsus 5457 
C. Marcius Cen[s]or(inus) 4902 
C. Marcius L. f. L.  n.  Censorinus 

C08. a. u. c. 746 5923abc.d,  [C. 

Marcius] L. f. Censo[rinus] 8894 
P. Marcius Chrysocom(as) 2157 
P. Marcius P. f. Cresceus 3669 
Q. Marcius Donatianus 1389 
L. Marcius Ferox 8095 
Q. Marc(ius) Gallianus 9266 

Marc(ius) Gallicus 2553 
T. Marcius Gamus = Tixog MccQxiog 

Faixoq 9238. 9238 a 
[C. Marcius Her]mes 8226 
A. Marcius Athenodor(i) lib. Hilarus 

5615 
L. Marcius Hilarus 7960 
C. Marcius Hister 6676 
Q. Marcius Latro 4443 f 
C. Marcius Marcianus 1101 
T. Marcius Marcianus 326 

C. Marcius Volson. f. Maximus 2844 
P. Marcius P. f. Maximus 8273 
Sex. Marcius Maximus 8977 

M. Marcius Menelaus 2892 
Q. Marcius Natalis 6083 
L. Marcius Q. f. Optatus 6948 
L. Marcius Pierus 6900 

D. Marcius D. 1. Philem[o]n 6017 
C. Marcius C. 1. Phileros 6006 
[K]6lNTOZ  MAAPKIOZ  AEYkIoY 4>j. 

AinnOZ 8767 
P. Marcius P. 1. Philodamus 7668 
L. Marcius Philomusus 7342 
Sex. Marcius Pmscus 1994 
C. Marcius Proculus 1991 
M. Marcius  Sempronius  Ptolemeus 

2892 
P. Marcius Q. f. Quadratus 9364 

Marcius Quintus 2158 
St(atius) Marcius Rabbaeus 8657*. b 
Rex Mar[cius] 4041 
Q. Maarcius Q. [f. Rex] = KOINTOZ 

MAAPKI0[Z    KOfN]TOY   YiOZ 

'PHH 868 
Cn. Marcius Rufinus 6509 jl 

Cn. Marcius (Cn. fi[l]ius 1343) Rustius  ' 


I. Nomina vironim et mnliernm. 


97 


Rufinus 1343. 2155, Cn. Rustius 
Rufinus 2156 
Q. Marcius Rufinus 6175 

Marcius Antistius Rufus 7184 
C Marcius C. f. Rumus 9338 
C. Marcius C. f. Salvianus 2098 
L. Marcius L. 1. Steplianus 5395 
Sex. Marcius Teres 948 
^. Marcius  Turbo  Fronto  Publicius 

Severus 1324 
T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo 

1074 
€. Marcius Victor 8226 
Marcia 2658. 3818 
Magxia 8879 
Marcia Maxsimi 7421 

MAPKiA <t>iAinnoY evrATHP 8811 

Marcia Aurel(ia) Alexandria c.m.f. 

8230 
MAPKIA  KAAYAIA  'AAKIA  'A0H- 
NAII rABIAlA AATIAPIA 8824 •> 
Marcia Apolaustis 8387 
Marcia Augurina 8383 
Marcia Basilissa 2311 
Marcia Caenis 528 * 

Claudia Marcia Capitolina 2658 
Marcia Chila 6619 b 
Marcia Sex. 1. Cleopa[t]ra 5175 
Marcia Aurel(ia) Ceionia Demetrias 

406 
Marcia Helpis lib. 8226 
lM]arcia Hilara 6157 
Marcia Martialis 8118 
Marcia Prisca 7556 a 
Marcia L. 1. Salvia 4420 
Mabcia Otacilia Sevbba 505 seg. 
ef, ind. III 
L. Marcleius L. 1. Philargurus 7640 
L. Marculeius Faustus iunior 6536 

L. Marculeius Saturninus 6536 
Marcus Fuscus 2543 
P. Maridius Maridianus e. v. 538 
L. Marinius Marinianus 4641 
Marius 8415 

C. Marius 8.579, C. Mabius C. f. 59. 

3341 
C. Mabius C. f. (Tromentina) 7813 
L. Marius L. f. 2273 
M. Marius 6398 c 
M. Marius M. f. ... 2102 
DESSAU, Inscriptiones Latinae III. 


Sex. Marius L. 1. 71 66 
C. Marius Aquilin(us)  9223 
L. Marius Auctus 5270 
Q. Marius Balbus 6097 

Marius Bassus 2098 
Ti. luLius Candidus Maeius Celsus 
(Celsus  Marius  Candidus  5037) 
5037. 5046 
C. Marius C. f. Celsus 6977 
[P.] Marius Celsus 8903 

Marius Claudian(us) 2178 
C. Marius Clemens 5423 

Marius Decianus V. c. 6122 

Marius Domitianus 9097 
[L.] Marius L. lib. Doryphorus 1899 
C, Marius Egle(ctus) 9223 

Marius Felix 2156 

Marius Fidens 7770 
C. Marius Fortinatus 7311» 
L. Marius Germanus 6174 

Marius lustus 8423 
P. Marius Lupercianus 6726 
M. Marius Marcellus 4798 

Marius Maro 4389 

C. Marius Maternus 5952 

L. Marius Maximus 6121, L. Makius 
(L. F. 2935) Maximus Perpetuus 
AuREiXA-NUS 2935. 2936 

D. Marius Niger 917 a 
M. Marius Paulus 3176 

L. Marius Perpetuus 1165,  Mabius 

Perpetuus 5899 
L. Marius L. f. Perpetuus 1389 
P. Marius Pharetra 4107 
L. Marius Phoebus 7489 
G. Marius Priscianus 4401 
T. Marius Processus 5414 
Q. Marius Proculus 2160 
G. Marius Pudens Cornelianus c. v. 

6109 
C. Marius C. f. Qui[e]tus 6200 

Marius Rogatus 5288 
Q. Marius [Rufus] 6434 
P,  Besius eet.  C.  Marius  Memmius 

Sabinus 1352 
C. Marius Serotinus 4568 
C, Marius Severus 4866 

Marius Valens 3896 
M. Marius Valens 2534 

Marius Valerianus 2619. 5759» 
7 


98 


Indices. 


DEcros Marius Venantius Basilius 
V. c. 5685 
L. Marius L. f. Vitalis 7741 
Maria 7923 

Maria lusti lacci f. 7563 
Maria Achelois 7770 
Maria Anthusa 5709 
Maria Didyme 7770 
Maria Eutychia 2867 
Maria Fabricia 7819v 
Maria C. f. Galia Cn. (uxor) 120 
Maria lusta 2150 
Maria Malchis 7741 
Maria C. filia Maxima 6552 
Vibia Maria Maxima c. f. 1361 
Maria A. f. Prima 1957 
Maria Selicia 7819 w 
Makia Aukel(ia)Violentilla, Per- 
petui fil. 1166 
Marsenus Castus 7225 
Marta Plotica 7839 f 
Martial(ius) Titianus 1364 
Martinia Lea 7699 

Martinia Martina 7079 
. . Martius . . 4724 b 
Sex. Mart(ius) Cocillus 4657 
. . Martius L. f. [Mac]er 969 
Q. Martius Optatus 7074 
P. Martius Philippus 6172 
C. Martius Toutedo 9440 
C. Martius Valerius qui et Viventius 

signo 9440 
P.  Martius  Verus  5503,  Martius 
Verus (c. V. 2311) 376. 2311 
Martia M. f. 6193 
L. Marullius L. MaruUi Arabi f. Aeter- 
nus 5756 
L. MaruUius Arabus 5756 
Mascarpius Festus 6738 

M. Mascarpius Symphorio 6738 
S. Masc(uliniu8?) Concessus 7089» 
Masclinius Leo 7069 
C  Mascul(inius) Lusor 3301 
L. Mascl(iniu8) Masculus 4603 
Masclinius Maternus 7069 
Masculinius Valens 474 
Masclius Satto 3209 
C. Masonius 5083 
Q. Maspetius Severianus 7031 
M. Masterna 9272. 9272« 


Sex. Masuinnius Verinus 7001 
C. Masurius C. f. Sabinus 6704 

Masuria M. f. Marcella 2028 
L. Masuvius Bassus 8438 
Matern(iu8) Eucharistus 7049 
C. Maternius Primus 3461 
C. Matho C. f. Clemens 9062 
C. Matidius Patruinus = C. Saxonius 

Matidius Patruinus 5027 
C. Matius Amphio  1933 
Mattius Fortis 5798 
C. Mattius Lygdamus 9484 
Q. Mattius Primus 5422» 
Q. Mattius Quartus 2450  =  Matius 

Quartus 2450» 
C. Matius C. f. Sabinius Sullin(us) 
Vatinian(u8)  Anicius  Maximus 
Caesulen. Martialis Pisibanus 
Lepidus 1122 
C. Madus Urbanus lib. 1933 
Mattia Cocceiana 2450 
Matia C. C. C. 1. lucunda 1933 
Mattia Moschis 9434 
Matia D. 1. Prima 7567 
C. Matrinius Aurelius C. f. Antoninus 

V. p. 6623 
L. Matrius L. f. 3784 
Mattiena Myrallis 8449 
Mattius V. Matius 
Mattonius Germanus 7530 

Mattonius Respectinus 7530 
Mattonius Bestitutus 7580 
[L. Matuccius Fuscinus] 8282 
Matu[ccius] Albuci[anus] 6759 
Matu[ccius Ma]nsuet{us) 6759 
Matur[ini]a Pia 2389 
M. Matutinius Marcus 7579 
M. Matutinius Maxim[us] 7579 
Matutinius Victorinus 4600 
Maximin(i)us Festus 4415 
C. Maximius lulianus 2439 
C. Maximius C. fil. lunianus 7115 
Maxim(ia) Procul(a) 2583 
Sex. Mecius Sex. f. Marcellus 6596 
P. Meclonius Proculus Torasianus 6638'] 
C. Meddignatius Severus 3805 
Medius Acer Medi Anni [f.] 4702 
C. Mefanas Gracilis 6728 

L. Tiberius Maefanas Basilius v. e. 6611 
C. Meffius C. f. Saxo 2694 


I. Nomina virorum et mulienim. 


99 


i 


T. Mefu . . . M. f. 2994 

M'. Megonius M'. f. M'. n. M'. pron. Leo 

6468, M'. Megonius  M'.  f.  Leo 

6469, Megonius Leo 6470. 6471 
Cn. Melissaeus 6382 

Cn. Melissaeus Cn. f. Aper 5726 

Melissaeus Faust(u8) 6394. 6395 
L. Melissaeus Plocamus 6384 

Melissaea Amyce 8055 
Melia Anniana 5598 
C. Mellonius Severus 2366 

Melonius Carantus 7093 

Melonius lucundus 7093 
M. Melson[ius] A. f. 6889 
Memmius 5161 c 
C. Memmius 6123 
C. Memmius 5083 a 
rdioq Me(i(iioq 8874 
L. Memmius C. p. 887 
M'. Memmius M'. f. 5436 
Senecio Memmius Afeb 1042 
C. Memmius O. 1. AIexan[der] 7881 
P. Memmius P. f. ApoUinaris 1350 
[P.] Prifemius P. f. Paetus Memmius 

Apollinaris 1350 
P. Memmius Apulus 6582'' 

[Mem]mius Caec[il]la.nu8 [PlAC]I0US 
3133 
M. Maecius Memmius Fubius Baburius 
Caecilianus Placidus c. V. 1231 
M. Memmius Celer 2373 
T. Meramius Cinyps Tiberinus 4377 
A. Memmius Clarus (lib.) 8432 

Memius Comes 6845» 

Memmius Donatus 2451 

Mem(mius) Esper 3743 
C. Memmius Felix 6822 
L. Memmius Felix 5461 
C. Memmius (C. F. 1110) FiDus 1xtl(ius) 

Albius  1110. 9082 
C. Memmius Fortunatus 6822 
C. Memmius lunianus 6383 
L. Memmius luvenis 9263 
C. Memmius Macrinus 6761 

Memmius Magnus 2837 
C. Memmius C. f. Marianus 6661 
Q. Memmius Optati f. Niger 5493 

Memmius Vitkasius Orfitus V. c. 
1243. 3222 
C. Mem(m)ius Oriou 7318 


L. Memmius Messius L. f. Pacatus 9394 

C. Memmius Pudens 9289 

C. Memmius Regulus 3672 

P. Memmius Kegulus 229. 230. 6124, 
[P. Memmius P. f.] Regulus 962 
Cf.  963,  [nOnjAlOI  MEMMIOZ 

nonAJOY Y*i6i 'PHrAOi 8815 

C. Memmius Rufus 5493» 
P. Besius cet Memmius Sabinus 1852 
Memmius  Sallustius  Salvinus 

DiANius V. s. 1296 
Memmius Senecio 4462» 
C. Memmius Severus 5493, C. Mem- 

mius Optati f. Severus 5493» 
Q. Fab(iu8) Memmius Symmachus V. c. 

2946. 2947 
[L.] Memmius LTusci]llu8 4462»^ 
L. Memmius Tuscillus Senecio 1042 

Memmius Valerianus 1154 
C. Memmius Victor 2381 
L. Memmius Victoricus 6023 
A. Memmius Urbanus lib, 8432 
Memmia 887 

Memmia Fortunata 2908 
Memmia Galla 8343 
Memmia luliane 7370 
Memmla Sosandris c. f. 8641 
Memmia Victoria 7220 
Memmia Zele 8213 
L. Menacius L. f. Priscus 5755 
P. Menates P. f. 5802 
G. Menatius G. filius Severus 4102 
[A]gkippa Menen(iu8)  T. f.  Lanatus 

9338,2 
M. Menius M. f. Rufus 3071 

Menia luliane 4069 
*MENYAAlOI "ATTAAOI 8836 
Mercator(ia) Ateurita 9440 

T. Mercel[lo] 5052 

Mercurialia Casata 2407 
M. Mersieius C. f. 5514 
Mescenia Valentiua 3182» 
Mescinius 6381 
T. Mescinius Amphio 6391 
C. Mescinius C. 1. Hilarus 7877. 7877 • 
Mesonia SatuUa 6379 
. . Mess . . . f. Stichus 8105 
Messenia L. f. Valeria 8273 
Messi- 
familia Messiana 8885 


100 


Indices. 


[T]i. Messius Q. f. 5347 

Messius Aper 6.509 
C. Messius Aper 2160 
Q. Herennius Etruscus MESsros De- 

cros 516 seg. cf. ind. III 
T. Messius Extricatus 5025 
Messius Faustus 6396 
Messius Furianus 2543 
M. M[elssius Fortunatus 7587 
Messius Gorgotes 5632 
Messius Messianus 2178 
L. Memmius Messius L.f.Pacatus 9394 
Messius Phoebus Sever[us]  5634. 
8994 
C. Messius QuiNTDS Tkaianus Decius 

b\iseq. cf. ind. III 
L. Messius Rusticus 5931 
Messius Sapidio Stratocles 6883 
Messia . . ecusa 6722 
Messia Castula 6883 
Mess(ia) Quartina 2309 
Messorius Victor 2156 
L. Mestius L. f, Priscus 19S6 
C. Mestrius 6123 
P. Mestrius 2270 
C. Mestrius C. f. Alapa 7652 
Me8tr(ius) Flor(u8) 3567 
Metella Ide 3117 
MetelUus Venianus 7225 
Moco Meticanio Meticoui f. 5946,^ 
M. MetiUus 2466. 6123 
C. Metilius Alcimus 3874 
C. Metilius C. f. Marcellinus 6744 
. . Metilius . . f. [M]essor 7295 
[P.] Metilius Nepos 5028 
Metilius  Proculus  (Procl.  8661 »>) 
866] a.b 

M.  Metilius  Regulus  cos.  a.  157 
3670. 6190,  M. Met[i]lius P. f. 
Aquillius Regulus Nepos Vo- 
Lusius Toequa[t]us Fronto 1075 
M. Metilius Repentinus 6538 
[P. Metiuus] Sabinus Nepos 5046 
P. Methjus  Secundus  3229.  5835, 
P. Metilius P. f. Secundus Po- 
N . . . 1053 
M. MetiUus Successus 6538 
Metilia Rufina 5260 
Sec. Metius C. f. 2262 
C. Metteius Exuperans 4117 


M. Mettius Epaphroditus 7769 
M. Mettius Germanus 7769 
L. Mettius Otacilianus 7745 
T. Mettius Potitus 7293 
P. Mettius P. 1. Rufrio 7494» 
M. luNius Mettius Rufus 1622 
C. Mettius Seueca 3455 
Mettia T. 1. Hedone 6033 
Mettia lanuaria 6600 
Mettia M. f. Lochias 3688 
Mettia PauUn[a] 6749 
[C]n. Mevius Cn. f. 5347 
A. Mevius . . u . . . 175 

Mevius Cerdo 1635 
Sex.  Mevius  Sex.  f.  Domittius  = 
Se^avog Mrjoviog Se^atov vlog 
dofiixxiog 2521 
P. Mevius Eutychus 3901 
Mevia Quinta 2872 
Mevia Sophe 8190 
Milasi- 
M. Oppius Capito cet. Milasius Aninius 

Severus 6572 
L. Mlijlassius Verns 8666 
Post. Mimesius C. f. 5346 

T. Mimesius Sert. f. 5346 
PosT. MiMisius C. F. Sardus 947 
A. Minatius A. 1. 7839 ^ 
Cn. Minati(us) C. [1.] 7274 
C. Minatius Bithus 5882 
Maximus Minatius Carb. 3287 
M. Minatius M. f. Gallus 3796. 3796» 
M. Minatius M. f. Sabinus 5321 
C. Min[altius *Urb[an]us 9194 
M. Mindios L. fi. 3216 

M. AvQd^liog) MlvSi[og\ Matidiavdg 
nQ)kkl[w]v 8858 
Mindia Helpis 1637 
. . Mineius Priscus 3483 
C. Miniarius Atimetus 1876 
Minici- v. Minuci- 
Minisius Primitivus 7225 
Minius 2483 
L. Minius 5239 
N^ Minius Hyla 1986 
Sex. Minius Se[x. f.] Silvanus 6512 
P. Minnius P. f. Salvius 5371 
Minthatius M. fi[I.] Vitalis 7030 
Q. Minthonius Fortunatus 4142 / 

MiNUCius 56 


I. Nomina viroram et mulierum. 


101 


C. Minucius Q. f. 6510 

L. MiNic(iu8) 5161 k 

L. Minicius L. f. 5391 

M. MiNu[ciXJs] 3770 

M. Minuci(ds) C. f.  11; cf. 56 

Q. MlNUCl(TJS) C. F.  18 

Q. Minucius L. f.  5530 
Q. Minuci(us) M. f. b888 
L. Minicius Alexander 6728 

Minicius Censor 2452 
L. Minucius Donatus 2157 
[L.] Minicius L. f. Exoratus 6727 
[C^.] MiNicius Faustinus [Sex.] I[u- 

Li]us . . [f]il. Severus 1056 
Q. Minucius Q. fil. Flavianus 2163 
C.  MiNicius  FuNDANUS  1699.  2002. 

3541 cf. 1030 
L. Minicius Honorat[us] 3575 
M. Minucius Honoratus 2157 

MlNUCIUS   HONORATUS  MabCELLUS 

Aemiijanus c. p. 4930 
Q. Minucius Ikarus 5677 
C. Minicius C. fil. Italus 1374 
M. Minuicius) Mude(nus?) 4787 
L. Min[icius L. f. Na]talis 1029, L. 

MiNicius Natalis 5958" 
L. MiNicius L. F. Natalis Quadro- 
NIU8 Verus 1029. 1061, L. Mna- 
cius Natalis 3221.8415. 
L. Minicius Paullinus 3629 
M. MiNucius Q. p. RuFus 5946. 8887 
Q. MiNicius Ru[f]u8 {cos. a. p. Chr. 88) 
7357 {cf. 5161 k), MiNicius Rufus 
2118 
Q. MiNUCius Q. F. Rdfus 4047. 5946 

Minicius Sanctus 8718 
T. Minucius Saturninus 2848 

Minucius Secundianus 2178. 2179 
C. Minucius C. f. Thermus 6510 
Polla Minucia Q. f. 7850 
Minicia L. f. Bisia 6727 
Minucia 0. 1. Caletyche 7392 
Minicia lusta 4516 = 
MiNiciA Marcella Fcndani f(ilia) 

1030 
MiNiciA L. p. Paetina 1008 
Minicia P. f. Sabina 3590 
Minucia Vicana 6510 
C. Minutius Laetus 4075 
Miranius Carb. 3287 


C. Modestin(ius) Pereg^rinus 2463 
M. Modestius Repentinus 3231 
M. Modestius M. f. Repentinus 3231 
C. Modestius Theseus 7023 
Modestia Epigone 7022 
L. Modiarius Lucifer 4067» 
M. Modius Agatho 3949 
L. Modius Annianus 8140 
C. Modius Cimber 3611 
M. Modius Maxximus (sic) 4162 
M. Modius M. 1. Pamphilus 7661 
P. Modius Felicis filius Primus 6826 
Q. Mod(ius) Q. f. Rufinus 9155 
L. Modius Satuminus 2157 
M. Modius M. 1. Telesphorus 7661 

Modius Terventinus 452 
L. Modius Valentio 5518 
Modia M. I. Doris 7661 
Modia T. f. Paulina 8350 
Modia Thisbe 8307 
Modia Zosime 8307 
pupilli Moici 4883 
M. Aur(elius) Mollicius Tatianus = Ta- 

Tiavog 5286 
M. Mommeius Persicus 6675, l- XIII 
Mounienius Priscus 7225 

Monnienius Tudienus 7225 
Q. Monnius N. f. 3397 
Q. Mon[t]an[i]us Po[ll]io 1358 

M. Montan(ius) Pudens 2157 
Marcus Motasius 8446 

C. Mu 8646 a. b. c 

Muci- : 
[L.] Muuci(u8) P. f. 3683 c 
Q. McuciDS Q. F. 5946, 5 = Q. Muu- 

CIUS  5946, 29. 37 

Q. Mucius Augustalis 1995. 1996. 1997. 

1998 
C. Mucius B[r]utianus Faustinus An- 

tonianus v. e. 6111« 
M. Mucius Frontinus 3800 

Mucius Genitor 8698 b 
M. Mucius Hegetor 2601 
C. Mucius lanuar(ius) 8270 
C. Mucius lanuarius lib. 8270 
A. Mucius Maius 6174. 6175 
C. Mucius Mucianus iun(ior) 4501 
L. Mucius Mucianus 409 
L. Mucius Nicephor(u8) 6243 
M. Mucius Tiburtinus 6245 


102 


Indices. 


Q. Mucius Q, [1.] Trupho 3491 

Mucia . . a 8503 

Mucia Corinthia 2601 
Q. Mudasenus Q. 1. Eros 7917 d 

Mudasena Trophime 3313 
Q. Muiel(ius) lustus 4249 
Mulcedatia Tais 3128 
C. Mulceius Maximus 7457 
Q. Mulleius Saturnin(us) 2157 

Mulleia . . . Saturnina 4475 
M. Multivorius (nomen iocos.) 8761 
Teucus Mulvio 3771 

Mulvia L. f. 6193 
Cu. Mummeius ... 6125 

Mummeius Atticus 3249 

Mummeia C. f. Atticilla 4183 

Mumeia Felic[I]a 3249 
L. MuMMiDS (Mumiiis ^l"») 21». b. c cf. 21, 
L. MuMMius L. p. 20, 21^,  AEY- 
KIOI MOMMIOI AEYKIOY 8768 
L. Mummius L. f.  5328 

Mumius Lucius 6153 

MUMMITIS NlGEB ValerIUS VeGETUS 

.5771 
P. Mummius L. f. Saturninus 6812 

P.  MUMMIUS  SlSENNA 72121» 
P.  MUMMIUS  P. F.  SlSENNA EuTIUA- 
NUS  1101 

M. Mummius M. f. Verinus 2157 
Mummia L. 1. Zosima 8400 
Mu[natius ] 5597 

C. Munatius 8163 

L. MuNATius 5283 

C. Munatius T, f. 6231 

L. Munatius 6445 d 

Q. Munatius 2029 

Sex. Mu[n]atius Sex. f. 2274 

T. Munatio T. f. 6132 

L. Mu(natius) Adiec(tus) 8615» 

[Q.] Munatius Apsyrtu[s] 5372 

Gn.Munatius M. f. AureliusBassus 2740 

L. Munatius Caeserninus 6445 <= 

P. Munatius Celer 5613 
Munatius Concessianus (fil.) 6459 

L. Munatius Concessianus v. p. 6459 
Munatius Epictetus 7225 

M. Munatius M. f. Etruscus 2029 

C. Munatius Faustus 6373 

C. Munatius Felix 2996 

T. Munatius Felix 6121 


Mu[natius] Festus 5597 
L. MuNATius Gallus 284. 5959. 6841 
L. Muna(tius) Mar ... 861 5 b 
Cn. Munatius Cn. I. Paris 7570 
L. Mun(atius) Phile ... 8615 c 
Cn. Munatius Cn. 1. Phileros 7570 
L. MUNATIUS Plancus  1787 
L. MuNATius C. F. Plancus 8961 

L.  MUNATIUS  L.   F.  L.  N.  L.  PRON. 

Plancus 886, L. Plancds L. f. 41 
L. Munatius Repentinus 2440 bis 
L. M(unatius) Res .... S615d 
L. MuNATius Sabinus V. c. 9358 
L. Munatius Sabinus 2020 
L. Munatius Satuminus  1411 
L. Mun(atius) Suc(cessus) 8615e 
L. Mun(atius) Thrept(us) vel Trept(us) 
8615 f, Mun(atius) Trept(us) 5294 
Q. Munatius Trochorus 3193 
Munatia Cn. 1. Anatole 7570 
Munatia Cn. 1. Secunda 7570 
Mundici- 
L. Antistius Mundicius Burrus 1091 

C. Mundic(ius) Helpistus 1622 
M. Mundicius Malchio 6376 

D. Mundicius D. 1. Poti . . . 6074 
Munil(ius)  5083» quater 

Lucius Munius 3410 

L. Munius L. I. . . . lacus 9253 

L. Munius Gnomo 7342 
Munia Q. f. Celerina 5006 
Munnenius Gaianus 6177 
Sex. Munnius C. f. 5367 

N. Munnius N. L Antiocus 6302 

L. Munnius Aurelianus 1982 

T. Munnius Nomantinus 6106 

L. Munnius Novatus 1982 
Munnia C. f. 3344 
C. Murdius Demosthenes 238 

C. Murdius Lalus 238 
Murdia L. f. 8394 
Murr . . . Neon 5315 
C. Murr[ius] 6607 

Q. Murrius Cn. f. 3484 

C. Murrius Eucharistus 6607 
^. Murrius Thales 5618 

. . . Mius MuRRius Umber 8968 
L. Mnsetius L. f. Sabinus 6642 
M. Musidius Petra 2836 . ,<= 

Cn. Musius T. f. 2341 ''''• 


I. Nomiua viroram et mnliernn). 


103 


M. Musins 2341 
L. Musius Q. f. October 2087 
tHnsonius 2944 

Mnsonius Inlins Autnllns 5191 

MUSSIDIUS POLLIANUS  913 

Mussius Aemilianns (jsigno) Aegippi 

1433 
C. Mnssins Chrysonicus (C. om. 8061. 
8534) 8061. 8534. 8535 
Mussins Vindex 4215 
Mnssia Libas 8297 
[nstius 6408». 6408 b 
Mustins .... 7225 
Mutilins P. f. [C]rispinn8 1015 
C. Mntilius Felix Annae[i]anns 4450 
P. Mntilius MaruUns S048 
C. Mutilins Optatns 4450 
T. Mutilins T. fil. Zosimns 2168 
li. Mntius 5369 
P. Mnttienns Priscns 6676 
T. M[u]ttiu3 P. f. Celer 5642 

Naebia v. Naevia 

l^aeratius v. Neratius 

Naevius 2113 
C. Naevins M. f. 6357 
L. Naev(ius) 8646 e.f 
L. Naevins Amphio 7569 
C. Naevins C. 1. Ampliatns 6073 
M. Naevius Asclepiades 2845 
L. Naevius Campanns 4014 
Q. Naevins Carpns 3994 
Cn. Naevins Diadnmenus 7534 
P. Naevins Donax 7902 

Naevius Entychian^ns] 2178 
L. Naevins Exacesta 7209 
L. Sarioienns Naevins Fastus Cousn- 

laris 3689 (err. typ. 3687) 
L. Naevins Felix 7569. 8646 h 
P. Naevins P. I. Heraclida 5395 
Sex. Laecanius Naevins Labio 8699 
Naevius Libanus 5503 
Naevius Manes 8696 
L. Naevius L. f. Panllinns 2077 
L. Naevins L. f. Philipp[ns] 7224 
C. Naevius Philotimus 7911 
M. Naevius Proculns 2858 
Q. Naevius Propincns 2S87 
M. Naevius M. f. Restitutus 7258 
L. Naevins L. I. Romanus 1896 


N. Naevius Rnfus 2020 

TIT.  AIA(IOI)   NAiB(IOZ)  'ANTQ- 

NIOZ  lEBHPOZ 8837 
L, Naevius Surdinus 6124 
L. Naevius Verns Roscianus 2603 
L. Naevius L. L Urbauns 1896 
Naebia Amoebe 7697 
Naevia L. I. Secuuda 8746 
Naevia L. et D. I(iberta) Viola 1896 
Naevoleia L. lib. Tyche 6378 
Nam . . Sabina 4567 
P. Nauouius Diophantns 3595 
M. Narins 6123 

P. Nas[e]Ilius Pr[oc]Iianu8 4191, Nasel- 
lius Proclianns 2613. 4048 
M. Nasellins M. f, Sabinns 6507 
Nasellius Vitalis 6507 
C. Naseunius Marcellus 4402 
C.NasenuinsC.f.Marcellus senior 2741, 

C. Nasenn(ins) Marcellns 1429 
C. Nasenuins Saturniuus 2741 
Naseuuia Helpis 2741 
Naseuuia M. f. lusta 649S 
Nasidius Vitalis 6509 
Maxima Nasia Cu. f. 3213 
M. Nassius Phoebus 1989 
M. Natrouius C. f, Rusticus 1891 
*Navius lanuarins 4100 
M. Nellins M. f. 5323 
Nelpia M. I. Hymnis 8341 
M. Nemonius Callistus 4326 
Nemonius Eutyches 6320 
M. Nemonins M.  filius Eutychiauns 

4326. 6320 
M. Nemonius M. filins  Gemelliauus 

6820 
C. Nemonius Senecio 2469 
Nemouins Silvanns 6582 b 
Nemonia Calliste NemoniEutychetis 

6320 
Nemonia lannaria 6320 
Nepotinius Nepotianus 9329 
lEHTOI NEPANIOZ KARITnN 6460 
C. Neratius Fufidius Annianus 1131 . 
Naeratius Cerealis (Neratius 731) 

V. c. 731. 1245. 5718 
Neratius Corellins 6509 
L. Naeratius Diadumenus 6509 

L.  NeBATIUS  MARCELLtrS  2001   cf. 

1032 , Neratius Marcellus 6509 


104 


Indices. 


Nbratitjs Palmatub V. [c.] 5643 a 
[M. NerJatius Pansa 4537 

Neratius Priscub 1131. 1132 
L. Neratius L. f. Priscus 1033. 1034 
L. Neratius L. f. Pr[i8CU8?] 1034 
C. Neratius Fupidius Priscus 1132 
L. Neratius C. f. Proculus  1076 
C. Neratius C. fil. C. n. C. pron. C. 
abn. Proculus Betitius Pius Maxi- 
millianus 6485 
Naeratius Scopius V. c. 1246 
Neratia Marullina c. f. 1130 
L. Nerfinius Potiti 1. Primus 7497« 
Sex. Nerianus Romulus 8221/2 
Nert(ius) Celerinus 9103 
L. Nernsius Mithres 7542 
Nevius Eutychianus 2179 
Nevius Numidianus 5555 
Nevia Galla clar. et inl. fem. 1279 
Nevia Prisca 8237 
Nican(ius) Honorat(us) 5475 
Nican(ius) Maximus 5475 
Nican(ius) Restitutus 5475 
C. Nicius Agrippiu(us) 5475 
Q. Niciu[s], Q. Nici Pudentis [f.] An- 

nianus 5475 
Q. Nicius Pudens 5475 

Sex. Nig SoUonius 4903 

C. Niger C f. 2247 
Nigidins Aelianus 4620 

Nigidius Censorinus 2421 
Cn. AUeius Nigidius Maius 5143. 5144. 

6035 
Sex. Nigidius Primus 4901 
Nigidia Eutychia 2818 hi8 
Publius Nigrinius Dexter 5374 
Publius Nigrinius Martialis 5374 
Nigrinia Auxesis 3687 
Nimp[h]ydia v. Nymphid- 
Ni»(N)iu8 Hasta 8682 
Q. NiNNius Hasta 5918 a 
M. Ninnius M. f. Polli[o] 6389 
Nipius Aquila 1997 
L. Nir(aemiu8) 6398 a 

L. Niraemius A. f. 6356 
*C. Nisius I[n]fantio 6417 b 
Noi. (Novius?) luenalis 4856 
Q. Nolcennius 6124 
Nomelia 2982 
Nonius 3362 


. . . 3362 
Livius Anterotianu» 


C. NoNius C. F. M. N. 895 
L. NoNius 6124 
Lucius (Nonius) 
P. Nonius P. f. 

6139 
L. NoNius Asprenas cos. a. p. Chr. 6 

8530,  L. AsPRENAS  5940.  5941, 

Abprenas 151. 927; alim L. No- 

Nius Asprenas 927 
[L. NoNJius L. FiL. [AspJrenas 884 
P. NoNius Aspeenas 192 
M. NoNius M. F. Balbus 896. 896«. 

5527 
C. NoNius Bassus Salvius Liberatjs 

{vel  C.  Salvius Liberalis No- \ 

Nius Bassus vel Salvius Libe- 

RALis NoNius Bassds vcl C. Sal- 

VIU8 Liberalis) 5037 
L.  Flavids  Silva  Nonius  Bassu» 

5033. 5043 

C. Nonius C. f. Caepian[us] 2739 
Nonius Datus 5795 
N[o]nius Felix 4485 b 

M. NoNius Gallus 895 

D. Nonius D. 1. [G]or[g]onius 5246 
NoNius Gratilianus c. V. 7219 

C. Nonius lustinus 5009 

Sex. Nonius luvenalis 3362 

Q. Nonius Q. f. Lab(eo) 5431 

M, NoNius Macrin(u8) 3986 

[M.  NQNIOZ]  MAKPE][N0Z]  8880 

L. Nonius Marcellinus 9149 

Nonius Marcell[us] Herculius 294S 
L. Nonius L. f. Martialis 2134 
M. NoNius (M. [f.] 1148) Arrius Mu- 
CIANU8  (c.  V. 8761)  C08. a. 201 
1148. 8761, M. NoNius Mucl^us 
1346, NoNius MuciANUS 5050 a 
A. Nonius A. 1. Onesimns 8620 
L. Nonius L. f. Pansa 6230 
M. NoNius M. F.  Arrius Paulinu» 
Aper c. V. 1150 

NoNius Philippus 502 

Nonius Placidus 8479 
M. Nonius Placidus {fil.) 8479 
Q. NoN(ius) Priscus 3446 
M. Nonius Probus 2160 

Nonius Proculus 5008 
L. NoNius QuiNTnjANus L. F. Sex. n., 

C. SOSI PRONEP. 934 


I. Nomina virorum et mulierum. 


105 


% 


Sex Nonitjs Quinctilianus 9387 

Nonius Restitutus 6509 
M. Nonius Romanus 9302 
L. Nonius Rufus 2574 

Nonius Severus 2186 
Sex. Nonius L. f. Severus 2574 
P. Nonius Silvanus 1168 

L. NONIUS TORQUATUS AsPRENAS 7869, 

L. NoNius Calpurnius Torquatus 

ASPRENAS 9059, TORQUATUS ASPRE- 

NAS 5287 
L. NoNius Verus V. cons. 1218 
M. Nonius Verus 4618 
NoNius  VicroR  Olympius  v.  c. 
4267». b. c. d. e 
C. Nonius C. f. Ursus 5009 
Nonia C. f. 5999 
Nonia Crispinilla 1483 
Nonia Fortunata lib. 2134 
Nonia Fortunata 7933 
Nonia Heraclia 2039 
Nonia Lixitana 5008 
Nouia Severin(a) 8479 
Nonn(ius) Ferox 7042 

Nonnius Sura 2887 
Norbaneins Thallus 9308 

NORBANI  7381» 

C. NoRBANUS 5050 16". 5283 
L. NoRBANus 5283. 7228; idem L, Nor- 
BANUS  Balbus  5982,  Norbanus 
Balbus 7881 
C. Norbanus Flaccus 9349,  C. Nor- 
banus 5283,  NoRBANUs Flaccus 
7381 
C. Norbanus Primus 2003 
C. Norbanus Flacci 1. Quietus 4961 
C. Norbanus Sorex 5198 
Nostia Daphnidis 1. Cleopatra 7618 

Nostia O. 1. Daphne 9426 
Novellinius Mallus 4562 
Novellii (domus Novelliana) 3448 

TORQUATUS  NOVELLIUS  P.  F.  AmCUS 

950 
C. Novellius C. f. Expectatus 8017 
NoveII[i]U3  Marcianu[s  Pjrimuli 
filiu[8] 4822 
C. Novellius Natalis 6374 
C. Novellius Vict. 6783 

Novellia TertuIIina 6783 
Novercinius L. f. Pollio 6297 


Novianius Mogetius 7085 
Novionia Motuca 7754 
C. Novius Amaranthus vema 8846 
Novius Blesamus 7711 
L. Novius  Crispinus 6847. 6850,  L. 
Novius Crispinus Martialis  Sa- 
turninus 1070 
Novius Elphideforns 5482 
C. Novius Minyas 8345 

C. Novius Priscus 8976, Novius Pbis- 
cus 9328 

D. Novrus Pmscus 9052 
D. Novius Priscus 6050 
L. Novius Priscus 4181 b 

Q. Novius Q. I. Protem(u8) 6302 

C. Novius RusTicus VENxn^^Eius) Apro- 

NLANUS 8976. 8976» 
Q. Novius Secundinus 6534 
Q. Novius Q. f. Secundinus 6584 
C. Novius 0. 1. Trophimus 8846 

Novia Candida 3977 

Novia Crispina 1091 

Novia Synerusa 8846 
•  Novia Synerusa lib. 8346 

Novia Victorina 1904 
Numasios 8561 
Numerius 2483. 3684 

NuMERius Albanus V. c.  5699 
L. Numerius Albanus 2160 
C. Numerius Decianus 7150 
P. Alfics P. f. Maximus Numkr(ius) 

Licinianus 2931 
P. AiiFius Avitus  Numbb(iu8)  Ma- 

TERNUS 2931 

Numicius 7900 c 
P. Numicius P. 1. BeruIIus 7900 b 
P. NuMicius PicA Caesianus 911 

Numisenus Crescens 6110 

L. Numisius 3207 
P. Numisius P. f. 5637. 5637 b 
S. Numisius Carus 7841» 
M. Numisius Clodianus 6828 
L. Numis(iu8) Eroticus 7841 b 
Sex. Numisius Fortunatus 6718 

Numis(ius) GemeIIu[s] 2486 
Q. Numisius Q. I. Legio 3611 
P. Numisius Mario 4972 
Q. Numisius Maritimus 7224 
Cn. Numisius Cn. fil. Modestus 6980 
P. Numisius Nepos 2176 


106 


Indices. 


Num[i]siu8 Numisianus Attic. 7219 
L. Numisius Optatus 6384 

Numisius Praetextatus 8926 

Numisius Primus 8926 
C. Numisius S[p. f.] Primus 2824 
L. Numisius Primus 6384 
Q. Numisius Primus 8926 

Numisius Quintianus v. p. 499 
M. Numisius M. f. M. n, Quintianus 

5007 
. . Nius L. F, Gallus cet. NuMisros [S]a- 

Bmus 1038 
L. Numisius L. f. Splendidus 7841 c 
L. Numisius Stic(h)us 9255 

Numisi[u]s Tacitus 7227 

Numisia 7841 d. 8494 

Numisiae 5983 a 

Numisiaes et Septiciaes 1. Chloe 8494 

NuMisiA L. F. Maximilla 4925 

Numisia Paulla 2824 

Numisia Pusilla 8324 
M. Numistrius Fronto 3785. 6393 
L, Numistronius L. f. Decian(us) 5324 
Numitorius 6382 
C, Numitorius Asclepiades 8400 
P. Numitorius Hilarus 9051 
C. Numitorius Norbanus 5161 f 

Numitoria C. f. Moschis 2742 
Q. Nummius Q. 1, = Koivtoc Nv/ifiiog 
KoLvTov 9417 
NuMMros Albinus co8. a. 206 7266 

Nummius Albinus 3042 
M, NuMMros Albinus cos. a. 227 1219 
M. NuMMros Albinus v. c. (signo) Tri- 

TURBH 1238 
L. Nummius L. 1. Chilo 1951 
C. Nummius C. fil, Constans 2083 
M. Nummius Euhodus lib. 1149 
T. RusTius NuMMius Gallus 7358 
M. Nummius lustns 6528 
P. Nummius P. 1. Pamphilus 7483 
M.  NuMMros  IjMBRros  Primus  M,  f, 
Senecio Albinus cos. a. 206 1149 
M. Nummius Proculus 7599 

Nummius Secundus 1238 

NuMMros Tuscus v. c. 643 

Nummia C. f. Dorcas 3169 

Nummia Panope 7402 

NuMMtA Varia c. f. 6110. 6528 
C. Numolei(us) Cn. f. 3397 


C. NuMONros Vala 8758 
Numonia Bella 7648 

L, Numpidius L, 1. Philomelus 1926 

*Nun, Hermogen[es] 1433 

Q. Nunnius Alexander 4086, 4087 
Q. Nunnius Lunesis 3219 
Cn. Nunnius Martialis 5851 
Q. Nunnius Montanus 3219. 7227 
Q. Nunnius Telephus 4098 

C.  NUNNULEroS  C.  F. NUDUS  =  NUNNU- 

LEius 3414 
Q. Nutrius Paulinus 2157 
Nutrius Valens 5466 
L. Nutrius Valens iun. 5466 
L, Nutrius Venustus 1986 
C, Nymphidius Sabinus 1322 
Nimp[h]ydia (sic) 8495 
Nymphidia Quartina 5130 

Obellius 6407 a 
M'. Obelli(us) M. f, 3688 d 
Q. Obellius Q. lib. Aequalis 6637 a 
M. Obellius Firmus 6403 
L. Obellius Lucretianus 6388. 6392 
C. OfiELLros Ru[fus] 5926 
Saluta Obel(Iia) 78261) 
Saluta Obellia L. Hel(vi) Q. 7826 c 
Obellia Threpte 7536 

C. Obinius C. 1. Epicadus 7372 
C. Obinius Favor 5381 
C. Obinius C. f. Ruf(ns) 5367 

Q. Obsequentius Severinus 6600 

Obstoria Beli[c]a 8074 

P, Obulcius D. I. Demetrius 5246 

C. Occeius Niger 6105 

C. Occius M. f. 6356 
C. Occius Similis 2160 

P. Ocilius Priscus 2005. 2006 

OcLATiNros  Adventus  466.  505.  2618. 
3253. 4322 

L. Oclatius 2264 
T. Oclatius Athenagoras 7742 
C. Oclatius C. f, Modestus 5502 
C. Oclatius Zosimus 6667 
Oclatia Anthis 6667 
Oc[I]atia L. I. Expectata 2264 

A. Ocratius M. 1. Alex. 6303 

Ocresia (mater Ser. Tullii) 212 

A. Octavius C. f. 5323 
Octavius 7242 


I. Nomina virorum et mulierum. 


107 


€. OcTAvius C. F. C. N. C. PR[0N.], patcr 

Augusti 47 
[C]N. Oc(TAvius) 8646 a 
Cn. Octavius Q. f. 8888 
D. Octavi(us) D. f. 8395 
L, Oc(tavius) 8646 b 
L. Octavius L. f. 2828 
M. Octavias 3611 
P. Octavius P. f. 6303 
P. Octavius T. f. 931» 
•Q. Octavius D. 1. Antimachus 1945 
M. Octavius Asclepiodot(us) 1428 
M. Octaviu3 M. I. Attalus 7242 
€. Octavius Octaviae Augusti sororis 

1. Auctus 1877 
€. Octavius Caecilianus 2385 
C. Octavius M. f. Capito 6705 cf. 6708 
Cn. Octavius Titinius Capito 1448 
M. Octavius Carpus 7315 
Q. Octavius Celsus 2655 
L. Octavius Charito 3372 
L. Octavius M, f. Clemens N . . ulla 

6705 
<5- Octavius Commun(is) 7325 
L. Octavius C. f, Crassus 4898 

Octavius Emeritus 9294 
A. Octavius Eros 6603 

Octavius Falacer 6122 
A. Octavius Faustus 7227 
€. Octavius P, C. 1. Faustus Miccus 

6619b 
Sex, Octavius Sex. f. Felicianus 6210 

Octavius Felix 7857 
L. Octavius Felix Octavianus 9403 

' Oxza.{o]vioq 'Pqovtcuv 8872 
€. Octavius Fro[n]to 2899 ; alius rdiog 

'Oxxaoviog [<Pq]6vtiov 8872 
€, Octavius C. f. Graechin(us) 5546 
C. Octavius Oct(aviae?) 1. Hermodorus 

7982 
€. Octavius Q. fil. Honoratus 2655 

OCTAVIUS lULIANUS  9179 

L,  OcTAvius  cet.  Salvius  Iulianus 

Aemilianus 8973 
OcTAvius Laenas 952 
. . Octavius Laenas 5364 
S(ke.) Octavius L(a)enas cos. a. 131 

6209,  Sergius  Octavius Laenas 

pontlanus 952 
P. Octavius Laetus 8557 


A. Octavius A. f. Ligus 135. 142 

C. Octavius L, f. Macer 4898 

P, Octavius P, fil. Marcellinus 2049 
M. Octavius M. [I.] Marcio 7242 
L. Octavius L. f. Martialis 4898 
Q. Octavius Modestus 2157 

D. Octavi(u8) D. 1. Modiari(u8) 8395 
M. Octaviu[s Ono]mastu8 7265 

Oct(aviu8) Paternus 4306 
C. Octavius Pedo 4364 
C. Oc[tavius C. I.] Phila[rgyrus] 6475 
P. Octavius A. 1. PhiIom[usus] 7999 

Octavius Piso 2187 
L. Octaviutf Primigenius 7243 
M. Octavius Primigenius 7620 
Q. Octavius Q, 1, Primus 6699 
€. Octavius Pudens Caesius Honora- 

tus 1357. 1357» 
M, Octavius M. f. Quietus 6073 
Cn. Oct(aviu8) Ilu[fus] 7860 
Cn. Octavius €n. f, Rufus 139 
L. Octavius L. f. Eufus 5673 

OcTAvius Sabinus V. c.  2548 
Cn. Octavius Sabinus 6579 
C. OcTAvius  App.  S[ue]trus Sabinus 

c. V. 1159, SuetritjsSabinus4616 
Q. Octavius L. f. Sagitta 6532 
Q. Octavius L. f, C. n, L. prou. Sa- 

gitta 9007 
P. Octavius Saturianus 2157 
C. Octavius Secundus 9107 
Cn. Octa(vius) Secundus 1467 
L. Octavius Secuudus 7243 
L.  Octavius  L.  I.  Secundus  maior 

7243 
...us D. f . . . Octavius Se[c]andus 

2080 
L. Octavius Servandus 7556« 
[Oct]aviu8 Silanio 7880 
Octavius Sosinianus 6122 
P. Octavius M. f. Staberius 6705 
P. Octavius P. lib. Successus 6314 
C. OciAvius Tmius Tosslanus L. Ia- 

OLENUS Priscus  lOl^add.  cf. L. 

Iavolenus Priscus supra p. 77 
(C. Octavius) Trophimio 4364 
€. Octavius C, f. Valens 2394 
P. Octavius P. f. Verecundus 6708 
C, Octavius C. f. Verus 6457 
L. Octavius L. f. Verns 3950 


108 


Indices. 


C. Octavius Vitalis 8733 
L. Octavius L. f. Vitulus 5388 
'OKTAOYIA  »/  KaiaaQoq  ddeXtprj 

{Octavia maior) 8783 
OcTAviA  Augusti  soror  (Octavia 

minor) 1877 cf. ind. III 
OcTAviA divi Claudi f. 8120 cf. ind. 

III 
Octavia 547 Ib 
Oct(avia?) 7982 

Octavia Apro (= 'A<pQcu) 8135 a 
Octavia Crescentina 8437 
Octavia A. 1. Epichar^is) 7507 
Octavia Euhodia 3950 
Octavia Hermione lib. 2049 
Octavia D. 1. Olumphia 7897 
Octavia Quinta 3717» 
Octavia Saturnin(a) 3040 
Octavia Thetis 1608 
Octavia Tigris 6699 
Octavia C. f. Vera 6457 
Octonius Tertius 7075 
Ofania C. f. Quarta 907 
M.  Ofasius  Firmus  Marus  Cornelius 

Mari f. Cossinus 3697 
Oiil(iu8)  5083 a 
L. OfiUius Artemidorus 8392 
Lncius (Ofillius) Eutyches 8392 
C. Ofilius Hermes  7213, lo. 24, Qfilius 
Hermes 7213,1* 

[OfiJlius Macedo 5050» 

Ofilius Valerius MACEa)0 5934 
'Sikog  'OcptWlioq  M.  v\j,]oq  Maxs- 

d(6[v] 8849 
C. Ofillius Proculus = Fdiog 'O^eA- 

kiog IlQoxkog 111 
Q. Ofillius C. f. Euf(us) 5404 
Lucius (Ofillius) Septimanus 8392 
M. Ofillius Tertius 7716 
Ofillia A. f. Bassa = ^0<pekkl« Avlov 

&vydTTiQ Bdaaa 111 
Ofillia Myrtis 7933 a 
OfiUia Parata 2117 
Ofillia Quinta 5023 
Ofillia Vitalis 8392 
L. Ogius Patroclus 8369 

. . Ogulnius 7461 

M. Ogulnius M. I. Rufio 8161» 
L. Olienus L. f. 3770 
L. Olius L. I. Primitivus 6073 


C. Olius Primus 6383 
C. Olius Salvius 6005 
Ollia Primilla 7235» 
Omidia Basilissa 8478 
M. Opellius Adiutor 4004 
M.  Opellius  Diadumenianus) 


cf. ind. 
III 


c. p. 461» 
M. Opellius Macbinus c. v. 461 J 
Opiceraia Q. 1. Acris 3311 
Opilius Pedo 9131 
L. Op(imius) 8578 
Oppidia C. f. Rufa 6513 
L. Oppius 6123 

AevxLog ^Onniog 8765 not. 

L. Oppius L. f. = Aevxiog "Onmog 
Aevxiov 3206 

L. Opio(s) C. I. 3215 

P. Opio(s) P. f.  7819 c 

M. Oppius Agroecus 9282 

P. Oppius P. 1. Anteros 7898 

C. Oppius C. f. Bassus 2084. 2085 

C. Oppius . . Capito 6492 

M. Oppius Capito Q. Tamudius Q. fil. 

T. n. T. pr. n. Milasius (Milas- om. 

6573) Aninius Severus 6572. 6573 

Oppius Felix 4724 
L. Oppi(us) L. f. Flacus pat(e)r 7819 i " 
L. Oppi(us) L. f. Flacus filius 7819 k 

Oppius Fronto 5710 

D. Oppius 0. I. laso 3614 
Q. Op(pius) lustus 8653» 

C. Oppius C. I. Leonas 6048 

C. Oppius Lesbius 7898 b 

P. Oppius Marcellinus P. n. P. pron, 

P. abn. 6484 
P. Oppi(us) L. 1. Pilonicus 3127 
M. Oppius Placidus 4952» 
T. Oppius Proculus 6124 
L. Oppius Quietus 7651 
0. Oppius Sp. f. Rufus 6276 
[C. Oppius S]abin(us) 6126 
C. Oppius C. f. Sabinus Iulius Nepos 

M'.   VlBIUS   SOLLEMNIS   SeVERUS 

1059 
Oppius Severus 2475 
/Oppius Silbester 6112 
Cn. Oppius Soterichus 2475 
C. Oppius Verus 5772 
Oppia 6285 
Oppia M. f. 7918 


I. Nomina virorum et mulierum. 


109 


Oppia Sex. et D. 1. Eunoea = Oppia 

6261 
Oppia OD. 1. Felicia (sic) 8416 
Oppia C. ). Theano 7972 
Opponia C. 1. Tertia 6689 
Opsilia S83 
[P. Ops]torius Saturninus = Opstorius 

5441 
. . Opsturius ... 4281 
Optatia Siora 4134 
M. OpticUlus Helpistus 6074 
Orana Hilara 8550 
Orbicia 7. 1. Procula 6567 
L. L. Orbieis L. I. 9366 
L. Orbius M. f. 9365 
Aevxioq" Og^ioq Atvxiov Jitpikog 9366 
L. Orbius Felix 2381 

Orbius Laetianus 4315 b 
Afvxiog  "Oq^ioq  Atvxiov  Aixivog 
9366 
Orbia M. f. 3974 
£.. Orcev[i]U3 4020 

L. Orcvio(8) C. f. 781 9 e 
M. Orcevio(8) M. f. 7819 d 
Q. Orcvius Q. 1. 7819« 
X. Orcivius Maritalis (sie) 7226 
Rodo Or[cevi(u8)] . . . 3683» 
Orcevia Numeri 3684 
Orcivia Autbis 7737 
Orcivia Phoebe 3868 
■Q. Orfius Cupitus 9053 

Q. Orfius Q. f. Fiaccus Caesius 6544 
Q. Orfius Fulcinius 3701 
Orfius Veritas 7220 
Orfia Attice 4030 
Orgetia Sisia 7112 

Orgetia Ursa 7112 
Sex. (Sext. 7037) Orgius  Suavis  4631. 

4632. 7037 
)rtesi- V. Hortensi- 
fM. Oscius Drusus 89 10 

Oscia 0. 1. Primigenia 8365 
Osidius V. Hosidius 
Ost(iensi8) Appianus 6153 

Ost(ien8is) Asclepiades 6153 
A. Oatiensis Asclepiades 6152 
Ost(ien8is) Callistus 6153 
Ost(iensis) Epafroditus 6153 
Ost^iensis) Eutychus 6153 
Ostuensis) Hermes 6153 


08t(iensis) Liberalis 6153 
Ost(iensi8) Polygonus 6153 
Ost(iensis) Primion 6153 
Ost^iensis) Sabinus 6153 
Ost(iensis) Sanctus 6153 

M. OSTORIUS SCAPULA  230 

Ostoria Successa 4407 
Otacilii 8334 
Cn. Otacilius Cn. f. 2483 
. . Otacilius Suisetarten f. 8888 
D. Otacilius Eudoxus I. 1984 
D. Otacilius Felix 1. 1984 
M. Otacilius Fructus 6861 

Otacilius Fuscus 2070 
D. Otacilius Hilarus I. 1984 
M'. Otacilius Idmon 6049 
L. Otacilius Q. f. Panthera 140 
Sex. Otacilius M. f. Restitutus 6861 
Otacilia Hilara 1984 
Otaciliu lu . . . 9300 
Otacilia Libas 7871 
Otacilia Matrona 3965 
Otacilia Narcisa 8505 
Marcia Otacilia Severa 505 seg. 
cf. ind. III 
C. Otidius P. f. lovinus 6811 

Q. Otidius P. f. Praenestinus 6811 
L. Ovinius M. f. 2021 
L. OviNius Afrikanus c. m. p. 8093 
M. TiNEius  Ovmius  L.  f.  Castus 

Pulcher c. V. 1207 
M. Ovinius Faustus 5677 

OviNius Gallicanus V. c. 716 
L. Ovunus CuRius Proculus Modia- 

Nus Afrikanus 8093 
L. Ovinius L. f. Rufus 2021 
C. OviNius Tertullus 8915, 'OOYI- 

NIOZ TEPTYAAOZ 423 
M. Ovinius L. f. Vopiscus 2021 
Q. Ovius Ov. f. 5880 

Ovia C. lib. Vitalis 6517 

P. P. L 4900 
L. P. PosTUMUs 5847 
Paacil- V. Pacil- 
L. Pacatius Tyrannus 6588 
Pacatia Servanda 7591 
. . Pacceius L. f. 6171 
Paccius 2483 
C. Paccius C. f. . . . 5051 


110 


Indices. 


Q. Paccius M. f. 5329 

Sex. Paccius Ka[es. f.] 4024 

Sex. Paccius M. [f.] 4024 

C. Paccius C. 1. Ano[ptes] 5051 

Annius Paccius Aristaenetus 7997 

Paccius Charito 8386 
N. 1'accius N. f. C[h]ilo 6389 
M'. Paccius Hermes 6559 
M. Paccius C. f. Marcellus 2639 

Paccius Mercuriales 5466 
L. Paccius L. f. Nonianus 4850 c 
C. Paccius Pastor 4772 
M. Paccius M. 1. Phiiem. 6302 

[C. Paccius] C. 1. Pote 5051 

Q. Paccius Quietus 7533 
C. Paccius Rogatus 6833 
M. Paccius Rufinus 1163 
L. Paccius L. f. Varus 8288 

Paccia Marciana 440 

Paccia Prima 2214 

L. Paccia Valeria Satumina 7203 

Paccia Zosime 1496 
Q. Pacidaeus Q. C. 1. Auctus 8412 
Pacideius Carpianus sen(ior) 5014 

Pacideius Carpianus iun(ior) 5014 
L. Pacideius L. f. L. n. L. pron. Car- 
pianus 5014 

Pacideia Makcia c. f. 5014 
L. Pacidi(us) P. [f.] 6132 ■> 
Paciii-: 
P. Paacilius 5991 
L. Pacilius Taur(us) 4178 
P. Pacil(ius] . . [f.] . . Zenon Laetus 
3815 

Pacilia T. i. Severa 2423 
L. Paconios Ti. f. 6130 

Paconius Castus 2400 
P. Paconius Graptus 2868 
Q. Paconius Q. f. Lepta 5770 
P. Paconius Niger 2868 
L. Paconius L. f. Proculus 2723 
L. Paconius L. 1. Trup(o) = Aevxioq 
Ilaxwviog Asvxiov Tgvcpwv 9237 

Paconia Nais 2070 
P. Pactumeius C. 1. 3397 
P. Pacttimeius P. f. Clemens 1067 
Q. Pacttjmeius Fr(o)nto 5049 c/". 1001 

Pactumeius lucundus 7860 a 
Cn. [Pacjtumeius Syntrophus 6074 

Pactume[i]a Vev ... 1001 


L. P[a]cuvius L. f. Severus 6270 

Pacuvia Soteris 6058 
A. Paenius Felix 4443 d 

L. Paenius Ro . . . 4443 d 
C. Paeticus Sex. f. Firmus 5622 

Sex. Paeticus Q. f. Tertius 5622 
[Q.] Paetin(iu8) Senilis 3705 

Paetinia Paterna Paterni fil. ^^^O- 
C. Paetius Rufus 4010 
C. Pagidius Homullus 7883 a 
Pe(tti08?) Pagio(s) 3897 
Sex. Palpellius P. f. Histee 946 
P. Palpellius P. f. Clodius Quiriuali» 
2702 
M. Pandius M. f. 6303 
Q. Panentius Quintianus 2866 
L. Pantilius L. f. 6260 bis 

[C. PANTULEItrS  Gba]ptiacu8  =  DAN- 
TOYAEIOZ rPA^nriAKOZ] 5337 
L. Papinius Verus 8459 

Papinia Felicitas 8441 
Papirius 2164 

Papirii = JlansiQioi 3466. 3467 
Gn. Papeiritjs C08. a. u. c. 641 9417 

cf. 28 not. 
P. Papirius P. f. 2483 
C. Papirius Aelianus 2432 
Cn. Papirius Aeuanus (Gn. Papimus- 
AiLiANUs 4203) cos. a. 184 1429. 
3428. 4130. 4203. 6234 
C. Papirius Aequos 246 
C. Papirius Athenainis 1. Anteros 1957 
L. Papirius Apelles 6601 
. . [PjAPiRius Caebo 28 
C. Papirius C. f. Carbo 909 
C. Paperius C. f. Caebo cos. a. 634 

25 cf. 28 not. 
Cn. Papeirius Carb(o) cos. a. 670 5734 
[L. Papieics Cuesoe] 53 
Cn. Papirius Eumelus 4891 
L. Papirius Festus 2157 
L. Papirius L. I. Mandatus 6601 
Papiri[us] Marcelli[nus] 8502 
Papirius Marcellus 8502 
C. Papieius C. f. Masso 907 
Papir[iu]s Maximinu[s] 7521 
Q. Papirius Q. f. Maxi[mus]  1893 
. . [P]apirius Oriens 5670 
L. Varius Papirius Papiriauus 668 1 
C. Papirius Threptus 6706 


I. Nomina virorum et miiliernin. 


111 


Papirins Vitalis 6122, alius 7674 
Paperia 3235 

Papiria D. 1. Athenais 1957 
Papiria Vitalis 2432 
. Papius Sex. f. 2234 
L. Papins L. f. 6297 
L. Papius Sex. f. 2234 
M. Papius M. f. 3784 
M. Papius Sex. f. 2284 
Sex. Papius N. f. 2234 
C. Papius C. 1. Apelles 1947 
C. Papins Asclepiades 1837 
M. Papius Kanns 8893 
C. Papius Capito 400 
C. Papius Celsus 8893 
Cn, Papius Chilo 8290 
C. Papius Eusebes 2001 
A. Papius A. 1, HiJarus 8295 a 
L. Papius L. 1. Phaselus 7483 
L. Papius L. f. PoUio 6297 
C. Papins C. 1. Salvius 1947 
. . [Papius] Papiae 1. Stephanus 5734 
Papia 5734 

Papia C. 1. Cleopatra 1947 
Papia Erotis 1. 1837 
Papia A. 1. Secunda 8295» 
M. Papuleius Latro 3629 
L. Paquedius Festus 3512 
Paquius 6406 1> 
M. Paquius Aulauius 5982 
P. Paquins P. 1. Azmenus 6525 
M. Paquins M. 1. Dama 7494 
C. Paquius Epigonns 6985 
G.  Paqnius  Optati  lib.  Pardala(s) 

6985 
P. Paquius Procnlns 6406. 6434 
P. Paquius Scaeva, filius Scaevae, 
CoNsi NEPOS, Barbi pkonepos 915; 
P. Paquius, Scaevae et Fi^viae 
filiu8, consi et dldiae nepos, 
Barbi  et  Dirutiae  pronepos, 
ScAEVA ibid. 
Sex. Parianus Serenns 6124 
Q. Parfidius Primns 6027 
L. Parins Hermes 3993 
*Partegoria . . ro . . . e 2313 
T. PartuUius Agathopus 8309 a 

PartuIIins Pacatns 8309 a 
Passienius .... 9292 
C. Passienus Crispus 7061 


C. Passennus  C. f.  PauUus Proper- 
tius Blaesus 2925 
Passienus Rufus ifilitis eitis qui se- 
quitur) 8966 
L. Passienus Rufus 99. 120, L. Pas- 
siENUs 3071 , Pas8[ienus] Rufus 
8966 
C. Fabius C. f. Passienus Saturninus 

6208 
C. Passienius C. f. Cossonius Scipio 
Orfitus c. V. 1199 
Passenia Petronia c. f. 8661 e 
L. Passerius [RomuJlus 4051 
Turus Patalius Granp. Opia(vi?) f. Dalm. 

5322 
Paternius Matemus 4724» 
T. Paternius Perpetuus 4792 

Pat[e]r(niu8) PoUio Sill. 7049 
M. Paternins Vitalis 4597 
M. Pateron[i]us Secundus 9270» 
Patius Firmus 2452 
A. Patlacius Q. f. 5318 
Q. Patrius Q. f. Victor 8298 
Patulci(i) 8391 

Patulcius Diocles 8391 
Patulcia Exoche 6592 
Patulcia Trophime 2057 
C. Paulinius Instus 4192. 4192 a 
C. Pansculanus C. f. Maximus 5068 

C. Pauscnlanus Rufus 5063 
C. Pautina Lamyrianus 7226 
A. Paxaeus Philoxenus 8088 
A. Paxaeus Rufus 8088 
A. Paxaea A. 1. Nardis 8088 
Cn. Pedanius 8582 
L. Pedanius Clemens 5486 
L. Pedanius L. lib. Enphro 5486 
nEAANIOI  4>OYIKOZ  SAAEINA- 
TQP 8822 
Cn. Pedanius Salinator 1987 
Q. Pedius 3102 
Cn. Pedius Cascus 1990. 1991 
[S]ex. Pedins Sex. f. Lnsianus Hiru- 
tns 2689 
Pedia Epictesis 1566 
M. Peducaeus Priscinus co8. a. 110 2004 
M. Peducaeus Priscinus cos. a. 141 

2666». 6138 
Q. Peducaeus Priscinus 9059 
L. Peducaeus Satnrninns 1935 


112 


Indices. 


Peducaea Festa 5230 
Peducaea C. f. Severina 1935 

P. Peilius L. f. 3708 

Plaucus Peliani(o) Pelioni f. 5946, 46 

Pellia L. 1. [PJsyche 7934 

Q. Peltrasius Maximus 4721 

L. Percennius Maxim. 2853 
L. Percenius L. f. Rogatus 4489 

Pereli(u8) 5161 b 

A. Perennius Merulinus 6392 cf. 6388 

M. Perpbnna 4053,  M. Pebperna 45 
Sextus Perpenna Firmus 8160 
Petkonius Perpenna Magnus Qua- 

DRATIANUS V. C.  Ct iui.  5703 

M. Perperna M. f. Potitus 7483 

L. Perperna Priscus 6579 

T. Perperna T. f. Quadra 9040 
C. Perpernius 5083 a 
L. Pescenius T. f. 3188 

Q. Pescenn[ius] . . [f.] 3479 

St. Pescennius L. f. 7201 

Q. Pescennius Chrestio 8542 
Pescennius Flavianus 59 J 8* 

. . [Pes]cennius Q. f. Ga 5419 

L. Pesc(ennius) Honoratus 3831 
Pescennius Natalis 5918" 

C. Pescennius Saturi f. Saturus Cor- 
nelianus 4454 
Pescennia Auge 7877 
L. Pessedius Agilis 2077 
L. Peticius M. f. 6304 

Q. Peticius M. f. 6304 

P. Peticius P. 1. ApolIodoru[s] 6204 

T. Petidius T. f. Cessinus 6553 
C. Petidius Primio 6539 
Petiganus Placidus 4691 
Q. Petillius Q. f. 139 

T. Petillius P. f. 154 

Q. Petillius Attalus 8408 

Q. PETII.1JUS Ceeialis Caesius Rufus 
1992 

Q. Petilius Felix 6187 
Petilius Marcellus 2156 

L. Petilius Nepos 5503 

Q. Petilins Q. f. Secnndus 2275 

C. Petilius Venustus 4871 
P. Petinius 6123 

Petinius {vel Petinus) Aper 6655 
C. Petronius 3522 

C. Petronius C. f. 8521. 9138 


C. Petronius C. f., Crispinia natus 4950 
M. Petronius .... 3394 
P. Petronius 4448 b 
P. Petronius P. p. 9338,3 
L. FuLvius cet Petronius Aemilia- 
NUS 1171. 1172 

G(avius) P(etbonius) Aem(ilianu8) 
86981) 
P. Petronius Afrodisius 2846 
A. Petronius A. I. Alexander 7498» 
P. Petronius P. 1. Amphio 4876 

Petb(onius) Annianus V. c. 8938 

Petronius Aquila 2459 

Petronius Athenodorus 9363 
L. Petronius Callistratus 3803 

Petronius Celer 5795 
C. Petronius Celer 5960. 5963 

Petronius Claudius V. c. 5557 
L. Petronius L. f. Crispus 9059 

[P]etroniu8 Felix 4265 
C. Petronius Firmus 2086 
L. Petronius Florentinus 2602 
M. Petronius Fortunatus 2658 
L. Petronins Fronto 6106 
M. Petronius [M. f.] Honorat[us] 1340 

Petronius Innocens 5918» 
Q. Petronius Irenaeus 3778 
C. Petronius Iucu[ndus] 6735 

[Pe]tron(ius) lulianus 1364 
C. Petronius Magnus 6121 

Petronius Perpenna Magnus Qua- 
DBATiANus V. c. et iul. 5703] 

Petronius Mamebtinus 7855 

Petronius Mamertinus 2012. 2182 
M. Petronius Mamertinus  cos. 8uff. 

a. 150 9056 
G. Petronius C. f. Marcellinus  6711 

Petronius Marcellus 4137. 4138 
Q. Petronius Maternus 6899 

Petbonius Maximus V. c. 807. 809. 
8948 

Petronius Maxsimus 2223 
Q. Petronius Melior (vir cos. 1180, 

cos. m. V. 1180«) 1180. 1180» 
Q. Petronius Q. f. Melior 1429 
Q. Petronius C. f. Modestus 1379 
M. Petronius M. f. Montanus 6275 
Q. Petronius Musaeus 1989 
L. Petronius Niger 9059 
C. Petronius Pontius Nigbinus 190 


^M C. Petronius C. f. Paetus 3433 
^" M. Pettronius {sic) Patroclus 9327 
P. Petronius P. 1. Philomusus 7619 
C. Petr(onius) Podalirius 6224 
Ti. Petronius Ti. f. PoUio 140 
Petron[ius] Prisc08 7301 add. 
T. Petronius T. f. Priscus 1442 
Cn.  Petronids  Probatcs  Iu[ni]or 

lUSTDS  C.  V.  1179 

Petronids  Probianus  (v. c. add. 

6809) 6111«=. 6809 cf. 1266 
Petronids Probinus 6113 cf. 1266 
Sextds Petronids Probus 1267. 1268, 
Petronius  Probds  1265.  1266, 
V. c. 1265. 1266. 1268, nepos Pro- 
biani, fiijds Probini vv. cc. 1266, 
An^cianae domds cdlmen 1267 
T. Petronius  T. f.  T.  n.  Proculus 

6632 
Q. Petrouius M. f. Rufus 2461 
L. Petrouius Sabinus 1386 
L. Petronius L. f. Sabinus 2743 
M. Petronius Sp. f. Sabinus 7570 
T. Petronius T. f. Sabinus 6555 
Q. Petronius Q. 1. Salvius 3683 o 
T. Petronius Secundus 8759 d 
Sex. Petronius Sex. fil. Sempronianus 

6550 
M. Petronius Septimlanus 7216, Petro- 
nius Septimianus 7855 
Petron(ius) Sura 8684 
L. Petronius L. f. Taukus Volusla- 

Nus 1332 
C. Petronius Varia 7342, C. Petronius 

C. f. Varia 2014. 7341 
. . IPjetronius T. f. Veneran(dus) 2102 

Pe[t]ronius Verecundus 8074 
L. Petronius L. f. Verus 6344 
Petronius Victorinds c. i. 7218 
Petronius  Aufidius  Victorinds 
iun(ior) 7218 
C. Petronius Umbrinds 5939 
Petronius Vocusianus 8239 
Sex. Petronius O. L [Z]maragdus 6550 
Petronia 6414 
Pctronia Kalliste 6547 
Petr[o]nia Celeriua 5552 
Petronia Glyconis 8025 
Petronia Myrsile 6735 
DESSAU, Inscriptiones Latinae III. 


I. Nomina virorum et mulierum. 


113 


Petronia Pelagia 7356 
Petronia Pia 6711 
Petronia Respecta 363 
Petronia Q. f. Rufina 8289 
Petronia Sabina 1386. 1891 
Petronia Salvia 7614 
Petronia TertuUa 3493 
M. Petrucidi(us) C. f. 6132" 
Petrusia Proba 3497 
Q. Pettius Q. f. Curva 5665 

C. Pettias C. f. Phiitatus 4873 
C. Peturcius Pudens 2160 
C. Petuellius Q. f. 8073 
M. Pia(v)onius Victobinus 563, cf. ind. 

III 
M. Picarius M, Memoris f. Turranianus 

7748 
Sex. Pilonius Sex. f. Modestus 2654 
M. Pilonins Rufus 6363 ^ = M. Deci- 
dius Pilonius Rufus 6363 <i 
Koivioq nivaQiOQ Aovxlov vloq  8862 
[T. Pijnarius T. f. 6627 
Cn. Pinarids Aemilius  Cicatricula 
1994 
Pinarius ApoUinaris 206 
Cn. Pinarids (L. f. add. 997) Corne- 
Lius Clemens 997. 1992. 5957 = 
Cn. Cor[neliu8 Clemen]8 5882 
T. Pinarius Eros 3041 
M. Pinari(us) P. 1. Marpor 7822 
L. Pinarius L. f. Natta 2698 
[T. Pi]narius T. f. Natta 6627 
L. Pinarius Optatus 7328 
L. Pinarius Rufus 6768; aliml^Vl^. 

7917 c,  Pinarius Rufus 7917» 
Cn. Pinarius Cn. f. . . Severus 1043 
C. Pinar(ius) Taurus 3590 
P. Pinarius Thiasus 3306 
neiva^lu do^a 8862 
Pinei- 
L. Sontius Pineius lustianus 4186 

L. Pi[nnius] 6222 

T. Pinnius Hermes l. 7988 
L. Pin[nius] Nedymus 6222 
L. Pinnius Porphyrio 6222 
Pinnia Didyma l. 7988 
Pinnia Nebris 7920 
Piricatius Quartio 6395 
Q. Pisentius lustus 4829 
Pisibanius Celsus 5771 add. 
8 


114 


Indices. 


C. Matixjs C. p. Sabinius SullinCus) 
cet. PisiBANUS Lepidus 1122 

C. IuL(iu8) PisrBAN(us) Maxim(us) cet 
3637 

C. Cassius Intebamnanus Pisibanus 
Pkiscus 3619 
Pisibania Lepida 5771 add. 

PlSIDIUS EOMULUS V. c. 799,  Fl(AVIU8) 

PlSIDIUS ROMULUS V. c.  1278 
PlSTOBIUS RUGIANUS V.  c.  3736 

L. Pistorius Suavis 4427 
C. Placentios Her. f. 3143 = C. Placen- 

tius Her. f. ibid. 
C. Pladicius C. f. Casdianus 6713 
. . Plaetorius D. [1.] ... 6214 
M. Plaetorius L. f. M. n. 6206 
N. Marcius N. f. Plaetorius Celer 2660 
M. Plaetorius M. 1. Eros 5468 
N. Plaetorius Onirus 5651 

Pletorius Primus 2066 
P. Plaetorius P. f. Ursus 6452 
Plaetoria Secunda 3828 
Planci- 

C. luLius Pla[n]ciu8 Varus cet. 1024 
M. Plarentius Syrio 2866 
Plarius 8116 

Plarius lanuarius 8116 
C. Plarius Privatus sen(ior) 8116 
P. ViGELLius Raius Plarius Satuk- 
N1NU8 cet.  1116 
Plaria Privata 8116 
Akria  L.  f.  Plaria Vera cet. 
1073 
Plasidiena L. f. Agrestina 1926 
Platilius V. Plautius 
A.  Platorius  Nepos  Calpurnianus 
5932. 5933 
A. Platokius A. f. Nepos Aponius 
Italicus Manilianus C. Licinius 

POLLIO  1052 

Q. Plausurnius C. f. Varus 5546 
Plautius 7367 
Plauti(i) 8351 
A. Plautitjs 961. 5889. 6124. 7414 
Novios Plautios 8562 
Ti. Plautius Aellanus v. Ti. Plau- 

Tius SiLVANus cet. 
L. Plaut[ius]  Aquilin[U8]  4201", 

[Plautius] Aquilinus 6588 
A. Plautius Asbestus 8351 


Q. Lol[l]ianus Q. f. Plautius Avitus 

1155 
L.  Caelius  Plautius  Catullinus 

c. v. 6836 
A. Plautius Daphnus 8351 
Ti. Plautius Drosus 3591 
Ti. Plautius Euaristns 8384 
A. Plautius Euhodus 8351 
TL Plautius Ti. f. Felix Ferruntianus 

2747 
Ti. Plautius Lupus 8384 
P. Plautius Pulcher triumphalis filius 

964 
Plautius Quintilius (sic) 6048 
M. Plautius Quintillus 5084. 7022 
Ti. Cl(audius) Plautius Ti. f. Receptus 

2105 
C. Plautius C. f. Rufus 926 
M. Plautius Silvanus 3614. 6391. 7419, 

M. Plautius M. f. A. n. Silvanus 

921 
Ti. Plautius M. f. Silvanus Aelianus 

986, Ti. Platilius (sic) Aelianus 

6385,  Aelian(us) 5161 i 
M. Plautius Synecdemus 8384 
M. Plautius A. M. 1. Trasea 8071 
A. Plautius M. f. Urgulanius 921 
Plautia Festa 8351 
Plautia Laurilla 8351 
Plautia Primigenia 8351 
Plautia Quinctilia A. f. 994 

LOLLIANA PlAUTIA  SeSTIA SeRVILLA 

1155 
Plautia Successa 8351 
Plautia Zosime 7296 
Q. Plestinus 6123 
L. Plinius Sex. f. 2270 

K{o)lvToq miviog 8165 not. 

C. Plinius L. f. Caecilius [Secundus] 

2927 
L. Plinius L. f. Rufus 8891 
C. Plinius Valerianus 7787 
Q. Plotienus Sabinus 2161 
A. Plotius  M.  1.  =  AvXog  nhoxio^ 
Madgxov 3206 
C. Plotius 6123 
L. Plotius 5161k 
[Postu]mus Plotius M. f. 5395 
M. Plotius Anteros 3612. 3612« 
C. Plotius Bassus Sabinianus 9388 


I. Nomina Tirorum et mulierum. 


115 


Plotius P. f. Faustinus 6460 
fC. Plotius C. 1. Faustus 7898 
[. Plotius Faustus 2751. 2752. 2753, 

(signo?) Sertius 2751 
Plotius Florentinus vir p. 6122 
Plotius Fortunatus 4215 
M. Plotius M. f. Fuscus 9059 
Plotitjs Acilius Lucillus V. c. 4944 
Plotius Marcus 2543 
Q. Plotius Maximus Trebellius Peli- 
dianus 1415 
Plotius Niger 6138 
A. Plotius Optatus 6509 

Plotius Pretextatus 6122 
C. Plotius Cissi 1. Princeps 5558 
Sex. Plotius Quartio 3309 
P. Plotius RoMAifus  1135 
Q. Plotius Q. fil. Romanus 6138 

Plotius Romulus 6122 
L. Plotius C. f. Sabinus 1078 
L. Plotius Verus 5947,27 
Plotia Capitolina 7589 
Plotia Flora 7573 
Plotia Nome 6460 
Plotia L. et Fufiae 1. Prune 8417 
Plotia C. I. Thalassa 8422 
L. Plutius Agatho 7588 
Plutius Aquilinus 7266 
A. Plutius Athenaeus 3569 
A. Plutius Epaphroditus 5449. 7601 
L. Plutius L. 1. Eros 7597 
L. Plutius Pius 3152 
OIus Plutius Sucessus {aic) 7499 
Plutia L. I. Auge 7597 
Plutia A. f. Olympias 6212 
Poblici- V. Publici- 
Poblili- V. Publili- 

[PollJienus  Auspex  5050»,   ATiriEZ 
8841 bis 
TIB.  nQAAHNIOI  'A[P]M[E]NI0I 
nEPErPEfNOI 8840. 8841 
[nOAAHNIA] '0[N]nPATA 8841 
PoUentia Processa col. Poi. lib. 6677 
A. PoIIius P. I. Alexand(er) 6302 
PoUius Blandus 5918» 
PoIIius Callimus 5918« 
Pollins lulius  Clementianus (t. p. 

add. 6348) 6348. 6349 
PoIIius Felix 5798 
L. Egnatius Pollius Rufus 5058 


Cn, PoUius Cn. 1. Victor 226 
PoIIia Satumina 5264 
PoUia C. O. I. Urbana 9427 

Q. Pom 5525a 

Pomp. 5083 

Pomp. Ste. 7395 
PoMPEius 793 
. . PoMPEius 5026 
Pompeius 5146 
L. Fulvius C. f. . . . BRumus Pom- 

PEius cet 1117 

A. Pompeius A. f. 6629 

C. Pompeius 2086 

Cn. Pompeius 5404 cf. infra Cn. Pom- 

PEIUS Mao. 
Cn. Pompeius cos. a. u. c. 723 5050 167. 

6123 
Cn. Pompeius Cn. f. 8888 30 
Cn. Pompeius Q. f. 5026 
Cn. Pompeius Sex. f. cos.a.u.c. 665 8888 
L. Pompeius 5120 
P. Pompeius 1628 
Q. Pompeius Cn. f. 6545 
Sex. Pompeius cos. a. p. Chr. 14 4055. 

5283 
Sex. Pompeius 7881 
Sex. Pompeius Sex. f. 8888 31 

L. Pompeius us 7212 P 

C. Pompeius Caturonis f. .... ugenus 

4514"» 
T. Pompeius T. f. Albinus 6995 
Q. Pompeius Amethystus 6385 
Fl(avius)  Anastasius  cet.  Pompeius 

Anastasius vir inl. 1305 
M. Pompeius M. f. Asper 2662 
M. Pompeius M. f. Asper filius 2662 
M. Pompeius M. f. Asper filius minor 

2662 
Cn. Pompeius O. 1. Astipa 5222 
Q. Pomp[eius] Q. f. Bassianus 7190 

(Q.  POMPEIUS) BlTHYNICUS  8401 

L. Pompeius Caeneus 4286 
T. Pompeiu[s] Campanus 4532 
A. Pompeius Carpus 1894 

Pompeius Catussa 8158 

Pompeius Celsus 2176 
Cn. Pompeius Collega 998. 8904 
Sex. Pompeius Colleqa 9059 
A. Pompeius Dativus 3332 

Pompeus Datus 9096 
8* 


116 


Indices. 


Pompeus Deuterius 6122 

Pompeus Donatus 644 
Cu. Pompeius Euphrosynus 8153 
L. Pompeius Euphrosyn(us) 3616 
C. Pompeius Euscemus 5304 
C. Pompeius Eutrapelus 1995. 1996. 
1998 

Q.  POMPEIUS  FaLCO  1105  ■= POMPEIUS 

Falco 1037 = nOMnHIOI (nOM- 
nEIOZ 1036) 4>AAKnN 1036.8820 
= Q. Roscius Sex. f. Coelius Po[m- 
pJeius Falco 1036 = Q. Roscius 
Sex. f. Coelius Murena Silius 
Declanus Vibullus (sic) Pius lu- 
Lius Eurycles Herclanus Pom- 
PEius Falco 1035 
Q.  PoMPEius  Falco  Sosius  Priscus 

c. V.  1106 
Cl(audius) Pompeius Faustus 7254 
L. Pompeius Felicissimus 6341 bis 
L. Pomp(eius) Felix 2157 
M. Pompeius Felixs 2157 
Cu. Pompeius Ferox 5947, 25 
Cn. Pompeius Ferox Licinianus 3355 
L. Pompeius Aug. lib. Fortunatus 1912 
C. Pompeius Gallus 5971 
L. Pompeius L. f. Herennianus 6745 
Q. Pompeius Homerus 2001. 2002 
Cn. Pompeius Sex. f. HomuUus Ae- 
lius Gracilis Cassianus Longinus 
1385 
L. Pompeius Honoratus 9291 
Cn. Pompeius Cn. 1. Hyla 4536 
L. Pomp(eius) Liberalis 7255» 
M. Pompeius,  C.  Pomp.  Sancti fil., 

Libo 4638 
Cn. Pompeius Longinus 1998 
Cn. Aemilius  Cicatricula  Pompeius 
LoNGiNUs 9053 
PoMPEius Macer 7391 
Q. PoMPEius Macer 9349 
M. PoMPEius Macrinus 3861 
MAPKOZ   nOMnHiOZ   MAKPfNOI 

eEO[<|)]ANN[HZ]  8825 
Cn. Pompeius Mag(nus) 2224, Cn. Pom- 
PEius  Cn.  f.  Magnus  876.  877, 

rNAioz  noMnmoz  rNAiOY 

YIOZ MEfAZ 8776. 8777, Cn. 
PoMPEius 5404, PoMPEius Magnus 
=. nOMHHIOZ M[ArNOZ] 976 


Cn. Pomp[eius] Crassi f. Magnus 955, 

[Cn. Pomp]eius Magnus 9339 
[S]ex. Pompe[iu]s O. 1. Magnus 6474 
Ser.  Cornelius  Ser.  f.  cet.  Dola- 
BELLA Metilianus Pompeius Mar- 

CELLUS  1049 

C. Pomp(eius) Mart(ialis) 5096 

C. Pompeius Maximus 8264 

Sex. Pompeius Sex. fil. Maximus 4213 

Sex. Pompeius Merula 2483 

Pompeius Musclosus 5287 19- 26 
Sex. Pompeius Sp. f. Mussianus 3474 
L. Pomp(eius) Myrismus 4551 
Sex. Pompeius Nepos 6104 
Sex. Pompeius Sex. 1. Nerianus 5212 
Cu. Pompeius Cn. 1. Nicephor 3308 
Q. Pompeius D. 1. Pamphilus 7398 
Cn. Pompeius Pelas {gen. Pelatis) 6049 
T. Pompeius Peregrinianus 3719 
Mag(nus)  Pompeius  Mag(ni) f.  Pius 

8891 
C. Pompeius Planta 8907 
Pompeus Pompeianus 4215 
Pomp[eius Porphybius Proculus] 

V. c. amplissimusque 5341 a^^d. 
T.(?) Pompeius Pr . . . 2909 
L. Pompeius [L.] f. Primianus 6104 
Tib. Pompeius Pompei lusti fil. Priscus 

7017 
Q. PoMPEius  Sosics  Priscus  1105. 

1106 cf. Q. Pompeius Q. f. Senecio 
C. Pompeius C. f. Proculus 1314 
M. Pompeius  Quintianus (signo) Op- 

tantius 2751 
L.  Pompeius  L. f.  Keburrus  Faber 

2079 
L. Pompeius Rogatus 6851 
Q. PoMPEius Q. F. Rnp(us) 869 

POMPEIUS RUSONIANUS 4118. 5050» 
C. Pomp(eiu8) Sauctus 4638 
L. Pompeius Secundus 9120 
Q.  Pompeius  Q.  f.  Senecio  Roscius 

Murena Coelius Sex. Iulius Fron- 

TiNUS  SiLius  Declanus  C. Iulius 

Eurycles Herculaneus L. Vibul- 

LIUS   PlUS   AUGUSTANUS   AlPINUS 

Bellicius  Sollers  Iulius  Aper 

DUCENIUS   PrOCULUS   RtmLUNUS 

RuFiNus SiLius Valens Valerius 
Niger Cl. Fuscus Saxa [Am]yn- 


I. Nomina virornm et muUerum. 


117 


TiANUS Sosius Pmscus 1104 = Q. 
PoMPEius  Sosius  Priscus   1105. 
1106 = Q. Sos(ius) Priscus 5490 = 
Sosros Priscus  1105  = Sossros 
Priscus 5196 = SENEao 4052 
C. Pompeius C. f. Serenus 2304 
L. Pompeius Severinus 6947 
M. LARcros Magnus PoMPEros Silo 1995 
M. PoMPETO^s SrovANUs  5951 
Q. Pompeius Bithynici 1. Sosus 8401 
L. Pompeius M. f. SuUa 5743,16 

[Pjompeius *Tu . . . 6824 

Lucius Pompeius Vales 7182 
Q. Pompeius Victor 1600 
L. PoMPEros Vopiscus 241 
L. PoMPEros  Vopiscus  C.  ARRtrNTros 
CATELLros Celer 5033 cf. 261 
Pomlpeia?) 3492 
Pompeia Q. f. 7398 
Pompeia Toutodivicis f. 6977 
nOMnHIA 'ArPinniNIAA[A] 8825 
Jlo/xnrila  AvTinaxQiq 8855 
Pompeia Q. f. CatuUa 6293 
Pompeia Donace 2717 
Pompei[a Eujtychia 8264 
Pompeia Galla 3123 
[Pjompeia Cn. 1. [Hejdone 7585 
Pompeia lucunda 1600 
Pomp(eia) Philumene 4121 
Pompeia Cn. f. Phoebe 6292 
Pompeia Pia 1912 
Prima Pompeia 7976 
Pompeia Prisca 4513 e 
Pompeia Cn. 1. Sabbatis 5262 
Pompeia T. fiL Sextina 6995 
Pompeia Trofhirae 5305 
Pomp(eia) Ursula 4626 
Pompeia Cn. 1. Zosima 7896 
L. Pompilius . . . 6598 

L. Pompilius [L. f.] = Aeixioq Uo/x- 

Tiikiog Asvxiov vioq 9237 
M. C. Pomplio No. f. 3422 add. 
C. Pompilius Ceriallis] 6598 
[A.] luLros PoMproros A. f. Piso cet. 

1111 
C. Pompilius C. f. Procu[lu8] 6598 
Pompilia C. f. 1902 
T. Pompius [P]roculus 105 
C. PoMPONros 8584 
C. Pomponius 3486 


C. Pomponiu[s] 6094 

C. Pomponius C. f. 4420. 4420 a 

C Pomponius M. f. 6703 

L. PoMPONros 5283 

L. Pomponius C. 1. 3397 

P. Pomponi(us) M. 1. 7274 

Q. Pomponius Q. f. 6131 

. . [P]omponius Gai filius . . . murianus 
c. V. 9016 

L. Pomponius Aeschin(es) 911 

Q. Pomponeus Agathop(us) 6053 

C. Pomponius Apollonius 7646 

Vl. no/xn(uvio(; F. vldq AvYOVQSlvoq 
T. IJQKfSQVioQ TlalToq 8863 

Sex. Pomponins C. f. Balbus 6628 

M. Pomponius M. f. M. n. M. pron. 
M. abn. Bassulus 2953 

T. PoMPONros Bassus (clarissimus vir 
6106) 6106. 9053, PoMPONros Bas- 
sus 5840. 6675 XVI. XVII ^ HOM- 
nfiNIOI BAIZOZ 8797 

Sex. Pomponius Caecilianus 3660 

L. Pomponius Cladus 7935 

P.  POMPONIUS  CORNELLANUS  C.  i.  3859 

Pomponius Donatus 4785 
T. Pomponius Epaphroditus 1986 

L. Pomponi(us) L. f. E 3770 

C. Pomponius Felixs 2157 

L. PoMPONTOS Flaccus 9337,  L. PoM- 

PONius 5283 
A. Pomponius A. I. Gentius 6075 

Pomponius Haemus 3896 
C. Pomponius Heraco 7735 

Pompon(ius) lulianus 505 
[C. Eggius . . .] F. Ambibulus Pom- 

[PONIUS LONJGINUS cet. 1054 
L. Pomponius L. f. Lupus 9196 
L. Pomponius L. I. Malc[io] 5320 
T. PoMPONnJs Mamilianus 9054 
C. Pomponius C. f. Marcellinus 6523 
M. Pomponius Marcellus 6388. 6392 
Q. PoMPONius Maternus 1622 
P. Poraponius Noetus 3428 
Pomponius Olympus 7541 
P. Pomponius Papianus 7225. 7226 
L. Pompon(ius), Sext(i) Pomponi Pa- 

terni fil., Paternus 9278 
Sext. Pompon(iu8) Paternus 9278 
P. Pomponius  P.  1.  Philadespotus 

7750 


118 


Indicea. 


G.  P(omponius)  Philinus  Pomponi 

Severi lib. 4374 
M. Pomponius Q. f. Pisander 5897 
M. Pomponius M. f. Primi[o] 6703 

Pomponius Privatus 9097 
T.  PoMPOHius  Pkoculus Vitbasius 

PoLLio *1112. 1113 cf. infra T. 

VlTRASIUS POLLIO 

T. PoMPONius  . .  Pkotomachus  = 

nPQTOMAXOI 9257 
C. Iul(ius) Pompokius Pudens Seve- 

RU.NUS V. c 3408 
T. Pomponius Repentinus 4216 
C. Pomponius Rufus 3355 
Q. Pomponius Rufus 1999. 2000,  Q. 

POMPONIUS  P.  [F. R]UFUS  1014 

C. Pomponius C. 1. Sacco 7474 
Q. Pomponius Saturninus 6875 
C. Pomponius L. f. Scapula 5897 

Pomponius Secundinus 5174 a 

Pomponius Severus 4374 
. . Pomponius Silo 6004 
C. Pomponius Stat[ianus] 2006 
T. Pomponius Suavis 6875 
M. Ulpius Pomponius Superstes 9414 
C. Pomponius Turpilianus 372 
M. Ulpius Pomp(onius) Valens 9414 
L. Pomponius Varus 2836 

Pompon(ius) Victor 4215 
T. Pomponius Victor 3528. 3823 
M. Poraponius M. f. Vindex 6103 
C. Pomponius C. f. Vitalis 6523 bis 
M. Pomponius Vitellianus 2750 
M. Pomponius Zosimus 5174» 
C. Pomponius Zoticus 7299 

POMPONIA L.  F.  NUNNULEI  3414 

Pomponia Cleopatra 1816 
Pomponia C. f. Drusilla 5007